živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 7. září 2011 od 17:00 hodin v Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 19 členů (dle prezenční listiny)
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Vít, Petr Koleta
Omluveni: Antonín Hurdálek, Mgr. Petr Málek
Tajemník: Ing. Jiří Kašík

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 19 členů. 
Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Ing. Jaroslav Vít, Petr Koleta - 17 pro, 2 se zdrželi.
Starostka se zeptala, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání, které se uskutečnilo 3. srpna 2011.  Žádné připomínky nebyly.
Návrh programu jednání byl předán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 53 - 63 včetně příloh, zápisy z jednání s osadními výbory ve Zbečníku a Malé Čermné. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání  - 19 pro

Program jednání:
1. Informace z jednání RM
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuse

1. Informace z jednání rady města
Informace z jednání rady města – materiál č. 61
S materiálem seznámila paní starostka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace z jednání rady –19 pro


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města č. 3, 4, 5/2011 – materiál č. 55
S materiálem seznámil Ing. Kašík.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 3, 4, 5/2011 – 19 pro


3. Finanční záležitosti
Žádost o doplacení půjčky z FRBMH, manželé Bohuňkovi, smlouva č. 4/2006 - materiál č. 53
Finanční odbor předložil k projednání žádost pana Michala Bohuňka a paní Alexandry Bohuňkové, o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, která jim byla poskytnuta Smlouvou č. 04/2006 ze dne 20.03.2006 a Dodatkem č. 1 ze dne 02.03.2007, a to k datu 20.09.2011.

Panu Michalu Bohuňkovi a paní Alexandře Bohuňkové byla poskytnuta půjčka na:
01 obnova střechy ve výši Kč 100.000,00 do 31.12.2006 a od 01.01.2007 ve výši Kč 49.350,00, splatná do 15.12.2011
02 obnova fasády ve výši Kč 50.000,00, splatná do 15.12.2011
Výše půjčené jistiny činí Kč 99.350,--, úroky činí Kč 11.286,64, celkem k úhradě
Kč 110.636,64.

K 15.09.2011 bude uhrazeno:
na jistině: Kč  93.926,61
na úrocích: Kč 11.259,70
celkem: Kč 105.186,31.

Dle smlouvy zbývá uhradit (od října 2011 do splatnosti):
na jistině: Kč 5.423,39
na úrocích: Kč 26,94
celkem: Kč 5.450,33.

Žádost byla projednána radou města dne 24.08.2011 a doporučena zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje žádost pana Michala Bohuňka a paní Alexandry Bohuňkové, o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, poskytnuté Smlouvou č. 04/2006, a to k datu  20.09.2011 v částce Kč 5.423,39 (tzn. pouze nesplacenou jistinu dle smlouvy) – 19 pro

Návrh rozpočtových opatření č. 03/2011 – materiál č. 54
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 03/2011 dle přílohy.
Návrh rozpočtových opatření projednala na svém jednání dne 24.08.2011 rada města a doporučila jej schválit. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtových opatření č. 03/2011 dle přílohy – 19 pro


4. Majetkové záležitosti
Smlouva o zřízení věcného břemene – náměstí Čs. armády – materiál č. 56
Firma Geošrafo s.r.o., Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČ 64793036, zpracovává podklady a smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkové parcele č. 1686/5 v k.ú. Hronov  v rozsahu GP č. 1164-4840/2011 ze dne 13.6.2011. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v příloze č. 2,  jedná se o  11 běžných metrů podzemního vedení NN v místní komunikaci (pozemek p.p.č. 1686/5) na náměstí Čs. armády v k.ú. Hronov.
Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 660,-- včetně DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby (Kč 50,--/m2) ze dne 22.4.2009.

Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene nebyla sepsána, protože se jednalo o stávající vedení, které se mělo rekonstruovat ve stávající trase. S SÚS byla sepsána dohoda o provedení díla (v té době byla komunikace ve vlastnictví Královéhradeckého kraje), tedy nikoliv smlouva o smlouvě budoucí, tudíž je nutné s městem Hronovem uzavřít smlouvu na věcné břemeno. Pokud by zůstalo ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, pak by se břemeno nedělalo a jednalo by se o vydržené právo. Vzhledem k těmto skutečnostem a k malému rozsahu věcného břemene, navrhuje firma Geošrafo výše uvedené ocenění věcného břemene.

Odbor majetek doporučuje ke schválení.

Usnesení RM č. 16/2011 ze dne 24.8.2011: RM doporučila ZM ke schválení.

Ing. Jeništa navrhl schválit nejprve materiál o oceňování věcných břemen a poté projednat tento materiál, aby mohla být cena věcného břemene upravena vzhledem k lukrativnosti místa.
Ing. Havelková uvedla, že lze cenu za věcné břemeno upravit i bez předem schváleného následujícího materiálu. V něm je uvedeno, že výše částky za věcné břemeno může být až Kč 10.000,--.
Pan místostarosta navrhnul, že dá hlasovat o předloženém návrhu na usnesení s tím, že místo původně navrhované částky uvede částku Kč 10.000,--.


Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2002843/3 – Hronov – náměstí ČSA, výměna knn trasa TS 783 – čp. 15 ZŠ“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Jedná se o věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (NN) na dotčeném pozemku p.p.č. 1686/5 v k.ú. Hronov na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč 10 000,-- včetně DPH – 19 pro

Oceňování věcných břemen – materiál č. 57
Z roku 2009:
Odbor majetek předkládá zásady pro oceňování věcných břemen. Z komentáře k oceňování práv (Ministerstvo financí ČR) byly vybrány nejčastější případy.
Při ustanovení zásad pro oceňování je velmi omezená možnost oceňování a může docházet k tomu, že konkrétní případ se na uvedené případy (odstavec 1 – 4) nenapasuje. Například stavební pozemek bude vedený v katastru nemovitostí jako orná půda, ale v budoucnu se s ním jako se stavebním počítá. Nebo se bude jednat o stavební pozemek v katastru nemovitostí, ale věcné břemeno ho neznehodnotí svým rozsahem, pak by náklady na určení znaleckého posudku byly zbytečné a nepřiměřené okolnostem. Proto byly použity v odstavci 4) výrazy „obdobných pozemcích“ a u stavebních pozemků při malém rozsahu věcného břemene byl použitý výpočet ceny věcného břemene podle zákona č. 151/1997 Sb..

Rok 2011:
V mnohých městech došlo k navýšení cen za věcná břemena, převážně u energetických staveb došlo k navýšení z 50,-- Kč/bm (nebo m2, přibližně se použité míry shodují, protože věcné břemeno se většinou  počítá od středu výkopu po půl metru na každou stranu) na 100,-- Kč/bm, při minimální sazbě Kč 500,-- , 1000,-- nebo i 10000,--. V některých městech ceníky nemají a posuzují cenu individuálně. Tato praxe se používá i v městech s ceníky, protože v některých případech nelze ceník úplně přesně použít. Cena věcného břemene je dohodou obou stran.

Po konzultaci s finančním odborem byly všechny ceny věcných břemen navýšeny o sazbu DPH, kterou město odvádí.
 
Usnesení RM č. 16/2011 ze dne 24.8.2011:
RM doporučila ZM ke schválení.

Ing. Jeništa navrhl, aby se v jednotlivých případech postupovalo individuálně, aby se pracovníci, kteří podklady připravují, striktně nedrželi jenom tabulek. Doporučil, aby si město smluvně správně ošetřilo uložení vedení do správné hloubky, aby při následných opravách či rekonstrukcích nedocházelo k vícenákladům na přeložky sítí. Navrhnul zakotvit do smlouvy podmínku, že pokud si sítaři špatně uloží sítě, aby si je také na své náklady přeložili.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje „Zásady oceňování věcných břemen 2011“, dle přílohy – 19 pro

Nabídka daru – části pozemku p.č.665/2 v k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 58
Paní Jaromíra Preclíková a pan Miroslav Pavel, nabídli městu darem podíly (každý vlastní 1/28) z pozemku p.p.č. 665/2 v k.ú. Velký Dřevíč. Tento pozemek je v současné době ve vlastnictví 22 majitelů, jedním z nich je i město Hronov s podílem 2/28.
V katastru nemovitostí je pozemek evidován jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. V územním plánu je veden jako komunikace. Je to jediná přístupová cesta k několika nemovitostem.
Odbor majetek doporučuje převod části pozemku formou daru.

Usnesení RM č. 16/2011 ze dne 24.8.2011:
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Ing. Jára se zeptal, proč rada nesouhlasí s darováním. Pan Topolnickyj uvedl, že by město vlastnilo zase jenom malý díl pozemku, že by mělo vlastnit celou cestu a potom do ní investovat a opravovat. Ať se vlastníci domluví a darují všechny pozemky.


Návrh usnesení:
ZM neschvaluje převod podílu o velikosti 1/28 pozemku p.p.č. 665/2  o celkové výměře 3533 m2  v k.ú. Velký Dřevíč  z majetku paní Jaromíry Preclíkové a převod podílu o velikosti 1/28 pozemku p.p.č. 665/2  o celkové výměře 3533 m2  v k.ú. Velký Dřevíč z majetku pana Miroslava Pavla, na základě darovací smlouvy, do majetku města Hronova, Čs. armády 5, 549 31 Hronov – 9 pro, 9 proti, 1 se zdržel

Žádost o darování pozemků – Příčnice u Dolíčku – materiál č. 59
Majitelé domu čp. 202 podali žádosti o darování pozemků parcelní číslo 757/17 – 757/21 (výměra jednotlivých parcel je cca 200 m2, viz příloha – výpis z KN) o celkové výměře 1041 m2 v k.ú. Hronov.  Žádost zdůvodnili tím, že se o pozemky starají a že se jedná o pozemky bez možnosti přístupu.  
Pozemky jsou druhem pozemku trvalý travní porost, v územním plánu je lokalita vedena jako území bydlení městského typu.  V pozemcích nejsou uloženy sítě. 
 
Cena prodeje pozemku - v případě prodeje OM doporuču ocenění znalcem, protože pozemky jsou v územním plánu jako pozemky s možností výstavby.
Odhadem pro nepřístupné pozemky se může cena pohybovat okolo cca 150,-- Kč/m2.
 
Odbor majetek a odbor výstavby nedoporučuje darování, pozemky přímo navazují na další městské pozemky – areál Dolíčku a pozemek p.p.č. 757/1.

Usnesení RM č. 16/2011 ze dne 24.8.2011:
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM neschvaluje záměr darování pozemků p.p.č. 757/17, 757/18, 757/19, 757/20, 757/20 a 757/21 o celkové výměře 1041 m2  v k.ú. Hronov – 18 pro, 1 se zdržel

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 60
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města. S materiálem seznámila Ing. Vítová, vedoucí odboru majetek.

1/ bytová jednotka v čp. 76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. Byt je volný. Realitní kancelář (REX Jaroměř), která zprostředkovává prodej bytu, pokračuje v  realitní činnosti. Tržní cena byla stanovena na Kč 500 000,--. Na byt se již bylo podívat několik zájemců, ale nikdo neprojevil vážný zájem.
Dle informace realitní makléřsky p. Šárové je prodej zveřejněn na stránkách realitní kanceláře i na dalších realitních portálech, kde kancelář zveřejňuje. V současné době převažuje na trhu nabídka nemovitostí nad poptávkou, což tlačí prodejní ceny nemovitostí dolů, zároveň však díky avizovanému zvýšení DPH se realitní trh začal na rozdíl od loňského roku hýbat. Oproti minulé informaci žádná změna.

2/ dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009 do 31.5.2010.  
ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti p.  Jakubovi Hojnému, za kupní cenu Kč 2 900 000,--.
Vzhledem k popsané situaci v minulém materiálu a k nezájmu p. Hojného realitní kancelář jedná v současné době se dvěma zájemci (první zatím řeší způsob financování a druhý pochází z vietnamské komunity a je zastupován Češkou).
Dle sdělení realitního makléře obecně na trhu s nemovitostmi panuje veliká opatrnost a vyčkávání. Pokud se obchoduje, tak prodávají ti, kteří musí a adekvátně tomu přizpůsobují cenu. Čemuž samozřejmě těžko konkurují standardní prodávající, kteří nejsou pod tlakem exekucí nebo jiných důvodů, které tlačí cenu někdy až o 50% dolů.
Otázka zní, jestli má město zájem jít cestou výrazných slev z prodejní ceny nebo jestli spíše trpělivou prací hledat správného zájemce. I když ochota investovat v našem regionu dle realitního makléře není vysoká.

3/ dům čp. 583, Divadelní ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 8.9.2010 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.583, Divadelní ul. Hronov. Od 27.9.2010 probíhá vyvěšování záměru prodeje, byl vypracován znalecký posudek. Současně v souladu se „Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Hronova“ byli o záměru prodeje vyrozuměni stávající nájemníci. Neprojevili zájem o koupi.
ZM dne 22.12.2010  schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 1 500 000,--. Záměr byl znovu vyvěšen. Na OM se byl informovat jeden zájemce, ale zatím se nevyjádřil.

4/ dům čp. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM na svém jednání dne 16.2.2011 schválilo záměr prodeje bytového domu čp. 596, Riegrova ul., Hronov. Od 14.3.2011 probíhá vyvěšování záměru prodeje (na ÚD, www stránkách města, v U Nás, nástěnka OM), byl vypracován znalecký posudek. Současně v souladu se „Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Hronova“ byli o záměru prodeje vyrozuměni stávající nájemníci. Nikdo zájem neprojevil. 
ZM na svém jednání dne 27.4.2011 schválilo výchozí cenu záměru prodeje ve výši Kč 3 500 000,--. Záměr prodeje  je vyvěšen. Dva zájemci si o prodeji zjišťovali informace, ale zatím není nikdo vážným zájemcem.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 63
M. Kajnarová ústně doplnila nové skutečnosti k zaslanému materiálu.

1) Cyklotrasy (Knáhlova, Střezina, Malá Čermná)

Cyklostezky a cyklotrasy jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.


Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým – II. etapa
Úsek Knáhlova ulice
Komunikace a cyklotrasa v Knáhlově ulici jsou dokončeny, stavba je nyní schválena do předčasného užívání a poté, co bude dokreslena PD skutečného provedení, bude zažádáno o kolaudaci stavby.

Úsek Malá Čermná
Nyní probíhají koordinační schůzky s polskou stranou a zhotovitelem polské cyklotrasy a domlouvají se navazující detaily. Výstavba by měla začít max v půli září.

Úsek Střezina – k Tamadexu
Výstavba započne v půli září a při stavbě bude brán zřetel na provoz místních a zásobování k firmě Tamadex, se kterou jsou domluveny nejvhodnější termíny nutné uzavírky komunikace.

Výstavba všech tří cyklotras by měla probíhat do prosince 2011 dle rozhodnutí investora.

Financování (všechny úseky) – údaje z žádosti o dotaci:
Celkem         Kč 10 700 600,-
ERDF  (85%)   9 095 510,-  
Státní rozpočet (5% )      535 030,- 
Město Hronov (10%)  1 070 060,-  

2) VO  Šrámkova ulice
Stavba je řádně dokončena a zkolaudována.

3) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o zhotovení stavebních úprav u obou objektů a to zateplení obvodového pláště, výměnu okenních výplní a vstupních dveří a zateplení střešního pláště.
Na konci měsíce srpna byly dokončeny vesměs všechny práce na budovách (hlavně fasády a střechy) a nyní probíhají dokončovací práce. Na budově Sluníčka (čp. 656) budou ještě během 14-ti dnů osazeny nové terasy ze zadní strany budovy, které nebyly součástí projektu zateplení, budou tvořit změnu projektu. Po dokončení stavební akce budou obě budovy zkolaudovány.
4) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví
Na budově Hotelové školy se v měsíci srpnu po domluvě s paní ředitelkou vyměnila část oken. Další výměny proběhnou tak, aby neomezovaly provoz a vždy po domluvě. Stejný postup bude fungovat i u obou dalších budov. Do konce roku by měla být vyměněna okna na ZŠ Palackého a na Hotelové škole, s výměnou oken na budově ZŠ na náměstí se započne začátkem roku 2012.

5) Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. čp. 8 a MŠ Velký Dřevíč“
U obou budov jsou vyměněna okna. Na MŠ Velký Dřevíč se pracuje na fasádě a od 5. 9. 2011 započne výstavba lešení i na budově čp. 8. U obou budov bude mimo akci zateplení vyhotovena izolace proti zemní vlhkosti. Nyní se pracuje na posuzování nejlepšího řešení. Obě budovy budou zcela dokončeny do konce roku 2011.

K průběhu veškerých prací, týkajících se Zateplení budov v majetku města Hronova budou podávány informace na stránkách města Hronova a v místním zpravodaji.

6) Instalace parkovacích automatů na náměstí
Na náměstí Čs. armády by měly být instalovány tři parkovací automaty, jeden vedle Radnice, druhý před Pizzerií a třetí u vjezdu do dvora ZŠ. Při stavbě náměstí byly dle projektové dokumentace položeny chráničky na kabely pro napájení jednotlivých automatů.
Město Hronov zaslalo na poskytovatele dotace opětovný dotaz na osazení parkovacích automatů a nyní probíhá posuzování vzhledem k příjmům a nákladům, zda nedojde k porušení dotačních pravidel. Výsledek by měl být znám do měsíce.

7) VO Bikepark
Tato stavba navazuje na rekonstrukci lávky U Kopečku a stavbu bikeparku. Bylo vydáno stavební povolení a od začátku září probíhá výstavba VO. Akce bude dokončena do konce září a poté zkolaudována.

8) VO 17. listopadu, Žižkova, Vaverkova a Bezručova
Stavba veřejného osvětlení navazuje na investiční akci společnosti ČEZ, konkrétně přeložku NN. Společnost ČEZ ale od této výstavby v tomto roce upustila. Projektová dokumentace je téměř vyhotovena, vše tedy bude přesunuto do roku 2012.

9) VO Střezina – část k Tamadexu
Jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení na příjezdové komunikaci k Tamadexu. Je to stejný úsek, jako cyklotrasa Střezina – viz výše a bude probíhat společně s výstavbou cyklotrasy.

Skupinový projekt  Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
Výzva na podání žádostí o podporu projektů by měla být vyhlášena nejpozději do konce roku. Investorem bude Vak Náchod, který také podá žádost.

Ing. Jára, uvedl, že u čp. 8 je po rekonstrukci Knáhlovy ul. rozebrána část chodníku. Je to tam nebezpečné, může se někdo zranit. Slečna Kajnarová zjistí a zařídí nápravu.
Ing. Jeništa vznesl dotaz k zateplení školky ve Velkém Dřevíči a čp. 8, kde je vlhké zdivo a přitom ve Dřevíči probíhá zateplení. Není provedena izolace proti vlhkosti v úrovni podlahy. M. Kajnarová na dotaz odpověděla.
Ing. Jára požádal o harmonogram prací na rekonstrukci prací u Tamadexu. Mají tam pronajatý pozemek. Dále požádal o zasílání zápisů z kontrolních dnů akcí „zateplení“, jak mu bylo přislíbeno. Zajistí Kajnarová.
Mgr. Líbalová se ptala, proč se pracuje na školce, když nevíme, jak vyřešíme vlhkost budovy. M. Kajnarová odpověděla. Paní starostka vysvětlila postup, o kterém mluvila M. Kajnarová.
Byla vedena diskuze o kvalitě stavebního dozoru na jednotlivých akcích, aby byly řádně hájeny zájmy města.


Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 19 pro


5. Různé
Městská policie – navýšení počtu strážníků – materiál č. 62
Schválením Obecně závazné vyhlášky města Hronova č. 2/2000 zřídilo zastupitelstvo Městskou policii Hronov. Počet strážníků, který by měla MP mít, v ní není uveden. V současné době má město 3 strážníky  - Miroslav Pavelka (vedoucí strážník), Jiří Macháček a Josef Smola (řadoví strážníci).
Pracovní doba strážníků je od pondělí do pátku od 7 do 19 h, v případě čerpání dovolené nebo nemoci je upravena na kratší dobu. Strážníci v případě potřeby zajišťují také veřejný pořádek při konání různých akcí ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu. Úzce spolupracují s Policií ČR a policií cizineckou.
Na jednání rady města dne 3. srpna 2011 byl předložen materiál, ve kterém pan Miroslav Pavelka žádal schválení nákupu měřícího zařízení na měření rychlosti vozidel městskou policií (radar). Všichni členové rady vnímají potřebu zvyšování bezpečnosti silničního provozu, ale všichni se také shodli na tom, že by raději dali přednost před represí opatřením preventivním. Z tohoto důvodů nákup radaru zastupitelstvu nedoporučili s tím, že zastupitelům bude navrženo přijetí dalšího strážníka MP. Pokud by MP měla 4 členy, mohli by sloužit v ranních i odpoledních hodinách, což je dle názoru rady za stávající situace v oblasti veřejného pořádku daleko potřebnější než měření rychlosti.
Nový strážník by byl vybrán v rámci výběrového řízení, které by město na tuto pozici vyhlásilo. Předpokládaný nástup od 1. 1. 2012. Přijetí dalšího člena MP je v kompetenci rady města (schválení aktualizace organizačního řádu), ale protože znamená navýšení finančních prostředků (mzdy, výstroj, školení atd.) v kapitole „Bezpečnost a veřejný pořádek“ pro další roky, je rozhodnutí o přijetí dalšího strážníka předkládáno ZM.
S ohledem na stávající situaci v oblasti veřejného pořádku, problémy s nepřizpůsobivými občany, nárůst kriminality i plánované snížení policistů na Obvodním oddělení Policie ČR v Hronově doporučila starostka jako velitelka MP přijmout navržené usnesení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr přijetí dalšího (čtvrtého) strážníka Městské policie Hronov – 18 pro, 1 se zdržel

Zápisy z jednání osadních výborů v Malé Čermné a ve Zbečníku
Zaslané materiály okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápisy z jednání osadních výborů v Malé Čermné a ve Zbečníku – 19 pro


Důležité termíny:
• Úterý 13. září, 11 hodin  - setkání s poslankyní Ivanou Řápkovou v sále Josefa Čapka. Zájemci se do pátku nahlásí paní Moravcové účast.
• Středa 21. září, 17 hodin – představení návrhu na rekonstrukci koupaliště ve Velkém Dřevíči (místo bude upřesněno)
• Středa 5. října, 16 hodin – prohlídka MŠ Hronov u příležitosti dokončení projektů „zateplení“ a „MŠ bez hranic“
• Středa 26. října, 17 hodin – zasedání zastupitelstva


6. Diskuse
Místostarosta uvedl, že desky, které jsou na stole, jsou pro zastupitele. Jsou v nich vloženy propagační materiály, které se zpracovaly z projektu evropských fondů za poslední 3 roky.

Mgr. Lenka Hlušková pozvala zastupitele dne 24. 9. mezi 11-14 hodinou na hronovské náměstí na prohlídku historických vozidel. Poté proběhne návštěva domku A. Jiráska. Konec v 16 hodin v Rokytníku.

Ing. Jaroslav Jeništa, uvedl, že komunikace v Rokytníku Na Zadech je po deštích značně poškozená. Bylo by potřeba ji odvodnit, doplnit štěrk.  Požádal TS, aby komunikaci Na Zadech udržovaly alespoň ve stávajícím stavu.

Ing. Karel Jára upozornil na špatnou manipulaci s jezem ve Velkém Dřevíči. Při špatné manipulaci mohou být způsobené škody na majetku. Paní starostka vysvětlila kritickou situaci, ke které došlo, a v současné době je vše již vyřešeno. Dál by nemělo k podobným situacím docházet.
Ing. Jára se ptal, co se děje s náhonem, zda se bude čistit nebo nebude. Starostka odpověděla, že město nebude vynakládat tak vysoké finanční prostředky na slepé rameno. Považuje to za mrhání s finančními prostředky.

Ing. Ivana Andršová požádala o opravu uličky za kovárnou ve Velkém Dřevíči. Paní starostka odpověděla, že pan Balcar v současné době „páčí“ z firem nabídky. Protože na opravu nejsou plánované finanční prostředky, bude oprava řešena v rámci rozpočtových změn.

Petr Koleta požádal o zasílání zápisů ze stavební komise. Budou zasílány.

Mgr. Líbalová, poděkovala KISu za organizaci Jiráskova Hronova. V parku to dle jejího názoru klapalo, technické služby dobře pracovaly. Konstatovala, že je škoda, že jsme opustili páteční program a nebyla natažena světýlka nad řekou v celé délce.

Starostka poděkovala za účast na společenských akcích, které se konaly při JH.

 

Zapsala Milena Moravcová
Jednání ukončeno v 18,15 hodin

 

Usnesení č. 6/2011
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 7. září 2011

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/6 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta, Petra Koletu – 17 pro, 2 se zdrželi
2/6 - program jednání – 19 pro
3/6 - žádost pana Michala Bohuňka a paní Alexandry Bohuňkové, o jednorázové doplacení půjčky z FRBMH, poskytnuté Smlouvou č. 04/2006, a to k datu  20.09.2011 v částce Kč 5.423,39 (tzn. pouze nesplacenou jistinu dle smlouvy) – 19 pro
4/6 – návrh rozpočtových opatření č. 03/2011 dle přílohy – 19 pro
5/6 - uzavření smlouvy č. „IE – 12 – 2002843/3 – Hronov – náměstí ČSA, výměna knn trasa TS 783 – čp. 15 ZŠ“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Jedná se o věcné břemeno zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (NN) na dotčeném pozemku p.p.č. 1686/5 v k.ú. Hronov na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč 10 000,-- včetně DPH – 19 pro
6/6 – „Zásady oceňování věcných břemen 2011“, dle přílohy – 19 pro
7/6 - záměr přijetí dalšího (čtvrtého) strážníka Městské policie Hronov – 18 pro, 1 se zdržel
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
8/6 - záměr darování pozemků p.p.č. 757/17, 757/18, 757/19, 757/20, 757/20 a 757/21 o celkové výměře 1041 m2  v k.ú. Hronov – 18 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
9/6 – informace z jednání rady – 19 pro
10/6 – kontrolu plnění usnesení zastupitelstva č. 3, 4, 5/2011 – 19 pro
11/6 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 19 pro
12/6 – informace o investičních akcích – 19 pro
13/6 – zápisy z jednání osadních výborů v Malé Čermné a ve Zbečníku – 19 pro
14/6 – důležité termíny – konání akcí v měsíci září a říjnu – 19 pro
15/6 – sdělení, poděkování a připomínky vznesené v rámci diskuse

Zastupitelstvo města ukládá:
16/6 – odboru tajemníka zasílat zápisy z kontrolních dnů akcí „zateplení“ všem členům ZM
17/6 – technickým službám udržovat komunikaci Na Zadech v Rokytníku ve stávajícím stavu, po deštích doplnit štěrk a odvodnit
18/6 – místostarostovi zasílat zápisy ze stavební komise všem členům ZM

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 09. 2011