živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. 08. 2017

Rada města schvaluje:
1/19/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/19/209/1 - uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru vinárny Radnice o výměře 102,49 m2, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov za minimální měsíční nájemné 4 478 Kč, na dobu neurčitou od 1. 9. 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/19/209/2 - prominutí nájemného za měsíc září 2017 ve výši 4 478 Kč nájemci nebytového prostoru vinárny Radnice nám. Čs. armády čp. 5, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/19/222/1 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2017/2018 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto: třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí, 4. třída 26 dětí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/19/223/1 - prominutí platby nájemného za měsíce srpen a září 2017 v celkové výši 5.764 Kč, nájemní smlouvu na byt č. 8, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 43,92 m2 (plocha pro nájem 42,31 m2), v ulici Nerudova 314, Hronov, z důvodu znehodnocení bytu vytopením.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/19/224/1 - vyhlášení II. kola veřejného výběru na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,54 m2 (plocha pro nájem 56,87 m2), Nerudova ulice čp. 402, Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/19/225/2 - jako dodavatele výměny 3 ks posuvných dveří v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, Bohuslava Foglara – Truhlářství, Velké Poříčí 505, IČ 13198351.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/19/226/1 - uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž elektroinstalace v chatkách autokempu Velký Dřevíč s firmou ELTYM Hronov, s.r.o., Husova 207, 549 31 Hronov, IČO 25262033 za cenu 177 039,45 Kč bez DPH, 21% DPH 37 178,28 Kč, celkem 214 217,73 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/19/227/1 - uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž sádrokartonového vnitřního obložení chatek v autokempu Velký Dřevíč s firmou Slavomír Donát, Padolí 358, 549 31 Hronov, IČO 87125731 za cenu 545 880 Kč. Tato cena je konečná, dodavatel není plátcem DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/19/228/1 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226, od pana Františka Beránka ve formě 1 ks koženého křesla.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/19/231/1 - rozpočtové opatření č. 10/2017/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/19/233/1 - poskytnutí plochy na výlep volebních plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to od 4. října 2017 dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/19/236/1 - výsledek hodnocení veřejné zakázky Výměna ventilátoru v suterénu Jiráskova divadla, Hronov zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle Směrnice č. 02/2017, Zadávání zakázek malého rozsahu města Hronov
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/19/236/2 - nejvhodnější nabídku veřejné zakázky Výměna ventilátoru v suterénu Jiráskova divadla, Hronov zadané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle Směrnice č. 02/2017, Zadávání zakázek malého rozsahu města Hronov účastníka D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/19/238/1 - poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2017.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/19/238/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 31/2017 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/19/239/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 16/OM/2017 na nájem části pozemku p. p. č. 1705/45 o výměře 1000 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku jako mezideponie inertního materiálu – štěrkodrtě ke stavbě „II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov, SO 102“ s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 608 38 744.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/19/240/1 - uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 20/OM/2017 na pozemku p. č. 1645 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/19/241/1 - umístění poštovní schrány na pozemku p. č. 926/3 v k. ú. Vysoká Srbská.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/19/241/2 - umístění poštovní schrány na pozemku p. č. 869/8 v k. ú. Rokytník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/19/001/1 - žádost HC Wikov Hronov o pomoc při zajištění ledů a dopravy v době rekonstrukce strojovny na zimním stadionu v Hronově, v maximální výši 219.250 Kč (náklady na ledy v Náchodě a Novém Městě nad Metují, doprava tamtéž).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/19/002/1 - výměnu náplně – solanky při rekonstrukci strojovny na zimním stadionu v Hronově.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města doporučuje:
23/19/229/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 525 v k. ú. Hronov o výměře cca 33 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/19/230/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 18. 12. 2014, kterým se mění ustanovení smlouvy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/19/232/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 11/2017/ZM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/19/235/1 - ZM schválit uzavření kupní smlouvy č. 19/OM/2017 na prodej pozemku parc. č. 873/3 v k. ú. Rokytník o výměře cca 21 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/19/242/1 - ZM schválit prodej pozemku parc. č. 1673/1 v k. ú. Hronov o výměře 2667 m2 za kupní cenu 175 000 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/19/243/1 - ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 261/7 v k. ú. Rokytník o výměře       31 m2 s cenou prodeje 100 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města souhlasí:
29/19/225/1 - se zadáním veřejné zakázky na výměnu 3 ks posuvných dveří v předpokládané hodnotě 230.000,00 Kč Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, IČ 70996873.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města nedoporučuje:
30/19/234/1 - zastupitelstvu města přijmout nabídku České pošty, s. p. ohledně provozování pobočky České pošty, s. p. ve Velkém Dřevíči jako poštu Partner.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 09. 2017