živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 7. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Rada města schvaluje:
1/15/185/1 - Řád veřejného pohřebiště města Hronova s účinností od 1. 9. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/15/186/1 - prominutí nájemného paní Zdislavě Netíkové v provozovně pánské kadeřnictví v objektu nám. Čs. armády 500, Hronov za měsíce březen až květen 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/15/186/2 - prominutí nájemného paní Dagmar Šťavíkové v provozovně kosmetické služby v objektu nám. Čs. armády 500, Hronov za měsíce březen až květen 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/15/186/3 - prominutí nájemného panu Adamu Shánělovi v provozovně občerstvení ve foyer sálu Josefa Čapka v objektu nám. Čs. armády 500, Hronov za měsíce březen až červenec 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/15/188/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 7,1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m² (plocha pro nájem 32,57 m²) v ulici Riegrova 458, Hronov ke dni 31. 7. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/15/189/1 – uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NP/05/13, kterým se snižuje nájemné firmě VERNER POTRAVINY s.r.o., K Bělidlu 1060, Nové Město nad Metují v objektu na adrese nám. Čs. armády 3, Hronov za období březen až květen o částku 7 800 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/15/190/1 - realizaci stavebních úprav prostor suterénu hasičské zbrojnice SDH Rokytník, které provedou svépomocí členové Honebního Společenstva Turov se sídlem v Rokytníku. Město Hronov uhradí náklady na nová okna, vstupní dveře a materiál maximálně do výše 50 000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/15/191/1 - záměr změny nájemní smlouvy č. NP/05/13 ze dne 17. 1. 2006 na pronájem nebytových prostor – prodejny o výměře 334 m² v objektu nám. Čs. armády 3, Hronov, která je součástí pozemku parc. číslo 103/1, v katastrálním území Hronov, zapsaného na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod uzavřenou se společností VERNER POTRAVINY s. r. o., K Bělidlu 1060, Nové město nad Metují, IČ 25279882. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke snížení výše nájemného ze současných 26 292 Kč za měsíc na nově navržených 23 692 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/15/192/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 306, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 37,45 m² (plocha pro nájem 34,80 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov ke dni 31. 7. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/15/193/1 - prominutí nájemného restaurace v objektu zimního stadionu na adrese Palackého 1000, Hronov po dobu uzavření provozovny za měsíce březen až květen 2020 z důvodu rozhodnutí Vlády ČR.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/15/194/1 - investiční záměr a podání žádosti o grant na projekt "Stavební úpravy Jiráskova divadla".
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/15/195/1 - text výzvy k podání nabídek na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování realizace stavby Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/15/195/2 - vyzvat ke zpracování nabídky na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování realizace stavby Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově tyto subjekty: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s, Československá obchodní banka, a.s., Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/15/195/3 - komisi pro posouzení nabídek na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na financování realizace stavby Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově v tomto složení: Ing. Ivana Stonjeková, Petr Koleta, Mgr. Věra Bartošová, náhradník Ing. Helena Toldová.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/15/196/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,08 m² (plocha pro nájem 43,47 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov za nájemné 2 270 Kč/měsíc a za nájem zařízení 242 Kč/měsíc, na dobu určitou od 01. 8. 2020 do 31. 10. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/15/197/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 403, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 76,20 m² (plocha pro nájem 67,50 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov ke dni 31. 7. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/15/199/1 - poskytnutí daru ve výši 15.000,00 Kč Divadelnímu spolku bratří Mrštíků Boleradice, Boleradice č.p. 113, 691 12 Boleradice, IČO 65804554. Jedná se o udělení Ceny Pavla Dostála, která je oceněním dlouholeté kontinuální umělecké a organizační činnosti v oblasti amatérského divadla.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města jmenuje:
18/15/198/1 - komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku pod názvem "Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Hronov" ve složení Mgr. Věra Bartošová, náhradník Petr Koleta; Ing. Helena Toldová, náhradník Ing. Ivana Stonjeková; Iva Turková, náhradník Ing. Lenka Vítová.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
  
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 07. 2020