živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 8/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. 09. 2019 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: MUDr. Petr Mihola, MVDr. Tomáš Strnad, MUDr. Jan Šnajdr
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Markéta Umlaufová, Martin Čejchan

1. Slib zastupitele

Dne 5. 8. 2019 odstoupil z postu zastupitele Zastupitelstva města Hronova MUDr. Marek Strnad zvolený za hnutí Starostové a nezávislí. V souladu se zákonem nastupuje na jeho místo první náhradník za toto hnutí, tedy Ing. Martin Houštěk. Paní Milena Moravcová přečetla slib zastupitele a Ing. Martin Houštěk složil slib.

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 18 členů.
 
Ověřovateli zápisu byli schváleni Martin Čejchan, Markéta Umlaufová – 16 pro, 2 se zdrželi.
 
Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.
 
Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 77 až 88 včetně příloh a pozvánka na jednání.
 
Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno
o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.
Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva 31. 7. 2019. Žádné nebyly.
Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.
 

Program jednání:

1. Slib zastupitele

2. Finanční záležitosti
77 - Navýšení neinvestičního příspěvku pro KIS Hronov
87 - Rozpočtová opatření č. 04/2019/RM, 06/2019/RM, 08/2019/RM, 9/2019/RM a 10/2019/RM-vzetí na vědomí
88 - Rozpočtové opatření č. 11/2019/ZM
 
3. Majetkové záležitosti
78 - Informace o investičních a dotačních akcích
80 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 739 v k. ú. Velký Dřevíč
81 - Prodej pozemku parc. č. 1615/3 v k. ú. Hronov
82 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 869/7 v k. ú. Rokytník
83 - Záměr prodeje pozemku parc. č. stavební 163/1 v k. ú. Rokytník
84 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, GasNet, k. ú. Velký Dřevíč, Červená ulice
85 - Studie návrhu stavebních úprav budovy městského úřadu č.p. 5
86 - Informace o investičních a dotačních akcích-OM
 
4. Různé
79 - Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o regulaci provozování hazardních her
 
5. Diskuze


2. Finanční záležitosti


77 - Navýšení neinvestičního příspěvku pro KIS Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Ředitelka KIS Hronov v dubnu letošního roku informovala radu města o problematice plátcovství DPH Kulturním a informačním střediskem Hronov. Tím, že paní ředitelka s paní účetní v prosinci 2018 zjistily, že KIS překročil obrat 1 mil. Kč, byla podána registrace k DPH na finanční úřad. Ten prověřil zpětně i roky 2016, 2017. Zjistil, že KIS Hronov se měl stát plátcem DPH již v lednu 2017, neboť obrat 1 mil. Kč splnil již v roce 2016. Doměrek DPH, pokuta za opožděné tvrzení daně, pokuta za opožděné podání a úrok z prodlení činí celkem 281.652 Kč. Paní ředitelka požádala finanční úřad o prominutí pokut, žádost však byla zamítnuta. Celou částku tedy KIS zaplatil ze svého rozpočtu. Z toho důvodu paní ředitelka požádala o navýšení příspěvku na provoz pro KIS Hronov o 281.652,00 Kč. Všechny dokumenty včetně žádosti měli zastupitelé k dispozici.
Jako zdroj pro navýšení může být použita toliko finanční rezerva města, která v tuto chvíli činí cca 700 tis. Kč. Jiné zdroje nemá město k dispozici.

Navýšení příspěvku pro KIS Hronov projednala na svém jednání dne 17.07.2019 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
77/1 - Zastupitelstvo města schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro Kulturní a informační středisko Hronov na rok 2019 o 281.650,00 Kč.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Thér)


87 - Rozpočtová opatření č. 04/2019/RM, 06/2019/RM, 08/2019/RM, 9/2019/RM a 10/2019/RM - vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem přítomné zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).

Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí tato rozpočtová opatření, která byla schválena radou města: 04/2019/RM, 06/2019/RM, 08/2019/RM, 09/2019/RM a 10/2019/RM.


88 - Rozpočtové opatření č. 11/2019/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 11/2019/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
88/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

3. Majetkové záležitosti


78 - Informace o investičních a dotačních akcích 

1. Rekonstrukce komunikace Červená ulice ve Velkém Dřevíči
Práce na stavbě probíhají, ve vrchní části ulice jsou uloženy obrubníky a je položený podklad pod živiční kryt. Ve střední části se pracuje na zpevnění schodiště u č. p. 122 a pokládce obrubníků. V dolní části proběhla překládka rozvodu plynu, která byla vynucena z důvodu špatně uložené kanalizace, kde nebylo možné dodržet min. souběhy a křížení podzemních vedení ve smyslu ČSN 73 6005. Nyní se čeká na přejímku od plynařů, kde je nutné doložit smlouvy o budoucím věcném břemenu ochranného pásma plynovodu, které zasahuje na některé pozemky. To zdržuje postup prací a z toho důvodu byl odsouhlasen dodatek č. 4. k prodloužení termínu odevzdání stavby na 16.9.2019.

2. Vodní prvek na náměstí Čs. armády
Dne 29.5.2019 byly zahájený práce na vodním prvku na nám. Čs. armády. Dodavatelem stavby byla f. Vintera Radek, Dolní Radechová 273, náklad činil 1.803.608,59 Kč. Práce proběhly dle schválené projektové dokumentace s drobnými odchylkami, které se operativně řešily ve spolupráci TDI (Ing. Kováč), zástupce investora (Ing. Jára) a dodavatele stavby. Změny jsou zapsány ve stavebním deníku. Stavba byla předána dne 19.7.2019 bez závad.

3. Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov (čp. 120 ve dvoře MěÚ)
Předmětem stavebních úprav jsou úpravy čp. 120 a nástavba a přístavba garáže.
Je navržena úprava vnitřních dispozic stávající hasičské zbrojnice. Místo stávajících veřejných záchodů jsou navrženy sprchy, záchody, úklid a nová kancelář pro SDH a dále dispoziční úpravy stávající garáže, zateplení obvodových stěn objektu, výměna výplní otvorů v obvodových stěnách, zateplení podlahy terénu, zateplení podhledů a střechy, izolace proti zemní vlhkosti, nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny, plynu a ústředního vytápění.
Ve výběrovém řízení na stavební práce zvítězila firma Vše pro stavby s.r.o., Náchod za cenu 7 555 003,00 Kč bez DPH (9 141 553,63 Kč vč. DPH). TDI bude vykonávat investiční technik města Ing. Kováč, který má příslušnou autorizaci pro vykonávání této činnosti. Zahájení stavebních prací závisí na poskytnutí dotace. Termín plnění je do 180 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště na základě výzvy objednatele po obdržení dotace.

4. Rekonstrukce místní komunikace Malá Čermná
V době od 12.8. do 16.8 2019 proběhla rekonstrukce místní komunikace v Malé Čermné na pozemcích města v k. ú. Malá Čermná p. p. č. 244 a 153/4. Rekonstrukce spočívala v odstranění stávající svrchní vrstvy, vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze. Na takto připravený podklad byla položena a zaválcovaná 10 cm vrstva recyklátu. Následně byl proveden zástřik ze silniční emulze s posypem štěrkodrtí. Technický dozor vykonali Bc. Mazurek a Ing. Kováč.

5. Rekonstrukce místní komunikace ve Velkém Dřevíči
V době od 26.8. do 30.8 2019 proběhla rekonstrukce místní komunikace ve Velkém Dřevíči na pozemcích města v k. ú. Velký Dřevíč p. p. č. 653/1. Rekonstrukce spočívala v odstranění stávající svrchní vrstvy a proběhla úprava pláně se zhutněním. Na takto připravený podklad byla položena a zaválcovaná 10 cm vrstva recyklátu. Následně byl proveden zástřik ze silniční emulze s posypem štěrkodrtí. Technický dozor vykonal Bc. Mazurek.

6. Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ a MŠ Zbečník
V době od 1.7. do 28.8.2019 proběhly práce na akci „Stavební úpravy sociálních zařízení ZŠ a MŠ Zbečník“. Práce spočívaly ve stavebních úpravách sociálních zařízení v MŠ a ZŠ ve Zbečníku ve 3. patře. Tyto práce navazují na již provedené stavební úpravy soc. zařízení v 1. a 2. patře. Byly vybourány příčky, ubourána část podlahy, osazeny nové rozvody vody a kanalizace, pak se položila nová podkladní vrstva podlah, nové příčky s omítkami. Následně se obložily stěny obkladem v barevné škále odpovídající obkladům v 1. a 2. patře. V rámci rekonstrukce je osazena nová vzduchotechnika a zavěšené podhledy ze sádrokartonu. Stavební práce provedla společnost MOVIS HRONOV s.r.o., investiční náklad rekonstrukce je včetně dodatku 1.086.494,97 Kč s DPH. Technický dozor investora vykonávali Ing. Kováč a p. Bohumil Lanta. Stavba byla odevzdána dne 28.8.2019.

7. Opravy mostů a lávky
Od měsíce dubna probíhají průzkumné a přípravné práce pro opravy mostů:

7.1 Most u kravína, Malá Čermná přes potok Čermná ev. č.: 403
Jedná se o šikmý most o jednom poli světlosti cca 3300 mm, nosnou konstrukci tvoří ŽB trám s tuhou výztuží z I-profilů č. 160. Na most byl v roce 10/2016 zpracován diagnostický průzkum firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. Na základě diagnostiky bal zpracován statický výpočet mostu společnosti VANER s.r.o. v 12/2016. Statický výpočet posoudil stávající stav, navrhl omezení přejezdu mostu, nenavrhl však žádné opatření na zvýšení únosnosti mostu. Vedení města z důvodů nutnosti přístupu požární techniky zahájilo přípravné práce na zajištění sanace mostku. V přítomnosti zástupců města p. Kolety, Ing. Járy a Ing. Kováče a zástupců f. EUROVIA a.s., Weber a.s. a MADOS MT s.r.o. proběhla obhlídka mostu. Společnosti zpracují návrhy na opravu mostu.

7.2 Most přes Zbečnický potok ev. č. 12c-2 u tenis. kurtů
Jedná se kolmý most o jednom poli, nosnou konstrukci tvoří ŽB trám s tuhou výztuží z I-profilů č. 220. Dle mostní prohlídky ze dne 01.11.2010 je most v havarijním stavu, a proto byl touto prohlídkou uzavřen pro pohyb motorových vozidel. Záměr města je most zprovoznit, aby v případě nepředvídané situace na hlavní komunikaci mohla být Černá cesta použita jako objízdná trasa. Za přítomnosti zástupců města p. Kolety, Ing. Járy a Ing. Kováče proběhla obhlídka mostu se zástupci f. Weber a.s. a MADOS MT s.r.o. Společnosti zpracují návrhy na opravu mostu.

7.3 Most přes Metuji ev. Č. 17b-1 u č.p. 107, Hronov
Jedná se o šikmý most o jednom poli světlosti cca 13,5 m přes řeku Metuji na konci ul. Padolí a křížení s ul. Jungmannovou. Dle mostní prohlídky z 18.5.2017 je potřebné provést:
- výměnu nevyhovujícího zábradlí (nyní 900 mm, musí být 1100 mm)
- rekonstrukce vozovky s výměnou vozovky a hydroizolace mostovky
- výměna kluzných ložisek, která jsou nefunkční
Za přítomnosti zástupců města p. Kolety, Ing. Járy a Ing. Kováče a se zástupci f. Weber a.s. a MADOS MT s.r.o. proběhla obhlídka mostu. Společnosti zpracují návrhy na opravu mostu.
 
7.4 Lávka přes Metuji ev.č. 44d-1 v Žabokrkách
Jedná se o technologickou lávku přes řeku Metuji, která je zároveň využívána jako lávka pro pěší a cyklisty. Uvnitř lávky je vedeno porubí vodovodu a na straně po proudu řeky je veden kabel CETINu v ocelové chráničce. V roce 11/2018 byla zpracována studie rekonstrukce lávky (zpracovatel ASSPRO Náchod). Studie navrhuje demolici lávky a postavení lávky nové. Odhadované investiční náklady jsou ve výši 5.251.258,55 Kč. Přístup na lávku je ze strany od Žabokrk po soukromých pozemcích p. Rudolfa Švorčíka, který při osobním setkání vyjádřil nesouhlas s používáním jeho pozemků k přístupu na lávku. Z tohoto důvodu vedení města konstatovalo, že investice navržena v studii je zbytečná. Záměrem je lávku opravit (hlavně přístupové schodiště a opory), ale ve spolufinancování se spol. VaK Náchod. Za přítomnosti zástupců města p. Kolety, Ing. Járy a Ing. Kováče a se zástupci f. Weber a.s. a MADOS MT s. r. o. proběhla obhlídka mostu. Společnosti zpracují návrhy na opravu lávky.
 
8. Oprava schodiště a komunikace před Jiráskovým divadlem
V měsících květen a červen se konaly prohlídky a konzultace s dodavatelem prací na schodišti před Sálem Josefa Čapka a zadláždění komunikace před Jiráskovým divadlem a zástupci města p. Koletou, Ing. Kováčem, Ing. Járou, Bc. Mazurkem
a p. Votavou z. f. VOTAVA CZ s. r. o (realizační firma, která pokládala dlažbu). Bylo konstatováno, že dlažba je poškozena z důvodu nevhodně navržené dlažby a jejího podkladu, která není vhodná na pojezd autobusy a nákladními auty. Pan Votava zpracoval předběžný odhad nákladů na výměnu stávající dlažby za dlažbu z kostek velkého rozměru, které jsou použity na ostatních pojízdných plochách na náměstí. Cena byla stanovena ve výši 243.378 Kč v případě spoluúčasti technických služeb města při výstavbě (rozebrání a odvoz exist. dlažby, dovoz dlažebních kostek ve vlastnictví města, výpomoc s malými mechanizmy).
Při problému s opadáváním obkladů na schodišti před Sálem Josefa Čapka bylo zjištěno ze stavebních deníků, že autor projektu byl opakovaně upozorňován na nevhodně navržené řešení obkladů dodavatelem stavby, avšak z jeho strany nebyly připomínky akceptovány. Schodnice měly být předsazeny a s okapovými nosy, aby voda nezatékala za svislé obložení schodů. Schodiště vykazuje poškození v cca 25% rozsahu. Komplexní oprava v současné době nepřichází v úvahu. Budou provedeny dílčí opravy poškozených částí schodiště.

9. Stavební úpravy zimního stadiónu Hronov – vestavba šaten pod tribunou.
Dne 26.8.2019 bylo odevzdáno staveniště realizační firmě Viktor Bubák se sídlem: Žižkova 986, 549 31 Hronov. Stavební úpravy spočívají ve vybudování nových sprch a WC, hydroizolace podlahy, vyzdění příček, nové podlahy a tepelné izolace stropu 100 mm EPS. Stavba bude vybudována nákladem 398.936,46 Kč s DPH, ukončení stavby je dle smlouvy 31.10.2019.
 
10. Projektová dokumentace rekonstrukce Jiráskova divadla
Koncem měsíce května byly zahájeny projektové práce na akci: „Rekonstrukce – stavební úpravy Jiráskova divadla Hronov“ projektantem Lukášem Nevolem, Víta Nejedlého 628, Chrudim. Projektové práce probíhají a jsou průběžně konzultovány se zástupcem památkářů, stavební komise a vedením města Hronova.
 
11. Projektová dokumentace ul. Padolí
V měsíci červnu byla odevzdána projektová studie na akci „Rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Padolí, Hronov“. Studie byla zpracována společnosti Obchodní projekt Hradec Králové a byla odevzdaná ve dvou variantách. Stavební komise na svém jednání doporučila pokračovat v dalším stupni PD ve variantě V1. V současné době se zpracovává projekt na stavební povolení.
 
12. Projektová dokumentace ul. Palackého a ul. Nerudova
V měsíci červnu byla odevzdána projektová studie na akci „Rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Palackého a Nerudova, Hronov“. Studie byla zpracována společnosti JOSTA s.r.o. a byla odevzdaná ve dvou variantách. Stavební komise na svém jednání doporučila pokračovat v dalším stupni PD ve variantě V1. V současné době se zpracovává projekt na stavební povolení.
 
13. Stavební úpravy 5 bytů v bytovém domě v ul. Hostovského 36, Hronov
Stávající byty jsou v bytovém domě, jehož zařízení, úpravy povrchů a podlahové krytiny jsou již za hranicí životnosti a jsou mimo standardy dnešního bydlení. Poslední stavební úpravy se odhadují na polovinu 80. let minulého století. Projektová dokumentace řeší kompletní vybourání koupelen, demontáž kuchyňské linky, stržení podlahových krytin. Vybourají se všechny dveře včetně vstupních a demontují se akumulační kamna. Nově se provede elektroinstalace, dále nové obklady, zařizovací předměty v koupelně, nové dveře, podlahové krytiny a kuchyňská linka. Vchodové dveře budou protipožární s odolností EW30. Ve dvou bytech v přízemí je zavlhlá podlaha, bude vybourána a nově vybudována podlaha s novou izolací proti vlhkosti. Obvodové omítky se v těchto místnostech taky ubourají do výše 1 m a nahradí novými, provedou se nové malby. Tři byty v přízemí budou zrekonstruovány pro užívání osobami se sníženou pohybovou schopností.
Veřejné soutěže se účastnily 3 firmy, byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou, a to Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 54701 Náchod, IČ: 28969553 za nabídkovou cenu 2.062.248,11 Kč bez DPH (2.371.585,33 Kč s DPH). Práce budou zahájeny v měsíci září, ukončení akce je do 31.3.2020.

Diskuze: Bc. Hana Nedvědová se dotazovala k opravě mostu na tzv. Černé cestě a použití komunikace jako objízdné trasy. Ing. Jára odpověděl, že to nebude sloužit pro klasické objížďky, ale jako možná cesta pro místní při kolizi na křižovatce u drogerie. Dále byla vedena diskuze o tom, zda je dobré Černou cestu upravit jako místní komunikaci průjezdnou pro auta nebo ji nechat pouze pro pěší, jako klidovou zónu pro cestu do parku Aloise Jiráska. Bc. Hana Nedvědová navrhla, aby se vedení města zeptalo lidí, formou ankety, zda Černou cestu chtějí zachovat pro pěší nebo komunikaci s provozem motorových vozidel.
Bc. Hana Nedvědová se dotazovala k vyhotovení PD na rekonstrukci Jiráskova divadla. Dle smlouvy měla být již odevzdána, ale ještě nebyla. Pan starosta odpověděl, že bude odevzdána příští týden. Po předání bude zkontrolována
Ing. Kováčem a Ing. Járou. Za pozdní dodání projektant bude platit penále. Na žádost o dotaci to žádný vliv nemá, protože termín podání žádostí byl posunut až na listopad.
Bc. Hana Nedvědová požádala o doplnění termínu dodání PD na rekonstrukce komunikací Padolí, Palackého a Nerudova. Ing. Toldová odpověděla, že PD budou odevzdány 24.10.2019.


80 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 739 v k. ú. Velký Dřevíč 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali žádost o koupi pozemku p. č. 739 o výměře 997 m2 v k. ú. Velký Dřevíč. Pozemek chtějí využít ke stavbě rodinného domu.
 
Pozemek je z hlediska územního plánu vedený jako bydlení městského typu nízkopodlažní, využití ke stavbě rodinného domu je přípustné.
Účetní hodnota pozemků je 6979 Kč.
 
Z historie:
V roce 2006 byla podána žádost o koupi pozemků 739 a 751 ve stejné lokalitě. OV se vyjádřil, že je nutné komplexní řešení celé oblasti včetně inženýrských sítí a komunikací. OM doporučil ponechat tyto pozemky jako rezervu stavebních míst jako náhradu při realizaci obchvatu města. Záměr prodeje ZM č. 6/2006 dne 6. 9. 2006 neschválilo.
 
OV doporučil prodej s podmínkou dostatečného nadimenzování sítí, aby se případné další stavby rodinných domů v této lokalitě mohly připojit a nemusely mít vlastní přípojky, protože by se mohlo stát, že se do pozemku p. p. č. 728/2, který by měl plnit funkci přístupové komunikace, nevejdou. Také není žádoucí, aby bylo pozemkem vedeno nadměrné množství inženýrských sítí.
 
17.  9. 2008 proběhla schůzka s majiteli pozemků výše uvedené zájmové lokality. Někteří neměli zájem na zasíťování, ostatní požadovali informace o nezbytných finančních prostředcích k vybudování inženýrských sítí a komunikací.

Možnosti zasíťování pozemků a její finanční náročnost zpracoval Ing. Soukup, řešil území mezi řekou a budoucí místní komunikací. Tržní cena samotných pozemků bez sítí byla odhadnutá na cca 250 Kč/m2.
Byla dohledána také studie území z roku 1998 (od řeky k lesu). Celkový rozpočet nákladů na řešení sítí a komunikací byl ve výši cca 10 mil. Kč v cenové relaci roku 1998.
Královéhradecký úřad zaslal vyhlášení záplavového území toku Dřevíč. Některé pozemky zájmové lokality spadají do aktivní (bourací) zóny záplavového území bez možnosti jakékoliv výstavby. To znamená, že původní studie nyní neodpovídá technicky ani cenově novým podmínkám a musela by se znovu přepracovat v souladu s novými skutečnostmi. Dá se předpokládat, že finanční náročnost bude ještě vyšší a území vhodné k výstavbě menší. Po přepočtu na cenové relace roku 2009 a vzhledem ke změnám zůstává rozpočet nákladů na řešení sítí a komunikací ve výši cca 10 mil. Kč. Materiál o cenách byl poskytnutý RM v roce 2009 Ing. Soukupem.
OM z důvodu vysoké finanční náročnosti nedoporučuje investici města do zasíťování výše uvedených pozemků.
Ke schvalovacímu procesu záměru prodeje v roce 2009 nedošlo, žádost v roce 2010 také nebyla schválena.
 
V roce 2017 byly prodány pozemky parc. č. 741/1 a 741/2 v této lokalitě a byly zjišťovány možnosti připojení na sítě. K pozemkům není vybudována přístupová cesta. Podél pozemků je nově síť NN, kterou vybudoval ČEZ. ČEZ neposkytl přímou odpověď, pouze odkázal na své stránky. Napojení je podle dimenze kabelu možné, ale je věcí řešení ČEZu.
VAK poskytl odpověď, v každém případě je nutná projektová dokumentace.
OV z hlediska územního plánu a výše popsaných skutečností nedoporučil prodej pozemku.
Město Hronov má vypracovaný znalecký posudek na prodej pozemků v Malé Čermné z roku 2010. Pozemky jsou komunikačně přístupné, napojit lze na vodovod a elektro síť. Cena 270 Kč/m2. V posudku jsou uvedeny obchodované ceny v okolních obcích, pohybují se od 220 do 310 Kč/m2.
Pozemky byly prodány za 400 Kč/m2.
 
OV s prodejem souhlasí. OM vzhledem k tomu, že došlo v posledních letech k navýšení cen pozemků a předmětný pozemek má dobrou výměru a tvar, doporučuje nechat pozemek ocenit znalcem (odhad obvyklé ceny) a cenu posudku promítnout do výsledné prodejní ceny.
 
Usnesení rady města č. 19/2019 ze dne 28.8.2019, bod ../19/208/1, ../19/208/2
Rada města nedoporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
80/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. p. č. 739 o výměře 997 m2 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 6 (J. Aulich, M. Houštěk, L. Lelek, J. Píčová, L. Polej, J. Thér),
Proti: 11 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (J. Škop)


81 - Prodej pozemku parc. č. 1615/3 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé si podali žádost o prodej pozemku p. p. č. 1615/3 o výměře 6 m2 v k. ú. Hronov. Jedná se o komunikaci na Šedivé hoře. Došlo k tomu, že majitelé pozemku p. p. č. 1431/2 a 1431/5, postavili garáž částečně na pozemku města Hronova, přesněji na zeleném páse komunikace p. p. č. 1615/1 a to na 6 m2 plochy. Žadatelé nejednali úmyslně, ale v dobré víře, že stavějí na vlastním pozemku. Skutečné umístění stavby bylo odhaleno až při zaměření garáže pro účel kolaudace stavby, zastavěná část městského pozemku byla označená parcelním číslem 1615/3.
Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří.
 
Žadatelé měli o pozemek zájem již v roce 2008, ale zastupitelstvo záměr prodeje neschválilo.
 
Odbor výstavby doporučuje prodej, jedná se o malou část pozemku, nedojde k narušení funkčnosti komunikace. Účetní hodnota pozemku je 723 Kč.
 
OM doporučuje prodej pozemku s cenou 400 Kč/m2. Přesah garáže je v místě, kde je pozemek dostatečně široký.

Usnesení rady města č. 13/2019 ze dne 12.6.2019, bod ../13/145/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 6/2019 ze dne 26. června 2019, bod 19/6/70/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 27.6.2019 do 15.7.2019.
 
Usnesení rady města č. 19/2019 ze dne 28.8.2019, bod ../19/201/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
81/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 11/OM/2019, na pozemek parc. č. 1615/3 o výměře 6 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

82 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 869/7 v k. ú. Rokytník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 869/7 v k. ú. Rokytník o výměře 183 m2 z důvodu využití pro parkování a umístění zrcadla pro výjezd od garáže. Žadatel vlastní nemovitosti naproti předmětnému pozemku přes silnici.
 
Pozemek parc. č. 869/7 o výměře 183 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, neplodná půda, v územním plánu jako smíšené území venkovské. Podle Gramisu se v pozemku nenacházejí sítě.
 
Pozemek se nachází podél silnice III/303 14. V nejnižším místě je otevřený příkop vedoucí propustkem pod účelovou komunikací. Do příkopu ústí také dva propustky umístěné pod silnicí.
 
OM a OV nedoporučuje k prodeji. Obecně by se město nemělo zbavovat ploch podél silnic a jiných komunikací z důvodu různých potřeb – např. umístění dopravního značení, umístění inženýrských sítí, potřeby rozšíření komunikací, údržby odvodňovacích prvků, místa pro odklízení sněhu apod.
 
TS nemají proti prodeji námitek.
 
Usnesení rady města č. 19/2019 ze dne 28.8.2019, bod ../19/205/1
Rada města nedoporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
82/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 869/7 v k. ú. Rokytník o výměře 183 m2.
Hlasování: Pro: 1 (L. Lelek), Proti: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 2 (J. Aulich, J. Frýba)
 

83 - Záměr prodeje pozemku parc. č. stavební 163/1 v k. ú. Rokytník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemku stavební parc. č. 163/1 v k. ú. Rokytník o výměře 51 m2 z důvodu využití pro parkování. Žadatel vlastní nemovitosti naproti předmětnému pozemku přes účelovou komunikaci.
 
Pozemek parc. č. stavební 163/1 o výměře 51 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště. V územním plánu jako smíšené území venkovské. Podle Gramisu se v pozemku nenacházejí sítě.
 
OM a OV nedoporučuje k prodeji. Obecně by se město nemělo zbavovat ploch podél silnic a jiných komunikací z důvodu různých potřeb – např. umístění dopravního značení, umístění inženýrských sítí, potřeby rozšíření komunikací, údržby odvodňovacích prvků, místa pro odklízení sněhu apod.
 
TS nemají proti prodeji námitek.
 
Usnesení rady města č. 19/2019 ze den 28.8.2019, bod ../19/206/1
Rada města nedoporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
83/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stavební parc. č. 163/1 v k. ú. Rokytník o výměře 51 m2.
Hlasování: Pro: 1 (L. Lelek), Proti: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 2 (J. Aulich, J. Píčová)
 

84 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, GasNet, k. ú. Velký Dřevíč, Červená ulice 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
V rámci stavby komunikace v Červené ulici v k. ú. Velký Dřevíč dojde k přeložce STL plynovodu na pozemku parc. č. 687.
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, předložil ke schválení smlouvu „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“. Rozsah věcného břemene bude upřesněný po vytýčení podle skutečného provedení stavby.
Věcné břemeno bude zřízeno dle dohody obou stran za jednorázovou úhradu ve výši 500 Kč bez DPH.
 
Návrh usnesení:
84/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ č. smlouvy 8800075191/7/BVB/P, s GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), na část pozemku parc. č. 687 v k.ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

85 - Studie návrhu stavebních úprav budovy městského úřadu č.p. 5 
Předložený materiál okomentovala Ing. Helena Toldová.
Dne 1. 4. 2019 byly obeslány čtyři projektové kanceláře s výzvou na zpracování studie návrhu stavebních úprav budovy č.p. 5 městského úřadu Hronov. Byly to firmy Atelier TSUNAMI, David Chmelař, Ing. Lukáš Polej a INS spol. s r. o. Atelier TSUNAMI a Ing. Lukáš Polej zpracovali studii. Studie obsahuje řešení venkovního prostoru a prostorové uspořádání jednotlivých podlaží. Studie měli zastupitelé k dispozici.
Studie byly postupně poskytnuty k hodnocení všem zaměstnancům, kteří budou případně prostory využívat. Studii č. 1 Ing. Poleje jako vhodnější vybralo 11 zaměstnanců a studii č. 2 Atelieru TSUNAMI 6 zaměstnanců.
S oběma studiemi se seznámil tajemník Rtyně v Podkrkonoší Bc. Pavel Semerák a konstatoval, že se mu více zamlouvá dispoziční řešení navržené Ing. Polejem, včetně ucelenějšího uspořádání kanceláří ve vztahu k logice fungování úřadu.
Obě studie budou na zasedání zpracovateli představeny.

Diskuze: Bc. Nedvědová se dotazovala, jakým způsobem byla informována veřejnost, že se plánuje rekonstrukce budovy radnice. Požádala o odložení projednání materiálu a informování občanů. Starosta odpověděl, že veřejnost byla informována v dostatečném předstihu, a to již v předvolebním období, kdy deklarovali, že budovy radnice a u zeleného stromu nechtějí prodávat, chtějí si je ponechat a budovu radnice opravit. Nechtějí nový úřad v přístavbě Jiráskova divadla, chtějí tento prostor využít v souvislosti s potřebami Sálu Josefa Čapka. Dále deklarovali, že chtějí přestavět fotbalový stadion a další. A nyní se snaží volební program plnit.
Paní tajemnice požádala zpracovatele o představení projektů. První projekt představil arch. Ježek z Atelieru TSUNAMI. S druhým seznámil Ing. Polej.

Po představení byla vedena diskuze o využití 4. nadzemního podlaží, kde jsou plánovány kanceláře odboru výstavby a sociálně zdravotního odboru. Starosta sdělil, že pokud nebudou využity kanceláře pro sociální odbor, bude prostor sloužit jako rezerva.
Bc. Hana Nedvědová sdělila, že mají rozhodovat o tom, jestli se jim líbí jedna či druhá studie s vědomím toho, že naplnění čtvrtého patra je v současné chvíli fikcí. Pan starosta sdělil, že vybraná studie se bude dále dle připomínek dopracovávat do projektové dokumentace. Záměrem vedení města je na rekonstrukci radnice získat dotaci.
Mgr. Josef Thér se ujišťoval o ceně rekonstrukce radnice včetně interiéru - cca 60 - 65 mil. Kč. Je to podobná částka jako plánovalo minulé vedení u dostavby Sálu Josefa Čapka. Informoval, že radnice není vhodná budova pro úřad, protože to je hotel. Dotazoval se, zda má vedení města představu, co bude v přístavbě. Starosta odpověděl, že by měla nejprve proběhnout sanace přístavby. Představa vedení města je, že by měla sloužit pro potřeby kultury, ale v současné chvíli není dostatek finančních prostředků na dostavbu. Konstatoval, že neproběhla ani diskuze o dalším využití této části objektu, u tohoto si ji umí představit. Diskuze o vnitřním uspořádání budovy, které se nemění venkovní vzhled dle jeho názoru není nutná.
Mgr. Josef Thér se dotazoval, zda se počítá i pro druhé volební období s kanceláří druhého místostarosty. Starosta odpověděl, že pokud budou ve vedení města, pak ano nebo může místo sloužit jako rezerva.
Mgr. Thér dále konstatoval, že rekonstrukcí město ztratí 40 lůžek k ubytování. Kde budeme ubytovávat hosty Jiráskova Hronova? Pan starosta odpověděl, že by město nemělo být provozovatelem hotelu. Předpokládá, že se trh nasytí.
Mgr. Jana Píčová konstatovala, že v okamžiku, kdy je v budově radnice perfektní moderní kuchyně a vinárna, ten podnikatelský záměr s hotelem nebyl špatný.
Bc. Hana Nedvědová konstatovala, že zastupitelům byly předloženy 2 studie, s tím, že cílem je, aby bylo vše pod jednou střechou. Čtvrté patro zatím nebude využito, protože nikdo neví, jaké agendy bude úřad vykonávat. Chtěla by vedení města připomenout, že náklady na přestavbu překročí 65 mil. Kč.
Bc. Nedvědová požádala vedení města o to, než zastupitelstvu předloží rozpočtou změnu a objednají PD, aby předložilo náklady, které budou s rekonstrukcí spojeny a které se netýkají objektu radnice. Pokud se bude radnice rekonstruovat, je nutné stávající odbory někam přestěhovat, Chtěla, aby zastupitelům byl předložen materiál, kde bude uvedeno, kam a na jak dlouho bude úřad přesunut a co to bude stát.
To jsou další náklady, které je nutné připočíst k nákladům na interiér, stavbu atd. Dále chtěla, aby bylo zastupitelům předloženo, než bude předložena rozpočtová změna, o jakých zdrojích financování se uvažuje se započítáním všech nákladů včetně stěhování. Dále chtěla vědět aspoň přibližně, o jakém časovém harmonogramu se uvažuje. Dle jejího názoru je to nesmírně důležité s ohledem na to, že zanikne ubytovací kapacita pro Jiráskův Hronov. Chce do toho materiálu zapracovat, kde vznikne 40-50 nových ubytovacích míst v centru Hronova pro Jiráskův Hronov a případné další aktivity. Chce jasné sdělení náhrady ubytovací kapacity. Chce také, aby se vedení města vyjádřilo k otázce, co a v jakém časovém horizontu zamýšlí s přístavbou Sálu Josefa Čapka. Žádala, aby vedení města do té doby neobjednávalo projektovou dokumentaci.
Mgr. Josef Thér se dotazoval, jaká je představa vedení města, co bude s čp. 4. Starosta odpověděl, že o využití bude diskutováno na stavební komisi, ale představa je, aby ve vrchních patrech byly byty a v přízemí komerční banka. Ing. Karel Jára doplnil, že budova je zkolaudována jako bytový dům, kde má v současné chvíli úřad kanceláře. Jen komerční banka má prostory zkolaudované pro svou činnost.
Bc. Hana Nedvědová poděkovala za připomínku Ing. Karla Járy a požádala, aby se do materiálu přidalo, z jakých zdrojů a v jakém časovém horizontu by se zrekonstruovala budova čp. 4.
MUDr. Klikarová konstatovala, že rozhodlo referendum o tom, že se domy na náměstí nebudou prodávat a v dostavbě nebude úřad. Dle jejího názoru je zbytečné mít ubytovací kapacitu hotelu pro jednu akci, pro jeden týden v roce.

Návrh usnesení:
85/1 - Zastupitelstvo města schvaluje studii č. 1 jako studii, podle které bude zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy budovy městského úřadu č.p. 5.
Hlasování: Pro: 13 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 5 (L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Thér)

86 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:
 
Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov
(náměstí Čs. armády 15, Hronov)

Projekt „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov“ je spolufinancován z Evropské unie-Integrovaného regionálního operačního programu.
Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009052
Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a komunikace v cizích jazycích. Projekt řeší stavební úpravy stávající jazykové učebny a vybudování polytechnické učebny pro výuku přírodovědných předmětů a polytechnickou výchovu. Obě učebny jsou situovány v přízemí školy. Bezbariérový přístup do objektu bude zajištěn zadním vstupem do školy, instalována bude odnímatelná bezbariérová rampa a bezbariérový přístup do odborných učeben bude dále zajištěn schodolezem. Součástí stavebních úprav je i vybudování bezbariérového sociálního zařízení v přízemí školy. Do učeben bude rovněž pořízeno nové vybavení.
Místo realizace: Náměstí Čs. armády 15, Hronov
Dodavatel stavebních prací: MOVIS Hronov, s.r.o.
Technický dozor investora: JESTAV s.r.o., Rokytník
Projektant: Ing. Štěpán Kleprlík
Termín realizace stavebních prací: červen 2019–srpen 2019
Cena stavebních prací: 599 466 Kč bez DPH, 725 353,86 Kč vč. DPH
Na uvedenou akci město obdrží dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 850 528 Kč.
 

S dodavatelem stavebních prací byl uzavřen Dodatek č. 1 ke SoD. Dodatek se týká víceprací, které vznikly na stavbě a týkají se podlah učeben (odstranění druhé vyrovnávací vrstvy a vyrovnání klenbových stropů pískem). Uvedeným dodatkem došlo k navýšení ceny o +32 748,00 Kč bez DPH.

Konečná cena díla: 632 214 Kč bez DPH, 764 978,86 Kč vč. DPH
Předání díla (stavební práce): 30.08.2019.
Zbývá vybavit třídy nábytkem a tabulemi, osadit bezbariérovou rampu.
Realizace projektu: do 30.09.2019
 
Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov
(Komenského nám. čp. 8)

Cílem stavebních úprav je rekonstrukce prostor bývalého bytu v 1. NP pro potřeby DDM Domino Hronov. Firma Grantis Consulting s.r.o. Hradec Králové zpracovala žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení řemeslné dílny (polytechnické učebny), souvisejících prostor (sociální zařízení, zázemí pro vzdělávací personál) a dovybavení učebny digitálních technologií pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání žáků. Bylo vydáno stavební povolení. Předpokládaný rozpočet stavebních prací dle projektové dokumentace je 1 275 959 Kč vč. DPH. Termín realizace projektu 31.12. 2019.
 
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
Dodavatel stavebních prací: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč – rozvoj města
Projektant: S atelier s.r.o.
Termín realizace stavebních prací: srpen 2019–listopad 2019
Předání staveniště: 26. 08. 2019
Cena stavebních prací: 1 037 205,94 Kč bez DPH, 1 255 018,94 Kč vč. DPH
 
 
Stavební úpravy pro pečovatelskou službu Kalinův dům, Hronov
Jedná se o stavební úpravy stávajících prostor v 1. NP Kalinova domu, které v současné době slouží sociálnímu odboru města.
Projektová dokumentace je vypracována (projektant Ing. Jana Podstatová, Suchý Důl). Bylo vydáno stavební povolení. Předpokládaná cena za stavební úpravy je dle PD 1 582 454 Kč vč DPH.
 
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Termín podání nabídek je do 04.09.2019. Předpoklad realizace stavebních prací od 16.09.2019 do 13.12.2019.
 
Na uvedenou akci není poskytnuta dotace.

4. Různé


79 - Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o regulaci provozování hazardních her 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Věra Bartošová.
Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k ochraně před škodlivými a nebezpečnými následky hraní hazardních her, vytvoření a udržení příznivých podmínek pro bydlení a život občanů ve městě, protože se jedná o činnost, která má škodlivý vliv na jejich účastníky a osoby jim blízké, a která tvoří tzv. předpolí činností narušujících veřejný pořádek ve městě, dobré mravy, ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku.

Návrh usnesení:
79/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, o regulaci provozování hazardních her.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

5. Diskuze

Mgr. Jana Píčová upozornila na nepořádek na autobusovém nádraží. Je to hned u školy a toto je špatný příklad pro děti. Požádala o kontrolu městskou policii.

Bc. Hana Nedvědová požádala členy rady, aby zastupitelům zdůvodnili odvolání ředitelky KIS Hronov, paní Markéty Machové, z funkce. Starosta řekl, že to není věc, která by se měla veřejně projednávat. Odvolával se na důvody, které byly zastupitelům zaslány v písemné podobě.

Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, zda vedení města zvažuje vyhlášení výběrového řízení a kdy. Pan starosta odpověděl, že se musí vyhlásit výběrové řízení. Vedení města však nyní zvažuje možnost, a o tom již dříve informoval paní Machovou, že bude zřízen místo KISu odbor kultury.

Bc. Hana Nedvědová požádala o zaslání analýzy, kterou zpracoval poskytovatel právních služeb (vyfakturoval 3. 7. 2019), k problematice příspěvkové organizace versus odbor městského úřadu. Pan starosta odpověděl, že ji zašle.
 
Bc. Hana Nedvědová dále informovala, že na posledním jednání požádala vedení města o připravení odpovědi na otevřený dopis ve věci zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Jiráskova divadla. Starosta odpověděl, že si zjišťoval podrobnosti a uvedl, že na otevřený dopis se neodpovídá. Na červnovém zastupitelstvu byl přítomen arch. Ježek a s iniciátorem arch. Krtičkou se dvakrát sešli a vše si vysvětlili. Považovali za zbytečné již písemnou formu odpovědi.

Bc. Hana Nedvědová požádala o zasílání zápisů z festivalového výboru Jiráskova Hronova na vědomí. Dále požádala o zpracování a poskytnutí brožury z festivalu Jiráskův Hronov.
Poté konstatovala, že na minulém jednání se rozhodlo o prodeji části bytových jednotek v Nerudově ulici 314. Nyní je část bytů v soukromých rukách a část v majetku města. Ptala se, zda se vede debata o tom, že by bylo vhodné prodat i zbytek bytů, protože se bude muset zřídit společenství vlastníků. Ing. Vítová odpověděla, že se v současné době nevede debata o prodeji dalších bytů. Pan starosta doplnil, že vedení města nechce prodávat byty, chce je pouze opravit, aby se v nich důstojně bydlelo.

Bc. Hana Nedvědová dále požádala, aby se nějakým způsobem vyřešilo parkování před lékárnou paní Sukové. Vloni skončila smlouva, která zaručovala lékárně nějaké možnosti parkování. Nedá se tam projít nebo projet kočárkem. Požádala, aby se tím město zabývalo. Ke způsobu řešení má podklady Ing. Havelková, vše již bylo s paní Sukovou předjednáno. I pan Kult způsob parkování a dopravní značení schválil.

Bc. Hana Nedvědová požádala o zasílání veškeré korespondence se zástupcem Sociálního bydlení.
Poté se dotazovala na aktuální situaci s vymáháním pokuty s Green projektem. Pan starosta odpověděl, že byla podána žaloba.
Pak se dotazovala na schválený materiál na jednání RM 28. 8. 2019, kdy schválila podání žádosti o dotaci na protipovodňová opatření města Hronov. Co by mělo být obsahem projektu? Pan starosta sdělil, že se jedná o městský rozhlas a výměnu zastaralých rotačních sirén za nové elektronické, které je nutno v brzké době vyměnit.
Bc. Hana Nedvědová konstatovala, že spoluúčast bude nad rámec toho, co může rozhodovat rada. Pokud vedení města zná rozsah projektu na samém začátku, tak by bylo korektní, kdyby tento typ žádosti schvalovalo také zastupitelstvo, aby to nebylo jen na radě.

Pan Libor Lelek poděkoval za přípravu areálu na 100. výročí v Rokytníku panu Mazurkovi.
Dále se dotazoval, zda se plánuje něco s koupalištěm ve Velkém Dřevíči. Pan starosta odpověděl, že plánujeme, ale v současné chvíli není dostatek finančních prostředků na rekonstrukci, je velmi drahá. Plánuje se zabezpečení.
Dále pan Lelek upozornil, že ve Velkém Dřevíči je před školou otoč, kde se vykládají děti do školy a je tam hodně děr. Požádal o opravu. TS provedou úpravu.
Vrátil se k odvolání ředitelky KIS Hronov, kdy z dostupných zdrojů porovnal působení paní Kollertové a Machové, kdy paní Machová uspořádala víc akcí, proto se mu odvolání nelíbí.

Pan Jan Aulich se dotazoval, co je nového ve věci rekonstrukce fotbalového stadionu. Paní tajemnice odpověděla, že bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace s termínem podání 18. 9. 2019.
Dále požádal, zda by bylo možné zapracovat do projektové dokumentace lávku pro pěší mezi Penny marketem a Šedivou horou. Pan starosta sdělil, že se tímto bude zabývat stavební komise.

MUDr. Klikarová konstatovala, že slyšela hodně informací o skončení paní Machové. Když se zde mluvilo o morálce, jak byla odvolaná, tak jí to nedalo, vzpomněla si na 12 let v zastupitelstvu s paní Nedvědovou a připomněla, jak byl odvolán tajemník Ing. Seidl a další zaměstnanci úřadu a příspěvkových organizací. Měli bychom se zamyslet, co bylo v minulosti, zda máme morální právo někoho kárat.

Paní Zuzana Meierová informovala o spolupráci s paní Machovou. Dále požádala o větší kontrolu čistoty autobusového nádraží.

Jednání bylo ukončeno ve 20:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 18. září 2019
Zapsala Milena Moravcová  

Usnesení č. 8/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronov, které se uskutečnilo dne 11. 09. 2019

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/8/000 – ověřovatele zápisu paní Markétu Umlaufovou a pana Martina Čejchana - 16 pro, 2 se zdrželi.

2/8/000  -   program jednání – 18 pro

3/8/77/1 - navýšení neinvestičního příspěvku pro Kulturní a informační středisko Hronov na rok 2019 o 281.650,00 Kč.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Thér)
 
4/8/81/1 - uzavření kupní smlouvy č. 11/OM/2019 na pozemek parc. č. 1615/3 o výměře 6 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/8/84/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ č. smlouvy 8800075191/7/BVB/P, s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), na část pozemku parc. č. 687 v k.ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/8/85/1 - studii č. 1 Ing. Lukáše Poleje, jako studii, podle které bude zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy budovy městského úřadu č.p. 5.
Hlasování: Pro: 13 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 5 (L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, J. Thér)
 
7/8/88/1 - rozpočtové opatření č. 11/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
8/8/80/1 - záměr prodeje pozemku p. p. č. 739 o výměře 997 m2 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 6 (J. Aulich, M. Houštěk, L. Lelek, J. Píčová, L. Polej, J. Thér), Proti: 11 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (J. Škop)
 
9/8/82/1 - záměr prodeje pozemku parc. č. 869/7 v k. ú. Rokytník o výměře 183 m2.
Hlasování: Pro: 1 (L. Lelek), Proti: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 2 (J. Aulich, J. Frýba)
 
10/8/83/1 - záměr prodeje pozemku stavební parc. č. 163/1 v k. ú. Rokytník o výměře 51 m2.
Hlasování: Pro: 1 (L. Lelek), Proti: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 2 (J. Aulich, J. Píčová)
 
Zastupitelstvo města vydává:
11/8/79/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, o regulaci provozování hazardních her.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 09. 2019