živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 11.11.2021 od 16:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Ing. arch Aleš Krtička, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Jan Aulich MBA, Ing. Martin Houštěk, Petr Koleta, Libor Lelek, Markéta Machová, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová
Pozdější příchod: Mgr. Jiří Škop, Ph.D.
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Ing. Helena Toldová
Ověřovatelé: Markéta Umlaufová, Ing. Lukáš Polej


Paní místostarostka v úvodu konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 12 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Lukáš Polej a Markéta Umlaufová – 10 pro, 2 se zdrželi.

Paní místostarostka upozornila přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 66 až 67 včetně příloh a pozvánka na dnešní jednání.

Paní místostarostka se dotazovala na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 12 pro.

Dále se dotazovala na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 22. 9. 2021. Žádné nebyly.


Program jednání:

1. Finanční záležitosti

66 - Rozpočtová opatření č. 11/2021/RM, č. 12/2021/RM a č. 13/2021/RM - vzetí na vědomí
67 - Rozpočtové opatření č. 14/2021/ZM

2. Diskuze
 

1. Finanční záležitosti

66 - Rozpočtová opatření č. 11/2021/RM, č. 12/2021/RM a č. 13/2021/RM - vzetí na vědomí  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 04. 2015 nadelegovalo pravomock provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).

Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2021/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 29. 9. 2021, Usnesení č. 19/2021, rozpočtové opatření č. 12/2021/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 13. 10. 2021, Usnesení č. 20/2021 a rozpočtové opatření č. 13/2021/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 27. 10. 2021, Usnesení č. 21/2021.


67 - Rozpočtové opatření č. 14/2021/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 14/2021/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
67/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2021/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin
Zápis byl vyhotoven 16. listopadu 2021

 

Usnesení č. 5/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. 11. 2021

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/5/000 – ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Poleje a Markétu Umlaufovou – 10 pro, 2 se zdrželi.
 
2/5/000 – program jednání – 12 pro
 
3/5/67/1 - rozpočtové opatření č. 14/2021/ZM.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, K. Jára, A. Krtička, O. Líbalová, P. Málek, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 11. 2021