živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2022

jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 14.12.2022 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Martin Čejchan, Ing. Lukáš Polej, Markéta Machová, Ing. Ivana Andršová, Stanislav Hornych, Ing. Tomáš Jansa, Michala Nykličková, David Pavlíček, Ing. Ivana Stonjeková, Mgr. Milena Štelzigová
Omluveni: Ing. Martin Houštěk, Markéta Umlaufová, Mgr. Josef Thér
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Zapisovatel: Milena Moravcová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivana Stonjeková, Ing. Tomáš Jansa
 
Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 18 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Ivana Stonjeková a Ing. Tomáš Jansa – 17 pro, 1 se zdržel.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 63 až 81 včetně příloh, pozvánka na dnešní jednání a čerpání rozpočtu festivalu Jiráskův Hronov.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 18 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 19. října 2022. Žádné nebyly.

V úvodu vystoupily s vánočním programem děti z mateřské školy.

Program jednání:
1. Finanční záležitosti

63 - Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
64 - Pravidla rozpočtového provizoria
65 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2023
66 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hronova na roky 2024-2025
67 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2023
68 - Rozpočtová opatření č. 10/2022/RM, č. 11/2022/RM, č. 12/2022/RM - vzetí na vědomí
69 - Rozpočtové opatření č. 13/2022/ZM
70 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 3
81 - Podání žádosti o dotaci a zajištění spolufinancování projektu „Sousedská setkání - Hronov a Bielawa“
 
2. Majetkové záležitosti
74 - Prodej pozemků parc. č. 1130/2, 1697/1 v k. ú. Hronov
75 - Prodej části pozemku parcelní číslo 870/1 v k. ú. Rokytník
76 - Prodej pozemku parc. č. 1140/7 v k. ú. Žabokrky, SVJ Žabokrky 61 a 62, Hronov
77 - Záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 75/9 v k. ú. Velký Dřevíč
78 - Prodej části pozemku parc. č. 31/1 v k. ú. Zbečník, obci Hronov
79 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1695/10 v k. ú. Hronov
80 - Prodej části pozemku parc. č. 1084/1 v k. ú. Hronov
Informace o investičních akcích – prezentace
 
3. Různé
71 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
72 - Volba členů finančního a kontrolního výboru
73 - Ustanovení osadních výborů

4. Diskuze

 

1. Finanční záležitosti

63 - Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24.04.2019 schválilo uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo 99022983708, jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu 34.000.000,00 Kč, čerpání opakovaně, nejpozději však do 28. 4. 2021, splacení jistiny nejpozději do 30. 4. 2021. Ve smlouvě je sjednáno, že čerpání do 10.000.000,00 Kč je možné bez uvedení či dokládání účelu, čerpání nad tuto částku je určeno k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy z obdržených dotací u projektů spolufinancovaných z dotací a k čerpání je nutné doložit smlouvu o dílo, stavební povolení, rozhodnutí o poskytnutí dotace na konkrétní projekt a příslušnou fakturu.

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 16.12.2020 schválilo uzavření Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, kde se změnilo období čerpání úvěru, a to do 29. 4. 2022, a datum splatnosti jistiny, a to do 30. 4. 2022. Ostatní ujednání smlouvy zůstala beze změny.

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 15. 12. 2021 schválilo uzavření Dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, kde se změnilo období čerpání úvěru, a to do 29. 4. 2023, a datum splatnosti jistiny, a to do 30. 4. 2023. Ke Smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 99022983708 byla zřízena cena za rezervaci zdrojů ve výši 0,05 % p.a. z nečerpaného Úvěru. Ostatní ujednání smlouvy zůstala beze změny.

Vzhledem k probíhajícím a plánovaným akcím je předpoklad, že k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy z dotací bude nutné mít tento úvěr k dispozici i nadále, tj. i po dubnu 2023. Z tohoto důvodu je zastupitelstvu města předkládán k projednání návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, kterým se mění období čerpání úvěru, a to do 29. 4. 2024, a datum splatnosti jistiny, a to do 30. 4. 2024. Ostatní ujednání smlouvy zůstala beze změny.

Návrh dodatku č. 3 projednala rada města na jednání dne 30. 11. 2022 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
63/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 22. 5. 2019, kterým se mění bod 3.1 - čerpání úvěru nejpozději do 29. 4. 2024 a bod 6.1 - splacení jistiny nejpozději do 30. 4. 2024.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


64 - Pravidla rozpočtového provizoria  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání pravidla rozpočtového provizoria. Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 13, se v případě, že rozpočet nebude schválen před 1. lednem rozpočtového roku, rozpočtové hospodaření územního celku řídí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria stanoví zastupitelstvo obce. Pravidla rozpočtového provizoria jsou praktickým nástrojem, jak zabezpečit plynulý chod obce v případě, že z jakýchkoliv důvodů nebude před 1. lednem rozpočtového roku schválen rozpočet. Jde o zabezpečení většiny běžných pravidelně se opakujících výdajů, jako jsou např. platy, odměny zastupitelům, odvody, energie, materiál, služby, příspěvky příspěvkovým organizacím, výdaje vyplývající z uzavřených smluv atd. Pravidla rozpočtového provizoria projednala rada města na jednání dne 16. 11. 2022 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.  
 
Návrh usnesení:
64/1 - Zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


65 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2023  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2023 dle přílohy.
Návrh rozpočtu je zpracován na straně příjmů i výdajů na základě známých nebo očekávatelných skutečností. Je zapojen přebytek hospodaření za rok 2022 ve výši 42,5 mil. Kč, což se v tomto okamžiku jeví jako reálně očekávatelná částka. Pokud bude skutečný přebytek hospodaření odlišný, bude tato změna řešena rozpočtovým opatřením v roce 2023. Dále je zapojen revolvingový úvěr na akci Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu v Hronově ve výši 15,8 mil. Kč.
Návrh rozpočtu je zpracován na úrovni závazných ukazatelů.
Pro zajištění informovanosti při projednávání návrhu rozpočtu je konkretizace daňových položek a položek u jednotlivých paragrafů uvedena v informativním rozpisu návrhu rozpočtu.

Návrh rozpočtu projednala rada města na jednání dne 16. 11. 2022 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
65/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2023.  
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


66 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hronova na roky 2024-2025  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hronova na roky 2024-2025.
Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem města sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Zpracování střednědobého výhledu rozpočtu upravuje zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 2. Střednědobým výhledem rozpočtu se řídí finanční hospodaření města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích. Ze střednědobého výhledu rozpočtu se také vychází při zpracování ročního rozpočtu. Rozpočet města by měl navazovat na výhled rozpočtu a v případě, že z různých důvodů již není tento aktuální, měl by být zpracován nový střednědobý výhled rozpočtu, který by zohledňoval všechny nové skutečnosti (pohledávky a závazky na základě uzavřených smluv, změny v legislativě atd.). V současné době má město Hronov zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2022-2024.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 je zpracován na základě uzavřených smluvních vztahů, dále skutečnosti minulých let, jakož i do této doby známých informací, které by mohly ovlivnit vývoj jednotlivých druhů příjmů i výdajů.
Do návrhu nelze promítnout v budoucnu vydané právní předpisy, které v současné době známy nejsou, ale které bezpochyby hospodaření města ovlivní jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Střednědobý výhled rozpočtu města Hronova na roky 2024-2025 projednala rada města na jednání dne 16. 11. 2022 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
66/1 - Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Hronova na roky 2024-2025.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


67 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2023  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2023 dle přílohy.
Konkretizace některých částek: Autokemp Velký Dřevíč Účet 511 - Opravy a udržování - částka 100.000 Kč obsahuje: Oprava WC a dveří chatek, výmalba chatek a další drobné opravy. Účet 558 - náklady z drobného hmotného majetku - částka 60.000 Kč obsahuje: Vybavení ATC přistýlkami a herními prvky pro děti. V ostatních případech obsahuje návrh rozpočtu běžné nutné provozní výdaje na jednotlivé činnosti. Výnosy jsou stanoveny na základě skutečností minulých let a odhadu očekávaného vývoje, u pronájmu pozemků dle uzavřených smluv.  
Návrh projednala rada města na svém jednání 30.11.2022 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.  

Návrh usnesení:
67/1 - Zastupitelstvo města Hronova schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2023.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


68 - Rozpočtová opatření č. 10/2022/RM, č. 11/2022/RM, č. 12/2022/RM - vzetí na vědomí  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 4. 2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto přeložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí následující rozpočtová opatření:
- č. 10/2022/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 14. 10. 2022, Usnesení č. 21/2022,
- č. 11/2022/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 2. 11. 2022, Usnesení č. 22/2022,
- č. 12/2022/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 30. 11. 2022, Usnesení č. 24/2022.

69 - Rozpočtové opatření č. 13/2022/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 13/2022/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
69/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


70 - Dotace z rozpočtu města - Dotační program č. 3  
Finanční odbor předložil Zastupitelstvu města Hronova k projednání seznam žádostí o dotaci v dotačním programu č. 3 "Podpora pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu na zimním stadionu v Hronově".
Dotační program č. 3 schválila Rada města Hronova dne 23. 2. 2022.

První kolo podávání žádostí o dotaci probíhalo v období od 25. 3. 2022 do 8. 4. 2022.
Celkem byly podány 2 žádosti o dotaci, celková požadovaná výše dotace činila 1.552.000 Kč. Formálními náležitostmi prošly obě žádosti o dotaci, které následně hodnotila sportovní komise.
V prvním kole uspěly obě žádosti o dotaci. Celková výše schválené dotace činila 1.390.000 Kč.

Ve druhém kole, které probíhalo ve dnech 14. - 30. 9. 2022, byly podány 2 žádosti o dotaci, celková požadovaná výše dotace činí 1.500.000 Kč. Formálními náležitostmi prošly obě žádosti o dotaci. Vzhledem k situaci, že nebyla dosud ustanovena sportovní komise, převzala hodnocení rada města.
Rada města na svém 24. jednání dne 30. 11. 2022 vyhodnotila žádosti o dotace a navrhla zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí dotací dle uvedené přílohy.

Přílohami k tomuto bodu jsou:
- žádosti o dotace s požadovanou výší dotace nad 50 tis. Kč,
- tabulka s hodnocením radou města,
- návrhy smluv s jednotlivými žadateli.

Schválení dotací do výše 50 tis. Kč včetně přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města. Dotace nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města.

Návrh usnesení:
70/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.300.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
70/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG03-03/2022, s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
70/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
70/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG03-04/2022, s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


81 - Podání žádosti o dotaci a zajištění spolufinancování projektu „Sousedská setkání - Hronov a Bielawa“  
Odbor tajemníka předložil ke schválení podání žádosti o dotaci a zajištění spolufinancování projektu v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o projekt s názvem „Sousedská setkání - Hronov a Bielawa“, v rámci kterého město Hronov uspořádá dne 20. května 2023 ve spolupráci s partnerským městem Bielawou kulturní akci pro obyvatele obou partnerských měst. Města uspořádají česko-polskou výstavu uměleckých prací a umělecký program prezentující české a polské tradice.
Celkové náklady akce: 16 750 EUR

Financování akce/dotace: v rámci této výzvy je možné získat dotaci ve výši 85 %, spolufinancování činí 15 %.

Návrh usnesení:
81/1 - Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Sousedská setkání - Hronov a Bielawa“, v rámci kterého se uskuteční kulturní akce ve spolupráci s Bielawou a zároveň prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových nákladů.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 


2. Majetkové záležitosti

74 - Prodej pozemků parc. č. 1130/2, 1697/1 v k. ú. Hronov  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemků parc. č. 1130/2, 1697/1 v k. ú. Hronov o výměře 249 m2.
Pozemek parc. číslo 1130/2 o výměře 127 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada. V územním plánu je pozemek vedený jako zeleň. Odbor majetek doporučuje předmětný pozemek k prodeji. Pozemek je žadatelem dlouhodobě udržován.
Pozemek parc. číslo 1697/1 o výměře 122 m2 je vedený v katastru nemovitostí a v územním plánu jako vodní plocha. V části pozemku je uložené vedení VO a stojí zde lampa VO. Z tohoto důvodu odbor majetek doporučuje předmětný pozemek k prodeji s věcným břemenem kvůli veřejnému osvětlení. Na věcné břemeno bude zpracován na náklady žadatele geometrický plán. Věcné břemeno bude pro Město Hronov zřízeno bezúplatně.
Navržená cena pozemku k prodeji je 40 Kč/m2.

Usnesení rady města č. 15/2022 ze dne 13. 7. 2022
Rada města doporučila ke schválení.

Usnesení zastupitelstva města č. 4/2022 ze dne 14. 9. 2022
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 19. 9. 2022 do 5. 10. 2022.

Usnesení rady města č. 20/2022 ze dne 12. 10. 2022
Rada města doporučila ke schválení.
Byl vypracován geometrický plán na věcné břemeno a byla připravena kupní smlouva.

Návrh usnesení:
74/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 24/OM/2022 na prodej pozemku parc. číslo 1130/2 o výměře 127 m2 a pozemku parc. číslo 1697/1 o výměře 122 m2 v k. ú. Hronov a zřízení věcného břemene stávající lampy veřejného osvětlení a kabelového vedení na pozemku parc. č. 1697/1 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


75 - Prodej části pozemku parcelní číslo 870/1 v k. ú. Rokytník  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 870/1 o výměře 155 m2 z důvodu zajištění jediné přístupové a příjezdové cesty k rodinnému domu č.p. 8.
Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
Přístup a příjezd k rodinnému domu č.p. 8 je zajištěný, protože komunikace v majetku města jsou veřejně přístupné. V tomto konkrétním případě se podél komunikace nacházejí pozemky v majetku dalších vlastníků. Obecně není vhodné prodávat komunikace do soukromého vlastnictví, při dalším dělení pozemků (prodeji části pozemku) může vzniknout problém s přístupem. Z tohoto důvodu odbor majetek navrhuje ponechání cesty v majetku města a oddělení a prodej travnaté části pozemku o výměře cca 100 m2 dle přiložené situace.
Navržená cena pozemku k prodeji je 70 Kč/m2.

Usnesení rady města č. 16/2022 ze dne 2. 8. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Usnesení zastupitelstva města č. 4/2022 ze dne 14. 9. 2022
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 19. 9. 2022 do 5. 10. 2022.

Usnesení rady města č. 23/2022 ze dne 16. 11. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Byl vypracován geometrický plán a byla připravena kupní smlouva. Pozemek parc. č. 870/1 v k. ú. Rokytník k prodeji má výměru 96 m2.

Návrh usnesení:
75/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 26/OM/2022 na prodej pozemku parc. číslo 870/1 v k. ú. Rokytník, obci Hronov o výměře 96 m2.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


76 - Prodej pozemku parc. č. 1140/7 v k. ú. Žabokrky, SVJ Žabokrky 61 a 62, Hronov  
Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov, IČ 08722633, Žabokrky 61, 549 31 Hronov uzavřelo nájemní smlouvu č. 17/OM/2022 na nájem pozemku parc. č. 1140/7 (celková výměra je 1869 m2) v k. ú. Žabokrky.
Odbor majetek projednal případný prodej pozemku parc. č. 1140/7 v k. ú. Žabokrky.
Společenství vlastníků nesouhlasí s cenou, která byla navržena ve znaleckém posudku, a jsou ochotni pozemek odkoupit za cenu poloviční, tedy 200 Kč/m2.
Odbor majetek doporučuje k prodeji, o pozemek se Společenství vlastníků dlouhodobě stará, udržuje, seče, v podobné lokalitě jsou stavební pozemky pro stavbu nemovitosti (domu) nyní nabízeny za minimální cenu 300 Kč/m2. Dle znaleckého posudku leží část pozemku v ochranném pásmu elektra a bude sloužit převážně k parkování obyvatel a jako pozemkové zázemí pro volnočasové aktivity.
Stavební odbor sdělil, že na pozemku by eventuelně šlo postavit např. garáž/pergolu.

Usnesení rady města č. 17/2022 ze dne 31. 8. 2022
Rada města schválila záměr prodeje pozemku parc. č. 1140/7 o výměře 1869 m2 v k. ú. Žabokrky, za cenu 270 Kč/m2.

Usnesení zastupitelstva města č. 4/2022 ze dne 14. 9. 2022
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 19. 9. 2022 do 5. 10. 2022.

Usnesení rady města č. 20/2022 ze dne 12. 10. 2022
Rada města schválila uzavření kupní smlouvy č. 23/OM/2022 na prodej pozemku parc. číslo 1140/7 o výměře 1869 m2 v k. ú. Žabokrky.

Návrh usnesení:
76/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 23/OM/2022 se Společenstvím vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov, IČ 08722633, Žabokrky 61, 549 31 Hronov (kupující), na prodej pozemku parc. číslo 1140/7 o výměře 1869 m2 v k. ú. Žabokrky.
Hlasování: Pro: 16 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Machová, D. Pavlíček), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


77 - Záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 75/9 v k. ú. Velký Dřevíč  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 75/9 o výměře max. 311 m2 z důvodu legalizace plotu, který je zčásti na tomto pozemku.
Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost.
Konkrétně se jedná o pozemek vedený jako stavební, na pozemek je přístup pouze přes pozemek ve vlastnictví p. V.
Dne 5. 10. 2022 proběhla schůzka zájemců o další pozemky v této lokalitě a vedení města. Žadatel měl požádat o ½ předmětného pozemku, po jeho oddělení by se řešil další prodej případným zájemcům.
Odbor majetek doporučuje k prodeji.
Navržená cena pozemku k prodeji je 300 Kč/m2.

Usnesení rady města č. 23/2022 ze dne 16. 11. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
77/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 75/9 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře max. 311 m2.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (T. Jansa), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


78 - Prodej části pozemku parc. č. 31/1 v k. ú. Zbečník, obci Hronov  
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 31/1 v k. ú. Zbečník, obci Hronov o výměře cca 30 m2 z důvodu legalizace stávajícího plotu mezi pozemky parc. č. 31/4 a pozemkem parc. č. 31/1 v k. ú. Zbečník. Plot je tak již historicky a částečně stojí na pozemku parc. č. 31/1 v k. ú. Zbečník.
Pozemek parc. č. 31/1 o výměře 918 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
Návrh prodejní ceny je ve výši 500 Kč/m2.
Odbor majetek doporučuje k prodeji.

Usnesení rady města č. 17/2022 ze dne 31. 8. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Usnesení zastupitelstva města č. 4/2022 ze dne 14. 9. 2022
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 19. 9. 2022 do 5. 10. 2022.

Usnesení rady města č. 20/2022 ze dne 12. 10. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Byl vypracován geometrický plán a byla připravena kupní smlouva. Pozemek parc. č. 31/6 v k. ú. Zbečník k prodeji má výměru 17 m2.

Návrh usnesení:
78/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 22/OM/2022 na prodej pozemku parc. číslo 31/6 v k. ú. Zbečník, obci Hronov, o výměře 17 m2.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

79 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1695/10 v k. ú. Hronov  
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1695/10 v k. ú. Hronov o výměře cca 170 m2 z důvodu využití pro bezpečné parkování nebo odstavení vozidla pro obyvatele bytového domu čp. 199.
Pozemek parc. číslo 1695/10 o výměře 972 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.
Komunikace v majetku města jsou veřejně přístupné. V tomto konkrétním případě se jedná o část chodníku vedle bytového domu čp. 199 v k. ú. Hronov. Obecně není vhodné prodávat komunikace a chodníky do soukromého vlastnictví.
Navrhujeme prodejní cenu ve výši 500 Kč/m2.
Odbor majetek nedoporučuje prodej části tohoto pozemku, protože nyní probíhá studie zkráceného obchvatu města a tato plocha by byla vhodná pro potřeby města.

Usnesení rady města č. 19/2022 ze dne 27. 9. 2022
Rada města nedoporučuje ke schválení záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1695/10 v k. ú. Hronov o výměře cca 170 m2.

Návrh usnesení:
79/1 - Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1695/10 v k. ú. Hronov o výměře cca 170 m2.
Hlasování: Pro: 15 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 1 (M. Machová), Zdrželo se: 2 (D. Pavlíček, I. Stonjeková), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


80 - Prodej části pozemku parc. č. 1084/1 v k. ú. Hronov  
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1084/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 20 m2 z důvodu legalizace stávající zděné stavby, která svou částí zasahuje do pozemku parc. č. 1084/1 v k. ú. Hronov.
Pozemek parc. číslo 1084/1 o výměře 10271 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako orná půda a v územním plánu jako stavební pozemek.
Na místě samém bylo konstatováno, že je prodej části pozemku možný, stávající zděná stavba stojí na místě, kde pozemek pokračuje v prudký svah a nad ním vede úzká cesta pro pěší.
Navržená prodejní cena (podle znaleckých posudků zastavěných ploch - trafostanice) je ve výši 900 Kč/m2.

Usnesení rady města č. 15/2022 ze dne 13. 7. 2022
Rada města doporučila ke schválení.

Usnesení zastupitelstva města č. 4/2022 ze dne 14. 9. 2022
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 19. 9. 2022 do 5. 10. 2022.

Usnesení rady města č. 24/2022 ze dne 30. 11. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Byl vypracován geometrický plán a byla připravena kupní smlouva. Pozemek parc. č. 1084/78 (díl „a“) v k. ú. Hronov k prodeji má výměru 16 m2 a část pozemku parc. č. 1084/1 (díl „d“) v k. ú. Hronov k prodeji má výměru 0,06 m2.

Návrh usnesení:
80/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 27/OM/2022 s panem Jiřím Kuldou a paní Lidmilou Kuldovou, K Milířům 898, 549 31 Hronov (kupující), na prodej pozemku parc. číslo 1084/78 v k. ú. Hronov o výměře 16 m2 a část pozemku parc. č. 1084/1 v k. ú. Hronov o výměře 0,06 m2.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Jan Šnajdr
 


3. Různé

71 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
Místostarostka předložila zastupitelstvu města návrh OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Nový návrh počítá s možností využití paušálního poplatku za umístění dočasných staveb pro poskytování služeb a prodeje.

Návrh usnesení:
71/1 - Zastupitelstvo města Hronova vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: Pro: 16 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (D. Pavlíček), Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Jan Šnajdr


72 - Volba členů finančního a kontrolního výboru  
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 19. 10. 2022 byl předsedou kontrolního výboru zvolen Ing. Tomáš Jansa a předsedkyní finančního výboru Ing. Ivana Stonjeková. Představitelé jednotlivých politických uskupení nominovali na další místa v kontrolním, respektive finančním výboru své zástupce.
Kontrolní výbor: předsedou byl zvolen Ing. Tomáš Jansa (ODS a KDU-ČSL); další nominovaní: Bc. Hana Nedvědová (Starostové), Jan Andrš (ANO), Roman Toušek (ODS a KDU-ČSL), Anna Přibylová (Rozvoj)
Finanční výbor: předsedkyní byla zvolena Ing. Ivana Stonjeková (Starostové); další nominovaní: David Pavlíček (Starostové), Ing. Tereza Gultová (ANO), Ing. Ivana Andršová (Rozvoj), Jiří John (ODS a KDU-ČSL)
 
Návrh usnesení:
72/1 - Zastupitelstvo města schvaluje, aby volba členů kontrolního a finančního výboru byla provedena aklamací.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Jan Šnajdr
 
72/2 - Zastupitelstvo města volí další členy finančního výboru: Davida Pavlíčka, Ing. Terezu Gultovou, Ing. Ivanu Andršovou, Jiřího Johna.
Hlasování: Pro: 16 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (D. Pavlíček), Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Jan Šnajdr
 
72/3 - Zastupitelstvo města volí další členy kontrolního výboru: Bc. Hanu Nedvědovou, Jana Andrše, Romana Touška, Annu Přibylovou.
Hlasování: Pro: 15 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Nykličková, M. Štelzigová), Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Jan Šnajdr


73 - Ustanovení osadních výborů  
Jedním z výborů, které může zastupitelstvo v částech obce ustanovit jako svůj iniciativní orgán, je osadní výbor. Osadní výbor má minimálně tři členy. Počet členů OV musí být lichý. Členy osadního výboru a předsedu volí zastupitelstvo z řad občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen.

Osadní výbor je oprávněn (§121 odst.1 a 2 zákona o obcích)
- předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce
- vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce
- vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce
Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

Tajemnice doporučila zastupitelstvu města schválit záměr ustanovení osadních výborů v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná, a to v počtu max. 5 členů.
V 1. čtvrtletí roku 2023 proběhnou ve všech částech setkání vedení města s občany, kde budou moci občané navrhnout členy osadních výborů a předsedu.

Návrh usnesení:
73/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná, a to v počtu max. 5 členů.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: Mgr. Jan Šnajdr
 


4. Diskuze

Termíny jednání ZM v I. pololetí 2023 - 15. 2., 26. 4. a 21. 6. 2023.

Vzájemně si všichni popřáli pěkné svátky vánoční a hodně zdraví do nového roku.

Jednání bylo ukončeno v 19:40 hodin
Zápis byl vyhotoven 15. prosince 2022

 

 

Usnesení č. 6/2022
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. 12. 2022

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/6/000/2022 – ověřovatele zápisu Ing. Ivanu Stonjekovou, Ing. Tomáše Jansu – 17 pro, 1 se zdržel

2/6/000/2022 – program jednání – 18 pro
 
3/6/63/1/2022 - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99022983708, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 22. 5. 2019, kterým se mění bod 3.1 - čerpání úvěru nejpozději do 29. 4. 2024 a bod 6.1 - splacení jistiny nejpozději do 30. 4. 2024.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/6/64/1/2022 - pravidla rozpočtového provizoria.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/6/65/1/2022 - rozpočet města Hronova na rok 2023.  
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/6/66/1/2022 - střednědobý výhled rozpočtu města Hronova na roky 2024-2025.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/6/67/1/2022 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2023.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

8/6/69/1/2022 - rozpočtové opatření č. 13/2022/ZM.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/6/70/1/2022 - poskytnutí dotace ve výši 1.300.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/6/70/2/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG03-03/2022, s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/6/70/3/2022 - poskytnutí dotace ve výši 200.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/6/70/4/2022 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2022, číslo smlouvy PRG03-04/2022, s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/6/72/1/2022 - aby volba členů kontrolního a finančního výboru byla provedena aklamací.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/6/73/1/2022 - záměr ustanovit osadní výbory v částech města Hronova - Zbečník, Žabokrky, Rokytník, Velký Dřevíč a Malá Čermná, a to v počtu max. 5 členů.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/6/74/1/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 24/OM/2022 na prodej pozemku parc. číslo 1130/2 o výměře 127 m2 a pozemku parc. číslo 1697/1 o výměře 122 m2 v k. ú. Hronov a zřízení věcného břemene stávající lampy veřejného osvětlení a kabelového vedení na pozemku parc. č. 1697/1 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/6/75/1/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 26/OM/2022 na prodej pozemku parc. číslo 870/1 v k. ú. Rokytník, obci Hronov o výměře 96 m2.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/6/76/1/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 23/OM/2022 se Společenstvím vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov, IČ 08722633, Žabokrky 61, 549 31 Hronov (kupující), na prodej pozemku parc. číslo 1140/7 o výměře 1869 m2 v k. ú. Žabokrky.
Hlasování: Pro: 16 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Machová, D. Pavlíček), Nehlasovalo: 0
 
18/6/77/1/2022 - záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 75/9 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře max. 311 m2.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (T. Jansa), Nehlasovalo: 0
 
19/6/78/1/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 22/OM/2022 na prodej pozemku parc. číslo 31/6 v k. ú. Zbečník, obci Hronov, o výměře 17 m2.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/6/80/1/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 27/OM/2022 na prodej pozemku parc. číslo 1084/78 v k. ú. Hronov o výměře 16 m2 a část pozemku parc. č. 1084/1 v k. ú. Hronov o výměře 0,06 m2.
Hlasování: Pro: 17 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/6/81/1/2022 - podání žádosti o dotaci na projekt s názvem „Sousedská setkání - Hronov a Bielawa“, v rámci kterého se uskuteční kulturní akce ve spolupráci s Bielawou a zároveň prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky na spolufinancování projektu ve výši 15% z celkových nákladů.
Hlasování: Pro: 18 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:  
22/6/79/1/2022 - záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1695/10 v k. ú. Hronov o výměře cca 170 m2.
Hlasování: Pro: 15 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Štelzigová), Proti: 1 (M. Machová), Zdrželo se: 2 (D. Pavlíček, I. Stonjeková), Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města volí:  
23/6/72/2/2022 - další členy finančního výboru: Davida Pavlíčka, Ing. Terezu Gultovou, Ing. Ivanu Andršovou, Jiřího Johna.
Hlasování: Pro: 16 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (D. Pavlíček), Nehlasovalo: 0
 
24/6/72/3/2022 - další členy kontrolního výboru: Bc. Hanu Nedvědovou, Jana Andrše, Romana Touška, Annu Přibylovou.
Hlasování: Pro: 15 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, D. Pavlíček, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (M. Nykličková, M. Štelzigová), Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města vydává:  
25/6/71/1/2022 - Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: Pro: 16 (I. Andršová, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, S. Hornych, T. Jansa, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, M. Nykličková, L. Polej, H. Rožnovský, I. Stonjeková, M. Štelzigová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (D. Pavlíček), Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 12. 2022