živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 26/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. 11. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Rada města schvaluje:
1/26/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/26/223/1 - uzavření příkazní smlouvy mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 jako Příkazce a firmou GRANTIS Consulting s.r.o., Bieblova 38/2, 500 03 Hradec Králové, IČ:03477177 jako Příkazník týkající se projektu s názvem "II/303 Velké Poříčí – Hronov", za nabídkovou cenu 105.000 Kč (příkazník není plátcem DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/26/224/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30.10.2014 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 47,02 m² (plocha pro nájem 42,71 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné 57 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/26/225/1 - rozpočtové opatření č. 15/2018/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/26/228/1 - uzavření smlouvy s KVB advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Teplého 2786, Pardubice, PSČ 530 02, IČO: 01460412, DIČ: CZ 01460412, zastoupenou JUDr. Mgr. Lukášem Váňou, Ph.D., na poskytování právních služeb od 15.11.2018 na dobu 3 měsíců. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
6/26/220/1 - zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. 8/2017 body č. 3/8/91/1 a 5/8/91/2 ze dne 22.11.2017 a č. 4/2008 body č. 20/4, 21/4 a 22/4 ze dne 18.6.2008.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/26/222/1 - zastupitelstvu města stanovit ode dne přijetí tohoto usnesení odměny za měsíc svým neuvolněným členům za výkon funkce v následujících částkách: neuvolněný místostarosta 15.000,00 Kč, člen rady 4.900,00 Kč, člen zastupitelstva 1.320,00 Kč, předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady 3.500,00 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/26/222/2 - zastupitelstvu města stanovit od 01.01.2019 odměny za měsíc svým neuvolněným členům za výkon funkce v následujících částkách: neuvolněný místostarosta 15.000,00 Kč, člen rady 4.900,00 Kč, člen zastupitelstva 1.320,00 Kč, předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady 3.500,00 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/26/227/1 - zastupitelstvu města schválit záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/26/227/2 - zastupitelstvu města stanovit počet členů osadních výborů na 5 členů.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města souhlasí:
11/26/226/1 - s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČO 70995397, a panem Jiřím Rudolfem, Zlíč 97, 552 03 Česká Skalice, IČO 75439727.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 11. 2018