živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 29. 1. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:    
1/2/20/1 - přijetí těchto darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226:
•    elektrický vozík v hodnotě 64.800 Kč a geriatrické polohovací křeslo v hodnotě 35.000 Kč od Nadačního fondu Slevomat, Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 08541906
•    2 ks set-top boxů od paní Mgr. Ivy Doudové
•    1 ks televizoru od pana Vratislava Holuba
•    1 ks polohovací postele od MSM, spol. s r.o., č. p. 3, 261 01 Lhota u Příbramě, IČO 47546999
•    finanční dar ve výši 3.000 Kč od Kimberly-Clark, s.r.o., Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 63468816
•    finanční dar ve výši 10.000,00 od paní Věry Součkové
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
2/2/21/1 - dodavatelem, rekonstrukce místních komunikací Malá Čermná a Rokytník - Zada, firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, Trutnov s nabídkovou cenou 2 170 364,50 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/2/22/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2017 na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 40,27 m² (plocha pro nájem 32,47 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31.03.2021 za nájemné 50 Kč/m²/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/2/23/1 - dle čl. III Dohody o poskytování sociálních služeb pečovatelskou službou mezi Městem Hronov, se sídlem náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Městysem Velké Poříčí, se sídlem Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČ 00654451, pro rok 2020 doplatek za 1 hodinu poskytnuté péče 120,35 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/2/24/1 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Hronova pro rok 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/2/26/1 - uzavření Dohody o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/2/29/1 - záměr nájmu pozemku parc. č. 325/14 o výměře 21 m2 v k. ú. Hronov k účelu užívání jako pozemku pod stavbou garáže. Nájemné činí 420 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
8/2/25/1 - zastupitelstvu města schválit záměr vložení pozemku p. č. 1392/2 v k. ú. Hronov o výměře 1148 m2, ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1392/3 v k. ú. Hronov o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/2/27/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parcelní číslo 403/30 o výměře 63 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/2/28/1 - zastupitelstvu města schválit prodej stavby občanské vybavenosti – hrobky o rozměrech 1,95 m x 3,70 m na hrobovém místě č. 58, sektor VII, katolický hřbitov, Hronov nacházející se na pozemku p. č. 1113 v k. ú. Hronov za cenu 35 000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/2/30/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy s firmou Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32, IČ 28811470 (kupující), na prodej pozemku parcelní číslo 1714/4 o výměře 166 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města jmenuje:
12/2/32/1 - výběrovou komisi pro výběrové řízení na ředitele/ku příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov vyhlášeného dne 13.11.2019 usnesením č. 24/2019 v tomto složení: Tomáš Šimek, Markéta Venclová, Ing. Martin Houštěk, Iveta Hánová, Michal Kops, Petr Koleta, Mgr. Věra Bartošová.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 02. 2020