živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 7/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 16.12. 2020 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Ing. arch Aleš Krtička, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. Martin Houštěk, Mgr. Petr Málek
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Olga Líbalová

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 19 členů.
 
Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jan Šnajdr a Mgr. Olga Líbalová – 18 pro, 2 se zdrželi.
 
Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.
 
Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 80 až 93 včetně příloh, pozvánka na jednání, výroční zprávy Základní umělecké školy Hronov, Domu dětí a mládeže Domino Hronov, Základní školy a Mateřské školy Hronov, Mateřské školy Hronov a informace o výběrovém řízení na hasičské auto.
 
Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce včetně ústního doplnění o materiál č. 94 Podání žádosti o poskytnutí dotace za rekonstrukci a stavební úpravy budovy radnice v bodu Různé – 19 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 4.11.2020. Žádné nebyly.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.
 
Program jednání:

1. Finanční záležitosti

81 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2021
93 - Zpráva finančního výboru
82 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2021
83 - Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
87 - Návrh rozpočtového opatření č. 08/2020/ZM
 
2. Majetkové záležitosti
84 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, Zbečník
85 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1608/1 v k. ú. Hronov
86 - Záměr prodeje pozemku v k. ú. Zbečník
88 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek
91 - Informace o investičních akcích
 
3. Různé
80 - Valná hromada VaK Náchod, a.s.
89 - Obecně závazná vyhláška č. 3 /2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hronova
90 - Zpráva kontrolního výboru
92 - Ocenění osobností městem Hronov
94 - Podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci a stavební úpravy budovy radnice

4. Diskuze
 

 

1. Finanční záležitosti


81 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2021  
Materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2021 dle přílohy.
Návrh rozpočtu je zpracován na straně příjmů i výdajů na základě známých nebo očekávatelných skutečností. Je zapojen přebytek hospodaření za rok 2020 ve výši 28 mil. Kč, což se v tomto okamžiku jeví jako reálně očekávatelná částka. Pokud bude skutečný přebytek hospodaření odlišný, bude tato změna řešena rozpočtovým opatřením v roce 2021. Dále je zapojen přijatý dlouhodobý investiční úvěr na akci Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově ve výši 60 mil. Kč.
Návrh rozpočtu je zpracován na úrovni závazných ukazatelů.
Pro zajištění informovanosti při projednávání návrhu rozpočtu je konkretizace daňových položek a položek u jednotlivých paragrafů uvedena v informativním rozpisu návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu projednala rada města na jednání dne 18.11.2020 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Diskuze: Zastupitelé vedli diskuzi o návrhu rozpočtu.
 
Návrh usnesení:
81/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2021.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 5 (J. Aulich, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér), Zdrželo se: 1 (L. Lelek), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


93 - Zpráva finančního výboru  
S předloženým materiálem seznámil Ing. Lukáš Polej.
Předseda finančního výboru Ing. Lukáš Polej předložil zastupitelům zápis č. 5 finančního výboru se závěrem jednomyslného doporučení ke schválení návrhu rozpočtu města Hronova na rok 2021.
 

82 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2021  
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2021 dle přílohy.

Konkretizace některých částek:

Autokemp Velký Dřevíč
Účet 511 - Opravy a udržování - částka 30.000 Kč obsahuje:
-    nátěry chatek, dveří a střech a ostatní drobné opravy.
Účet 558 - náklady z drobného hmotného majetku - částka 85.000 Kč obsahuje:
-    vybavení ATC herními prvky pro děti - trampolína, skluzavka s houpačkami, prolézací domeček, pískoviště.
V ostatních případech obsahuje návrh rozpočtu běžné nutné provozní výdaje
na jednotlivé činnosti.
Výnosy jsou stanoveny na základě skutečností minulých let a odhadu očekávaného vývoje, u pronájmu pozemků dle uzavřených smluv.

Návrh projednala rada města na svém jednání 02.12.2020 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
82/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2021.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, M. Machová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Olga Líbalová
 

83 - Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru  
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.04.2019 schválilo uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo 99022983708, jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu Kč 34.000.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 28. 4. 2021, splacení jistiny nejpozději do 30. 4. 2021.
Ve smlouvě je sjednáno, že čerpání do 10.000.000,00 Kč je možné bez uvedení či dokládání účelu, čerpání nad tuto částku je určeno k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy z obdržených dotací u projektů spolufinancovaných z dotací a k čerpání je nutné doložit smlouvu o dílo, stavební povolení, rozhodnutí o poskytnutí dotace na konkrétní projekt a příslušnou fakturu.

Vzhledem k probíhajícím a plánovaným akcím je předpoklad, že k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy z dotací bude nutné mít tento úvěr k dispozici i nadále, tj. i po dubnu 2021. Z tohoto důvodu byl zastupitelstvu města předložen návrh dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, kde se mění období čerpání úvěru, a to do 29. 4. 2022, a datum splatnosti jistiny, a to do 30. 4. 2022. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek projednala rada města na svém jednání dne 2. 12. 2020 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
83/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 22. 5. 2019, kterým se mění bod 3.1 - čerpání úvěru nejpozději do 29. 4. 2022, a bod 6.1 - splacení jistiny nejpozději do 30. 4. 2022.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, M. Machová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Olga Líbalová
 

87 - Návrh rozpočtového opatření č. 08/2020/ZM  
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 08/2020/ZM dle přílohy.

Návrh usnesení:
87/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 


2. Majetkové záležitosti


84 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ, Zbečník
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2012501/SOSB VB/02“, název stavby: „Zbečník – knn pro č.p. 133“. Rozsah věcného břemene je cca 25 bm kabelového vedení na pozemku města – chodníku parc. č. 1235/11 ve Zbečníku. Jedná se o připojení nového odběrného místa. Povrch pozemku – asfalt.
 
 Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
 Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
 OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 25/2020 ze dne 2.12.2020
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
84/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2012501/SOSB VB/02“, název stavby: „Zbečník – knn pro č.p. 133“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 

85 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1608/1 v k. ú. Hronov  
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelka podala žádost o koupi části pozemku p. p. č. 1608/1 (celková výměra 2984 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 44 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který zajistí a uhradí žadatelka.
V územním plánu je pozemek jako komunikace a jako smíšené území centrální.
V pozemcích jsou uloženy sítě, O2 a ČEZ, cca na případné budoucí hranici a plynovodní přípojka k domu.
Žadatelka požaduje odkoupení části pozemku s živým plotem, který odstiňuje nízko posazená okna rodinného domu od veřejného prostoru a části pozemku, na kterém je umístěný dočasný přístřešek. V současné době má žadatelka pozemek v nájmu.
 
Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku komunikace je 69,66 Kč /m2. Odbor majetek navrhuje cenu ve výši 500 Kč/m2 za část pozemku, která je vedena v územním plánu jako stavební (podél boční části domu v místě přístřešku) a za 70 Kč/m2 za část pozemku, která je vedená jako komunikace (před čelní části domu). Cena činí cca 22.000 Kč.
Odbor majetek doporučuje prodej. Nedojde k žádnému omezení přístupu k jiným nemovitostem.
 
Usnesení rady města č. 25/2020 ze dne 2.12.2020
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
85/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní č. 1608/1 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Hronov za cenu 22.000 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 

86 - Záměr prodeje pozemku v k. ú. Zbečník  
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelka podala žádost o koupi pozemků - části parcely č. 1307 o výměře cca 200 m2 (celková výměra 697 m2) a části parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 (celková výměra 844 m2) v k. ú. Zbečník. Jako důvod uvádí dlouhodobou údržbu.
 
Pozemek parc. č. 1307 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Navazuje na pozemek města, na účelovou komunikaci, vede mezi pozemky žadatelky a navazuje na pozemní komunikaci v majetku paní M. a dále na komunikaci v majetku města. Na celkovém pohledu je zřejmé, že historicky byl pozemek součástí komunikace, která se dala využít jako alternativní k části hlavní silnice. V současné době se podle žadatelky nevyužívá. Část obyvatel (z místní znalosti, protože oficiální objížďka tudy nebyla vedená) využívala komunikaci v době stavby silnice a mostu, který je součástí silnice. Další most je na místní komunikaci – části od hlavní silnice ke kravínu. Také v případě opravy tohoto mostu by teoreticky mohla komunikace sloužit k objížďce pro občany bydlící za mostem. Z hlediska zachování soukromí pro obyvatele rodinného domu č.p. 87 je žádoucí, aby tudy zbytečně nikdo nejezdil. Je na zvážení, zda zachovat možnost využití objízdné trasy nebo respektovat soukromí. V některých úsecích silnice žádná alternativní komunikace neexistuje a případné stavby se musí řešit bez objížděk.
 
Pozemek parc. č. 1329/1 je vedený v katastru nemovitostí jako vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Žadatelka požaduje koupi části pozemku, která přímo sousedí s pozemky v jejím vlastnictví. Pozemek sloužil jako náhon k bývalému mlýnu č.p. 43. Součásti pozemku není žádná stavba, žadatelka pozemek cca 30 let udržuje sečením. Pozemek k prodeji je vklíněný mezi pozemek paní M. (jediná část pozemku, která je součástí komunikace a není v majetku města) a pozemek města.
 
V pozemku parc. č. 1329/1 jsou uloženy sítě – podle Gramisu, v části, která je součástí komunikace - O2, vodovod, kanalizace, plyn a elektřina, není překážkou prodeje. Tato část komunikace se může oddělit a ponechat v majetku města. Navazuje na pozemek parc. č. 1234 v majetku města.
 
Odbor majetek navrhuje prodejní cenu podle obdobných prodejů:
- pozemek parc. č. 1307 …. 70 Kč/m2
- pozemek parc. č. 1329/1 …. 35 Kč/m2
 
Odbor výstavby doporučuje prodej. Odbor majetek doporučuje prodej části pozemku parc. č. 1329/1 mimo části, která je součástí komunikace. U části pozemku parc. č. 1307 se přiklání k prodeji. Věcné břemeno ve smyslu možnosti využití objížďky pro obyvatele v případě nutnosti nelze obecně zřídit, protože musí být určeno konkrétně pro osoby nebo pozemek.
 
Usnesení rady města č. 25/2020 ze dne 2.12.2020
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
86/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje částí pozemků – parcelní č. 1307 o výměře cca 200 m2, parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 10 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr), Proti: 0, Zdrželo se: 8 (J. Aulich, A. Krtička, L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér, M. Umlaufová), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 

88 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek  
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích.
 
Stavební úpravy domu čp. 924, Kalinův dům, Hronov, byt po domovníkovi
Jedná se o stavební úpravy prostor v 1. NP stávající budovy Kalinova domu, spočívající ve zrušení bytu pro domovníka a v novém dispozičním uspořádání uvolněných prostor za účelem vytvoření dvou nových bytů pro seniory a jedné kanceláře pro vedoucího odboru sociálně zdravotního MěÚ Hronov. Stavební práce dokončeny, prostory zkolaudovány.
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Ing. Jana Podstatová, Suchý Důl
Termín realizace stavebních prací: 11. 5. 2020 – 15. 9. 2020
Prodlouženo dodatkem ke SOD do 15. 11. 2020.
Cena stavebních prací: 1 592 389,37 Kč bez DPH, 1 848 300,85 Kč vč. 15% i 21% DPH
Skutečná cena stavebních prací: 1 845 730,20 Kč vč. DPH
 
II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
Záměrem stavby je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města v Hostovského ulici. Rekonstrukce bude koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce komunikace a mostů ev.č. 303-002A a 303-003) a II/303 Velké Poříčí - Hronov (rekonstrukce chodníků v městysu Velké Poříčí). I. etapa se týká území od mostu ve Velkém Poříčí tzv. Železňák až po křižovatku Hronov – Červený Kostelec.
Stavba pro Hronov obsahuje následující stavební objekty:
SO 10 – Chodník, cyklopruh a sadové úpravy
SO 31 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 2“
SO 32 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 3“
SO 33 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 4“
SO 40 – Veřejné osvětlení
SO 70-73 – Přeložky IS
V současné době se na základě smlouvy o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem, městem Hronovem a městysem Velké Poříčí připravuje zadávací řízení pro výběr dodavatele celé akce. Předpokládaný termín realizace r. 2021 a r. 2022. Schválena zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.
 
Rekonstrukce výtahu MKTI 500, Kalinův dům, Hronov
V rámci stavebních úprav bude provedena modernizace stávajícího výtahu MKTI 500 formou kompletní výměny.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: MSV výtahy a.s., Hradec Králové
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: BIZ projekce s.r.o., Hradec Králové
Termín realizace stavebních prací: 4. 1. 2021 až 30. 4. 2021
Cena stavebních prací: 1 999 700 Kč bez DPH, 2 299 655 Kč vč. DPH
 
Výměna výplní otvorů bytový dům Nerudova čp. 402, Hronov
Jedná se o výměnu oken a vchodových dveří v bytovém domě Nerudova čp. 402, Hronov. Nová okna budou plastová, vchodové dveře ze dvora budou plastové, hlavní vchodové dveře z ulice budou hliníkové s umístěním poštovních schránek. Okna
i dveře se osadí do stávajících otvorů, velikost zůstane zachována dle oken a dveří původních. Stavební práce jsou hotovy. Zbývá dofakturovat.
Dodavatel stavebních prací: Stavební společnost PUNICA s.r.o., Hronov
Technický dozor investora: Bohumil Lanta, Ing. Lenka Vítová
Termín realizace stavebních prací: 28. 9. 2020 až 30. 11. 2020
Dodatkem prodlouženo do 13. 12. 2020
Cena stavebních prací: 408 728,31 Kč bez DPH, 470 037,55 Kč vč. DPH
Dodatkem navýšeno na 414 417,31 Kč bez DPH, 476 579, 90 Kč vč. DPH
(změna koupelnového okna pro p. Němečkovou, venkovní parapety do ulice celkem 8 ks).


91 - Informace o investičních akcích  
Předložený materiál okomentoval Ing. Karel Jára.

Stavební úpravy městského úřadu v Hronově
Důvodem navržených stavebních úprav je sestěhování odborů městského úřadu do jedné budovy. Pro umístění kanceláří a provozů úřadu budou využity i prostory zrušené restaurace a zrušeného hotelu. Do budovy se v posledních desetiletích na údržbu a opravy nic neinvestovalo a její stavebně technický stav je téměř havarijní. Přesto vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou v uspokojivém stavu. Některé lokální poruchy budou sanovány, některé budou ponechány a pouze začištěny. Všechny instalace a prvky krátkodobé životnosti budou odstraněny.
Důvodem stavebních úprav je změna dispozic všech podlaží pro provoz městského úřadu a oprava či výměna všech dožilých prvků a konstrukcí.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a dne 22. 10. 2020 byla podepsaná smlouva o dílo.

Proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Do soutěže se přihlásilo 5 zájemců, nejlevnější nabídka byla 272 000 Kč bez DPH a nejdražší 799 999 Kč bez DPH. Rada města schválila TDI Ing. Oldřicha Drahoráda, který dozoroval i stavbu hasičské zbrojnice k naší spokojenosti.
Reálné zahájení stavebních prací započne 3. 1. 2021.
Dodavatel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hradec Králové
Technický dozor investora: Ing. Oldřich Drahorád
Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Termín plnění: 16 měsíců od převzetí staveniště
Cena za kompletní stavbu: 40 759 968,72 Kč bez DPH, 49 319 441,15 Kč vč. 21% DPH

Víceúčelové školní hřiště v Hronově
Bude se jednat o stavbu víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v areálu bývalého tábořiště „V Dolíčku“ v Hronově. Určením se jedná o sportovní plochu pro školní využití o rozměrech 28,7 x 76,9 m. Sportovní plocha bude pokrytá polyuretanovým povrchem z WPDM granulátu o síle 11 mm a příslušných podkladních vrstev.
Na stavbě proběhlo geodetické vytyčení stavby, stavební práce budou zahájeny v roce 2021.
Dodavatel stavebních prací: Linhart spol s r.o., Brandýs nad Labem
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: iNs ateliér s.r.o., Náchod
Cena stavebních prací: 5.499.691,61 Kč bez DPH, 6 654 626,85 Kč vč. 21 % DPH
Na akci byla přidělena dotace ve výši 3 880 246 Kč s DPH (58 % z ON).

Projektová dokumentace „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“
Projektová dokumentace řeší zbourání stávajícího dvoupodlažního objektu a na jeho místě bude postaven nový jednopodlažní podlouhlý objekt šaten zastřešený plochou střechou. Opticky bude objekt rozdělen na dvě části průchodem, který umožní propojení fotbalového stadionu v západní části areálu s atletickým oválem
a multifunkčním hřištěm na východní části areálu. U jižní části nového objektu zázemí bude předsazena venkovní zastřešená tribuna, umístěná na osu fotbalového stadionu. V objektu bude zázemí pro fotbal, volejbal a pro veřejnost.
Atletický ovál 200 m se sprinterskou rovinkou, multifunkční hřiště s oplocením a osvětlením, skok do dálky, skok do výšky (vše s umělým povrchem TARTAN), kruh pro vrh koulí s výsečí jsou umístěny na stávajícím tréninkovém hřišti.
Tréninkové hřiště je přesunuto severně podél šířky fotbalového hřiště, na které prakticky navazuje. Vedle tréninkového hřiště je umístěno dětské hřiště s herním prvkem.
Volejbalový a beachvolejbalový kurt je umístěn v severní části areálu, kde je nyní vzrostlá nejen náletová zeleň. Toto území bude vyčištěno a přizpůsobeno těmto kurtům.
Dodavatel projektové dokumentace: Ateliér Tsunami Náchod
Termín odevzdání PD: 30. 9. 2020
Cena za kompletní PD: 1 520 000 Kč bez DPH, 1 839 200 Kč vč. 21 % DPH
Termín odevzdání byl splněn, je vydané pravomocné územní rozhodnutí, probíhá inženýrská činnost k vydání stavebního povolení.

Rozšíření a oprava kolumbária
Stavbou se řeší rozšíření počtu urnových schránek pro potřeby občanů města. Vybuduje se nová venkovní urnová zeď z bílých cihel ve stylu stávající obřadní síně, kde bude 33 urnových schránek a připraví se základ pro dalších 21 ks schránek do budoucna. Další práce budou provedeny na stávající dlažbě před kolumbáriem, bude vyměněná za dlažbu, která byla původně na cestě před Jiráskovým divadlem.
Dodavatel stavebních prací: DELTA s.r.o., Velké Poříčí
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč
Projektant: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 1. 9. 2020 do 15. 12. 2020
Cena stavebních prací: 619 642,21 Kč bez DPH, 749 767,20 Kč vč. 21 % DPH
Termín byl splněn, stavba byla předána dne 15. 11. 2020 s drobnými závadami, které byly následně odstraněny.

Rekonstrukce a modernizace chodníků v ul. Smetanova
Rekonstruovaný a modernizovaný chodník je umístěn ve stávající trase současného chodníku. Na východní straně navazuje na plánovanou rekonstrukci chodníku jiné stavby (II/303 Velké Poříčí – Hronov - není součástí této PD). Na západní straně, na konci úseku, je chodník ukončen varovným pásem a místem pro přechází. Tímto bude vytvořen koridor ucelené trasy. Stávající IS budou nedotčeny. Rekonstrukce stávajícího chodníku se nachází na pěší trase, která spojuje místní oblast s centrem města.
Chodník pro pěší je proveden s betonovou zámkovou dlažbou a nestmelenou podkladní vrstvou. Chodník je lemován z betonového obrubníku o rozměrech 0,05 x 0,20 m. V místě sjezdů je obrubník lemován silničním betonovým obrubníkem 0,15 x 0,25 m.
Dodavatel stavebních prací: BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Ing. Pavel Vokřál, Trutnov
Termín realizace stavebních prací: 27. 7. 2020 do 2. 10. 2020
Cena stavebních prací: 787 545,33 Kč bez DPH, 952 929,85 Kč vč. 21 % DPH
Na stavbu bylo dne 30. 11. 2021 vydáno kolaudačního rozhodnutí. Na stavební práce je poskytnuta dotace ve výši 90 %.

Sociální bydlení Hronov – Papírna
Stavba řeší přestavbu stávajícího objektu Jungmannova 107, Hronov.
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Bude docházet hlavně ke změnám vnitřního uspořádání dispozic a k částečné vestavbě nové obytné místnosti v půdním prostoru. V historické části suterénu s klenbovými stropy budou stávající historické místnosti využívány jako výstavní prostory pro veřejnost. Dále bude v suterénu navržena místnost s kolárnou a kočárkárnou, nová technická místnost, sklepní prostor bude rozčleněn na jednotlivé sklepy ke každému bytu. Architektonické řešení stavby týkající se obálky budovy se mění.
Stávající objekt má obdélníkový tvar, půdorysné rozměry činí 16,18 m x 24,48 m a je zastřešený mansardovou střechou o sklonech střechy 32 ° a 62 °. Na jihovýchodní a severozápadní stranu budou umístěna nová střešní dřevěná okna.
Stávající osinkocementová krytina bude nahrazena novou plechovou falcovanou krytinou v barvě černošedé. Barevnost fasády nebude provedena ve stávajícím vzhledu. Je snaha navrátit fasádě původní historické členění dle dochovaných fotografií. Celý bytový dům bude zateplený kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace s omítkou v tónovaných jemných žlutých odstínech. Ozdobné prvky fasády v podobě říms, šambrán apod. bude provedeno z materiálu EPS 150S, s finální povrchovou úpravou v barvě bílé.
Okna i dveře budou nová plastová, barva bílá. V historické části suterénu budou okna nová dřevěná s izolačním zasklením. Bude se jednat o dřevěná špaletová okna se stávajícím členěným zasklením. Dveře do bytové části budou plastové, provedené prosklené, zelený tónovaný odstín. Dveře do historické části budou dřevěné, zelený tónovaný odstín. Soklová část bude provedená z kamenného pískovcového obkladu místní provenience s bílou spárovací hmotou.
Uvedenými stavebními pracemi nedojde k negativnímu narušení urbanistického ani architektonického vzhledu stavby. Naopak, budova má historický charakter (bývalý mlýn děda bratří Čapků, Karla Novotného). Nejedná se o kulturní památku, ale pouze o historický objekt. Bude zachováno stávající architektonické řešení, je snahou fasádu opravit tak, aby připomínala svým členěním fasádu dobových objektů.
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora: Michal Novák, Mezilesí 90
Projektant: green4plan s.r.o., Vysokov
Termín realizace stavebních prací: 1. 11. 2020 do 30. 11. 2021
Cena stavebních prací: 19 998 879,76 Kč bez DPH, 23 270 307,20 Kč vč. DPH
Práce byly zahájeny, probíhají bourací práce, kontrolní dny se konají pravidelně v úterý v 9:00 hodin.

Projektová příprava investičních akcí
Chodník v Husově ulici
Město se rozhodlo připravit projektovou dokumentaci na výstavbu chybějící části chodníku v Husově ul. v délce 274 m. Chodník bude sloužit hlavně při přesměrování dopravy na Husovu ulici v době rekonstrukce silnice II/303. K stavbě byla vydána kladná vyjádření a je podána žádost o stavební povolení.
Projektant: JOSTA s.r.o., Červený Kostelec
Novostavba chodníku ve Velkém Dřevíči
Jedná se o úsek před č.p. 86 v délce 18,4 m na pozemku SÚS. Je to chybějící část chodníku ve Velkém Dřeví u křižovatky směrem na Rokytník. V této části trvale parkují vozidla a znemožňují pohyb chodcům, čím je nutí obcházet je po komunikaci. Vznikají tak nebezpečné situace a ohrožení chodců. Na stavbu bylo zahájeno stavební řízení.
Projektant: JOSTA s.r.o., Červený Kostelec
Oprava chodníku ve Velkém Dřevíči
Oprava chodníku navazuje na výše uvedenou akci novostavby chodníku ve V. Dřevíči. Město se rozhodlo, že je zapotřebí dokončit opravu chodníku ve Velkém Dřevíči, která začíná u projektované novostavby chodníku, pokračuje před mateřskou školkou a končí u mostku přes potok Rokytník u č.p. 83. Chodník od mostku u č.p. 83 byl jíž zrekonstruován v minulém období. Délka opravy chodníku je 146,2 m. Dle vyjádření Ing. Hradecké z MÚ Náchod není na dané práce zapotřebí stavební povolení.
Projektant: Ing. Miroslav Kováč, město Hronov
 


3. Různé


80 - Valná hromada VaK Náchod, a.s.  
Předložený materiál okomentoval Petr Koleta.
Dne 21. prosince 2020 se uskuteční valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod, jejímž je město Hronov akcionářem. K zastupování města Hronova je nutné pověření konkrétní osoby, a to zastupitelstvem města. Členem představenstva společnosti je starosta města Hronova Petr Koleta. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby město Hronov na řádné valné hromadě zastupoval.
V souladu s Občanským zákoníkem je však ještě potřeba, aby pověřená osoba měla mandát k hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady. Město Hronov je třetím největším akcionářem společnosti.
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje program jednání valné hromady včetně návrhů na usnesení. Pozvánka je přílohou tohoto materiálu. Všechny další podklady jsou k dispozici na www.vakna.cz

Návrh usnesení:
80/1 - Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Petra Koletu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 21. prosince 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 
80/2 - Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchodě,
ul. Kladská č.p. 1521, která se uskuteční 21.12.2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 

89 - Obecně závazná vyhláška č. 3 /2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hronova  
Předložený materiál okomentovala Mgr. Věra Bartošová.
V souvislosti se změnami zaváděnými v odpadovém hospodářství města a přípravou systému čipování odpadových nádob předložila novou vyhlášku o stanovení systému nakládání s odpady, která upřesňuje změny zavedené ve stávajícím systému a počítá s nutností čipovat nádoby na směsný komunální odpad. Zastupitelé měli k dispozici aktualizovaný seznam sběrných míst.

Návrh usnesení:
89/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hronova.
Hlasování: Pro: 16 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Aulich), Zdrželo se: 1 (J. Thér), Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 

90 - Zpráva kontrolního výboru  
Předložený materiál okomentoval Mgr. Josef Thér.
V letošním roce KV dokončil kontrolu č.1/2019/KV dle Usnesení ZM 21/1/000 Prověřit dodržování směrnice č. 2/2017 od 1. 11. 2018. V rámci šetření jsme došli k závěrům, které jsou součástí přiložených zápisů č. 1 a 2/2020.
Díky nejasnostem, které vznikly při kontrolní činnosti a byly následně vysvětleny postupem dle nové směrnice, se členové KV domluvili na kontrole č. 1/2020/KV. Kontrolní činnost se týká prověření nových směrnic z roku 2019 na „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ (viz. Zápis č. 2/2020).
Prostudovali Směrnici č. 2/2017, jejíž plnění se mělo dle usnesení ZM kontrolovat a změny ve Směrnicích č. 1/2019 a č. 4/2019 (viz. Zápis č.3/2020).
Členové KV došli ke shodě, aby vynechaný bod ze Směrnice 2/2017 (V. Zakázka od 500 000 Kč bez DPH nedosahující hodnoty podlimitní zakázky podle zákona o veřejných zakázkách bod 2 - Výzva bude dostupná na MěÚ Hronov, na webu města a úřední desce všem zájemcům o zakázku) byl opětovně zařazen do směrnice, a to za účelem naplnění základních zásad zadávání veřejných zakázek (§ 6 zákona č. 134/2016 Sb.), které se vztahují i na zakázky zadávané mimo režim zákona (viz http://www.bulletin-advokacie.cz/…obi), kdy je zřejmé, že vypuštění tohoto bodu snižuje transparentnost zadávacích řízení a zjevně narušuje zásadu rovného zacházení, jak bylo zmíněno.
Vynechání výše zmíněného bodu v praxi znamená, že stavební zakázky od 500 000 Kč - 6 000 000 Kč bez DPH město vybírá většinou ze tří jím oslovených uchazečů.
Uchazeči se tak často opakují, protože bez vyvěšení na web a úřední desku nemají jiní zájemci možnost se o zakázce dozvědět.

Kontrola č. 1/2020/KV bude pokračovat kontrolou výběrových řízení z roku 2019, spadajících do Směrnice č. 4/ 2019 - odstavce „V. Zakázka od 500 000 Kč bez DPH nedosahující hodnoty podlimitní zakázky podle zákona o veřejných zakázkách“, vybraných členy komise (viz. Zápis č.3/2020/KV).

Návrh usnesení:
90/1 - Zastupitelstvo města ukládá vedoucí úřadu Ing. Heleně Toldové, aby jednotlivé závěry Kontrolního výboru ZM prověřila a zajistila realizaci nápravných opatření.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (V. Bartošová), Zdrželo se: 2 (O. Líbalová, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 
90/2 - Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu výboru ZM prověřit fakturu č. 2018/000099, ze dne 5. 12. 2018, vydanou firmou Právní služby Mgr. Lumír Veselý, advokát.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 
90/3 - Zastupitelstvo města ukládá vedoucí úřadu Ing. Heleně Toldové zařadit do „Směrnice č. 4 /2019 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ text do odstavce „V. Zakázka od 500 000 Kč bez DPH nedosahující hodnoty podlimitní zakázky podle zákona o veřejných zakázkách“ - Výzva bude dostupná na MěÚ Hronov, na webu města a úřední desce všem zájemcům o zakázku.
Hlasování: Pro: 5 (L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér), Proti: 10 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Zdrželo se: 3 (A. Krtička, L. Polej, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 

92 - Ocenění osobností městem Hronov  
Předložený materiál okomentoval Petr Koleta.
V průběhu roku 2021 by vedení města rádo ocenilo jednotlivce navržené za dlouhodobou, případně celoživotní práci pro město Hronov i jeho občany. Tradičně se ocenění předávalo na plese města Hronova, což v tuto chvíli není možné, proto se předání uskuteční při jiné vhodné příležitosti.

Podány byly tyto návrhy na ocenění:

1. SDH Rokytník a HS Turov navrhuje na ocenění pana Milana Liskovského, který velkou část svého života věnoval spolkovému životu v obci, kde se aktivně podílí na jeho fungování.
2. Vedení města navrhuje na ocenění praktické lékaře: MUDr. Miroslavu Krtičkovou, MUDr. Pavla Maršíka, MUDr. Davida Staše a MUDr. Jiřího Másla za práci, kterou vykonali nad rámec svých povinností v těžké době koronavirové v přímém kontaktu s občany Hronova. Byli k dispozici v kteroukoli denní dobu a dodávali nemocným, zejména seniorům, pocit bezpečí a naději.


Návrh usnesení:
92/1 - Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění města Hronova těmto lidem:
1. Milanu Liskovskému za celoživotní spolkovou činnost v obci, kde se aktivně podílí na jejím fungování,
2. MUDr. Miroslavě Krtičkové, MUDr. Pavlu Maršíkovi, MUDr. Davidu Stašovi a MUDr. Jiřímu Máslovi za práci nad rámec svých povinností v době koronavirové, kdy byli k dispozici v kteroukoli denní dobu a dodávali nemocným, zejména seniorům, pocit bezpečí a naději.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Bartošová
 
92/2 - Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění paní Růženě Šťastné za aktivní a obětavou činnost při rekonstrukci okolí katolického kostela a meditační zahrady a paní Haně Kultové za pomoc druhým v těžkých životních situacích (naslouchat a povzbudit) i přes svůj zdravotní hendikep.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 
92/3 - Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění Mgr. Borisu Ekrtovi za jeho celoživotní dílo a patriotismus a Miloši Kaválkovi za jeho celoživotní práci v oblasti fotografie a oběma za jejich vytvoření knihy Bejvávalo ...I a II.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 

94 - Podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci a stavební úpravy budovy radnice  
Předložený materiál okomentoval Petr Koleta.
Město Hronov uvažuje o podání další žádosti o dotaci z připravovaného programu Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Žádost pro město zpracuje RPA (Regionální poradenská agentura). Součástí žádosti je i dokument o projednání a schválení zastupitelstvem města.

Návrh usnesení:
94/1 - Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na "Rekonstrukci a stavební úpravy radnice č.p. 5 v Hronově" Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z programu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola 

4. Diskuze


Termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí 2021- 24.2., 28.4. a 23.6.

Všichni si vzájemně popřáli krásné a klidné vánoční svátky a hodně zdraví.

Markéta Machová se dotazovala na novou aplikaci Mobilní rozhlas, proč pořizujeme novou aplikaci a nevyužíváme stejně tu starou aplikaci Hronov v mobilu a SMS Infokanál a jaké jsou náklady na pořízení. Dále požádala o zaslání závěrečného účtu 90. Jiráskova Hronova. Bude zasláno mailem.

Bc. Hana Nedvědová na zastupitelstvu dne 23. 9. vznesla dotaz ohledně TES kanalizace ve Velkém Dřevíči - upozornila na problém s termínem dodání studie. Dotazovala se, zda město uplatňuje sankci za pozdní dodání díla. Dosud nebyla zaslána studie zastupitelům. Ing. Jára sdělil, že k prodlení došlo z důvodu koronavirové situace.
Dále Bc. Nedvědová požádala paní ředitelku Čmelíkovou o zaslání přehledu o tom, co KIS v době covidové dělal.
Nakonec se dotazovala na korektora Hronovských listů. V prosincovém čísle jsou hrubky. Nechat prověřit.

Libor Lelek navrhl zpracovat leták do schránek na jedné straně s informací o odpadech a na druhé straně s Mobilním rozhlasem s vysvětlením.
 
Jednání bylo ukončeno v 20:10 hodin
Zápis byl vyhotoven 19. prosince 2020
 

Usnesení č. 7/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 16. 12. 2020

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/7/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Jana Šnajdra a Mgr. Olgu Líbalovou – 17 pro, 2 se zdrželi

2/7/000 – program jednání včetně ústního doplnění o materiál č. 94 Podání žádosti o poskytnutí dotace za rekonstrukci a stavební úpravy budovy radnice v bodu Různé – 19 pro
 
3/7/80/2 - návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č.p. 1521, která se uskuteční 21.12.2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/7/81/1 - rozpočet města Hronova na rok 2021.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, O. Líbalová, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 5 (J. Aulich, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér), Zdrželo se: 1 (L. Lelek), Nehlasovalo: 0
 
5/7/82/1 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2021.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, M. Machová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/7/83/1 - uzavření Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 22. 5. 2019, kterým se mění bod 3.1 - čerpání úvěru nejpozději do 29. 4. 2022, a bod 6.1 - splacení jistiny nejpozději do 30. 4. 2022.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, M. Machová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/7/84/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-2012501/SOSB VB/02“, název stavby: „Zbečník – knn pro č.p. 133“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
     Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/7/85/1 - záměr prodeje části pozemku parcelní č. 1608/1 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Hronov za cenu 22.000 Kč.
     Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/7/87/1 - rozpočtové opatření č. 08/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/7/92/1 - udělení ocenění města Hronova těmto lidem:
1. Milanu Liskovskému za celoživotní spolkovou činnost v obci, kde se aktivně podílí na jejím fungování,
2. MUDr. Miroslavě Krtičkové, MUDr. Pavlu Maršíkovi, MUDr. Davidu Stašovi a MUDr. Jiřímu Máslovi za práci nad rámec svých povinností v době koronavirové, kdy byli k dispozici v kteroukoli denní dobu a dodávali nemocným, zejména seniorům, pocit bezpečí a naději.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/7/92/2 - udělení ocenění paní Růženě Šťastné za aktivní a obětavou činnost při rekonstrukci okolí katolického kostela a meditační zahrady a paní Haně Kultové za pomoc druhým v těžkých životních situacích (naslouchat a povzbudit) i přes svůj zdravotní hendikep.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/7/92/3 - udělení ocenění Mgr. Borisu Ekrtovi za jeho celoživotní dílo a patriotismus a Miloši Kaválkovi za jeho celoživotní práci v oblasti fotografie a oběma za jejich vytvoření knihy Bejvávalo ...I a II.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/7/94/1 - podání žádosti o poskytnutí dotace na "Rekonstrukci a stavební úpravy radnice č.p. 5 v Hronově" Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z programu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města se neusneslo:  
14/7/86/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje částí pozemků – parcelní č. 1307 o výměře cca 200 m2, parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 10 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr), Proti: 0, Zdrželo se: 8 (J. Aulich, A. Krtička, L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér, M. Umlaufová), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
 
15/7/90/3 - Zastupitelstvo města ukládá vedoucí úřadu Ing. Heleně Toldové zařadit do „Směrnice č. 4 /2019 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ text do odstavce „V. Zakázka od 500 000 Kč bez DPH nedosahující hodnoty podlimitní zakázky podle zákona o veřejných zakázkách“ - Výzva bude dostupná na MěÚ Hronov, na webu města a úřední desce všem zájemcům o zakázku
Hlasování: Pro: 5 (L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, J. Thér), Proti: 10 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, H. Rožnovský, J. Škop, M. Umlaufová), Zdrželo se: 3 (A. Krtička, L. Polej, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0, U tohoto bodu nebyl splněn požadavek schválení nadpoloviční většinou
 
Zastupitelstvo města pověřuje:  
16/7/80/1 - starostu města Petra Koletu zastupováním města Hronova na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, která se uskuteční 21. prosince 2020.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města ukládá:  
17/7/90/1 - vedoucí úřadu Ing. Heleně Toldové, aby jednotlivé závěry Kontrolního výboru ZM prověřila a zajistila realizaci nápravných opatření.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (V. Bartošová), Zdrželo se: 2 (O. Líbalová, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0
 
18/7/90/2 - Finančnímu výboru ZM prověřit fakturu č. 2018/000099, ze dne 5. 12. 2018, vydanou firmou Právní služby Mgr. Lumír Veselý, advokát.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Zastupitelstvo města vydává:  
19/7/89/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hronova.
Hlasování: Pro: 16 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, A. Krtička, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Aulich), Zdrželo se: 1 (J. Thér), Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 12. 2020