živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 8/2017

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. 11. 2017 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Hynek Rožnovský, Mgr. Věra Řehůřková, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, Ing. Jaroslav Vít, JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima DiS.
Omluveni: Mgr. Věra Bartošová, Bc. Jan Pavelka, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Jan Šnajdr
Pozdější příchod: Jiří Frýba, MVDr. Tomáš Strnad
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Věra Řehůřková, Mgr. Pavel Zima, DiS.

Paní starostka z jednání omluvila paní tajemnici Mgr. Markétu Machovou.

Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 15 členů.

Na jednání se dostavil pan Jiří Frýba, přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Věra Řehůřková a Mgr. Pavel Zima, DiS. - 14 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 91 a 92 včetně příloh.

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 17 členů.

Návrh programu byl zaslán na pozvánce, paní starostka vznesla dotaz, zda má k němu někdo připomínky. Poté dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 17 pro.
 

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
92 - Rozpočtové opatření č. 15/2017/ZM

2. Majetkové záležitosti
91 - Bytový dům č.p. 107, Jungmannova ul., Hronov vč. pozemku st. p. č. 1128 a st. p. č. 1126/1 v k. ú. Hronov - Sociální bydlení Hronov z.s., zájemce o koupi
 

1. Finanční záležitosti

92 - Rozpočtové opatření č. 15/2017/ZM
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 15/2017/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Ing. Stonjeková předložený návrh ústně doplnila.
Na straně příjmů navyšujeme položku 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů o 150.000,00 Kč – jedná se o navýšení dotace na sociální služby pro DO Justynka Hronov a zároveň na straně výdajů navyšujeme Paragraf 4350 – Domovy, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím také o 150.000,00 Kč.

Návrh usnesení:
92/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

2. Majetkové záležitosti

91 - Bytový dům č.p. 107, Jungmannova ul., Hronov vč. pozemku st. p. č. 1128 a st. p. č. 1126/1 v k. ú. Hronov - Sociální bydlení Hronov z.s., zájemce o koupi 
OM předložil ZM k projednání žádost spolku Sociální bydlení Hronov z.s., se sídlem Václavská 1085, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, zastoupený jednajícím členem výboru Ing. Vladimírem Valentou podanou v součinnosti s realitní kanceláří REALITY EU Náchod s.r.o., o koupi bytového domu č. p. 107 vč. pozemku st. p. č. 1128 a st. p. č. 1126/1 v Jungmannově ulici, Hronov za cenu 2 990 000 Kč.
Zájemce o koupi hodlá nemovitost koupit za účelem rekonstrukce objektu č. p. 107 na sociální bydlení. Z tohoto důvodu chce požádat o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regulačního operačního programu, výzva č. 79. „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“.
V této fázi se jedná pouze o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která je potřeba doložit k žádosti o dotaci. Podrobnější podmínky prodeje budou ošetřeny v kupní smlouvě. Podmínkou uzavření kupní smlouvy ze strany žadatele je, že mu bude přiznána dotace na proplacení 95 % kupní ceny. V případě, že žadatel dotaci nezíská, prodej se neuskuteční. Předpokládaný termín nejzazšího uzavření kupní smlouvy je 30.4.2019.
Záměr vybudování sociálního bydlení v č. p.107 byl projednán i s vedoucí sociálního odboru paní Irenou Lelkovou, která jej podporuje.
 
Historie
ZM 18.6.2008 schválen záměr prodeje, výchozí cena záměru prodeje 2 900 000 Kč, vyvěšení záměru prodeje 30.3.2009 až 31.5.2010
ZM 23.6.2010 schválen prodej nemovitosti p. Jakubovi Hojnému za kupní cenu 2 900 000 Kč. Pan Hojný nakonec nebyl schopen zaplatit kupní cenu, a proto ZM 26.10.2011 revokovalo usnesení ze dne 23.6.2010.
ZM 13.4.2016 ZM neschválilo prodej nemovitosti p. Zdeňkovi Mitalovi, za kupní cenu 1 200 000 Kč
Žádný jiný vážný zájemce o koupi domu se nepřihlásil, i když několik prohlídek domu se zájemci o koupi proběhlo.
V současné době jsou pronajaty pouze čtyři byty z 12.
 
Přehled:
Nájemné za r. 2013  142 536 Kč/rok
Nájemné za r. 2014  132 976 Kč/rok
Nájemné za r. 2015  116 892 Kč/rok
Nájemné za r. 2016    97 834 Kč/rok
 
 
Opravy za r. 2013   16 036 Kč/rok
Opravy za r. 2014   21 439 Kč/rok
Opravy za r. 2015   25 173 Kč/rok
Opravy za r. 2016     9 716 Kč/rok
 
Předpokládaná investice do rekonstrukce celého domu (rekonstrukce bytů s vybudováním vlastního soc. zařízení, nové rozvody elektro a zdravotechniky, zdroj vytápění, výměna oken a dveří, izolování zdí střešní nástavby, izolace domu, zateplení, fasáda atd.) činí cca 8 mil. Kč.
 
K záměru prodeje nemovitosti byl Ing. Josefem Prouzou vyhotoven znalecký posudek ze dne 26.1.2009 s administrativní cenou za nemovitost 2 897 370 Kč a tržní odhad nemovitosti ze dne 26.1.2009 s cenou za nemovitost 2 900 000 Kč.
Účetní hodnota: budovy č. p.107                833 485 Kč 
                          pozemku st.p.č. 1128         47 700 Kč
                          pozemku st.p.č. 1126/1      13 600 Kč
 
Usnesení RM ze dne 15.11.2017
K termínu předložení materiálu k projednání ZM nebylo k dispozici. Bude sděleno ústně na jednání ZM.
RM doporučila přijmout navržené usnesení.

Diskuze
Paní starostka představila Ing. Vladimíra Valentu – zájemce o koupi, který se jednání zúčastnil, aby odpověděl na dotazy zastupitelů.
Mgr. Líbalová požádala pana Valentu o podrobnější představení projektu. Slova se ujal Ing. Valenta, představil předsedu spolku Miroslava Částka. Poté seznámili s důvodem koupě, chtějí využít dotaci a celý dům zrekonstruovat. Cílem je nevytvořit uzavřenou skupinu, ale vytvořit podmínky především pro matky samoživitelky.
Mgr. Líbalová se domnívá, že by si mělo podat žádost o dotaci město a postarat se o majetek a ne, aby se sem stěhovali sociálně potřební z okolí.
Ing. Jára se dotazoval, jaká je doba udržitelnosti projektu a co bude s byty po jejím skončení. Ing. Valenta odpověděl, že udržitelnost je 5 let. Po uplynutí této doby mohou být ze sociálních bytů i komerční byty.
Petr Koleta se dotazoval, zda má město možnost žádat o dotaci na sociální bydlení. Starostka odpověděla, že město nebude usilovat o tento druh podpory, schválilo to zastupitelstvo. Pro starší občany máme typ bydlení zajištěn. Město nechce opravovat tento dům.
Petr Koleta konstatoval, pokud jsou tak výhodné dotace, tak by si město mělo dům ponechat a zažádat o dotaci a opravit ho.
Ing. Jára souhlasí s názorem pana Kolety. Dotační titul je nový, celou věc bychom měli přehodnotit. Je zastánce toho, aby město svůj majetek neprodávalo, ale snažilo se ho zhodnotit. Zastupitelstvu byla předložena smlouva budoucí, kde je uvedeno, že pokud žadatelé nedostanou dotaci, tak bude dům zase města. Dům bude tak 1,5 roku blokovaný. Dle jeho názoru by si město mělo požádat o dotaci a byty opravit samo. Starostka uvedla, že dům prodáváme 8 let, zatím o něj nikdo neměl zájem. Pokud by si město budovu nechalo, muselo by nechat vypracovat projektovou dokumentaci, ale největší problém máme se správou bytů. Osobně si myslí, že je naivní představa, že když dům zůstane ve vlastních rukou, že si všechno pohlídáme, ale vůbec to tak není.
Petr Koleta uvedl, když to umí spravovat pánové, proč by to nemělo umět město.
V jiných městech to taky jde, tak proč ne u nás. Starostka uvedla, že ze zkušeností kolegů v ostatních městech ví, že nikde není správa domů městem tím ideálním řešením, určitě na ní města nevydělávají, právě naopak.
MVDr. Strnad se zeptal, kolik máme domů v prodeji. Dle jeho názoru by dotace šla použít na jiné domy, které jsou v prodeji. Uvažoval, zda nevyužít dotaci a ještě získat peníze z prodeje nemovitosti. Starostka odpověděla, že v současné době nemáme schválený žádný dům města k prodeji. Máme bytový fond ve špatném stavu a z těchto peněz by se nechali některé byty například v Hedvábnici opravit.
Mgr. Líbalová z předložených materiálů konstatovala, že se za poslední 4 roky vybralo cca 490 tis. Kč na nájemném, ale investovalo v opravách 70 tis. Kč. Dle jejího názoru by si město mělo majetek nechat. Město nestaví domy, nebudeme mít čím ručit za úvěry.
Ing. Jára doplnil, že pokud se má zastupitelstvo solidně rozhodnout, mělo by mít k dispozici přehled za 10 let, kolik se vybralo na nájemném a kolik se investovalo do oprav bytové fondu. Požádal o vypracování a zaslání přehledu. Dále poznamenal, že ne, že neumíme hospodařit, ale nechceme hospodařit. Mgr. Líbalová požádala o doplnění analýzy o zisk z prodeje bytových domů. Paní starostka poté citovala z tabulky, kolik se finančních prostředků vložilo například do školství v roce 2000, 2005, 2010 atd.. Petr Koleta reagoval, že to vše se podařilo díky dotacím a bylo by škoda, kdyby toho město nevyužilo, a to je správné.
MUDr. Šnajdr uvedl, že ten dům není investice pro nic jiného než bytový dům, není tam pozemek ani garáž. Deset let se tu nic neprodalo a ten dům může také spadnout. Neumí si představit někoho jiného, kdo by tam dělal něco jiného než byty.
Hynek Rožnovský se na věc podíval z podnikatelského hlediska, kdyby měl získat tak velkou dotaci, tak by se také sám přihlásil. Měli by se zohlednit fakta o přistěhování sociálně potřebných. Osobně je toho názoru, že by město mělo samo požádat o dotaci.
Starostka by se přikláněla spíš k tomu prodat tuto nemovitost a opravit ze získaných prostředků jinou nemovitost.
Místostarosta sdělil, že tento dotační titul sleduje delší dobu a podmínky se stále mění. Rada města domy v centru pro tento projekt nedoporučila, ale tento dům ano.

Návrh usnesení:
91/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků parc. č. 1126/1 o výměře 136 m² a parc. č. 1128 o výměře 478 m², jehož součástí je stavba č.p. 107, bytový dům, vše v k. ú. Hronov se zapsaným spolkem Sociální bydlení Hronov z.s. se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, zastoupený jednajícím členem výboru Ing. Vladimírem Valentou za kupní cenu 2 990 000 Kč. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 5, Zdrželo se: 1
Proti byli: Ing. Karel Jára, Mgr. Olga Líbalová, Petr Koleta, Hynek Rožnovský, Mgr. Petr Málek

91/2 - ZM vyjadřuje souhlas s realizací projektu „Sociální bydlení Hronov – Papírna“ žadatele Sociální bydlení Hronov z.s. se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim,
IČ 06419313, na adrese Jungmannova č. p. 107, Hronov, předkládaného do 79. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 a jeho realizací na území obce.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 5, Zdrželo se: 1
Proti byli: Ing. Karel Jára, Mgr. Olga Líbalová, Petr Koleta, Hynek Rožnovský, Mgr. Petr Málek

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 24. listopadu 2017
Zapsala Milena Moravcová

 


Usnesení č. 8/2017
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. 11. 2017 

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/8/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou a Mgr. Pavla Zimu, DiS.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 2

2/8/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/8/91/1 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků parc. č. 1126/1 o výměře 136 m² a parc. č. 1128 o výměře 478 m², jehož součástí je stavba č.p. 107, bytový dům, vše v k. ú. Hronov se zapsaným spolkem Sociální bydlení Hronov z.s. se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, zastoupený jednajícím členem výboru Ing. Vladimírem Valentou za kupní cenu 2 990 000 Kč. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 5, Zdrželo se: 1
Proti byli: Ing. Karel Jára, Mgr. Olga Líbalová, Petr Koleta, Hynek Rožnovský, Mgr. Petr Málek

4/8/92/1 - rozpočtové opatření č. 15/2017/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města souhlasí:
5/8/91/2 - vyjadřuje souhlas s realizací projektu „Sociální bydlení Hronov – Papírna“ žadatele Sociální bydlení Hronov z.s. se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, na adrese Jungmannova č. p. 107, Hronov, předkládaného do 79. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 a jeho realizací na území obce.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 5, Zdrželo se: 1 
Proti byli: Ing. Karel Jára, Mgr. Olga Líbalová, Petr Koleta, Hynek Rožnovský, Mgr. Petr Málek
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 12. 2017