živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 3. září 2014 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: 17 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Ing. Karel Jára, Ing. Jaroslav Jeništa, Mgr. Jana Píčová, MVDr. Tomáš Strnad
Pozdější příchod: pan Antonín Hurdálek
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Lenka Hlušková

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 16 členů. 

Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Lenka Hlušková – 14 pro, 2 se zdrželi.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání. Žádné nebyly vzneseny.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu. Upozornila, že některé materiály z bodu Různé budou předsunuty před schválení rozpočtových opatření č. 05/2014, tedy do bodu Finanční záležitosti.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 16 pro.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 70 až 86 včetně příloh, pozvánka s programem, zápis EU fondy č. 38, 39 a 40, zápis z jednání SÚS – odstranění staré kanalizace ve Zbečníku, informace o insolvenci hotelovky, zápis ze 6.8.2014 – jednání s insolvenčním správcem, zápis z kontroly č. 3/2013 kontrolního výboru a veškeré informace k akci Zbečník, petice SMO ČR ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí. Přímo na jednání byl předložen materiál č. 87 – dodatek ke zřizovací listině základní školy Hronov a dodatek k materiálu č. 78 – rozpočtová opatření č. 05/2014.


Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o poplatku za komunální odpad
6. Diskuze


1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 75
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Na jednání se dostavil pan Antonín Hurdálek, přítomno 17 členů.

Ing. Lenka Vítová seznámila zastupitele s jednotlivými kroky při zajištění stravování dětí základní školy - zařízení jídelny v hotelové škole. Podala informaci o průběhu jednání během prázdnin - od vyhlášení insolvence, přes jednání s insolvenčním správcem a podpisu smluv o výpůjčce a smlouvě budoucí kupní na vybavení kuchyně a školní jídelny.
Paní ředitelka Řehůřková informovala o tom, jak krátkou dobu měli zaměstnanci na úklid a zprovoznění kuchyně. Je ráda, že se vše podařilo a děti se mají kde stravovat. Všem poděkovala za aktivní přístup k celé akci.

Mgr. Líbalová se ptala, kdo jídelnu provozuje. Mgr. Věra Řehůřková odpověděla, že jídelnu provozuje ZŠ a MŠ Hronov. Je zapsána v rejstříku škol jako další provozovna na adrese Čapkova 193.
Paní starostka doplnila, že se tam budou stravovat i děti z NONY, která má od 1. 9. 2014 odloučené pracoviště v Dolíčku – bývalé družině v Hronově.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 17 pro.


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 5/2014 – materiál č. 85
Předložený materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 5/2014 – 17 pro


3. Finanční záležitosti

Vrácení neproinvestovaných peněz na pořízení evakuačního výtahu v DO Justynka – materiál č. 77
Rada města v minulém roce schválila realizaci a dodavatele evakuačního výtahu v DO Justynka. Předpokládaná cena investice byla cca 3.450 tis. Kč. Po dohodě s ředitelkou Justynky a na základě přijatých usnesení příslušných orgánů města probíhalo financování z těchto zdrojů: na úhradu investice byl použit celý provozní příspěvek zřizovatele pro DO Justynka (2.300 tis. Kč) a na zbytek částky, tj. 1.150 tis. Kč, byl použit investiční fond DO Justynka. Dále Justynka uhradila ještě vícenáklady – za montáž samozavíračů dveří a za elektroinstalace ve výši Kč 595.704,00. Z výše uvedeného vyplývá, že DO Justynka poskytla ze svých finančních prostředků na realizaci výtahu Kč 4.045.704,00.
Skutečné náklady na vybudování výtahu činily Kč 3.716.450,00. 
Rozdíl je Kč 329.254,00, který navrhuje finanční odbor DO Justynka vrátit zpět do investičního fondu k dalšímu užití.
Návrh projednala na svém jednání dne 20.08.2014 rada města a doporučila jej zastupitelstvu schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí investiční dotace do investičního fondu DO ve stáří Justynka, Hronov ve výši Kč 329.254,00 – 17 pro.

Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku HC Wikov Hronov, o. s. – materiál č. 83
Předložený materiál okomentoval Michal Kubeček.
Požádal ZM o schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku městem Hronov a jeho použití pro HC Wikov Hronov, o. s. na činnost družstev přípravky, elévů, ml. žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání). Příspěvek bude poskytnut zápočtem. Město Hronov vždy nejdéle do 15. dne následujícího měsíce vystaví fakturu, ve které budou fakturovány hodiny poskytnutých služeb. Příspěvek na činnost poskytne město Hronov HC Wikov Hronov o. s. každý měsíc ve výši fakturované částky. Tato smlouva bude uzavřená od 15. 9. 2014 do 31. 12. 2014.
Příspěvek pro HC Wikov Hronov, o. s. je zahrnut v rozpočtu města na rok 2014 ve výši Kč 520 000,--.

Příspěvek je ponížen o družstvo mužů, které na sezonu 2014 – 2015 nepřihlásilo soutěž.

RM na svém jednání dne 20.8.2014 doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku od 15. 9. do 31. 12. 2014 pro HC Wikov Hronov, o. s., IČO 46522751 s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 520 000,--. Příspěvek bude poskytnut zápočtem fakturované částky. Smlouva přílohou – 17 pro

Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Project Sport Hronov o. s. – materiál č. 84
Předložený materiál okomentoval Michal Kubeček.
Požádal ZM o schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku městem Hronov a jeho použití pro  Project Sport Hronov o. s. na činnost družstva mužů (tréninků a mistrovských utkání). Příspěvek bude poskytnut zápočtem. Město Hronov vždy nejdéle do 15. dne následujícího měsíce vystaví fakturu, ve které budou fakturovány hodiny poskytnutých služeb. Příspěvek na činnost poskytne Město Hronov Project Sport Hronov o. s. každý měsíc ve výši fakturované částky. Tato smlouva bude uzavřená od 15. 9. 2014 do 31. 12. 2014.

Původní příspěvek pro HC Wikov Hronov, o. s. je zahrnut v  rozpočtu města na rok 2014 ve výši Kč 120 000,--. Uvedená částka byla odečtena od příspěvku pro družstva HC Wikov Hronov o. s., které nepřihlásilo družstvo mužů do soutěže.

Pan Kubeček na dotaz paní starostky uvedl, že o. s. Project Sport Hronov má na starosti organizaci ligy neregistrovaných hokejistů. Pod jeho hlavičkou budou hrát hráči za Hronov krajskou soutěž.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku od 15. 9. do 31. 12. 2014 pro Project Sport Hronov o. s., IČO 22732128 s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstva mužů (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 120 000,--. Příspěvek bude poskytnut zápočtem fakturované částky. Smlouva přílohou – 17 pro

Podpora výkonnostního sportu v Hronově – materiál č. 86
V loňském roce zastupitelstvo schválilo podporu výkonnostního sportu v Hronově v této výši:
- Volejbal – 2 x Kč 50.000,--, celkem Kč 100.000,--
- Fotbal - 2 x Kč 50.000,--, celkem Kč 100.000,--
- Hokej – 2 x Kč 150.000,--, celkem Kč 300.000,--

Rada na svém zasedání dne 20. 8. 2014 doporučila zastupitelstvu opětovně podpořit volejbal a fotbal, a to ve stejné výši jako v loňském roce s tím, že příspěvek bude opět poskytnut ve dvou fázích. První část na podzimní část sezony, druhá část na jarní část sezony. Družstva hrají stejnou soutěž jako v loňském roce.

Družstvo mužů HC Wikov Hronov, které město v loňském roce podpořilo, se do krajské ligy nepřihlásilo, proto mu není příspěvek navrhován. Znamená to tedy, že hokejová soutěž mužů se v Hronově hrát nebude. S touto skutečností se někteří fandové a hráči ligy neregistrovaných nesmířili a oslovili vedení města, zda by je podpořilo, pokud by se přihlásili jako nové družstvo do nejnižší krajské soutěže. Družstvo by startovalo pod hlavičkou Project Sport Hronov, o. s., což je právní subjekt, pod kterým je organizována liga neregistrovaných hokejistů a hokejbalové soutěže. Project Sport Hronov zastupuje pan Michal Kubeček, vedoucí odboru SRZ. Ten společně s panem Petrem Wittwarem předložil radě předpokládané náklady na účast družstva hokejistů v krajské soutěži. Náklady prověřil pan místostarosta a pan Pavel Topolnickyj. Na jednání rady se její členové shodli, že pokud se zájemci o krajskou soutěž rozhodnou, že ji budou hrát, pak je město podpoří částkou
Kč 65.000,-- na celou sezonu. Příspěvek by pokryl náklady na rozhodčí, zdravotní službu, registraci, přihlášení soutěže a částečně na cestovné při utkáních na hřišti soupeře. Finanční prostředky na vybavení (hokejky atd.) a spotřební materiál by si hradili sami hráči, případně sponzoři. Toto stanovisko rady bylo sděleno panu Wittvarovi. V úterý 26. 8. bylo vedení města informováno o tom, že bylo družstvo do krajské soutěže přihlášeno. Družstvo budou převážně tvořit hráči ligy neregistrovaných (družstvo Prezidentů) + někteří hráči bývalého „áčka“ mužů HC Wikov Hronov, pokud nezískají angažmá v jiném klubu. Díky aktivitě pana Wittvara a dalších nadšenců se tak i v letošním roce bude v Hronově hokej hrát, i když v nižší soutěži. Proto bylo navrženo toto družstvo podpořit.

Pan Topolnickyj se vyjádřil pro podporu Project Sportu Hronov a vyzval ostatní členy, aby také podpořili hokej v Hronově.

Návrh usnesení:
1. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,-- Volejbalovému klubu Hronov, se sídlem v Hronově, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, zastoupený panem Ing. Martinem Houšťkem, předsedou VK Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2014 – 17 pro

2. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,-- Fotbalovému klubu AFK Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, Padolí 188, 549 31 Hronov, zastoupený panem Hynkem Rožnovským, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské B třídě v roce 2014 –
17 pro

3. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 65.000,-- Project Sport Hronov, se sídlem v Hronově, Palackého 1000, 549 31 Hronov, zastoupený panem Michalem Kubečkem, předsedou občanského sdružení, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí hokejového družstva mužů v krajské hokejové soutěži v sezoně 2014/2015 – 17 pro

Rozpočtová opatření č. 05/2014 – materiál č. 78
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Předložila k projednání návrh rozpočtových opatření města Hronova č. 05/2014 dle přílohy.
Návrh rozpočtových opatření projednala na svém jednání dne 20.08.2014 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.
Do termínu jednání zastupitelstva se vyskytly další potřeby přesunů finančních prostředků, které jsou uvedeny v níže uvedeném ústním dodatku.

3119 – ZŠ a MŠ Hronov
pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – Kč 400.000,00 – částka určená na odkup vybavení a zařízení kuchyně a jídelny umístěných v čp. 193 v Hronově (bývalá hotelová škola), které slouží pro stravování žáků ZŠ Hronov – dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní
pol. 5164 – nájemné – Kč 25.000,00 – částka určená na úhradu nájemného za zařízení a vybavení kuchyně a jídelny umístěných v čp. 193 v Hronově. Jedná se o částku nájemného na tři měsíce – září až listopad, poté by měla být dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřena smlouva kupní a vybavení a zařízení odkoupeno.

3419 – Tělovýchovná činnost
pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením – org. 220 – Kč -120.000,00 – částka určená na úhradu ledů družstva mužů HC Hronov se snižuje z důvodu neúčasti družstva mužů v krajské soutěži v sezóně 2014/2015
pol. 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením – Kč 285.000,00 – dle schválení radou města se poskytuje příspěvek na výkonnostní sport, a to pro Volejbalový klub Hronov Kč 50.000,00, pro Fotbalový klub AFK Hronov Kč 50.000,00 a pro nově vzniklé občanské sdružení Project Sport Hronov, které bude hrát krajskou hokejovou soutěž, Kč 65.000,00 a pro stejnou organizaci Kč 120.000,00 na úhradu ledů ve Wikov aréně

Zdroje těchto výdajů: 6409/5901 Nespecifikované rezervy, zůstatek v rezervě je Kč 44.500,00.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 05/2014 včetně dodatku dle přílohy – 17 pro


4. Majetkové záležitosti

Záměr směny části pozemků p. č. 539 a p. č. 542/1 a 1704/13 v k. ú. Hronov – materiál č. 70
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Pozemek p. č. 542/1 (celková výměra 1541 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště), jehož část, cca 103 m2 a pozemek p.č. 1704/13 (celková výměra 175 m2, vodní plocha, koryto vodního toku), jehož část, cca 4 m2 jsou předmětem směny.
Výše uvedené pozemky budou směněny za část pozemku p.č. 539 o výměře cca 107 m2 v majetku města Hronova (celková výměra 1791 m2, ostatní plocha, zeleň) mezi lavičkami a plotem.
Přesná výměra bude určena geometrickým plánem. Směnou dojde k pozemkovému narovnání vlastnických vztahů – směňované části pozemků jsou využívány jako průchod pro pěší.   
V územním plánu jsou pozemky vedeny jako veřejná zeleň.     
V pozemcích podle dostupných podkladů nejsou uloženy sítě.    

Odbor majetek doporučuje směnu, která je v zájmu města Hronova, geometrický plán, vklad do KN a případnou daň z převodu nemovitosti hradí město.

Usnesení RM č. 16/2014 ze dne 30. 7. 2014
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr směny části pozemku p. č. 539 o výměře cca 107 m2 za část pozemku p. č. 542/1 a část p. č. 1704/13 (o stejné nebo přibližné celkové výměře) v k. ú. Hronov z důvodu získání veřejné komunikace pro pěší – 17 pro

Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Hronov, Jungmannova – materiál č. 71
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Firma ELEKTRO COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, předložila k projednání smlouvu s ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1720/3 v k. ú. Hronov. Jedná se o zemní kabelové vedení NN v Jungmannově ulici v rozsahu cca 123 m v chodníkovém tělese.

Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. V návrhu je uvedena jednorázová úhrada ve výši Kč 6250,-- + DPH, to je celkem Kč 7562,50, která je v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a ČEZ Distribucí ze dne 30. 7. 2012. Pozemek p. č. 1720/3 byl později darován městu Hronovu smlouvou darovací ze dne 8. 10. 2013. 

Odbor majetek doporučuje schválení uzavření smlouvy za sjednaných podmínek smlouvy budoucí, protože město nemá za této situace právní nárok na jinou úhradu.

Usnesení RM č. 16/2014 ze dne 30. 7. 2014
RM doporučila ZM ke schválení.

Mgr. Líbalová vznesla dotaz, proč není městem požadována minimální částka za zřízení věcného břemene, tedy částka Kč 10.000,--.
Ing. Havelková odpověděla, že částka za zřízení tohoto věcného břemene vychází ze smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene, která byla uzavřena před stanovením ceníku za zřízení věcného břemene.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IV-12-2009881/2“ s názvem stavby „Hronov, ul. Jungmanova kNN, čp. 231, Marek“ o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).  Smlouva přílohou – 17 pro

Smlouva o zřízení věcného břemene – přeložka u čp. 1000, zimní stadion – materiál č. 72
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Matex HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, předložil smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Hronovem a ČEZ Distribucí, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, kterou zastupuje.
Jedná se o přeložku kabelového vedení NN na pozemcích 1604 a 1627 v k. ú. Hronov u zimního stadionu v rozsahu cca 70 m.

Dle schváleného návrhu ceníku pro věcná břemena činí cena za metr přípojek
Kč 100,-- + DPH, v tomto případě minimálně Kč 10000,-- + DPH.

Usnesení RM č. 16/2014 ze dne 30. 7. 2014:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000232/VB/1 – Hronov – NN, přeložka č. p. 1000, Město Hronov“ mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Smlouva přílohou – 17 pro

Převzetí opuštěné věci do majetku města – materiál č. 73
S předloženým materiálem seznámila Ing. Bronislava Havelková.
Do majetku města byla zařazena stavba vodního díla „Zatrubený potok II“ - úpravy pravostranného přítoku č. 1 Zbečnického potoka v délce 43 m na pozemkové parcele č. 306/1 v k. ú. Zbečník na základě § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, jako věc opuštěná.
V souladu s výše uvedeným zákonem byla zveřejněná výzva k převzetí opuštěné věci od 26. 11. 2013 do 28. 5. 2014. Nepřihlásil se žádný zájemce.  
Stavba vodního díla nepodléhá zápisu do KN.
Účetní hodnota byla vyčíslena v souladu s oceňovací vyhláškou na Kč 139.621,--. Vodní dílo bylo postaveno asi ve 30. letech minulého století.

Usnesení RM č. 14/2014 ze dne 25.6.2014
RM doporučila ZM vzít na vědomí.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o zařazení věci opuštěné – stavby vodního díla – „Zatrubený potok II“ v délce 43 m na pozemku p. č. 306/1 v k. ú. Zbečník pod inventárním číslem 021 000 399 s účetní hodnotou Kč  139.621,-- do majetku města Hronova – 17 pro

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1608/1 v k. ú. Hronov, Dvorská ulice – materiál č. 74
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali žádost o koupi části pozemku p. č. 1608/1 (celková výměra 3127 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 76 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který zajistí a uhradí žadatelé.  Žadatelé se domnívali, že část pozemku za plotem a pod přístřeškem je jejich a nájem, že platí z části pozemku před okny v místě, kde roste živý plot.  
V územním plánu je pozemek jako komunikace a jako smíšené území centrální.     
V pozemcích jsou uloženy sítě, O2 a ČEZ, cca na budoucí hranici.   

Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemku komunikace je 69,66 Kč /m2.

Odbor majetek doporučuje prodej, námitky nemá ani stavební odbor a technické služby. Dojde k zarovnání uliční hranice.

Usnesení RM č. 12/2012 ze dne 28.5.2014, bod 23/12, 28/12:
RM nedoporučila ZM ke schválení.
RM uložila panu místostarostovi projednat s žadateli.

Pan místostarosta seznámil podrobně s vlastnickými vztahy, upozornil na neoprávněně postavené stavby na našem pozemku a také na problém s přístupem na pozemek v blízkosti řeky, který je ve vlastnictví jiných majitelů. Žadatele informoval o tom, že na zastupitelstvu předloží návrh, aby k prodeji nedošlo, dokud se vše z jejich strany nedá do pořádku. Nabídl jim prozatím pronájem uvedeného pozemku.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1608/1  o výměře cca 76 m2 v k. ú. Hronov za cenu ve výši 70,-- Kč/m2 – 16 proti, 1 se zdržel

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 79
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města, kterou okomentovala Ing. Lenka Vítová.

1. dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p. 107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o. zatím není potvrzen vážný zájemce.

2. dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
Dle sdělení realitní kanceláře Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD zatím není žádný vážný zájemce o koupi domu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 80
OM předložil informaci o investičních akcích, kterou okomentovala Ing. Lenka Vítová.

1. Rekonstrukce kanalizační přípojky pro ZŠ Zbečník č. p. 210
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy kanalizační přípojky pro objekt ZŠ ve Zbečníku a její napojení na nově budovanou veřejnou kanalizaci. V rámci prací bude vyměněno stávající kanalizační potrubí za nové, zrušeny dva stávající septiky, dojde k propojení kanalizačního potrubí mimo tyto septiky a k vybudování nových kanalizačních šachet. Součástí stavebních prací je osazení odlučovače tuků pro kuchyň.
Projektovou dokumentaci vyhotovil Ing. Buriánek a dodavatelem stavebních prací je firma SMI-ČR group s.r.o., Broumov. Cena díla je Kč 435 451,-- vč. DPH. V současné době je komplet hotova nová kanalizační přípojka a zbývá osadit odlučovač tuků pro kuchyň. Práce budou hotovy do konce srpna.

2. Revitalizace sídelní zeleně města Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ na ošetření stromů, nákup a výsadbu nových stromů, založení trávníků v různých lokalitách města. Celkové předpokládané výdaje projektu se pohybují ve výši Kč 9 951 410,-- vč. DPH, z toho dotace ve výši Kč 6.401.154,--.
V současné době byla odeslána SFŽP k odsouhlasení zadávací dokumentace pro výběr dodavatele prací, následovat bude výběrové řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky. Když vše půjde dobře, tak v prosinci 2014 by mohla být podepsána smlouva o poskytnutí dotace se SFŽP. Předpoklad ukončení realizace projektu je do 30.9. 2015.

3. Zateplení objektu DO Justynka, Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu DO Justynka Hronov“. Celkové předpokládané výdaje projektu se pohybují ve výši Kč 3 144 496,-- vč. DPH, z toho dotace činí Kč 2 044 265,--.
Projekt řeší zateplení obvodových stěn včetně nové fasády objektu Domova odpočinku ve stáří Justynka (stará část objektu) a výměnu zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní.
V současné době probíhá vyhotovení projektové dokumentace firmou S atelier s.r.o., Náchod (Kč 74.000,-- bez DPH), následovat bude vyhotovení zadávací dokumentace a výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Vlastní realizace stavebních prací se předpokládá v r. 2015.

4. Rekonstrukce kuchyně pro ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193
Vzhledem k ukončení činnosti hotelové školy bylo nutné co nejrychleji řešit, jak bude zajištěno stravování dětí základní školy. V rámci různých variant bylo rozhodnuto vypracovat projektovou dokumentaci pro nové zařízení kuchyně a jídelny v dosavadních prostorách stravování. Jako zhotovitel projektové dokumentace byla vybrána firma PIS – PROJEKTSERVIS, spol. s r.o., Jaroměř – Semonice (Kč 105 000,-- bez DPH). Zda bude projekt řešit úplně nové zařízení nebo bude využito stávající zařízení bývalé hotelové školy, vyplyne z probíhajícího insolvenčního řízení s hotelovou školou. Zatím je jasné pouze to, že stravování bude probíhat v dosavadních prostorách a se stávajícím zařízením na základě nájemní smlouvy.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 17 pro

Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Hronov, kabel nn – materiál č. 81
S předloženým materiálem seznámila Ing. Bronislava Havelková.
ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ 24729035, DIČ CZ24729035 se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupená na základě jí písemně udělené plné moci společností Energomontáže Votroubek s. r. o., IČ 28791274, DIČ CZ28791274, jednatelem Ing. Janem Votroubkem, se sídlem Jiráskova 318, PSČ 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a tato je zastoupená na základě jí písemně udělené plné moci zmocněncem Gabrielou Ptáčkovou, IČ 86989391, se sídlem: ČSA 474, PSČ 549 01 Nové Město nad Metují, předkládá smlouvu k podepsání „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IP-12-2005260/VB/1, Hronov kNN přípojka p. č. 1084/73 Jirásek RD“. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 1 a 2,  jedná se o umístění kabelu nízkého napětí na pozemku 1084/5  v k.ú. Hronov v délce cca 1 metru.

Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10000,-- +  DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.

OM doporučuje ke schválení. Návrh smlouvy je v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 12. 5. 2014.

Usnesení RM č. 17/2014 ze dne 20. 8. 2014
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IP-12-2005260/VB/1, Hronov kNN přípojka p. č. 1084/73 Jirásek RD“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou – 17 pro


5. Různé

Informace o dotaci na dětská hřiště v přírodním stylu u MŠ Velký Dřevíč a MŠ Zbečník – materiál č. 76
Předložený materiál okomentoval Mgr. Josef Thér.
Dne 23.10.2013 schválilo Zastupitelstvo města Hronova usnesením č. 6/2013, bodem č. 10/6, přípravu a podání žádosti o dotaci na vybudování dětských hřišť v přírodním stylu u MŠ ve Velkém Dřevíči a v MŠ ve Zbečníku. Projekty byly na konci února letošního roku akceptovány (Akceptační čísla – MŠ Velký Dřevíč 14176717 a MŠ Zbečník 14177577) a předány k dalšímu posouzení. V červnu letošního roku jsme obdrželi sdělení o Zařazení obou žádostí o podporu z OP Životního prostředí do zásobníku projektů, což znamenalo, že žádosti budou podpořeny v případě, že dojde k uvolnění finančních prostředků v dané prioritní ose. K tomu došlo 7.8.2014 s tím, že žadatelé, kteří chtějí danou podporu získat, musí projekt zrealizovat do konce roku 2014. Jelikož není jisté, že se v příštím programovém období naskytne stejná šance na získání podpory, je vhodné 85 % podporu využít v maximální výši. Zbylých 15 % finančních prostředků bude muset město uhradit z vlastních zdrojů. Na změny v rozpočtu však vyčkáme až po výběru konkrétního dodavatele, kdy budeme znát konečnou cenu díla. Dle rozpočtů obou projektů se bude jednat o spolufinancování v celkové výši zhruba Kč 480 000,- včetně DPH. Celkový rozpočet na dětské hřiště v přírodním stylu v lokalitě Velký Dřevíč je Kč 1 713 810,- s DPH a na lokalitu Zbečník je Kč 1 467 116,- s DPH.
Dne 18.9.2014 byly zaslány na Státní fond životního prostředí ČR Žádosti o vyjmutí projektů ze zásobníku a na začátku září dojde k vyhlášení výběrových řízení na dodavatele obou dětských hřišť. V případě hladkého průběhu výběrového řízení bude samotná realizace probíhat od poloviny října do konce listopadu 2014.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o dotaci na dětská hřiště v přírodním stylu u MŠ Velký Dřevíč a MŠ Zbečník – 17 pro

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o poplatku za komunální odpad, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 – materiál č. 82
S předloženým materiálem seznámil Ing. Jiří Genrt.
Předkládaný návrh obecně závazné vyhlášky města Hronov č. 1/2014 o poplatku za komunální odpad mění výši ročních poplatků za komunální odpad pro rok 2015 v příloze č. 2 současné vyhlášky. Důvodem je zvýšení nákladů na svoz tříděných odpadů a na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů a odpadů ze sběrného dvora včetně nákladů Technických služeb města Hronova na úklid odpadů ze stanovišť tříděného odpadu a na obsluhu sběrného dvora v prvním pololetí letošního roku oproti prvnímu pololetí roku 2013 o Kč 196 444,-. Zvýšení nákladů za celý rok 2014 předpokládáme dvojnásobné, tedy o Kč 392 888,-. V přepočtu na jednoho obyvatele Hronova se zvýší náklady v roce 2014 o Kč 62,27 (392 888,- Kč : 6 309 obyvatel). Dalším důvodem ke zvýšení poplatku za komunální odpad je zavedení možnosti platit poplatky za komunální odpad platební kartou na finančním odboru MěÚ Hronov. Tím město Hronov přichází v průměru o 2,4 % ze zaplacených částek. Z těchto důvodů doporučujeme zvýšit současný poplatek Kč 115,-/osobu/rok přibližně o polovinu zvýšení nákladů tj. o Kč 25,- na celkovou částku Kč 140,- /osobu/rok (při poměru 60% město a 40% občan).
Ceny svozových známek pro rok 2015 se podle sdělení svozové firmy Marius Pedersen a. s. nemění. Ovšem pokud by došlo k novelizaci zákona o odpadech, resp. ke zvýšení zákonných poplatků za uložení odpadu na skládkách, bude svozová firma nucena toto navýšení promítnout do cen za svoz a odstranění odpadů.

Rada města projednala návrh vyhlášky na svém jednání dne 20.8.2014 a doporučila ji zastupitelstvu města vydat.

Paní starostka informovala členy ZM o tom, že dohlížecí orgán na Ministerstvu vnitra má určité připomínky k textu původní OZV. Na příští jednání bude předložena OZV o poplatku za komunální odpad tak, aby byla v souladu s doporučením ministerstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se ruší OZV č. 2/2012 a mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Vyhláška přílohou – 16 pro, 1 se zdržel

Dodatek č. 3 ke Změně zřizovací listiny ZŠ a MŠ Hronov – materiál č. 87
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
V souvislosti se zahájením provozu školní jídelny v budovách č.p. 193 a č.p. 912, stojících na pozemcích p. č. 136 resp. 137/2 v k.ú. Hronov je třeba uzavřít se Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČO 70995397, dodatek ke smlouvě o výpůjčce, jehož předmětem je výpůjčka nemovitostí (jejich částí), ve kterých se stravovací zařízení nachází. Uzavření smlouvy o výpůjčce přísluší radě města. Současně je třeba udělat příslušné změny ve zřizovací listině.
Návrh dodatku č. 3 ke Změně ZL upravuje změnu a doplnění čl. VII. zřizovací listiny - Vymezení majetku, kdy rozšiřuje předmět výpůjčky o nemovitosti (části), které budou sloužit pro provoz stravovacího zařízení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská školy Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397, dle přílohy –
17 pro

Zápis kontrolního výboru
Mgr. Lenka Hlušková okomentovala předložený zápis z kontroly č. 3/2013 kontrolního výboru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z kontroly č. 3/2013 kontrolního výboru. Zápis přílohou – 17 pro

Pracovní sobota dne 13. září 2014
Na začátku volebního období byli členové zastupitelstva seznámeni se stavem některých budov v majetku města. Paní starostka navrhla, aby před skončením volebního mandátu členové zastupitelstva absolvovali tzv. pracovní sobotu, při které by znovu navštívili budovy v majetku města a seznámili se s rozsahem oprav a investic, které v nich byly za uplynulé čtyři roky provedeny. Sraz je ve 14:00 hodin před mateřskou školou Hronov.

Termín posledního řádného zastupitelstva je 1. října 2014

Akce Zbečník
Posledním velkým problémem bylo řešení balastních vod. Město trvale upozorňovalo investora rekonstrukce silnice, že neřeší ve svém projektu odvod balastních vod. Stavba byla ze strany zhotovitele opět zastavena a bude mít cca 14 dní zpoždění. V minulých dnech se uskutečnilo za účasti ředitele SÚS KHK Ing. Jiřího Brandejse jednání přímo na místě. Ten se konečně přihlásil k řešení problému ohledně odvodu balastních vod. Vodovod je hotový a kanalizace téměř také. Teď se budou stavbaři vracet a budou dodělávat kanalizaci na odvod balastních vod. Proto se zatím nepokračuje s chodníky a krytem vozovky.


6. Diskuze

Pan místostarosta pozval přítomné na Zbečnický vandr, který se koná v sobotu 13.9.2014. Start je od 8:00 hodin na tenisových kurtech v Hronově.

Mgr. Líbalová navrhla, zda by nebylo vhodné přijmout vyhlášku, aby na území města nemohla vzniknout ubytovna v souvislosti s prodejem internátu Na Chocholouši.
Dále se dotazovala, zda bude někdo potrestán, jestli pro někoho vznikne povinnost penále, když se nedodrží termín stavby ve Zbečníku.
Paní starostka řekla, že je to problém hlavně SÚS Královéhradeckého kraje, která na stavbu získala dotaci. V dotaci jsou dány podmínky, které musí plnit, mimo jiné dokončit stavbu do konce října 2014.
Mgr. Líbalová se dotazovala na silnici v Žabokrkách a křižovatku v Hronově u papírnictví. Paní starostka sdělila, že majitel i zhotovitel říká, že je s cestou v Žabokrkách vše v pořádku. Občanům ani městu se to sice  nelíbí, ale odpověď je, že to vyhovuje normě, že je to v pořádku.
Mgr. Líbalová se dále dotazovala na kvalitu cvičebních prvků v parku, jsou každou chvíli ulomené. Na jakou jsou zátěž. Místostarosta odpověděl, že cvičební prvky jsou do 120 kg a záruka je 5 let. Zhotovitel na vady hned reaguje, záruku drží.

Na závěr pan místostarosta sdělil, že Project Sportu Hronov byly schváleny finanční prostředky na soutěž, které jsou plánovány na nutné výdaje – rozhodčí, zdravotní dozor, pořadatelskou službu atd. Výstroj si hráči musí zajistit z vlastních zdrojů. Proto požádal, aby si Ti, kteří budou v novém zastupitelstvu, pamatovali, že příspěvek byl schválen jednomyslně a přimluvil se za případné doplnění prostředků v případě potřeby v příštím roce.


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin.

 

Usnesení č. 6/2014
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 3. září 2014

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/6 – ověřovatelky zápisu Mgr. Janu Maslikiewiczovou a Mgr. Lenku Hluškovou – 14 pro, 2 se zdrželi
2/6 – program jednání – 16 pro
3/6 -  poskytnutí investiční dotace do investičního fondu DO ve stáří Justynka, Hronov ve výši Kč 329.254,00 – 17 pro
4/6 - uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku od 15. 9. do 31. 12. 2014 pro HC Wikov Hronov, o. s., IČO 46522751 s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 520 000,--. Příspěvek bude poskytnut zápočtem fakturované částky. Smlouva přílohou – 17 pro
5/6 - uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku od 15. 9. do 31. 12. 2014 pro Project Sport Hronov o. s., IČO 22732128 s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstva mužů (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 120 000,--. Příspěvek bude poskytnut zápočtem fakturované částky. Smlouva přílohou – 17 pro
6/6 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,-- Volejbalovému klubu Hronov, se sídlem v Hronově, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, zastoupený panem Ing. Martinem Houšťkem, předsedou VK Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2014 – 17 pro
7/6 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,-- Fotbalovému klubu AFK Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, Padolí 188, 549 31 Hronov, zastoupený panem Hynkem Rožnovským, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské B třídě v roce 2014 – 17 pro
8/6 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 65.000,-- Project Sport Hronov, se sídlem v Hronově, Palackého 1000, 549 31 Hronov, zastoupený panem Michalem Kubečkem, předsedou občanského sdružení, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí hokejového družstva mužů v krajské hokejové soutěži v sezoně 2014/2015 – 17 pro
9/6 – rozpočtová opatření č. 05/2014 včetně dodatku dle přílohy – 17 pro
10/6 - záměr směny části pozemku p. č. 539 o výměře cca 107 m2 za část pozemku p. č. 542/1 a část p. č. 1704/13 (o stejné nebo přibližné celkové výměře) v k. ú. Hronov z důvodu získání veřejné komunikace pro pěší – 17 pro
11/6 - uzavření smlouvy č. „IV-12-2009881/2“ s názvem stavby „Hronov, ul. Jungmanova kNN, čp. 231, Marek“ o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).  Smlouva přílohou – 17 pro
12/6 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000232/VB/1 – Hronov – NN, přeložka č. p. 1000, Město Hronov“ mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Smlouva přílohou – 17 pro
13/6 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IP-12-2005260/VB/1, Hronov kNN přípojka p. č. 1084/73 Jirásek RD“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou – 17 pro
14/6 - uzavření Dodatku č. 3 ke Změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská školy Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397, dle přílohy – 17 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
15/6 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1608/1  o výměře cca 76 m2 v k. ú. Hronov za cenu ve výši 70,-- Kč/m2 – 16 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
16/6 – informace z jednání Rady města Hronova – 17 pro
17/6 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 5/2014 – 17 pro
18/6 - informaci o zařazení věci opuštěné – stavby vodního díla – „Zatrubený potok II“ v délce 43 m na pozemku p. č. 306/1 v k. ú. Zbečník pod inventárním číslem 021 000 399 s účetní hodnotou Kč  139.621,-- do majetku města Hronova – 17 pro
19/6 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 17 pro
20/6 – informaci OM o investičních akcích – 17 pro
21/6 – informaci o dotaci na dětská hřiště v přírodním stylu u MŠ Velký Dřevíč a MŠ Zbečník – 17 pro
22/6 – zápis z kontroly č. 3/2013 kontrolního výboru. Zápis přílohou – 17 pro
23/6 – termín konání pracovní soboty 13.9.2014, termín konání řádného jednání zastupitelstva 1.10.2014, nové informace k Akci Zbečník, informace v bodu Diskuze

Zastupitelstvo města vydává:
24/6 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se ruší OZV č. 2/2012 a mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Vyhláška přílohou – 16 pro, 1 se zdržel

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 09. 2014