živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 6/2010

z  jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 8. září od 17:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 20 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Hana Nedvědová,
Pozdější příchod: ing. Karel Jára
Ověřovatelé zápisu:  Věra Řehůřková, Libor Lelek – 17 pro, 2 se zdrželi

Jednání zahájil místostarosta Mgr. Josef Thér. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 19 členů. Ověřovateli zápisu byli zvoleni Věra Řehůřková, Libor Lelek – 17 pro, 2 se zdrželi.
Místostarosta vznesl dotaz, zda má někdo námitku k zápisu z minulého jednání.
Nikdo námitku neměl.
Návrh programu jednání byl zaslán na pozvánce. Jako podklad pro jednání byly zastupitelům zaslány materiály pod čísly 65 - 84 včetně příloh, přehledy činnosti Městské policie, zápis z jednání pracovní skupiny Autokemp, poděkování od ředitelky ZŠ Velký Dřevíč a pozvánka na jednání ZM s programem. K předloženému návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Na jednání se dostavil Ing. Karel Jára – 20 členů ZM

Místostarosta dal hlasovat o navrženém programu jednání  -  20 pro

Program jednání:
1. Informace z jednání Rady města Hronova
2. Kontrola plnění usnesení ZM
3. Finanční záležitosti
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad
5. Majetkové záležitosti
6. Různé
7. Diskuse


1. Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 71
J. Zelený se zeptal na usnesení č. 16/16 - vypsání výběrového řízení na akci „Česko – polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském Pomezí – II. etapa“.  
Místostarosta odpověděl, že poskytovatel souhlasí s tím, že bude vypsána výzva, tak, jak jsme ji zaslali ke kontrole na CRR. Zde je uvedena možnost, že se bude realizovat pouze část původního projektu v případě, že získané finanční prostředky nebudou alokovány do příslušné kapitoly operačního programu.  Platba za realizovanou část proběhne v létě 2011.
J. Zelený se zeptal na usnesení č. 19/13 - uzavření smlouvy o nájmu reklamní plochy s firmou Wikov MGI - jaká je výpovědní klauzule a zda je možné smlouvu vypovědět. 
R. Toušek vysvětlil, že výpověď smlouvy nesmí být v sezoně, podrobnější informace dostanou zastupitelé mailem.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova - 20  pro


2. Kontrola plnění usnesení ZM č. 5/2010  – materiál č. 76
Tajemník požádal o dotazy, žádné nebyly.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 5/2010 – 20 pro


3. Finanční záležitosti
Finanční materiály vysvětlila zastupitelům ing. Stonjeková.

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2014 – materiál č. 68
FO předložil k projednání návrh rozpočtového výhledu města Hronova na roky 2012-2014.
Povinnost zpracovat rozpočtový výhled ukládá městu zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 2, odst. 1. Rozpočtovým výhledem se řídí finanční hospodaření města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Město vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled. V současné době má město Hronov zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2009-2011.
Návrh rozpočtového výhledu je zpracován  na roky 2012-2014. Podkladem byly skutečnosti minulých let, jakož i do té doby známé informace, které by mohly ovlivnit vývoj jednotlivých druhů příjmů i výdajů. Rozpočtový výhled byl zpracován vyhodnocením všech výše uvedených údajů a jejich dosavadního vývoje.
Do návrhu nelze promítnout v budoucnu vydané právní předpisy, které v současné době známy nejsou, ale které bezpochyby hospodaření města ovlivní jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Návrh rozpočtového provizoria projednal finanční výbor dne 24.05.2010 s tím, že s tímto návrhem souhlasí a doporučuje jej k dalšímu projednání a schválení v orgánech města. Návrh dále projednala rada města dne 09.08.2010 a doporučuje jej zastupitelstvu města schválit.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města Hronova na roky 2012-2014 – 20 pro


Návrh rozpočtových opatření č. 04/2010 – materiál č. 73
Ing. Stonjeková ústně doplnila rozpočtová opatření o dotaci na JH ve výši Kč 300 000,-.
FO předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 04/2010.
Návrh rozpočtových změn projednala na svém jednání dne 30.08.2010 rada města a doporučila jej schválit.  Návrh je doplněn o některé úpravy, které byly známy až po konání jednání rady města.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtových opatření č. 04/2010 – 20 pro


Změna rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 -  č. 02/2010/HČ – materiál č. 74
FO předložil k projednání návrh na změnu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 č. 02/2010/HČ.
FO navrhl změnu účtu 501 – Spotřeba materiálu Org. 209 – Lesní hospodářství, a to zvýšení o Kč 14.000,00. V rozpočtu je nyní částka ve výši Kč 16.500,00. Dále u Lesního hospodářství navrhujeme navýšit účet 518 - Ostatní služby o Kč 45.000,00 (v současné době je rozpočet Kč 175.000,00). Vzhledem k rozsáhlejší těžbě, než se rozpočtovalo, jsou i náklady související s těžbou vyšší (u materiálu nákup sazenic, ve službách vyžínání, sázení a ochrana rostlin). Zdrojem vyšších potřeb v nákladech je účet 601 - Tržby za vlastní výrobky, který navrhuje FO navýšit na částku dosažené skutečnosti, tj. Kč 450.000,00 (zvýšit o Kč 111.000,00).
Hospodářský výsledek celé hospodářské činnosti se zlepší, a to tak, že ztráta bude činit Kč 151.360,00.
Navrhovaná změna - shrnutí:
Účet 501 – Spotřeba materiálu, org. 209 – Lesní hospodářství, Kč 30.500,00.
Účet 518 - Ostatní služby, org. 209 - Lesní hospodářství, Kč 220.000,00.
Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky, org. 209 - Lesní hospodářství, Kč 450.000,00.
Plánovaný hospodářský výsledek Lesního hospodářství bude potom zisk ve výši
Kč 111.000,00, ztráta celé hospodářské činnosti bude činit Kč 151.360,00.
Tento materiál projednala rada města dne 30.08.2010 a doporučila jej zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 č. 02/2010/HČ – 20 pro


Odklad splatnosti faktur HC Wikov Hronov – materiál č. 77
FO předložil k projednání žádost HC Wikov Hronov o odklad splatnosti faktur za bruslení za období 10/2009, 11/2009, 12/2009, 01/2010 a 02/2010  a to o 18 měsíců od dat splatností faktur.
Rada města schválila odložení splatnosti faktur pro HC Wikov Hronov již v na svém jednání dne 11.1.2010. Splatnost faktur za bruslení za období roku 2009 byla odložena do 31.03.2010, splatnost faktur za bruslení za období roku 2010 do 30.06.2010. Faktury však uhrazeny nebyly a HC Wikov podal další žádost o odklad splatnosti. Rada města dne 28.04.2010 schválila odložení splatnosti faktur za rok 2009 do 30.06.2010. Ani jedna z 5 faktur však dosud uhrazena nebyla.
Jedná se o celkovou částku ve výši Kč 124.875,00. Tuto částku má město Hronov ve schváleném rozpočtu na rok 2010 v příjmech města, je použita ke krytí výdajů.
Žádost HC o odklad splatnosti projednala na svém jednání 30.08.2010 rada města a doporučila ji zastupitelstvu města schválit.
Mgr. Líbalová upozornila, že peníze budou chybět v rozpočtu, zeptala se, jak se dá vyřešit.
Ing. Stonjeková vysvětlila, že nové ZM musí schválit nový rozpočet.
MVDr. Strnad se zeptal, co stane, když zastupitelstvo odklad neschválí, zda se dlužná částka bude soudně vymáhat.
Ing. Stonjeková odpověděla, že na tento dotaz by měla odpovědět právnička.
A. Hurdálek upozornil na to, že se budoucí zastupitelstvo zatíží částkou, která by měla být vyrovnaná, pro něho je přijatelné, aby HC zaplatil faktury do konce roku 2010.
MUDr. Klikarová se zeptala, zda bude mít HC na zaplacení ostatních faktur.
Místostarosta vysvětlil, pokud ZM neschválí odklad splatnosti, tak HC nebude moci pravděpodobně zahájit sezonu nebo ji řádně dokončit. Dle sdělení představitelů HC na radě města, finanční prostředky na pokrytí všech svých dlužných částek v současné době má. Více je vysvětleno v materiálu č. 75.
J. Zelený se zeptal, proč další odklad také neschválila RM.
Tajemník vysvětlil, že to RM mohla schválit, ale bylo jejím přání, aby to schválilo zastupitelstvo.
A. Hurdálek varoval před opakováním problému příští rok.
MVDr. Strnad řekl, že se jedná se o precedens, jsou tady i jiné kluby, které by pak mohly mít stejné požadavky.
Mgr. Málek vysvětlil, že jednání RM bylo spojeno s požadavkem, aby klub začal šetřit.  Dle jeho názoru není dobře zaříznout činnost klubu HC.
P. Topolnickyj řekl, že mládež by měla fungovat dál, led bude vyroben a nebudou ho mít komu prodat, když nebude mužstvo mužů. Klesla by vytíženost ledové plochy.
MUDr. Klikarová  řekl, že děti se vychovávají i v jiných klubech nebo v ZUŠ a tam peníze nedostávají.
Místostarosta přečetl z materiálu č. 75, o jaké úspory se jedná, je to cca Kč 120 000,-, tato částka by mohla pokrýt dluh za předpokladu, že všichni sponzoři splní vše, co má HC smluvně dohodnuto, navrhl dát HC šanci.
J. Zelený se zeptal, proč nejít na kompromis, proč je odklad 18 měsíců.
Místostarosta řekl, že u prvních faktur je to už za půl roku, což znamená plnění po nové sezóně 2010-11.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje odklad splatnosti faktur, vystavených HC Wikov Hronov za uzavřené bruslení v sezóně 2009-2010, takto:
- faktura č. 2900224 na Kč 25.850,00 – splatnost odložena do 19.05.2011
- faktura č. 2900240 na Kč 27.600,00 – splatnost odložena do 21.06.2011
- faktura č. 2900262 na Kč 24.025,00 – splatnost odložena do 19.07.2011
- faktura č. 3100014 na Kč 23.700,00 – splatnost odložena do 16.08.2011
- faktura č. 3100039 na Kč 23.700,00 – splatnost odložena do 16.09.2011 – 11 pro, 3 proti, 6 se zdrželo


4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad
S materiálem seznámil zastupitele ing. Genrt.
Návrh obecně závazné vyhlášky Města Hronov č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad – materiál č. 72
Předkládaný návrh obecně závazné vyhlášky města Hronov č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad je zpracován v souladu s § 17a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Tato vyhláška mění dosavadní způsob stanovení výše poplatku za odvoz a likvidaci odpadu od obyvatel Hronova – fyzických osob a způsob jeho placení.
V současnosti platí obyvatelé Hronova svoz směsného komunálního odpadu přímo svozové firmě. Sběr a likvidaci veškerého ostatního odpadu platí město. Jedná se o sběr tříděného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, provoz separačního místa ve Dvorské ulici včetně odvozu odpadu, likvidace odpadu z odpadkových košů a ze hřbitovů. V navržené vyhlášce jsou k předpokládaným cenám svozové firmy na rok 2011 přičteny skutečné náklady města v roce 2009 a to ve výši 25, 50, 75 a 100 %. V příloze vyhlášky jsou v tabulkách uvedeny roční poplatky za odpad pro tyto čtyři varianty. Poplatek sestává z předpokládané ceny svozové firmy za odvoz směsného odpadu podle četnosti svozu a z průměrných nákladů města na likvidaci odpadu na jednoho obyvatele, vynásobených počtem osob v domě. V tabulce jsou vyčísleny poplatky pro jednoho až osm poplatníků a pro různé četnosti svozu popelnice. U kontejnerů o objemu 1 100 litrů není výše poplatku vyčíslena, je uveden vzorec výpočtu, částka bude stanovena stejným způsobem podle počtu poplatníků na kontejner. V roce 2009 byly náklady města Hronov na odpadové hospodářství po odečtení příspěvků od EKO_KOMu  na osobu a rok 181,45 Kč; pro výpočet poplatku na rok 2011 se předkládá k jednání ZM navýšení ceny svozu na osobu a rok ve čtyřech variantách a to:
o   25 % z nákladů města, tj. o   45,- Kč/osoba/rok
o   50 % z nákladů města, tj. o   90,- Kč/osoba/rok
o   75 % z nákladů města, tj. o 135,- Kč/osoba/rok
o 100 % z nákladů města, tj. o 180,- Kč/osoba/rok
Pro vlastníky rekreační nemovitosti je stanoven poplatek ve výši 320 nebo 350 Kč/rok, což je cena pěti jednorázových svozů odpadu v popelnici 110 nebo 120 litrů nebo v PE pytlích.
Výběr poplatku bude zajišťovat město Hronov, na řízení ve věcech poplatku se bude vztahovat zákon č. 280/2009 Sb. - daňový řád.

Mgr. Líbalová připomněla, že Hronov vynikal tím, že si obyvatelé mohli určit počet svozů, a nyní  tak budou potrestáni za to, že třídí. Některé svozy jsou věcí města, např. odpadkové koše na náměstí, odpad z hřbitova,  navrhla paušál za občana Vyhlášku označila za kočkopsa.
MVDr. Strnad nesouhlasil, lidé se  nutí k tomu, aby produkovali co nejméně odpadků, zvýšení ceny nemá nic společného s jinými odvozy odpadků.
Místostarosta upřesnil, že paušál na občana je v ostatních městech naší velikosti stále vyšší než návrh této vyhlášky. Nová vyhláška neomezuje lidem výběr v počtu svozů, ale zamezuje některým jedinců přihlásit počet svozů, který hrubě neodpovídá počtu členů v domácnosti.
Zastupitelé se dohodli na navýšení ceny svozu odpadu na osobu a rok o 50 % z nákladů města, tj. o 90,- Kč/osoba/rok.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Hronov č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad včetně výše ročního poplatku dle přílohy – 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel,


5. Majetkové záležitosti
S materiálem seznámila zastupitele ing. Havelková.

Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1084/3 v k.ú. Hronov – Štěpánkovi, Mihola – materiál č. 65
Pan ing. Vladimír Štěpánek a paní Marcela Štěpánková, podali žádost o koupi části  pozemku p.p.č. 1084/3 o výměře cca 40 m2 (celková výměra pozemku je 8675 m2) v k.ú. Hronov.   Pozemky chtějí využít ke zvětšení zahrady, odstavení vozidla. 
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, v územním plánu je lokalita vedena jako plochy občanské vybavenosti. 
V části pozemku k prodeji nejsou uloženy sítě, dostupnost sítí je výborná – v sousední komunikaci. 
Cena prodeje pozemku  dle  usnesení  ZM č. 3/2003: pozemky ostatní  Kč 45,--/m2.
Možnost 100% přirážky – výhodná poloha pozemku, možnost napojení na sítě, lokalita určená k výstavbě občanské vybavenosti.
Účetní hodnota pozemku Kč 5,373/m2.
Z pozemku p.p.č. 1084/62 v majetku pana Petra Miholy, MUDr., je stávající výjezd bránou na pozemek 1084/3. V případě prodeje, pokud na tom bude pan Mihola trvat, bude nutné uzavřít věcné břemeno přejezdu přes pozemek – přejížděnou část určit GP na náklady oprávněného.
Odbor výstavby nemá vyhraněný názor na prodej. Obecně je prodej malých částí pozemků nevýhodný.
Odbor majetek prodej nedoporučuje a to z důvodu nejasností s výjezdem z pozemku 1084/62. Pokud by bylo věcné břemeno výjezdu uloženo pouze na prodávanou část pozemku, pak by již dispozičně nezbylo místo na stání pro vozidlo. Pokud bude věcné břemeno vedeno v zadní části prodávaného pozemku, bude se vyjíždět opět na zbývající část městského pozemku a do budoucna se bude muset řešit, například při dalším prodeji.
V případě prodeje navrhuje odbor majetek 90,- Kč/m2.
Nové skutečnosti:
Usnesení RM č. 10/2010 ze dne 10.5.2010, bod 27/10:
RM uložila OM svolat schůzku s manžely Štěpánkovými a MUDr. Miholou.
Při jednání na místě samém došlo k návrhu, aby si pan Mihola odkoupil pruh pozemku o šíři cca 0,80 m, který může využít k přemístění brány a tím si zajistit výjezd z pozemku.
Pan MUDr. Petr Mihola, podal žádost o koupi části pozemku p.p.č. 1084/3 o výměře cca 12 m2 z výše uvedených důvodů.
Pozemek k odkoupení pro manželé Štěpánkovy se posune asi do vzdálenosti 1 m před sloup VO. Hranice naproti komunikaci bude kopírovat cca hranu srázu.
OM doporučuje k prodeji, využití tohoto prostoru pro město není nezbytné.
Usnesení RM č. 13/2010 ze dne 23.6.2010, bod 31/13: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku části  p.p.č. 1084/3 o výměře  cca 60 m2  v k.ú. Hronov k účelu stavby garáže a přístupu k pozemku p.p.č. 1084/62 v k.ú. Hronov. Cena prodeje Kč 90,--/m2 – 19 pro, 1 se zdržel


Prodej pozemku p.p.č. 881/1, 881/2 a 882/2 v k.ú. Velký Dřevíč, Polákovi – materiál č. 66
Pan Juraj Polák a paní Jitka Poláková, podali žádost o koupi  pozemku p.p.č. 882/2 o výměře 374 m2  a později při jednání na místě samém požádali i o koupi pozemku p.p.č. 881/1 o výměře 112 m2 v k.ú. Velký Dřevíč.   Záměrem je scelení pozemků v okolí rodinného domu.  
Pozemek p.p.č. 881/1 je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je lokalita vedena jako území bydlení venkovského typu. Pozemek je ve skutečnosti loučka za domem, obklopená pozemky pana Poláka.
Pozemek p.p.č. 882/2 je druhem pozemku lesní pozemek, v územním plánu plocha lesů. Je to velmi příkrá stráň v dolní části ukončená vyježděnou cestou, která končí ve dvoře rodinného domu.  
Cena prodeje pozemku dle  usnesení  ZM č. 3/2003 ZM: pozemky ostatní (komunikace) Kč 45,-- až Kč 90,--, zemědělské BPEJ x koef. 4, pozemky lesní – podobné ceny jako zemědělské + cena za lesní porost.
Účetní hodnota pozemku p.p.č. 881/1 je Kč 7840,--, to je 70,- Kč/m2 (cena je podle oceňovací vyhlášky pro zpevněné komunikace). Tato cena neodpovídá skutečnosti, protože se jedná o loučku a ne o komunikaci, jak je uvedeno v listu vlastníka. Cena sousedního pozemku p.p.č. 882/1 je podle BPEJ 1,08 Kč/m2, podle usnesení ZM x koef. 4, to je 4,32 Kč/m2.
Odbor výstavby – z hlediska územního plánu je pozemek v zastavěném území s možností napojení na sítě. Omezením může být to, že v těsné blízkosti vede blíže neumístěný biokoridor. Nemá plnou hodnotu stavebního pozemku. Navržená cena 20,- Kč/m2. Cena za pozemek je Kč 2240,--.
Účetní hodnota lesního pozemku p.p.č. 882/2 je 2,56 Kč/m2. Tato cena odpovídá řádově cenám lesních pozemků. Porost – habr, je oceněn panem Františkem Soldánem 600,-/Kč/m3. Podle lesních map je na pozemku 10 m3 dříví. Jedná se o dříví nízké kvality, vhodné pouze jako palivové dříví.
Cena za pozemek včetně porostu je Kč 6960,--.
Pan František Soldán doporučuje k prodeji, lesní pozemek je prudkou strání, lesní porost je nekvalitní.
Odbor majetek a odbor výstavby doporučuje k prodeji, pozemek 881/1 je ze všech stran obklopen pozemky pana Poláka a pozemek 882/2 z důvodů uvedených panem Soldánem.
Usnesení  RM č. 8/2010 ze dne 12.4.2010, bod 21/8:
RM doporučila ZM schválit záměr prodeje pozemku 881/1 a 882/2 a projednat i prodej pozemku 881/2.
Pozemek p.p.č. 881/2 o výměře 124 m2 je druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Pozemek navazuje na pozemky ve vlastnictví Polákových a tvoří ucelenou lokalitu včetně ostatních kupovaných pozemků. Je to konec cesty, který vede do dvora k RD Polákových a dál nepokračuje, proto je možný odprodej. K sousedním pozemkům ve vlastnictví jiných majitelů je přístup z jiných komunikací. Účetní hodnota je Kč 8680,-- (to je Kč 70,--/m2). Tuto hodnotu mají zpevněné komunikace, v tomto případě se jedná o vyježděnou cestu. Byla navržena cena Kč 1000,- za celý pozemek.
Manželům Polákovým bylo navrženo odkoupení výše uvedeného pozemku a požadovali seznámení se s cenami. Následně požádali o snížení ceny pozemku p.p.č.881/1, který byl navržený k odprodeji za Kč 20,--/m2. Odbor majetek po přehodnocení významu lokality – pro město nevyužitelné pozemky a ve skutečnosti zatravněná plocha nevelké velikosti pod svažitým terénem – navrhuje smluvní cenu za tento pozemek Kč 1000,--.     
Usnesení ZM č. 4/2010 ze dne 26.5.2010, bod 21/4:
ZM schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný na úřední desce od 9.6.2010 do 25.6.2010, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.
Usneseni RM č. 14/2010 ze dne 12.7.2010, bod 19/14:
RM doporučila ZM schválit prodej pozemků.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 881/1 o výměře 112 m2, pozemku p.p.č. 881/2 o výměře 124 m2 a pozemku p.p.č. 882/2 o výměře 374 m2 v k.ú. velký Dřevíč za cenu Kč 8960,-- panu Juraji Polákovi a paní Jitce Polákové – 20 pro


Záměr prodeje bytového domu čp. 583, Divadelní  ul., Hronov vč. pozemků p.p.č. 1104 a p.p.č. 1107/4 v k.ú. Hronov – materiál č. 67
S materiálem seznámila zastupitele ing. Vítová.
OM předložil k posouzení záměr prodeje bytového domu čp.583, Divadelní ul., Hronov vč. pozemků p.p.č. 1104 a p.p.č. 1107/4 v k. ú. Hronov.
Z hlediska územního plánu se jedná o území bydlení městského typu – nízkopodlažní. Území nízkopodlažní obytné zástavby s vysokým podílem zeleně včetně doplňujícího občanského vybavení a služeb.
Z inženýrských sítí jsou dle dostupných informací v pozemcích uloženy: elektro, plyn a kanalizace. 
Pozemky p.p.č. 1 107/4, 1107/5 a 1104 tvoří ucelený celek s pozemky p.p.č. 1106/1 a 1106/3 a bytovým domem č. p. 512, které patří do vlastnictví města.
Z hlediska vnitřního uspořádání jednotlivých bytů považuje OM za nešťastné uspořádání vnitřních prostor, které je ovšem poplatné době svého vzniku. Vstup do domu uprostřed domu s poměrně širokým schodištěm do 2. NP a na toto schodiště navazující veliká chodba uprostřed domu v obou nadzemních podlažích (nevyužitý prostor). Oproti tomu byty o malém počtu místností a v současné době nevyhovujícím nebo chybějícím soc. zázemím (společné WC, v každém bytě nejsou koupelny popř. sprchové kouty). Po úpravách domu v letech 1999 a 2000 je fasáda a střecha v dobrém stavu.
OM navrhoval v minulosti postupně upravovat vnitřek domu a vytvořit cca 4 bytové jednotky s větší metráží a vyšší kategorie s vlastním sociálním zázemím. V současné době jsou tři byty volné.
Byt č. 1 (1. NP – vpravo od schodiště) – nevyžaduje stavební úpravy. Byt č. 2 (1. NP – vlevo od schodiště) by bylo nejlepší spojit s bytem č. 3 (1. NP vlevo od schodiště - jeden pokoj bez ničeho) a vybudovat vícepokojový byt s vlastním soc. zázemím.
Opravy uvedené v analýze by vyžadovaly určitý finanční obnos, který vybrané nájemné v současné době nepokryje. Nájemné je možné částečně zvýšit obsazením bytu č. 1. Do budoucna je možné očekávat nárůst nájemného po stavebních úpravách - možné zvětšení bytů a vybudování soc. zázemí, kdy by se byty dostaly do vyšší kategorie. Jednotlivé byty je možné upravovat postupně, podle uvolnění.
Dům se nachází v příjemné a klidné lokalitě s možností využívat přilehlý pozemek, což je vhodné jak pro starší spoluobčany, tak pro rodiny s dětmi.
OM doporučuje prodej domu, předpokládané výdaje na stavební úpravy jsou v určité výši a v současné době nejeví občané takový zájem o byty jako v minulosti.
Odbor výstavby a technické služby nemají žádné připomínky k jednotlivým variantám (prodej nebo ponechání si ve vlastnictví).
V případě schválení záměru prodeje OM navrhuje prodat dům čp. 583 s pozemkem p.p.č.1104 a pozemkem p.p.č.1107/4.
Vlastní prodej nemovitosti by uskutečnila realitní kancelář – z výběrového řízení.
Prodejní cena za bytový dům vč. pozemků nesmí být nižší, než je cena tržní (vycházející ze znaleckého posudku).
Předpokládaná cena záměru prodeje: Kč 1 450 000,-- (pouze odhad realitního makléře).
Historie:
1/ RM 2.4.2007 – předjednání záměru prodeje této nemovitosti – RM uložila OM projednat s   nájemníkem b.č. 2 rozšíření jím pronajaté bytové jednotky o vedlejší byt. Nájemník o tento návrh neprojevil zájem a odstěhoval se. Dále se na RM neprojednávalo.
Usnesení RM č.13/2010 ze dne 23.6.2010, bod 28/13:
RM doporučuje ZM záměr prodeje domu čp. 583 vč. pozemků.
J. Zelený se zeptal, proč RM s domem nepodnikala něco dřív.
Ing. Vítová vysvětlila, že od r. 2007, kdy se dělaly poslední úpravy na domě, byly ve městě jiné priority.
Místostarosta řekl,  že se každý rok do rozpočtu OM  navrhovala investice cca Kč 500000,- ,ale do řádného rozpočtu města nebyla schválena. Návratnost z nájemného by byla v řádu desítek let.
Ing. Vítová vysvětlila, že v domě je už více volných bytů, jeden byt má vyšší vlhkost, než by se investovalo, tak se raději dalo k prodeji, v budoucnu čekají město jiné investice.
Mgr. Líbalová se zeptala, jak dlouho jsou byty prázdné a proč se nenabízejí.
Ing. Vítová vysvětlila, že nejdřív se musí byty opravit, protože jsou ve špatném stavu a na to nejsou finance.
A. Hurdálek nesouhlasil s prodejem, protože je konec volebního období. Navrhl, aby byty byly pro sociálně slabší občany.
Byla vedena diskuse, zda dům celkově opravit nebo prodat.
P. Topolnickyj uvedl, že zná skutečný stav domu, rada města si dům již v minulosti prohlédla a jeho stav je špatný, vyžadující velké investice.
Místostarosta řekl, že by nikdy nepodpořil investice do nájemních bytů, kde návratnost je pro město velmi vzdálená. Připomněl současný stav školních a předškolních zařízení. Dále jmenoval bytové domy, o které se město stará a neplánuje jejich prodej. Dále Justynku a Kalinův dům,  jehož stav vyžaduje neustálé investice. Domnívá se, že v současné době město nemá prostředky na investici do opravy domu.
MVDr. Strnad připomněl, že toto zastupitelstvo rozhodne pouze o záměru prodeje, příští zastupitelstvo to může změnit.

Návrh na usnesení:
ZM  schvaluje záměr prodeje bytového domu č.p.583, Divadelní ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 1104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 165 m2  a pozemku p.p.č. 1107/4 zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 534 m2 – 12 pro, 2 proti, 6 se zdrželo

Záměr směny ideální poloviny pozemku p.p.č. 1293/1 v k.ú. Zbečník za pozemek p.p.č. 1271/2 v k.ú. Hronov – Lesy ČR – materiál č. 69
Materiály č. 69 a 70, vysvětlila Ing. Havelková.
Při jednání se zástupci Lesů ČR za přítomnosti paní starostky a pana místostarosty dne 9.6.2010 byla dojednána směna pozemků. Lesy ČR si musí chránit hledisko přístupu do lesů, ideální je vlastnictví nebo spoluvlastnictví komunikací.
Návrh předpokládá směnu komunikace p.p.č. 1271/2 o výměře 1992 m2 v k.ú. Hronov (Pod Kleprlíkovou horou) v majetku Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové (dále jen Lesy ČR) za  ideální polovinu komunikace p.p.č. 1293/1 o výměře 5144 m2 v k.ú. Zbečník v majetku města Hronova (cesta do Maternice směrem ke studánce až k hranici katastru).
V územním plánu jsou oba pozemky vedeny jako komunikace, z hlediska druhu komunikace jsou komunikacemi účelovými.      
Cena prodeje pozemku dle usnesení ZM č. 3/2003 ZM:  Cena komunikace cca Kč 45,-- až 90,--
Lesy ČR navrhují cenu komunikace podle vyhlášky – pouze technické ocenění provedené znalcem (Kč 45,-- až  135,--). Pokud bude ideální polovina komunikace do Maternice dražší než komunikace Pod Kleprlíkovou horou, Lesy ČR rozdíl dorovnají finančně.
Ocenění znalcem zajistí odbor majetek, Lesy ČR uhradí polovinu nákladů.
Lesy ČR prověří nemovitosti z hlediska restitučních nároků církví – trvá až ¾ roku.
Účetní hodnota pozemku 1293/1 je Kč 60,--/m2, celkem Kč 308640,--.
Odbor majetek směnu pozemků doporučuje, komunikace Pod Kleprlíkovou horou plní spíše svým významem funkci místní komunikace, nachází se v zástavbě obce (do místních komunikací nebyla zařazena z majetkových důvodů). Ztrátou jedné ideální poloviny komunikace do Maternice město neztratí veřejně přístupnou účelovou komunikaci a nemusí řešit případné problémy se ztrátou přístupu k pozemkům pro občany.
Usnesení RM č. 13/2010 ze dne 23.6.2010, bod 29/13 a 30/13:
RM doporučuje ZM ke schválení směnu a převod pozemku.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
1) záměr směny ideální poloviny pozemku p.p.č. 1293/1 v k.ú. Zbečník o výměře 5144 m2 k plnění funkce účelové komunikace – 20 pro
2) záměr převodu pozemku p.p.č. 1271/2 v k.ú. Hronov o výměře 1992 m2 z majetku Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, do majetku Města Hronova, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272686  – 20 pro


Smlouva o  budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene – k.ú. Hronov, Šedivá Hora – materiál č. 70
Investorem byla předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – jedná se o věcné břemeno provedení a užívání stavby plynárenského zařízení v rámci akce Inženýrské sítě pro výstavbu RD – Hronov, Šedivá Hora – IO 04 Plynovod.  Tato smlouva slouží jako podklad pro účely vydání stavebního povolení pro stavbu plynárenského zařízení.
VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové se obrací prostřednictvím RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  na město Hronov s žádostí o podepsání Smlouvy č.  Net/OSNM/900-900-2/2010 o zřízení budoucího věcného břemene k pozemkovým parcelám č. 1673/2, 1673/3 a 1437/3 v k.ú. Hronov v rozsahu cca 127 bm. Přesný rozsah věcného břemene bude určený geometrickým plánem.
Věcné břemeno je zřizováno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši Kč 6350,-- +  DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá schválenému ceníku pro energetické stavby (Kč 50,--/m2) ze dne 22.4.2009.
OM doporučuje smlouvu uzavřít, veškeré inženýrské sítě byly již předjednány v rámci smlouvy o právu provést stavbu, rozsah plynovodního vedení odpovídá této smlouvě.
Usnesení RM ze dne 30.8.2010:
Z časových důvodů (vydání stavebního povolení) bylo doplněno na jednání ZM.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. „Net/OSNM/900-900-2/2010“ mezi VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Budoucí věcné břemeno  spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízeni na pozemcích 1673/2, 1673/3 a 1437/3 v k.ú. Hronov a v právu vstupovat a vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, jednorázově ve výši Kč 6350,-- + DPH, na dobu neurčitou – 20 pro


Informace o investičních akcích – M. Kajnarová – materiál č. 78
1) PD cyklostezky (Knáhlova, Líska, Střezina, Malá Čermná)
Cyklostezka V Lískách
Chybějící zábradlí na cyklostezce bylo osazeno. K dokončení této akce zbývá provést nový nátěr na stávajícím zábradlí u opěrné zdi.
Cyklostezka Střezina – Kozinek
Stavba cyklostezky je stavebně dokončena, v letošním roce dojde k osazení veřejného osvětlení na části cyklostezky. Dojde také k osazení trvalého dopravního značení a to „zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhu“. Nyní ještě probíhá schvalovací proces, dopravní značky budou osazeny za cca 5 týdnů.
Cyklostezky jsou financovány z prostředků Operačního Programu přeshraniční spolupráce CZ - PL.
I nadále se připravují kompletace projektů na Česko – Polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým a to na trasy Knáhlova ulice, Hronov, Malá Čermná – hraniční přechod a komunikace k Tamadexu, která bude navazovat na cyklostezku Střezina - Kozinek. Komunikace posledně jmenovaná by měla být zrealizována ještě do konce roku 2010.
2) VO  část Padolí – Zbečník
Tato akce navazuje na výstavbu VO v Kostelecké ulici. Výstavbu VO koordinujeme s přeložkou NN, kterou plánuje společnost ČEZ. Z výběrového řízení vzešel dodavatel akce. Termín realizace se kvůli společnosti ČEZ zpozdí na říjen roku 2010.
3) Zateplení budov v majetku města Hronova – MŠ Havlíčkova čp. 520 a 656
Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU Operačního programu Životního prostředí. Jedná se o zhotovení stavebních úprav u obou objektů a to zateplení obvodového pláště, výměnu okenních výplní a vstupních dveří a zateplení střešního pláště.
V této době jsou na obou budovách vyměněna okna vč. parapetů, zapracování ostění a malby kolem oken. Provoz v budově čp. 656 je již bez problémů. Na kontrolním dni, který se bude konat 7. 9. 2010 bude dodavatelem upřesněno, zda budou ještě letošní rok stavební práce pokračovat (izolace + fasáda na čp. 520) nebo zda se přesunou na rok 2011.
4) Mateřská škola bez hranic – Spolupráce mateřské školy v Hronově a mateřské školy v Kudowě Zdroj
Projekt byl schválen v dubnu letošního roku na monitorovacím výboru. Investiční část tohoto projektu se týká rekonstrukce dvou umýváren a záchodků, dále výměny podlahových krytin ve všech třech třídách a výměny dveří v MŠ čp. 520.
Při rekonstrukci sociálního zařízení byl zjištěn havarijní stav stávající splaškové kanalizace, do které se měly napojovat nové zařizovací předměty. Zahájila se tedy rekonstrukce stávající splaškové kanalizace. V tuto dobu je již kanalizace zrekonstruovaná, nyní probíhá rekonstrukce kanalizace dřezů a myčky na nádobí v přípravně pokrmů. Nově také musely být napojeny dešťové svody nacházející se v těsné blízkosti splaškové kanalizace, které byly také v havarijním stavu. Na novou kanalizaci byly do revizních šachet osazeny čistící kusy, které původní kanalizace zcela postrádala. Po rekonstrukci těchto nepředvídatelných stavebních prací bude pokračováno na plnění původního zadání, tj. rekonstrukce sociálního zařízení. V týdnu od 6. 9. 2010 by se mělo začít s novými obklady a dlažbami. Celá akce by měla být vyhotovena do 18. 9. 2010, přičemž provoz školky bude zahájen 1. 10. 2010.
V rámci projektu dojde k rekonstrukci podlahových krytin ve třech třídách a k výměně nábytku. V této době jsou ve třídách provedeny stěrky, položeno linoleum a zbývá osadit koberce. Poté přijde na řadu osadit nový nábytek.
Dojde také k rekonstrukci herních prvků na zahradě v areálu mateřských škol spolu se sadovnickými úpravami a rekonstrukcí plotu s jeho zabezpečením. Práce spojené s rekonstrukcí nových prvků budou zahájeny v tomto týdnu, resp. ve čtvrtek 2. 9. 2010, staré herní prvky jsou již odstraněny. Stávající asfaltová plocha na zahradě školky bude zbavena nerovností pokládkou nového živičného povrchu, tím vznikne plocha pro dětské dopravní hřiště.
5) Rekonstrukce mostu přes Metuji, U Kopečku
Rekonstrukci této lávky pro pěší obsahuje z finančního hlediska projekt „Extrémní pohraničí – rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hronově a Kudowě Zdroj“. Na tuto dotaci navazuje ještě stavba bikeparku na prostranství za lávkou. Na ploše bikeparku budou osazeny betonové překážky.
Rekonstrukce lávky probíhá dle harmonogramu plnění, předloženém ve výběrovém řízení na dodavatele akce, které proběhlo v červenci. Došlo již k opravě středního pilíře a části opěr. Stávající nosníky, které byly odebrány, budou zpětně použity do nosné konstrukce mostu a doplněny novými. Ve výrobě je také zábradlí. Celá akce by měla být dokončena do konce října 2010.
6) Skupinový projekt  Metuje, kanalizace Hronov – Zbečník
Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace bude vyhlášena v září 2010. V rámci této výzvy bude žádat o dotaci společnost VaK Náchod a.s. Počítá se, že s realizací projektu se započne na konci léta roku 2011.

Jednání opustil MVDr. Strnad – 19 členů ZM

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace M. Kajnarové o investičních akcích – 19 pro


Informace o investičních akcích – Š. Šimonová – materiál č,79
Nové informace o investičních akcích města Hronova.
1/ Výměna plynových kotlů v ZŠ a MŠ Hronov, Zbečník čp. 210
Předmětem plnění této zakázky je výměna dvou plynových kotlů, stávající expanzní nádrže, napojení kotlů na kouřovody, nejnutnější rozvody plynu, ústředního vytápění, dodávka a montáž měření a regulace plynové kotelny a dalšího příslušenství. Na základě výběrového řízení a rozhodnutí Rady města č.14/2010 ze dne 12.7.2010 byla podepsána smlouva o dílo s vybranou prováděcí firmou TECHPROFI HK, s.r.o, K Dolíkám 716, Hradec Králové. Cena díla je stanovena na 560 425,04 Kč vč. DPH.  Termín dokončení a předání kompletně funkčního díla vč. vyklizení staveniště je naplánován nejpozději do 24. září 2010.
 2/ Výměna oken v ZŠ Velký Dřevíč
Předmětem plnění této již dokončené zakázky byla kompletní výměna 25 ks původních dřevěných okenních výplní na staré části budovy za plastové s izolačním dvojsklem, výměna vnitřních parapetů a montáž nových žaluzií. Na základě výběrového řízení a rozhodnutí Rady města č.14/2010 ze dne 12.7.2010 byla podepsána smlouva o dílo s vybranou prováděcí firmou PROPLAST K s.r.o., polní 468, Nové Město nad Metují. Cena díla byla stanovena na 194 300,- Kč vč. DPH. Dílo bylo předáno v dobré kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dne 26.8. 2010

Na jednání se vrátil MVDr. Strnad – 20 členů ZM

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informace Š. Šimonové o investičních akcích – 20 pro


Informace – prodej domů v majetku města – materiál č. 80
Materiál vysvětlila zastupitelům ing. Vítová.
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.
1/ bytová jednotka v čp.76, Husova ul., Hronov
V čp. 76, Husova ul. je Město Hronov vlastníkem poslední bytové jednotky. 
RM ve svém usnesení č. 12/2010 ze dne 7.6.2010 (bod 7/12) schválila poslední nájemkyni města výměnu bytu za byt v Nerudově ul. č.p.314. Proběhlo předání bytů a od 1.7.2010 je byt v čp. 76 volný. Realitní kancelář (REX Jaroměř), která zprostředkovává prodej bytu, již byla o uvolnění bytu informována a pokračuje v realitní činnosti. Tržní cena byla stanovena na 500 000,--Kč. Na byt se již byli podívat dva zájemci. První z nich odstoupil od záměru koupě bytu (požaduje větší byt), druhý zájemce se má vyjádřit do 10.9.2010 (ověřuje možnost úhrady kupní ceny).
2/ dům čp.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Záměr prodeje vyvěšen od 30.3.2009 do 31.5.2010.  
ZM ve svém usnesení č.5/2010 ze dne 23.6.2010 schválilo prodej výše zmiňované nemovitosti p.  Jakubovi Hojnému, za kupní cenu Kč 2 900 000,--.
Bohužel při jednáních o poskytnutí úvěru p. Hojnému byly ze strany banky požadovány další záruky, a proto ani do dnešního dne nedošlo k uzavření kupní smlouvy. Zprostředkující realitní kancelář byla požádána o vyjádření pro jednání ZM.
P. Hojný rovněž i osobně navštívil OM (Ing. Vítovou) s ujištěním svého trvajícího zájmu o koupi nemovitosti a navrhl zaplacení zálohy na kupní cenu (dále o návrhu zpráva realitní kanceláře).
V případě ochoty ZM přistoupit na návrh p. Hojného se předpokládá zaplacení kupní ceny v únoru 2011.
Nemovitost je i nadále u realitní kanceláře vedena v nabídce k prodeji – dokud nebude podepsána kupní smlouva.

Místostarosta se zeptal, zda ZM souhlasí s přistoupením na návrh p. Hojného, tj. zaplacení zálohy.
MVDr. Strnad navrhl, aby v případě, že k prodeji nedojde, propadla celá záloha.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 20 pro


Smlouva budoucí  o zřízení věcných břemen – k.ú. Hronov, Freiwald – materiál č. 84
Materiál vysvětlila ing. Havelková
Na základě jednání s panem ing. Alešem Freiwaldem, je předložen návrh na zřízení budoucích věcných břemen. Jedná se o vzájemné tolerování užívání pozemků. Pan Freiwald požaduje umožnění odvodu vod z budoucí elektrárny z důvodu nevyhovujících výškových poměrů v místě pozemků, které vlastní. Odvod vod (podzemní, zatrubený) by měl v budoucnu vést v pozemku p.p.č. 539 v majetku města.
Město Hronov požaduje možnost průchodu pozemkem p.p.č. 542/1 v majetku pana Freiwalda  a pozemkem p.p.č. 1704/13 v majetku Aleše a Dany Freiwaldových. Občané města Hronova jsou zvyklí užívat tento průchod ke zkrácení cesty. 
OM konzultoval zřízení věcných břemen s právničkou města, lze uzavřít jako smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen, z časových důvodů bude smlouva předložená na dalším jednání ZM s předjednáním v RM.    

Jednání opustili Mgr. B. Málek, J.Maslikeiwiczová, ing. Jeništa – 17 členů ZM
Mgr. B. Málek, J.Maslikeiwiczová, ing. Jeništa se vrátili na jednání – 20 členů ZM.
Jednání opustil ing Jára – 19 členů,
Ing. Jára se vrátil na jednání - 20 členů

Návrh na usnesení:
ZM ukládá OM připravit a předložit na dalším jednání ZM návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení dvou věcných břemen mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný a oprávněný) a panem Alešem Freiwaldem a paní Danou Freiwaldovou (budoucí povinní a oprávnění) – 19 pro,1 se zdržel


6. Různé
Žádost HC Wikov Hronov o změnu smlouvy
– materiál č. 75
Jednání rady dne 9. 8. 2010 se zúčastnili zástupci HC Wikov Hronov pan Jindřich Šťavík a Ing. Tomáš Jansa. Informovali o tíživé finanční situaci klubu. Jako důvod těchto potíží uvedli zástupci klubu tu skutečnost, že někteří sponzoři nemohli dostát svým závazkům a dát klubu přislíbené peníze. Dalším důvodem jsou stále se zvyšující náklady. Příjem na vstupném je cca Kč 150 000,-, klub dluží cca Kč 350 000,--.
P. Jansa předložil radním k nahlédnutí kalkulaci příjmů a nákladů klubu na jednotlivá družstva na jednu sezónu. Zvedly se náklady např. na zdravotní dozor při zápasech, na dresy, na jízdné půjčovaných hráčů, na školení trenérů. Upozornil, že příspěvek města ve výši Kč 550 000,- na rok 2010 je vázaný na úhradu ledů pro mládežnická družstva.
Zástupci klubu uvedli, že pokud se nastavená pravidla pro fungování klubu nezmění, pak se bude situace s nedostatkem finančních prostředků každoročně opakovat. Očekávaný rozdíl mezi příjmy a výdaji je cca 200 tisíc korun.
Výsledkem diskuse bylo, že představitelé HC Wikov Hronov předloží konkrétní návrh úspor. Bylo také domluveno, že do konce srpna klub vedení města sdělí, zda a v jakém rozsahu bude fungovat (zda do sezóny vstoupí i A mužstvo mužů).
Na jednání RM dne 30. 8. byla projednávána přiložená žádost klubu. Z diskuse vyplynulo, že návrh klubu, aby měla všechna družstva dotované ledy, nemá podporu. Hlasováno bylo o návrhu, aby byla cena ledu pro družstvo mužů snížena na 50 % - 2 pro, 4 proti (návrh nebyl přijat).
Pokud by bylo žádosti vyhověno, musí dojít k rozpočtovému opatření, kterým bude navýšen příspěvek HC Wikov Hronov o Kč 150.000,-- a zároveň musí být o stejnou částku poníženy příjmy z bruslení.

Jednání opustili A. Hurdálek a L. Lelek – 18 členů ZM
Na jednání se vrátili A. Hurdálek a L. Lelek – 20 členů ZM
 
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje žádost HC Wikov Hronov o rozšíření platnosti smlouvy na dotované ledy pro všechna družstva HC Wikov Hronov na sezónu 2010 – 2011 – 4 pro, 16 proti


Volební mezidobí ÚSC – materiál č. 81
S materiálem seznámil zastupitele ing. Kašík.
Fungování územních samosprávných celků v době mezi volbami do zastupitelstva a ustavujícím zasedáním zastupitelstva – volebním mezidobí.
Funkční období zastupitelstva končí dnem voleb do zastupitelstev, tj. 15. října 2010.
Zastupitelstvo na svém závěrečném zasedání zruší výbory a odvolá členy z funkce, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích. Obdobně bude postupovat rada u komisí.
Zákonem č. 298/2008 Sb., je ponechán v tomto období v činnosti starosta, místostarosta a rada (ta se nemusí sejít, pokud není potřeba) a to až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb, hlasování nebo volby kandidáta tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty. (Lhůta pro podání návrhu soudu pro neplatnost je do 10 dnů po vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí Státní volební komisí.)
K tomu dosavadní starosta stanoví:
a) datum konání ustavujícího zasedání
b) místo konání
c) návrh programu (volba starosty, místostarosty, dalších členů rady)
Městský úřad informaci o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva vyvěsí na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním.
Ustavující zasedání zastupitelstva řídí v první části – do zvolení starosty – dosavadní starosta nebo nejstarší člen zastupitelstva. V druhé části nově zvolený starosta.  

Jednání opustil D. Pavlíček – 19 členů ZM

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o fungování územních samosprávných celků v době mezi volbami do zastupitelstva a ustavujícím zasedáním zastupitelstva – 19 pro


Změna územního plánu města Hronova – materiál č. 82
S materiálem seznámil zastupitele ing. Soukup.
Po schválení územního plánu města Hronova dne 26. 10. 2005 a nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) od 1. 1. 2007 začal stavební úřad přijímat dle § 46 stavebního zákona žádosti o pořízení změny územního plánu. Předmětné pozemky byly na místě prohlédnuty a žádosti o změnu územního plánu byly prokonzultovány s pověřeným zastupitelem. Na základě tohoto předběžného projednání předkládá stavební úřad níže uvedené žádosti o změnu územního plánu včetně návrhů na usnesení. První pozemky byly schváleny ZM  dne 22.10.2008, 28.4.2010 a dne 9.6.2010. Zařazení pozemků do změny bylo předjednáno radou města.
Dle § 45 odst. 4 stavebního zákona město Hronov bude po navrhovatelích požadovat úplnou úhradu nákladů na zpracování projektové dokumentace ke změně č. 1 územního plánu.
Nabídková cena bude rozpočítána na jednotlivé navrhovatele s tím, že před zahájením veřejnoprávního projednání bude požadováno zaplacení požadované částky.
V souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 22.10.2008 bod 29/7.

1. Pan Pavel Exner žádá o změnu pozemku p.p.č. 1382/2 v k.ú. Hronov v územním plánu města Hronova na území bydlení městského typu nízkopodlažní (Bo).
Usnesení RM č. 17  ze dne 30.8.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemek do změny č. 1 územního plánu obce (dále „ÚPO“)

2. Pan Miroslav Štěpán, paní Ivana Bittnerová a pan Klaus Bittner žádají o změnu pozemků p.p.č. 601/2, p.p.č. 585/2, část pozemku p.p.č.601/3 v k.ú. Zbečník na smíšené území venkovské a část pozemku p.p.č. 597/1 v k.ú. Zbečník na území výroby a služeb.  
Usnesení RM č. 17  ze dne 30.8.2010
RM doporučuje ZM zařadit pozemky do změny č. 1 územního plánu obce (dále „ÚPO“)

Na jednání se vrátil D. Pavlíček – 20 členů ZM

Ing. Jeništa se zeptal, jak změna pozemku ze zemědělské půdy na výrobu a služby ovlivní okolí a jak bude ošetřeno.
Ing. Soukup odpověděl, že stavby navržené na toto místo musí odpovídat normám pro okolní zástavbu. Bude řešeno v rámci územního a stavebního řízení. V územním plánu nemohou navržené plochy okolí negativně ovlivnit.
Návrh na usnesení:
1. ZM schvaluje zařazení pozemku p.p.č. 1382/2 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronova – 20 pro
2. ZM schvaluje zařazení  pozemků  p.p.č. 601/2, p.p.č. 585/2, a části pozemků p.p.č. 597/1 a 601/3 v k.ú. Zbečník do změny územního plánu města Hronova – 20 pro


Žádost Policie ČR – materiál č. 83
Začátkem měsíce srpna bylo město zástupci Policie ČR z Hronova a Náchoda informováno o tom, že je připravována redukce obvodních oddělení v náchodském okrese. Důvodem je razantní snížení finančních prostředků na provoz Policie ČR v příštím roce. V rámci Královéhradeckého kraje se konkrétně jedná o snížení ze 180 mil. korun na 100 mil. korun. Obvodní oddělení mají být zrušena i v dalších městech, v připravovaném návrhu redukce mají zůstat pouze oddělení v Náchodě, Jaroměři a Broumově.
Spolu s kolegy z Police nad Metují a Červeného Kostelce se starostka setkala 26. srpna v Hradci Králové s JUDr. Petrem Přibylem, ředitelem Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Výstup z jednání je totožný s obsahem písemné žádosti, kterou zastupitelé dostali v příloze k tomuto materiálu.
1. Ministr vnitra oznámil rozsah úspor, každý ředitel se s tím musí nějak „poprat“
2. Při snížení finančních prostředků (viz info výše) není možné zajistit provoz všech obvodních oddělení
3. Policie ČR navrhuje, aby provoz obvodních oddělení hradila města. Pak je šance, že z měst neodejdou (není to však jisté). Rozpis nákladů je přílohou žádosti. Na opravy objektů a drobnou údržbu nemá policie ani korunu, to by města musela zajišťovat.
4. Policie ČR také navrhuje, aby, města našla nějaký vhodný prostor, kam by mohli oddělení přestěhovat a stávající objekt v Jiráskově ulici prodat. Mají představu, že prostor město upraví, bezúplatně jim ho pronajme a bude hradit veškeré náklady spojené s provozem.
O celou záležitost se začala zajímat média, viz. odkaz na reportáž v ČT.
http://www.ct24.cz/domaci/99606-kvuli-usporam-na-vnitru-hrozi-ruseni-policejnich-oddeleni-v-nekterych
O připravované redukci obvodních oddělení informovala starostka členy rady města. O pomoc požádala předsedu Svazu měst a obcí Ing. Oldřicha Vlasáka.
V přiložené žádosti je uvedeno, že se město má vyjádřit, zda bude hradit náklady spojené s provozem obvodního oddělení v Hronově.
Starostčin názor je tento:
• Hrazení nákladů je principielně špatně. Činnost a úkoly Policie ČR má zajišťovat stát, ne obce a města (to bychom za týden mohli platit provoz na poště nebo na nádraží, to jsou také státní organizace).
• Nevím, jakou cestou bychom Policii ČR náklady hradili. Pravděpodobně jediná cesta je finanční dar.
• Pokud bychom našli vhodné prostory k umístění obvodního oddělení v našem objektu, pak je zcela vyloučeno, abychom jim ho přenechali bezúplatně. Finanční úřad by nám to okamžitě napadl. Pro všechny musí platit stejné podmínky.
• Současné zastupitelstvo může říci, že bude provoz hradit, ale platnost tohoto rozhodnutí je velmi vágní. To, na co půjdou prostředky z rozpočtu města příští rok, bude obsahovat rozpočet města na rok 2010 a ten bude schvalovat nově zvolené zastupitelstvo. Není možné budoucí zastupitelstvo zavázat k jakémukoliv hrazení nákladů v příštím roce. Toto rozhodnutí bude plně v jeho kompetenci.
• Ředitel Policie ČR se vyjádřil v tom smyslu, že i když města budou provoz hradit, získá tím tak malou úsporu, že není vůbec jasné, jak zvládne zajistit další provoz policie (mzdy, benzín, další potřebné služby atd.).
• Žádost krajského policejního ředitele osobně považuji za hrubý nátlak na samosprávu (viz závěrečný odstavec v žádosti).
Místostarosta seznámil zastupitele s výsledkem jednání v Červeném Kostelci, které se uskutečnilo 8. září.
MVDr. Strnad se zeptal, zda město může nějakým způsobem nebo rozhodnutím ovlivnit rozhodnutí policie ČR.
Místostarosta odpověděl, že nikoliv, pouze vyjádří svůj postoj k návrhu.

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí dopis brigádního generála JUDr. Petra Přibyla. Požaduje zachování Obvodního oddělení Policie České republiky v Hronově pro město Hronov a jeho spádové obce se standardními službami bez příspěvku na jeho provozní náklady – 20 pro

Informace místostarosty:
- další  ZM bude 6.10.2010 od 17.00 hod.
- 1.10.2010  v 13.00 hod.  bude slavnostní otevření nové naučné stezky v Hronově

7. Diskuze:
Mgr. Šnajdr se zeptal, co se bude dělat v ulici J. z Poděbrad, na chodníku jsou nakreslené značky. M. Kajnarová odpověděla, že ČEZ bude dělat překládku sítí
Mgr. Šnajdr se zeptal, zda už byla losována čísla kandidátek a zda o tom byly strany informovány. Ing. Kašík odpověděl, že strany budou o vylosovaných číslech teprve informovány.
P. Topolnickyj požádal o umístění upozornění na špatný stav k propustku v Rokytníku (před odbočkou na Stárkov), upozornil, že propustek by se měl do zimy opravit.

ZM ukládá TS umístit upozornění na špatný stav k propustku ve Velkém Dřevíči (mezi školou a hřištěm, u p. Dusbaby)  – 20 pro

Mgr. Líbalová požádala o umístění dopravního zrcadla na náměstí na přechod u  Sokola. Místostarosta vysvětlil, že problematika přechodu se již s Dopravním inspektorátem řešila. V původním návrhu bylo i umístění výstražných blikaček na přechody na náměstí a v ul. Jiřího z Poděbrad, cena cca Kč 750 000,-.  OM znova požádá Dopravní inspektorát o umístění pouze zrcadla.

ZM ukládá OM podat na Dopravní inspektorát v Náchodě žádost o umístění dopravního zrcadla k přechodu pro pěší na náměstí u Sokola – 20 pro

Mgr. Líbalová poděkovala hronovským hasičům za pomoc po povodních v Hrádku nad Nisou.


Konec jednání v 19:15 hod.
Zapsala Lucie Hornychová

Usnesení č. 6/2010
z  jednání Zastupitelstva města Hronova,
které se uskutečnilo dne 8. září 2010 od 17.00 hod. v předsálí Sálu Josefa Čapka

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/6 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou a Libora Lelka  - 17 pro, 2 se zdrželi
2/6 – navržený program jednání – 20 pro
3/6 – rozpočtový výhled města Hronova na roky  2012-2014 dle přílohy – 20 pro
4/6 - návrh rozpočtových opatření č. 04/2010 dle přílohy – 20 pro
5/6 - změnu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2010 č. 02/2010/HČ dle přílohy – 20 pro
6/6 - odklad splatnosti faktur, vystavených HC Wikov Hronov za uzavřené bruslení v sezoně 2009-2010, takto:
- faktura č. 2900224 na Kč 25.850,00 – splatnost odložena do 19.05.2011
- faktura č. 2900240 na Kč 27.600,00 – splatnost odložena do 21.06.2011
- faktura č. 2900262 na Kč 24.025,00 – splatnost odložena do 19.07.2011
- faktura č. 3100014 na Kč 23.700,00 – splatnost odložena do 16.08.2011
- faktura č. 3100039 na Kč 23.700,00 – splatnost odložena do 16.09.2011 – 11 pro, 6 se zdrželo, 3 proti
7/6 - obecně závaznou vyhlášku města Hronov č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad včetně výše ročního poplatku dle přílohy – 18 pro, 1 proti, 1 se zdržel
8/6 - záměr prodeje pozemku části  p.p.č. 1084/3 o výměře  cca 60 m2  v k.ú. Hronov k účelu stavby garáže a přístupu k pozemku p.p.č. 1084/62 v k.ú. Hronov. Cena prodeje Kč 90,--/m2 – 19 pro, 1 se zdržel
9/6 - prodej pozemku p.p.č. 881/1 o výměře 112 m2, pozemku p.p.č. 881/2 o výměře 124 m2 a pozemku p.p.č. 882/2 o výměře 374 m2 v k.ú. velký Dřevíč za cenu  Kč 8960,-- panu Juraji Polákovi a paní Jitce Polákové - 20 pro
10/6 - záměr prodeje bytového domu č.p.583, Divadelní ul., Hronov včetně pozemku p.p.č. 1104 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 165 m2  a pozemku p.p.č. 1107/4 zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hronov o výměře 534 m2 –12 pro, 2 proti, 6 se zdrželo
11/6 - záměr směny ideální poloviny pozemku p.p.č. 1293/1 v k.ú. Zbečník o výměře 5144 m2 k plnění funkce účelové komunikace – 20 pro
12/6 -  záměr převodu pozemku p.p.č. 1271/2 v k.ú. Hronov o výměře 1992 m2 z majetku Lesů České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, do majetku Města Hronova, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272686  – 20 pro
13/6 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. „Net/OSNM/900-900-2/2010“ mezi VČP Net, s.r.o. Hradec Králové, Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Budoucí věcné břemeno  spočívá v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízeni na pozemcích 1673/2, 1673/3 a 1437/3 v k.ú. Hronov a v právu vstupovat a vjíždět na tyto nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, jednorázově ve výši Kč 6350,-- + DPH, na dobu neurčitou – 20 pro
14/6 - zařazení pozemku p.p.č. 1382/2 v k.ú. Hronov do změny územního plánu města Hronova – 20 pro
15/6 -  zařazení  pozemků  p.p.č. 601/2, p.p.č. 585/2, a části pozemků p.p.č. 597/1 a 601/3 v k.ú. Zbečník do změny územního plánu města Hronova – 20 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
16/6 - informace z jednání Rady města Hronova - 20  pro
17/6 - kontrolu plnění usnesení č. 5/2010 – 20 pro
18/6 - informace M. Kajnarové o investičních akcích – 19 pro
19/6 - informace Š. Šimonové o investičních akcích – 20 pro
20/6 - informaci OM o prodeji domů v majetku města – 20 pro
21/6 - informaci o fungování územních samosprávných celků v době mezi volbami do zastupitelstva a ustavujícím zasedáním zastupitelstva – 19 pro
22/6 - dopis brigádního generála JUDr. Petra Přibyla. Požaduje zachování Obvodního oddělení Policie České republiky v Hronově pro město Hronov a jeho spádové obce se standardními službami bez příspěvku na jeho provozní náklady – 20 pro

Zastupitelstvo města ukládá:
23/6 - OM připravit a předložit na dalším jednání ZM návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení dvou věcných břemen mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný a oprávněný) a panem Alešem Freiwaldem a paní Danou Freiwaldovou (budoucí povinní a oprávnění) – 19 pro, 1 se zdržel
24/6 - TS umístit upozornění na špatný stav k propustku ve Velkém Dřevíči (mezi školou a hřištěm, u p. Dusbaby)  – 20 pro
25/6 - OM podat na Dopravní inspektorát v Náchodě žádost o umístění dopravního zrcadla k přechodu pro pěší na náměstí u Sokola – 20 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
26/6 - žádost HC Wikov Hronov o rozšíření platnosti smlouvy na dotované ledy pro všechna družstva HC Wikov Hronov na sezónu 2010 – 2011 – 16 pro, 4 proti

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 09. 2010