živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. října 2014

Rada města schvaluje:
1/23 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/23 – příspěvek organizaci Junák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko Náchod, IČ 48622095, se sídlem Na Hamrech, 547 01 Náchod, ve výši Kč 5.000,00, s tím že částka je určena výhradně na činnost hronovské družiny Hronovští grošáci v roce 2014, kterou zastupuje paní Jana Kittová – 7 pro
3/23 - poskytnutí příspěvku Okresnímu sdružení sportovních svazů a TJ ČSTV okresu Náchod se sídlem v Náchodě, Pražská 1759, 547 66  Náchod, IČ: 00435767, na pořádání silničního běhu Hronov – Náchod v roce 2014 ve výši Kč 10.000,00 – 7 pro
4/23 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 12.800,- o. s. Společenský klub POHODA Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 01312197, na částečné pokrytí nákladů na dopravu na projekt Poznávací zájezd s průvodcem do Prahy u příležitosti státního svátku vzniku samostatného Československa, konaný dne  28.10.2014 – 7 pro
5/23 – poskytnutí příspěvku ve výši Kč 7.400,- o. s. Společenský klub POHODA Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 01312197, na částečné pokrytí nákladů na dopravu na zájezd z projektu Poznej dobře svůj kraj do polského příhraničí – 7 pro
6/23 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.600,-- Jezdecké stáji Slavíkov, 549 46 Horní Radechová, Slavíkov 8, IČO 48653144 na projekt Děti a koně – rekreační a sportovní příprava s tím, že z příspěvku budou zakoupeny 4 ks jezdecké tříbodové helmy, cena za 1 ks Kč 1.400,-- - 7 pro
7/23 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 52,80 m2 (plocha pro nájem je 48,49 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov, na dobu určitou do 31. 12. 2016, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
8/23 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 14 766,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 7 pro
9/23 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 47,02 m2 (plocha pro nájem je 42,71 m2), v  ulici Divadelní čp. 512, Hronov, na dobu určitou do 31. 12. 2016, za nájemné Kč 57,--/m2/měs. – 7 pro
10/23 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši šestinásobku nájemného tj. Kč 14 604,- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu – 7 pro
11/23 - záměr nájmu části pozemku p. č. 415 o výměře 107 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku pod kůlnou a jako zahrady – 7 pro
12/23 - uzavření Smlouvy o provozování kanalizace – jednotná kanalizace v Malé Čermné mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 jako vlastníkem a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 jako provozovatelem. Smlouva přílohou – 7 pro
13/23 - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1519.4070306KBE s firmou EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924 týkající se stavby „Zbečník – Hronov – chodníky“ upravující článek 3.1 a 3.4. Ostatní články SOD zůstávají v platnosti. Dodatek přílohou – 7 pro
14/23 - výpověď nájemní smlouvy č. NP/11/02 společnosti INEKO – OPTIK s.r.o., se sídlem Přeloučská 59, Pardubice, IČ 48152650 v objektu Domova odpočinku Justynka, Komenského 212, Hronov – 7 pro

Rada města neschvaluje:
15/23 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 7. 4. 2014 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 52,69 m2 (plocha pro nájem 47,40 m2) v ulici Nerudova čp. 314, Hronov k 30. 9. 2014 – 7 pro

Rada města revokuje:
16/23 - usnesení č. 22/2014, bod č. 11/22 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
17/23 – kontrolu plnění usnesení RM č. 18, 19, 20/2014 – 7 pro
18/23 – termín vzpomínkové akce 17.11.2014; termín jednání rady 29.10.2014; termín ustavujícího zastupitelstva 5.11.2014

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 11. 2014