živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 5/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 2.3.2011
od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/5 - jako ověřovatel zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/5 – ukončení nájemní smlouvy s panem Janem Hurdálkem, na byt č. 5,  1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 45,50 m2, k 28. 2. 2011 – 7 pro
3/5 - záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 273/7   v k.ú. Hronov o výměře 97 m2 a části pozemku p.p.č. 273/22 o výměře 5 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 102,--/rok. – 7 pro
4/5 - podání žaloby o zaplacení částky Kč 651 200,-- na Českou poštu, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983 – 7 pro
5/5 - prodloužení nájemní smlouvy  paní Evě Horvátové na byt č. 3, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 40,54 m2 za nájemné Kč 39,--/m2/rok do 31. 5. 2011 – 7 pro
6/5 - splátkový kalendář na dlužné nájemné ve výši Kč 9 126,--  paní Evě Horvátové, byt č. 3, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 40,54 m2 v měsíčních splátkách Kč 800,-- - 7 pro
7/5 - ukončení nájemní smlouvy slečně  Leoně Balážové na byt č. 10,  1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 32,83 m2 k 28. 2. 2011 – 7 pro
8/5 - ukončení nájemní smlouvy paní Jaroslavě Uhlíkové na byt č. 9, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 45,83 m2 k 30. 4. 2011 – 7 pro
9/5 - pronájem nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2 panu Matěji Krpálkovi, IČ 75199220 na dobu určitou od 1. 5. 2011 do 30. 9. 2011 s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného předem ve výši Kč 22 500,- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 31 500,-- - 7 pro
10/5 - záměr pronájmu rekreačního zařízení autokempu ve Velkém Dřevíčí – pozemků p.č. 131/4, 137/1, 138/1, 139/2, 717/1, 372, 373, 374, 375 a 376 v k.ú. Velký Dřevíč včetně budov a vybavení  na dobu určitou od 1.5.2011 do 31.8.2011 za nájemné Kč 15000,-/měsíc – 7 pro
11/5 - organizační řád MěÚ Hronov dle přílohy – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
12/5 - Zprávu o stavu veřejného pořádku v územní působnosti OOP ČR Hronov roce 2010 dle přílohy – 7 pro
13/5 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 32,83 m2, za základní nájemné Kč 45,--/m2/rok, v Riegrově ulici čp. 458, Hronov – 7 pro
14/5 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 9,   1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 45,83 m2, v Divadelní   ulici  čp. 512 Hronov za základní nájemné Kč 45,--/m2/rok – 7 pro
15/5 - kontrolu plnění usnesení RM č. 1 a 2/2011 – 7 pro
16/5 - připojení se města Hronova k Výzvě starostů k Vládě ČR – 7 pro
17/5 – info o grantech a dotacích, stanovisko k odchodům zaměstnanců do starobního důchodu, info o stavební a sportovní komisi – 7 pro

Rada města ukládá:
18/5 - OM a JUDr. Vrzáčkové prověřit možnost napadnout právní účinnost kupní smlouvy s Českou poštou, s. p. na pozemek na náměstí – 7 pro
19/5 - místostarostovi svolat stavební komisi – informovat o plánovaných investičních akcích v letošním roce, projednat jejich technické parametry – 7 pro
20/5 - místostarostovi svolat sportovní komisi – rozdělení schválených finančních pro jednotlivé sportovní oddíly a kluby – 7 pro

Rada města revokuje:
21/5 - usnesení RM č. 3/2011, bod č. 6/3 a 7/3 - 7 pro

Rada města nařizuje:
22/5 - Domovu odpočinku ve stáří Justynka Hronov odvod nájemného z nebytových prostor v čp. 212 za 1. čtvrtletí 2011 ve výši Kč 28.892,00 do rozpočtu města, a to z provozoven Oční optika, Masáže Svobodová a Kadeřnictví Volhejnová - 7 pro

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 03. 2011