živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 13/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. června 2011

Rada města schvaluje:
1/13 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 5 pro, 1 se zdržel
2/13 – prodloužení nájemní smlouvy panu Gerhardu Bursíkovi na byt č. 4, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o rozměrech 45,57 m2, na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 za cenu Kč 39,--/m2/měs. - 6 pro
3/13 – uzavření nájemní smlouvy na byt č. 214, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 41,89 m2, v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, na dobu neurčitou s paní Taťanou Justovou  od 1.7.2011 – 6 pro
4/13 – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 01/OM/2011 s firmou Grand -Pol s.r.o. U Topíren 36,  580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 27702715, kterým se právně ošetří vícepráce na výměně oken v ZŠ Velký Dřevíč v čp. 82, 549 31 Hronov (4 ks oken u WC dívek a chlapců ve světlíku) – 6 pro
5/13 – prodloužení nájemní smlouvy panu Miroslavu Vítovi na byt č. 4, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 31,94 m² na dobu určitou od 1.7.2011 do 31.12.2011 za stanovené nájemné Kč 39,--/m² a měsíc – 6 pro
6/13 – prodloužení nájemní smlouvy panu Martinovi Rojšlovi na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o velikosti 40,60 m² na dobu určitou od 1.7.2011 do 30.9.2011 za stanovené nájemné   Kč 45,--/m² a měsíc – 6 pro
 7/13 – prodloužení nájemní smlouvy paní Jaroslavě Rochové na byt č. 9, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 56,68 m² na dobu určitou od 1.7.2011 do 31.12.2011 za stanovené nájemné Kč 39,--/m² a měsíc – 6 pro
8/13 - schvaluje pronájem nebytových prostor v hasičské zbrojnici na provoz restaurace po dobu konání Jiráskova Hronova od 5.8.2011 do 13.8.2011 Sboru dobrovolných hasičů, 549 31 Hronov, IČ 48623628 za podmínek stanovených nájemní smlouvou – 6 pro
9/13 -  pro účely přeúčtování jiným obcím částky neinvestičních výdajů na 1 žáka pro rok 2011, a to pro  žáky plnící povinnou školní docházku v Základní škole a Mateřské škole  Hronov, okres Náchod na 1. stupni (1 - 5. ročník) ve výši Kč 6.602,00 na jednoho žáka a rok, na 2. stupni (6. - 9. ročník) ve výši Kč 6.457,00 na jednoho žáka a rok a pro žáky plnící povinnou školní docházku v Základní škole Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, ve výši Kč 14.418,00 na jednoho žáka a rok – 6 pro
10/13 – navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2011 pro Základní školu a Mateřskou školu Hronov, okres Náchod, o Kč 9.000,00 – 6 pro
11/13 - cenu Kč 10,-- za vstupné na veřejné in-line bruslení na zimním stadionu – 6 pro
12/13 - na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posouzení a hodnocení nabídek, v rámci výběrového řízení na stavbu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“ vyloučit z výběrového řízení tyto uchazeče:
- M – SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice, ředitelství: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, IČ: 4219 6868, DIČ: CZ4219 36868
- NOVOSTAV KOMUNIKACE a.s., Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, IČ: 288 12 875, DIČ: CZ288 12 875
- SKANSKA a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov, IČ: 26271303, DIČ: CZ26271303 – 6 pro
13/13 - výsledné pořadí hodnocených nabídek v rámci výběrového řízení na stavbu „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“:
   1. EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924
    Nabídková cena: 10 380 106,-  Kč vč. DPH
    2. Jiří Grätz CES-EKO, Dolská 126, 549 31 Hronov, IČ: 45579695
   Nabídková cena: 10 513 355,16 Kč vč. DPH
   3. STRABAG a.s, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744
   Nabídková cena: 10 557 182,- Kč vč. DPH
   4. COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 
14/13 - dodavatele akce „Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“ CZ.3.22/1.1.00/08.00655 firmu EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924 za nabídkovou cenu 10 380 106,- Kč vč. DPH – 6 pro
15/13 - TJ Sokol Zbečník využívání ekologického WC na základě Smlouvy o užívání zařízení města dle přílohy – 6 pro
16/13 - dodavatele stavby „MATEŘSKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC – SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V HRONOVĚ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUDOWĚ ZDROJ PL.3.22/3.1.00/09.01538 – DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ U MATEŘSKÉ ŠKOLY, HAVLÍČKOVA ULICE “, FIRMU STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744, za cenu Kč 301 924,- včetně DPH – 6 pro
17/13 - žádost Ing. Petra Soukupa ohledně vyčlenění dvou parkovacích míst v Knáhlově ulici pro zákazníky firmy Petr Soukup železářství (naproti provozovně), pondělí až pátek v čase 8 až 17 h, sobota 8 až 11,30 h, na dobu 1 roku – 6 pro

Rada města neschvaluje:
18/13 - p. Jaroslavě Rochové výměnu bytu č. 9, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 56,68 m² v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov za byt č. 5, 2+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 68,65 m²  – 6 pro
19/13 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, byt se sníženou kvalitou, 1+1, o velikosti 41,11 m² v Riegrově ulici čp. 596, Hronov s panem Romanem Budajem – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
20/13 – kontrolu plnění usnesení č. 9, 10/2011 – 6 pro

Rada města revokuje:
21/13 – bod 2/12, 3/12 usnesení RM č. 12/2011 – 6 pro

Rada města ukládá:
22/13 - finančnímu odboru zapracovat navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Hronov, okres Náchod, ve výši Kč 9.000,00 do návrhu rozpočtových změn č. 03/2011 (září 2011) s tím, že zdrojem bude kapitola 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, položka 5229, org. 222 - Grant města Hronova "PRÁCE S DĚTMI" – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 06. 2011