živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 6/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. března  2010
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/6 – ověřovatele zápisu Pavla Topolnického – 5 pro, 1 se zdržel
2/6 - pronájem části pozemku p.p.č. 1466  v k.ú. Hronov o výměře 99 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 99,--/rok paní Evě Jirmanové od 1.4.2010 – 6 pro
3/6 - nájem  části pozemku p.p.č. 273/7  v k.ú. Hronov o výměře 40 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou nájmu Kč 1,--/m2/rok paní Vlastě Ansorgové od 1. 4. 2010 – 6 pro
4/6 - uzavření dodatku č. 6/OM/10 k nájemní smlouvě ze dne 15.5.2006, který upravuje změnu účastníků na straně nájemců a to tak, že místo pana Lubomíra Beneše, se stane účastníkem smlouvy pan Tomáš Richter, ve věci nájmu části pozemku p.p.č. 399/1 o výměře 24 m2 pod garáží a 176 m2 s využitím jako zahrádky, za cenu nájmu ve výši Kč 296,--/rok s účinnosti od 1.4.2010 – 6 pro
5/6 - nájem části pozemku p.p.č. 415  v k.ú. Hronov o výměře 107 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 107,--/rok od 1.4.2010 Liboru a Denise Vaňkovým – 6 pro
6/6 - pro účely přeúčtování jiným obcím částky neinvestičních výdajů na 1 žáka pro rok 2010, a to pro žáky plnící povinnou školní docházku v Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod na 1. stupni (1 - 5. ročník) ve výši Kč 9.132,00 na jednoho žáka a rok, na 2. stupni (6. - 9. ročník) ve výši Kč 12.047,00 na jednoho žáka a rok a pro žáky plnící povinnou školní docházku v Základní škole Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, ve výši Kč 11.830,00 na jednoho žáka a rok - 6 pro
7/6 - ceny za praní prádla v prádelně Hronov, Havlíčkova 656, od 01.04.2010 v této výši:
        Kč 18,41 za 1 kg prádla pro odbory MěÚ  Hronov
        Kč 18,41 + 20 % DPH za 1 kg prádla pro příspěvkové organizace města Hronova – 6 pro
8/6 -  že příspěvkové organizace zřizované městem Hronov, mohou od 01.01.2010 vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu – 6 pro
9/6 - odprodej 1 ks sněhové radlice a 1 ks posypové nástavby k multikáře M25 firmě Auto SAS, Rychnovská 577, 517 01 Solnice,  IČO: 496 791 39, DIČ: CZ 496 791 39 za cenu Kč 6 000,- včetně  DPH – 6 pro
10/6 - uzavření smlouvy na užívání Zimního stadionu – Wikov arény s HSK Hronov o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, zastoupený panem Karolem Kaniou, předsedou, IČ 27052745 s platností od 27. 3. do 26. 9. 2010 – 6 pro
11/6 - příspěvek ve výši Kč 1000,--  Tělovýchovné Jednotě Sokol Zbečník, Zbečník 268, 549 31  Hronov,  zastoupené p. Ludvíkem Vlachem, na konání dětského karnevalu dne 6. března 2010 – 6 pro

Rada města ukládá:
12/6 - OM předložit porovnání nákladů na velkoobjemový svoz s odvozem věcí ze separačního místa a informaci o finanční odměně obsluhy separačního místa – 6 pro
13/6 - OM předložit přehled vynaložených finančních prostředků na projekt „Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník“ a informaci o jejich návratnosti – 6 pro
14/6 - TS předložit informaci o cenách nabízených okolními firmami za štěpkování pro zájemce – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
15/6 - schválit stažení projektu „Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník“, ev. č. 1151120153, CZ.1.02/1.1.00/08.02052 z další administrace o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP ČR - 6 pro
16/6 - schválit uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. „8/OM/10“ mezi Františkem Holmanem (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).  Věcné břemeno bude zřízeno pro vedení elektrického vedení v rozsahu cca 50 m na pozemku p.p.č. 403/2 v k.ú. Hronov. Připojení na trafostanici a vedení na pozemku p.p.č. 403/2 v k.ú. Hronov, bude provedeno na náklady oprávněného. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene bude činit Kč 50,-- + DPH/m2 – 6 pro

Rada města neschvaluje:
17/6 -  žádost obce Žďárky o přehodnocení stanovené výše neinvestičních nákladů za žáky, kteří vykonávají povinnou školní docházku ve škole zřízené městem Hronov – 6 pro
18/6 - pokácení břízy na hřbitově v Rokytníku – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
19/6 - rezignaci pana Antonína Hurdálka na členství ve školské radě Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod – 6 pro

Rada města jmenuje:
20/6 - paní Markétu Machovou, bytem Rokytník 132, členkou školské rady Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod – 6 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 03. 2010