živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 7/2018

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2018 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, MUDr. Marek Strnad, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jiří Škop Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: MUDr. Petr Mihola, MUDr. Jan Šnajdr
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Ing. Lukáš Polej, Ing. Karel Jára


Slib zastupitele
Protože se Mgr. Jana Píčová ze zdravotních důvodů neúčastnila ustavujícího zastupitelstva, přistoupila nyní ke složení slibu zastupitele. Paní Milena Moravcová přečetla slib a Mgr. Jana Píčová potvrdila slovem "slibuji" a podepsala slib.

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 19 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Lukáš Polej a Ing. Karel Jára - 18 pro, 1 se zdržel.

Pan starosta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím TV Náchodsko.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 76 až 90 včetně příloh, pozvánka na jednání, rozdělení kompetencí - odpověď na dotaz pana Aulicha, připomínky k parku Aloise Jiráska od paní Jansové.

Pan starosta se dotazoval na návrhy či doplnění programu jednání. Pan Aulich navrhl zařadit na jednání zastupitelstva do bodu Různé změnu jednacího řádu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zařadit na program jednání do bodu Různé změnu jednacího řádu zastupitelstva města.
Hlasování: 8 pro, 9 proti, 2 se zdrželi

Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 18 pro,
1 proti.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.


Program jednání:

1. Finanční záležitosti
76 - Dotace pro Kraso Hronov z.s.
85 - Rozpočtové opatření č. 16/2018/ZM
86 - Rozpočtová opatření č. 13/2018/RM a 14/2018/RM – vzetí na vědomí
87 - Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva

2. Majetkové záležitosti
77 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, k. ú. Velký Dřevíč, ČEZ
78 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, ČEZ
79 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, k. ú. Hronov, ČEZ, přeložka pro SŽDC
80 - Smlouva o zřízení věcného břemene, lávka, Povodí Labe
81 - Prodej pozemku parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky
82 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 869/12 v k.ú. Rokytník
83 - Dohoda o finanční náhradě, jez Velký Dřevíč, Povodí Labe
84 - Bytový dům č.p. 107, Jungmannova ul., Hronov vč. pozemku st. p. č. 1128 a st. p. č. 1126/1 v k. ú. Hronov - Sociální bydlení Hronov z.s., výzva MV ke zjednání nápravy

3. Různé
88 - Vstup města Hronova do Svazu měst a obcí České republiky
89 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
90 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 - kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

4. Diskuze
 


1. Finanční záležitosti

76 - Dotace pro Kraso Hronov z.s. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Kraso Hronov z.s. podalo žádost o poskytnutí dotace na Hronovské soustředění na zimním stadionu v Hronově na přípravu na ledu v období 1.9.2018-31.3.2019 a na suchou přípravu v období 1.4.-30.6.2018, požadovaná dotace je 449.200,00 Kč. Rada města na svém jednání dne 10.10.2018 (Usnesení č. 23/2018) doporučila zastupitelstvu poskytnout dotaci na ledy na období 1.9.-31.12.2018 ve stejném režimu, jako je poskytována dotace na ledy HC Wikov Hronov z.s. Propočet využitých hodin pro toto období vychází na výši dotace 221.000,00 Kč. V případě schválení dotace bude provedeno rozpočtové opatření ve stejné výši na straně příjmů (platby Krasa za ledy) a na straně výdajů (poskytnutá dotace Krasu).

Návrh usnesení:
76/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 221.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.09.2018 – 31.12.2018.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0

76/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 54/2018 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0


85 - Rozpočtové opatření č. 16/2018/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 16/2018/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
85/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0


86 - Rozpočtová opatření č. 13/2018/RM a 14/2018/RM – vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2018/RM, které bylo schváleno radou města 26.09.2018, Usnesení č. 22/201 a rozpočtové opatření č. 14/2018/RM, které bylo schváleno radou města 24.10.2018, Usnesení č. 24/2018.

87 - Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
V souvislosti s novým volebním obdobím je třeba, aby zastupitelstvo města stanovilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce za výkon funkce. Maximální výši odměn stanovuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC. Od 1.1.2019 dochází změnou nařízení k navýšení maximálních částek. Rada města proto doporučuje stanovit výši odměn do konce roku 2018 a od roku 2019.
 
Funkce  Současně platná max. výše odměny v Kč   Max. výše odměny od 1.1.2019 v Kč  Výše odměny platná do 5.10.2018 v Kč   Doporučená výše odměny radou města
Neuvolněný místostarosta 33.210,00 35.535,00   15.000,00
Člen rady  7 380,00 7.897,00  2 570,00 4.900,00
Předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu  3 690,00 3.948,00   
Člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu  3 075,00 3.290,00   
Člen zastupitelstva  1 845,00 1.974,00  660,00 1.320,00
Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady  * 11 070,00 * 11.845,00  4 130,00 
Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady (předsedou je člen zastupitelstva)  3 690,00 3.948,00  2 220,00 3.500,00
Člen výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady * 10 455,00 * 11.187,00   
Člen výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady (je členem zastupitelstva)  3 075,00 3.290,00   
 
Pozn.: * výše odměny v případě sčítání odměn za funkci člena rady a předsedy nebo člena výboru nebo komise

V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.
Do tohoto souhrnu lze však zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. Pokud zastupitelstvo nerozhodne o tom, že se při výkonu více funkcí budou odměny sčítat, náleží členovi zastupitelstva odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.
 
Návrh usnesení:
87/1 - Zastupitelstvo stanovuje ode dne přijetí tohoto usnesení odměny za měsíc svým neuvolněným členům za výkon funkce v následujících částkách:
• Neuvolněný místostarosta 15.000,00 Kč,
• Člen rady 4.900,00 Kč,
• Člen zastupitelstva 1.320,00 Kč,
• Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady 3.500,00 Kč.
Hlasování: Pro: 13 (J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, L. Polej, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 4 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Píčová, J. Aulich),
Zdrželo se: 2 (T. Strnad, M. Strnad)

87/2 - Zastupitelstvo města stanovuje od 01.01.2019 odměny za měsíc svým neuvolněným členům za výkon funkce v následujících částkách:
• Neuvolněný místostarosta 15.000,00 Kč,
• Člen rady 4.900,00 Kč,
• Člen zastupitelstva 1.320,00 Kč,
• Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady 3.500,00 Kč.
Hlasování: Pro: 13 (J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, L. Polej, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 4 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Píčová, J. Aulich),
Zdrželo se: 2 (T. Strnad, M. Strnad)

 

2. Majetkové záležitosti

77 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, k. ú. Velký Dřevíč, ČEZ
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2017795/SOBS VB/03, název stavby: „V. Dřevíč – knn p. č. 741/2 pro RD“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci (cca 5 m kabelového vedení na pozemku města parc. č. 728/2 a jedna kabelová skříň u hranice pozemku), jedná se o připojení nového odběrného místa.
 
 Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
 Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
 OM doporučuje ke schválení.
 
 Usnesení rady města č. 23/2018 ze dne 10.10.2018, bod 28/23/192/1:
 Rada města doporučila schválit uzavření smlouvy.

Návrh usnesení:
77/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2017795/SOBS VB/03“, název stavby: „V. Dřevíč – knn p. č. 741/2 pro RD“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0


78 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, ČEZ
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost Energoland spol. s r.o., Pardubická 18, 530 02 Srnojedy, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015851/VB2, název stavby: „V. Poříčí – knn p. č. 1422/5 pro RD Kosinka“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci, jedná se kabelové vedení v délce 11 m v pozemku města Hronova p. č. 1674 v k. ú. Hronov.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 23/2018 ze dne 10.10. 2018, bod 27/23/190/1:
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
78/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015851/VB2, název stavby: „V. Poříčí – knn p. č. 1422/5 pro RD Kosinka“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
IČ 24729035, a městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
IČ 00272680. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0


79 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby, k. ú. Hronov, ČEZ, přeložka pro SŽDC 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 508 01 Hořice, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby číslo: IZ-12-2000639/VB/40 pro SŽDC“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v koordinační situaci, jedná se o umístění kabelového vedení v délce 175 bm. Nové kabelové vedení bude umístěno v Havlíčkově ulici protlakem pod místní komunikaci, dále od protlaku v zeleném páse 0,7 m od obrubníku až k nádražní budově č. p. 178 a podél této budovy.
 
Důvodem přeložky je rozšíření a úprava nádraží.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 17.500 Kč + DPH, ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 24/2018 ze dne 24.10.2018, bod 24/24/199/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
79/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby číslo: IZ-12-2000639/VB/40 pro SŽDC“   mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0


80 - Smlouva o zřízení věcného břemene, lávka, Povodí Labe 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, předložilo ke schválení „Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180377“ na pozemcích parc. č. 1703 a 1704/14 v k. ú. Hronov.
 
Při investiční výstavbě oprávněného (město Hronov) byla v rámci stavební akce „Oprava lávky č. 15b-1 u čistírny, Hronov“ zřízená na částech služebných pozemků stavba lávky pro pěší.
 
Předmětné pozemky tvoří koryto vodního toku Metuje. Geometrickým plánem bylo určeno věcné břemeno o výměře 53 m2.
 
Jednorázová úplata ve výši 2.385 Kč + DPH je v souladu s uzavřenou smlouvou
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 4. 1. 2010.
 
Usnesení rady města č. 24/2018 ze dne 24.10.2018, bod:
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
80/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180377“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, (povinný) na pozemcích parc. č. 1703 a 1704/14 v k. ú. Hronov. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0

81 - Prodej pozemku parc. č. 1091 v k.ú. Žabokrky
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelka, podala písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1092 a celého pozemku parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky. Pozemek parc. č. 1092, účelová komunikace, byl předmětem řízení o přístupu k pozemkům v této lokalitě. Později žadatelka trvala již jen na odprodeji pozemku parc. č. 1091. Žadatelce bylo nabídnuto vzhledem k odůvodnění žádosti řešení nájemní smlouvou. Žadatelka uvedla, že má zájem o koupi, protože má v úmyslu zhodnotit svůj majetek, který chce předat v tomto rozsahu dalšímu vlastníkovi.
 
Pozemek parc. č. 1091 o výměře 1568 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, v územním plánu jako zatravněná plocha ve funkčním biocentru
a v záplavovém území.
 
Odbor majetek a výstavby nemá proti prodeji námitek.
Účetní hodnota pozemku je 7.840 Kč. Cena zemědělských pozemků se pohybuje cca mezi 15 – 40 Kč/m2, trvalé travní porosty jsou až o 30% levnější. Vzhledem k poloze pozemku a k možností využití navrhujeme cenu na spodní hranici, 15 Kč/m2.
 
Vlastníci okolních pozemků, byli seznámeni se záměrem prodeje, informaci vzali na vědomí.
 
Usnesení rady města č. 17/2018 ze dne 1.8.2018, bod 12/17/131/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 5/2018 ze dne 12.9.2018, bod 7/5/65/1
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 21.9.2018 do 8.10.2018.
 
Usnesení rady města č. 24/2018 ze dne 24.10.2018, bod 25/24/207/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
81/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky o výměře 1568 m2 s cenou prodeje 23.520 Kč. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 1 (J. Thér),
Zdrželo se: 0


82 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 z důvodu dlouhodobé údržby pozemku.
 
Pozemek parc. č. 869/12 o výměře 269 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada a v územním plánu jako smíšené území venkovské. Podle Gramisu se v pozemku nenacházejí sítě.
 
Pozemek má nevhodný tvar a nachází se ve svahu mezi dvěma komunikacemi.
OM a OV doporučuje k prodeji. GP si bude hradit žadatel. Cena prodeje pozemku je navržena ve výši 70 Kč/m2 s přihlédnutím k prodeji obdobných pozemků v této lokalitě. Účetní hodnota pozemku je 1345 Kč.
 
Usnesení rady města č. 18/2018 ze dne 22. 8. 2018, bod …/18/153/1/2018
Rada města doporučila ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva č. 5/2018 ze dne 12. 9. 2018, bod 9/5/67/1
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 s minimální cenou prodeje 18.830 Kč.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 21. 9. 2018 do 8.10.2018.
 
Žadatel poukázal na rozdílné ceny prodávaných pozemků – konkrétně v Žabokrkách se jedná o 15 Kč/m2 a je ochoten zaplatit za pozemek 5380 Kč, to je 20 Kč/m2.
 
Odbor majetek připravil podklady standartním způsobem a trvá na původním znění usnesení, ale připouští, že snížení ceny prodeje je odůvodnitelné náročnou údržbou svažitého pozemku a zároveň je pozemek neprodejný jiné osobě z důvodu nevhodného tvaru pozemku, který navazuje na pozemek žadatele.
 
Usnesení rady města č. 24/2018 ze dne 24.10.2018, bod 27/24/197/1
Rada města nedoporučila ke schválení.
 
Po osobním jednání s vedením města došlo ke shodě na částce 35 Kč/m2 pozemku. Pozemek dlouhodobě žadatel udržoval. Pro město je pozemek nevyužitelný a jeho údržba by byla pro město nákladná.

Návrh usnesení:
82/1 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 5/2018, bod 9/5/67/1.
Hlasování: Pro: 18 (L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 1 (H. Nedvědová),
Zdrželo se: 0

82/2 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku par. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 s minimální cenou prodeje 9.415 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 1 (H. Nedvědová),
Zdrželo se: 0


83 - Dohoda o finanční náhradě, jez Velký Dřevíč, Povodí Labe 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, oslovilo město Hronov s požadavkem na uzavření dohody o finanční náhradě. Finanční náhrada se vztahuje k vodnímu dílu (jez na ř. km 0,595 na vodním toku Dřevíč, ve vlastnictví města Hronova), které je situováno u kempu ve Velkém Dřevíči. Za omezení vlastnického práva Povodí Labe, vlastník pozemku parc. č. 994, požaduje jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH. Náhrada odpovídá věcnému břemeni z ceníku, který používá město Hronov. V tomto případě se postupuje uvedeným způsobem, protože jez není zapsán v katastru nemovitostí.
 
Usnesení rady města č. 18/2018 ze den 22.8.2018, bod 17/18/154/1
Rada města uložila odboru majetek projednat s Povodím Labe možnost převodu jezu na pozemku parc. č. 994 v k. ú. Velký Dřevíč do jeho majetku, a to za 1 Kč.
 
Odbor majetek se informoval telefonicky na Povodí Labe, jak v tomto případě postupovat. Je potřeba připravit písemnou žádost s uvedením všech souvisejících okolností. Například do náhonu ústí místní kanalizace z Červené ulice a nevíme, jak v budoucnu bude řešeno, zda budou odebírané vzorky vyhovovat. V současné době je jez ručně regulovaný v závislosti na průtoku a v souladu s manipulačním řádem jezu.
Z jednání vyplynulo, že pokud by byl jez využitelný např. na stavbu malé vodní elektrárny, mělo by Povodí Labe zájem. Odbor majetek upozorňuje, že prodej za 1 Kč není vhodný, protože neodpovídá běžným cenám, vhodnější je darování.
 
Usnesení rady města č. 25/2018 ze dne 7.11.2018, bod …/25/219/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
83/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku č. O994180139“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, za strpění stavby jezu a jeho užívání na pozemku parc. č. 994 v k. ú. Velký Dřevíč. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 0


84 - Bytový dům č.p. 107, Jungmannova ul., Hronov vč. pozemku st. p. č. 1128 a st. p. č. 1126/1 v k.ú. Hronov - Sociální bydlení Hronov z.s., výzva MVke zjednání nápravy 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Dne 24.09.2018 byla městu Hronov doručena výzva Ministerstva vnitra ČR ke zjednání nápravy ve věci uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků parc. č. 1126/1 a 1128, jehož součástí je stavba č.p. 107, bytový dům, vše v k. ú. Hronov se zapsaným spolkem Sociální bydlení Hronov z.s. Ministerstvo vnitra tak město Hronov žádá, aby tato výzva byla projednána v rámci nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Hronov a na tomto zasedání zastupitelstvo rozhodlo o zjednání nápravy předmětného usnesení, případně výslovně rozhodlo, že se s touto výzvou neztotožňuje a tuto svou vůli vyjádřilo ve svém rozhodnutí.
Nápravu zjištěné nezákonnosti navrhuje Ministerstvo vnitra zjednat zrušením nezákonného usnesení a celý proces prodeje předmětných nemovitostí zopakovat.

Z historie:
Na základě žádosti Společnosti bratří Čapků ze dne 11.06.2018 adresované Ministerstvu vnitra ČR o přešetření zákonnosti postupu města Hronova ve věci převodu nemovitosti vyzvalo Ministerstvo vnitra ČR město Hronov o doložení dokladů k prostudování. O výsledcích šetření Ministerstvo vnitra informovalo město dopisem dne 23.07.2018 s tím, že do 31.08.2018 má město ministerstvo informovat, jak bude v uvedené věci dále postupovat. Město odpovědělo dopisem 30.8.2018. Dne 24.09.2018 byla městu Hronov doručená výše zmiňovaná výzva.

Návrhy usnesení předložené na jednání RM dne 07.11.2018:
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. 8/2017 body č. 3/8/91/1 a 3/8/91/2 ze dne 22.11.2017.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. 8/2017 body č. 3/8/91/1 a 3/8/91/2 ze dne 22.11.2017.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města opakovat celý proces prodeje pozemků parc. č. 1126/1 o výměře 136 m² a 1128 o výměře 478 m², jehož součástí je stavba č.p. 107, bytový dům, vše v k. ú. Hronov.

Vzhledem k potřebě dalších informací nebylo radou města přijato žádné usnesení.

Diskuze: MVDr. Tomáš Strnad se dotazoval, jakým způsobem byla vybrána firma, která zpracovala právní analýzu. Jaký byl důvod vybrat tuto firmu. Pan starosta odpověděl, že první, koho město oslovilo i na základě doporučení okolních měst, byla firma KVB právní kancelář s.r.o., Pardubice.  Protože se město dostalo do časové tísně a KVB nemohlo reagovat okamžitě, hledalo jinou renomovanou právní kancelář, která má zkušenosti s obecním právem. MVDr. Tomáš Strnad předpokládá, že by ten posudek měl být nezávislý, nepodjatý. Starosta sdělil,
že advokátní kancelář Růžička Veselý zastupovala přípravný výbor v případě místního referenda a mají zkušenost s obecním právem.
MVDr. Tomáš Strnad se dotazoval Ing. Járy, kdo podával žalobu na město Hronov
a společnost Vodovody a kanalizace Náchod za Spolek pro Velký Dřevíč. Ing. Jára odpověděl, že žalobu podávala advokátní kancelář Růžička Veselý.

Ing. Vladimíra Valentu, zástupce spolku Sociální bydlení Hronov z.s., zajímalo, jakým způsobem bude sjednána náprava, jak se píše ve sdělení z ministerstva vnitra. Pan starosta sdělil, že pokud se zastupitelstvo dohodne, že nezruší své rozhodnutí, ministerstvo vnitra okamžitě podá žalobu ke krajskému soudu, jsou si jistí, že vyhrají. Jsou si jistí proto, že soud již v podobné věci rozhodl, mají k tomu judikaturu, podle které by soud rozhodoval. Ing. Valenta chtěl vědět, zda bude sjednána náprava, tak jak se doporučuje. Pan starosta odpověděl, že to bude řešit advokátní kancelář. Ing. Valenta uvedl, pokud nebude sjednána náprava, jestli si je město vědomo náhrady škody.
Pan Libor Lelek se dotazoval, o jaké náhrady se jedná. Ing. Valenta odpověděl, že žádnou výši náhrady nemyslí, protože neví, jestli se dohodne s městem mimosoudně nebo proběhne soudní jednání. Na dotaz, jaké částky vložil spolek do projektu, odpověděl, že částky půjdou do statisíců až milionu korun. Konkrétně se jedná o práci dotačníků, práce spolku a analýza.

Návrh usnesení:
84/1 - Zastupitelstvo města  revokuje usnesení zastupitelstva města č. 8/2017 bod č. 3/8/91/1 (uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků parc. č. 1126/1 o výměře 136 m² a parc. č. 1128 o výměře 478 m², jehož součástí je stavba č.p. 107, bytový dům, vše v k. ú. Hronov se spolkem Sociální bydlení Hronov z.s., se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, zastoupený jednajícím členem výboru Ing. Vladimírem Valentou, jako budoucím kupujícím za kupní cenu 2 990 000 Kč) a bod č. 5/8/91/2 (souhlas s realizací projektu „Sociální bydlení Hronov – Papírna“ žadatele Sociální bydlení Hronov z.s., se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, na adrese Jungmannova č. p. 107, Hronov, předkládaného do 79. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 a jeho realizací na území obce) ze dne 22.11.2017 
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, L. Polej, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 5 (H. Nedvědová, J. Thér, J. Píčová, T. Strnad, J. Aulich),
Zdrželo se: 2 (L. Lelek, M. Strnad)

84/2 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 4/2008 bod č. 20/4 a bod č. 21/4 (prodeje pozemku p. č. 1126/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 136 m2 a pozemku p. č. 1128 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 478 m2, jehož součástí je stavba v části obce Hronov, č.p. 107 – byt. dům – stojící na pozemku p. č. 1128, všechny nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Hronov, obec Hronov, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, včetně všech součástí a příslušenství a dále bod číslo 22/4 (zrušení pověření uskutečnění prodeje předmětných nemovitostí realitní kanceláří schválené RM na základě výběrového řízení a dle platné zprostředkovatelské smlouvy) ze dne 18.6.2008
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, L. Polej, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 6 (H. Nedvědová, J. Thér, J. Píčová, T. Strnad, J. Aulich, M. Strnad),
Zdrželo se: 1 (L. Lelek)


3. Různé

88 - Vstup města Hronova do Svazu měst a obcí České republiky 
Předložený materiál okomentoval pan Petr Koleta.
Svaz je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako spolek, který hájí zájmy měst a obcí. Členy Svazu je přes dva a půl tisíce měst a obcí, v nichž žijí přes tři čtvrtiny všech obyvatel České republiky.
Svaz se podílí na přípravě legislativních i nelegislativních opatření, jež mají dopad na místní samosprávu. Jeho zástupci se účastní celé řady jednání se zástupci exekutivy, poslanci a senátory Parlamentu České republiky, stejně tak i s celou řadou dalších subjektů s cílem dosáhnout co nejlepších podmínek pro činnost místních samospráv v České republice. Svaz je připomínkovým místem vládních návrhů právních předpisů. Svaz prostřednictvím mezinárodních organizací, jejichž je členem, ovlivňuje vývoj legislativy i na evropské úrovni.
Členové Svazu mají možnost prostřednictvím svých zástupců v orgánech a pracovních skupinách Svazu přímo ovlivňovat řešení problémů, s nimiž se územní samosprávy v České republice potýkají. K tomu je jim ze strany Kanceláře Svazu poskytován servis v podobě přípravy podkladů a materiálů pro jednání. Nadto je členům Svazu poskytováno bezplatné právní poradenství, je jim rozesílán tištěný časopis InS (Informační servis) a elektronický zpravodaj. Kromě toho mohou využívat i další služby nabízené prostřednictvím internetových stránek Svazu http://www.smocr.cz/ či facebookového profilu www.facebook.com/smocr1.
Od členů Svazu jsou vybírány členské příspěvky, které jsou využívány pro zajištění služeb členské základně. Rozhodnutí vstoupit do Svazu musí schválit zastupitelstvo.
Pokud bychom se stali členem Svazu, přispějeme tím ke zlepšování podmínek pro činnost místních samospráv České republiky, protože čím víc nás bude, tím větší má svaz sílu.

Diskuze: Pana Libora Lelka zajímaly výhodu vstupu do svazu, proč zrovna tento spolek. Mgr. Thér vznesl dotaz, proč jsme zvolili tento spolek, a ne ten druhý, který je zaměřen na menší obce nebo zda budeme vstupovat do obou. Pan starosta odpověděl, že jedním z důvodů je právní poradna KVB advokátní služby s.r.o., město získá možnost pro 11 pracovníků z města nebo zastupitele využívat jejich služby.
Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, zda na městě končí JUDr. Vrzáčková, když rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s KVB advokátní služby s.r.o., když město by mělo vstoupit do svazu hlavně kvůli právnímu poradenství. Pan starosta odpověděl, že KVB bude hlavně řešit věci, kde nám hrozí škoda jako je "papírna", "park", JUDr. Vrzáčková nekončí. Jaké věci pro nás bude JUDr. Vrzáčková dělat, je věcí dohody. Bc. Hana Nedvědová se dále dotazovala, zda má pan starosta přehled o tom, kolik hodin pracuje pro město bez přestupků. Pan starosta odpověděl, že právě nemá a chtěl by mít. U advokátní kanceláře KVB ví přesně kolik za vyhotovení smlouvy zaplatí, ale v tuto chvíli nemá přehled o tom, kolik toho pro město paní doktorka udělá, protože přílohou u faktury jsou jenom hodiny.
MUDr. Marek Strnad uvedl, zda to rozhodování není předčasné, zatím nevíte, jak se to ve městě budete řešit, když to zdůvodňujete právními službami.
MVDr. Tomáš Strnad považuje návrh za nepřipravený a navrhuje stáhnout bod z programu jednání, navrhuje připravit srovnání konkurenčních spolků.

Pan Martin Čejchan uvedl, že spolek zastupuje přes tři čtvrtiny obyvatel republiky. Není to jen o právních službách, ale máme možnost využít i analýzy. Teď začínáme řešit odpadové hospodářství, mají zpracované důvodové zprávy a analýzy a město nemusí zpracovávat něco, co už je zpracované.

Návrh usnesení:
88/1 - Zastupitelstvo města schvaluje stažení bodu o vstupu města Hronova do Svazu měst a obcí ČR z programu jednání.
Hlasování: Pro: 8 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, J. Píčová, T. Strnad, J. Aulich, L. Polej, M. Strnad),
Proti: 11 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, J. Škop, M. Umlaufová),
Zdrželo se: 0

88/2 -  Zastupitelstvo města schvaluje vstup města Hronov do Svazu měst a obcí České republiky.
Hlasování: Pro: 11 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 6 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Píčová, T. Strnad, J. Aulich, L. Polej),
Zdrželo se: 2 (J. Thér, M. Strnad)

88/3 - Zastupitelstvo města ukládá starostovi obce zajistit veškeré činnosti spojené se vstupem města Hronova do Svazu měst a obcí České republiky.
Hlasování: Pro: 11 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 6 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Píčová, T. Strnad, J. Aulich, L. Polej),
Zdrželo se: 2 (J. Thér, M. Strnad)


89 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Markéta Machová.
Mgr. Markéta Machová, předložila zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku č.3/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Hronova. Vyhláška je nově vytvořena na základě doporučení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Diskuze: Mgr. Olga Líbalová požádala o podrobné seznámení s vyhláškou.

Návrh usnesení:
89/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hronova ze dne 22. 6. 2005.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 0,
Zdrželo se: 1 (O. Líbalová)


90 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 - kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Markéta Machová.
Mgr. Markéta Machová předložila Zastupitelstvu města Hronova Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad a kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č.1/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad ze dne 13.12.2017.

Návrh usnesení:
90/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad a kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad ze dne 13.12.2017.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová),
Proti: 1 (O. Líbalová),
Zdrželo se: 0

 

4. Diskuze

Mgr. Jana Píčová požádala o seznámení zastupitelů se stavem majetku města, zda se to také bude připravovat. Pan starosta sdělil, že to připravíme, projdeme si to.

Bc. Hana Nedvědová požádala, zda by mohl být na jednání zastupitelstva zařazen bod Informace z jednání RM a informace o investičních akcích. S výhradou prodlevy mezi vyvěšením a prodejem, kterou nám ministerstvo vytýká u papírny, bychom se mohli setkat i u jiných nemovitostí, zda bude město iniciovat revokaci těchto prodejů. Paní místostarostka odpověděla, že se na to zaměříme u probíhajících prodejů, ale u těch, co proběhly, pokud nás někdo nezažaluje, tak to necháme. Bc. Hana Nedvědová reagovala, že se jedná o nemovitost, která již byla prodaná, jedná se o bytový dům Riegrova 596. Tato nemovitost se prodávala téměř 6 let, nebyl opakovaně zveřejněn záměr, tak je to ve stejném režimu, jako nám to napadlo ministerstvo, tak z jakých důvodu se zrevokovalo usnesení Jungmannova 107. Pan starosta odpověděl, jestliže vznikne městu škoda, tak za tu škodu samozřejmě někdo odpovídá. Jestli máte pocit, že se to má napravit, my můžeme konat. Bc. Nedvědová navázala na to, že takových objektů, které se neprodaly do dvou let po vyvěšení, je po republice spousta, v zákoně o obcích není nic takového, že by se záměr měl každé dva roky zveřejňovat. Město se opírá o názor jednoho úředníka na ministerstvu vnitra. Jenom proto na to upozornila.
MVDr. Tomáš Strnad proto vyvolal tuto debatu, protože se město opírá o názor jedné podjaté advokátní kanceláře. Na základě toho zastupitelstvo rozhodlo.

Bc. Hana Nedvědová požádala, aby rozdělení kompetencí starosty a místostarostů bylo přílohou zápisu. Dále se ptala na časový rozsah funkce druhého místostarosty. Pan starosta odpověděl, že Ing. Jára bude na úřadě každou středu v době od 13:00 do 17:00 hodin.

Pan Jan Aulich se dotazoval, zda bude zveřejnovat rozsah své práce Ing. Jára. Pan starosta odpověděl, že se může zastavit v kanceláři a bude ho informovat. Dále se dotazoval, kdo bude mít na starost areál bývalé Textonnie. Pan starosta odpověděl, že v půlce ledna bude založena pracovní skupinua třeba ve stejném složení jako bylo dosud. Dále se pan Aulich dotazoval, jak to bude s mostem za slévárnou, který je zavřený a opravovaný bude až v roce 2020. Je to jediná spojnice za slévárnou a Hronovem pro pěší. Ing. Karel Jára odpověděl, že je zadaná studie na novou lávku. Ing. Vejvoda dopracuje finanční část studie. Problém je v tom, že se pohybujeme na cizím pozemku, je zadaná jako bezbariérová, v mostě je veden vodovod. Zatím není schopen říct, jak dlouho to bude trvat. Postupně se seznamuje se stavem.
Pan Jan Aulich informoval, že cyklostezka na Střezině je o pár cm vyšší a voda stéká na soukromé pozemky. Jak se to bude řešit? Ing. Jára na to upozorňoval, když se to realizovalo, bylo mu vynadáno majitelem pozemku. Mgr. Josef Thér reagoval, že Ing. Jára má pravdu, přímo majitel toho pozemku chtěl, aby tonáž cyklostezky odpovídala tonáži aut, která tam jezdí. Majitel věděl, že ta cyklostezka bude výš. Věděl to a byl rád, že bude komunikace opravená, aby tam mohly jezdit kamiony.

Mgr. Jan Šnajdr poděkoval TS za opravu komunikace na Příčnici u dětského hřiště.

Bc. Hana Nedvědová zasílala mail, aby pan starosta zjistil, co se stalo se skly z vlakového nádraží. Pan starosta uvedl. že to je věcí bývalého vedení, co SŽDC probíralo s minulým vedením. Dále popsal, jak bude upraveno nástupiště. Neví, jestli to zlikvidovali nebo jsme měli říct, že to tam chceme. Bude písemně informovat, jak s tím naložila realizující firma. Bc. Hana Nedvědová se musela ohradit proti tvrzení, že si to mělo říct město. S městem o podobě rekonstrukce nikdo nemluvil, ani o vizáži budovy, pouze se ptali, jestli neplánujeme opravy hlavních komunikací. Pan starosta doplnil, že město mělo možnost přemístit autobusové nádraží k vlakovému a požádat o dotaci. Mgr. Thér reagoval, že byl projednáván záměr k té dotaci, ale v místě je veden budoucí obchvat a tím pádem jsme z dotace vypadli. Ing. Vejvoda mu sdělil, že připravuje projekt na budovu, bude zachována v tomto rázu. Až to bude mít dokončené, seznámí s tím stavební komisi. Potom k tomu nedošlo.

Poté pan starosta ukončil jednání zastupitelstva.
 
Jednání bylo ukončeno v 19:12 hodin
Zápis byl vyhotoven 23. listopadu 2018
Zapsala Milena Moravcová

 

Usnesení č. 7/2018
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. 11. 2018 

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/7/000 – ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Poleje a Ing. Karla Járu
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/7/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Zdrželo se: 0

3/7/76/1 - poskytnutí dotace ve výši 221.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.09.2018 – 31.12.2018.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/7/76/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 54/2018 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/7/77/1 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2017795/SOBS VB/03“, název stavby: „V. Dřevíč – knn p. č. 741/2 pro RD“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/7/78/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2015851/VB2, název stavby: „V. Poříčí – knn p. č. 1422/5 pro RD Kosinka“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, a městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/7/79/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby číslo: IZ-12-2000639/VB/40 pro SŽDC“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/7/80/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 6DHM180377“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, (povinný) na pozemcích parc. č. 1703 a 1704/14 v k. ú. Hronov. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/7/81/1 - uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky o výměře 1568 m2 s cenou prodeje 23.520 Kč. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0

10/7/82/2 - záměr prodeje pozemku par. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 s minimální cenou prodeje 9.415 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 1 (H. Nedvědová), Zdrželo se: 0

11/7/83/1 - uzavření „Dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku č. O994180139“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, za strpění stavby jezu a jeho užívání na pozemku parc. č. 994 v k. ú. Velký Dřevíč. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/7/85/1 - rozpočtové opatření č. 16/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/7/88/2 - vstup města Hronov do Svazu měst a obcí České republiky.
Hlasování: Pro: 11 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 6 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Píčová, T. Strnad, J. Aulich, L. Polej), Zdrželo se: 2 (J. Thér, M. Strnad)
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
14/7/000 - zařadit na program jednání do bodu Různé změnu jednacího řádu zastupitelstva města.
Hlasování: 9 pro, 8 proti, 2 se zdrželi

15/7/88/1 - stažení bodu o vstupu města Hronova do Svazu měst a obcí ČR z programu jednání.
Hlasování: Pro: 11 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 8 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, J. Píčová, T. Strnad, J. Aulich, L. Polej, M. Strnad), Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města revokuje:
16/7/82/1 - usnesení č. 5/2018, bod 9/5/67/1.
Hlasování: Pro: 18 (L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 1 (H. Nedvědová), Zdrželo se: 0

17/7/84/1 - usnesení zastupitelstva města č. 8/2017 bod č. 3/8/91/1 (uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků parc. č. 1126/1 o výměře 136 m² a parc. č. 1128 o výměře 478 m², jehož součástí je stavba č.p. 107, bytový dům, vše v k.ú. Hronov se spolkem Sociální bydlení Hronov z.s., se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, zastoupený jednajícím členem výboru Ing. Vladimírem Valentou ,jako budoucím kupujícím za kupní cenu 2 990 000 Kč) a bod č. 5/8/91/2 (souhlas s realizací projektu „Sociální bydlení Hronov – Papírna“ žadatele Sociální bydlení Hronov z.s., se sídlem Václavská 1085, 537 01 Chrudim, IČ 06419313, na adrese Jungmannova č. p. 107, Hronov, předkládaného do 79. výzvy IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1 a jeho realizací na území obce) ze dne 22.11.2017
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, L. Polej, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 5 (H. Nedvědová, J. Thér, J. Píčová, T. Strnad, J. Aulich), Zdrželo se: 2 (L. Lelek, M. Strnad)

18/7/84/2 - usnesení zastupitelstva města č. 4/2008 bod č. 20/4 a bod č. 21/4 (prodeje pozemku p. č. 1126/1 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 136 m2 a pozemku p. č. 1128 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 478 m2, jehož součástí je stavba v části obce Hronov, č. p. 107 – byt. dům – stojící na pozemku p. č. 1128, všechny nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Hronov, obec Hronov, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, včetně všech součástí a příslušenství a dále bod číslo 22/4 (zrušení pověření uskutečnění prodeje předmětných nemovitostí realitní kanceláří schválené RM na základě výběrového řízení a dle platné zprostředkovatelské smlouvy) ze dne 18.6.2008
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, L. Polej, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 6 (H. Nedvědová, J. Thér, J. Píčová, T. Strnad, J. Aulich, M. Strnad), Zdrželo se: 1 (L. Lelek)
 
Zastupitelstvo města stanovuje:
19/7/87/1 - ode dne přijetí tohoto usnesení odměny za měsíc svým neuvolněným členům za výkon funkce v následujících částkách: Neuvolněný místostarosta 15.000,00 Kč, Člen rady 4.900,00 Kč, Člen zastupitelstva 1.320,00 Kč, Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady 3.500,00 Kč.
Hlasování: Pro: 13 (J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, L. Polej, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 4 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Píčová, J. Aulich), Zdrželo se: 2 (T. Strnad, M. Strnad)

20/7/87/2 - od 01.01.2019 odměny za měsíc svým neuvolněným členům za výkon funkce v následujících částkách: Neuvolněný místostarosta 15.000,00 Kč, Člen rady 4.900,00 Kč, Člen zastupitelstva 1.320,00 Kč, Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady 3.500,00 Kč.
Hlasování: Pro: 13 (J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, L. Polej, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 4 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Píčová, J. Aulich), Zdrželo se: 2 (T. Strnad, M. Strnad)
 
Zastupitelstvo města ukládá:
21/7/88/3 - starostovi obce zajistit veškeré činnosti spojené se vstupem města Hronova do Svazu měst a obcí České republiky.
Hlasování: Pro: 11 (V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Čejchan, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 6 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Píčová, T. Strnad, J. Aulich, L. Polej), Zdrželo se: 2 (J. Thér, M. Strnad)
 
Zastupitelstvo města vydává:
22/7/89/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Hronova ze dne 22. 6. 2005.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (O. Líbalová)

23/7/90/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad a kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
o poplatku za komunální odpad ze dne 13.12.2017.
Hlasování: Pro: 18 (H. Nedvědová, L. Lelek, J. Thér, V. Bartošová, J. Frýba, K. Jára, P. Koleta, P. Málek, J. Píčová, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Šnajdr, J. Aulich, M. Čejchan, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, M. Umlaufová), Proti: 1 (O. Líbalová), Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 12. 2018