živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 7/2010

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 6.10.2010 od 17:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 21 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Olga Líbalová – 16 pro, 2 se zdrželi
Pozdější příchod: MVDr. Tomáš Strnad, Ing. Jaroslav Jeništa, Mgr. Stanislava Suková

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 18 členů.  Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání ZM.  Žádné připomínky nebyly.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Olga Líbalová – 16 pro, 2 se zdrželi

Na jednání se dostavila Mgr. Suková – 19 členů ZM

Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 85 - 101 včetně příloh, stav úvěrů a leasingů, přehledy činnosti MP a pozvánka na ZM. Před jednáním obdrželi zastupitelé materiál č. 102 a zápis kontrolního výboru. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na jednání se dostavil Ing. Jeništa – 20 členů ZM

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání  - 20  pro

Program jednání:
1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 98
J. Zelený se zeptal na usnesení č. 2/17 – povolování umístění televizních satelitů na Kalinově domě, jaký je závěr. Starostka odpověděla, že bude vyhověno každému, kdo si podá žádost o umístění satelitu na Kalinově domě.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 20 pro


2. Kontrola plnění usnesení ZM
Kontrola plnění usnesení ZM č. 6/2010
– materiál č. 90
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad – 21 členů ZM

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 6/2010 – 21 pro

Kontrola plnění usnesení č. 1-5/2010 nesplněných úkolů – materiál č. 86
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění nesplněných bodů z jednání ZM č. 1 – 5/2010  - 21 pro


Vyhodnocení ankety na téma vysílání městského rozhlasu – materiál č. 93
Na jednání zastupitelstva města č. 4/2010 26.5., bylo organizačnímu odboru městského úřadu uloženo uspořádat prostřednictvím HL a webu města anketu na téma vysílání městského rozhlasu.
Anketa byla uveřejněna v HL v červenci a srpnu a umístěna na web města. Na odpovědi byl dán čas do konce srpna.
Občanům města byly položeny tyto otázky:
1) Máte zájem o vysílání venkovního rozhlasu?  
2) Máte zájem o vysílání městského rozhlasu do přijímačů BOR?
3) Vlastníte rozhlasový přijímač BOR?
4) Jaké kvality dosahuje signál Vašeho rozhlasového přijímače BOR? (zde prosím uveďte místo bydliště)
5) O jaké informace ve vysílání máme zájem?

Bylo odevzdáno 31 odpovědí, 26 na anketních lístcích a 5 mailem.
Odpovědi na jednotlivé otázky:
ad 1) 21 x ANO  10 x NE
ad 2) 23 x ANO  7 x NE
ad 3) 17 x ANO  13 x NE
ad 4) dobrá kvalita – Zbečník, Padolí, Velký Dřevíč, Divadelní, Žižkova, Havlíčkova, Příčnice
         špatná kvalita – Zbečník, Bosna, Na Chocholouši
ad 5) kultura ve městě vč. termínů akcí, návštěvnost, vyhodnocení úspěšnosti,
          sport ve městě vč. termínů konání, výsledky, návštěvnost,
          vypínání vody a elekřiny, sběr odpadu, počasí,
          dění ve městě, plánované i současné, horké aktuality, hudba,
          ztráty a nálezy, prodejní akce, prodej ovoce
          podrobné hlášení o dění během JH,
V případě nezájmu o městský rozhlas byly anketní lístky v otázce 5) doplněny poznámkou – žádné informace, šetřete, veškeré info naleznu na webu.
         
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky ankety na téma vysílání městského rozhlasu – 21 pro


3. Finanční záležitosti
S materiály č. 91 a 95 seznámila zastupitele ing Stonjeková.

Pohledávky města Hronov k 27.09.2010 – materiál č. 91
FO předložil zastupitelstvu pohledávky města Hronov - seznam dlužníků  se soupisem dlužných částek k 27.09.2010.

J. Zelený se zeptal, jak se vymáhají staré dluhy.
H. Lišková z OM vysvětlila, že staré dluhy jsou téměř nedobytné, mladší dluhy se splácí a na některé dlužníky byly podány žaloby. Při prodlužování nájemních smluv se dlužníkům nájem prodlužuje jen na 3 měsíce. Při podpisu nových nájemních smluv se požaduje kauce ve výši 3 nájmů. 
J. Zelený se zeptal na nesplacené půjčky FRBMH atd.
Ing. Stonjeková vysvětlila, že dlužníkům se posílají max. 2 upomínky a pak se dluh předá právníkovi.
J. Zelený řekl, že cca 1 mil. Kč v pohledávkách je vysoká částka. 
Mgr. Líbalová se zeptala na neuhrazené faktury např. za pronájem restaurace ve Velkém Dřevíči.
H. Lišková odpověděla, že v této věci je podána žaloba.
Starostka uvedla, že každý správce poplatku se při vymáhání dlužných částek řídí platnou směrnicí, kterou schválila rada města. Jsou v ní uvedeny závazné termíny a kroky, které vůči dlužníkovi musí správce poplatku činit.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav pohledávek města Hronov k 27.09.2010 – 21 pro


Návrh rozpočtových opatření č. 05/2010 – materiál č. 95
FO předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 05/2010 dle přílohy. Ing. Stonjeková ústně materiál doplnila o další návrhy rozpočtových opatření, které byly známy až po odeslání materiálu zastupitelům.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 05/2010 dle přílohy – 21 pro

Ing. Stonjeková okomentovala přehled úvěrů a leasingů města Hronova k 30. 9. 2010, který zastupitelé dostali jako informační materiál bez čísla.
Starostka k přehledu uvedla, že je z něj zřejmé, že město odpovědně nakládalo s finančními prostředky a zastupitelstvo do budoucna nezatížilo rozpočet vysokými dluhy.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí stav úvěrů a leasingů města Hronov k 30. 9. 2010  – 21 pro


Navýšení příspěvku na JH pro KIS Hronov – materiál č. 99
Materiál okomentovala ředitelka KIS M. Kollertová.

KIS Hronov byl organizátorem mezinárodního festivalu amatérského divadla - 80. Jiráskův Hronov.
Vzhledem k složité finanční situaci, která nenastala ničím zaviněním, požádal KIS o dotaci na tento výjimečný ročník Jiráskova Hronova.
Výsledek letošního financování JH:
  příjmy   Kč 2 397 712,04
                       výdaje   Kč 2 660 074,54
                        rozdíl   Kč    262 362,50
Důvody schodku:
1. Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR nám byl touto institucí krácen příspěvek o Kč 150 000,--.
2. Vzhledem k velkému počtu zahraničních hostů se zvýšily náklady na ubytování a diety těchto osob.
3. Předpokládaná částka od sponzorů nebyla Kč 530 000,- nýbrž Kč 370 000,--.
4. Město Hronov nařídilo naší organizaci, aby se v letošním ročníku nepodílela žádnou finanční částkou do rozpočtu JH. (v minulých letech to bývalo od Kč 160 000,-- až Kč
    220 000,--)
 5. Město Hronov v letošním roce nepřispělo jako pravidelně částkou Kč 250 000,--, nýbrž jen Kč 100 000,--.
Úsporná opatření, která pro tento rok zavedli nejen během roku, ale i v průběhu JH, nestačila pro dofinancování celého JH, i když snížili rozpočet JH o cca Kč 140 000,--. (v roce 2009 – rozpočet JH Kč 2 800 000,--).
KIS požádal o navýšení příspěvku města pro KIS Hronov na 80. ročník festivalu Jiráskův Hronov o Kč 262.500,00.
Pozn. finančního odboru:  Jako zdroj navýšení příspěvku bude v případě schválení použita rezerva.

A. Hurdálek se zeptal, kdy se projeví skutečnost, že finanční částky potvrzené sponzorskými smlouvami nestačí. Dle jeho názoru se nemohou utratit peníze, které nejsou k dispozici.
M. Kollertová vysvětlila, že např. od ministerstva kultury přišlo míň peněz, než bylo ve smlouvě.
A. Hurdálek navrhl, aby se organizace JH přizpůsobila financím, které jsou slíbeny.
M. Kollertová vysvětlila, že festivalový výbor JH byl při všech jednáních upozorněn na finanční situaci. Uvedla i konkrétní úsporná opatření, která byla zavedena.
Starostka sdělila způsob jednání se sponzory a uvedla důvody získání nižších částek, než tomu bylo v loňském roce. S ohledem na složitou ekonomickou situaci firem nebylo například ještě v červnu jasné, kolik a zda vůbec na festival přispějí.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje navýšení příspěvku pro KIS Hronov na 80. ročník JH o Kč 262.500,00 v rámci rozpočtových opatření č. 05/2010 – 16 pro, 5 se zdrželo


4. Majetkové záležitosti
Materiály č. 87, 88 a 89 okomentovala ing. Havelková

Odkup pozemků na dvě trafostanice v k.ú. Hronov, ČEZ – materiál č. 87
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, podala žádost o uzavření smlouvy budoucí o odkupu pozemků v k.ú. Hronov z důvodu výstavby dvou trafostanic kabelových, které mají být náhradou za zastaralé typy s vrchním vedením.
Jedná se o betonovou trafostanici (příloha č. 6) o rozměrech půdorysu cca 2,4 m x 3 m, nadzemní výška 1,5 m, odkup pozemku na jednu trafostanici představuje cca 7,5 m2.
První trafostanice by měla být umístěná v ulici 17. listopadu na zelené ploše mezi stromy na pozemku p.p.č. 695 a 1630. Nejbližší TS je cca 300 metrů a vzhledem k velikosti odběrů jídelny a ZŠ, které tvoří největší část odběrů z TS je nutné poblíž místa odběrů postavit novou TS. Poblíž stávající TS (v Dolíčku) není kabelové vedení, nelze použít pro novou TS.
Druhá trafostanice má být umístěna v ulici Boženy Němcové na pozemku p.p.č. 796 vedle stávající trafostanice s vrchním vedením, která bude zrušena.
OV upozorňuje na dodržování ochranného pásma okolo trafostanic (ve smlouvě uvedeny 2 metry okolo trafostanice) a dodržení odstupu stavby ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku.
 OM doporučuje odprodej částí pozemků. Po schválení záměru prodeje a vyvěšení na úřední desce budou na dalším jednání předloženy smlouvy o smlouvě budoucí ke schválení.
Usnesení RM č. 19/2010 ze dne 20.9. 2010: RM doporučuje ZM ke schválení.

Jednání opustil MVDr. Strnad – 20 členů ZM

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
1) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 695 a části pozemku p.p.č. 1630 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5 m2 k využití pro stavbu trafostanice  - 20 pro
2) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 796 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5 m2 k využití pro stavbu trafostanice  - 20 pro

Na jednání se vrátil MVDr. Strnad – 21 členů ZM


Záměr prodeje pozemků p.p.č. 741/1 a 741/2 v k.ú. Velký Dřevíč – Veselí – materiál č. 88
Pan Jiří Veselý a paní Lucie Veselá, podali  žádost o prodej   pozemku p.p.č. 741/1 o výměře 833 m2 a pozemku p.p.č. 741/2 o výměře 400 m2  v k.ú. Velký Dřevíč. Pozemky chtějí využít ke stavbě rodinného domu.
Pozemky jsou z hlediska územního plánu vedeny jako bydlení městského typu nízkopodlažní, využití ke stavbě rodinného domu je přípustné.
Na pozemcích se nenacházejí sítě. K pozemku není vybudována přístupová cesta.
Účetní hodnota pozemků je Kč 5671,--.
Cena prodeje pozemku  dle  usnesení  ZM č. 3/2003 ZM: stavební pozemky  v k.ú. Velký Dřevíč Kč 80,--/m2, s možností napojení na inženýrské sítě + 40 %. Při prodeji doporučuje odbor majetek určit tržní cenu pozemků znalcem.
Z historie:
V roce 2006 byla podána žádost o koupi pozemků 739 a 751 ve stejné lokalitě. OV se vyjádřil, že je nutné komplexní řešení celé oblasti včetně inženýrských sítí a komunikací.  OM doporučil ponechat tyto pozemky jako rezervu stavebních míst jako náhradu při realizaci obchvatu města. Záměr prodeje ZM č. 6/2006 dne 6.9.2006 neschválilo.
OV doporučuje prodej s podmínkou dostatečného nadimenzování sítí, aby se případné další stavby rodinných domů v této lokalitě mohly připojit a nemusely mít vlastní přípojky, protože by se mohlo stát, že se do pozemku p.p.č. 728/2, který by měl plnit funkci přístupové komunikace, nevejdou. Také není žádoucí, aby bylo pozemkem vedeno nadměrné množství inženýrských sítí.
17.9.2008 proběhla schůzka s majiteli pozemků výše uvedené zájmové lokality.  Někteří neměli zájem na zasíťování, ostatní požadovali informace o nezbytných finančních prostředcích k vybudování inženýrských sítí a komunikací.
Možnosti zasíťování pozemků a její finanční náročnost zpracoval ing. Soukup, řešil území mezi řekou a budoucí místní komunikací. Tržní cena samotných pozemků bez sítí byla odhadnutá na cca Kč 250,--/m2.
Byla dohledána také studie území z roku 1998 (od řeky k lesu).  Celkový rozpočet nákladů na řešení sítí a komunikací byl ve výši cca 10 mil. Kč v cenové relaci roku 1998.
Královéhradecký úřad zaslal v letošním roce k připomínkování městem Hronov vyhlášení záplavového území toku Dřevíč. Některé pozemky zájmové lokality spadají do aktivní (bourací) zóny záplavového území bez možnosti jakékoliv výstavby.  To znamená, že původní studie nyní neodpovídá technicky ani cenově novým podmínkám a musela by se znovu přepracovat v souladu s novými skutečnostmi. Dá se předpokládat, že finanční náročnost bude ještě vyšší a území vhodné k výstavbě menší. Po přepočtu na cenové relace roku 2009 a vzhledem ke změnám zůstává rozpočet nákladů na řešení sítí a komunikací ve výši cca Kč 10 mil. Materiál o cenách byl poskytnutý RM v roce 2009 panem ing. Soukupem.
OM z důvodu vysoké finanční náročnosti nedoporučuje investici města do zasíťování výše uvedených pozemků.
Ke schvalovacímu procesu záměru prodeje v roce 2009 nedošlo.
Nové skutečnosti:
OM vzhledem k uvedené historii případu záměr prodeje nedoporučuje.
Usnesení RM č. 19/2010 ze dne 20.9.2010: RM nedoporučuje ZM ke schválení záměr prodeje.

Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku  p.p.č. 741/1  o výměře 833 m2 a pozemku p.p.č. 741/2 o výměře 400 m2   v k.ú. Velký Dřevíč – 21 pro


Záměr prodeje pozemku p.p.č. 35/3 a st.p.č. 15 v k.ú. Malá Čermná – Petráško – materiál č. 89
Pan Daniel Petráško, podal žádost o koupi pozemku  p.p.č. 35/3 a st.p.č. 15 v k.ú. Malá Čermná z důvodu podnikatelské činnosti.
Pan Petráško má v současné době uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek p.p.č. 35/3 a st.p.č. 15 v k.ú. Malá Čermná ze dne 12.8.2002, výše nájemného Kč 35000,--/rok. K nájemní smlouvě byl uzavřen dne 18.8.2003 dodatek, kterým byla snížená výše nájemného na Kč 24000,-- za sezónu od 1.4. do 30.9. daného roku. K nájemní smlouvě byl uzavřený dodatek č. 2 dne 16.5.2006, kterým byla upravena sezóna od 1.5. do 31.10. daného roku. Dodatkem č. 3 (RM 9.6.2008) ke stávající nájemní smlouvě se upravila výše nájemného na Kč 12000,--.
Pan Petráško usiloval o koupi předmětných pozemků v roce 2006 a 2007. K oběma prodejům vydal osadní výbor Malé Čermné zamítavé stanovisko, požadoval na těchto pozemcích využití ve prospěch obce – parkoviště nebo jiné využití hodící se do centra.
OM upozorňuje, že dosud nebyla uskutečněna stavba cyklotrasy vedoucí přes hraniční přechod, jejíž část zasahuje do pozemku st.p.č. 15.
OV nedoporučuje prodej před ukončením plánované výstavby cyklotrasy a úpravy komunikace, které zasáhnou částečně do předmětných pozemků.
OM nedoporučuje z výše uvedených důvodů prodej pozemků.
Usnesení RM č. 19/2010 ze dne 20.9.2010: RM nedoporučila ZM ke schválení záměr prodeje.


Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje záměr prodeje  pozemku  p.p.č. 35/3 o výměře 251 m2 a st.p.č. 15 o výměře 320 m2 v k.ú. Malá Čermná k využití pro podnikatelskou činnost – 21 pro


 Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 92
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.
1/ bytová jednotka v čp.76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. 
RM ve svém usnesení č. 12/2010 ze dne 7.6.2010 (bod 7/12) schválila poslední nájemkyni města výměnu bytu za byt v Nerudově ul. č.p.314. Proběhlo předání bytů a od 1.7.2010 je byt v čp. 76 volný. Realitní kancelář (REX Jaroměř), která zprostředkovává prodej bytu, pokračuje v  realitní činnosti. Tržní cena byla stanovena na 500 000,--Kč. Na byt se již byli podívat dva zájemci. První z nich odstoupil od záměru koupě bytu (požaduje větší byt), druhý zájemce se již neozval. Zatím beze změny.
2/ dům čp.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu čp.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009 do 31.5.2010.  
ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti p.  Jakubovi Hojnému za kupní cenu Kč 2 900 000,--.
Bohužel při jednáních o poskytnutí úvěru p. Hojnému byly ze strany banky požadovány další záruky, a proto se předpokládá zaplacení kupní ceny v únoru 2011. Na důkaz vážného zájmu o koupi této nemovitosti navrhl p. Hojný městu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a složit na účet města první část kupní ceny ve výši Kč 100 000,--. Tato smlouva je v přípravě.
Nemovitost je i nadále u realitní kanceláře vedena v nabídce k prodeji – dokud nebude podepsána kupní smlouva.
3/ dům čp. 583, Divadelní ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 8.9.2010 schválilo záměr prodeje bytového domu čp.583, Divadelní ul. Hronov. Od 27.9.2010 probíhá vyvěšování na ÚD, byl osloven znalec na vypracování znaleckého posudku a 30.9.2010 proběhne prohlídka nemovitosti.

Mgr. Líbalová se zeptala, jak se bude postupovat v případě, že p. Hojný složí Kč 100 000,-  a rodej se neuskuteční.
Ing. Vítová vysvětlila, že se připravuje smlouva o smlouvě budoucí, ve které je uvedeno, že kauce v případě neuskutečnění prodeje propadne městu, Předpokládá se, že v únoru 2011 se podepíše kupní smlouva.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 21 pro


Informace o investičních akcích – Š. Šimonová – materiál č. 94
Nové informace investičních akcích města Hronova.
1/ Výměna plynových kotlů v ZŠ a MŠ Hronov, Zbečník čp. 210
Dne 22.9.2010 firma TECHPROFI HK, s.r.o, K Dolíkám 716, Hradec Králové dokončila výměnu plynových kotlů a příslušenství v kotelně v ZŠ Zbečník. Dílo bylo předáno plně funkční, bez zjevných vad a nedodělků.
2/ Výměna oken v domově odpočinku ve stáří Justynka
Dne 13. 9. 2010 bylo podle zákona č. 137/2006 Sb. a podle směrnice MÚ Hronov č.2/2008 vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele pro výměnu oken na staré části Justynky. Předmětem plnění této zakázky je kompletní výměna 71 ks původních dřevěných okenních výplní za plastové s izolačním trojsklem a výměna 70 ks vnitřních parapetů.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace Š. Šimonové o investičních akcích – 21 pro


Informace o investičních akcích – M. Kajnarová – materiál č. 96
1) PD cyklostezky (Knáhlova, Líska, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezka V Lískách
Chybějící zábradlí na cyklostezce bylo osazeno. K dokončení této akce zbývá provést nový nátěr na stávajícím zábradlí u opěrné zdi. Zábradlí je zčásti opatřeno novým nátěrem.
Cyklostezka Střezina – Kozinek
Stavba cyklostezky je stavebně dokončena, v letošním roce dojde k osazení veřejného osvětlení na části cyklostezky. Dojde také k osazení trvalého dopravního značení a to „zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“. Nyní ještě probíhá schvalovací proces, dopravní značky budou osazeny za cca 3 týdny.
Cyklostezky jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.
I nadále se připravují kompletace projektů na Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým a to na trasy Knáhlova ulice, Hronov, Malá Čermná – hraniční přechod a komunikace k Tamadexu, která bude navazovat na cyklostezku Střezina - Kozinek. Komunikace posledně jmenovaná by měla být zrealizována ještě do konce roku 2010.
2) VO  část Padolí – Zbečník
Tato akce navazuje na výstavbu VO v Kostelecké ulici. Výstavbu VO koordinujeme s přeložkou NN, kterou plánuje společnost ČEZ. Z výběrového řízení vzešel dodavatel akce. Termín realizace se kvůli společnosti ČEZ zpozdí na říjen roku 2010.
3) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o zhotovení stavebních úprav u obou objektů a to zateplení obvodového pláště, výměnu okenních výplní a vstupních dveří a zateplení střešního pláště.
Výměna oken i dveří je zcela dokončena. V letošním roce, konkrétně v říjnu by mělo dojít k rekonstrukci střechy na budově MŠ Sluníčko. Oprava bude sestávat z opravy a zahlazení nerovností porušené krytiny na terasách. Na původní konstrukci střech bude provedena tepelná izolace z expandovaného polystyrenu vč. stávající atiky. Dále se položí hydroizolační vrstva (modifikovaný asfalt s nosnou vložkou a hrubozrnným posypem). Dojde také k rekonstrukci všech klempířských prvků.
4) Mateřská škola bez hranic – Spolupráce mateřské školy v Hronově a mateřské školy v Kudowě Zdroj
Projekt byl schválen v dubnu letošního roku na monitorovacím výboru. Investiční část tohoto projektu se týká rekonstrukce dvou umýváren a záchodků, dále výměny podlahových krytin ve všech třech třídách a výměny dveří v MŠ čp. 520.
Při rekonstrukci sociálního zařízení byl zjištěn havarijní stav stávající splaškové kanalizace, do které se měly napojovat nové zařizovací předměty. Tato kanalizace byla zrekonstruována a napojena na stávající splaškovou kanalizaci. Došlo k opravám všech tímto poškozených podlahových konstrukcí a povrchů. Došlo ke zkoušce těsnosti, která vyšla bez problémů. Celá akce je tímto skončena.
Původní dotační projekt rekonstrukce sociálního zařízení je nyní také dokončen, obklady a dlažby jsou vyhotoveny, zařizovací předměty jsou osazeny. V pondělí 27. 9. 2010 bylo zahájeno přejímací řízení, které bude oficiálně ukončeno ve čtvrtek 30. 9. 2010, kdy by měly být odstraněny všechny zjištěné drobné vady.
Podlahové krytiny v hernách jsou zcela vyhotoveny vč. koberců i osazení nového nábytku.
Herní prvky v areálu zahrady obou školek jsou řádně osazeny, předání stavby proběhlo v pondělí 27. 9. 2010 bez zjištěných vad a nedodělků.
Stávající asfaltová plocha na zahradě školky bude zbavena nerovností pokládkou nového živičného povrchu, tím vznikne plocha pro dětské dopravní hřiště. Tato stavební akce se posune na rok 2011 z důvodu stavební akce „Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656.
MŠ čp. 520 Velox zahájí svůj provoz dle plánu 1. 10. 2010 dnem otevřených dveří.
5) Rekonstrukce mostu přes Metuji, U Kopečku
Rekonstrukci této lávky pro pěší obsahuje z finančního hlediska projekt „Extrémní pohraničí – rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hronově a Kudowě Zdroj“. Na tuto dotaci navazuje ještě stavba bikeparku na prostranství za lávkou. Na ploše bikeparku budou osazeny betonové překážky.
U opravy lávky dojde ještě oproti projektu k opravě náběhových říms a zábradlí z každé strany lávky cca tří metrů. Na lávce byly uloženy stávající i nové nosníky a vytvořeno bednění pro betonáž.
Plocha pro bikepark je ohraničena záhonovými obrubníky a jsou vytvořeny a zhutněny štěrkové podkladní vrstvy. Zbývá vytvořit asfaltovou vrstvu a do ní usadit betonové překážky. Naproti plochy pro bikepark budou osazeny 4 ks herních prvků pro děti.
Celá akce by měla být dokončena do konce října 2010.
6) Veřejné osvětlení Mikoláše Alše a Mánesova
Stavba veřejného osvětlení ve výše jmenovaných ulicích je vynucená stavební akce společností ČEZ. Společnost ČEZ při předkládání plánu investic na rok 2010 neměla tuto akci v plánu zahrnutu. Nicméně po oznámení s určitým předstihem Město Hronov přistoupilo k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. V první výzvě žádný z dodavatelů nesplnil podmínku platby do 31. 3. 2010, proto byla vyhlášena výzva nová. Termín odevzdání nabídek je v pátek 1. 10. 2010.
Město Hronov má na stavbu veřejného osvětlení projektovou dokumentaci vč. platného stavebního povolení.
7) Skupinový projekt Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace zatím nebyla vyhlášena a informace o datu vyhlášení zatím na stránkách SFŽP nejsou. Do této výzvy se bude žádat společnost VaK Náchod a.s. Počítá se, že s realizací projektu se započne na konci léta roku 2011.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace M. Kajnarové o investičních akcích – 21 pro


Smlouva budoucí  o zřízení věcných břemen – k.ú. Hronov, Freiwald – materiál č.97
S materiály č. 97 a 100 seznámila zastupitele ing. Havelková.
Na základě jednání s panem ing. Alešem Freiwaldem, je předložen návrh na zřízení budoucích věcných břemen. Jedná se o vzájemné tolerování užívání pozemků.
Pan Freiwald požaduje umožnění odvodu vod z budoucí elektrárny z důvodu nevyhovujících výškových poměrů v místě pozemků, které vlastní. Odvod vod (podzemní, zatrubený) by měl v budoucnu vést v pozemku p.p.č. 539 v majetku města.
Město Hronov požaduje možnost průchodu pozemkem p.p.č. 542/1 v majetku pana Freiwalda  a pozemkem p.p.č. 1704/13 v majetku Aleše a Dany Freiwaldových. Občané města Hronova jsou zvyklí užívat tento průchod ke zkrácení cesty. 
OM konzultoval zřízení věcných břemen s právničkou města, lze uzavřít jako smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen, z časových důvodů bude smlouva předložena na dalším jednání ZM s předjednáním v RM.    
Usnesení ZM ze dne 8.9.2010:
ZM ukládá předložit na dalším jednání ZM návrh smlouvy o zřízení dvou věcných břemen.
Nové skutečnosti:
OM připravil po konzultaci s právničkou dvě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Vzhledem k tomu, že jsou obě strany smlouvy jednou oprávnění a jednou povinní z věcného břemene, byla by verze jedné smlouvy zbytečně komplikovaná, dlouhá a nepřehledná. Proto byla zvolena varianta dvou smluv.
Návrhy smluv byly zaslány panu Freiwaldovi, případné připomínky, či změny budou dodatečně RM předloženy při jednání.
Pan Freiwald nemá k návrhu smluv připomínky.
Usnesení RM č. 19/2010 ze dne 20.9.2010, bod 24/19 a 25/19: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smluv.

Mgr. Líbalová se zeptala, proč je ve smlouvě omezení na 5 let a co se bude dít po 5 letech.
Ing. Havelková vysvětlila, že pokud se do 5 let od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí neuzavře smlouva o zřízení věcného břemena, smlouva budoucí zanikne. 

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
1) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 21/OM/10 mezi Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný) a panem Alešem Freiwaldem a paní Danou Freiwaldovou (budoucí povinní ), na pozemku p.p.č. 542/1 a 1704/13 v k.ú. Hronov. Věcné břemeno spočívá v právu průchodu po části těchto pozemků – 20 pro, 1 se držel
2) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 22/OM/10 mezi Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný) a panem Alešem Freiwaldem, (budoucí oprávněný ), na pozemku p.p.č. 539 v k.ú. Hronov. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a užívání odvodu odpadních vod z provozu elektrárny potrubím uloženým pod povrchem tohoto pozemku – 20 pro, 1 se zdržel


Záměr prodeje podílu pozemku p.p.č. 956/24  v k.ú. Hronov - Prouzovi  - materiál č. 100
Pan ing. Radko Prouza a paní Zuzana Prouzová  podali žádost o koupi podílu o velikosti 1/5 pozemku p.p.č. 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov.  Záměrem je zajištění přístupu k rodinnému domu čp. 823.  
Pozemek p.p.č. 956/24  je druhem pozemku zahrada a slouží jako přístup k č.p. 819 – 823. Byl majitelům domu čp. 819 – 822 odprodán z majetku města Hronova v roce 2005.
Jeden pětinový podíl (přístup k domu čp. 823) zůstal v majetku města Hronova z důvodu problému se zastupováním paní Prouzové v majetkových záležitostech. Přístup k domu čp. 823 byl s panem Prouzou vyřešen nájemní smlouvou č. 1/OM/06 ze dne 28.6.2006. Koupí pozemku nájemní smlouva zanikne.
V letošním roce byl usnesením Okresního soudu v Náchodě ustanoven zvláštní zástupce paní Prouzové, ing. Ivo Hosnedl, který je oprávněn zastupovat ji v řízení o sepis kupní smlouvy ohledně pozemku parc.č. 956/24 v k.ú. Hronov a v řízení o povolení vkladu do katastru nemovitosti. 
Cena prodeje pozemku  dle  usnesení  ZM č.3/2003 ZM: pozemky zemědělské BPEJ x koef. 4
Účetní hodnota pětinového podílu pozemku p.p.č. 956/24 je Kč 444,80.
Kupní cena pozemku činí (dle kupní smlouvy při prodeji ostatních podílů) Kč 9256,--.
Kupující uhradí pětinu správního poplatku pro vklad do katastru nemovitostí.
Odbor majetek doporučuje k prodeji.
Usnesení RM č. 16/2010 ze dne 9.8.2010, bod 21/16: RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pětinového podílu pozemku p.p.č. 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov, k využití jako přístupu k rodinnému domu.  Cena prodeje Kč 9256,-- - 21 pro


Informace – postup prodeje pozemků na náměstí České poště s.p. – materiál č. 101
OM předložil informaci k postupu prodeje pozemků na náměstí České poště s.p.
1.  Žádost České pošty s.p. o koupi pozemků města Hronova na výstavbu nové pošty.
2.  Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1707/1 o výměře 650 m² a p.p.č. 1592/2 o výměře 77 m² v k.ú. Hronov schválilo ZM na svém zasedání dne 28.4.2004, Usnesení č.3/2004, bod 13/3.
3.  Vyvěšování záměru prodeje pozemků p.p.č. 1707/1 a p.p.č. 1592: 4.5.- 19.5.2004.
4.  Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1707/2 o výměře 128 m² v k.ú. Hronov a prodej pozemků p.p.č. 707/1 o výměře 650 m² a p.p.č. 1592/2 o výměře 77 m² v k.ú. Hronov za cenu Kč 1 170,--/m²,  celkem cena Kč 850 590,-- České poště s.p., Olšanská 38/9, Praha 3, odštěpný závod Východní Čechy, zastoupený ředitelem Ing. Františkem Bakešem, Na Hrádku 105, 532 05 Pardubice, IČ  47114983, DIČ CZ47114983. Schváleno ZM dne 27.10.2004 – Usnesení č.7/2004, bod 4/7 a 5/7.
5.  Vyvěšování záměru prodeje pozemku p.p.č. 1707/2 v k.ú. Hronov: 15.11.- 30.11.2004.
6.  Žádosti o odkoupení pozemku p.p.č. 1707/2 v k.ú. Hronov od Mackových a Frýbových, s daty 9.11., 22.11. a 29.11. 2004.
7.  Prodej pozemku p.p.č. 1707/2 o výměře 128 m² v k.ú. Hronov za cenu Kč 1 170,--/m², celková cena Kč 149 760,-- České poště s.p., Olšanská 38/9, Praha 3, odštěpný závod Východní Čechy, zastoupené ředitelem Ing. Františkem Bakešem, Na Hrádku 105, 532 05 Pardubice. IČO  47114983, DIČ CZ47114983. Schváleno ZM dne 15.12.2004 – Usnesení č.8/2004, bod 11/8.
8.  Dopis od České pošty s.p. ze dne 16.2.2005 – nesouhlas s cenou za pozemky v celkové částce Kč 1 000 350,--(tržní cena), mohou zaplatit pouze cenu dle znaleckého posudku ve výši Kč 307 210,--.
9.  Projednání dopisu České pošty s.p. na zasedání ZM dne 2.3.2005: Usnesení č.1/2005 bod 13/1: ZM nesouhlasí s nabízenou cenou za pozemky p.p.č.1707/1 o výměře 650 m², p.p.č. 1707/2 o výměře 128 m² a p.p.č. 1592/2 o výměře 77 m² v k.ú. Hronov, ve  výši  Kč 307 210,-- od České pošty s.p., Olšanská 38/9, Praha 3, odštěpný závod Východní Čechy, zastoupený ředitelem Ing. Františkem Bakešem, Na Hrádku 105,  532 05 Pardubice. IČO 47114983, DIČ CZ47114983, a trvá na svém původním rozhodnutí odprodat pozemky za celkovou cenu Kč 1 000 350,-- dle Usnesení č. 7/2004 bod 5/7 a Usnesení č.8/2004 bod 11/8.
10. Odbor výstavby, ŽP a Z MěÚ Hronov vydává dne 11.7.2005 Územní rozhodnutí, které nabylo  právní moci 3.8.2005 o umístění stavby č. 840 ,,Pošta Hronov“
11. Jednání se zástupcem České pošty dne 27.7.2005, změna projektu na parkoviště za budoucí novou budovou pošty a tím i změna v pozemcích. Je třeba směnit budoucí pozemek Mackových (1/2 pozemku p.p.č. 9 a ½ p.p.č. 1707/4) za stejnou výměru z pozemků města Hronova (část pozemku p.p.č. 1707/1 a p.p.č. 1707/2).
12. Zasedání ZM dne 14.9.2005:
      Usnesení č.4/2005:
      1. ZM revokuje svoje usnesení – bod č.5/7 z Usnesení č. 7/2004 ze dne 27.10.2004
      2. ZM revokuje svoje usnesení – bod č. 11/8 z Usnesení č.8/2004 ze dne 15.12.2004
      3. ZM schvaluje – záměr směny cca 86 m² (určí geometrický plán) z pozemků p.p.č. 9 a p.p.č. 1707/4 v k.ú. Hronov, které budou v době provedení směny ve vlastnictví Zdeňka a Ivany Mackových, za stejnou výměru z pozemků p.p.č.1707/1 a p.p.č. 1707/2, které jsou ve vlastnictví města Hronova.
13. Vyvěšování záměru směny pozemků p.p.č. 1707/1 a p.p.č.1707/2 v k.ú. Hronov (s Mackovými):  od 3.2.2006.
14. Vypracován GP na oddělení pozemků (pro směnu s Mackovými) – změna číslování pozemků
15. RM 22.5.2006, Usnesení č. 12/2006, bod 13/12: doporučení ZM ke schválení směny pozemku  p.p.č. 1707/5 o výměře 87 m² v k.ú Hronov (majetek města Hronova) za pozemky p.p.č. 9/2 o výměře 61 m² a p.p.č 1707/4 o výměře 26 m² v k.ú. Hronov (majetek Mackových) a návrh směnné smlouvy a smlouvy o zřízení VB.
16. ZM 21.6.2006, Usnesení č.4/2006, bod 6/4 : ZM schvaluje směnu pozemku p.p.č. 1707/5 o  výměře 87 m² v k.ú Hronov (majetek města Hronova) za pozemky p.p.č. 9/2 o výměře 61 m² a  p.p.č 1707/4 o výměře 26 m² v k.ú. Hronov (majetek Mackových) a směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení VB .
17. 2.8.2006 – vklad do KN směnné smlouvy Město – Mackovi.
18. RM 12.6.2006, Usnesení č, 13/2006, bod č. 23/13: doporučení ZM ke schválení
 1/ záměru prodeje pozemku p.p.č. 1592/2 o výměře 77 m²,p.p.č. 1707/1 o výměře 597 m², p.p.č. 1707/2 o výměře 95 m², p.p.č. 1707/4 o výměře 26 m² a p.p.č. 9/2 o   výměře 61 m² vše v k.ú Hronov za účelem výstavby nové provozovny pošty. Výchozí cena záměru prodeje – tržní cena.
 2/ v případě, že se po dobu zveřejnění záměru prodeje nepřihlásí jiný zájemce, prodat pozemky dle bodu 1/ České poště s.p. za cenu dle znaleckého posudku tj. Kč 353 630,-
- s tím, že současně bude uzavřena mezi Městem Hronov a Českou poštou s.p.  ,,Smlouva o souhlasu města s budoucím užíváním veřejného prostranství“ za účelem přidělení 8 parkovacích míst pro zákazníky. Pošta uhradí městu částku Kč 651 200,--
jako zálohu za budoucí užívání veřejného prostranství do 14 dnů po zahájení výstavby budovy pošty.
19. ZM 21.6.2006, Usnesení č. 4/2006, bod č. 7/4 – schváleno doporučení RM ze dne 12.6.2006   (záměr prodeje + prodej po vyvěšení – viz předchozí bod).
20. Vyvěšování záměru prodeje dle bodu 18 odst 1/: 25.8.- 11.9.2006.
21. 2.11.2006 – podpis kupní smlouvy a smlouvy o souhlasu města s budoucím užíváním veřejného prostranství.
22. 29.11.2006 – vklad do KN (právní účinky vkladu).
23. Prosinec 2006 – vydáno stavební povolení na stavbu ,,Pošta Hronov“ s platností do 31.8.2008.
24. 30.8.2007 – dopis p. starostky generálnímu řediteli České pošty s.p. s dotazem, kdy začnou stavět, v návaznosti na stavbu revitalizace náměstí. Následovala společná prezentace revitalizace náměstí – výstavba pošty v Sále J. Čapka.
25. 5.6.2008 – pracovní schůzka se zástupci České pošty s.p. v Sále J. Čapka – za účelem podání vzájemných informací k zamýšlené výstavbě nové provozovny České pošty na náměstí, hovořeno bylo mimo jiné o výstavbě nové provozovny, o provozu stávající provozovny. Ing. Jan Balák, náměstek generálního ředitele pro technické zdroje konstatoval, že závazné termíny uvedené ve stavebním povolení (platnost do 31. 12. 2008) i kupní smlouvě (doplatek ceny za pozemek) jsou pro poštu stále platné.
26. Koncem r. 2008 Česká pošta s.p. zahájila výstavbu nové provozovny na náměstí – byla vybudována základová deska s přípojkami.
27. 24.3.2009 – odbor výstavby vydal souhlas s prodloužením lhůty k dokončení stavby do 31.12.2014.
28. Dopisem ze dne 15.4.2009 Česká pošta s.p. informuje o průběhu stavby a zároveň byla otevřena otázka smlouvy ze dne 2.11.2006 (doplacení ceny za budoucí užívání veřejného prostranství).  Toto plnění do dnešního dne nebylo uzavřeno, pošta dále nestaví, i když z naší strany došlo k několika jednáním.

Informace doplněné starostkou
• Dne 13. 1. 2010 jsem se v Praze zúčastnila jednání s Ing. Pavlem Pulkrábem, ředitelem úseku správy majetku. Obsahem byla dostavba pošty a doplacení ceny za pozemek. Panem ředitelem mi bylo sděleno, že se celkově vyměnilo vedení pošty (nová ředitelka) a byly přehodnoceny původně plánované logistické celky (v jejich rámci měla být postavena nová pošta v Hronově). Na přímý dotaz, zda se bude ve výstavbě pokračovat, neuměl odpovědět, spíše se přikláněl k názoru, že ne. Na dotaz, zda nabídne pošta pozemek na náměstí k odprodeji, řekl, že ne. Pošta se nachází v procesu transformace na akciovou společnost a v tomto období (nikdo neví, kdy skončí) nesmí nakládat se svými majetky (pouze do výše Kč 60.000,--). Přislíbil pomoc s doplacením kupní ceny za pozemek (Kč 651.200,--).
• Dne 6. května přijeli do Hronova zástupci pošty Ing. Pavel Štěpán, ředitel odboru stavebních a technologických investic a paní Andrea Vítková, ředitelka sekce AČ úsek správy majetku. Potvrdili, že stále trvá stav, který mi byl sdělen Ing. Pulkrábem v lednu. Novou informací bylo, že je již rozhodnuto, že se nová pošta na náměstí dostavovat nebude. Pozemek stále nelze prodat. Požádali město o spolupráci s hledáním volného vhodného prostoru pro novou poštu. Přesné nároky na potřebnou rozlohu nebytového prostoru nám nebyli schopni sdělit. Prohlédli si nedokončenou přístavbu Jiráskova divadla s tím, že by to mohl být vhodný prostor pro novou poštu. Doplacení kupní ceny za pozemek na základě stávající smlouvy dle jejich vyjádření bude velmi složité, budou znovu prověřovat. Domluvili jsme se, že nám dají co nejdříve vědět, zda by jim nedokončená přístavba vyhovovala a jak se staví k doplacení kupní ceny. Zástupci pošty nás po jednání požádali, abychom závěry z jednání prozatím nezveřejňovali, protože u České pošty nikdy není jasné, zda to, co platí dnes, bude platit i zítra. Jejich požadavek jsme akceptovali.
• Protože se po jednání nikdo neozval, napsala jsem Ing. Štěpánovi mail s dotazem, jak se věci mají. Po 14-ti dnech mi přišlo oznámení, že mail nebyl doručen. Posílala jsem ho znovu. Také jsem jej zkoušela opakovaně kontaktovat telefonicky, „účastník byl nedostupný“.
• Koncem září jsem kontaktovala ředitele Ing. Pulkrába s tím, že se s Ing. Štěpánem nemohu spojit. Ing. Pulkráb mi oznámil, že on i Ing. Štěpán již ve s. p. Česká pošta nepracují. Kontaktovala jsem tedy paní Vítkovou. Ta mi potvrdila, že se opět vyměnilo celé vedení pošty a co bude dál nikdo neví. Doporučila mi oslovit nového ředitele úseku správy majetku Mgr. Filipa Boučka. Tento týden odejde panu řediteli dopis s žádostí o doplatek kupní ceny za pozemek na základě platné kupní smlouvy. Dle sdělení paní Vítkové je Mgr. Bouček právník a mohl by mít na celou věc odlišný názor než minulé vedení pošty, které doplacení kupní ceny rozporovalo. Neodmítalo cenu doplatit, ale ne na základě této smlouvy.

J. Zelený se zeptal, proč se prodloužila lhůta pro dokončení stavby do r. 2014, proč se tuto zásadní věc nedozvědělo ZM.
Starostka odpověděla, že prodloužení lhůty pro dokončení stavby je věcí státní správy, tj. stavebního odboru,
A. Hurdálek souhlasil s názorem p. Zeleného.
Starostka vysvětlila, že ani v současné době není město schopno říci, jak to bude dál, smlouvy se uzavíraly v dobré víře, byl to návrh pošty, od té doby se několikrát změnilo vedení, které má pokaždé jiný názor.
Mgr. Líbalová řekla, že byla chyba, že ZM prodalo pozemek bez jednoznačného závazku vybudování nové pošty. Řekla, že by se mělo hledat řešení, jak náměstí dokončit.
MVDr. Strnad řekl, že ZM není schopno nařídit majiteli pozemku, aby tam něco postavil.
Ing. Jára řekl, že by se měla rozebrat stávající smlouva a najít páky na donucení pošty stavět. Dále na základě svých zkušeností potvrdil, že Česká pošta, s. p. je opravdu subjekt, se kterým je velmi těžké se domluvit.
MVDr. Strnad navrhl sankcionovat poštu za parkování aut před stávající poštou.
Starostka závěrem uvedla, že nové (stávající) vedení pošty bude znovu písemně osloveno a vyzváno k doplacení kupní ceny za pozemek.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o postupu prodeje pozemků na náměstí České poště s. p. – 21 pro


5. Různé
Zrušení výborů zastupitelstva a odvolání jejich členů
– materiál č. 85
Materiál vysvětlil zastupitelům tajemník.
Zastupitelstvo města na svém jednání č.9/2006, ze dne 13.12.2006, pod bodem usnesení 18/9 a 19/9 zvolilo členy kontrolního výboru a předsedkyni kontrolního výboru. Pod bodem usnesení 21/9 a 22/9 zvolilo členy finančního výboru a předsedkyni finančního výboru. Učinilo tak v souladu se zákonem o obcích §84/2/l a zároveň neurčilo dobu jejich působení.
Dne 13.10.2008 rezignovala na členství v zastupitelstvu Mgr. Štěpánka Thérová, dosavadní předsedkyně kontrolního výboru.
Zastupitelstvo města na svém jednání č.7/2008 dne 22.10.2008 pod bodem 50/7 zvolilo členem kontrolního výboru Mgr. Jana Šnajdra a pod bodem 51/7 předsedkyní kontrolního výboru ThMgr. Olgu Líbalovou.
Zastupitelstvo města na svém jednání č.2/2009 dne 22.4.2009 pod bodem 33/2 volí předsedou finančního výboru p. Davida Pavlíčka a pod bodem 34/2 členkou kontrolního výboru Mgr. Helenu Kudelovou.
Zákon o obcích nemá ustanovení o tom, zda činnost výborů končí současně s ukončením funkčního období zastupitelstva. Je proto nutné, aby zastupitelstvo města výbory zrušilo a jejich členy odvolalo.

Návrh na usnesení:
1) Zastupitelstvo města ruší ke dni voleb do městského zastupitelstva, tj. k 15.10.2010 kontrolní výbor a odvolává jeho členy: Mgr. Olgu Líbalovu, Alenu Ševčíkovou, Věru Řehůřkovou, Mgr. Jana Šnajdra, Mgr. Helenu Kudelovou – 21 pro
2) Zastupitelstvo města ruší ke dni voleb do městského zastupitelstva, tj. k 15.10.2010 finanční výbor a odvolává jeho členy: Davida Pavlíčka, Ing. Vlastimila Kráčmara, Hanu Fiedlerovou, Ing. Jaroslava Víta, Ing. Jana Tichého – 21 pro


Výše odměny pro členy RM ve volebním mezidobí – materiál č. 102
Změnou zákona č. 298/2008 Sb., kterým se mění zákon o obcích, byla změněna pravidla pro „fungování“ obce v tzv. volebním mezidobí, tedy v době ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, resp. do zvolení nových obecních orgánů. První den voleb zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce, zastupitelstvo svoji činnost již nevykonává, avšak v obcích, v nichž je zvolena rada obce, bude v tomto období dosavadní rada i nadále vykonávat své pravomoci.
Novela však jednoznačně neřeší odměňování členů rady v tomto volebním mezidobí. Vyplácena může být částka, která byla schválena ZM dne 18.2.2009, a to ve výši Kč 2.570,00 měsíčně pro člena rady, nebo to může být částka nižší, případně žádná.
Z tohoto důvodu Vám předkládáme k projednání a schválení výši odměny pro člena rady ve volebním mezidobí, tj. od 16.10.2010 do doby, než bude zvolena nová rada města.
Níže uvedené částky jsou vypočítány v souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb. ze dne
5. ledna 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 614/2006 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2003 Sb.
Ing. Jára navrhl za sebe, MUDr. Miholu a Mgr. Málka odměnu ve výši Kč 0,-.
Starostka se zeptala dalších dvou radních – Ing. Jeništy a pana Topolnického, zda si návrh kolegů osvojí. Oba členové rady souhlasili.

Návrh na usnesení:
ZM  schvaluje měsíční odměnu členu rady v období od 16.10.2010 do dne, kdy bude zvolena nová rada města, ve výši Kč 0 – 21 pro


Zpráva kontrolního výboru
Předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Líbalová seznámila zastupitele se Zápisem z kontroly služebních vozidel v majetku města.

Tajemník vysvětlil, proč by neměl být zápis z KV zastupitelstvem projednáván. Byly procesně porušeny dva paragrafy ze zákona o obcích:
- na zápisu jsou jen dva podpisy (měli by být podepsáni všichni členové KV)
- zápis měl podepsat zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala
- k zápisu pro ZM mělo být přiloženo vyjádření zaměstnanců, jichž se kontrola týkala
Doporučil ZM uložit KV odstranit nedostatky do konce jejich fungování.
Starostka navrhla, aby se zápis projednal s tím, že se doplní o všechny náležitosti.
Mgr. Líbalová vysvětlila, že šlo o nelehký úkol, který dostali od ZM před prázdninami, vysvětlila závěry, ke kterým KV došel a navrhla zaktualizovat a zpřehlednit směrnici o používání služebních aut.
Mgr. Šnajdr řekl, že zápis byl zpracován stejným způsobem jako ty předešlé, zeptal se, proč to nebylo vytýkáno už dříve.
Tajemník odpověděl, že se to nyní hodilo.
Starostka požádala další dvě přítomné členky KV o vyjádření, zda předložený zápis podepíší.
Mgr. Řehůřková řekla, že zadání bylo splněno a zápis podepíše.
Mgr. Kudelová také odpověděla, že s obsahem zápisu nemá problém.
Mgr. Líbalová upozornila, že město mělo metodicky KV vést.
Tajemník odpověděl, že není věcí města vést metodicky KV. Upozornil, že zápis dostal pozdě a nemohl na nedostatky upozornit.
MVDr. Strnad se zeptal, kolik km najede auto MP. Navrhl převést jejich auto z důvodu vysoké spotřeby benzínu na plyn.
Starostka odpověděla, že nadřízenou MP je ona a kolik km jejich auto za rok najede, neví. Uvedla, že vyšší spotřeba u vozidla MP je dána „popojížděním“ pouze po městě.
V předloženém zápise byla navržena tato doporučení:
- zaktualizovat a zpřehlednit „Směrnici č. 07/2003“
- archivovat žádanky – „příkazy k jízdě“ – zapracovat do směrnice
- pro přehlednost v knize jízd oddělovat od sebe jednotlivé měsíce
O předložených doporučeních byla vedena diskuse. Mgr. Řehůřková uvedla, že se jedná o doporučení KV, o kterém dle jejího názoru není potřeba hlasovat. Je to doporučení, nemusí se o něm hlasovat.
Starostka doporučila, aby se o doporučeních hlasovalo. Jen přijaté usnesení ve smyslu „schvaluje“ nebo „ukládá“ bude úřadem splněno. Doporučení není závazné.
Ing. Jára uvedl, že by KV měl doplnit náležitosti, které má zápis mít. K  archivování žádanek vyjádřil stejný názor jako pan tajemník v diskusi, domnívá se, že je zcela nadbytečné je archivovat.
K návrhu, aby v knize jízd začínal, každý měsíc na nové stránce se vyjádřil Ing. Jeništa – uvedl, že v knize jízd by nemělo být žádné prázdné místo.
Starostka vysvětlila, že město dělá na každý měsíc zvlášť výkazy o spotřebě, v knize jízd se žádné řádky nevynechávají, aby nikdo nic nemohl dopsat. Doporučila stávající systém zanechat.
Mgr. Šnajdr vysvětlil, proč navrhli každý měsíc zvlášť – není přehledné pro kontrolu.

MVDr. Strnad navrhl, aby se zpráva s ohledem na formální nedostatky nebrala na vědomí.
Starostka dala o protinávrhu hlasovat.

Návrh na usnesení:
ZM nebere na vědomí Zápis kontrolního výboru o kontrole služebních vozidel v majetku města   - 7 pro, 7 proti, 7 se zdrželo
Návrh nebyl přijat.

Starostka dala hlasovat o původním návrhu na usnesení.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí Zápis kontrolního výboru o kontrole služebních vozidel v majetku města – 10 pro, 6 proti, 5 se drželo
Ani tento návrh nebyl přijat.

MUDr. Klikarová řekla, že tímto hloupým dohadováním se zrušila náročná práce KV.
Mgr. Líbalová upozornila, že jindy nevadilo, že zprávy KV nejsou podepsané všemi členy výboru. Řekla, že je to neúcta zastupitelů k lidem, kteří celé prázdniny pracovali.

Starostka požádala o důstojné zakončení jednání ZM.

6. Diskuse
Mgr. Řehůřková poděkovala za novou kotelnu v ZŠ Zbečník.
Mgr. Málek poděkoval TS za opravu místních komunikací ve Zbečníku.
Ing. Jára upozornil na uschlý strom na náměstí. Starostka odpověděla, že strom se bude zřejmě vyměňovat.
Mgr. Líbalová poděkovala všem členům KV za práci na úkolu a zastupitelům poděkovala za to, že letos církve nedostaly žádný příspěvek, ačkoliv se přispívá na kulturu. Uvedla, že ona jediná poskytuje prostor pro vystoupení dětí z mateřské školy.
M. Kollertová se ohradila proti tvrzení paní Líbalové a zeptala se, zda bude KDU-ČSL  spolupracovat s KISem při organizování kulturních akcí tak, jak mají uvedeno ve volebním programu.
A. Hurdálek popřál všem kolegům zastupitelům, ať prožívají spokojený život a vše nejlepší.
J. Zelený se zeptal, kdy zaniknou mailové schránky pro zastupitele. Požádal o informaci, kdy schránky zaniknou.
Starostka řekla, že se počká, jak dopadnou volby.
Tajemník poděkoval všem zastupitelům za spolupráci.
Místostarosta poděkoval za nápady, které vzešly od ZM a  popřál všem zdraví.
Starostka poděkovala zastupitelům za spolupráci a všem zaměstnanců městského úřadu za realizaci úkolů ze ZM.


Konec jednání v 18.50 hod.
Zapsala Lucie Hornychová

Usnesení č. 7/2010
z  jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 6. 10. 2010 od 17.00 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/7 – ověřovatele zápisu Mgr. Jana Šnajdra, Mgr. Olgu Líbalovou – 16 pro, 2 se zdrželi
2/7 – navržený program jednání – 20 pro
3/7 - rozpočtová opatření č. 05/2010 dle přílohy – 21 pro
4/7 - navýšení příspěvku pro KIS Hronov na 80. ročník JH o Kč 262.500,00 v rámci rozpočtových opatření č. 05/2010 – 16 pro, 5 se zdrželo
5/7 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 695 a části pozemku p.p.č. 1630 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5 m2 k využití pro stavbu trafostanice  - 20 pro
6/7 -  záměr prodeje části pozemku p.p.č. 796 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5 m2 k využití pro stavbu trafostanice  - 20 pro
7/7 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 21/OM/10 mezi Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný) a panem Alešem Freiwaldem a paní Danou Freiwaldovou (budoucí povinní), na pozemku p.p.č. 542/1 a 1704/13 v k.ú. Hronov. Věcné břemeno spočívá v právu průchodu po části těchto pozemků – 20 pro, 1 se držel
8/7 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 22/OM/10 mezi Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný) a panem Alešem Freiwaldem (budoucí oprávněný), na pozemku p.p.č. 539 v k.ú. Hronov. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a užívání odvodu odpadních vod z provozu elektrárny potrubím uloženým pod povrchem tohoto pozemku – 20 pro, 1 se zdržel
9/7 - záměr prodeje pětinového podílu pozemku p.p.č. 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov, k využití jako přístupu k rodinnému domu.  Cena prodeje Kč 9256,-- - 21 pro
10/7 - měsíční odměnu členu rady v období od 16.10.2010 do dne, kdy bude zvolena nová rada města, ve výši Kč 0 – 21 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
11/7 -  informace z jednání Rady města Hronova – 20 pro
12/7 - kontrolu plnění usnesení č.6/2010 – 21 pro
13/7 - kontrolu plnění nesplněných bodů z jednání ZM č.1 – 5/2010  - 21 pro
14/7 - výsledky ankety na téma vysílání městského rozhlasu – 21 pro
15/7 - stav pohledávek města Hronov k 27. 9. 2010 – 21 pro
16/7 - stav úvěrů a leasingů města Hronov k 30. 9. 2010  – 21 pro
17/7 - informaci OM o prodeji domů v majetku města – 21 pro
18/7 - informace Š. Šimonové o investičních akcích – 21 pro
19/7 - informace M. Kajnarové o investičních akcích – 21 pro
20/7 - vědomí informaci OM o postupu prodeje pozemků na náměstí České poště s. p. – 21 pro
21/7 – poděkování, připomínky a reakce zastupitelů vznesené v diskusi – 21 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
22/7 -  záměr prodeje pozemku  p.p.č. 741/1  o výměře 833 m2 a pozemku p.p.č. 741/2 o výměře 400 m2   v k.ú. Velký Dřevíč – 21 pro
23/7 - záměr prodeje  pozemku  p.p.č. 35/3 o výměře 251 m2 a st.p.č. 15 o výměře 320 m2 v k.ú. Malá Čermná k využití pro podnikatelskou činnost – 21 pro

Zastupitelstvo města ruší:
24/7 -  ke dni voleb do městského zastupitelstva, tj. k 15.10.2010 kontrolní výbor a odvolává jeho členy: Mgr. Olgu Líbalovu, Alenu Ševčíkovou, Věru Řehůřkovou, Mgr. Jana Šnajdra, Mgr. Helenu Kudelovou – 21 pro
25/7 - ke dni voleb do městského zastupitelstva, tj. k 15.10.2010 finanční výbor a odvolává jeho členy: Davida Pavlíčka, Ing. Vlastimila Kráčmara, Hanu Fiedlerovou, Ing. Jaroslava Víta, Ing. Jana Tichého – 21 pro
 
Zastupitelstvo města nebere na vědomí:
26/7 - Zápis kontrolního výboru o kontrole služebních vozidel v majetku města - 7 pro, 7 proti, 7 se zdrželo
27/7 - Zápis kontrolního výboru o kontrole služebních vozidel v majetku města  – 10 pro, 6 proti, 5 se drželo

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 10. 2010