živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 30.05.2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/11/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

2/11/100/1 - vyplacení částky ve výši 20.000 Kč pro Mgr. Ivu Doudovou, projektového manažera projektu Podpora pro Mateřskou školu Hronov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003163, z prostředků projektu.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/11/102/1 - přijetí finančních darů Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397, od Základní organizace OS KOVO při Wikov MGI a.s., Zbečník 356, IČO 62729055, ve výši 2.000 Kč, který bude použit na nákup herních a vzdělávacích pomůcek pro mateřskou školu ve Zbečníku, a od WIKOV MGI a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČO 26491826, ve výši 10.000 Kč, který bude použit na nákup učebních pomůcek pro mateřskou školu ve Zbečníku.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/11/103/1 - záměr nájmu pozemku p. p. č. 960/1 o výměře 297 m2 k údržbě a části pozemku parc. č. 961/40 o výměře 23 m2 a části pozemku parc. č. 961/41 o výměře 200 m2 k užívání jako zahrádky v k. ú. Hronov. Výše nájemného činí minimálně 496 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/11/105/1 - rozpočtové opatření č. 06/2018/RM.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/11/107/1 - uzavření Smlouvy o výpůjčce na lesní pozemek v k. ú. Velké Poříčí, parc. č. 1363/1, za účelem realizace projektu s názvem „Člověče, rozhlédni se kolem sebe“.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města doporučuje:
7/11/98/1 - zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/11/98/2 - zastupitelstvu města schválit výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2017, kterým je ztráta ve výši 617.135,04 Kč. Ztráta bude vypořádána použitím účtu 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/11/99/1 - zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Hronova za rok 2017.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/11/101/1 - zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 9/OM/2018, na části pozemku p. p. č. 220/1 o výměře cca 25 m2 a p. p. č. 218 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu ve výši 800 Kč/m2. 
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města se neusnesla:
N/11/104/1 - Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr směny (s finančním dorovnáním) části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 1714 o výměře cca 184 m2 z důvodu získání části pozemku parc. č. 122 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 3, Proti: 1, Zdrželo se: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 06. 2018