živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 01.02.2017

Rada města schvaluje:
1/2/000 –  ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu, DiS. 
 Hlasování: Pro 5, Proti: 0, Zdržel se: 1
2/2/18/1 -  uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu mezi Mateřskou školou a Základní školou Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace, Velký Dřevíč 20, 549 34 Hronov 4, IČ 70996881.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
3/2/19/1 -  přijetí finančního daru ve výši 9.400,00 Kč Mateřskou školou a Základní školou Hronov, příspěvková organizace, IČ 70996881, paní Věry Kůtkové, bývalé členky Českého svazu žen.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
4/2/20/1 -  zvýšení nájemného nájemcům NP ve vlastnictví města Hronova pro rok 2017 o inflační koeficient ve výši 0,7 % dle přiloženého seznamu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
5/2/20/2 -  ceník základního nájemného na pronájem nebytových prostor pro rok 2017 zvýšený o inflační koeficient ve výši 0,7 % dle přiloženého seznamu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
6/2/21/1 -  uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 18. 2. 2014, na byt č. 4, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 36,17 m2 (plocha pro nájem 32,79 m2) v ulici Hostovského čp. 36, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu určitou do 31. 12. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
7/2/21/2 - výši nájemného v DPS Hostovského 36, Hronov a v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, ve výši Kč 35,00/m2/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
8/2/25/1 - poskytnutí dotace ve výši 6.000,00 Kč spolku AUTOMOTOKLUB – BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD, 1. Máje 16, Běloves, 547 01 Náchod, IČ 71167471, která je určena účelově na činnost v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dopravní výchovu dětí na dopravním hřišti v Náchodě v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
9/2/25/2 -  uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 04/2017 se spolkem AUTOMOTOKLUB – BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD, 1. Máje 16, Běloves, 547 01 Náchod, IČ 71167471, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
10/2/25/3 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Městskému kulturnímu středisku Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČ 00188557, která je určena účelově na vydání sborníku Rodným krajem v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
11/2/25/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 05/2017 s Městským kulturním střediskem Červený Kostelec, Žižkova 365, 549 41 Červený Kostelec, IČ 00188557.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
12/2/26/1 - poskytnutí dotace ve výši 7.319,00 Kč Asociaci turistických oddílů mládeže ČR, TOM 3802 Lotři, Hostovského 991, 549 31 Hronov, IČ 71189114, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených se zateplením oddílové základny.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
13/2/26/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 03/2017 s Asociací turistických oddílů mládeže ČR, TOM 3802 Lotři, Hostovského 991, 549 31 Hronov, IČ 71189114.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
14/2/27/1 - poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
15/2/27/2 –  uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 06/2017 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
16/2/28/1 -  uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 43,92 m2, (plocha pro nájem 42,31 m2), v ulici Nerudova 314, Hronov, za měsíční nájemné 2 232 Kč, na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017 s tím, že složení povinné jistoty ve výši 6 696 Kč bude uhrazeno následovně: složení poloviny výše jistoty 3 348 Kč před podpisem nájemní smlouvy a zbytek ve třech splátkách po 1 116 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
17/2/29/1 -  Směrnici č. 01/2017 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Hronova.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1
18/2/30/1 - připojení se města Hronova k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1
19/2/31/2 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 524 o výměře 250 m2 v k. ú. Hronov k účelu užívání jako zahrádku. Minimální nájemné 500 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
20/2/32/1 - výjimku ze směrnice č. 1/2012 pro zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace k provedení stavby „Rekonstrukce strojovny chlazení na zimním stadionu v Hronově“.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1
21/2/32/2 - přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace k provedení stavby „Rekonstrukce strojovny chlazení na zimním stadionu v Hronově“ Projektovému a inženýrskému atelieru EGO, Ing. Lukáš Polej, nám. Čs. armády 979, 549 31 Hronov, IČ: 63186845 za nabídkovou cenu 182 000 Kč bez DPH (220 220 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1
22/2/34/1 - uzavření dohody o finančním vyrovnání za zhodnocení bytu č. 8, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,87 m2, v ulici Nerudova 402, Hronov ve výši 45 000,- Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
23/2/35/1 - rozpočtové opatření č. 01/2017/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
24/2/37/1 - poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, ve výši 24.032,00 Kč, která je určena na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, linka 640116, v období 11. 12. 2016 – 09. 12. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
25/2/37/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hronov na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 00272680, dle příloh.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
26/2/38/1 - s účinností od 1. 3. 2017, zvýšení příplatků za vedení u ředitelů příspěvkových organizací města Hronova.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1
27/2/39/1 - výzvu k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle směrnice Městského úřadu Hronov č. 01/2012 o zadávání zakázek malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž zavlažovacího systému - fotbalové hřiště Hronov“.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
28/2/31/1 - výpověď nájemní smlouvy č. 10/OM/13 ze dne 31. 5. 2013 na část pozemku parc. č. 524 o výměře 250 m2 v k. ú. Hronov. Nájem bude ukončen dnem 30. 4. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
29/2/22/1 - ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 136.150,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01. 09. 2016 – 31. 12. 2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
30/2/22/2 - ZM schválit uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2016 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
31/2/23/1 - ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KHL v období leden až duben 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
32/2/23/2 - ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 01/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
33/2/24/1 - ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01. 01. 2017 – 31. 12. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
34/2/24/2 - ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 2/2017 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
35/2/33/1 - ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 741/1 o výměře 833 m2 a pozemku p. p. č. 741/2 o výměře 400 m2 v k. ú. Velký Dřevíč, za cenu prodeje 400 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města stanovuje:
36/2/36/1 - ředitelce Kulturního a informačního střediska Hronov paní Markétě Machové měsíční plat s účinností od 1. 2. 2017.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
37/2/33/2 - odboru majetek prověřit možnost zapracovat do kupní smlouvy na pozemek p. č. 741/1 o výměře 833 m2 a pozemek p. č. 741/2 o výměře 400 m2 v k. ú. Velký Dřevíč takové podmínky, aby bylo zamezeno spekulacím s pozemkem (např. vybudování základové desky, termín dokončení hrubé stavby, pokuty při nesplnění podmínek, atd.)
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
38/2/38/2 - finančnímu odboru připravit platové výměry pro ředitele příspěvkových organizací města Hronova s nově stanovenými procenty pro výpočet příplatku za vedení, a to s účinností od 1. 3. 2017.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 02. 2017