živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 14/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 13. července 2011

Rada města schvaluje:
1/14 – ověřovatele zápis pana Františka Holmana – 5 pro, 1 se zdržel
2/14 - nabídku kroužků DDM Domino Hronov pro školní rok 2011/2012 dle přílohy –  6 pro
3/14 - pro účely přeúčtování jiným obcím částky neinvestičních výdajů na 1 žáka pro rok 2010, a to pro  žáky plnící povinnou školní docházku v Základní škole a Mateřské škole  Hronov, okres Náchod na 1. stupni (1 - 5. ročník) ve výši Kč 9.132,00 na jednoho žáka a rok, na 2. stupni (6. - 9. ročník) ve výši Kč 10.648,00 na jednoho žáka a rok a pro žáky plnící povinnou školní docházku v Základní škole Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, ve výši Kč 11.830,00 na jednoho žáka a rok – 6 pro
4/14 - navýšení kapitoly 3311 Divadelní činnost, položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO o částku Kč 100.000,-- (příspěvek města na 81. Jiráskův Hronov) – 6 pro
5/14 – přijetí darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov dle přílohy – 6 pro
6/14 – poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,-- na nákup drobných cen Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, zastoupený jednatelkou paní Markétou Machovou, na akci „Rozloučení s prázdninami“ dne 27. 8. 2011 v Rokytníku – 6 pro
7/14 - použití obálkové metody pro  prodej pozemku p.p.č. 75/7 o výměře 568 m2 a pozemku p.p.č. 75/9 o výměře 622 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Minimální cena prodeje je Kč 300.000,-- - 6 pro
8/14 - uzavření NS na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 74,75 m2, s manžely Petrou a Vladimírem Hrubými – 6 pro
9/14 - převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 74,75 m2, na nájemce Aleše Vlčka, s účinností od 15. 8. 2011 – 6 pro

Rada města doporučuje ZM ke schválení:
10/14 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 74,75 m2, s manžely Petrou a Vladimírem Hrubými – 6 pro
11/14 - převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 74,75 m2, na nájemce pana Aleše Vlčka s účinností od 15. 8. 2011 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
12/14 - stížnost pana Lukáše Tölga na ředitelku MŠ Velký Dřevíč a její vyřízení – 6 pro
13/14 – termín jednání mimořádného zastupitelstva dne 3. srpna 2011 a termíny jednání s osadními výbory ve Zbečníku a Malé Čermné

Rada města revokuje:
14/14 – bod č. 6/6 z usnesení č. 6/2010 ze dne 15. března 2010 – 6 pro
15/14 – bod 5/11 z usnesení č. 11/2011 ze dne 8. června 2011 – 6 pro
16/14 – bod 6/11 z usnesení č. 11/2011 ze dne 8. června 2011 – 6 pro

Rada města ukládá:
17/14 - finančnímu odboru zapracovat navýšení kapitoly 331 Divadelní činnost, položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO o částku Kč 100.000,-- (příspěvek města na 81. Jiráskův Hronov) do návrhu rozpočtových opatření   č. 03/2011 (září 2011) s tím, že zdrojem bude kapitola 6409 Nespecifikované rezervy – 6 pro
18/14 – odboru majetek prověřit, zda má město povinnost vrátit předplacené nájemné v případě, že nájemce chce ukončit nájemní smlouvu před vypršením doby, na kterou byl nájem předplacen (materiál č. 175) – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 07. 2011