živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 7/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 02.11.2016 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, JUDr. Eva Vrzáčková, Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Řehůřková, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jan Šnajdr
Omluveni: Hurdálek Antonín
Pozdější příchod: MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Bc. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: JUDr. Eva  Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima, DiS.
 
Ověřovateli zápisu byli schváleni JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima, DiS. - 16 pro, 3 se zdrželi.

Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 19 členů.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 85 až 106 včetně příloh, pozvánka na jednání, výroční zpráva ZUŠ a zápis EU fondy č. 57.

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 20 členů.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu. Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 20 pro

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Paní starostka se dotázala na připomínky k minulému zápisu z jednání, které se uskutečnilo 7. září 2016. Žádné nebyly.

Paní starostka upozornila členy zastupitelstva na to, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování v zápise uvedeny, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze 
 


1. Informace z jednání rady města

85 - Informace z jednání rady
Předložený materiál okomentovala paní starostka.
Zastupitelé byli s předloženým materiálem seznámeni.

Diskuze
Pan Petr Koleta citoval z článku paní starostky v unásku "Výběrová komise nedošla k jednoznačnému závěru, kterého z kandidátů by měla radě doporučit ke jmenování. Navrhla proto, aby samotní radní posoudili, který ze sedmi doporučených kandidátů je nejvhodnější". Pan Koleta byl členem výběrové komise, po prvním hodnocení kandidátů nedošla komise k jednoznačnému závěru kdo je nejvhodnější. To bylo, kde každý z komise ohodnotil jednotlivé uchazeče. Protože se komise nemohla shodnout, což je samozřejmé, tak zvolila metodu, kde každý člen výběrové komise ohodnotil jednotlivé kandidáty od 1 po 7. Z toho vyšlo pořadí kandidátů. Naprosto transparentní a jednoznačné. Výběrová komise se na pořadí kandidátů jednoznačně shodla, protože to vyšlo ze závěru. Jediné, a to nemůže považovat za korektní, tam mohly vyplývat jednotlivé sympatie či antipatie k jednotlivým uchazečům. Z toho předseda komise usoudil, že se to předloží radě města. S čímž většina souhlasila. Navrhoval, aby byl přítomen u druhého kola psycholog, trenér, někdo odborný, aby mohl přispět, aby opravdu vybral nejvhodnějšího kandidáta. To sdělil i radě města před výběrovým řízením. Osobně si myslí, že při takhle důležité funkci jako ředitel KISu, který pracuje s tak velkým rozpočtem, má pod sebou řadu zaměstnanců na hlavní i vedlejší pracovní poměr, zajištuje celý Jiráskův Hronov, tím pádem se jedná i o prestiž našeho města, tak by měl být přítomen profesionál při výběrovém řízení.

Mgr. Šnajdr se dotazoval k bodu 2/19/000, kde je uvedeno, že rada jmenuje paní Markétu Machovou do funkce se zkušební dobou 6-ti měsíců, ale komise se bavila o tom, aby byla zkušební doba 12 měsíců. Paní tajemnice reagovala tím, že ze zákona nejde sjednat delší zkušební dobu než 6 měsíců. Paní starostka uvedla, že tuto informaci podala členům výběrové komise, nebyla správná, omluvila se za to.

Mgr. Líbalová navrhla pracovní poměr na dobu určitou 1 roku.

MVDr. Strnad si ujasňoval, do čí kompetence spadá jmenování ředitelů příspěvkových organizací. Jednoznačně do kompetence rady města, tudíž se rada bude zodpovídat za své rozhodnutí.

Mgr. Líbalová reagovala, že nezpochybňuje kompetence rady, jen ji překvapuje, že se zvolila výběrová komise. Proč ji rada chtěla, mohla rozhodnout hned sama. Když se zeptá, ráda by dostala odpověď.

 

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

104 - Kontrola plnění usnesení č. 6/2016
Předložený materiál okomentovala paní tajemnice.
Zastupitelé byli s předloženým materiálem seznámeni.

3. Finanční záležitosti

90 - Rozpočtová opatření č. 11/2016/RM a č. 12/2016/RM - vzetí na vědomí
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Zastupitelé byli s předloženým materiálem seznámeni.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc
k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
 
Finanční odbor předložil proto rozpočtové opatření č. 11/2016/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 21.09.2016 (Usnesení RM č. 18/2016) a rozpočtové opatření č. 12/2016/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 19.10.2016 (Usnesení č. 21/2016).

Diskuze
Ing. Jára se dotazoval k rozpočtovému opatření č. 11/2016/RM ke kapitole 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, položce 6121 kde je schváleno navýšení ve výši 254 tis. Kč na projekt revitalizace parku. Zajímá ho, proč se částka navyšuje?
Mgr. Thér odpověděl, že je to proto, aby se mohla podat žádost. Podrobnější informace nevěděl, proto Michaela Kajnarová vypracuje chronologický podklad pro zastupitele do příštího jednání zastupitelstva, ve kterém bude přesně uvedeno, jaké podklady a za jaké ceny bylo potřeba nechat vypracovat pro podání žádosti o dotaci na revitalizaci parku.

92 - Rozpočtové opatření č. 13/2016/ZM
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 13/2016/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Diskuze
Ing. Jára se dotazoval k výši čerpání revolvingového úvěru. Ing. Stonjeková vysvětlí čerpání při osobní schůzce na finančním odboru.

Návrh usnesení:
92/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 1, Zdržel se: 0


93 - Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Město Hronov má s Komerční bankou, a.s., uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99010207077, která byla podepsána 18.12.2014 a jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a. s., do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně. Dodatkem z 16.12.2015 je řešen termín čerpání rozpočtu, a to nejpozději do 18.12.2016, splacení jistiny pak nejpozději do 19.12.2016. Úvěr je otevřen pro řešení nedostatku finančních prostředků z důvodu nesouladu mezi příjmy (např.
z dotací) a výdaji především v závěru kalendářního roku, ale i pro potřeby během roku. V současné době nejsou z provozního úvěru vyčerpány žádné prostředky.
 
Vzhledem k výše uvedenému finanční odbor navrhuje uzavřít další dodatek k výše uvedené smlouvě, kterým by se změnilo období čerpání a splácení úvěru, a to do 18.12.2017, do výše limitu Kč 9.500.000,00.
 
S Komerční bankou, a. s., bylo jednáno o možnosti úpravy úrokové sazby a bankovní poradkyně bude při schvalování navrhovat snížení pevné odchylky na 0.39 %, nyní máme 0,45 %.

Diskuze
Ing. Jára si opět chtěl ujasnit výši a čerpání revolvingového úvěru - vše bude vysvětleno při osobní schůzce s Ing. Stonjekovou. Dále požádal o informaci, kolik město ročně zaplatí na poplatcích za revolvingový úvěr. Informace bude zjištěna a sdělena.

Ing. Stonjeková požádala zastupitele, aby s proplácením dokladů za gratulace neotáleli a dávali si je proplácet v daném roce. Pokud nebude předložen doklad k proplacení v roce, ve kterém byl vystaven, finanční odbor jej nebude moci proplatit. Je to reakce na zjištění auditorů.

Návrh usnesení:
93/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a. s., dne 18.12.2014, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: revolvingový úvěr je možné čerpat opakovaně, nejpozději však do 18.12.2017, splatnost jistiny úvěru je nejpozději do 19.12.2017.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1


 
4. Majetkové záležitosti

86 - Prodej části pozemku p. p. č. 1122/25 k. ú. Zbečník
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. p. č. 1122/8 v k. ú. Zbečník o výměře cca 9 m2 z důvodu zvětšení zahrady.
Pozemek p. p. č. 1122/8 o výměře 183 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. V územním plánu jako bytová zástavba městského typu.
Část pozemku, o kterou je žádáno, je ve skutečnosti pruhem zeleně, která navazuje na část pozemku p. č. 1122/6 v majetku ČR, Lesů ČR – tato část o výměře cca 25 m2 mezi garážemi a pozemkem žadatlů.
 
Žadatelé navrhují cenu prodeje ve výši 500 Kč za metr čtvereční. GP si hradí žadatel.
 
Usnesení RM č. 8/2016 ze dne 27. 4. 2016, bod 27/8/93/1
RM doporučila ZM ke schválení.
Usnesení ZM č. 5/2016 ze dne 15. 6. 2016, bod 5/5/35/1
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 27. 6. 2016 do 13. 7. 2016, nikdo nevznesl námitku.
 
Byl pořízen GP, pozemek k prodeji má nové parcelní číslo 1122/25 a výměru 10 m2.
 
Usnesení RM č. 20/2016 ze dne 5. 10. 2016, bod 7/20/234/1
RM doporučuje ZM ke schválení.

Během projednávání bodu 86 odešli: Mgr. Petr Málek

Návrh usnesení:
86/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 12/OM/2016 na pozemek p. p. č. 1122/25 v k. ú. Zbečník o výměře 10 m2 s cenou prodeje ve výši 5 000 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0

Na jednání se vrátil Mgr. Petr Málek, přítomno 20 členů.


87 - Prodej pozemku p. p. č. 754/28 k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. p. č. 754/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 192 m2.
Pozemek p. p. č. 754/1 o výměře 712 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, v územním plánu jako komunikace, která navazuje na plánovanou bytovou zástavbu.
Historicky byl pozemek užívaný od roku 1976 rodiči žadatele, kterým byla přidělena bezúplatně parcela pro výstavbu řadového domu (údajně bylo nabízeno 400 m2, ve skutečnosti mají pozemek 244 m2) a bylo jim řečeno tehdejším vedoucím stavebního odboru, že přilehlý břeh bude při úpravě cesty dodatečně zakreslen – považovali za to, že bude jejich. Břeh upravili a zajistili betonovou zdí (na podezdívce je oplocení), aby se nesesunul.
Záměr prodeje byl konzultován s odborem výstavby z hlediska územního plánu, proti odprodeji nemají námitek.
OM navrhoval cenu prodeje ve výši 50 Kč za metr čtvereční, jako u obdobného pozemku v Rokytníku – zahrada ve svahu bez možnosti výstavby. GP si hradí žadatel, k ceně prodeje se připočte daň z prodeje pozemku ve výši cca 380 Kč.
 
Usnesení RM č. 5/2016 ze dne 16. 3. 2016, bod 99/5/64/3
RM uložila OM projednat s žadatelem cenu za pozemek.
 
Žadatel na základě projednání věci s odborem majetek podal návrh na kupní cenu ve výši 130 Kč za metr čtvereční.
 
Usnesení RM č. 8/2016 ze dne 27. 4. 2016, bod 26/8/90/2
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Usnesení ZM č. 5/2016 ze dne 15. 6. 2016, bod 4/5/34/2
ZM schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 27. 6. 2016 do 13. 7. 2016. Nikdo nepodal námitku.
 
Došlo ke změně správy daně z nabytí nemovitých věcí, od 1. listopadu je poplatníkem vždy nabyvatel. K ceně prodeje se nebude připočítávat daň z prodeje pozemku, jak bylo původně navrhováno. Je zavedeno úplné osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky.
Byl vypracován GP, pozemek k prodeji má nové parcelní číslo 754/28 a výměru 203 m2.
 
Usnesení RM č. 20/2016 ze dne 5. 10. 2016, bod 8/20/235/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
87/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č.14/OM/2016 na pozemek p. p. č. 754/28 v k. ú. Hronov o výměře 203 m2 s cenou prodeje 26 390 Kč.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0


88 - Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1608/1 k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatelka podala žádost o koupi části pozemku p. p. č. 1608/1 (celková výměra 3002 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 44 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který zajistí a uhradí žadatelka.
V územním plánu je pozemek jako komunikace a jako smíšené území centrální.
V pozemcích jsou uloženy sítě, O2 a ČEZ, cca na případné budoucí hranici a plynovodní přípojka k domu.
V příloze č. 1 – žádost se situací – je zakreslena červeně část pozemku parcelní č. 1608/3 a 247/3, na kterou žadatelka předložila Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se sousedem, který jí umožní odkoupení této části pozemku, na kterou přesahuje stavba dřevěného přístřešku pro parkování auta.
V příloze č. 3 je červeně čárkovaně zakreslený požadavek žadatelky, který respektuje zakoupení pozemku s živým plotem, který odstiňuje nízko posazená okna rodinného domu od veřejného prostoru. Spojnice červených bodů vyznačuje případnou hranici, která plynule navazuje na uliční linii. 

Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku komunikace je 69,66 Kč/m2. Odbor majetek navrhuje cenu ve výši 400 Kč/m2, protože se částečně jedná o pozemek stavební a částečně o komunikaci.
 
Odbor majetek doporučuje prodej, námitky nemá ani stavební odbor a technické služby. Nedojde k žádnému omezení přístupu k jiným nemovitostem.
Materiál byl předložen RM č. 14/2016 dne 17. 8. 2016, bod 196. U tohoto bodu nedošlo ke schválení nadpoloviční většinou, proto byl materiál předložen k jednání znovu na další radě.
 
Usnesení RM č. 15/2016 ze dne 31. 8. 2016, bod 18/15/209/1
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Diskuze
Mgr. Thér vysvětlil rozhodnutí rady. Rada si nemyslí, že by prodávala v budoucnu pozemek někomu jinému, ale příští rok by se v tomto místě mělo pokládat nízké napětí, proto rada záměr prodeje prozatím nedoporučila. V současné době má žadatelka pozemek v nájmu. Do pozemku, o který žadatelka žádá, má být uloženo nízké napětí, proto tam nebylo vybudováno parkování, nebyla plocha vydlážděna. Řešíme i veřejné osvětlení v celé Dvorské ulici.
Žadatelka sdělila, že dosud nedostala odpověď na žádost o převodu nájemní smlouvy ze zesnulého manžela na ní. Mají hypotéku, banka tlačí, aby měla pozemky kolem domu odkoupené. Dotazovala se, jestli by se nedala odkoupit alespoň nějaká část pozemků, aby mohla doložit bance, že má zájem situaci řešit. Ing. Havelková odpověděla, že zatím smlouvu o nájmu neřešila, čekala, jak dopadne jednání o záměru prodeje pozemku.
Dále žadatelka informovala, že má se sousedem, smlouvu, že v budoucnu odkoupí pozemek, na který přesahuje stavba dřevěného přístřešku na parkování auta, jestli by si nemohla odkoupit část toho přístřešku.
Mgr. Líbalová sdělila, že by město mohlo uzavřít na ten přední díl smlouvu o smlouvě budoucí.
Mgr. Thér navrhl, že město může sjednat schůzku i s hypoteční bankou a vysvětlit situaci. Přislíbil, na dalším jednání rady projednat nájemní smlouvu.
MVDr. Strnad navrhl stáhnout bod z programu jednání.
Na dotaz paní starostky, zda všichni souhlasí s návrhem MVDr. Strnada, reagoval Ing. Jára, že nesouhlasí.
Mgr. Líbalová sdělila, že ze zákona máme povinnost do 30 dnů odpovědět. Ing. Havelková měla dát žadatelce vědět, jak se žádosti vyřizují.
 
Návrh usnesení:
88/2 - ZM schvaluje, aby byl materiál č. 88 o záměru prodeje pozemku p. p. č. 1608/1 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Hronov stažen z programu jednání.
Hlasování: Pro: 12, Proti: 5, Zdržel se: 3


94 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Společnost ELEKTRO - COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-2002535, název: „Hronov kNN přeložka PS čp. 5“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci, jedná se o umístění skříně a kabelového vedení na budově č. p. 5. Přeložka byla vyvolaná městem Hronovem, byly podepsány smlouvy o realizaci přeložky zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Důvodem byly nutné opravy na budově č. p. 5 – demolice přístřešku. Veškeré náklady včetně vyvolaných nákladů – v tomto případě věcná břemena, bude hradit město Hronov. Ze smluv není patrné, zda se jedná i o věcná břemena obecně a včetně věcného břemene mezi ČEZ Distribuci a městem Hronovem nebo, zda se jedná o věcná břemena mezi ČEZ a jinými osobami.
Po delší komunikaci přistoupila společnost ELEKTRO – COMP na částku 10 000 Kč + DPH podle přeposlaného ceníku města Hronova. OM doporučuje schválit.
 
Usnesení RM č. 21/2016 ze dne 19. 10. 2016, bod 268
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
94/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-2002535, název: „Hronov kNN přeložka PS čp. 5“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0


95 - Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu k. ú. Velký Dřevíč
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Společnost Elektro comp spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005623/VB/02, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci, jedná se o umístění kabelu nízkého napětí v chráničkách ve stávající místní komunikaci, převážně v zeleném pásu na pozemcích v k. ú. Velký Dřevíč v délce 533 m.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 53300 Kč + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení RM č. 21/2016 ze dne 19. 10. 2016, bod 247
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
95/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005623/VB/02, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0


96 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k. ú. Hronov, Dvorská ul.
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, předložilo návrh smlouvy. Jedná se o uložení kabelu nn veřejného osvětlení. Rozsah věcného břemene – převod kabelu přes řeku Metuji v délce cca 20 m. Geometrický plán nechá zhotovit město Hronov, jako oprávněný. Město bude hradit vklad do katastru nemovitostí.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu (ze strany města) ve výši cca 1000 Kč + DPH.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení RM č. 21/2016 ze dne 19. 10. 2016, bod 260
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
96/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 6DHM160347“ mezi Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (budoucí povinný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0


97 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Zbečník
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Žadatel podal žádost o koupi pozemků st. p. č. 41, 415, 416, pozemková parcela č. 139, 140/2, 585/1, 586/2, 586/3, 586/4, části 587/1, 1275 a 1358 o celkové výměře cca 17.145 m2 v k. ú. Zbečník. Žadatel uvádí využití pozemků pro chov koní a vlastnictví budov – ve skutečnosti pouze jedné, jak je uvedeno dále. Jednotlivé pozemky jsou na výpisu z katastru nemovitostí – viz příloha č. 2, jsou zde uvedeny výměry a druhy pozemků, v posledním sloupci účetní hodnoty pozemků.
Pozemek st. p. č. 41 a pozemek pozemková p. č. 139 jsou v územním plánu vedeny jako stavební pozemky. Stavebními pozemky jsou také st. p. č. 415 a 416.
Na pozemku st. p. č. 41 se nachází stodola ve velmi špatném stavu, účetní hodnota 14076 Kč. V místě, kde stodola sousedí s pozemní komunikací p. č. 1273, je komunikace zúžená, do budoucna by bylo vhodné počítat s mírným rozšířením na úkor pozemku p. č. 41 a 139.
Na pozemku st. p. č. 415 je zemědělská stavba v majetku žadatele, zapsaná v jeho listu vlastnictví. Stavbou je zbytek obvodových trubek.
Na pozemku st. p. č. 416 je zemědělská stavba zapsaná v majetku Statku Stárkov s.r.o., zapsaná v jeho listu vlastnictví. Budova slouží jako sezonní přístřešek a příkrmiště se zdrojem vody pro jalovice a krávy. Tento prostor navazuje na pastviny, na které má Statek Stárkov uzavřenou nájemní smlouvu.
Zastupitelé měli k dispozici snímek územního plánu, kde byla vyznačená hranice zastavitelného území. V této oblasti lze snáze získat změnu územního plánu – stavební pozemky. Oblasti vyznačeny oranžově jsou stavebními pozemky.
V pozemcích nejsou uloženy sítě – podle Gramisu, ale jsou dostupné.
Pozemek p. č. 140/4 je ve vlastnictví paní. V případě prodeje všech pozemků, o které žádá žadatel, by došlo k znepřístupnění tohoto pozemku.
Prodejní cena by měla být určená znalcem, protože se jedná o poměrně rozsáhlou část pozemků, na kterých je stavba a stromy.
Odhadem – stavební pozemky 500 Kč/m2, to je 905 500 Kč, ostatní pozemky – tržní cena zemědělských pozemků se pohybuje v rozmezí 15 až 25 Kč/m2, to je 230 000 až 383 350 Kč, v kvalitních lokalitách i více.
 
OM a odbor výstavby nedoporučují prodej pozemků. Je to část pozemků, která navazuje na zastavěnou část obce, nachází se v zastavitelné oblasti, jsou dostupné sítě a je tam problém s přístupem na pozemek paní a stavby na cizích pozemcích. Pozemky, na nichž jsou stavby ve vlastnictví jiných majitelů, se musí nejdříve nabídnout k odkoupení těmto majitelům, mají automaticky předkupní právo, které není zapsáno v katastru nemovitostí. Hodnota pozemků bude stoupat, navrhujeme ponechat do budoucna k využití pro město.

Usnesení RM č. 21/2016 ze dne 19. 10. 2016, bod 259
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
97/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemků st. p. č. 41, 415, 416, pozemková parcela č. 139, 140/2, 585/1, 586/2, 586/3, 586/4, část 587/1, 1275 a 1358 o celkové výměře cca 17 145 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 20, Zdržel se: 0


100 - Informace o investičních a dotačních akcích
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
Zastupitelé byli s předloženým materiálem seznámeni.
OM předložil informaci o investičních a dotačních akcích. Členové zastupitelstva měli přehled k dispozici.

Diskuze
Ing. Vítová se omluvila, že na minulém jednání mylně uvedla, že byla Ing. Járovi poskytnuta dokumentace ke studii VaKu - kanalizace v ulici TGM a Hostovského. Po vyjasnění s Ing. Járou došli k závěru, že studii v té době ještě neměl k dispozici.
Ing. Jára omluvu přijal.


101 - Přehled investičních akcí
Předložený materiál okomentovala Michaela Kajnarová.
Zastupitelé byli s předloženým materiálem seznámeni.
 
Oprava komunikace ve Zbečníku, p. p. č. 1245/2 a 1313/1
Rekonstrukce komunikace proběhla dle harmonogramu včetně výstavby veřejného osvětlení a akce je dokončena. Nyní proběhne kolaudace, o kterou je zažádáno.
 
Obnova krytu komunikace p. č. 876/1 k. ú. Rokytník od č.p. 86 k č.p. 124 – Draha
Došlo k prodloužení termínu stavby, a to na 12. 11. 2016. Nyní jsou osazeny drenáže, je dokončená betonáž komunikace a na konci tohoto týdne proběhne asfaltování. Byl vybudován nový úsek dešťové kanalizace a nové zatrubení potoka ve vrchní části opravované komunikace. Potom budou dokončeny terénní úpravy.
 
Oprava chodníku a schodiště za zimním stadionem – Hronov
Stavba je téměř dokončená, v tuto chvíli zbývá osadit zábradlí. Terénní úpravy jsou zhruba hotové, osetí a opětovné zasypání zeminou proběhne v jarních měsících, zemina bude po zimě uleželá.
 
Ul. Boženy Němcové, rekonstrukce VO
Akce je zcela dokončená.


102 - Záměr darování pozemků a vyjádření k přijetí daru pozemků - Královéhradecký kraj
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
Správa silnic Královéhradeckého kraje (také KK) požádala o vyjádření k darování (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v k. ú. Zbečník a k. ú. Hronov z majetku města Hronova do majetku Královéhradeckého kraje. Stavba silnice se týká území Zbečníka ve směru od Červeného Kostelce od začátku zastavěného území po křižovatku ulic Kostelecká a Hostovského v katastrálním území Hronov.
V tomto případě se schvaluje záměr darování – usnesení č. 1.
 
Město Hronov žádá Královéhradecký kraj o darování pozemků (bezúplatný převod) pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci Hronov, v katastrálním území Zbečník a Hronov. Královéhradecký kraj požaduje schválení znění žádosti (usnesení č. 2) a schválení bezúplatného převodu pozemků (usnesení č. 3).
 
Darovací smlouvy budou připraveny ze strany Královéhradeckého kraje a budou následně předloženy ke schválení.
 
Odbor majetek překontroloval všechny převáděné pozemky a vyznačil v situaci žlutě pozemky, které daruje Královéhradecký kraj městu Hronovu a modře pozemky, které daruje město Hronov Královéhradeckému kraji. Oranžově jsou vyznačeny některé pozemky, které jsou v majetku města Hronova. Ve většině případů dochází k darování úzkých proužků pozemků (několik cm), které se slučují se stávajícími pozemky pod chodníkovými tělesy, které jsou v majetku města.
 
Příloha č. 1 - pozemek p. č. 1282/11 – na stránce 2, 3 a 4 – na stránce 2 a 3 je pouze pruh zeleně, který nenavazuje na pozemky města, na stránce 4 pokračuje úzkým pruhem, který navazuje na pozemek města – také je to zeleň, má se převádět městu.
Pozemek p. č. 1224/16 – na stránce 4, 5 a 6 – je také pouze zeleň, která nenavazuje na pozemky města, má se převádět městu. Na stránce 4 a 5 je to pouze několik cm pozemku mezi pozemky v majetku ČR, Povodí Labe a vozovkou v majetku KHK.
Pozemek p. č. 1224/37 – na stránce 8 a 9 – je v majetku města, je tam zeď (viz detail 8), která je pokračováním zdi u Říkalů. Mělo by dojít k oddělení části pozemku a převedení na Královéhradecký kraj ze stejného důvodu, jako je to u pozemku p. č. 1224/36, který je oddělený a převádí se KHK.
 
Odbor majetek doporučuje zvážit přijetí pozemků p. č. 1282/11 a 1224/16 z majetku KHK a upozorňuje na skutečnost, že KHK o zeleň v intravilánu obce nepečuje, udržuje pouze vozovku mezi obrubami. Pro přehlednost jsou oba pozemky vyznačeny
v tabulkách žlutě, pokud je RM nedoporučí ke schválení, musí se z tabulky odstranit.
 
Usnesení RM č. 21/2016 ze dne 19. 10. 2016, bod 262:
RM doporučuje ZM schválit usnesení č. 1, 2 a 3. RM nedoporučuje ZM schválit usnesení č. 4.

Návrh usnesení:
102/1 - ZM schvaluje záměr darování (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v katastrálním území Zbečník
parcelní číslo   výměra m2
285/4 ostatní plocha-silnice 14
1224/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 80
1224/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 67
1224/13 ostatní plocha-silnice 2
1224/18 ostatní plocha-silnice 1
1224/30 ostatní plocha-silnice 6
1224/31 ostatní plocha-silnice 3
1224/35 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1224/36 ostatní plocha-silnice 50
1224/37 ostatní plocha-ostatní komunikace cca 60
1224/40 ostatní plocha-silnice 18
1224/42 ostatní plocha-silnice 1
1224/43 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/7 ostatní plocha-silnice 102
1235/9 ostatní plocha-silnice 96
1235/10 ostatní plocha-silnice 68
1235/15 ostatní plocha-silnice 73
1235/16 ostatní plocha-silnice 68
1235/18 ostatní plocha-silnice 1
1235/21 ostatní plocha-silnice 4
1235/27 ostatní plocha-silnice 1
1235/31 ostatní plocha-silnice 2
1235/36 ostatní plocha-silnice 1
1235/42 ostatní plocha-silnice 1
1235/45 ostatní plocha-silnice 4
1235/47 ostatní plocha-silnice 1
1235/52 ostatní plocha-silnice 1
1235/59 ostatní plocha-silnice 1
1235/64 ostatní plocha-silnice 2
1235/67 ostatní plocha-silnice 1
1235/72 ostatní plocha-silnice 2
1235/84 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/87 ostatní plocha-silnice 6
1235/90 ostatní plocha-silnice 3
1235/94 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1235/97 ostatní plocha-silnice 1
1235/98 ostatní plocha-silnice 62
1282/16 ostatní plocha-silnice 10
1329/2 ostatní plocha-silnice 15
  celkem 837


a v katastrálním území Hronov
parcelní číslo   výměra m2
1696/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1696/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1696/12 ostatní plocha-ostatní komunikace 16
  celkem 23

z majetku města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 do majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

102/2 - ZM schvaluje Žádost o bezúplatný převod pozemků ve znění:
Žádáme Vás o bezúplatný převod (darování) pozemků z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník
parcelní číslo   výměra m2
1224/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1224/11 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1224/12 ostatní plocha-ostatní komunikace 14
1224/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1224/15 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1224/17 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1224/19 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1224/20 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/21 ostatní plocha-ostatní komunikace 23
1224/22 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/24 ostatní plocha-ostatní komunikace 88
1224/26 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/27 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/28 ostatní plocha-ostatní komunikace 12
1224/29 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/32 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1224/33 ostatní plocha-ostatní komunikace 31
1224/34 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/38 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1224/39 ostatní plocha-ostatní komunikace 57
1224/41 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/19 ostatní plocha-ostatní komunikace 40
1235/20 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/22 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/24 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/25 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/26 ostatní plocha-ostatní komunikace 8
1235/28 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/29 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1235/30 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/33 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/34 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1235/35 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/37 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/38 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1235/39 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/40 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/41 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/43 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/44 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/46 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/48 ostatní plocha-ostatní komunikace 10
1235/53 ostatní plocha-ostatní komunikace 24
1235/54 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1235/55 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1235/56 ostatní plocha-ostatní komunikace 41
1235/57 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/58 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/60 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/61 ostatní plocha-ostatní komunikace 26
1235/62 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/63 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/65 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/66 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/68 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/71 ostatní plocha-ostatní komunikace 20
1235/73 ostatní plocha-ostatní komunikace 10
1235/74 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/75 ostatní plocha-ostatní komunikace 82
1235/76 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1235/77 ostatní plocha-ostatní komunikace 34
1235/78 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/79 ostatní plocha-ostatní komunikace 44
1235/81 ostatní plocha-ostatní komunikace 161
1235/83 ostatní plocha-ostatní komunikace 17
1235/85 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/86 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1235/88 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/89 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/91 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/92 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/93 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1235/95 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1235/96 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1282/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 118
1282/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 182
1282/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 63
1282/13 ostatní plocha-ostatní komunikace 32
1282/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 165
1282/17 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1282/18 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
  celkem 1568

a v katastrálním území Hronov
parcelní číslo   výměra m2
1694/13 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1694/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1695/3 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1695/4 ostatní plocha-ostatní komunikace 23
1695/5 ostatní plocha-ostatní komunikace 911
1695/6 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1695/7 ostatní plocha-ostatní komunikace 28
1695/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 250
1695/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1695/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 972
1695/11 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1695/12 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1696/6 ostatní plocha-ostatní komunikace 39
1696/7 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1696/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
  celkem 2302

Jedná se o pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi u silnice č. II/567.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

102/3 - ZM schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník
parcelní číslo   výměra m2
1224/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1224/11 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1224/12 ostatní plocha-ostatní komunikace 14
1224/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1224/15 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1224/17 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1224/19 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1224/20 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/21 ostatní plocha-ostatní komunikace 23
1224/22 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/24 ostatní plocha-ostatní komunikace 88
1224/26 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/27 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/28 ostatní plocha-ostatní komunikace 12
1224/29 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/32 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1224/33 ostatní plocha-ostatní komunikace 31
1224/34 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/38 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1224/39 ostatní plocha-ostatní komunikace 57
1224/41 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/19 ostatní plocha-ostatní komunikace 40
1235/20 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/22 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/24 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/25 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/26 ostatní plocha-ostatní komunikace 8
1235/28 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/29 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1235/30 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/33 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/34 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1235/35 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/37 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/38 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1235/39 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/40 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/41 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/43 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/44 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/46 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/48 ostatní plocha-ostatní komunikace 10
1235/53 ostatní plocha-ostatní komunikace 24
1235/54 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1235/55 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1235/56 ostatní plocha-ostatní komunikace 41
1235/57 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/58 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/60 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/61 ostatní plocha-ostatní komunikace 26
1235/62 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/63 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/65 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/66 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/68 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/71 ostatní plocha-ostatní komunikace 20
1235/73 ostatní plocha-ostatní komunikace 10
1235/74 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/75 ostatní plocha-ostatní komunikace 82
1235/76 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1235/77 ostatní plocha-ostatní komunikace 34
1235/78 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/79 ostatní plocha-ostatní komunikace 44
1235/81 ostatní plocha-ostatní komunikace 161
1235/83 ostatní plocha-ostatní komunikace 17
1235/85 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/86 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1235/88 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/89 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/91 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/92 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/93 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1235/95 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1235/96 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1282/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 118
1282/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 182
1282/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 63
1282/13 ostatní plocha-ostatní komunikace 32
1282/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 165
1282/17 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1282/18 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
  celkem 1568

a v katastrálním území Hronov
parcelní číslo   výměra m2
1694/13 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1694/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1695/3 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1695/4 ostatní plocha-ostatní komunikace 23
1695/5 ostatní plocha-ostatní komunikace 911
1695/6 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1695/7 ostatní plocha-ostatní komunikace 28
1695/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 250
1695/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1695/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 972
1695/11 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1695/12 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1696/6 ostatní plocha-ostatní komunikace 39
1696/7 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1696/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
  celkem 2302

Zároveň schvaluje ve smlouvě „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

102/4 - ZM schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. č. 1224/16, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 a 1282/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2, pod zelení a místními komunikacemi v obci z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 20, Zdržel se: 0


 
5. Různé

89 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad
 Předložený materiál okomentoval Ing. Genrt.
Předložený návrh Obecně závazné vyhlášky města Hronova č. 2/2016 o poplatku za komunální odpad mění výši ročního poplatku za komunální odpad pro rok 2017. Jedná se o zvýšení ročního poplatku za osobu ze 140 Kč na 170 Kč. Důvodem je zvýšení nákladů na svoz odpadů ze separačního místa ve Dvorské ulici a tříděných odpadů (některá stanoviště se letos sváží 2 x týdně), za prvních 7 měsíců letošního roku oproti stejnému období v loňském roce o 212 298 Kč. Zvýšení nákladů za celý rok 2016 předpokládáme ve výši 363 939 Kč. V přepočtu na jednoho obyvatele Hronova se zvýší náklady v roce 2016 o 59,60 Kč (363 939 Kč : 6 106 obyvatel). Proto bylo doporučeno zvýšit současný poplatek 140 Kč za osobu a rok o polovinu zvýšení nákladů tj. 30 Kč na celkovou částku 170 Kč za osobu a rok (při zachování poměru 50 % město a 50 % občan, jako tomu bylo v předchozích vyhláškách).
 
Usnesení RM č. 21/2016 ze dne 19. 10. 2016
RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016o poplatku za komunální odpad.

Diskuze
Mgr. Líbalová se dotazovala, jestli se poplatkem 170 Kč nedostaneme mezi města s nejvyšším poplatkem. Ing. Genrt odpověděl, že si občan může koupit jednorázové známky, nemusí platit poplatek a známku na popelnici.
Mgr. Bartošová se dotazovala, zda je možné, aby člověk zaplatil 170 Kč a neměl popelnici. Ing. Genrt odpověděl, že je to možné, ale nestává se to, většinou si koupí jednorázové známky.
Pan Koleta se dotazoval, kolik lidí využívá platbu kartou, že to stojí nějaký poplatek. Jestli by to službu nezlevnilo. Ing. Stonjeková zašle přehled kolik plateb se uskutečnilo prostřednictvím bezhotovostního platebního styku a kolik město zaplatilo bance na poplatcích. Paní starostka uvedla, že by to byl krok zpět, v dnešní době kdy lidi peněženky už nenosí. Považuje komfort občana za daleko důležitější.
Mgr. Šnajdr se dotazoval, co je důvodem zvýšených nákladů na separační město. Ing. Genrt odpověděl, že je to proto, že lidé hodně třídí a odkládají odpad do separačního místa.

Návrh usnesení:
89/1 - ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se ruší OZV č. 1/2014 a mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. OZV č. 2/2016 přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 2


91 - Strategie prevence kriminality města Hronov na období let 2016 - 2020
Předložený materiál okomentovala Tereza Kohlová.
Z jednání bezpečnostní komise vyplynula již v minulých letech potřeba dohledu a monitoringu některých problémových lokalit ve městě. V lednu letošního roku vyhlásilo Ministerstvo vnitra dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality, kde bylo mj. možné žádat o dotaci na městský kamerový dohlížecí systém. Z programu je však možné žádat i o případné doplnění dohlížecího systému, nebo na vybudování či úpravu sportovních hřišť či plácků. Podmínkou pro získání dotace je však zpracování vlastního strategického dokumentu zaměřeného na prevenci kriminality a vytvoření pracovní skupiny, která se danou problematikou zabývá. Jelikož pracovní skupina, resp. bezpečnostní komise již funguje, pro podání žádosti o dotaci bylo nutné zpracovat Strategii prevence kriminality.
Proto byla oslovena firma DRAG s.r.o., Trutnov, která zpracovávala strategický dokument rozvoje města. Firma již disponovala daty a údaji, které využila i v tomto dokumentu. Zároveň byla pro zpracování dokumentu ustanovena speciální pracovní skupina, složená z části členů bezpečnostní komise (Libor Lelek, Mgr. Josef Thér, Mgr. Pavel Zima, DiS, Miroslav Pavelka), z preventistů ZŠ a MŠ Hronov a DDM Domino (Mgr. Jana Píčová, Monika Bohadlová), vedoucí odboru sociálně-zdravotní MěÚ Hronov paní Ireny Lelkové a ředitele příspěvkové organizace DDM Domino Hronov, Mgr. Jaroslava Škopa. První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 2.5.2016, kdy byla členům představena koncepce strategie a zástupci firmy zároveň požádali o součinnost členů při zpracování dokumentu (poskytnutí dat od Policie ČR, městské policie či úřadu práce).
Zpracovaný dokument byl pracovní skupině předán k připomínkování 31.8.2016. 23.9.2016 se konalo druhé zasedání pracovní skupiny, kde byly připomínky projednány a doplněny. Dne 26.9.2016 pak byla předána hotová Strategie prevence kriminality města Hronov na období let 2016 – 2020. Dokument zároveň schválila bezpečnostní komise na svém zasedání dne 20.10.2016.
V lednu 2017 se předpokládá vyhlášení další výzvy Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality, do které město plánuje podání žádosti na dohlížecí kamerový systém dle již zpracovaného projektu, který vzešel z jednání bezpečnostní komise. Zároveň město plánuje podat žádost o dotaci na sportoviště pro workout či parkour, které by napomohlo k prevenci kriminality u mládeže.

Návrh usnesení:
91/1 - ZM schvaluje Strategii prevence kriminality města Hronov na období let 2016 – 2020. Strategie přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1


98 - Festival zážitků v regionu Kladské pomezí
Předložený materiál okomentovala Tereza Kohlová.
Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí – zakladatel organizace Branka o.p.s. podal
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A 2013 – 2020, prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, žádost o dotaci na projekt pro rozvoj turistické oblasti Kladské pomezí, jehož obsahem má být festival zážitků a s ním spojená naučná stezka a společná marketingová kampaň propagující projekt a kulturní dědictví regionu. Projekt nese název „Festival zážitků“ a je registrován pod číslem CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000288. Před podáním žádosti o dotaci byla osloveny města a obce, která jsou členy Kladského pomezí, k přihlášení se do plánovaného projektu – členové vyplnili projektový záměr, kterým se předběžně zavázali k uskutečnění akce, jež bude pro turisty a návštěvníky zážitkem a napomůže tak k rozvoji regionu. Město Hronov se k realizaci takové zážitkové akce zavázalo taktéž. V roce 2019 během divadelního festivalu Jiráskův Hronov zprostředkuje účastníkům JH a návštěvníkům města organizovanou prohlídku zákulisí hracích prostor.
Projekt v tuto chvíli prochází administrativní a formální kontrolou – zda byl projekt podpořen, bude známo pravděpodobně v první polovině prosince. Pro potřeby projektu, resp. k Rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné se všemi členy, kteří se zavázali k organizaci zážitkové akce, uzavřít smlouvu o partnerství na projektu. Partnerství na projektu město zároveň zavazuje k zaplacení podílu (jedné dvanáctiny) na spolufinancování projektu. Spolufinancování bude v celkové výši 10 %
z uznatelných výdajů projektu. Smlouva tedy město zavazuje k platbě 60 000 Kč do 11.11.2016. V případě, že projekt nebude podpořen a realizován, bude částka v plné výši vrácena zpět.

Návrh usnesení:
98/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o partnerství na projektu „Festival zážitků“ reg. č. projektu CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000288. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1

98/2 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o podílu na spolufinancování projektu „Festival zážitků“ reg. č. projektu CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000288. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1


99 - Stanovisko MV k materiálu, který se bere na vědomí
Předložený materiál okomentovala paní tajemnice.
Zastupitelé byli s předloženým materiálem seznámeni.
Stanovisko MVČR k formulaci „zastupitelstvo města bere na vědomí“:
Dle vyjádření MV k zápisu zastupitelstva, kde je uvedeno, že ZM bere na vědomí, je třeba rozlišit, zda zastupitelstvo s informací bylo pouze seznámeno, nebo zda o předložených informacích hlasují.
V případě, že se jedná např. o zprávy kontrolního nebo finančního výboru, zprávu o kontrole výkonu samostatné působnosti, zprávu o činnosti rady obce apod. a zastupitelstvo se k tomu jako kolektivní orgán nijak nevyjadřuje, pouze přijme informaci, pak stačí tento organizační důvod poznamenat do zápisu a nepřijímat o něm žádné usnesení.
Pokud však členové zastupitelstva hlasují o předložených informacích a projevují tak závazně vůli zastupitelstva v konkrétní věci (např. přijetí nápravných opatření k odstranění nezákonného postupu orgánu obce atd.), je forma usnesení na místě.
 
Zdroj: Metodické doporučení k činnosti územních samosprávních celků, Dílčí aspekty související se zasedáním zastupitelstev obcí (MVČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy)


103 - Změny v zápisu v rejstříku škol - MŠ Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
V Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, byly během prázdnin provedeny stavební úpravy, kterými došlo ke změnám v organizaci školního stravování. Dosud byly v obou budovách, čp. 520 i čp. 656, školní kuchyně, které zároveň i obědy vařily.
Od 1. 9. 2016 zůstala školní jídelna – vyvařovna v MŠ Havlíčkova 520 a ve druhé budově, MŠ Havlíčkova 656, byla zřízena školní jídelna – výdejna.
Tyto úpravy vyvolaly nutnost změny zápisů v rejstříku škol a také nutnost vydání dodatku ke změně zřizovací listiny.
Text dodatku byl odsouhlasen ředitelkou MŠ Hronov, Mgr. Ivou Doudovou.
 
Z těchto důvodů byla zastupitelstvu předložena ke schválení níže uvedená usnesení.

Návrh usnesení:
103/1 - Zastupitelstvo města schvaluje zřízení školní jídelny – výdejny jako nového školského zařízení, jejíž činnost bude vykonávat příspěvková organizace Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, IČ 70996873, s účinností od 3. 11. 2016.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

103/2 - Zastupitelstvo města vydává Dodatek č. 2 ke Změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, IČ 70996873, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0


105 - Zřízení Redakční rady města Hronov
Předložený materiál okomentoval Mgr. Bartošová.
Po konzultaci s odborníky (právničkou Mgr. Ludmilou Němcovou a právníky Právní poradny Svazu měst a obcí České republiky) předložila návrh na zřízení Redakční rady města Hronov a jejího Statutu a jednacího řádu.

Diskuze
Mgr. Bartošová okomentovala předložený materiál, s tím, že jí starostka nařkla z toho, že materiál Ludmila Němcová, právnička Svazu měst a obcí, neviděla. Tak to stanovisko získala, je přílohou materiálu. Upravila dvě drobné věci v prvním bodě, alternativní názor - přečetla co doplnila. Udělala si ekonomický přehled jedno číslo unásku stojí 26 Kč, mzdové náklady jsou 13 Kč. Nechala si vypracovat ekonomický návrh, zda se to nechá zvládnout i v jedné osobě.
 
Návrh usnesení:
105/1 - Zastupitelstvo města Hronov zřizuje Redakční radu města Hronova, její status a jednací řád včetně přílohy (Statut zpravodaje).
Hlasování: Pro: 8, Proti: 3, Zdržel se: 9, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou


106 - Volba přísedící OS v Náchodě
Předložený materiál okomentovala Bc. Machová.
Město Hronov obdrželo dne 8. 9. 2016 žádost OS v Náchodě o schválení žadatelky do funkce přísedící OS v Náchodě. Žadatelka tuto funkci vykonává od roku 2012, kdy byla zastupitelstvem jako přísedící zvolena. Funkční období je čtyřleté a je tedy nutné tuto volbu opakovat.
Žadatelka, dle vyjádření OS v Náchodě, funkci vykonává řádně, splňuje zákonem stanovené podmínky, a s výkonem této funkce pro další období vyslovila souhlas.
RM na svém jednání dne 21. 9. 2016 pod č. 19/18/223/1 doporučila zvolit žadatelku jako přísedící OS v Náchodě.

Diskuze
Mgr. Líbalová namítla, proč se žadatelka nepřišla podívat a představit co funkce přísedícího obnáší. Paní starostka odpověděla, že kdyby o to Mgr. Líbalová požádala včas, přítomnost žadatelky by byla zajištěna.
Během projednávání bodu 106 odešli: Jiří Frýba, Ing. Karel Jára

Návrh usnesení:
106/1 - Zastupitelstvo města volí do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Dagmar Mertlíkovou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 0
Na jednání se vrátili Ing. Karel Jára a Jiří Frýba, přítomno 20 členů.

6. Diskuze

Paní starostka pozvala přítomné na vzpomínkové setkání u příležitosti 17. listopadu - 16. 11. 2016 od 16 hodin u památníku Obětem komunizmu na náměstí.

Termín jednání zastupitelstva je 14.12.2016.

Paní starostka požádala, aby do 4.12.2016 členové zastupitelstva zaslali návrhy osobností, případně kolektivů, na ocenění na plese města dne 14.1.2017. Všichni zastupitelé, členové výborů a komisí mají 2 vstupenky na ples města zdarma. Požádala, aby předsedové výborů předali informace členům. Vstupenky jsou blokované od poloviny listopadu do poloviny prosince, poté budou dány do volného prodeje.

Pan Frýba se dotazoval, jak to vypadá s poštou. Paní starostka informovala, že se připravuje kupní smlouva, pokud se vše povede, na prosincovém jednání bude předložena ke schválení.

Dále se dotazoval na výběrové řízení na restauraci na ZS, zda je podepsaná smlouva, zda bude nájemcem pan Vítek. Mgr. Thér reagoval tím, že byly podány dvě nabídky, v nabízených kritériích byl lepší, proto byl zvolen ten, kdo dal větší nabídku. Pan Frýba - lidi nejsou s provozem restaurace spokojeni.
Mgr. Bartošová - z principu, byli jsme s ním nespokojeni, člověk neplatí a znovu se přihlásí a je vybrán, protože nabídl vyšší částku. Mgr. Thér uvedl, že v současné době bufet funguje dobře, restaurace také. Pokud nebude dodržovat nájemní smlouvu, dostane výpověď.
Pan Topolnickyj uvedl, že teď se rozjel bufet i hospoda a vše funguje dobře. Pokud to nebude fungovat, dostane výpověď.

Mgr. Líbalová se dotazovala, co budeme dělat s tou rozmlácenou žulou na náměstí. Mgr. Thér odpověděl, že to řešíme s těmi, co to pokládali. Mgr. Líbalová doplnila, že se to musí předělat je to nebezpečné. Mgr. Thér reagoval, že město chce zvolit takovou rekonstrukci, aby to vydrželo.

Dále se Mgr. Líbalová dotazovala, co se to dělo na chodnících ve Zbečníku, že to dílo není tak dlouho hotové. Požadovala, aby se to opravilo, je mnoho dalších míst kde nám chodník vykvetl nebo vykvete. Mgr. Thér argumentoval tím, že se městu oprava nelíbila, vypadá to na přefrézování. Dále to sledujeme, občané posílají poznatky.

Mgr. Líbalová měla připomínku k silnicím - na jaře dlouho trvala oprava v Jiráskově ulici okolo kanálu, dost dlouho to bylo zahrazeno. Nejsou udělané zálivky, do spár zateče voda a pak se to drolí tak, jako např. před poštou. Mgr. Thér ujistil, že vyzveme SÚS k nápravě.

Mgr. Líbalovou dále zajímalo, proč město vyměnilo obsluhu v separačním místě a u přechodu. Paní tajemnice odpověděla, že město výměnu neplánovalo. Dosavadní pracovník odpracoval 300 hodin na dohodu o provedení práce a sepsání dohody o pracovní činnosti odmítl, proto došlo k přijetí nových pracovníků.

Mgr. Šnajdr navrhl, zda by nebylo vhodnější dělat pietní akty v den konání příslušného svátku, zda by se tím nezvýšila účast. Paní starostka odpověděla, že pravděpodobně nezvýší, už se to v minulosti zkoušelo. Připustila možnost, že se zapojí škola.
Dále poděkoval Mgr. Bartošové za přípravu materiálu ke zřízení redakční rady, dle jeho názoru byl materiál dobře připraven a je škoda, že ho nadpoloviční většina zastupitelů neodsouhlasila.

Poté paní starostka jednání ukončila a popřála pěkný zbytek večera.

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 19:20 hodin.


Zastupitelstvo města bere na vědomí:
85/1- informace z jednání Rady města Hronova
90/1 - rozpočtová opatření č. 11/2016/RM a č. 12/2016/RM dle příloh
99/1 - stanovisko MV k materiálu, který se "bere na vědomí"
100/1 - informaci OM o investičních a dotačních akcích
101/1 - přehled investičních akcí
104/1 - kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města č. 6/2016

 

Usnesení č. 7/2016
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 02.11.2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/7/000 – ověřovatele zápisu JUDr. Vrzáčkovou a Mgr. Zimu, DiS. – 16 pro, 3 se zdrželi

2/7/000 – program jednání  - 20 pro

3/7/86/1 - uzavření kupní smlouvy č. 12/OM/2016 na pozemek p. p. č. 1122/25 v k. ú. Zbečník o výměře 10 m2 s cenou prodeje ve výši 5 000 Kč. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/7/87/1 - uzavření kupní smlouvy č.14/OM/2016 na pozemek p. p. č. 754/28 v k. ú. Hronov o výměře 203 m2 s cenou prodeje 26 390 Kč. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

5/7/88/2 - aby byl materiál č. 88 o záměru prodeje pozemku p. p. č. 1608/1 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Hronov stažen z programu jednání
Hlasování: Pro: 12, Proti: 5, Zdržel se: 3
 
6/7/91/1 - Strategii prevence kriminality města Hronov na období let 2016 – 2020. Strategie přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
7/792/1 - rozpočtové opatření č. 13/2016/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 1, Zdržel se: 0

8/7/93/1 - uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a. s., dne 18.12.2014, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: revolvingový úvěr je možné čerpat opakovaně, nejpozději však do 18.12.2017, splatnost jistiny úvěru je nejpozději do 19.12.2017.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1

9/7/94/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-2002535, název: „Hronov kNN přeložka PS čp. 5“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/7/95/1 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005623/VB/02, název stavby: „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0710 k TS“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/7/96/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 6DHM160347“ mezi Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (budoucí povinný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/7/98/1 - uzavření smlouvy o partnerství na projektu „Festival zážitků“ reg. č. projektu CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000288. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
13/7/98/2 - uzavření smlouvy o podílu na spolufinancování projektu „Festival zážitků“ reg. č. projektu CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000288. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1

14/7/102/1 - záměr darování (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v katastrálním území Zbečník
parcelní číslo   výměra m2
285/4 ostatní plocha-silnice 14
1224/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 80
1224/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 67
1224/13 ostatní plocha-silnice 2
1224/18 ostatní plocha-silnice 1
1224/30 ostatní plocha-silnice 6
1224/31 ostatní plocha-silnice 3
1224/35 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1224/36 ostatní plocha-silnice 50
1224/37 ostatní plocha-ostatní komunikace cca 60
1224/40 ostatní plocha-silnice 18
1224/42 ostatní plocha-silnice 1
1224/43 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/7 ostatní plocha-silnice 102
1235/9 ostatní plocha-silnice 96
1235/10 ostatní plocha-silnice 68
1235/15 ostatní plocha-silnice 73
1235/16 ostatní plocha-silnice 68
1235/18 ostatní plocha-silnice 1
1235/21 ostatní plocha-silnice 4
1235/27 ostatní plocha-silnice 1
1235/31 ostatní plocha-silnice 2
1235/36 ostatní plocha-silnice 1
1235/42 ostatní plocha-silnice 1
1235/45 ostatní plocha-silnice 4
1235/47 ostatní plocha-silnice 1
1235/52 ostatní plocha-silnice 1
1235/59 ostatní plocha-silnice 1
1235/64 ostatní plocha-silnice 2
1235/67 ostatní plocha-silnice 1
1235/72 ostatní plocha-silnice 2
1235/84 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/87 ostatní plocha-silnice 6
1235/90 ostatní plocha-silnice 3
1235/94 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1235/97 ostatní plocha-silnice 1
1235/98 ostatní plocha-silnice 62
1282/16 ostatní plocha-silnice 10
1329/2 ostatní plocha-silnice 15
  celkem 837

a v katastrálním území Hronov
parcelní číslo   výměra m2
1696/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1696/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1696/12 ostatní plocha-ostatní komunikace 16
  celkem 23
z majetku města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 do majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/7/102/2 - Žádost o bezúplatný převod pozemků ve znění: Žádáme Vás o bezúplatný převod (darování) pozemků z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník
parcelní číslo   výměra m2
1224/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1224/11 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1224/12 ostatní plocha-ostatní komunikace 14
1224/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1224/15 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1224/17 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1224/19 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1224/20 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/21 ostatní plocha-ostatní komunikace 23
1224/22 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/24 ostatní plocha-ostatní komunikace 88
1224/26 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/27 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/28 ostatní plocha-ostatní komunikace 12
1224/29 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/32 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1224/33 ostatní plocha-ostatní komunikace 31
1224/34 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/38 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1224/39 ostatní plocha-ostatní komunikace 57
1224/41 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/19 ostatní plocha-ostatní komunikace 40
1235/20 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/22 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/24 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/25 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/26 ostatní plocha-ostatní komunikace 8
1235/28 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/29 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1235/30 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/33 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/34 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1235/35 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/37 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/38 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1235/39 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/40 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/41 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/43 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/44 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/46 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/48 ostatní plocha-ostatní komunikace 10
1235/53 ostatní plocha-ostatní komunikace 24
1235/54 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1235/55 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1235/56 ostatní plocha-ostatní komunikace 41
1235/57 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/58 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/60 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/61 ostatní plocha-ostatní komunikace 26
1235/62 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/63 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/65 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/66 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/68 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/71 ostatní plocha-ostatní komunikace 20
1235/73 ostatní plocha-ostatní komunikace 10
1235/74 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/75 ostatní plocha-ostatní komunikace 82
1235/76 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1235/77 ostatní plocha-ostatní komunikace 34
1235/78 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/79 ostatní plocha-ostatní komunikace 44
1235/81 ostatní plocha-ostatní komunikace 161
1235/83 ostatní plocha-ostatní komunikace 17
1235/85 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/86 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1235/88 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/89 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/91 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/92 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/93 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1235/95 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1235/96 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1282/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 118
1282/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 182
1282/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 63
1282/13 ostatní plocha-ostatní komunikace 32
1282/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 165
1282/17 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1282/18 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
  celkem 1568

a v katastrálním území Hronov
parcelní číslo   výměra m2
1694/13 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1694/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1695/3 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1695/4 ostatní plocha-ostatní komunikace 23
1695/5 ostatní plocha-ostatní komunikace 911
1695/6 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1695/7 ostatní plocha-ostatní komunikace 28
1695/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 250
1695/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1695/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 972
1695/11 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1695/12 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1696/6 ostatní plocha-ostatní komunikace 39
1696/7 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1696/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
  celkem 2302
Jedná se o pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi u silnice č. II/567.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/7/102/3 - bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680
v katastrálním území Zbečník
parcelní číslo   výměra m2
1224/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1224/11 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1224/12 ostatní plocha-ostatní komunikace 14
1224/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1224/15 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1224/17 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1224/19 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1224/20 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/21 ostatní plocha-ostatní komunikace 23
1224/22 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/24 ostatní plocha-ostatní komunikace 88
1224/26 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/27 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/28 ostatní plocha-ostatní komunikace 12
1224/29 ostatní plocha-ostatní komunikace 5
1224/32 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1224/33 ostatní plocha-ostatní komunikace 31
1224/34 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1224/38 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1224/39 ostatní plocha-ostatní komunikace 57
1224/41 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/19 ostatní plocha-ostatní komunikace 40
1235/20 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/22 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/24 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/25 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/26 ostatní plocha-ostatní komunikace 8
1235/28 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/29 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1235/30 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/33 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/34 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1235/35 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/37 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/38 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1235/39 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/40 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/41 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/43 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/44 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/46 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/48 ostatní plocha-ostatní komunikace 10
1235/53 ostatní plocha-ostatní komunikace 24
1235/54 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1235/55 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1235/56 ostatní plocha-ostatní komunikace 41
1235/57 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/58 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/60 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/61 ostatní plocha-ostatní komunikace 26
1235/62 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/63 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/65 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/66 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/68 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/71 ostatní plocha-ostatní komunikace 20
1235/73 ostatní plocha-ostatní komunikace 10
1235/74 ostatní plocha-ostatní komunikace 3
1235/75 ostatní plocha-ostatní komunikace 82
1235/76 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1235/77 ostatní plocha-ostatní komunikace 34
1235/78 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/79 ostatní plocha-ostatní komunikace 44
1235/81 ostatní plocha-ostatní komunikace 161
1235/83 ostatní plocha-ostatní komunikace 17
1235/85 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/86 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1235/88 ostatní plocha-ostatní komunikace 2
1235/89 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/91 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1235/92 ostatní plocha-ostatní komunikace 6
1235/93 ostatní plocha-ostatní komunikace 7
1235/95 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1235/96 ostatní plocha-ostatní komunikace 11
1282/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 118
1282/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 182
1282/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 63
1282/13 ostatní plocha-ostatní komunikace 32
1282/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 165
1282/17 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1282/18 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
  celkem 1568

a v katastrálním území Hronov
parcelní číslo   výměra m2
1694/13 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1694/14 ostatní plocha-ostatní komunikace 4
1695/3 ostatní plocha-ostatní komunikace 15
1695/4 ostatní plocha-ostatní komunikace 23
1695/5 ostatní plocha-ostatní komunikace 911
1695/6 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1695/7 ostatní plocha-ostatní komunikace 28
1695/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 250
1695/9 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1695/10 ostatní plocha-ostatní komunikace 972
1695/11 ostatní plocha-ostatní komunikace 9
1695/12 ostatní plocha-ostatní komunikace 18
1696/6 ostatní plocha-ostatní komunikace 39
1696/7 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
1696/8 ostatní plocha-ostatní komunikace 1
  celkem 2302
Zároveň schvaluje ve smlouvě „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

17/7/103/1 - zřízení školní jídelny – výdejny jako nového školského zařízení, jejíž činnost bude vykonávat příspěvková organizace Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, IČ 70996873, s účinností od 3. 11. 2016.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:
18/7/97/1 - záměr prodeje pozemků st. p. č. 41, 415, 416, pozemková parcela č. 139, 140/2, 585/1, 586/2, 586/3, 586/4, část 587/1, 1275 a 1358 o celkové výměře cca 17 145 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

19/7/102/4 - bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. č. 1224/16, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 292 m2 a 1282/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 365 m2, pod zelení a místními komunikacemi v obci z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města volí:
20/7/106/1 - do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Dagmar Mertlíkovou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města vydává:
21/7/89/1 - obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se ruší OZV č. 1/2014 a mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. OZV č. 2/2016 přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Zdržel se: 2
 
22/7/103/2 - Dodatek č. 2 ke Změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, IČ 70996873, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 11. 2016