živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 9. listopadu 2011

Rada města schvaluje:
1/22 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/22 – v objektech města zahájení procesu přípravy a využití metody EPC pro realizaci úspor energie Hronova – 7 pro
3/22 – realizaci investice „Opěrná zeď MK na p.p.č. 1245/2, p.p.č. 290/1  st.p.č. 214 v k.ú. Zbečník“ v ceně cca do Kč 500 000,-- vč. DPH za podmínky: město Hronov – investor, vlastník RD č.p. 190, Zbečník – spoluúčast na stavebních pracích ve výši Kč 100 000,-- vč. DPH + dárce pozemku pod stavbou – 7 pro
4/22 – prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 34,33 m2 (plocha pro nájem 32,83 m2), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov s nájemným Kč 45,48/m2/měs. Na dobu určitou od 1. 12. 2011 do 30. 6. 2012 – 7 pro
5/22 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 15, 2+1, se standardním vybavením o celkové rozloze 66,74 m2 (plocha pro nájem 55,36 m2), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov na dobu určitou od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 za věcně usměrňované nájemné Kč 29,24/m2/měs. – 7 pro
6/22 - vyhlášení výběrového řízení Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, na dodavatele školního nábytku v předpokládané hodnotě Kč 300 000,-- – 7 pro
7/22 – paní Magdě Balážové prominutí poplatku z prodlení za pozdní platby vyúčtování služeb za rok 2009 a 2010 v celkové výši Kč 7 114,24 - 5 pro, 2 proti
8/22 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 12, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 48,72 m2 (plocha pro nájem 45,22 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov, na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné Kč 42,29/m2/měs. – 6 pro, 1 proti
9/22 – prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+2, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 87,32 m2, (plocha pro nájem 71,32 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov za nájemné Kč 39,-/m2/měs., na dobu určitou od 1 12. 2011 do 29. 2. 2012 – 7 pro
10/22 – uzavření nájemní smlouvy č. 11/OM/11 na nájem části pozemku p.p.č. 273/7 v k.ú. Hronov o výměře 147 m2 za účelem zřízení zahrádky, pozemku pod dočasnou garáží, pozemku pod kůlnou a pozemku pod sušákem na prádlo s cenou pronájmu Kč 399,--/rok - 7 pro
11/22 – uzavření nájemní smlouvy č. 10/OM/11 na pronájem části pozemku p.p.č. 415 v k.ú. Hronov o výměře 110 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2 /rok, celkem Kč 110,--/rok – 7 pro
12/22 – výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru kadeřnictví Na Drahách čp. 924 v Hronově paní Haně Švarcové a Vlastě Klennerové – 7 pro
13/22 – vyhlášení výběrového řízení Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov na akci Výměna podlahové krytiny v DO Justynka v předpokládané hodnotě Kč 700 000,-- – 7 pro
14/22 – záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči, o výměře 139,22 m2 na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 9. 2012 s podmínkou složení pětiměsíčního nájemného předem ve výši Kč 22 500,-- a tříměsíční zálohy na služby ve výši Kč 45 000,-- – 7 pro
15/22 – záměr nájmu části pozemku p.p.č. 399/1 o výměře 40 m2 pod garáží nebo k stání auta, za cenu nájmu ve výši Kč 200,--/rok – 7 pro
16/22 – pro 14. ples Města Hronova, který se koná dne 21. 1. 2012 cenu vstupenky ve výši Kč 100,-- a cenu losu do tomboly ve výši Kč 10,-- – 7 pro
17/22 – poskytnutí vstupenek zdarma na 14. ples Města Hronova všem zaměstnancům Městského úřadu Hronov, členům ZM, členům výborů, komisí a ředitelům PO – 1 osoba/2 vstupenky - 7 pro
18/22 – poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2 500,-- Speciální základní škole Augustina Bartoše, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 549 32 Úpice, IČO 708 41 144, na částečnou úhradu nákladů spojených se svozem žáků z Hronova na vyučování do školy v Červeném Kostelci – 7 pro
19/22 – prodejní cenu kalendáře „Starý Hronov v kresbách Petra Čuhaniče“ na rok 2012 ve výši Kč 99,-- – 7 pro
20/22 – poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 3 000,-- Davidu Novotnému, Kostelecká 1829, 547 01 Náchod, na pořádání charitativního adventního koncertu v kostele Všech svatých v Hronově dne 1. 12. 2011 – 7 pro

Rada města ukládá:
21/22 – OM a OV zajistit vypracování PD ke stavebnímu povolení „Opěrná zeď MK na p.p.č. 1245/2, p.p.č. 290/1 a st.p.č. 214 v k.ú. Zbečník – 7 pro
22/22 – OM zprostředkovat jednání s vlastníkem RD čp. 190, Zbečník – 7 pro

Rada města doporučuje ZM ke schválení:
23/22 – splátkový kalendář panu Štěpánu Matyskovi, bytem Elišky Krásnohorské čp. 956, Hronov, splátkový kalendář na úhradu dluhu ve výši Kč 42 110,-- ve čtyřech splátkách po Kč 10 527,50 s termínem do 29. 2. 2012 – 7 pro

Rada města neschvaluje:
24/22 – výměnu bytu z č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o celkové výměře 61,59 m2 (plocha pro nájem 50,74 m2), do č. 9, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o celkové výměře 69,16 m2) v ulici Jungmannově 107, Hronov – 7 pro   
25/22 – žádost Českého svazu tělesné výchovy, Okresního sdružení sportovních svazů a TJ ČSTV Náchod, Pražská 1759, o finanční podporu na udržení okresního pracoviště – 7 pro

Rada města ruší:
26/22 - výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, akce s názvem: Výměna podlahové krytiny v DO Justynka – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 11. 2011