živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 9/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. května 2011

Rada města schvaluje:
1/9 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/9 - zahájení stavby „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ před podepsáním smlouvy s poskytovatelem dotace(Státní fond životního prostředí), a to na termín 1. 7. 2011 – 7 pro
3/9 - RM schvaluje zahájení stavby „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“ před podepsáním smlouvy s poskytovatelem dotace (Státní fond životního prostředí), a to na termín 1. 6. 2011 – 7 pro
4/9 – prodloužení nájemní smlouvy  paní Evě Horvátové na byt č. 3, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 40,54 m2 za nájemné Kč 39,--/m2/měs. do 31. 5. 2011 – 7 pro
5/9 - prodloužení nájemní smlouvy  paní Věře Zejdové na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením,  o rozměrech 64,2 m²,  s nájemní smlouvou na dobu určitou  od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 7 pro
6/9 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 9, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti  45,83 m2,  v Divadelní ulici čp. 512 Hronov za základní nájemné    Kč 45,--/m2/měs. – 7 pro
7/9 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 32,83 m2, za základní nájemné Kč 45,--/m2/měs, v Riegrově  ulici  čp. 458,  Hronov – 7 pro
8/9 – uzavření nájemní smlouvy č. 5/OM/11 na nájem části pozemku  p.p.č. 417 v k.ú. Hronov o výměře 30 m2 pro využití jako pozemek pod dočasnou dřevěnou garáži nebo kůlnou s panem Pavlem Doležalem, na dobu neurčitou od 1.6.2011 za cenu nájmu Kč 150,--/rok – 7 pro
9/9 - přidělení bytu č. 13, 2 + 1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 74,32 m2, za nájemné Kč 39,-/m2/měs., paní Ivetě Sivákové, na dobu tří měsíců – 6 pro, 1 proti
10/9 - jako dodavatele akce „Oprava krytu komunikace Hrnčířův kopec v k.ú.Žabokrky“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781za nabídkovou cenu Kč 161 300,48-- vč. DPH (Kč 134  417,07-- bez DPH) – 7 pro
11/9 - dodavatele akce „Oprava krytu komunikace Hrnčířův kopec v k.ú.Žabokrky – druhá etapa“ firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781za nabídkovou cenu Kč 139 930,10-- vč. DPH (Kč 115  608,42-- bez DPH) – 7 pro
12/9 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2 000,-- Tělovýchovné jednotě SOKOL Velký Dřevíč, okres Náchod, zastoupené jednatelem Liborem Lelkem, IČO 46523464, na nákup cukrovinek na Dětský den ve Velkém Dřevíči dne 19. 6. 2011 – 7 pro
13/9 - úpravu organizačního řádu v příloze č. 2 tak, že ruší pracovní pozici technik/organizační pracovník na Odboru sportovní a rekreační zařízení a navyšuje jednu pracovní pozici pracovník údržby města na Technických službách města s účinností od 1. 5. 2011 – 7 pro
14/9 - návrh sportovní komise RM na rozdělení dotace sportovním oddílům města Hronov v roce 2011 dle přílohy – 7 pro
15/9 - zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa dle přílohy – 7 pro
16/9 - návrh postupu při ustanovení osadních výborů – doplnění členů na minimální počet – 3 členové, předložit na jednání červnového ZM – 7 pro
17/9 - ceník za ubytování a služby Autokempu Velký Dřevíč pro sezonu 2011 dle přílohy – 7 pro

Rada města neschvaluje:
18/9 - navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2011 pro Základní uměleckou školu Hronov, o Kč 10.000,00 s tím, že částka bude využita na zájezd Dechového orchestru mladých a Pěveckého sboru ZUŠ Hronov do Chorvatska v roce 2011 –  6 pro, 1 se zdržel

Rada města bere na vědomí:
19/9 - informaci o referencích na realizované projekty při použití metody EPC – 7 pro
20/9 – kontrolu plnění usnesení RM č. 6, 7/2011 – 7 pro
21/9 - Zápis ze zasedání sportovní komise RM č. 1/2011 dle přílohy – 7 pro
22/9 – informace o Operačním programu životního prostředí, výsledku voleb do osadních výborů, termínech výběrových řízení (vedoucí SRZ), dodavatel oken, o zajištění provozu v autokempu Velký Dřevíč, připomínky pana Antonína Hurdálka

Rada města revokuje:
23/9 - usnesení RM č. 5/2011, body č. 5/5, 13/5, 14/5 a usnesení č. 6/2011 bod 3/6 – 7 pro

Rada města ukládá:
24/9 - finančnímu odboru zapracovat do Návrhu rozpočtových opatření č. 2/2011 částku Kč 305 000,-- na opravu krytu komunikace Hrnčířův kopec v k. ú. Žabokrky (1. a 2. etapa) – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu:
25/9 - přijmout při projednávání závěrečného účtu Města Hronova za rok 2010 tato usnesení:

1) ZM schvaluje závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – 7 pro
   
2) ZM schvaluje výsledek hospodářské činnosti města Hronova za rok 2010, kterým je ztráta ve výši Kč 151.627,82. Ztráta bude pokryta z činnosti hlavní – 7 pro
   
3) ZM schvaluje hospodářský výsledek Základní umělecké školy Hronov za rok 2010, kterým je zisk Kč 8.841,00. Zisk bude převeden  do rezervního fondu školy – 7 pro

4) ZM schvaluje výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Domino Hronov za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 7.346,00. Tento zisk bude vypořádán takto: Kč 5.876,00 bude převedeno do fondu odměn a Kč 1.469,00 do  rezervního fondu – 7 pro 

5) ZM schvaluje výsledek hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2010, kterým je zisk Kč 14.842,56. Částka bude převedena  do  rezervního fondu a použita na úhradu užívání programu Cygnus – 7 pro

6) ZM schvaluje výsledek hospodaření Kulturního a informačního střediska Hronov za rok 2010, kterým je ztráta ve výši Kč 25.736,46. Ztráta bude uhrazena z prostředků města – 7 pro

7) ZM schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov - Velký Dřevíč za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 35.392,63. Částka bude převedena do rezervního fondu a použita na zakoupení nábytku do dvou tříd v přízemí a obložení stěn ve třídě v 1. poschodí – 7 pro
 
8) ZM schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, za rok 2010, kterým je zisk ve výši  Kč 458,84. Částka bude převedena do rezervního fondu – 7 pro

9) ZM schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod za rok 2010, kterým je zisk ve výši Kč 188.369,86, který bude vypořádán takto:  Kč 100.000,00 bude převedeno do fondu odměn a částku Kč 88.269,86 do rezervního fondu. Prostředky v rezervním fondu budou využity na pokrytí nečekaných výdajů – 7 pro
 
  10) ZM schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod za rok 2010,  kterým je zisk  Kč 96.980,37. Ten bude vypořádán takto: Kč 3.728,00 bude použito na úhradu ztráty z minulého období a Kč 93.252,11 bude převedeno do rezervního fondu s tím, že Kč 10.000,00 bude použito na úhradu nezbytných instalatérských prací a Kč 50.000,00 bude použito na nákup nábytku do školní družiny. Zbytek zůstane v rezervním fondu – 7 pro

Rada města stanovuje:
26/9 - počet zaměstnanců města Hronova v pracovním poměru k 1. 5. 2011 celkem 53. Mimo evidenci je 1 pracovnice na rodičovské dovolené – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 05. 2011