živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 07.12.2015 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková, Pavel Topolnickyj, Mgr. Josef Thér, Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Antonín Hurdálek, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, JUDr. Eva Vrzáčková
Omluven: pan Libor Lelek
Tajemník: Bc. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatelky zápisu: JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Jana Píčová
 
Paní starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, přítomno 20 členů.

Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Jana Píčová - 18 pro, 2 se zdržely.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Připomínky k minulému zápisu nebyly.

Mgr. Líbalová informovala, že jsou vypsány dotační programy např. pro opravu prostor - IROP č. 7 vypsaná od 30.10. 2015 do 31.3.2016.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 108 až 127 včetně příloh, pozvánka s programem, výroční zpráva MŠ Velký Dřevíč, zápis EU fondy č. 51, tisková zpráva z jednání FV JH a další provozní průběžné informace.


Návrh programu byl zaslán na pozvánce, připomínky či návrhy nikdo neměl. Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 20 pro.

 

Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze


 
1. Informace z jednání rady města

121 - Informace z jednání Rady města Hronova
Předložený materiál okomentovala paní starostka. 
 
Mgr. Šnajdr se dotazoval, proč nebylo nabídnuto místo ve školské radě ZŠ a MŠ Hronov dalším zastupitelům, upozorňoval na to již 22.2.2012. Paní starostka odpověděla, že se omlouvá, že to bylo schvalováno na poslední chvíli.

Návrh usnesení:
121/1 - ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 

  
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

120 - Kontrola plnění usnesení ZM č. 5/2015
Předložený materiál okomentovala paní tajemnice a kontrolu plnění ústně doplnila.

Návrh usnesení:
120/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 5/2015.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 

3. Finanční záležitosti

108 - Změna využití rezervního fondu KIS Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
KIS Hronov podal žádost o změnu využití rezervního fondu, a to částky vytvořené výsledkem hospodaření roku 2014, kterým byl zisk ve výši Kč 138.382,82.

V rámci schválení závěrečného účtu za rok 2014 (Usnesení ZM č. 3/2015 ze dne 17.06.2015) bylo zastupitelstvem města schváleno použití rezervního fondu takto:
Zisk ve výši 138.382,82 bude převeden do rezervního fondu s tím, že Kč 100.000,00 bude ponecháno na financování jubilejního 85. ročníku Jiráskova Hronova a zbývající částka Kč 38.382,82 bude použita na částečnou úhradu opravy podlahy na jevišti Sálu Josefa Čapka.
Z důvodu změny podmínek financování mzdových nákladů zaměstnanců na hlavní pracovní poměr při 85. ročníku Jiráskova Hronova a nerealizace opravy podlahy na jevišti Sálu Josefa Čapka navrhla paní ředitelka využití výše uvedené částky na obnovu technického vybavení Jiráskova divadla a Sálu Josefa Čapka (pořízení hlavových otáčecích světel LED, zesilovače, CD přehrávače, zvukového mixpultu, mikrofonů … atd.). 

Návrh usnesení:
108/1 - Zastupitelstvo města schvaluje použití rezervního fondu Kulturního a informačního střediska Hronov v částce Kč 138.382,82 na nákup technického vybavení Jiráskova divadla a Sálu Josefa Čapka.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

 109 - Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2020
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtového výhledu města Hronova na roky 2018-2020.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem města sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Zpracování rozpočtového výhledu upravuje zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 2. Rozpočtovým výhledem se řídí finanční hospodaření města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích. V současné době má město Hronov zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2015–2017. Z rozpočtového výhledu se vychází při zpracování ročního rozpočtu.

Návrh rozpočtového výhledu, který byl předložen, je zpracován na období 2018-2020. Podkladem byly skutečnosti minulých let, jakož i do této doby známé informace, které by mohly ovlivnit vývoj jednotlivých druhů příjmů i výdajů. Rozpočtový výhled byl zpracován vyhodnocením všech výše uvedených údajů a jejich dosavadního vývoje.

Do návrhu nelze promítnout v budoucnu vydané právní předpisy, které v současné době známy nejsou, ale které bezpochyby hospodaření města ovlivní jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Návrh rozpočtového provizoria projednala dne 18.11.2015 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh byl poskytnut rovněž finančnímu výboru. Jeho předseda Mgr. Jan Šnajdr uvedl, že byl rozpočtový výhled projednán ve finančním výboru a doporučen ke schválení.

Návrh usnesení:
109/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Hronova na roky 2018–2020 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

110 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2016
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2016.

Návrh projednala na svém jednání dne 18.11.2015 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh byl poskytnut rovněž finančnímu výboru. Jeho předseda Mgr. Jan Šnajdr uvedl, že návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2016 byl projednán na finančním výboru a byl doporučen ke schválení.

Návrh usnesení:
110/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2016 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0


 111 - Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2016
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2016 dle přílohy.

Návrh rozpočtu je zpracován na straně příjmů na základě známých skutečností, není zde zapojen případný přebytek hospodaření za rok 2015. Jeho zapojení bude řešeno na prvním zastupitelstvu v příštím roce formou rozpočtového opatření. Na základě toho pak budou moci být provedeny úpravy i na straně výdajů a rovněž dojde ke konkretizaci částek za investiční akce.
Závaznými ukazateli byly navrženy částky za paragrafy (tzv. kapitoly) s tím, že dle směrnice č. 08/2004 může příkazce operace přečerpat jednotlivé položky až o 20 tis. Kč, avšak za předpokladu, že rozpočtovaná částka za příslušný paragraf (ODPA) nebude překročena.
Důvodem stanovení závazných ukazatelů na úrovni paragrafů je to, aby nedocházelo k přečerpání položek, což by bylo považováno za správní delikt.

Návrh rozpočtu projednala na svém jednání 18.11.2015 rada města a doporučila zastupitelstvu města jej schválit.

Návrh byl poskytnut rovněž finančnímu výboru. Jeho předseda Mgr. Jan Šnajdr sdělil, že návrh rozpočtu města Hronova na rok 2016 byl po projednání FV doporučen ke schválení.

Ing. Jára se dotazoval na kapitolu Doprava 22 ve výdajích, kde jsou v položce 6121 plánované finanční prostředky na opravu MK v Rokytníku Na Drahách, zda by šlo opravu odložit na druhou polovinu roku 2016, a to vzhledem k připravované TES na kanalizaci ve Velkém Dřevíči a Rokytníku. Paní starostka odpověděla, že se domnívá, že to v první polovině nebude, protože se nejprve bude řešit oprava nádrže a poté komunikace. Na opravu nádrže získalo město dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Ing. Járu dále zajímaly výdaje v kapitole 23 Vodní hospodářství na dešťovou kanalizaci v Dolské - co to je. Slečna Kajnarová odpověděla, že je to jeden malý úsek, který se nestihl opravit letos, jedná se o malý úsek mimo komunikaci.

Ing. Járu dále zajímalo, kdy se plánuje provádět ČOV v MŠ a ZŠ Velký Dřevíč a hasičské zbrojnici ve Velkém Dřevíči s ohledem na TES. Předpokládá, že se to bude provádět pravděpodobně o prázdninách. Ing. Vítová sdělila, že plánuje výběrové řízení na prosinec, pokud budou finanční prostředky.

Ing. Járu dále zajímalo, zda je známá celková částka na rekonstrukci kuchyně a jídelny v Hronově, když je v rozpočtu plánována jenom část investice. Ing. Vítová odpověděla, že celková cena rekonstrukce dle projektu je Kč 12 mil., ale konečná částka bude známa až po výběru dodavatele.

Mgr. Líbalová se ptala na demolici budov za budovou radnice. Mgr. Thér odpověděl, že vše, co je směrem k parku bude zbouráno. Modré garáže (kolmo) by byly ponechány, změnily by se pouze vjezdy. Dále se odstraní přístřešek u řeky, pod kterým bylo uskladněno dříví. Tam, kde nyní končí kotce, budou vybudovány nové záchytné kotce. Na straně hasičárny vedle WC je garáž a další volný prostor. V něm by vznikla nová garáž a užívali by je hasiči. Připravuje se PD na nové záchody, které by se nechaly opravit z dotace na cyklotrasy.

Pan Frýba uvedl, že dle jeho názoru nejsou kotce na náměstí nejlepší volbou. Mgr. Thér požádal, ať navrhne kam jinam kotce umístit, není jiný vhodný prostor. MVDr. Strnad doplnil, že jsou kotce v havarijním stavu, nelze přijímat psy.

Návrh usnesení:
111/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2016 dle přílohy, na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

 117 - Rozpočtové opatření č. 06/2015/ZM
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č. 06/2015/ZM dle přílohy.

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2). Zastupitelstvu města jsou proto předkládány rozpočtové změny nad výše uvedenou částku.

Návrh usnesení:
117/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2015/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0


119 - Pověření pro radu města ke schválení posledních rozpočtových změn v kalendářním roce
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je obec povinna provádět rozpočtová opatření, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, radě obce je potom dle § 102 zákona o obcích vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření provádět v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. 

Zastupitelstvo města Hronova Usnesením č. 2/2015, bod 15/2, nadelegovalo na radu města pravomoc k provádění rozpočtových opatření, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí.

Vzhledem k tomu, že poslední jednání ZM v letošním roce se koná 07.12.2015 a do tohoto data ještě nebudou známy všechny skutečnosti, které by měly vliv na rozpočet města (obdržení dotací, daňových příjmů nad rámec schváleného rozpočtu, čerpání úvěru dle aktuální situace v závěru roku), FO navrhuje, aby bylo zastupitelstvem schváleno usnesení, které umožní radě města schválit poslední rozpočtové opatření v kalendářním roce i nad rámec nadelegované pravomoci s tím, že zastupitelstvo města vezme tato rozpočtová opatření na prvním jednání v roce 2016 na vědomí.

Návrh usnesení:
119/1 - Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením rozpočtového opatření města Hronova č. 8/2015/RM v plném rozsahu, tj. i nad rámec pravomoci nadelegované Usnesením ZM č. 2/2015, s tím, že mu bude na prvním jednání zastupitelstva v roce 2016 předložena ke vzetí na vědomí.
Hlasování: Pro: 14, Proti: 5, Zdržel se: 1
 

4. Majetkové záležitosti

112 - Převod práv a závazků  Nerudova 314, Hronov
Předložený materiál okomentovala Hana Lišková.
Dne 4. 11. 2015 byla na podatelnu Městského úřadu v Hronově doručena žádost o převod práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a ze smlouvy budoucí kupní na byt č. 13, byt se standardním vybavením, 0+1, o velikosti 32,42 m2 (plocha pro nájem je 29,04 m2), Nerudova ulice čp. 314, Hronov.
Manželé měli již uzavřené smlouvy v souladu s podmínkami poskytnuté dotace, tj. platí měsíční nájemné, proto postačí odsouhlasit uzavření smlouvy o převzetí práv a závazků ze smlouvy o nájmu bytu a ze smlouvy budoucí kupní.

Materiál byl projednán na RM č. 24/2015 dne 2. 12. 2015, rada doporučila ke schválení.
 
Mgr. Líbalovou zajímalo, jaká práva se převádějí. Neví nic o tom, že by se tento dům měl prodávat. Paní Lišková sdělila, že se jedná o půdní vestavbu, na kterou město získalo dotaci. Je to podobný případ jako s byty na Padolí.

Návrh usnesení:
112/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a závazků ze smlouvy budoucí kupní na byt č. 13, 0+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 32,42 m2 (plocha pro nájem je 29,04 m2), Nerudova ulice čp. 314, Hronov na nájemce od 1. 1. 2016. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

113 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 1 v k. ú. Rokytník
Předložený materiál okomentoval Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali opětovně písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1727 m2. Les chtějí vykácet, protože zastiňuje a ohrožuje jejich rodinný dům. Stejnou žádost podali v loňském roce, záměr prodeje nebyl schválený – ZM č. 5/2014 ze dne 25. 6. 2014, bod 27/5.

Pozemek p. č. 1 o výměře 8140 m2 je lesní pozemek, vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu. Podle porostní mapy je zde les se stářím stromů 61 – 80 let.
Pan Soldán doporučil prodat tuto část lesa za odhadní cenu určenou znalcem. Telefonicky potvrdil, že nic nového k loňskému vyjádření nemá.
Pan Balcar, vedoucí technických služeb, doporučil ponechat cca 3 metry od nádrže v majetku města z důvodu přístupu a potřeby údržby.

Prodejní cena bude určena znalcem a náklady budou promítnuty do ceny. GP zajistí a uhradí žadatel.

Odbor majetek navrhl zvážit eventuelní prodej včetně vodní nádrže (problémy s odtokem a údržbou), případně celého pozemku, na který nenavazuje další městský pozemek. Z jedné strany jsou lesy ČR, z druhé je komunikace ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Některé stromy musely být káceny z důvodu bezpečnosti.

Usnesení RM č. 14/2015 ze dne 8. 7. 2015, bod 55/14/185/1:
RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 4/2015 ze dne 16. 9. 2015, bod 5/4/72/1:
ZM schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 2. 10. 2015 do 19. 10. 2015, nikdo nevznesl námitku, žádný další zájemce se nepřihlásil.
Byl vypracován znalecký posudek na prodej lesního pozemku.
Byla zjištěna:
administrativní cena Kč 59540,-- … na základě podkladů a místního šetření.
cena zjištěná Kč 87663,-- … výpočetní algoritmus neodpovídá cenám lesa na trhu, k odhadu ceny lesa se zpravidla nepoužívá cena tržní Kč 49483,-- … cca 28,65 Kč/m2

Žadatel byl seznámen se znaleckým posudkem a před zadáním GP si přeje schválit cenu prodeje.
Odbor majetek navrhuje prodejní cenu lesního pozemku sestavit z ceny znaleckého posudku (Kč 2700,--), ceny posudku pro FÚ (až bude hotov GP, dle informací odhadce cca Kč 1000,--), z tržní ceny lesního pozemku a 4% z celkové ceny k zaplacení daně z převodu nemovitosti.

28,65 Kč/m2 + náklady za dva znalecké posudky + 4% z celkové ceny,
49483 + 2700 + 1000 + 2127 = 55310
To je při předpokládané výměře pozemku cca 1727 m2 cca Kč 56000,--.

Kupující uhradí GP a vklad do KN.

Materiál byl projednán na RM č. 24/2015 dne 2. 12. 2015, rada doporučila ke schválení.

Ing. Járu zajímalo, zda je cena projednána s žadatelem. Ing. Havelková odpověděla, že ano.

Návrh usnesení:
113/1 - ZM schvaluje prodejní cenu lesního pozemku parcelní č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1727 m2 ve výši 28,65 Kč/m2 + náklady za znalecké posudky a daně z převodu nemovitosti. 
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0


114 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Paní Gabriela Ptáčková, Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013208/VB/1 - Hronov ul. Divadelní, smyčka kNN pro p. č. 1107/7 Chmelař“. Rozsah věcného břemene měli členové zastupitelstva orientačně vyznačený v situaci, jedná se o umístění dvojitého kabelu nízkého napětí v chráničkách ve stávající účelové komunikaci a v zeleném pásu na pozemku 1107/10 a 1109/2 v k. ú. Hronov v délce cca 9 m. 

Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10000,-- + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku a schválené smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 23. 6. 2015.

OM doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 23/2015 ze dne 18. 11. 2015, bod 34/23/303/1:
RM doporučila ZM ke schválení.
 
Návrh usnesení:
114/1  - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013208/VB/1 - Hronov ul. Divadelní, smyčka kNN pro p. č. 1107/7 Chmelař“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

115 - Prodej částí pozemků p. č. 254 a 259 v k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentoval Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. č. 254 a 259 v k. ú. Hronov o výměře celkem cca 100 m2 (v žádosti se uvádí šíře pozemku 3,2 m, žadatelem uvedená výměra 181 m2 neodpovídá přiloženému zákresu, ověřeno telefonicky, jedná se o chybu ve výměře).
Pozemek p. č. 254 o výměře 1346 m2 je druhem pozemku zahrada, v územním plánu jako plocha občanské vybavenosti, pozemek p. č. 259 o výměře 181 m2 je druhem pozemku ostatní plocha, využitím zeleň, v územním plánu jako zeleň. 

Žadatelé chtějí využít pozemek ke zvětšení parkovací plochy dvora a prostoru pro bránu. Požadavek není v rozporu se záměrem města – další parkovací plocha s návazností na místní komunikaci se zde nevejde.

Účetní hodnota pozemků je cca 5,-- Kč/m2  GP zajistí a uhradí žadatel.
OV a technické služby nemají proti prodeji námitek.

Usnesení RM č. 14/2015 ze dne 8. 7. 2015, bod 54/14/183/1:
RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 4/2015 ze dne 16. 9. 2015, bod 7/4/74/1:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 2. 10. 2015 do 19. 10. 2015. Nikdo nevznesl připomínku.
Byl zhotoven geometrický plán, vznikly dva nové pozemky p. č. 254/2 o výměře 33 m2 a p. p. č. 259/2 o výměře 69 m2.

Usnesení RM č. 23/2015 ze dne 18. 11. 2015, bod 30/23/287/1:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
115/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 34/OM/2015 na pozemek p. č. 254/2 o výměře 33 m2 a p. p. č. 259/2 o výměře 69 m2 s prodejní cenou 750,--Kč/m2 v k. ú. Hronov. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

116 - Prodej části pozemku p. č. 1608/1 v k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali žádost o koupi části pozemku p. č. 1608/1 (celková výměra 3005 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 3 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který zajistí a uhradí žadatelé. Jedná se o část pozemku, která je zastavěna verandou.
V územním plánu je pozemek jako komunikace a jako smíšené území centrální. 

Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemku komunikace je 69,66 Kč /m2.

Odbor majetek doporučuje prodej, námitky nemá ani stavební odbor a technické služby.
Usnesení ZM č. 5/2015 ze dne 4. 11. 2015, bod 6/5/94/1:
ZM schválilo záměr prodeje za minimální cenu ve výši 500,-- Kč/m2.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 9. 11. 2015 do 25. 11. 2015.
Žadatelé nechali vypracovat GP, ve kterém je oddělená část pozemku s novým parcelním číslem 1608/4 o výměře 3 m2.

Materiál byl projednán na RM č. 24/2015 dne 2. 12. 2015 a byl doporučen ke schválení.

Návrh usnesení:
116/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 38/OM/2015 na prodej pozemku p. č. 1608/4 o výměře 3 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu Kč 1500,--. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 , 

5. Různé

118 - Vyjádření KIS Hronov k bodu Diskuze z jednání ZM dne 4.11.2015
Předložený materiál okomentovala Marcela Kollertová, ředitelka KIS Hronov.

Otevřený dopis paní starostce a zastupitelstvu města Hronova poslal pan Mikunda dne 13. 10. 2015 se slovy, že by byl rád, kdyby se v nezměněné podobě objevil v listopadovém čísle. Redakční skupina se rozhodla, že zveřejněn nebude. Je pravda, že jsme do vyjádření panu Mikundovi napsali, že redakční rada rozhodla. Za to se omlouvám, byl to omyl. Správně mělo být redakční skupina. Otevřeně přiznávám, že rozhodnutí bylo hlavně na mě. Jsem do problematiky JH zainteresovaná nejvíce a vím, co se na Festivalovém výboru odehrává a jakou co má váhu. Vadilo mi, že pan Mikunda použil tak ostrá slova pro něco, co tak zásadní nebylo.

V Hronovských listech Unás se mi toto ještě nestalo, vždy jsme zveřejnili veškerou kritiku zaslanou do naší redakce, ale tento dopis mi v situaci, v jaké se nachází JH, nepřišlo vhodné zveřejnit. Mnoho věcí z dopisu bylo spíše nedorozumění nebo zkreslená informace.
Náš zpravodaj má každý měsíc jiný počet stran. Je to právě z toho důvodu, že zveřejňujeme vše a většinou nekrátíme, pouze některé kulturní akce z dalekého okolí, pokud to text dovolí. Důvody jsou hlavně grafické. V jiných městech mají striktně dané, kolik bude stran a nezveřejňují vše. Rozhodují se dle vážnosti, důležitosti a dle tiskového zákona. Redakční radu mají z 28 měst a obcí pouze na 2 místech a tvrdí, že je to velmi zdlouhavý proces, který je zdržuje a dostává do časově problematické situace. Město Hronov pověřilo KIS Hronov ve zřizovací listině vydáváním Hronovských listů Unás a my se snažíme všem vyhovět, jak nám to možnosti tiskárny dovolí.

Na základě jednání minulého zastupitelstva, na žádost paní Líbalové, dopis v plném znění v dalším čísle vyšel, i když si myslím, že jeho informace již nejsou aktuální a nezasvěcený čtenář nepochopí souvislosti.

S panem Mikundou jsme si jeho nařknutí paní starostky ohledně zpoplatnění na serveru YouTube již vysvětlili. Paní starostka nelhala, to já jsem řekla na Festivalovém výboru, že videa z JH panu Mikundovi nějakou finanční částku na pokrytí nákladů přinesou. Neznám přesné podmínky You Tube, ale když je ve videu reklama, domnívala jsem se, že nějaké finanční prostředky přinese. Omlouvám se, že jsem si tuto informaci neprověřila. Ale moje poznámka o tomto tématu byla při Festivalovém výboru pouze pod čarou veškerého důležitého jednání. Nikdo nechtěl napadnout pana Mikundu, toto vyjádření bylo myšleno všeobecně. Nemám chuť a ani čas na „špinavé politické hry“ v Hronově, jak pan Mikunda uvádí v dopise. Chci se věnovat hlavně kultuře v tomto městě a lepšímu zajištění celého Jiráskova Hronova.

Další kritikou bylo, že nekomunikuji. Když přišel několikastránkový koncept od pana Mikundy, vypadalo to spíše jako scifi, proto jsem hned nereagovala. Takových nabídek mi do e-mailu chodí mnoho. Pan Mikunda se obrátil na našeho partnera NIPOS a s ním spolupracoval. Proč ne? Od toho máme tiskovou mluvčí v Praze.

Jen ještě poznámku k tomu, že neplním své povinnosti ohledně zadání nového grafického vzhledu Jiráskova Hronova. Soutěž mám připravenou a v době zasedání zastupitelstva města Hronova již bude zveřejněna.

Co se týká návštěvnosti, ano pociťujeme menší úbytek, ale spíše z řad starší generace, která přestává jezdit, protože žánr divadel je spíše zaměřen na mladého diváka. Číslo 9 000 návštěvníků, „kteří na festival znovu nepřijedou“, jak uvádí pan Mikunda, je obdivuhodné. Kdyby na každý JH přijelo tolik lidí, budu moc ráda, ale ani bych pro ně neměla tolik vstupenek.

Nebudu tu vyvracet a vysvětlovat každou větu z dopisu, jen jsem chtěla některé věci uvést na pravou míru. Ostatní dotazy Vám ráda zodpovím na zastupitelstvu dne 7. 12. 2015.
Mnoho slov bylo řečeno v posledních měsících o Jiráskově Hronově, mnoho nařčení a tlaků vznesl i náš partner festivalu NIPOS Praha. Velká část byla z mého pohledu zbytečně vyvolána. Věcnou kritiku přijímám a řeším její nápravu.

S paní Mikundovou jsem se již sešla a většinu věcí jsme si vysvětlily.

Diskuze k předloženému materiálu.
Ing. Jára - rád by se zeptal, jak je možné, že příspěvek, který zaslal Spolek pro Velký Dřevíč do unásku dostane do ruky pan Mach a ještě v tom samém čísle vyjde jeho vyjádření. Požadoval mít stejný přístup a tu možnost reagovat na články.
Paní Kollertová uvedla, že pokud se kritika dotýká konkrétní osoby, tak ten článek poskytne, aby se k němu mohl kritizovaný vyjádřit.

Ing. Járovi toto vadí, nic špatného Spolek neuvedl, nepochopil ten princip, jak to funguje.

Poté paní Kollertová uvedla, že pan Mach přišel na základě mailu, který mu přišel jako šéfredaktorovi Náchodských novin.

Ing. Jára reagoval tím, že je termín uzávěrky a ten by měl být ctěný a platit pro každého.

Mgr. Líbalová se dotazovala, proč opět vychází dvojčíslo, každý rok se o tom na zastupitelstvu baví.
Paní Kollertová informovala o tom, že informace je potřeba dát před Vánocemi. V lednu bylo málo příspěvků a číslo by bylo třeba jen 4 stránkové. V jiných městech mají dvojčíslo o prázdninách, ale u nás to nejde vzhledem k divadelní přehlídce.

Návrh usnesení:
118/1 - ZM bere na vědomí vyjádření ředitelky KIS Hronov paní Marcely Kollertové k bodu č. 6 - Diskuze na jednání zastupitelstva města Hronova dne 4. 11. 2015
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

122 - Informace pro členy zastupitelstva, návrhy na ocenění na 18. plese města Hronova
Předložený materiál okomentovala paní starostka.
1.  Ples města – vstupenky
V sobotu 16. ledna 2016 se koná 18. ples města Hronova. Každý člen zastupitelstva má v souladu s rozhodnutím rady města nárok na 2 vstupenky zdarma. Vstupenky jsou k dispozici od 1. 12. 2015 v Infocentru, zájemci si je mohou vyzvednout nejpozději do konce tohoto roku.

2.  Jednání o určení neplatnosti smlouvy
Dne 24. 11. 2015 se u Okresního soudu v Náchodě uskutečnilo jednání ve věci o určení neplatnosti smlouvy – žalobce Spolek pro Velký Dřevíč, žalovaní – město Hronov a Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. Protokol o jednání měli členové zastupitelstva k dispozici. Jednání bylo odročeno na 21. 1. 2016.

3.  Plánovaná oprava komunikace ve Velkém Dřevíči
Na minulém jednání ZM byla podána informace, že SÚS KHK městu sdělila, že má v roce 2016 v plánu opravu (celoplošný koberec) na silnici III/303 13 – průtah Velkým Dřevíčem v úseku od „Špice“ po dlážděný povrch u pily. Zároveň SÚS KHK učinila na město dotaz, zda v uvedeném úseku nemá město v plánu nějaké zásahy (VO, kanalizace atd.). Byl osloven Spolek pro Velký Dřevíč, aby se k dotazu vyjádřil.
Následně se sešli zastupitelé zvolení za Velký Dřevíč a zástupci Spolku. S ohledem na probíhající diskuzi ohledně možnosti vybudovat ve Velkém Dřevíči kanalizaci (zpracovává se TES) se shodli, aby město jednalo se SÚS o odložení opravy o jeden rok. Tento návrh byl SÚS sdělen. V odpovědi městu SÚS uvedla, že uvedená komunikace bude z plánu oprav na rok 2016 vyjmuta, ale zda se do plánu dostane v případě zájmu o rok později, to nikdo garantovat nemůže.

4.  Návrhy termínů jednání ZM v I. pololetí 2016
     3. února, 13. dubna, 22. června

5.  Návrhy na ocenění na 18. plese města Hronova
Dne 16. 1. 2016 se uskuteční 18. ples města Hronova. Tradiční součástí plesu je ocenění jednotlivců nebo kolektivů, a to za výrazný počin v uplynulém roce nebo za celoživotní práci.
K předložení návrhů na ocenění byli vyzváni na listopadovém zasedání členové zastupitelstva, prostřednictvím prosincových Hronovských listů pak široká veřejnost. Občané je mohli podávat do 6. 12. 2015, žádný doručen nebyl.

Za vedení města byly předloženy tyto návrhy na ocenění:
Paní Alena Bohadlová - za dlouholetou aktivní činnost v Tělocvičné jednotě Sokol Hronov u příležitosti významného životního jubilea
Slečna Pavla Klicnarová - za vzornou reprezentaci města Hronova na Světové zimní univerziádě ve Španělsku v roce 2015, kde získala stříbrnou medaili v kombinaci

Návrh usnesení:
122/1 - ZM schvaluje udělení ocenění na 18. plese města Hronova:
Paní Aleně Bohadlové za dlouholetou aktivní činnost v Tělocvičné jednotě Sokol Hronov u příležitosti významného životního jubilea
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 ,

122/2 -  ZM bere na vědomí informace pro členy zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 ,

122/3 - ZM schvaluje udělení ocenění na 18. plese města Hronova:
Slečně Pavle Klicnarové za vzornou reprezentaci města Hronova na Světové zimní univerziádě ve Španělsku v roce 2015
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

123 - Jednací řád kontrolního výboru
Předložený materiál okomentoval Petr Koleta.
Zastupitelstvo města uložilo na svém jednání konaném 16.9.2015 předsedovi kontrolního výboru vypracovat jednací řád KV. Jednací řád KV byl schválen členy KV na posledním jednání dne 26.11.2015 a doporučen ke schválení ZM.

Návrh usnesení:
123/1 - ZM schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

124 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2015
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Město Hronov jako poskytovatel dotace uzavřelo s HC Wikov Hronov, o. s. jako příjemcem dotace dne 25.9.2015 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2015.

Poskytovatel v souladu s ust. Čl. II. bod 1. smlouvy poskytl příjemci první část dotace ve výši Kč 50.000,00.
Podmínkou poskytnutí části dotace ve výši a termínech uvedených pod body 2. - 4. článku II. smlouvy je úhrada faktur vystavených městem Hronov pro HC Wikov Hronov, o. s., za uzavřené bruslení vždy za předcházející měsíc před vystavením faktury ve lhůtě splatnosti.
Příjemce tuto podmínku smlouvy nesplnil, když fakturu č. 3150203 na 49.100,00 Kč za uzavřené bruslení za měsíc září 2015, splatnou dne 16.10.2015 ve lhůtě splatnosti nezaplatil, ale zaplatil ji až dne 22.10.2015, tedy 6 dnů po splatnosti. Dle podmínek smlouvy mu tedy nemůže být poskytnuta část dotace podle čl. II., bodu 2. smlouvy ve výši 100.000,00 Kč.
HC Wikov Hronov, o. s. zaslalo Městu Hronov omluvný dopis a požádalo o poskytnutí dotace z rozpočtu města v původní výši.
Poskytnutí dotace v původní výši je možné řešit dodatkem ke smlouvě. Podmínkou poskytnutí této části dotace je dodržení podmínek v dodatku uvedených.
Dodatek č. 1 měli členové zastupitelstva k dispozici.

Návrh usnesení:
124/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2015, uzavřené mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

 125 - Kontrolní výbor ZM - rezignace Mgr. Lenky Hluškové, volba nového člena
Dne 30. 11. 2015 rezignovala na své členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Hronova Mgr. Lenka Hlušková. Rezignace měli členové zastupitelstva k dispozici.

Návrh usnesení:
125/1 - ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Lenky Hluškové na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Hronova.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

Mgr. Lenka Hlušková zastupovala v KV politické hnutí Patrioti, které jako jejího nástupce navrhuje zvolit Ing. Petra Havelku.

Paní starostka se zeptala, zda má někdo návrh na dalšího kandidáta na členství v kontrolním výboru. Žádný jiný kandidát navržen nebyl.

Dále uvedla, že je ustálenou zvyklostí volit členy orgánů zastupitelstva tajnou volbou, proto i dnes navrhuje volbu tajnou.

Návrh usnesení:
125/2 - ZM schvaluje, aby byla volba nového člena kontrolního výboru provedena tajným hlasováním.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Zdržel se: 0

Paní starostka dále navrhla, aby byla volební komise tříčlenná.

Návrh usnesení:
125/3 - ZM schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

Paní starostka vyzvala kolegy, aby se stali členy volební komise. Přihlásili se Ing. Karel Jára, pan Pavel Topolnickyj a pan Petr Koleta.

Návrh usnesení:
125/4 - ZM schvaluje volební komisi v tomto složení: Ing. Karel Jára, pan Pavel Topolnickyj, pan Petr Koleta.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 3

Paní starostka vyzvala zvolené kolegy, aby navrhli ze svého středu předsedu volební komise. Navržen byl Ing. Karel Jára.

Návrh usnesení:
125/5 - ZM schvaluje předsedou volební komise Ing. Karla Járu
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1

Ing. Karel Jára, jako předseda volební komise konstatoval, že je přítomno 20 zastupitelů, bylo rozdáno 20 hlasovacích lístků. Paní starostka seznámila členy zastupitelstva s tím, jak má být upraven hlasovací lístek.
Následně byla provedena tajná volba.

Volební komise provedla sčítání hlasů. Její předseda Ing. Karel Jára uvedl, že pro pana Havelku se vyjádřilo 19 hlasujících, byl tedy zvolen členem kontrolního výboru.

Návrh usnesení:
125/6 - ZM volí za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova Ing. Petra Havelku.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1
 

126 - Hronovské listy U NÁS - záměr přijetí statusu a záměr zřízení Redakční rady města Hronova
Předložený materiál okomentovala Mgr. Věra Bartošová.
Vzhledem k faktu, že bylo občanovi znemožněno zveřejnit názor v městském zpravodaji s tím, že o jeho nezařazení rozhodla redakční rada, která ve skutečnosti neexistuje, vidím jako potřebné aktualizovat status tohoto zpravodaje a zároveň stanovit pravidla pro zveřejňování a zařazování příspěvků v něm. Pokusila jsem se zareagovat na věcné připomínky k mému návrhu a děkuji za ně.

Po konzultaci s paní starostkou zasílám návrh statusu a návrh pravidel HL pro uveřejňování příspěvků, abyste se s nimi mohli předběžně seznámit. Konzultovat jej budu s JUDr. Vrzáčkovou a stávajícími členkami redakce zpravodaje (Kollertová, Vítová, Podolová). Konečný návrh statusu předložím zastupitelstvu k projednání na únorovém jednání zastupitelstva.

Vzhledem k faktu, že se redakce zpravodaje U nás odvolává ve svých rozhodnutích na redakční radu, kterou ve skutečnosti nemáme, ale především proto, že vnímám jako důležité, aby redakční rada existovala, předkládám návrh na záměr jejího zřízení.

Diskuze k předloženému materiálu.
Připadá jí úsměvné jak se vyjádřila paní Kollertová. Unásek má dnes 40 stránek a je tam jeden kritický článek. Redakční rada má pracovat jako "kontrolní" orgán, s tím, že by se sešla 2 x do roka. Kontrolovala by, zda je dodržován status. Případně nějaké podněty. To, že si paní Kollertová sama rozhodne, že neotiskne kritický článek na její osobu je úsměvné. Jak by měla rada vypadat a fungovat si nechá poradit. Nelíbí se jí cenzura.

Paní Kollertová informovala, že byla na školeních pro vydávání měsíčníku, jsou daná pravidla, kde je jaký článek umístěn. Dopis pana Mikundy nebyl zveřejněn, protože dle jejího názoru nebyly informace úplné. Dále si s Mgr. Bartošovou ujasňovaly, jak by měla redakční rada fungovat.

Mgr. Bartošová dále uvedla, že se mnoha občanům nelíbí, že se v příspěvku paní starostky v úvodu zpravodaje dozví, co si mají myslet o příspěvku uvnitř čísla. Dle jejího názoru by měla paní starostka psát, stejně jako její kolegové v jiných městech, pouze například o tom, že přeje hezké Vánoce nebo zve na nějaký koncert.

Paní starostka uvedla, že jestli je problém v tom, že má článek v úvodu unásku, pak pro ni není žádný problém mít svůj příspěvek na poslední stránce.

Návrh usnesení:
126/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr vypracování nového statusu Hronovských listů U NÁS
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 3

126/2 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr vypracování nových pravidel Hronovských listů U NÁS pro uveřejňování příspěvků.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 3

126/3 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr zřídit Redakční radu města Hronova.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 3
 

127 - Zápis z jednání FV č. 3/2015
Předložený materiál okomentoval Mgr. Jan Šnajdr.

Návrh usnesení:
127/1 - ZM bere na vědomí zápis č. 3/2015 z jednání FV ze dne 30. 11. 2015 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0 

6. Diskuze

Mgr. Thér byl osloven spolu s MUDr. Šnajdrem, aby zastupitelstvo přijalo Prohlášení Zastupitelstva města Hronova k Jiráskovu Hronovu. MUDr. Šnajdr přečetl prohlášení zastupitelstva města, které bylo ostatním členům zastupitelstva promítáno na plátně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Prohlášení zastupitelů města Hronova dle přílohy.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

Mgr. Thér informoval o připravovaném projektu na opravu tvrze, což bylo volebním přáním všech stran a uskupení. Město jednalo s památkáři, kteří všechny navrhované úpravy nedovolili. Mohl by tam vzniknout prostor pro spolkovou činnost. Město připravuje projekt společně s Kudowou Zdroj.

Ing. Jára informoval, že dnešní krajské zastupitelstvo schválilo revokaci usnesení, kterým dne 15.9.2014 schválilo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací KHK. Krajský úřad akceptoval důvody pro zrušení usnesení s tím, že další postup projednal i se starostkou města Hronova. Následně bude žádost o změnu PRVK ve Velkém Dřevíči opět projednána, včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu a opětovně předložena k projednání do orgánů kraje.

MVDr. Strnad projevil přání, aby se podařily vyřešit splaškové vody a aby se napravily osobní vztahy, které se pokazily.

Mgr. Zima by si přál více takových jednání, jako bylo dnes, žádné hašteření a dobrou práci.

Všichni zastupitelé si vzájemně popřáli klidný advent, a aby prožili Vánoce se svými blízkými.

Poté paní starostka jednání zastupitelstva ukončila.

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.

 


Usnesení č. 6/2015
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 07.12.2015

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/6/000 – ověřovatelky zápisu JUDr. Evu Vrzáčkovou a Mgr. Janu Píčovou -  18 pro, 2 se zdržely
2/6/000 – program jednání – 20 pro
3/6/108/1 - použití rezervního fondu Kulturního a informačního střediska Hronov v částce Kč 138.382,82 na nákup technického vybavení Jiráskova divadla a Sálu Josefa Čapka.
                  Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/6/109/1 - rozpočtový výhled města Hronova na roky 2018 – 2020 dle přílohy.
                  Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/6/110/1 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2016 dle přílohy.
                 Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/6/111/1 - rozpočet města Hronova na rok 2016 dle přílohy, na straně příjmů stanovuje závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
                 Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/6/112/1 - uzavření smlouvy o převodu práv a závazků ze smlouvy budoucí kupní na byt č. 13, 0+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 32,42 m2 (plocha pro nájem je 29,04 m2), Nerudova ulice čp. 314, Hronov na nájemce od 1. 1. 2016. Smlouva přílohou.
                 Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/6/113/1 - prodejní cenu lesního pozemku parcelní č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1727 m2 ve výši 28,65 Kč/m2 + náklady za znalecké posudky a daně z převodu nemovitosti.
                  Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/6/114/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013208/VB/1 - Hronov ul. Divadelní, smyčka kNN pro p. č. 1107/7 Chmelař“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou.
                  Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/6/115/1 - uzavření kupní smlouvy č. 34/OM/2015 na pozemek p. č. 254/2 o výměře 33 m2 a p. p. č. 259/2 o výměře 69 m2 s prodejní cenou 750,--Kč/m2 v k. ú. Hronov. Smlouva přílohou. 
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/6/116/1 - uzavření kupní smlouvy č. 38/OM/2015 na prodej pozemku p. č. 1608/4 o výměře 3 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu Kč 1500,--. Kupní smlouva přílohou.
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/6/117/1 - rozpočtové opatření č. 06/2015/ZM dle přílohy.
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/6/122/1 - udělení ocenění na 18. plese města Hronova: Paní Aleně Bohadlové za dlouholetou aktivní činnost v Tělocvičné jednotě Sokol Hronov a životnímu jubileu
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/6/122/3 - udělení ocenění na 18. plese města Hronova: Slečně Pavle Klicnarové za vzornou reprezentaci města Hronova na Světové zimní univerziádě ve Španělsku v roce 2015
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/6/123/1 - Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova dle přílohy.
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/6/124/1 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2015, uzavřené mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, a HC Wikov Hronov, o.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/6/125/2 - aby byla volba nového člena kontrolního výboru provedena tajným hlasováním.
                    Hlasování: Pro: 18, Proti: 2, Zdržel se: 0
 
18/6/125/3 - aby volební komise byla tříčlenná.
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/6/125/4 - volební komisi v tomto složení: Ing. Karel Jára, pan Pavel Topolnickyj, pan Petr Koleta.
                   Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 3
 
20/6/125/5 - předsedou volební komise Ing. Karla Járu 
                    Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1 

21/6/126/1 - záměr vypracování nového statusu Hronovských listů U NÁS
                    Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 3
 
22/6/126/2 - záměr vypracování nových pravidel Hronovských listů U NÁS pro uveřejňování příspěvků.
                    Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 3
 
23/6/126/3 - záměr zřídit Redakční radu města Hronova.
                   Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 3
 
24/6/000 - Prohlášení zastupitelů města Hronova dle přílohy. 
                 Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
25/6/118/1 - vyjádření ředitelky KIS Hronov paní Marcely Kollertové k bodu č. 6 - Diskuze na jednání zastupitelstva města Hronova dne 4. 11. 2015
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
26/6/120/1 - kontrolu plnění usnesení ZM č. 5/2015.
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
27/6/121/1 - informace z jednání Rady města Hronova.
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
28/6/122/2 - informace pro členy zastupitelstva.
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
29/6/125/1 – rezignaci Mgr. Lenky Hluškové na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Hronova.
                     Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
30/6/127/1 - zápis č. 3/2015 z jednání FV ze dne 30. 11. 2015 dle přílohy. 
                    Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Zastupitelstvo města pověřuje:
31/6/119/1 - pověřuje radu města schválením rozpočtového opatření města Hronova č. 8/2015/RM v plném rozsahu, tj. i nad rámec pravomoci nadelegované Usnesením ZM č. 2/2015, s tím, že mu bude na prvním jednání zastupitelstva v roce 2016 předložena ke vzetí na vědomí.
                     Hlasování: Pro: 14, Proti: 5, Zdržel se: 1
 
Zastupitelstvo města volí:
32/6/125/6 - za člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hronova Ing. Petra Havelku. 
                    Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 12. 2015