živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 11/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 8. června 2011

Rada města schvaluje:
1/11 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 4 pro, 1 se zdržel
2/11 - prodloužení NS paní Jitce Krulichové na byt č. 15, 2+1, se standardním vybavením o velikosti 55,36 m2 Hronov na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 za věcně usměrňované nájemné Kč 29,24/m2/měs. – 5 pro
3/11 - prodloužení nájemní smlouvy panu Jakubovi Valterovi na byt č. 14, 3+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 60,22 m2, na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011 za věcně usměrňované nájemné ve výši Kč 29,24 /m2/měs. – 5 pro
4/11 - prodloužení nájemní smlouvy paní Martině Strnadové, na byt č. 14, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o rozměrech 42,22 m2, na dobu určitou, a to od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 za nájemné Kč 39,--/m2/měs. – 5 pro
5/11 - uzavření NS na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o velikosti 72,01 m2, s manžely Petrou a Vladimírem Hrubými – 5 pro
6/11 - převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o velikosti 72,01 m2, na nájemce Aleše Vlčka, s účinností od 1.8. 2011 – 5 pro
7/11 - prodloužení nájemní smlouvy paní Magdě Balážové na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 34,73 m2, na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 za nájemné Kč 45,-/m2/měs. -  5 pro
8/11 - prodloužení nájemní smlouvy paní Kristíně Budajové na byt č. 12,  1+1, byt se sníženou kvalitou s rozměry 45,22 m2, na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 za nájemné Kč 42,29/m2/měs. – 5 pro
9/11 - prodloužení nájemní smlouvy paní Ireně Bogdanové na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 46,15 m2 na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011 za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 5 pro
10/11 - ukončení nájemní smlouvy Lence Zimmermannové na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o rozměrech 50,74 m2, k 31. 5. 2011 – 5 pro
11/11 - prodloužení nájemní smlouvy  panu Hynku Prouzovi  na  byt č. 1, 1+1, byt  se standardním vybavením, s rozměry  35,20 m2, na dobu určitou  od 1. 7. 2011 do 30.6. 2012 za nájemné Kč 45,-/m2/měs. – 5 pro
12/11 - uzavření NS s panem Janem Součkem na byt č. 9, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 45,83 m2 na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 za nájemné  Kč 45,-/m2/měs.  – 5 pro
13/11 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 5.000,00  AMK - BESIP dopravní hřiště v Náchodě, 1. máje 16, 547 01 Náchod, IČ 71167471, na činnost v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v roce 2011. – 5 pro
14/11 - uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Městem Hronov, IČ: 00272680, a HC Wikov Hronov, IČ: 46522751, dle přílohy – 5 pro
15/11 - řediteli DDM Domino panu Jaroslavu Škopovi osobní ohodnocení s účinností od 1. 6. 2011 – 5 pro
16/11 - ceny na zimní sezonu 2011/2012 na uzavřené a veřejné bruslení dle přílohy - 5 pro
17/11 - ceník půjčovny bruslí v sezóně 2011/2012 dle přílohy - 5 pro
18/11 - poskytnutí finančního příspěvku Kč 2 000,- pro TJ Sokol Zbečník, IČO: 4652459, zastoupený předsedou Ludvíkem Vlachem, na zakoupení drobných cen a občerstvení pro účastníky dětského dne konaného na hřišti ve Zbečníku dne 11. 6.  2011 – 5 pro

Rada města neschvaluje:
19/11 - montáž jakéhokoliv venkovního zařízení pro zastínění oken podkrovních bytů v Kalinově domě, Na Drahách čp. 924, Hronov. – 5 pro
20/11 - paní Jaroslavě Jílkové splátkový kalendář na úhradu dluhu ve výši Kč 17 578,-- ve  třicetičtyřech splátkách po Kč 500,-- a poslední Kč 578,--s účinností od 1. 7. 2011 – 5 pro

Rada města bere na vědomí:
21/11 – kontrolu plnění usnesení RM č. 8/2011 – 5 pro
22/11 – program jednání ZM dne 22. června 2011
23/11 – termíny jednání rady – 22. června, 13. července, 3. srpna, 24. srpna

Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
24/11 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o velikosti 72,01 m2, s manžely Petrou a Vladimírem Hrubými – 5 pro
25/11 - převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o velikosti 72,01 m2, Hronov na nájemce pana Aleše Vlčka, s účinností od 1. 8. 2011 – 5 pro
26/11 - uzavření smlouvy budoucí č. „IV – 12 – 2008518/P/VB1“ s názvem stavby „Hronov, p.č. 1382/2, Exner – knn – umístění kabelu NN na parcele 1667“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).  Smlouva přílohou. – 5 pro
27/11 - žádost manželů Petry a Vladimíra Hrubých o jednorázové doplacení půjčky, poskytnuté Smlouvou o půjčce ze dne 19.07.1999, včetně Dodatku č. 1,  a  to k datu  20.08.2011 v částce Kč 109.745,09 (tzn. pouze nesplacenou jistinu). – 5 pro
28/11 – návrh rozpočtových opatření č. 02/2011 dle přílohy – 5 pro

Rada města stanovuje:
29/11 - s účinností od 16.5.2011 počet zaměstnanců v pracovním poměru Městského úřadu Hronov na 53. Mimo evidenci je jedna zaměstnankyně na rodičovské dovolené. – 5 pro

Rada města ruší:
30/11 - zadávací řízení veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny a zemního plynu formou centrálního zadávání pro město Hronov a jím zřizované příspěvkové organizace města“, evidenční číslo v IS VZ US 60057294 podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e), ve spojení s ustanovením § 84 odst. 3 písm. b), Zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. – 5 pro

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 06. 2011