živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 8/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 4. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/8/101/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 52,09 m² (plocha pro nájem 48,71 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov, na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021 s následným prodloužením nájmu za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 458 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/8/102/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 86,62 m² (plocha pro nájem 70,82 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov, na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021 s následným prodloužením nájmu za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 480 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/8/103/1 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.05.2019 s Lukášem Nevole, Víta Nejedlého 628, 537 01 Chrudim, IČ: 88619451 na vypracování projektové dokumentace "Rekonstrukce - stavební úpravy Jiráskova divadla Hronov".
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/8/104/1 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov" se zhotovitelem stavby Vše pro stavby s.r.o., IČ:28969553, Kamenice 113, 517 01 Náchod.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/8/105/1 - rozpis úhrad za bytové jednotky v Nerudova 314, Hronov, které budou převáděny na účet Společenství vlastníků Nerudova 314, Hronov, IČ 090 63 013.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/8/106/1 - „Doložku platnosti“ k uzavření smlouvy s ČEZ DISTRIBUCE k připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě v DPS Hedvábnice, Hostovského 36, Hronov pro byt č. 2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/8/107/1 - po uhrazení dluhů za odpady, a to nejpozději do 22.04.2020, uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,60 m² (plocha pro nájem 32,00 m²) v ulici Hostovského 36, Hronov, na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021 s následným prodloužením nájmu za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 403 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:
8/8/100/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2018616/VB/1a, Hronov, Hostovského – knn p.č. 400_4“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ 27494683 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
   
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 04. 2020