živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 1. září 2014

Rada města schvaluje:
1/19 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/19 - uzavření smlouvy o výpůjčce části nemovitosti (mimo prostory potřebné pro zajištění stravování žáků ZŠ v nemovitosti) – domu č.p.193 stojícím na pozemku parc. č. 136 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 992 m², jehož je součástí, vše v kat. území a obci Hronov, pro potřeby insolvenčního správce dlužníka Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o., společnosti BHJ správci v.o.s., Divišova 882/5, 500 03 Hradec Králové, IČ 28860098, od 1.9.2014 na dobu neurčitou. Smlouva přílohou – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
3/19 - znění návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejíž součástí je i smlouva o nájmu movitých věcí, jejímž předmětem je budoucí koupě movitých věcí - vybavení kuchyně, jídelny a zázemí pro zaměstnance kuchyně nacházející se v budovách č. p. 193 a č.p. 912 v Hronově za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 400.665,-- a nájem těchto věcí od 1.9.2014 s nájemným ve výši 1/48 hodnoty vybavení dle znaleckého posudku za kalendářní měsíc, která bude uzavřena s insolvenčním správcem dlužníka - Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o., společností BHJ správci v.o.s., Divišova 882/5, 500 03 Hradec Králové, IČ 28860098. Smlouva přílohou – 7 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 09. 2014