živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo 27. července  2010
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/15 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théra – 6 pro, 1 se zdržel
2/15 - uzavření nájemní smlouvy s JUDr. Evou Vrzáčkovou, na pronájem nebytového prostoru o výměře 13,68 m2 v I. patře  budovy MěÚ Hronov, nám. Čs. armády čp. 5. na dobu maximálně 3 hodiny týdně, za roční nájemné Kč 1 000,-- s účinností od 1.8.2010 na dobu neurčitou, s dvouměsíční výpovědní lhůtou - 6 pro, 1 proti
3/15 - dodavatele akce „Kompletní dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště u MŠ, Havlíčkova ulice“ firmu Saternus spol. s r. o., Střelniční 215/18, 737 01 Český Těšín IČ: 28574460 za nabídkovou cenu Kč 696 205,20 včetně DPH – 7 pro
4/15 - uzavření smlouvy o výpůjčce od 1. 8. 2010 na dobu neurčitou s AFK Hronov, Hostovského 657, Hronov na objekt na fotbalovém stadionu v Hronově. Budova občanské vybavenosti bez čísla popisného o celkové výměře 305,52 m2 je zapsaná na listu vlastnictví LV č. 3106 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, pracoviště Náchod a je postavená na pozemku p.p.č 410/2 – 7 pro
5/15 - uzavření smlouvy o výpůjčce s HC Hronov, Palackého 1000, Hronov na „objekt občerstvení – klubovna“ na zimním stadionu v Hronově. Budova bez čísla popisného o celkové výměře 89,28 m2 je zapsaná na listu vlastnictví LV č. 3106 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, pracoviště Náchod a je postavená na pozemku p.p.č 651/1, s účinností od 1. 8. 2010 na dobu neurčitou – 6 pro, 1 se zdržel
6/15 - dodavatele akce „Kabelizace veřejného osvětlení, ul. Padolí“ firmu CLITIA a.s., Roháčova 188/37, 130 00  Praha3, IČ: 26510103, DIČ: CZ26510103  za nabídkovou cenu Kč 662 609,-- vč. DPH (Kč 552 174,-- bez DPH) – 7 pro
7/15 - dodavatele akce „Stavební úpravy soc. zařízení mateřské školy čp. 520 Velox, výměna podlahových krytin a dodávka nového nábytku do tříd mateřské školy čp. 520 Velox, Hronov“ firmu PS-Stav Sedláček s.r.o., Na Hamrech 144, 547 01 Náchod, IČ: 27501591 za nabídkovou cenu Kč 1 624 544,- včetně DPH – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 10. 2010