živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 12. prosince 2012 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Přítomni: 18 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Lenka Hlušková
Omluveni: Mgr. Petr Málek, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jan Šnajdr
Tajemník: Ing. Jiří Kašík, omluven

V úvodu vystoupil dětský pěvecký sbor Hronováček s vánočním programem.

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 18 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Jroslav Vít, Mgr. Lenka Hlušková - 16 pro, 2 se zdrželi.
Připomínky k minulému zápisu nebyly žádné.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 99 až 124 včetně příloh pozvánka s programem jednání, 3 zápisy z jednání finančního výboru, zápis z jednání kontrolního výboru, výroční zprávy MŠ Velký Dřevíč, DDM Domino, ZŠ a MŠ Hronov a ZUŠ Hronov. Přímo na jednání byl předložen materiál č. 126, dále přehled o 82. JH, divadelní předplatné a vánoční přání dětí z hronovské školy.
Program jednání byl zaslán na pozvánce, starostka vyzvala zastupitele k návrhům na jeho případnou změnu nebo doplnění.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání - 18 pro.

Pan Hurdálek předal zastupitelům k nahlédnutí kroniku města Hronova za rok 2011.

Paní starostka poděkovala za práci ve funkci ředitelky MŠ Hronov paní Věře Kultové a představila novou ředitelku Mgr. Ivu Doudovou.

Program jednání:

1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 116
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro


2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Hronova

Kontrola plnění usnesení ZM č. 5/2012 – materiál č. 111
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 5/2012 – 18 pro

3. Finanční záležitosti

Rozpočtová opatření č. 05/2012 – materiál č. 117
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková, vedoucí finančního odboru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 05/2012 dle přílohy – 18 pro

Návrh rozpočtu města Hronova na rok 2013 – materiál č. 101
Předložený materiál ústně doplnila Ing. Ivana Stonjeková, vedoucí finančního odboru. Celkový objem příjmů i výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2013 dosáhl po doplnění částky Kč 83.871.300,--.

Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu města Hronova na rok 2013 dle přílohy.

Oproti zvyklostem z minulých let byl předložen pro příští rok přímo návrh rozpočtu, nikoli nejprve rozpočtového provizoria, jako tomu bylo v letech minulých. Důvodem je to, že dle změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nově správním deliktem mimo jiné i to, pokud obec nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria. To v praxi znamená i to, že pokud by byla v rámci kapitoly čerpána položka, která nebyla ve schváleném rozpočtovém provizoriu (např. v provizoriu by byla v kapitole cestovní ruch schválena položka 5169 – nákup ostatních služeb, ve skutečnosti by se zakoupil např. nějaký propagační materiál, který by byl zaúčtován na položku 5139 – nákup materiálu), již by se jednalo o správní delikt, za který hrozí pokuta do 1 mil. Kč.

Z tohoto důvodu a na doporučení pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří provádějí přezkum hospodaření města Hronov za rok 2012, byl zpracován návrh řádného rozpočtu. Zapojení případného vyššího přebytku hospodaření za rok 2012 bude řešeno na únorovém zastupitelstvu v příštím roce formou rozpočtových opatření.

Dalším doporučením pracovníků auditu je to, aby město schvalovalo závazné ukazatele rozpočtu na úrovni paragrafů, tj. tzv. kapitol neboli ODPA, opět z toho důvodu, aby nedocházelo k přečerpání položek, což by bylo považováno za správní delikt. Závaznými ukazateli byly navrženy částky za celou kapitolu s tím, že dle směrnice č. 08/2004 může příkazce operace přečerpat jednotlivé položky až o 20 tis. Kč, avšak za předpokladu, že rozpočtovaná částka za příslušný paragraf (ODPA) nebude překročena.

Rozpočet projednala na svém jednání dne 14.11.2012 rada města a doporučila jej zastupitelstvu schválit.

Ing. Andršová, předsedkyně finančního výboru seznámila se stanoviskem výboru. FV doporučuje ke schválení.
Ing. Jára vznesl dotaz k financování mikroprojektů. Mgr. Josef Thér podrobně seznámil s jednotlivými akcemi z navržených mikroprojektů. Jedná se o tradiční akce jako je brach volejbal, zbečnický vandr, dále úprava prameníku v parku a vznik oddychových míst s venkovními fitnes stroji.
Mgr. Líbalová se dotazovala na snížený příspěvek pro DO Justynka. Starostka sdělila, že příspěvek je ve výši dle požadavku ředitelky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Hronova na rok 2013 dle přílohy a stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů – 18 pro

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2013 – materiál č. 102
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtu hospodářské činnosti města Hronova na rok 2013 dle přílohy.

Materiál projednala rada města dne 14.11.2012 a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2013 dle přílohy – 18 pro

Pověření pro radu města ke schválení posledních rozpočtových změn v kalendářním roce – materiál č. 103
Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění je obec povinna provádět rozpočtová opatření, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. Podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat rozpočet obce, radě obce je potom dle § 102 zákona o obcích vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření provádět v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo města Hronova schvaluje veškerá prováděná rozpočtová opatření. Vzhledem k tomu, že poslední jednání ZM v letošním roce se koná 12.12.2012 a do tohoto data ještě nebudou známy všechny skutečnosti, které by měly vliv na rozpočet města (obdržení dotací, daňových příjmů nad rámec schváleného rozpočtu, čerpání úvěru dle aktuální situace v závěru roku), doporučili pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kteří v našem městě provádějí audit, aby bylo zastupitelstvem schváleno usnesení, které umožní radě města schválit poslední rozpočtová opatření v kalendářním roce s tím, že zastupitelstvo města vezme tato rozpočtová opatření na prvním jednání v roce 2013 na vědomí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 6/2012 s tím, že mu budou na prvním jednání ZM v roce 2013 předložena ke vzetí na vědomí – 18 pro

Nákup pozemku v areálu ATC Velký Dřevíč – materiál č. 112
Zastupitelstvo města Hronov a na svém jednání dne 17.10.2012, Usnesení č. 5/2012, bod 14/5, schválilo uzavření kupní smlouvy na nákup pozemku p.č. 139/1 v k.ú. Velký Dřevíč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši Kč 300.000,00. Jedná se o pozemek v areálu ATC, který je využíván pro činnost kempu a dosud jej město mělo v pronájmu.
Právě z důvodu, že se jedná o pozemek využívaný pro hospodářskou činnost, bylo navrženo, aby na nákup pozemku byly použity prostředky z účtu hospodářské činnosti (na účtu je cca 1,75 mil. Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje, aby na nákup pozemku p.č. 139/1 v k.ú. Velký Dřevíč ve výši Kč 300.000,00 byly použity prostředky hospodářské činnosti – 18 pro

Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru – materiál č. 115
Město Hronov uzavřelo v roce 2009 s Komerční bankou, a.s., smlouvu o revolvingovém úvěru. Úvěr byl přijat pro řešení nedostatku finančních prostředků v závěru roku 2009. Výše věru je do limitu Kč 20.000.000,00, čerpání úvěru dle smlouvy je možné do 30.12.2010, splacení jistiny je do 31.12.2010. Dne 22.12.2010 byl uzavřen Dodatek ke smlouvě o úvěru, který prodloužil možnost čerpání úvěru ve výši Kč 9.500.000,00 do 20.12.2011. Dalším dodatkem bylo upraveno čerpání do 19.12.2012. V současné době jsou z provozního úvěru vyčerpány 2 mil. Kč.

Vzhledem k výše uvedenému bylo navrženo uzavřít nový dodatek k výše uvedené smlouvě, kterým by se změnilo období čerpání a splácení úvěru, a to do 31.12.2013, výši úvěru by byla ponechána do limitu Kč 9.500.000,00.

Tento materiál projednala rada města dne 28.11.2012 a doporučila zastupitelstvu města uzavření dodatku schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2013, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2013 – 18 pro


4. Majetkové záležitosti

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1437/3, 1673/2 a 1673/3 k.ú. Hronov – materiál č. 99
Firma EKOPLAN s.r.o., předkládá ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene pro VČP Net, s.r.o., zastoupený RWE GasNet, s.r.o. Zřízení věcného břemene se týká pozemkových parcel  č. 1437/3, 1673/2 a 1673/3 v k.ú. Hronov. Rozsah věcného břemene je vyznačený ve smlouvě o smlouvě budoucí v  příloze č. 1, jedná se o 123 metrů (podle smlouvy o smlouvě budoucí 127 m) podzemního vedení plynárenského zařízení.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 50,-- + DPH za jeden běžný metr. Ocenění věcného břemene je v souladu se schválenými pravidly pro oceňování VB pro rok 2010 a v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí v roce 2010.

OM předkládá materiál k projednání a doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 24/2012 ze dne 31.10.2012, bod 23/24:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ s názvem stavby „Plynofikace 17 RD v Hronově – lokalita Šedivá hora“ o zřízení věcného břemene mezi VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec králové, IČ 27495949,  zastoupený RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro

Koupě pozemku p.č. 75/8 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 100
Majitelka byla oslovena ve věci prodeje pozemku městu p.p.č. 75/8 o výměře 607 m2 v k.ú. Velký Dřevíč z důvodu scelení městských pozemků, které se nacházejí v sousedství jejího pozemku z obou stran. 
Pozemek je druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je lokalita vedena jako území bydlení venkovského typu. 
V pozemku nejsou uloženy sítě, dostupnost sítí je špatná, z jedné strany přes vodní tok a komunikaci do 20 metrů, z druhé strany přes soukromé pozemky a většinou i přes silnici a do vzdálenosti přes 20 metrů. Dostupnost komunikace není. Pozemek není zatížený věcným břemenem ani jinými závazky.  
 
Cena prodeje pozemku – návrh  Kč/m2 150,--, celý pozemek Kč 91 050,--

Odbor majetek a odbor výstavby koupi pozemku doporučují.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012 , bod 26/21:
RM doporučila ZM ke schválení.

Mgr. Líbalová se dotazovala, k čemu potřebujeme tyto pozemky. Mgr. Thér sdělil, že nákupem se scelí pozemky k budoucí zástavbě.
Ing. Jára uvedl, že i po scelení nebude pozemek přístupný. Mgr. Thér sdělil, že jednal s majiteli vedlejších pozemků - Urbanovými o prodeji jejich části pozemku tak, aby se mohla vybudovat komunikace a tím byl zajištěn přístup k našim i jejich pozemkům.

Jednání opustil Antonín Hurdálek, 17 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 11/OM/12 na pozemek p.p.č. 75/8 o výměře 607 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Cena koupě je Kč 91 050,--. Kupní smlouva přílohou – 16 pro, 1 se zdržel

Prodej části pozemku p.č. 1084/5 (nově 1084/74) k.ú. Hronov – materiál č. 104
Žadatel podal žádost o koupi části  pozemku p.č. 1084/5 (dle GP pozemek 1084/74) o výměře 34 m2  v k.ú. Hronov (celková výměra je 4274 m2).  
Při novém zaměření stavebního pozemku pro pana Jiráska došlo ke zjištění, že oplocení pozemku pana Miholy je za hranicí jeho pozemku. Nápravou tohoto stavu by bylo couvnutí s plotem nebo odkoupení části pozemku mezi hranicí pozemku a postaveným plotem. 
Pozemek je druhem pozemku trvalá travní plocha, v územním plánu je lokalita vedena jako území smíšené pro nízkopodlažní zástavbu.  
 
OM prodej pozemku doporučuje, dojde k narovnání skutečného stavu se stavem právním.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM doporučuje ke schválení s cenou prodeje Kč 500,--/m2.

Usnesení ZM č. 5/2012 ze dne 17.10.2012, bod 6/5:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 26.10. do 12.11.2012, žádný další zájemce se nepřihlásil.

Usnesení RM č. 25/2012 ze dne 14.11.2012, bod 28/25:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Na jednání se vrátil Antonín Hurdálek, 18 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 19/OM/12 na prodej části pozemku p.p.č. 1084/5 (dle GP 1084/74) o výměře 34 m2 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500,--/m2 k úpravě hranice pozemku dle skutečného užívání. Kupní smlouva přílohou – 17 pro, 1 se zdržel

Nabídka ke koupi pozemku p.č. 976 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 105
Majitel nabídl k odprodeji pozemek p.č. 976  o výměře  2873 m2, druh pozemku je lesní pozemek v k.ú. Velký Dřevíč.    
V  územním plánu je pozemek vedený jako les. Svažitost pozemku je nad 40 %, to je 22 °. 

Pozemek byl nabízen městu za cenu znaleckého odhadu, to je Kč 73000,--.
Jedná se o převážně listnatý les se zastoupením habru, klenu (javoru), jasanu a smrku.

Byl osloven správce městských lesů, pan Soldán, který doporučil odkoupení, ale vzhledem ke složení porostu max. za Kč 30000,--. Návratnost je prakticky nulová – dřevo vhodné na palivo. Výhodou je, že sousedí s městskými lesy.

Odbor majetek doporučuje ke koupi dle návrhu správce. 

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 5/2012 ze dne 17.10.2012, bod 10/5:
ZM schválilo záměr koupě pozemku za cenu Kč 30000,--.

Na městský úřad byly doručeny písemné souhlasy obou vlastníků s prodejem za schválenou cenu.

Usnesení RM č. 25/2012 ze dne 14.11.2012, bod 24/25:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 17/OM/12 na koupi pozemku p.č. 976 o výměře 2873 m2 v k.ú. Velký Dřevíč za kupní cenu Kč 30000,--. Kupní smlouva přílohou – 18 pro

Záměr prodeje části pozemku p.č. 646/1 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 106
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku p.č. 646/1 o výměře cca 190 m2 (celková výměra pozemku je 1742 m2) v k.ú. Velký Dřevíč z důvodu sloučení obou zahrad – rodičů a své. Část pozemku, o kterou je žádáno, se nachází mezi zahradami, není zaplocená. Pozemek o šíři 5 metrů je zatravněný. U plotu zahrady p.p.č. 90 je mírně znatelná vyšlapaná cestička v trávě, zřejmě občasně používaná jako zkratka pro chodce. Přístup i příjezd k nemovitostem za zahradami je po účelové komunikaci – vjezd z hlavní silnice mezi č.p. 76 a 93.  
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace.  V územním plánu je pozemek veden jako komunikace.  
V pozemku jsou uloženy sítě – podle Gramisu – O2, plyn a nadzemní vedení NN. Umístění sítí není překážkou prodeje, ale bude v případě prodeje konzultováno s majiteli sítí. Např. k sítím NN je požadováno, aby bylo zmíněno v kupní smlouvě. 
 
Cena prodeje pozemku  
Účetní hodnota pozemku je Kč 70,--/m2, část tohoto pozemku byla již v minulosti odprodána za tuto cenu.
 
GP na oddělení části pozemku zajišťuje a hradí žadatel.

Usnesení RM č.17/2012 ze dne 8.8.2012, bod 27/17:
RM uložila OM prověření souhlasů majitelů nemovitostí č.p. 32, 33 a 35.

Majitelé byli osloveni, všichni poukázali na to, že pan Jirásek (ročník 1931) z čp. 33 využívá zkratku k chůzi i k odvozu popelnice k hlavní silnici. Pan Jirásek a Pacholíkovi z čp. 32 upozorňují na existenci trativodu (pan Jirásek mluví o kanalizaci) v těchto místech. Prodejem by byla znemožněna jeho údržba.

Prohlídkou na místě nebyl zaznamenán otevřený příkop, zřejmě se jedná o zatrubený trativod.

Dle informací od Ing. Genrta má pan Jirásek popelnici 1 x měsíčně, popelářské auto tam z druhé strany nemůže zajíždět, nemá se kde otočit, komunikace je úzká.

Nové skutečnosti:

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012, bod 2/21:
RM schválila odložení materiálu.

Odbor majetek upozorňuje na existenci trativodu či kanalizace, která údajně odvádí dešťové vody a vody ze stráně, jak uvedl pan Jirásek.
Pan Jirásek dále uvedl, že mu byla v roce 2008 zamítnuta žádost o prodej části tohoto pozemku a žádost pana Jirmana, který chtěl část pozemku využít k uložení přípojek a příjezd k domu, který chtěl stavět na pozemku p.č. 88/1.
Žádost byla zamítnuta vzhledem k tomu, že příjezdové cesty by měly zůstat v majetku města. Zastupitelé měli k dispozici situaci, ve které je zakreslena část pozemku, o kterou bylo v roce 2008 žádáno.

Usnesení RM č. 25/2012 ze dne 14.11.2012, bod 29/25:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře cca 190 m2  v k.ú. Velký Dřevíč, ke způsobu využití jako zahrady – 17 proti, 1 se zdržel

Prodej pozemku p.č. 216/1 k.ú. Rokytník – materiál č. 107
Žadatel podal žádost o koupi pozemku p.č. 216/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Rokytník. Pozemek je zaplocený cca 40 let a slouží jako zahrada a přístup k domu. V současné době je podemletý a ohrožuje statiku mostku i domu čp. 91. Žadatel má v úmyslu opěrnou zídku opravit na své náklady.  
Pozemek je druhem pozemku zahrada. V pozemku jsou uloženy sítě – vrchní vedení NN a O2 – podle Gramisu, bude zmíněno v kupní smlouvě, není překážkou prodeje.   

Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemku je Kč 5,--/m2. Navrhujeme prodejní cenu Kč 45,--/m2, orientačně dle schváleného ceníku a dle skutečného dřívějšího prodeje zahrady v Rokytníku.
 
Odbor majetek doporučuje prodej, z hlediska dlouholetého zaplocení pozemku, z důvodu, že není ohrožen přístup k jiným nemovitostem a z důvodu nutnosti opravy zídky.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3.10.2012:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 5/2012 ze dne 17.10.2012, bod 11/5:
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 26.10. 2012 do 12.11.2012, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Usnesení RM č. 25/2012 ze dne 14.11.2012, bod 27/25:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje  uzavření kupní smlouvy č. 20/OM/12 na  prodej  pozemku p.p.č. 216/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Rokytník, k využití – zahrada a přístup k domu, za cenu prodeje Kč 45,--/m2. Smlouva přílohou – 18 pro

Záměr prodeje pozemku st. p. č. 536 a 537 k.ú. Zbečník – materiál č. 108
Žadatel podal žádost o koupi  pozemku st.p.č. 536 a 537 o výměře 24 a 24 m2 v k.ú. Zbečník. Pozemky jsou určeny ke stavbě garáží.   

Cena prodeje pozemku:
Účetní hodnota pozemků je Kč 2913,-- a Kč 2913,--. Navrhujeme prodejní cenu Kč 500,--/m2, orientačně dle jiných prodávaných stavebních pozemků.
 
Odbor majetek a odbor výstavby prodej doporučují.

Usnesení RM č. 25/2012 ze dne 14.11.2012, bod 26/25:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 536 o výměře 24 m2 a st.p.č. 537 o výměře 24 m2 v k.ú. Zbečník ke stavbě garáží, za minimální cenu prodeje Kč 500,--/m2 – 17 pro, 1 se zdržel

Koupě části pozemku p.č. 651/1 k.ú. Hronov – materiál č. 109
TJ Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, nabídla městu ke koupi část pozemku p.p.č. 651/1 (celková výměra je 6271 m2) v k.ú. Hronov. Na pozemku jsou schody, vedle schodů je uložena kanalizace, z druhé strany se v současné době ukládá vedení NN. 
Druh pozemku  - ostatní plocha. 
Geometrickým plánem byla oddělena část pozemku k odkoupení - nová p.p.č. 651/7 o výměře 269 m2.

TJ Sokol navrhuje prodejní cenu dle znaleckého posudku Kč/m2 121,40, celý pozemek Kč 32660,--.

Odbor majetek a odbor výstavby koupi pozemku doporučují, dojde k narovnání vztahů – k souladu skutečného užívání pozemku ve veřejném zájmu a současného vlastnictví tohoto pozemku.

Usnesení RM č. 25/2012 ze dne 14.11.2012, bod 25/25:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 13/OM/12 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451,  na část pozemku p.p.č. 651/1 (podle GP č. 1199-46/2012 ze dne 16.6.2012, potvrzeného katastrálním úřadem 26.6.2012, pozemek 651/7) o výměře 269 m2 v k.ú. Hronov. Kupní cena je Kč 32660,-- - 18 pro

Prodej pozemku p.č. 1574/12 k.ú. Hronov – materiál č. 110
Žadatelka podala žádost o koupi  pozemku p.p.č. 1574/12 o výměře 707 m2 v k.ú. Hronov z důvodu stavby rodinného domu.  
Pozemek je druhem pozemku orná půda.  V územním plánu je pozemek vedený jako plocha k nízkopodlažní zástavbě městského typu.  
V pozemku jsou uloženy sítě – O2, ostatní sítě jsou v komunikaci.   

Odbor výstavby doporučuje prodej.
Odbor majetek doporučuje prodej. Pozemek nenavazuje na žádné další pozemky ve vlastnictví města. 

Usnesení RM č. 16 ze dne 8.8.2012:
RM doporučila ZM schválení záměru prodeje.

Usnesení ZM č. 4/2012 ze dne 5.9.2012, bod 8/4:
ZM schválilo záměr prodeje s minimální cenou Kč 650,--/m2.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 20.9.2012 do 8.10.2012, přihlásili se další čtyři zájemci.

OM navrhl soutěž obálkovou metodou, otevírání obálek veřejně na ZM.
Kupní smlouva se k usnesení nepřipravuje, protože není znám způsob úhrady ze strany vítěze obálkové metody – např. podmínky banky apod.
V kupní smlouvě bude obsažena podmínka určení pozemku k zastavění stavbou pro bydlení – dána Pozemkovým fondem České republiky při převodu nemovitosti
a užívacího vztahu k pozemku, který je řešen nájemní smlouvou s PF – Statek Stárkov s.r.o. do 31.12.2013.

RM č. 24/2012 ze dne 31.10.2012, bod 11/24:
RM schválila způsob výběru kupujícího – obálkovou metodou.
bod 12/24:
RM schválila komisi pro otevírání obálek – Mgr. Josef Thér, Ing. Lenka Vítová, Ing. Bronislava Havelková.
bod 22/24:
RM doporučila ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy.

Postup při výběru kupce – na radu právničky je nutné schválit jednoznačný postup při výběru kupujícího, v případě jeho odstoupení. Pokud vítězný kupující (s nejvyšší cenovou nabídkou) odstoupí před schválením zastupitelstvem, postupuje jako vítěz další kupující s nejvyšší nabídkovou cenou. V případě odstoupení kupujícího po jeho schválení zastupitelstvem, postupuje další kupující s další nejvyšší nabídkou, který bude schválený na dalším jednání zastupitelstva a původní usnesení zastupitelstva o schválení kupce bude revokováno.

Návrh usnesení:
1) ZM schvaluje postup při výběru kupce pozemku p.č. 1574/12 v k.ú. Hronov v případě jeho odstoupení. Pokud vítězný kupující (s nejvyšší cenovou nabídkou) odstoupí před schválením zastupitelstvem, postupuje jako vítěz další kupující s nejvyšší nabídkovou cenou. V případě odstoupení kupujícího po jeho schválení zastupitelstvem, postupuje další kupující s další nejvyšší nabídkou, který bude schválený na příštím jednání zastupitelstva a původní usnesení zastupitelstva o schválení kupce bude revokováno – 17 pro, 1 proti

Komise pro otevírání obálek sdělila, že na podatelnu bylo předáno 6 nabídek. Podle času doručení pak komise obálky otevírala.

Paní starostka konstatovala, že nejvyšší nabídku podala paní Monika. Vznesla na přítomnou paní dotaz, zda její nabídka opravdu platí a trvá její zájem o koupi pozemku za tuto cenu. Paní svůj zájem potvrdila.

2) ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 16/OM/12 na prodej pozemku p.č. 1574/12 o výměře 707 m2 v k.ú. Hronov ke stavbě rodinného domu za celkovou cenu Kč 725 382,-, tj. Kč 1026,-/m2 - 17 pro, 1 proti.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1651 k.ú. Hronov – materiál č. 114
Žadatelé podali žádost o koupi části pozemku p.č. 1651 o výměře cca 80 m2 (celková výměra pozemku je 3453 m2). Důvodem je upravení vchodu do zahrady, případné parkování v zimních měsících, kdy je Mánesova ulice ne vždy dostupná a do budoucna vybudování garáže.  Žadatelé uvádějí, že zajistí svah, o který se nyní starají.
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je pozemek vedený jako komunikace.  
V pozemku jsou uloženy sítě – podle Gramisu mimo zájmovou oblast. Výjimkou jsou sítě VO – dva sloupy – viz příloha č. 4 a nadzemní vedení, které není v gramisu zaznačeno – zřejmě telefon. 

Podle projektové dokumentace jsou sítě VO uloženy cca do 1 metru od hranice pozemku. Ve skutečnosti je první sloup VO cca do 3 metrů a druhý sloup VO do cca 2 metrů od plotu (hranice pozemku). Technické služby nedoporučují prodej pozemku blíže než 1 m od sloupů a od podzemního vedení kabelu. 
 
Cena prodeje pozemku  
Účetní hodnota pozemku je  Kč 70,--/m2.
 
GP na oddělení části pozemku zajišťuje a hradí žadatel.

Usnesení RM č. 17/2012 ze dne 8.8.2012, bod 28/7:
RM uložila odboru majetek znovu projednat záměr prodeje.

Nové skutečnosti:
12.10.2012 proběhlo jednání. Později bylo zjištěno, že sítě VO, navzdory technické mapě, jsou vedeny po druhé straně komunikace. Pan Balcar navrhuje ponechat 1 m široký pruh podél komunikace a 1 m plochy okolo sloupu VO v majetku města. Žadatelé byli s touto verzí seznámeni a souhlasí.
V zápise z jednání je uveden způsob využití svahu – zřízení chodníčku k brance a úprava svahu – zpevnění výsadbou. Vzhledem k tomu, že bude ponechán metrový prostor podél vozovky k manipulaci a metr ochranného pásma okolo sloupu (na části pozemku k prodeji stojí jeden sloup VO), doporučuje OM k prodeji.

Usnesení RM č. 26/2012 ze dne 28. listopadu, bod 34/26:
RM doporučila ZM ke schválení s tím, že výchozí cena prodeje bude Kč 150,--/m2

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1651 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Hronov, ke způsobu využití jako přístupu k zahradě a stání pro vozidlo. Výchozí cena prodeje je Kč 150,--/m2 – 16 pro, 2 se zdrželi

Jednání opustila Mgr. Maslikiewiczová, Mgr. Thér – 16 členů

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 118
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.

1/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti za kupní cenu Kč 2 900 000,--. Kupec nakonec nebyl schopen zaplatit kupní cenu, a proto  ZM ve svém usnesení č. 7/2011 dne 26.10.2011 revokovalo usnesení ze dne 23.6.2010. Dle informace realitní kanceláře zatím není potvrzen vážný zájemce.

2/ dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM 5.9.2012 schválilo prodej domu za kupní cenu Kč 3 500 000,--. Kupující ještě stále vyřizuje hypotéku a realitní kancelář připravuje kupní smlouvu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 16 pro

Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o realizaci přeložky NN na zimním stadionu – materiál č. 119
Předložený materiál okomentovala Michaela Kajnarová.
Odbor tajemníka žádá zastupitelstvo města o schválení smlouvy č. Z-S14_12_8120037991 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „přeložky vrchního vedení NN, Hronov, Palackého 1000“ (Zimní stadion).
Tato přeložka je vynucenou investicí stavby „Dostavba Zimního stadionu v Hronově“.  V projektové dokumentaci je s tímto počítáno, je ale nutné uzavřít s provozovatelem distribuční sítě, kterým je ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ:24729035 smlouvu o přeložce distribuční sítě. Provozovatel pak zajistí vypracování projektové dokumentace na přeložku, zajistí si stavební povolení, bude-li nutné a stanoví si dodavatele přeložky. Město Hronov pak zaplatí vlastní přeložku, předpokládané náklady jsou nyní stanoveny na Kč 156 055,- bez DPH, ale po provedení přeložky budou náklady aktualizovány a vyfakturovány dle skutečnosti.

Rada města doporučila schválení uzavření smlouvy č Z-S14_12_8120037991 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „přeložky vrchního vedení NN, Hronov, Palackého 1000“ (Zimní stadion) ve svém usnesení č. 26/2012 v bodě 35/26 dne 28. 11. 2012.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy č. Z-S14_12_8120037991 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „přeložky vrchního vedení NN, Hronov, Palackého 1000“ (Zimní stadion). Smlouva přílohou – 16 pro

Smlouva o budoucí smlouvě darovací na pozemek p.č. 1644/2 k.ú. Hronov – materiál č. 120
Odbor tajemníka požádal zastupitelstvo města o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. 04/Kaj/2012 mezi dárkyněmi a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 na p.p.č. 1644/2, kterou vlastní z 1/3 Město Hronov a ze 2/3 dárkyně. Výše uvedený pozemek je součástí místní komunikace, konkrétně ulice Vaverkovy. Budoucí dárci podali na město Hronov žádost o darování pozemku. Dárci ho nemůžou využívat dle svých představ, jelikož je na něm vystavěna komunikace. O údržbu se stará město Hronov v rámci údržby komunikací. Pro budoucí dárce je bezpředmětné mít výše uvedený pozemek ve svém vlastnictví. 


Rada města doporučila schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. 04/Kaj/2012 a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 na p.p.č. 1644/2 ve svém usnesení č. 26/2012 v bodě 36/26 dne 28. 11. 2012.

Na jednání se vrátili Mgr. Thér a Mgr. Maslikiewiczová, přítomno 18 členů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. 04/Kaj/2012 mezi dárkyněmi a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 na p.p.č. 1644/2 k.ú. Hronov. Smlouva přílohou – 18 pro

Schválení realizace stavebních prací na zimním stadionu – materiál č. 121
Odbor tajemníka požádal zastupitelstvo města o schválení zahájení a realizaci stavebních prací na dostavbě Zimního stadionu – 3.etapa v Hronově.
ZM ze dne 5. 9. 2012 ve svém usnesení č. 4/2012, v bodě 16/4 schválilo přípravu dostavby Zimního stadionu – 3. etapa. Přípravy ihned započaly tím, že byla uzavřena SOD s Ing. Lukášem Polejem na úpravu projektové dokumentace vzhledem ke změnám stavby oproti původní PD. PD je již vyprojektována a odevzdána. Dále uzavřelo Město Hronov objednávku na administrátora výběrového řízení. Nyní má Město vyvěšeno ve věstníku veřejných zakázek „Předběžné oznámení o vyhlášení výběrového řízení“, které musí být dle zákona o veřejných zakázkách vyvěšeno měsíc před vlastním vyhlášením Výzvy k podání cenových nabídek. Tento termín končí 26. 11. 2012. K tomuto datu město Hronov spolu s administrátorem VŘ vyhlásilo veřejnou zakázku na stavební práce týkající se dostavby zimního stadionu. RM schválila dne 22. 10. 2012 ve svém usnesení č. 23/2012, v bodě 1/23 podmínky zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, které jsou obsaženy ve výzvě k podání nabídek popř. v SOD, která je součástí zadávací dokumentace VŘ. V době, kdy bude probíhat výzva k podání nabídek, bude městem, konkr. odborem tajemníka vyhlášeno nabídkové řízení na technický dozor investora, který by měl být přítomen zasedání komise pro hodnocení nabídek. Složení komise pro hodnocení nabídek bude RM předloženo v průběhu prosince. Pokud by chtěl být někdo členem této komise, může kontaktovat sl. Kajnarovou. Otevírání obálek by mělo proběhnout ještě před vánočními svátky a hodnocení zkraje roku 2013.
Stavební práce by měly započít 1. 3. 2013 a skončit 31. 8. 2013.
Financování akce je předpokládáno prostřednictvím úvěru s možností předčasného splacení a případně také z vlastních prostředků města. Poměr vlastních a cizích zdrojů a výše úvěru se bude odvíjet od aktuálního stavu finančních prostředků na začátku roku 2013 a na poskytovatele úvěru bude vyhlášeno výběrové řízení. S tímto modelem financování vyjádřil souhlas finanční výbor na svém jednání dne 22.10.2012 (viz zápis z jednání FV).
Stavební náklady byly projektantem odhadnuty na Kč 23 797 620,- vč. DPH (Kč 19 831 350,- bez DPH).

Rada města doporučila schválení zahájení a realizaci stavebních prací a financování akce „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ s tím, že financování bude zajištěno prostřednictvím úvěru - viz usnesení č. 26/2012 v bodě 37/26 dne 28. 11. 2012.

Ing. Andršová, předsedkyně finančního výboru seznámila se stanoviskem výboru ohledně financování dostavby zimního stadionu. Výbor doporučuje veškeré náklady pokrýt z úvěru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zahájení a realizaci stavebních prací akce „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ v roce 2013 s tím, že financování bude zajištěno prostřednictvím úvěru – 17 pro, 1 se zdržel

Přehled investičních akcí – materiál č. 122
1) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Budova ZŠ Nám. ČSA.
Akce je v rámci zateplení hotová, jsou osazeny i trny proti holubům. Proběhla předposlední žádost o platbu, závěrečná zpráva a žádost o platbu bude podána v lednu.
Na budově zbývá dokončit zasíťování věže, které bude provedeno odbornou firmou na výškové práce, bohužel se termín posouvá na rok 2013 ihned, jak to počasí dovolí. Už nyní je ale stav holubů na budově uspokojivý díky osazeným trnům.

Budova ZŠ Palackého
Akce je stavebně dokončena, platí pouze termíny spojené s podáním žádosti o platbu.

Budova SOU a SOŠ Hotelnictví
Akce je stavebně dokončena, platí pouze termíny spojené s podáním žádosti o platbu.

2) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“
Akce je zcela dokončena i z hlediska žádostí o platbu. Nyní se budou podávat jen pravidelné roční monitorovací zprávy.

3) Chodník Smetanova ulice
Akce je zcela dokončena.

4) Projektová dokumentace Červená ulice
Proběhla schůzka s majiteli dotčených nemovitostí a byl jim podán návrh na darování potřebných pozemků. Většina majitelů souhlasila, s ostatními probíhá stále jednání. U pozemků se vyskytl problém v podobě hypoték, které mají majitelé na pozemky uzavřené. Nyní získáváme případné souhlasy jednotlivých bank s darováním částí pozemků. Současně probíhá monitoring kanalizace od jednotlivých nemovitostí a jednání s VaKem a.s. o rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Jinak rekonstrukce vlastní komunikace je hotová, řeší se už pouze podzemní sítě.

5) VO 17. listopadu, Žižkova,…
Pro tento rok je akce ukončena. Došlo k položení zemního vedení veřejného osvětlení dle Projektové dokumentace tam, kde vedla trasa VO stejně s trasou NN společnosti ČEZ. Jsou osazeny truby pro instalaci sloupů VO. Sloupy budou osazeny na jaře roku 2013 a bude také dodělána trasa VO, která vede samostatně od NN. Nyní funguje stávající VO, stávající sloupy, které patří do majetku ČEZ, budou dle dohody s jmenovanou společností ponechány na místě do té doby, než budou osazeny nové sloupy VO. Poté dojde k jejich odstranění.

6) VO Šedivá hora
Kabelizace VO je hotova, geodetické zaměření je provedeno. Kompletně se veřejné osvětlení vybuduje až po skončení veškeré stavební činnosti v dané lokalitě.

7) PD chodník J. z Poděbrad
PD je těsně před dokončením, v minulém týdnu byly doručeny poslední podmínky od správců sítí. Zbývá schválit Smlouvu o výpůjčce se Správou silnic KHK. Ta bude předložena na dalším jednání ZM.

Pan Koleta vznesl dotaz k článku v Hronovských listech o zateplení budov v majetku města. Dle jeho názoru v něm nejsou správné informace o výměně oken v budově školy na náměstí. Podle pana Kolety schválila to, že budou osazena na hronovské základní škole dřevěná špaletová okna, rada města. Paní starostka souhlasila, že toto provedení opravdu schválila rada města. Dále pan Koleta požádal o poskytnutí této informace občanům do Hronovských listů. Zajistí sl. Kajnarová.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 18 pro

Dohoda č. 2 u akce OPŽP č. 09042963 – doplnění účtu – materiál č. 123
Odbor tajemníka požádal zastupitelstvo města o schválení Dohody č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Městem Hronov na akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“. Tato stavební akce je již dokončena, nyní probíhá žádost o platbu a závěrečné vyúčtování. Tato dohoda č. 2 se týká pouze doplnění dalšího účtu, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur.
K hrazení faktur se standardně používá účet vedený Komerční bankou v Hronově. Vzhledem k tomu, že město Hronov přijalo úvěr na stavební úpravy Justynky od ČSOB, a.s., a ve smlouvě o poskytnutí úvěru je ustanovení, že část svého platebního styku povede město přes ČSOB, používáme k placení části faktur také účet, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Náchod. Všechny dokumenty, vztahující se k projektu proto musí obsahovat oba dva účty.

V důsledku této úpravy nedojde ke změně účelu ani předmětu podpory, proto se pro město Hronov nic nemění.

Rada města byla se zněním Dohody č. 2 seznámena.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví) uzavřenou mezi Městem Hronov a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se doplní další účet, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur. Dohoda č. 2 přílohou – 18 pro

Prominutí smluvní pokuty Štěpán Matyska, restaurace Radnice – doplnění – materiál č. 124
Materiál okomentovala paní Hana Lišková z odboru majetek.
Na posledním jednání zastupitelstva města dne 17. 10. 2012 bylo odloženo projednání materiálu č. 96 – prominutí smluvní pokuty panu Štěpánu Matyskovi. Důvodem odkladu byl nesouhlas ing. Karla Járy s tím, že o prominutí smluvní pokuty má rozhodovat zastupitelstvo. Nesouhlasil ani s názorem JUDr. Vrzáčkové, že v tomto případě nejde pravomoc předelegovat na RM  a uvedl, že zajistí názor od jiného právníka.

Usnesení RM č. 21/2012 ze dne 3. 10. 2012
RM nedoporučuje ZM ke schválení

Ing. Jára se omluvil, že zdržel projednání tohoto materiálu, ale na svém názoru nic nemění. Rada města špatně pracovala.
Pan Koleta souhlasí s Ing. Járou, že se jedná o špatnou práci rady. Mohla se pokuta vymáhat dříve.
MUDr. Mihola vyjádřil své souhlasné stanovisko s panem Koletou. Když byla odpuštěna pokuta panu Vaňkovi, tak bychom měli postupovat stejně i v tomto případě.

Návrh usnesení:
1. ZM bere na vědomí doplnění materiálu č. 96 – prominutí smluvní pokuty panu Štěpánu Matyskovi, nájemci restaurace a vinárny Radnice v Hronově, o písemné vyjádření právního zástupce ing. Karla Járy a právního zástupce města JUDr. Vrzáčkové – 18 pro

2. ZM schvaluje žádost pana Štěpána Matysky, bytem E. Krásnohorské 956, Hronov na prominutí, příp. snížení vyčíslené smluvní pokuty za pozdní platby nájemného za období srpen 2009 – prosinec 2011 v celkové výši Kč 62 738,12 – 3 pro, 12 proti, 3 se zdrželi


5. Různé

Schválení přísedící Okresního soudu v Náchodě – materiál č. 113
Město Hronov obdrželo žádost, ze dne 5.11.2012 o doporučení a schválení její osoby zastupitelstvem k vykonávání přísedící u OS v Náchodě. Paní je zaměstnána na OS jako vykonavatelka a v důchodu by se ráda zapojila jako přísedící.

JUDr. Olga Galová, předsedkyně OS v Náchodě toto doporučení schválila dopisem dne 5.7.2012.

Rada města na svém jednání dne 28.11.2012 doporučila zastupitelstvu žadatelku schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje žadatelku do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě – 17 pro, 1 se zdržel

Souhlas s přípravou ISÚ na území MAS Stolové hory – materiál č. 125
Místní akční skupina Stolové hory o.s. (MAS) připravuje na únor 2013 projektovou žádost o dotaci v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, v rámci Opatření III..4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. Tato přímá, nenávratná dotace ve výši max. Kč 500 000,- napomůže MAS mj. k přípravě dílčích podkladů integrované strategie území (ISÚ), která je základem pro fungování místního partnerství v programovacím období 2014 – 2020.
Povinnou přílohou této projektové žádosti, je usnesení zastupitelstev jednotlivých obcí a měst v územní působnosti MAS, se zahrnutím svého území do daného partnerství (schváleno na ZM 22.2.2012 ) a souhlas s přípravou ISÚ na svém území.
O nutnosti schválení souhlasu s přípravou ISÚ na svém území, jsme se dozvěděli z publikovaných pravidel na konci minulého týdne. Tato informace nám byla potvrzena v pondělí 10.12.2012 Státním zemědělským a intervenčním fondem v Praze. Bez této povinné přílohy bychom se žádostí o dotaci bohužel neuspěli, proto žádáme ZM o souhlas s přípravou strategie na svém území.

Návrh usnesení:
ZM souhlasí s přípravou ISÚ (Integrované strategie území) na svém území – 18 pro

Návrh na ocenění na plese města – materiál č. 126
Dne 19. 1. 2013 se uskuteční 15. ples města Hronova. Tradiční součástí plesu je ocenění jednotlivců nebo kolektivů, a to za výrazný počin v uplynulém roce nebo za celoživotní práci.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje udělení ocenění na 15. plese města Hronova:
1. Volejbalovému družstvu žen Hronov za vítězství ve II. národní lize v sezoně 2011/2012
2. Týmu Lotři Hronov TOM 3802 za vítězství v celorepublikové soutěži „Jedenadvacítka“
3. Paní Ireně Jirkové za 85 let trvající aktivní členství v TJ Sokol Velký Dřevíč
4. Paní Vlastě Klapalové za přínos v oblasti předávání regionálních tradic, znalostí, poznávání historie Hronova a okolí – 18 pro

Zpráva z jednání kontrolního výboru
Mgr. Hlušková okomentovala zaslaný zápis z kontroly.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis č. 2/2012 kontrolního výboru. Zápis přílohou – 18 pro

Zpráva z jednání finančního výboru
Ing. Andršová okomentovala 3 zaslané zápisy finančního výboru. Dotazovala se, proč město dostalo 20 tis. Euro sankci z dotace na cyklotrasy. Dle získaných informací šlo o sankci z důvodu nedodržení transparentnosti a rovného zacházení. Pan místostarosta sdělil, že dle názoru kontroly byl porušen bod 21 pravidel cocof. Bylo napadeno výběrové řízení na dodavatele stavby, kde byl nejprve vyřazen jeden uchazeč pro nesplnění zadávacích podmínek. Po jeho odvolání byl opět zařazen do hodnocení nabídek na 4. místo. Po odsouhlasení radou města byl vyřazený uchazeč informován o tom, že skončil v hodnocení nabídek na 4. místě. Ostatní uchazeči informováni o zařazení 4. uchazeče nebyli. Toto bylo hlavní výtkou kontrolorky z CRR. Pokuta byla původně stanovena ve výši 10 % hodnoty zakázky. Po odvolání na Ministerstvo pro místní rozvoj byla pokuta snížena na 5 % hodnoty zakázky. Očekáváme platbu koncem ledna nebo začátkem února 2013.

15. ples města Hronova
Paní starostka požádala zastupitele, aby si urychleně vyzvedli vstupenky na ples, aby nebyly blokovány pro volný prodej.

Projekt EPC
Paní starostka informovala o ocenění, které město získalo v rámci mezinárodní konference o úsporách energie.  Byla vyhodnocena soutěž o nejlépe připravené EPC projekty v roce 2012, kde město Hronov získalo 1. místo. Ocenění předávala evropská komisařka pro otázky klimatu Connie Hedegaard. Město obdrželo poukaz na Kč. 25 000,- na čerpání energetických služeb dle vlastního výběru.
Dále poděkovala Ing. Vítové za dobře zvládnutý projekt.

Osadní výbor ve Zbečníku
Ing. Petr Havelka, předseda osadního výboru, vystoupil s hodnocením uplynulého roku. Prioritou osadního výboru je přechod u základní školy ve Zbečníku. V současné době dohlíží 3 dny v týdnu u přechodu dobrovolník. Pan Havelka uvedl, že dle jeho názoru osadní výbor má smysl, funguje jako spojovník různých organizací a spolků ve Zbečníku. Velice kladně hodnotil spolupráci s městem při pořádání Zbečnického vandru, který jak doufá, bude tradiční akcí.
Popřál pěkné Vánoce a těší se na spolupráci v příštím roce.

Termíny jednání zastupitelstva v 1. pololetí roku 2013
Starostka stanovila tyto termíny jednání ZM v 1. pololetí roku 2013: 27. února, 24. dubna, 26. června. V případě naléhavé potřeby může být svoláno i zastupitelstvo v mimořádném termínu.


6. Diskuse

Mgr. Hlušková – poděkovala za pěkně zpracovanou kroniku panu kronikáři.

Ing. Jára informoval o nepřehledné situaci na křižovatce ve Velkém Dřevíči na Rokytník, kde jsou zaparkovaná auta od koupaliště až k mateřské škole překážkou v provozu. Žádá o realizaci dopravního značení, které by omezovalo stání či zastavení v tomto prostoru. Vše již konzultoval s panem Pavelkou z MP.
 
Mgr. Líbalová se dotazovala, kam zmizela vánoční výzdoba, proč nejsou ozdobené stromky na náměstí.  Pan místostarosta sdělil, že jsou stromky malé a že plánujeme jejich ozdobení až příští rok.

Pan Hurdálek uvedl, že jej těší chvála na kroniku. 

Paní starostka poděkovala kolegům z městského úřadu za práci. Uvedla, že je jejich zásluhou, že zastupitelstvo trvá maximálně cca 2 hodiny. Předpokladem tohoto stavu jsou kvalitně zpracované materiály pro jednání. Všem poděkovala za spolupráci, popřála hezké svátky, hodně zdraví do nového roku.

Všichni zastupitelé si vzájemně popřáli pěkné svátky a hodně zdraví do nového roku.


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 19,30 hodin


Usnesení č. 6/2012
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 12. prosince 2012

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/6 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta a Mgr. Lenku Hluškovou – 16 pro, 2 se zdrželi
2/6 – program jednání – 18 pro
3/6 – rozpočtová opatření č. 05/2012 dle přílohy – 18 pro
4/6 – rozpočet města Hronova na rok 2013 dle přílohy a stanovuje závazné ukazatele na úrovni paragrafů – 18 pro
5/6 – rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2013 dle přílohy – 18 pro
6/6 – aby na nákup pozemku p.č. 139/1 v k.ú. Velký Dřevíč ve výši Kč 300.000,00 byly použity prostředky hospodářské činnosti – 18 pro
7/6 - uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2013, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2013 – 18 pro
8/6 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ s názvem stavby „Plynofikace 17 RD v Hronově – lokalita Šedivá hora“ o zřízení věcného břemene mezi VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec králové, IČ 27495949, zastoupený RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  IČ 27295567 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou – 18 pro
9/6 - uzavření kupní smlouvy č. 11/OM/12 na pozemek p.p.č. 75/8 o výměře 607 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Cena koupě je Kč 91 050,--. Kupní smlouva přílohou – 16 pro, 1 se zdržel
10/6 - uzavření kupní smlouvy č. 19/OM/12 na prodej části pozemku p.č. 1084/5 (dle GP 1084/74) o výměře 34 m2 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500,--/m2 k úpravě hranice pozemku dle skutečného užívání. Kupní smlouva přílohou – 17 pro, 1 se zdržel
11/6 - uzavření kupní smlouvy č. 17/OM/12 na koupi pozemku p.č. 976 o výměře  2873 m2 v k.ú. Velký Dřevíč za kupní cenu Kč 30000,--. Kupní smlouva přílohou – 18 pro
12/6 - uzavření kupní smlouvy č. 20/OM/12 na  prodej  pozemku p.p.č. 216/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Rokytník, k využití – zahrada a přístup k domu, za cenu prodeje Kč 45,--/m2. Smlouva přílohou – 18 pro
13/6 - záměr prodeje  pozemku st.p.č. 536 o výměře 24 m2 a st.p.č. 537 o výměře 24 m2 v k.ú. Zbečník ke stavbě garáží, za minimální cenu prodeje Kč 500,--/m2 – 17 pro, 1 se zdržel
14/6 - uzavření kupní smlouvy č. 13/OM/12 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451,  na část pozemku p.č. 651/1 (podle GP č. 1199-46/2012 ze dne 16.6.2012, potvrzeného katastrálním úřadem 26.6.2012, pozemek 651/7) o výměře 269 m2 v k.ú. Hronov. Kupní cena je Kč 32660,-- - 18 pro
15/6 - postup při výběru kupce pozemku p.p.č. 1574/12 v k.ú. Hronov v případě jeho odstoupení. Pokud vítězný kupující (s nejvyšší cenovou nabídkou) odstoupí před schválením zastupitelstvem, postupuje jako vítěz další kupující s nejvyšší nabídkovou cenou. V případě odstoupení kupujícího po jeho schválení zastupitelstvem, postupuje další kupující s další nejvyšší nabídkou, který bude schválený na příštím jednání zastupitelstva a původní usnesení zastupitelstva o schválení kupce bude revokováno – 17 pro, 1 proti
16/6 - uzavření kupní smlouvy č. 16/OM/12 na prodej pozemku p.p.č. 1574/12 o výměře 707 m2 v k.ú. Hronov ke stavbě rodinného domu za celkovou cenu Kč 725 382,-, tj. Kč 1026,-/m2 - 17 pro, 1 proti.
17/6 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1651 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Hronov, ke způsobu využití jako přístupu k zahradě a stání pro vozidlo. Výchozí cena prodeje je Kč 150,--/m2 – 16 pro, 2 se zdrželi
18/6 - uzavření smlouvy č. Z-S14_12_8120037991 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „přeložky vrchního vedení NN, Hronov, Palackého 1000“ (Zimní stadion). Smlouva přílohou – 16 pro
19/6 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. 04/Kaj/2012 mezi dárkyněmi a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 na p.p.č. 1644/2 k.ú. Hronov. Smlouva přílohou – 18 pro
20/6 - zahájení a realizaci stavebních prací akce „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ v roce 2013 s tím, že financování bude zajištěno prostřednictvím úvěru – 17 pro, 1 se zdržel
21/6 - uzavření Dohody č. 2 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 09042963 (Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví) uzavřenou mezi Městem Hronov
a Státním fondem životního prostředí České republiky, kterou se doplní další účet, který bude používán k hrazení dodavatelských faktur. Dohoda č. 2 přílohou – 18 pro
22/6 – žadatelku do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě – 17 pro, 1 se zdržel
23/6 - schvaluje udělení ocenění na 15. plese města Hronova:
         • Volejbalovému družstvu žen Hronov za vítězství ve II. národní lize v sezoně 2011/2012
         • Týmu Lotři Hronov TOM 3802 za vítězství v celorepublikové soutěži „Jedenadvacítka“ 
         • Paní Ireně Jirkové za 85 let trvající aktivní členství v TJ Sokol Velký Dřevíč
         • Paní Vlastě Klapalové za přínos v oblasti předávání regionálních tradic, znalostí, poznávání historie Hronova a okolí – 18 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
24/6 – záměr prodeje části pozemku p.č. 646/1 o výměře cca 190 m2 v k.ú. Velký Dřevíč, ke způsobu využití jako zahrady – 17 pro, 1 se zdržel
25/6 - žádost pana Štěpána Matysky, bytem E. Krásnohorské 956, Hronov na prominutí, příp. snížení vyčíslené smluvní pokuty za pozdní platby nájemného za období srpen 2009 – prosinec 2011 v celkové výši Kč 62 738,12 – 12 pro, 3 proti, 3 se zdrželi

Zastupitelstvo města pověřuje:
26/6 - radu města schválením rozpočtových opatření města Hronova č. 6/2012 s tím, že mu budou na prvním jednání ZM v roce 2013 předložena ke vzetí na vědomí – 18 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
27/6 – informace z jednání Rady města Hronova – 18 pro
28/6 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 5/2012 – 18 pro
29/6 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 16 pro
30/6 – informace o investičních akcích – 18 pro
31/6 - doplnění materiálu č. 96 – prominutí smluvní pokuty panu Štěpánu Matyskovi, nájemci restaurace a vinárny Radnice v Hronově, o písemné vyjádření právního zástupce ing. Karla Járy a právního zástupce města JUDr. Vrzáčkové – 18 pro
32/6 – zápis č. 2/2012 kontrolního výboru, zápis přílohou – 18 pro
33/6 – zápisy z jednání finančního výboru ze dne 24.9., 22.10., 5.12.2012
34/6 – informace v bodu Různé:
• vysvětlení k udělení sankce z dotace na cyklotrasy
• žádost o vyzvednutí vstupenek na ples města
• získané ocenění o nejlépe připravené EPC projekty v roce 2012
• vystoupení Ing. Petra Havelky, předsedy osadního výboru ve Zbečníku
• termíny jednání zastupitelstva v I. pololetí roku 2013 – 27.2., 24.4. a 26.6.

Zastupitelstvo města souhlasí:
35/6 – s přípravou ISÚ (Integrované strategie území) na svém území – 18 pro

Zastupitelstvo města ukládá:
36/6 – sl. Kajnarové informovat občany prostřednictvím Hronovských listů o tom, že rada města schválila výměnu oken za dřevěná špaletová okna na základní škole v rámci akce zateplení budov v majetku města
37/6 – odboru majetek zažádat SÚS Královéhradeckého kraje o dopravní značení k zamezení parkování v úseku od koupaliště po mateřskou školu ve Velkém Dřevíči

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 12. 2012