živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 05. 2019 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ


Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Podrobná diskuze je zachycena ve videozáznamu na přiloženém DVD.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, MUDr. Marek Strnad, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jiří Škop Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Jiří Frýba, Hynek Rožnovský
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Olga Líbalová, Martin Čejchan


Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, přítomno 19 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Olga Líbalová a Martin Čejchan - 17 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 49 až 51 včetně příloh a pozvánka na jednání.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté dal hlasovat o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce a rozšířen o bod Různé, kam byly zařazeny dva materiály č. 50 a 51 - 19 pro.
 

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
49 - Rozpočtové opatření č. 05/2019/ZM

2. Různé
50 - Zastoupení města v akciové společnosti VaK Náchod
51 - Pracovní skupina Textonnia
 
3. Diskuze

1. Finanční záležitosti


49 – Rozpočtové opatření č. 05/2019/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 05/2019/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Diskuze: Byla vedena obsáhlá diskuze o tom, zda se vedení města chová jako řádný hospodář, zda využil všechny možnosti k získání finančních prostředků na vybudování vodního prvku.

MVDr. Tomáš Strnad se dotazoval, zda někdo z vedení města oslovil Mgr. Théra ve věci pomoci s dotací na vodní prvek. Starosta odpověděl, že ve věci vodního prvku Mgr. Théru nekontaktoval, protože bylo koncem roku jednáno se starostou Klodzka (partnerem projektu), který z projektu odstoupil pro nevýhodnost.

Bc. Hana Nedvědová požádala o zaslání podkladů k VŘ na zhotovitele vodního prvku na náměstí, které firmy byly osloveny, protokol o vyhodnocení nabídek a to stejné požadovala na projektovou dokumentaci na opravu Jiráskova divadla. Požádala, aby se mohli zastupitelé zúčastnit výběrových řízení jako členové výběrových komisí. Bylo přislíbeno a zatím nikdo pozván nebyl. Starosta přiznal chybu, kdy zapomněl přizvat členy zastupitelstva. Bude napraveno.
Bc. Hana Nedvědová požádala, pokud bude navrhována rozpočtová změna v takové výši, aby se připravil souhrnný materiál, co bude za peníze pořízeno, jaká bude výše dotace atd. Poté se dotazovala, proč neprojednala stavební komise rozsah úprav v Jiráskově divadle. Starosta odpověděl, že nebyl čas na svolání komise.
MVDr. Tomášovi Strnadovi vadí, že vedení města neoslovilo stavební komisi, aby se sešla ohledně rekonstrukce Jiráskova divadla.

Bc. Hana Nedvědová navrhla usnesení tak, aby rozpočtové opatření č. 05/2019/ZM bylo rozděleno na hlasování o vodním prvku a o rekonstrukci Jiráskova divadla.

Návrh usnesení:
49/1 - Zastupitelstvo města schvaluje, aby v rámci rozpočtových opatření č. 05/2019/ZM bylo zvlášť hlasováno o přesunu finančních prostředků v rámci výdajů, které souvisejí s výstavbou vodního prvku na náměstí a zvlášť o přesunu finančních prostředků v rámci výdajů, které souvisejí s pořízením projektové dokumentace na opravu Jiráskova divadla.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, M. Čejchan, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, M. Strnad, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (P. Koleta), Zdrželo se: 3 (V. Bartošová, K. Jára, P. Mihola)

Jednání opustil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 18 členů.

49/2 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2019/ZM týkající se vodního prvku na náměstí takto:
 
Hlasování: Pro: 11 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, Mgr. J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 3 (J. Píčová, M. Strnad, J. Thér), Zdrželo se: 4 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Šnajdr)
Během jednání odešli: MVDr. Tomáš Strnad
 
49/3 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2019/ZM týkající se projektové dokumentace na stavební úpravy Jiráskova divadla takto:
 
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, Mgr. J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 6 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, M. Strnad, J. Šnajdr)2. Různé


50 - Zastoupení města v akciové společnosti VaK Náchod 
Předložený materiál okomentoval starosta.
Město Hronov jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Náchod navrhuje pro nové volební období 2018 - 2022 schválit (jmenovat) osoby, které budou město zastupovat. Město zastupuje starosta, místostarosta nebo radní. Vedení města navrhuje zároveň i náhradníka a to místostarostu Ing. Karla Járu. Po schválení ZM bude toto zastoupení oficiálně oznámeno dané společnosti.
 
Návrh usnesení:
50/1  - Zastupitelstvo města pověřuje pro volební období 2018-2022 zastupováním města na Valných hromadách a.s. Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, starostu Petra Koletu a náhradníka místostarostu Ing. Karla Járu.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

Jednání opustil Mgr. Petr Málek, přítomno 17 členů.


51 - Pracovní skupina Textonnia 
Předložený materiál okomentoval starosta.
24.4.2019 byl RM předložen návrh na zřízení pracovní skupiny s názvem Textonnia ve složení: p. Jan Aulich, p. Libor Lelek a zástupce Rady města.
Úkolem pracovní skupiny bude zabývat se problematikou a případnou koupí areálu Textonnia Czech, spol.s.r.o.
Cílem pracovní skupiny je příprava relevantních kroků, které by měly vést ke zlepšení stavu z hlediska bezpečnosti, revitalizaci nebo k případné koupi areálu městem Hronov.
Výstupy a návrhy pracovní skupiny by měly být podkladem pro strategická rozhodnutí vedení města.
Za členy skupiny byly navrženy osoby, které se danou problematikou zabývaly v minulém volebním období (p. Aulich), nebo se samy přihlásily s tím, že mají dostatečnou znalost problematiky daného areálu Textonnie.
Činnost pracovní skupiny nebude mít dopad do rozpočtu města, neboť její členové budou svoji činnost vyvíjet bez nároku na jakoukoli odměnu.
 
Návrh usnesení:
51/1 – Zastupitelstvo města schvaluje ustavení Pracovní skupiny Textonnia pro volební období 2018-2022 ve složení členů: zastupitelé Jan Aulich, Libor Lelek, Ing. Lukáš Polej a radní Martin Čejchan.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Aulich, L. Lelek, L. Polej)3. Diskuze

Jan Aulich se dotazoval k problematice komunálního odpadu. Místostarostka odpověděla, že právní analýza přišla včera a přepošle mu ji.

MUDr. Marek Strnad se dotazoval na návrhy ohledně papírny, co se s ní bude dělat. Starosta odpověděl, že jednal se starostou z Klodzka. Měli by zájem udělat společný projekt.

Bc. Hana Nedvědová požádala o informaci, proč nebyli zastupitelé informováni o volbách do osadních výborů. Tajemnice informovala zastupitele, že volby do osadních výborů proběhnou pouze ve Zbečníku, protože zde se přihlásilo 7 kandidátů. Do osadního výboru v Malé Čermné se přihlásili 3 kandidáti, proto není nutné volby konat a v ostatních částech se nepřihlásil dostatečný počet kandidátů. Informace o volbách byla zveřejněna na webu města.
Bc. Hana Nedvědová připomněla radě města ustanovit povodňovou komisi a aktualizovat data na webu města. Povodňová komise by se měla schvalovat každý rok, což ani ona nevěděla.
Dále se dotazovala, proč byla radou města schválena změna dokončení realizace v Červené ulici. Zajímalo ji, proč byl termín prodloužen a do kdy. Tajemnice odpověděla, že termín dokončení byl posunut do 30.7.2019. Starosta důvod pošle písemně.
Poté požádala o zaslání dodatku č. 2 na právní služby s KVB advokátní kancelář s.r.o.
Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, jak je smluvně ošetřeno do kolika dní bude zveřejněn záznam z jednání zastupitelstva. Sdělit proč to tam není a jaká sankce z toho bude vyvozena.
Norské fondy jsou přednostně určeny na památkově chráněné objekty. Město má všechno hotové na opravu tvrze. Bude město usilovat o dotaci na tento objekt. Poprosila o písemné sdělení, co všechno je možné podávat do norských fondů. Požádala o to, aby vedení města usilovalo o podání této žádosti.

Pan Libor Lelek informoval o tom, že ve Velkém Dřevíči na koupališti jsou vandalové. Jsou to místní výrostci, je poškozena restaurace na koupališti. Je to nahlášeno na Policii ČR, někdo musí být pověřen zastupováním města při výslechu. Doporučil zajistit fotodokumentaci.
Dále kritizoval kolegy zastupitele za neúčast na prohlídkách zařízení města, které uspořádala paní tajemnice. Byli přítomni 3 zastupitelé.

MVDr. Tomáš Strnad informoval, že kulturní komise se sešla pouze jednou (v únoru), byla slíbena další schůzka a od té doby žádná schůzka nebyla.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 21. května 2019
Zapsala Milena MoravcováUsnesení č. 5/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. 05. 2019

 
Zastupitelstvo města schvaluje:
1/5/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Olgu Líbalovou a pana Martina Čejchana - 17 pro, 2 se zdrželi.

2/5/000 – program jednání rozšířen o bod Různé – 19 pro

3/5/49/1 - aby v rámci rozpočtových opatření č. 05/2019/ZM bylo zvlášť hlasováno o přesunu finančních prostředků v rámci výdajů, které souvisejí s výstavbou vodního prvku na náměstí a zvlášť o přesunu finančních prostředků v rámci výdajů, které souvisejí s pořízením projektové dokumentace na opravu Jiráskova divadla.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, M. Čejchan, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, M. Strnad, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (P. Koleta), Zdrželo se: 3 (V. Bartošová, K. Jára, P. Mihola)

4/5/49/2 - rozpočtové opatření č. 05/2019/ZM týkající se vodního prvku na náměstí takto:
 
Hlasování: Pro: 11 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, Mgr. J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 3 (J. Píčová, M. Strnad, J. Thér), Zdrželo se: 4 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Šnajdr)

5/5/49/3 - rozpočtové opatření č. 05/2019/ZM týkající se projektové dokumentace na stavební úpravy Jiráskova divadla takto:
 
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, Mgr. J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 6 (J. Aulich, L. Lelek, H. Nedvědová, J. Píčová, M. Strnad, J. Šnajdr)

6/5/51/1 – ustavení Pracovní skupiny Textonnia pro volební období 2018-2022 ve složení členů: zastupitelé Jan Aulich, Libor Lelek, Ing. Lukáš Polej a radní Martin Čejchan.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Aulich, L. Lelek, L. Polej)
 
Zastupitelstvo města pověřuje:
7/5/50/1 - pro volební období 2018-2022 zastupováním města na Valných hromadách a.s. Vodovody a kanalizace Náchod, se sídlem v Náchodě, ul. Kladská čp. 1521, starostu Petra Koletu a náhradníka místostarostu Ing. Karla Járu.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, M. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 05. 2019