živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 5. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/11/137/1 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00426202, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/11/137/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 23/2020 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00426202.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/11/137/3 - poskytnutí dotace ve výši 20.000,00 Kč Římskokatolické farnosti Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002, která je určena účelově výhradně k pokrytí nákladů na opravu hřbitovní zdi u kostela Všech svatých v Hronově v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/11/137/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 24/2020 s Římskokatolickou farností Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/11/138/1 - směrnici č. 02/2020 Zásady pro přidělení bytu zvláštního určení včetně příloh s účinností od 1. 7. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/11/139/1 - Zadávací dokumentaci pro zadání nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení pod názvem "Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Hronov".
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/11/140/1 - uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 06/2019/OM/Vít ze dne 4. 4. 2019 na akci „Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov“ s dodavatelem Vše pro stavby, s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/11/141/1 - uzavření nájemní smlouvy s ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 45274649 na pozemek parc. č. 97/3 (dobíjecí stanice, parkovací místa ke stanicím a pro ně potřebná technologie) a pozemky 94/2 a 94/1 (umístění sítí k dobíjecím stanicím) k účelu zřízení dobíjecích stanic pro elektromobily.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/11/142/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 206, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 39,59 m² (plocha pro nájem 35,87 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov na dobu určitou od 01.06.2020 do 31.05.2021 s následným prodloužením nájmu za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 138 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/11/143/1 - záměr nájmu části pozemku p. p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře 24 m2 za účelem užívání pozemku pro parkování vozidla s ročním nájemným ve výši 192 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/11/144/1 - prominutí nájemného v provozovně kadeřnictví v objektu Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za měsíce březen až květen 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/11/145/1 - prominutí nájemného v provozovně kadeřnictví v objektu DO Justynka, Komenského náměstí 212, Hronov za měsíce březen až květen 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/11/146/1 - dodavatele stavební akce „Rekonstrukce místní komunikace v Červené ulici ve Velkém Dřevíči - druhá část“, firmu Petr Šeba - REKOM, Smetanova 1511, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 47467851 za nabídkovou cenu 319 575,99 Kč bez DPH (386 686,95 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/11/149/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „ZŠ Velký Dřevíč čp. 82, izolace proti zemní vlhkosti a radonu v původní části objektu – pravá část“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/11/149/2 - přidělení veřejné zakázky „ZŠ Velký Dřevíč čp. 82, izolace proti zemní vlhkosti a radonu v původní části objektu – pravá část“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 03659526 za nabídkovou cenu 875 434,61 Kč bez DPH (1 059 275,88 Kč vč. 21% DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/11/150/1 – na základě žádosti předsedy Výkonného výboru okresního fotbalového svazu Náchod Ing. Petra Vítka slevu na nájemném a stanovuje nájemné pro turnaj mladších žáků dne 30.5.2020 a starších přípravek ve dnech 6. - 7.6.2020 ve výši 200 Kč/hod. pronájmu fotbalového stadionu Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města nedoporučuje:
17/11/147/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1707/2 o výměře 95 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města jmenuje:
18/11/148/1 - v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků konkursního řízení ze dne 25. 5. 2020 do funkce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov Mgr. Ivetu Kuldovou s účinností od 1. 9. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města stanovuje:
19/11/135/1 - celkový měsíční plat řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod Mgr. Petru Málkovi od 1. 7. 2020.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
Rada města ukládá:
20/11/136/1 - odboru majetek opětovně vyvěsit záměr pronájmu nebytových prostor restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 06. 2020