živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 4.11. 2020 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, Mgr. Petr Málek, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. arch Aleš Krtička, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Josef Thér
Pozdější příchod: MUDr. Petr Mihola
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Ing. Lukáš Polej, Mgr. Jiří Škop, Ph.D.


Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Lukáš Polej, Mgr. Jiří Škop, Ph.D. – 14 pro, 2 se zdrželi.


Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 71 až 79 včetně příloh, pozvánka na jednání, odpověď na dotaz paní Machové ohledně snížení rychlosti v Rokytníku Na Zada, projektová dokumentace II/303 Hronov - Velké Poříčí, společné povolení na stavební úpravy nádražní budovy v Hronově, informace k vodovodu v Rokytníku, plánované akce na rok 2021 v Rokytníku a informace o opravě děr na krajnici v Žabokrkách.
 
Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 16 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva 23.9.2020. Žádné nebyly.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.

V úvodu jednání vystoupil pan Jiří Zíta a uvedl na správnou míru informace paní Nedvědové, stesk hasičů, že město nenašlo finanční prostředky na novou kuchyň do hasičské zbrojnice. Pan Zíta sdělil, že kuchyň nebyla v požadavku.

Program jednání:
1. Finanční záležitosti

71 - Schválení smlouvy o zápůjčce - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
78 - Rozpočtové opatření č. 06/2020/ZM
 
2. Majetkové záležitosti
74 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, k. ú. Zbečník, ČEZ
75 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 273/8 v k. ú. Hronov
76 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM
77 - Informace o investičních akcích
79 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ, Karolíny Světlé
 
3. Různé
72 - Přísedící Okresního soudu v Náchodě
73 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4. Diskuze
 

1. Finanční záležitosti

71 - Schválení smlouvy o zápůjčce - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  
Účelem poskytnutí zápůjčky je krytí nákladů na vybudování stavby „Rokytník – zokruhování vodovodu u čp.1“. Jedná se o vybudování vodovodního řadu v délce 745 m v Rokytníku. Termín realizace je 26. 10. 2020 - 31. 12. 2020.

Návrh usnesení:
71/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce s akciovou společností Vodovody a kanalizace Náchod, Kladská 1521, 547 01 Náchod, na krytí nákladů na vybudování stavby "Rokytník - zokruhování vodovodu u čp. 1".
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 

78 - Rozpočtové opatření č. 06/2020/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 06/2020/ZM.

Návrh usnesení:
78/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání odešli: MUDr. Petr Mihola
 

2. Majetkové záležitosti

74 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, k. ú. Zbečník, ČEZ  
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, IČ 26012138, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019943/VB/2“, název stavby: „Zbečník – knn pro p. č. 231_2“. Rozsah věcného břemene je cca 3 bm kabelového vedení na pozemcích města – chodnících ve Zbečníku. jedná se o připojení nového odběrného místa. Povrch pozemku – asfalt.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku a uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 22/2020 ze dne 21.10.2020, bod 22/284/1
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Diskuze: Ing. Houštěk se dotazoval, zda je nějak ošetřeno to, aby se nepoškodily chodníky a cesta. Ve smlouvě o VB to ošetřeno není. Ing. Jára sdělil, že město bude provádět kontrolu u realizující firmy, která bude mít v povolení podmínky provedení. Ing. Havelková zašle informaci všem zastupitelům.

Návrh usnesení:
74/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019943/VB/2“, název stavby: „Zbečník – knn pro p. č. 231_2“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

75 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 273/8 v k. ú. Hronov  
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku p. p. č. 273/8 o výměře cca 214 m2 (celková výměra pozemku je 578 m2) v k. ú. Hronov. Důvodem je zřízení zahrady. Pozemek je v územním plánu vedený jako území bytové výstavby. Na pozemku jsou umístěny sítě O2, plynu a elektřiny.
Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemku je 40,48 Kč/m2. Případný prodej by měl být v ceně stavebního pozemku.
Pozemek není vhodný ke stavbě rodinného domu, je malý a je v něm uloženo množství sítí. Může být využitý ke stavbě garáže nebo jiných doplňujících staveb. Vzhledem k tomu, že není zajištěná veřejná komunikace k části pozemku, o kterou je žádáno, není vhodné pozemek dělit. Pozemek 273/9, který slouží jako příjezd k hromadným garážím u potoka, je ve vlastnictví několika vlastníků a je svým charakterem soukromý, z hlediska zákona o pozemních komunikacích je veřejné užívání komunikace sporné. Na druhé části pozemku se nachází trafostanice, která má vlastní oddělený pozemek p. č. 273/6. V terénu bylo zjištěno, že se na pozemku nacházejí dva sušáky na prádlo a záhonek s kytkami. Odbor majetek navrhuje nájem pozemku.
Odbor majetek a odbor výstavby z výše uvedených důvodů prodej nedoporučují. Logickým řešením by byla koupě celého pozemku vlastníky sousedního domu č.p. 617 pro případ technického zázemí do budoucna.
 
Usnesení rady města č. 22/2020 ze dne 21.10.2020, bod 22/278/1
Rada města nedoporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
75/1 - Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 273/8 o výměře cca 214 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Machová), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

76 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích.
 
Stavební úpravy domu čp. 924, Kalinův dům, Hronov, byt po domovníkovi
Jedná se o stavební úpravy prostor v 1.NP stávající budovy Kalinova domu, spočívající ve zrušení bytu pro domovníka a v novém dispozičním uspořádání uvolněných prostor za účelem vytvoření dvou nových bytů pro seniory a jedné kanceláře pro vedoucího odboru sociálně zdravotního MěÚ Hronov. Stavební práce před dokončením.
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Ing. Jana Podstatová, Suchý Důl
Termín realizace stavebních prací: 11. 5. 2020 – 15. 9. 2020
Prodlouženo dodatkem ke SOD do 15. 11. 2020.
Cena stavebních prací: 1 592 389,37 Kč bez DPH, 1 848 300,85 Kč vč. 15% i 21% DPH
 
ZŠ Velký Dřevíč čp. 82, izolace proti zemní vlhkosti a radonu v původní části objektu – pravá část
Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavební úpravy spočívají v odstranění vlhkosti svislého zdiva, a to podřezáním zdiva a dodatečným vložením izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Dále stavební úpravy v sobě zahrnují kompletní výměnu všech konstrukčních vrstev podlah, opravu vnějších a vnitřních omítek, obkladů a úpravu koncových prvků ZTI, elektroinstalace a ústředního vytápění (zařizovací předměty, vypínače, zásuvky, radiátory). Stavební práce dokončeny, probíhá kolaudační řízení.
Dodavatel stavebních prací: MYŠKA STAVBY s.r.o., Teplice nad Metují
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: S atelier s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 10. 6. 2020 – 25. 8. 2020
 Prodlouženo dodatkem ke SOD do 30. 9. 2020.
Skutečná cena stavebních prací: 973 002,39 Kč bez DPH, 1 177 332,89 Kč vč. 21% DPH
Navíc provedeny nové rozvody elektro, nové radiátory, sádrokartonové podhledy.
 
II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
Záměrem stavby je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města v Hostovského ulici. Rekonstrukce bude koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce komunikace a mostů ev.č. 303-002A a 303-003) a II/303 Velké Poříčí - Hronov (rekonstrukce chodníků v městysu Velké Poříčí) I. etapa se týká území od mostu ve Velkém Poříčí tzv. Železňák až po křižovatku Hronov – Červený Kostelec.
Stavba pro Hronov obsahuje následující stavební objekty:
SO 10 – Chodník, cyklopruh a sadové úpravy
SO 31 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 2“
SO 32 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 3“
SO 33 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 4“
SO 40 – Veřejné osvětlení
SO 70-73 – Přeložky IS
V současné době se na základě smlouvy o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem, městem Hronovem a městysem Velké Poříčí připravuje zadávací řízení pro výběr dodavatele celé akce. Předpokládaný termín realizace r. 2021 a r. 2022.
 
Rekonstrukce výtahu MKTI 500, Kalinův dům, Hronov
V rámci stavebních úprav bude provedena modernizace stávajícího výtahu MKTI 500 formou kompletní výměny.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: MSV výtahy a.s., Hradec Králové
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: BIZ projekce s.r.o., Hradec Králové
Termín realizace stavebních prací: 4. 1. 2021 až 30. 4. 2021
Cena stavebních prací: 1 999 700 Kč bez DPH, 2 299 655 Kč vč. DPH
 
Výměna výplní otvorů bytový dům Nerudova čp. 402, Hronov
Jedná se o výměnu oken a vchodových dveří v bytovém domě Nerudova čp. 402, Hronov. Nová okna budou plastová, vchodové dveře ze dvora budou plastové, hlavní vchodové dveře z ulice budou hliníkové s umístěním poštovních schránek. Okna i dveře se osadí do stávajících otvorů, velikost zůstane zachována dle oken a dveří původních.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: Stavební společnost PUNICA s.r.o., Hronov
Technický dozor investora: Bohumil Lanta, Ing. Lenka Vítová
Termín realizace stavebních prací: 28. 9. 2020 až 30. 11. 2020
Cena stavebních prací: 408 728,31 Kč bez DPH, 470 037,55 Kč vč. DPH
 
 
77 - Informace o investičních akcích  
Stavební úpravy městského úřadu v Hronově
Důvodem navržených stavebních úprav je sestěhování odborů městského úřadu do jedné budovy. Pro umístění kanceláří a provozů úřadu budou využity i prostory zrušené restaurace a zrušeného hotelu. Do budovy se v posledních desetiletích na údržbu a opravy nic neinvestovalo a její stavebně technický stav je téměř havarijní. Přesto vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou v uspokojivém stavu. Některé lokální poruchy budou sanovány, některé budou ponechány a pouze začištěny. Všechny instalace a prvky krátkodobé životnosti budou odstraněny. Důvodem stavebních úprav je změna dispozic všech podlaží pro provoz městského úřadu a oprava či výměna všech dožilých prvků a konstrukcí.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a dne 22. 10. 2020 byla podepsaná smlouva o dílo.
Dodavatel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hradec Králové
Technický dozor investora: Proběhne výběrové řízeni
Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Termín plnění: 16 měsíců od převzetí staveniště
Cena za kompletní stavbu: 40 759 968,72 Kč bez DPH, 49 319 441,15 Kč vč. 21 % DPH

Víceúčelové školní hřiště v Hronově
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby.
Bude se jednat o stavbu víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v areálu bývalého tábořiště „V Dolíčku“ v Hronově. Určením se jedná o sportovní plochu pro školní využití o rozměrech 28,7 x 76,9m. Sportovní plocha bude pokrytá polyuretanovým povrchem z WPDM granulátu o síle 11 mm a příslušných podkladních vrstev. Stavba se bude realizovat jen v případě přidělení dotace.
Dotace byla přidělena, převzetí staveniště proběhlo 30. 9. 2020.
Dodavatel stavebních prací: Linhart spol s r.o., Brandýs nad Labem
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: iNs ateliér s.r.o., Náchod
Cena stavebních prací: 5.499.691,61 Kč bez DPH, 6 654 626,85 Kč vč. 21 % DPH

Projektová dokumentace „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“
Projektová dokumentace řeší zbourání stávajícího dvoupodlažního objektu a na jeho místě bude postaven nový jednopodlažní podlouhlý objekt šaten zastřešený plochou střechou. Opticky bude objekt rozdělen na dvě části průchodem, který umožní propojení fotbalového stadionu v západní části areálu s atletickým oválem a multifunkčním hřištěm na východní části areálu. U jižní části nového objektu zázemí bude předsazena venkovní zastřešená tribuna, umístěná na osu fotbalového stadionu. V objektu bude zázemí pro fotbal, volejbal a pro veřejnost. Atletický ovál 200 m se sprinterskou rovinkou, multifunkční hřiště s oplocením a osvětlením, skok do dálky, skok do výšky (vše s umělým povrchem TARTAN), kruh pro vrh koulí s výsečí jsou umístěny na stávajícím tréninkovém hřišti. Tréninkové hřiště je přesunuto severně podél šířky fotbalového hřiště, na které prakticky navazuje. Vedle tréninkového hřiště je umístěno dětské hřiště s herním prvkem. Volejbalový a beachvolejbalový kurt je umístěn v severní části areálu, kde je nyní vzrostlá nejen náletová zeleň, kde bude toto území vyčištěno a přizpůsobeno těmto kurtům.
Dodavatel proj. dokumentace: Ateliér Tsunami Náchod
Termín odevzdání PD: 30. 9. 2020
Cena za kompletní PD: 1 520 000 Kč bez DPH, 1 839 200 Kč vč. 21 % DPH
Termín odevzdání byl splněn, je vydané pravomocné územní rozhodnutí, probíhá inženýrská činnost k vydání stavebního povolení.

Rozšíření a oprava kolumbária
Stavba řeší rozšíření počtu urnových schránek pro potřeby občanů města. Vybuduje se nová venkovní urnová zeď z bílých cihel ve stylu stávající obřadní síně, kde bude 33 urnových schránek a připraví se základ pro dalších 21 ks schránek do budoucna. Další práce budou provedeny na stávající dlažbě před kolumbáriem, bude vyměněná za dlažbu, která byla původně na cestě před Jiráskovým divadlem.
Dodavatel stavebních prací: DELTA s.r.o., Velké Poříčí
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč
Projektant: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 1. 9. 2020 do 15. 12. 2020
Cena stavebních prací: 619 642,21 Kč bez DPH, 749 767,20 Kč vč. 21 % DPH
Stavba probíhá v předstihu a bez problému, předpokládaný termín dokončení stavby je před svátkem památky zesnulých. Vedením města bylo rozhodnuto, že bude dobudována taky II. etapa kolumbária s 21 schránkovými místy.

Rekonstrukce a modernizace chodníků v ul. Smetanova
Rekonstruovaný a modernizovaný chodník je umístěn ve stávající trase současného chodníku. Na východní straně navazuje na plánovanou rekonstrukci chodníku jiné stavby (II/303 Velké Poříčí – Hronov - není součástí této PD). Na západní straně, na konci úseku, je chodník ukončen varovným pásem a místem pro přechází. Tímto bude vytvořen koridor ucelené trasy. Stávající IS budou nedotčeny. Rekonstrukce stávajícího chodníku se nachází na pěší trase, která spojuje místní oblast s centrem města.
Chodník pro pěší je proveden s betonovou zámkovou dlažbou a nestmelenou podkladní vrstvou. Chodník je lemován z betonového obrubníku o rozměrech 0,05 x 0,20 m. V místě sjezdů je obrubník lemován silničním betonovým obrubníkem 0,15 x 0,25.
Dodavatel stavebních prací: BEZEDOS s.r.o., Velké Poříčí
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Ing. Pavel Vokřál, Trutnov
Termín realizace stavebních prací: 27. 7. 2020 do 2. 10. 2020
Cena stavebních prací: 787 545,33 Kč bez DPH, 952 929,85 Kč vč. 21 % DPH
Kolaudace díla proběhne dne 6. 11. 2020. Na stavební práce je poskytnuta dotace ve výši 90 %.

Sociální bydlení Hronov – Papírna
Stavba řeší přestavbu stávajícího objektu Jungmannova 107, Hronov.
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Bude docházet hlavně ke změnám vnitřního uspořádání dispozic a k částečné vestavbě nové obytné místnosti v půdním prostoru. V historické části suterénu s klenbovými stropy budou stávající historické místnosti využívány jako výstavní prostory pro veřejnost. Dále bude v suterénu navržena místnost s kolárnou a kočárkárnou, nová technická místnost, sklepní prostor bude rozčleněn na jednotlivé sklepy ke každému bytu. Architektonické řešení stavby týkající se obálky budovy se mění.
Stávající objekt má obdélníkový tvar, půdorysné rozměry činí 16,18 m x 24,48 m a je zastřešený mansardovou střechou o sklonech střechy 32 ° a 62 °. Na jihovýchodní a severozápadní stranu budou umístěna nová střešní dřevěná okna.
Stávající osinkocementová krytina bude nahrazena novou plechovou falcovanou krytinou v barvě černošedé. Barevnost fasády nebude provedena ve stávajícím vzhledu. Je snaha navrátit fasádě původní historické členění dle dochovaných fotografií. Celý bytový dům bude zateplený kontaktním zateplovacím systémem z minerální izolace s omítkou v tónovaných jemných žlutých odstínech. Ozdobné prvky fasády v podobě říms, šambrán apod. bude provedeno z materiálu EPS 150S, s finální povrchovou úpravou v barvě bílé.
Okna i dveře budou nová plastová, barva bílá. V historické části suterénu budou okna nová dřevěná s izolačním zasklením. Bude se jednat o dřevěná špaletová okna se stávajícím členěným zasklením. Dveře do bytové části budou plastové, provedené s prosklením, zelený tónovaný odstín. Dveře do historické části budou dřevěné, zelený tónovaný odstín. Soklová část bude provedená z kamenného pískovcového obkladu místní provenience s bílou spárovací hmotou.
Uvedenými stavebními pracemi nedojde k negativnímu narušení urbanistického ani architektonického vzhledu stavby. Naopak, budova má historický charakter (bývalý mlýn děda bratří Čapků, Karla Novotného). Nejedná se o kulturní památku, ale pouze o historický objekt. Bude zachováno stávající architektonické řešení, je snahou fasádu opravit tak, aby připomínala svým členěním fasádu dobových objektů.
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora: Michal Novák, Mezilesí 90
Projektant: green4plan s.r.o., Vysokov
Termín realizace stavebních prací: 1. 11. 2020 do 30. 11. 2021
Cena stavebních prací: 19 998 879,76 Kč bez DPH, 23 270 307,20 Kč vč. DPH
 
 
79 - Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ, Karolíny Světlé  
Firma Elektro comp předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2006550/VB/01), název stavby „Hronov, Karolíny Světlé - rekonstrukce nn“.
 
Stavba představuje zařízení distribuční soustavy – pojistkový pilíř, kabelové vedení NN a demontáž nadzemního vedení v ulici Karolíny Světlé a částečně v navazujících ulicích, v celkové délce vedení 1477 m.
Ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem, to je 100 Kč/m + DPH a s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí, náhrada činí celkem 147.700 Kč + DPH.
 
Návrh usnesení:
79/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006550/VB/01“, název stavby „Hronov, Karolíny Světlé - rekonstrukce nn“, s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

3. Různé

72 - Přísedící Okresního soudu v Náchodě  
Město Hronov obdrželo dne 25. 9. 2020 žádost OS v Náchodě o schválení paní Dagmar Mertlíkové do funkce přísedící OS v Náchodě. Paní Mertlíková tuto funkci vykonává od roku 2016, kdy byla zastupitelstvem jako přísedící zvolena. Funkční období je čtyřleté a je tedy nutné tuto volbu opakovat.
Paní Mertlíková dle vyjádření OS v Náchodě funkci vykonává řádně, splňuje zákonem stanovené podmínky a s výkonem této funkce pro další období vyslovila souhlas.

Návrh usnesení:
72/1 - Zastupitelstvo města volí do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Dagmar Mertlíkovou.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Frýba, O. Líbalová), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

73 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Ministerstvo financí nevydalo dozorovému orgánu ministerstva vnitra souhlas s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou ZM vydalo 23.9.2020.
Od roku 2021 má platit nový zákon, který zatím poslanecká sněmovna ještě nepřijala. Přechodné období bude rok 2021, ale bude se týkat jen vyhlášek platných v předchozím roce 2020. Z tohoto důvodu (na přijatou vyhlášku je navázána řada důležitých kroků: výběrové řízení na dodavatele služeb, objednávka IT systémů apod.) je předložen po konzultaci s dozorovým orgánem MV totožný text vyhlášky č. 2/2020 se změněným datem účinnosti od 31. 12. 2020.

Návrh usnesení:
73/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


4. Diskuze

Ing. Martin Houštěk se dotazoval, zda se připravuje nějaký způsob oslavy výročí 17. listopadu.
Dále se dotazoval, zda postoupila příprava pozemků ve Velkém Dřevíči pro výstavbu, zda se v této lokalitě již připravuje zasíťování pozemků. Ing. Jára odpověděl, že je dokončená studie odkanalizování a bude se dále pokračovat. Je to práce na několik let.

Markéta Machová se dotazovala k dopravnímu značení na snížení rychlosti v Rokytníku, Na Drahách. Pan starosta sdělil, že se na místě byl podívat s velitelem městské policie. Navrhli pro zpomalení retardéry, ale ty občané odmítli raději by omezení rychlosti dopravní značkou "30". Pan starosta odpověděl, že schůzka na místě samém s panem Kultem proběhne v pátek.

Libor Lelek sdělil, že se cestou na zastupitelstvo dověděl od jednoho hasiče, že se táhne podání žádosti o dotaci na hasičské auto. Požádal o pohlídání včasného podání žádosti. Hasiči z toho nemají dobrý pocit. Paní tajemnice odpověděla, že zadávací dokumentace na výběrové řízení je u poskytovatele dotace a nyní čekáme na schválení výzvy. Poté to město může vypsat.

Jan Aulich, MBA apeloval na podání žádosti na hasičské auto, aby soutěž proběhla do konce roku.
Dále se dotazoval, zda byla odstraněna závada odtahu do střešní krytiny ve školce ve Velkém Dřevíči. Ing. Jára odpověděl, že bude prověřeno a odpovězeno.
 
Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 9. listopadu 2020


 

Usnesení č. 6/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 4. 11. 2020

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/6/000 – ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Poleje, Mgr. Jiřího Škopa, Ph.D. – 14 pro, 2 se zdrželi.

2/6/000 – program jednání – 16 pro
 
3/6/71/1/ - uzavření smlouvy o zápůjčce s akciovou společností Vodovody a kanalizace Náchod, Kladská 1521, 547 01 Náchod, na krytí nákladů na vybudování stavby "Rokytník - zokruhování vodovodu u čp. 1".
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/6/74/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019943/VB/2“, název stavby: „Zbečník – knn pro p. č. 231_2“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice
v Čechách, IČ 26012138 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/6/78/1 - rozpočtové opatření č. 06/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/6/79/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006550/VB/01“, název stavby „Hronov, Karolíny Světlé - rekonstrukce nn“, s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:  
7/6/75/1 - záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 273/8 o výměře cca 214 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Machová), Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města volí:  
8/6/72/1 - do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Dagmar Mertlíkovou.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Frýba, O. Líbalová), Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města vydává:  
9/6/73/61 - Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 11. 2020