živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2022

jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 22.6.2022 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Markéta Machová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. arch Aleš Krtička, Mgr. Olga Líbalová, Bc. Hana Nedvědová, Hynek Rožnovský
Pozdější příchod: MUDr. Petr Mihola
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Zapisovatel: Milena Moravcová
Ověřovatelé: Markéta Umlaufová, Ing. Karel Jára

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Karel Jára, Markéta Umlaufová – 14 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 30 až 42 včetně příloh, pozvánka na dnešní jednání, odpovědi na dotazy paní Nedvědové, rozpočet JH na rok 2022 a účetní výkazy KIS za rok 2021.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 16 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 27. dubna 2022. Žádné nebyly.

Program jednání:
1. Finanční záležitosti

30 - Schválení účetní závěrky města za rok 2021
31 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2021
32 - Rozpočtové opatření č. 04/2022/RM a č. 05/2022/RM - vzetí na vědomí
35 - Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti do činnosti hlavní
36 - Rozpočtové opatření č. 06/2022/ZM
 
2. Majetkové záležitosti
37 - Záměr směny pozemků v k. ú. Žabokrky
38 - Přijetí daru, pozemku parc. č. 981/7 v k. ú. Hronov
39 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek
41 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služební stezky a cesty, k. ú. Hronov, ČD
42 - Směna pozemků v k. ú. Hronov, lokalita Dolíček, věcná břemena
 
3. Různé
33 - Valná hromada VaK Náchod, a.s.
34 - Zřizovací listina a Smlouva o výpůjčce ZUŠ Hronov
40 - Kontrolní výbor zastupitelstva města - zápis č. 1/2022

4. Diskuze


 
1. Finanční záležitosti

30 - Schválení účetní závěrky města za rok 2021  
Zákon č. 239/2012 Sb., v platném znění, kterým se měnil zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony, také zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, uložil vybraným účetním jednotkám povinnost schvalovat účetní závěrku. Zákon stanoví, že účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo města.
Účetní závěrka je tvořena účetními výkazy za rok 2021 (výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou), inventarizační zprávou za rok 2021, zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2021 a protokoly o kontrolách provedených v roce 2021 (v roce 2021 byla provedena jedna kontrola ze strany VZP ČR).
Účetní závěrku projednala na svém jednání dne 10. 5. 2022 rada města a doporučila ji zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
30/1 - Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2021.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola


31 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2021  
Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl předložen závěrečný účet Města Hronova za rok 2021.
V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona finanční odbor pořádal o projednání závěrečného účtu.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením

a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 nebo

b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
Přezkoumání hospodaření Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly, ve dnech 18. 10. 2021 - 19. 10. 2021 a 25. 4. 2022 - 26. 4. 2022.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:

I. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2021
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

II. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2021

 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření – Město Hronov – za rok 2021
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,70 %
2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,02 %
3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,21 %

IV. Ověření poměru dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
Ověřili jsme poměr dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem tak, abychom získali přiměřenou jistotu k vyslovení následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.
ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Bez komentáře.

Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti za rok 2021.
V hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření po zdanění zisk ve výši 732.607,98 Kč. Finanční odbor navrhl zisk převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.


Závěrečný účet projednala na svém jednání dne 10. 5. 2022 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
31/1 - Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 
31/2 - Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2021, kterým je zisk po zdanění ve výši 732.607,98 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola


32 - Rozpočtové opatření č. 04/2022/RM a č. 05/2022/RM - vzetí na vědomí  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí následující rozpočtová opatření:
- Rozpočtové opatření č. 04/2022/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 10. 5. 2022, Usnesení č. 11/2022,
- Rozpočtové opatření č. 05/2022/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 8. 6. 2022, Usnesení č. 13/2022.

 

35 - Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti do činnosti hlavní  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města ke schválení převod finančních prostředků ve výši 2.000.000,00 Kč z hospodářské činnosti do činnosti hlavní.

Volné finanční prostředky hospodářské činnosti města Hronova vzniklé na základě výsledků hospodaření z minulých let činí k 31. 5. 2022 celkové výše 3,3 mil. Kč. Přehled výsledků hospodaření v minulých letech včetně průběžného vyhodnocení hospodářské činnosti k 31. 5. 2022 jsou uvedeny v přílohách tohoto bodu.

Převedené finanční prostředky budou využity na pořízení užitkového vozu pro technické služby města Hronova.

Návrh usnesení:
35/1 - Zastupitelstvo města Hronova schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2.000.000,00 Kč z účtu hospodářské činnosti na účet hlavní činnosti pro využití v hlavní činnosti.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola


36 - Rozpočtové opatření č. 06/2022/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 06/2022/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
36/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2022/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 


2. Majetkové záležitosti

37 - Záměr směny pozemků v k. ú. Žabokrky  
Město Hronov má zájem o pozemek parc. č. 1705/39 v Nádražní ulici v k. ú. Hronov o výměře 38 m2 z majetku paní XXXXX, z důvodu řešení lokality v rámci stavby přestupního terminálu. Součástí pozemku je stavba váhy. Pozemek včetně stavby váhy a její technologie byl oceněn na 143.180 Kč.
 
Po vzájemné domluvě byly paní XXXXX nabídnuty pozemky ke směně v k. ú. Žabokrky, které přes řeku Metuji navazují na rodinný majetek.
Pozemky z majetku města ke směně:
1044/1 o výměře 13606 m2, trvalý travní porost, pozemek má v nájmu Statek Stárkov, pozemek byl oceněn na 25 Kč/m2
1049/6 o výměře 111 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
1050/2 o výměře 554 m2, ostatní plocha, jiná plocha
1090/3 o výměře 273 m2, trvalý travní porost
1166/5 o výměře 115 m2, trvalý travní porost
Celková výměra pozemků ke směně je 14.659 m2.
 
Návrh usnesení:
37/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny pozemků z majetku města Hronova parc. č. 1044/1 o výměře 13606 m2, 1049/6 o výměře 111 m2, 1050/2 o výměře 554 m2, 1090/3 o výměře 273 m2, 1166/5 o výměře 115 m2 v k. ú. Žabokrky z důvodu získání pozemku parcelní číslo 1705/39 v k. ú. Hronov z důvodu řešení přístupu lokality v rámci stavby přestupního terminálu v Nádražní ulici.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola


38 - Přijetí daru, pozemku parc. č. 981/7 v k. ú. Hronov  
Vlastníci pozemku souhlasí s darováním pozemku parcelní číslo 981/7 o výměře 47 m2. Darovaný pozemek bude využitý k vybudování parku, který bude veřejně přístupný.
Z časových důvodů nebylo předjednáno radou města.
 
38/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy s dárci na darování pozemku parc. č.  981/7 o výměře 47 m2 v k. ú. Hronov, který bude součástí darovací smlouvy schválené v usnesení č. 2/2022 ze dne 27. 4. 2022.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola


39 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích.

II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města Hronova v Hostovského ulici. Stavba města je koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov investora Královéhradeckého kraje a městysu Velké Poříčí.
Dodavatelem stavebních prací je Společnost Velké Poříčí – Hronov (Správce společnosti STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, druhý společník EUROVIA CS, a.s.), Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5.
V Hronově pokračují práce v úseku od Mateřské školy v Havlíčkově ulici po křižovatku s ul. Nádražní (bývalá Staropadolská hospoda) osazováním obrubníků, pokládkou jednotlivých vrstev komunikace. Je hotova dešťová kanalizace, uložení sítí. Také pokračují práce v jednom jízdním pruhu od křižovatky s ul. Nádražní po křižovatku do Hedvábnice a práce navazují na Velké Poříčí.

Stavební úpravy WC ve 2. NP – nová budova ZŠ Velký Dřevíč
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy základní školy ve Velkém Dřevíči, budovy čp. 82, spočívající v modernizaci stávajícího sociálního zařízení pro chlapce a dívky (I. stupeň ZŠ) ve 2. nadzemním podlaží nové budovy základní školy. Součástí stavebních úprav je výměna rozvodů kanalizace, teplé a studené vody, elektroinstalace v potřebném rozsahu. Rozpočet stavebních úprav dle projektové dokumentace je ve výši 1 089 876 Kč vč. DPH.
Dodavatelem stavebních prací je MOVIS Hronov, s.r.o., nám Čs. armády 1, 549 31 Hronov. Cena prací dle SOD je 887 661,70 Kč bez DPH (1 074 070,66 Kč vč. 21% DPH). Realizace prací se předpokládá v období 1. 7. 2022 až 31. 8. 2022.
Je provedeno vyklizení prostor kabinetu, předáno staveniště a probíhají přípravné práce.

Rekonstrukce dvou bytů v DPS Hostovského č.p. 36, Hronov
Jedná se o kompletní rekonstrukci dvou bytů 1+0 v 1. NP, v domě s pečovatelskou službou, Hostovského čp. 36, Hronov, spočívající v každém bytě ve stavebních úpravách podlah vč. hydroizolace, pokoje vč. kuchyňské linky, koupelny pro osoby s omezenou pohyblivostí vč. nových rozvodů vody a kanalizace a zařizovacích předmětů, nové elektroinstalace. Projektovou dokumentaci vypracoval Martin Thér, Zbečník 264.
V současné době probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Termín realizace srpen – polovina prosince 2022.

I nadále v letošním roce probíhají rekonstrukce uvolněných bytů v bytových domech města.


41 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služební stezky a cesty, k. ú. Hronov, ČD  
Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec králové, IČ 70994226, předložila návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty pro Správu železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání smlouvy.
Obsahem věcného břemene je zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 1705/40 v k. ú. Hronov v majetku ČD přes pozemky parc. č. 1705/61 a 1705/62, které budou majetkem města (kupní smlouva bude podepsána současně). Rozsah budoucího věcného břemene bude po stavbě přestupního terminálu zaměřen geometrickým plánem.
Zřízení věcného břemene je bezúplatné.
 
Schvalování věcných břemen:
Odbor majetek navrhuje, aby smlouvy o věcných břemenech a smlouvy o smlouvách budoucích o věcných břemenech schvalovala rada města. Důvodem je obvyklá praxe okolních obcí a praktičtější kratší doba mezi jednotlivými radami.
Vyjádření právníků:
Smlouvy o věcných břemenech (služebnostech) a smlouvy o budoucích smlouvách o věcných břemenech (služebnostech) mohou být obecně schvalovány radou města (není zákonem vyhrazeno zastupitelstvu). Pokud je však dlouhodobě ustálenou praxí v Hronově, že vše schvaluje zastupitelstvo města, lze to považovat za výraz vyhrazení této agendy k rozhodování zastupitelstvu. Je potřeba, aby zastupitelstvo svým rozhodnutím odsouhlasilo, že pro příště bude tyto záležitosti řešit rada města.
 
Návrh usnesení:
41/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty“ mezi Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání přišli: MUDr. Petr Mihola
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 
41/2 - Zastupitelstvo města souhlasí s projednáváním věcných břemen a schvalováním uzavírání smluv o věcných břemenech (služebnostech) a smluv o smlouvách budoucích o věcných břemenech (služebnostech) v Radě města Hronova v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, v platném znění.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 2 (M. Houštěk, L. Lelek), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


42 - Směna pozemků v k. ú. Hronov, lokalita Dolíček, věcná břemena  
Upřesnění výměr oddělených pozemků ke směně podle geometrického plánu.
Město Hronov navrhuje směnu pozemků z důvodu lepšího zajištění přístupu a příjezdu na pozemky a z důvodu narovnání vlastnických vztahů vzhledem k faktickému dlouhodobému užívání pozemků.
Město Hronov nabízí ke směně část pozemku parc. č. 754/14 (celková výměra je 1010 m2) o výměře cca 450 m2. Je uvedena větší výměra ke směně, upřesní se geometrickým plánem. Ve skutečnosti bude výměra pro směnu menší, ale do záměru je lepší uvádět větší výměru, aby nedošlo k jejímu překročení - závada pro audit. Cílem je, aby v majetku města zůstala celá komunikace, která je jediným příjezdem k zadní části řadových domů.
Podle geometrického plánu pozemek parc. č.754/29 o výměře 385 m2, vlastník město.
Zbývající část stávající komunikace – č. 2 v leteckém snímku (výměra cca 50 m2), získá město směnou od vlastníků pozemku parc. č. 703/1.
Podle geometrického plánu část pozemku parc. č. 703/1, díl „a“ o výměře 35 m2, vlastník XXXXX.
Část pozemku parc. č. 702/1 – v leteckém snímku č. 3 (o výměře cca 150 m2), získá město v rámci směny od stejných, výše uvedených vlastníků, ke zlepšení zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům města.
Podle geometrického plánu pozemek 702/8 o výměře 126 m2, vlastník XXXXX.
Pozemek parcelní č. 735 – v leteckém snímku č. 4 (o celkové výměře 155 m2), je ve společném vlastnictví města, pana XXXXX. V rámci směny pozemků město získá podíly spoluvlastníků a celý pozemek bude v majetku města. Jedná se o pozemní komunikaci.
Dva podíly pozemku parc. č. 735, každý o velikosti podílu 7/24, vlastník XXXXX.
Část pozemku parc. číslo 701/2 o výměře cca 90 m2, (část pozemku parc. č. 702/3 o výměře cca 6 m2 nelze směňovat, vazba na dotaci na stromy, udržitelnost do 30. 9. 2025) v leteckém snímku č. 5 získá směnou pan XXXXX a pan XXXXX k vybudování propojovacího chodníčku – stezky pro chodce. Pozemek je svažitý, budou nutné terénní úpravy, popřípadě opěrná zeď, mělo by se jednat o šíři 2 m.
Podle geometrického plánu pozemek parc. č. 701/4 o výměře 118 m2, vlastník město.
Z hlediska územního plánu jsou pozemky vedené jako území bydlení městského typu, pozemek 702/1 jako plocha občanské vybavenosti.
Zatížení pozemků věcnými břemeny průchodu a průjezdu a zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, přechází na nové majitelé dle zápisu v katastru nemovitostí.
U pozemků, které město získá směnou, se nemusí schvalovat záměr směny.

Usnesení zastupitelstva města č. 2/2022 ze dne 27. 4. 2022
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny.

Záměr směny byl zveřejněný od 6. 5. 2022 do 23. 5. 2022.

Byl zhotoven geometrický plán na rozdělení pozemků ke směně a byla zaměřena dvě věcná břemena. Jedno ve prospěch města Hronova (pozemky parc. č. 699 a 698/1) – dešťová kanalizace a druhé ve prospěch pana XXXXX (pozemek 702/8) – splašková kanalizace.

Návrh usnesení:
42/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene s XXXXX.
Směňují se pozemky parcelní číslo 754/29 o výměře 385 m2 a 701/4 o výměře 118 m2 z majetku města Hronova za pozemky parcelní číslo 703/1, díl „a“ o výměře 35 m2, 702/8 o výměře 126 m2 a dva podíly pozemku parc. č. 735, každý o velikosti podílu 7/24 z majetku pana XXXXX, v k. ú. Hronov, dle geometrického plánu č. 1476-134/2022 ze dne 30. 5. 2022. Vyrovnání tržních hodnot pozemků bude doplatkem ze strany pana XXXXX.
Věcné břemeno, služebnost inženýrské sítě se zřizuje k tíži pozemku parc. č. 702/8 v k. ú. Hronov (město Hronov je povinný), ve prospěch pana XXXXX (oprávněný).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 


3. Různé

33 - Valná hromada VaK Náchod, a.s.  
Dne 29. června 2022 se uskuteční Řádná valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, jejímž je město Hronov akcionářem. K zastupování města Hronova je nutné pověření konkrétní osoby, a to zastupitelstvem města. Členem představenstva společnosti je starosta města Hronova Petr Koleta. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby město Hronov na řádné valné hromadě zastupoval.
Program jednání valné hromady byl zaslán všem akcionářům, všechny dokumenty, které bude VH projednávat, jsou k dispozici k nahlédnutí a prostudování na stránkách společnosti www.vakna.cz, v sekci "o nás" odkaz "valné hromady".

Návrh usnesení:
33/1 - Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Petra Koletu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521 a zároveň bere na vědomí konání valné hromady dne 29. června 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


34 - Zřizovací listina a Smlouva o výpůjčce ZUŠ Hronov  
Na základě revize zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy Hronov, IČ: 66289467 jsou zastupitelstvu města předkládány k projednání následující úpravy.

1) Vydání nové zřizovací listiny
Nové úplné znění zřizovací listiny je vydáváno v souvislosti se změnou vypůjčeného nemovitého majetku. Nově je vypůjčený nemovitý majetek ze zřizovací listiny vypuštěn a upraven přímo ve Smlouvě o výpůjčce.
V článku VII. odst. 5 došlo k navýšení limitu pro možnost příspěvkové organizace vystupovat jako zadavatel bez souhlasu zřizovatele v právních vztazích u zakázek do 250.000 Kč bez DPH.

2) Uzavření Smlouvy o výpůjčce
V souvislosti se změnou zřizovací listiny v oblasti vymezení nemovitého majetku je Zastupitelstvu města Hronova předložena k projednání Smlouva o výpůjčce, která specifikuje vypůjčený nemovitý majetek a práva a povinnosti smluvních stran.
V rámci vypůjčeného majetku došlo k upřesnění specifikace vypůjčených prostor v rámci objektu budovy č.p. 8, Komenského náměstí a k vypuštění prostor v rámci budovy č.p. 107, ul. Jungmannova.

Návrh usnesení:
34/1 - Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy Hronov, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny ve znění, které bylo členům zastupitelstva předloženo, a které bude tvořit přílohu zápisu z jednání zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

34/2 - Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Hronov a Základní uměleckou školou Hronov, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny. Smlouva o výpůjčce přílohou.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


40 - Kontrolní výbor zastupitelstva města - zápis č. 1/2022  
Předseda kontrolního výboru Mgr. Josef Thér předložil zastupitelům města zápis z kontroly č. 1/2022 ze dne 6. 6. 2022, který se zabýval kontrolou přijatých usnesení radou a zastupitelstvem města.

 

4. Diskuze

Pan starosta sdělil další termín jednání zastupitelstva města, a to 14. 9. 2022.

Pan starosta informoval o zrušení jedné poštovní schránky v Rokytníku, která je málo využívaná. Zrušila by se schránka u autobusové zastávky čp. 55 v Rokytníku.

Pan starosta pozval zastupitele na slavnostní zahájení Jiráskova Hronova a hronovskou pouť.

Mgr. Bartošová informovala o vypsání dotací na kompostéry, za tím účelem se zveřejnila anketa pro získání názoru občanů.
Dále informovala o žádosti paní Kubinové na udělení čestného občanství sourozencům Čapkovým in memoriam, která bude zaslána všem zastupitelům. Je nutné stanovit pravidla k projednání.

Ing. Houštěk sdělil, že nyní bude probíhat 2. fáze regulace Metuje, tak ho zajímá, zda by se v rámci této regulace mohlo řešit bláto u betonového mola v parku A. Jiráska. Pan starosta odpověděl, že to měl řešit projekt. V současné chvíli neví, jakým způsobem by se problém s molem měl vyřešit. Asi by přicházelo v úvahu pravidelné čištění a zdrsnění povrchu. Osloví projektanty, jak by se to nechalo vyřešit.
Dále sdělil, že rozumí tomu, že je potřeba veřejné toalety v parku zrekonstruovat, ale požádal, aby se to zvládlo v krátké době, aby mohly být brzy otevřené, protože jsou hojně navštěvované. Pan starosta sdělil, že toalety v parku se plánují uzavřít proto, že v krátké docházkové vzdálenosti jsou další, a to na náměstí u radnice. Je velice těžké najít dalšího pracovníka, který by tyto veřejné toalety uklízel.

Mgr. Thér podpořil zachování otevření veřejných toalet v parku, protože tam chodí s dětmi běhat a ty je často používají.
Následně se dotazoval, jak bude město řešit problém s bezdomovci v Textonnii, aby neobtěžovali občany na Černé cestě. Navrhl jednat s majitelem Textonnie.

Ing. Jára požádal o návrhy vhodných stromů pro výměnu osázení části náměstí s tím, že bude hledat sponzory. Pan starosta vyzval případné sponzory pro pořízení stromů, aby se přihlásili u Ing. Járy.

Mgr. Málek poděkoval pracovníkům technických služeb a Davidu Pavlíčkovi za organizaci a zajištění sportovního týdne pro děti ZŠ Hronov - beachvolejbalu na náměstí.

Mgr. Kubinová informovala o podaném návrhu na udělení čestného občanství in memoriam sourozencům Čapkovým.
 
    

Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin
Zápis byl vyhotoven 27. června 2022

 

Usnesení č. 3/2022
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. 6. 2022

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/3/30/1/2022 - účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2021.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/3/31/1/2022 - závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/3/31/2/2022 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2021, kterým je zisk po zdanění ve výši 732.607,98 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/3/34/1/2022 - změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecké školy Hronov, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny ve znění, které bylo členům zastupitelstva předloženo.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/3/34/2/2022 - Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Hronov a Základní uměleckou školou Hronov, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/3/35/1/2022 - převod finančních prostředků ve výši 2.000.000,00 Kč z účtu hospodářské činnosti na účet hlavní činnosti pro využití v hlavní činnosti.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/3/36/1/2022 - rozpočtové opatření č. 06/2022/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/3/37/1/2022 - záměr směny pozemků z majetku města Hronova parc. č. 1044/1 o výměře 13606 m2, 1049/6 o výměře 111 m2, 1050/2 o výměře 554 m2, 1090/3 o výměře 273 m2, 1166/5 o výměře 115 m2 v k. ú. Žabokrky z důvodu získání pozemku parcelní číslo 1705/39 v k. ú. Hronov z důvodu řešení přístupu lokality v rámci stavby přestupního terminálu v Nádražní ulici.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/3/38/1/2022 - uzavření darovací smlouvy s dárci na darování pozemku parc. č.  981/7 o výměře 47 m2 v k. ú. Hronov, který bude součástí darovací smlouvy schválené v usnesení č. 2/2022 ze dne 27. 4. 2022.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/3/41/1/2022 -uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty“ mezi Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/3/42/1/2022 - uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.
Směňují se pozemky parcelní číslo 754/29 o výměře 385 m2 a 701/4 o výměře 118 m2 z majetku města Hronova za pozemky parcelní číslo 703/1, díl „a“ o výměře 35 m2, 702/8 o výměře 126 m2 a dva podíly pozemku parc. č. 735, každý o velikosti podílu 7/24 z majetku pana XXXXX, v k. ú. Hronov, dle geometrického plánu č. 1476-134/2022 ze dne 30. 5. 2022. Vyrovnání tržních hodnot pozemků bude doplatkem ze strany pana XXXXX.
Věcné břemeno, služebnost inženýrské sítě se zřizuje k tíži pozemku parc. č. 702/8 v k. ú. Hronov (město Hronov je povinný), ve prospěch pana XXXXX (oprávněný).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města pověřuje:  
12/3/33/1/2022 - starostu města Petra Koletu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521 a zároveň bere na vědomí konání valné hromady dne 29. června 2022.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města souhlasí:  
13/3/41/2/2022 - s projednáváním věcných břemen a schvalováním uzavírání smluv o věcných břemenech (služebnostech) a smluv o smlouvách budoucích o věcných břemenech (služebnostech) v Radě města Hronova v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, v platném znění.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 2 (M. Houštěk, L. Lelek), Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 07. 2022