živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. 3. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/6/67/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 206, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 39,99 m² (plocha pro nájem 34,57 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov ke dni 29.02.2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
2/6/68/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 40,27 m² (plocha pro nájem 32,47 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31.03.2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/ měsíc a za nájem zařízení 34 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/6/70/1 - umístění poštovní schrány na pozemku parcelní číslo 1629/1 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/6/72/1 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 02.12.2016 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,49 m² (plocha pro nájem 43,80 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov dobu určitou do 30.06.2020 za nájemné 50 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/6/73/1 - odprodej 2 ks nepotřebných ocelových vrat z bourání při rekonstrukci hasičské zbrojnice za cenu 1001 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/6/74/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČO 00188557, která je určena účelově na vydání sborníku Rodným krajem v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/6/74/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2020 s Městským kulturním střediskem Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČO 00188557.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/6/74/3 - poskytnutí dotace ve výši 7 000,00 Kč Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Hronov, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČO 62727958, která je určena účelově výhradně k pokrytí nákladů spojených s nákupem léčiva, vozíku na přepravu kompresoru a vyvíječe a ochranných pomůcek v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/6/74/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 03/2020 s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace Hronov, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČO 62727958.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/6/74/5 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, která je určena účelově na výdaje spojené s pořádáním akce Velký dětský den, který se uskuteční 07.06.2020 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/6/74/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 04/2020 s Tělovýchovnou jednotou Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/6/75/1 - poskytnutí věcných darů Tělovýchovné jednotě Sokol Velký Dřevíč, z.s., Velký Dřevíč 277, 549 34 Hronov 4, IČO 46523464, a to:
-    věcný dar ve formě zlatých a stříbrných sprejů na kameny, barevného drceného skla, bižuterie a různých přívěsků ve hodnotě 2 000,00 Kč na akci Hledání Turovského pokladu na Velký pátek, která se uskuteční 10.04.2020 ve Velkém Dřevíči;
-    věcný dar ve formě cen pro děti v hodnotě 2 000,00 Kč na akci Čarodějnický rej, který se bude konat 30.04.2020 ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
13/6/76/1 - přijetí finančních darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, a to ve výši 4.203 Kč od pana Josefa Gennerta, a ve výši 10.000 Kč od anonymního dárce.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/6/77/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397, od Osadního výboru Zbečník, zastoupeného panem Martinem Seidlem, ve výši 13.500 Kč, který bude použit na exkurzi pro žáky základní a mateřské školy ve Zbečníku.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
15/6/69/1 - zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-2019603“, název stavby „Rokytník knn pro p. č. 242/8“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (budoucí oprávněná). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/6/69/2 - zastupitelstvu revokovat usnesení zastupitelstva města č. 9/2019 ze dne 30. října 2019, bod 16/9/101/1.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města nedoporučuje:
17/6/79/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 1183 v k. ú. Hronov o výměře 294 m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města jmenuje:
18/6/78/1 - v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. a v souladu s usnesením Rady města Hronova č. 3/2020 ze dne 12. 2. 2020, konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod ve složení:
Petr Koleta, člen určený zřizovatelem — předseda
Mgr. Věra Bartošová, člen určený zřizovatelem
Mgr. Svatava Odlová, člen určený krajským úřadem
Mgr. Radomíra Bartošová, člen komise – školní inspektor
Mgr. Iveta Lukešová, člen určený Českou školní inspekcí - odborník na organizaci a řízení ve školství
Mgr. Michaela Trejtnarová, člen určený Českou školní inspekcí - odborník na předškolní vzdělávání
Mgr. Jana Píčová, pedagogický pracovník právnické osoby vykonávající činnost školy
Martina Špringrová, DiS., člen školské rady (v případě základní školy) zvolený za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města pověřuje:
19/6/78/2 - Ing. Helenu Toldovou funkcí tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkursní komise. Zajistit od členů konkursní komise prohlášení o mlčenlivosti a v případě potřeby zajistit videokonferenci na 1. jednání konkursní komise.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
20/6/000 - starostu určením cen roušek a dezinfekčních prostředků prodávaných prostřednictvím automatu občanům.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0
   

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 03. 2020