živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 04.11.2015 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková, Libor Lelek, Pavel Topolnickyj, Mgr. Josef Thér, Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Antonín Hurdálek, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, JUDr. Eva Vrzáčková
Tajemník: Bc. Machová Markéta
Jméno zapisovatele: Tereza Kohlová

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 21 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Karel Jára a Mgr. Věra Řehůřková - 19 pro, 2 se zdrželi.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu.

Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 21 pro

Program jednání:
1. Projednání námitek k zápisům
2. Informace z jednání rady města
3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
4. Finanční záležitosti
5. Majetkové záležitosti
6. Různé
7. Diskuze

 

1. Projednání námitek k zápisům

95 - Projednání námitek člena zastupitelstva proti zápisu ze zasedání dne 17.6.2015
Předložený materiál okomentovala JUDr. Eva Vrzáčková.
Dne 17.6.2015 proběhlo od 17,00 hod. v Sále Josefa Čapka v Hronově jednání Zastupitelstva města Hronova, ze kterého byl pořízen zápis č. 3/2015. Na dalším jednání Zastupitelstva města Hronova konaném dne 16.9.2015 od 17,00 hod. v Malém sále Jiráskova divadla v Hronově podal člen zastupitelstva pan Petr Koleta námitky. Pan Koleta uvedl, že do zápisu z minulého jednání požaduje doplnit na str. 19, třetí odstavec, první větu - s tím, že dané kontroly nebyly provedeny v souladu se zákonem a nemohou sloužit jako podklad pro zastupitelstvo. Dále požádal o zrušení citace ze zápisu kontrolního výboru na str. 19, šestý odst. čtvrtá věta - Citovala závěr KV z této kontroly: "Nač se vůbec město trápí s přípravou textů a náplně smluv o dílo, zejména v oblasti sankcí, když je následně, jak se to někomu líbí nebo hodí, nemíníme respektovat či respektujeme jen někomu". Zastupitelstvo města o těchto námitkách nijak nerozhodlo. JUDr. Vrzáčková konzultovala způsob, jak má být s námitkou pana Kolety naloženo s vedoucím oddělení legislativního a právního odboru vnitra a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Mgr. Petrem Adámkem, který doporučil, aby zastupitelstvo na nejbližším zasedání zastupitelstva o daných námitkách nějak rozhodlo, neboť ona povinnost pro zastupitelstvo rozhodnout o námitkách je v zákoně stanovena jako povinnost (§ 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). Dále uvedl, že zákon danou problematiku nijak blíže neupravuje, a tudíž je na předmětném zastupitelstvu, jak se k řešení námitky postaví. Postupy jsou rozdílné v různých obcích a v různých případech. Dle jeho názoru by v případě akceptace námitek mělo být zřejmé z přijímaného usnesení o námitkách, v čem spočívá změna oproti původnímu zápisu. Podle něj zápis ale měnit nebudeme (nicméně zákon to přímo nevylučuje, takže je to opět na uvážení zastupitelstva), neboť ten je již vyhotoven, podepsán včetně podpisů ověřovatelů.

Pozn.
Citace § 95 zákona o obcích
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Jednací řád zastupitelstva postup při podání a rozhodování o námitkách neupravuje.

JUDr. Vrzáčková uvedla, že pokud budou předložené návrhy na usnesení schváleny – jeden, druhý, či oba, pak bude muset zastupitelstvo hlasovat o dalším návrhu, kterým by schválilo vyhotovení nového zápisu z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 3/2015 konaného dne 17.6.2015 od 17,00 hod. v Sále Josefa Čapka v Hronově se schválenými změnami.

Návrh usnesení:
95/1 - ZM schvaluje námitku člena zastupitelstva města pana Petra Kolety, že do zápisu z minulého jednání požaduje doplnit na str. 19, třetí odstavec, první větu - s tím, že dané kontroly nebyly provedeny v souladu se zákonem a nemohou sloužit jako podklad pro zastupitelstvo jako důvodnou a doplňuje zápis z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 3/2015 konaného dne 17.6.2015 od 17,00 hod. v Sále Josefa Čapka v Hronově o tento požadavek
Hlasování: Pro: 10, Proti: 4, Zdržel se: 7

95/2 - ZM přijímá námitku člena zastupitelstva pana Petra Kolety o zrušení citace ze zápisu kontrolního výboru na str. 19, šestý odst. čtvrtá věta - Citovala závěr KV z této kontroly: "Nač se vůbec město trápí s přípravou textů a náplně smluv o dílo, zejména v oblasti sankcí, když je následně, jak se to někomu líbí nebo hodí, nemíníme respektovat či respektujeme jen někomu" jako důvodnou a tuto citaci ze zápisu z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 3/2015 ze konaného dne 17.6.2015 od 17,00 hod. v Sále Josefa Čapka v Hronově vymazává.
Hlasování: Pro: 9, Proti: 6, Zdržel se: 6

96 - Projednání námitek členů zastupitelstva proti zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 16.9.2015
Předložený materiál okomentovala JUDr. Eva Vrzáčková.
Dne 16.9.2015 proběhlo od 17,00 hod. v Malém sále Jiráskova divadla v Hronově jednání Zastupitelstva města Hronova, ze kterého byl pořízen zápis č. 4/2015. Ověřovateli zápisu byli schváleni pan Jiří Frýba a pan Petr Koleta. Oba ověřovatelé zápisu odmítli jim předložený návrh zápisu podepsat. Nezpochybnili a podepsali usnesení přijatá zastupitelstvem města. K důvodům, proč nepodepsali zápis z jednání zastupitelstva, se oba zastupitelé písemně vyjádřili a pan Koleta předložil soupis požadavků na doplnění zápisu (zápis, vyjádření i požadavky měli zastupitelé k dispozici).
K postupu pro případ, kdy ověřovatel odmítne podepsat předložený návrh zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, se vyjadřuje odbor dozoru a kontroly veřejné správy MVČR ve svém stanovisku č. 25/2008 (stanovisko měli zastupitelé k dispozici).
V případě, že ověřovatel odmítne zápis podepsat a není tak dodržena zákonem stanovená lhůta 10 dnů na vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, jde o porušení § 95 odst. 1 zákona o obcích. Výhrady člena zastupitelstva k zápisu je nutné chápat jako námitky člena zastupitelstva a jako takové je vyřídit v režimu § 95 odst. 2 zákona o obcích. Proto je nutné o této skutečnosti informovat zastupitelstvo na nejbližším následujícím zasedání, kdy o těchto výhradách rozhodne s konečnou platností právě toto nejbližší zasedání zastupitelstva obce – tj. svým usnesením rozhodne o tom, zda výhrady jsou důvodné (pak bude potřebné upravit návrh zápisu) či nejsou důvodné – kdy pořízený zápis odpovídá průběhu předchozího zasedání zastupitelstva obce (v tom případě je nedostatek podpisu osoby mající podepsat zápis zhojen usnesením zastupitelstva obce, které jakožto relevantní právní úkon je způsobilé nahradit podpis příslušné osoby, neboť stejně jako tento podpis představuje i rozhodnutí zastupitelstva autoritativní ověření správnosti obsahu zápisu).

Pozn.
Citace § 95 zákona o obcích
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. Jednací řád zastupitelstva postup při podání a rozhodování o námitkách neupravuje.

K předloženému materiálu byla vedena diskuze
Pan Petr Koleta po přednesení materiálu JUDr. Vrzáčkovou upozornil, že k  materiálu předloženému zastupitelům, byly přiloženy poznámky jeho a pana Frýby, které si donesli na setkání s paní Moravcovou, při kterém mělo dojít k doplnění námitek, rozhodně nejde o podklad pro zastupitele. Pro ty sloužil dokument, podepsaný oběma ověřovateli. Pan Koleta uvedl, že zápis nemohli podepsat z toho důvodu, že neobsahuje vše důležité, co podle něho bylo v průběhu jednání řečeno. Uvedl, že chápe, že v zápise nemohou být popsány všechny poznámky řečníků, ale důležité věci ano – jako například některé citace občanů.
Pan Frýba uvedl, že doplňování poznámek nebylo úplně demokratické, že některé poznámky jim nebylo dovoleno předělat – přičemž paní starostka korektury udělat mohla. Paní starostka uvedla, že korekturu rozhodně nedělala a dokázala jim to i svým zápisem, je ze zákona 3 ověřovatelkou zápisu.
MVDr. Strnad uvedl, že takto vedené zápisy, kdy je zapisovatelem vždy někdo z úřadu, fungují již řadu let a nikdy s nimi nebyl problém a vznesl otázku, zda se bude zápis z předchozího jednání vždy zpochybňovat. Všichni zastupitelé chtějí vědět hlavní body, nikoliv jednotlivé poznámky. Rád by od pana Frýby věděl, které zásadní věci v zápise chybí. Slovo si vzal pan Koleta, který sdělil, že si zápis znovu nestihl prostudovat, jelikož jej obdržel e-mailem minulé úterý, kdy následoval svátek a podzimní prázdniny, proto neví, zda v něm nebylo ještě něco upraveno.
Paní starostka uvedla, že ne, zápis zůstal v podobě, v jaké ho nechali.
MVDr. Strnad rozporoval větu v poznámkách od obou ověřovatelů a v zápise od paní Moravcové – nevidí rozdíl mezi tím, co navrhli oni a co paní Moravcová napsala do zápisu.
Pan Koleta reagoval s tím, že rozpor je v pasáži věnované emailu od pana Mládenky a především pak rozporoval poznámky k diskuzi zastupitelů ohledně členství v Kontrolním výboru – kde chyběla jeho citace k vyjádření právníků.
Pan Hurdálek navázal na slova pana MVDr. Strnada, že zápisy vždy psal zapisovatel z úřadu a ověřovatelé byli 3 – dva zvolení a statutární zástupce. To co se nyní děje mu vyráží dech, jelikož jde o slovíčkaření a veřejnost ani samotné zastupitele nebaví řešit hodiny nicotné spory. Jako příklad uvedl, že hovořil s obyvateli Velkého Dřevíče, kteří se účastnili minulého jednání, a byli překvapeni, jak dlouho je možné jednat o podobě stojanu na kola. Nechápe, proč ověřovatelé nevyužili možnost danou paní starostkou, že své poznámky k zápisu připojí jako přílohu.
Slovo si vzal pan místostarosta s tím, že by se nerad vracel k vyjádření pana Mládenky, že dosud neobdržel oficiální dopis.
Ing. Jára konstatoval, že mu v minulosti také nebylo umožněno upravit zápis a své poznámky dal přílohou, poté byl ale zápis zveřejněn bez této přílohy. Proto upozornil pana Koletu, že je lepší, zakomponovat poznámky přímo do zápisu, nikoli formou přílohy. Nemyslí si, že by se úpravy takového rozsahu stávaly často.
Paní starostka doplnila, že se již několikrát stalo, že byly zápisy doplněny přílohou s poznámkami. Zároveň řekla, že chytat přímou řeč do zápisu je nemožné, proto by nechtěla, aby zapisovatel musel doslovně zapsat každou poznámku. O tom, že se o stojanu na kola jednalo několik minut, je v zápise zmínka na dva řádky a nikdo se nad tím nepozastavil. Paní Moravcová dělá zápis podle svého nejlepšího vědomí, i proto bylo ověřovatelům zápisu navrženo, aby své poznámky vložili do přílohy, na to však nepřistoupili.
Mgr. Líbalová konstatovala, že jsou ověřovatelé v podstatě k ničemu, když musí podepsat zápis, se kterým nesouhlasí a za tyto podpisy se pak přidají jejich poznámky. Starostka reagovala s tím, že zapisovatelka zapsala to, co věděla, mohla ji některá skutečnost vypadnout, ale doslovný zápis není v jejich silách. Dle poznámek ověřovatelů mnohdy nevěděla, co opravit, jelikož to v tom zápise uvedeno bylo.
Mgr. Málek uvedl, že byl ověřovatelem zápisu několikrát a nikdy neměl s doplněním poznámek problém.
Pan Koleta potvrdil, že s paní Moravcovou jednali nad poznámkami a na čem se shodli, ochotně přepsala. Po narušení schůzky paní starostkou však komunikoval s Ing. Járou, a ověřil si, jak v minulosti probíhalo ověřování zápisu s vložením přílohy.
Paní starostka se pozastavila nad tím, že si pan Koleta nedělal jako ověřovatel při jednání zastupitelstva poznámky, a přesto si vše doslovně zapamatoval. Neměl by přes víkend studovat kamerový záznam, čerpat z něj informace a poté je chtít doslovně zapsat.
Mgr Řehůřková konstatovala, že by důsledkem jednání mělo vzejít usnesení, na kterém se zastupitelé shodnou. Není důležité každé slovo zápisu.
Pan Lelek sdělil, že je to o tom, jak se zastupitelstvo rozhodne, jaký typ zápisu bude preferovat – zda doslovný, proto by bylo dobré pořídit techniku, nebo korespondenční – tedy tak jak je to nyní, ze kterého vzejde usnesení.
Pan Koleta sdělil, že jim nebylo umožněno změnit ani jednu nebo dvě věty.
MUDr. Šnajdr podotkl, že by mohlo platit pravidlo, že pokud bude chtít mít někdo něco v zápise přesně uvedeno, stačí to během jednání zapisovateli říci.
Ing. Jára uvedl, že většinou jde v zápisech opravdu jen o drobné úpravy a zápis má především vypovídat o jednání. Pokud má někdo k danému zápisu připomínku, měl by se se zapisovatelem domluvit a v případě shody tuto připomínku doplnit. Když budu ověřovatelem, stvrzuji svým podpisem, že zasedání proběhlo tak, jak je zapsáno. MVDr. Strnad reagoval na případnou doplněnou připomínku, s tím, že každý vnímá danou situaci jinak, proto se může někomu zdát jeho připomínka nepatřičná. Proto by mělo dojít k dohodě mezi zastupiteli, že pokud si bude někdo myslet, že daná poznámka má být v zápise, zapisovatele na to upozorní.
Podle paní starostky ověřování zápisu probíhá tak, jak řekl Mgr. Málek a Ing. Jára, pokud někdo přijde s poznámkou k zápisu, paní Moravcová zápis bez problémů předělá. Za 17 let se nestalo, že by někdo zápis nepodepsal. Pokud byly některé poznámky obsáhlejší, připojily se k zápisu jako příloha.
Pan Koleta reagoval s tím, že s paní Moravcovou se na doplnění poznámek domluvil a mohlo být vše v pořádku, jelikož ale přišla paní starostka, nebylo jim to umožněno – "nevím, jestli Vás přitahuju, ale jak se objevím, jste hned u mě" – reagoval pan Koleta. Paní starostka přednesla usnesení, které by mělo zastupitelstvo přijmout. Poté se pan místostarosta zeptal pana Kolety, zda jsou dokumenty přiložené k materiálu do zastupitelstva oficiální přílohou, nebo pouhými poznámkami, které si ověřovatelé přinesli na jednání.
Pan Koleta potvrdil, že to jsou pouhé poznámky.
Starostka upozornila, že jeden z přiložených dokumentů je podepsán oběma ověřovateli.
Pan Koleta s tímto tvrzením nesouhlasí, jsou to pouhé poznámky, které chtěli zakomponovat do zápisu.
JUDr. Vrzáčková sdělila, že podepsaný dopis, který je přílohou materiálu, obdržela ona i pan tajemník spolu s poznámkami.
Pan Koleta toto opět rozporoval.
Paní starostka uvedla, že v navrhovaném usnesení, je přesná formulace toho, co píší oba ověřovatelé v podepsaném dopise, což je oficiální dokument doručený k zápisu. Pan Koleta odvětil, že v daném dopise nejsou uvedeny všechny skutečnosti. Paní starostka odvětila, že nemáme s čím jiným pracovat, jelikož jiný dokument nemáme. JUDr. Vrzáčková navrhla, že pokud ověřovatelé nemají žádné jiné dokumenty, které by předložili, mělo by zastupitelstvo schválit druhé navržené usnesení.
Mgr. Málek nechce řešit obsahovou část, ale celou dobu se bavili o tom, že jsou v zápise nějaké chyby, proto by se o druhém usnesení hlasovat nemělo. Rád by proto našel cestu, jak tam ty dané poznámky vložit.
Pan místostarosta odvětil, že všichni zastupitelé předložené námitky četli a že paní Moravcová píše zápisy tak, aby s nimi všichni souhlasili.
JUDr. Vrzáčková upozornila, že se dané námitky projednat musí, jelikož byl doručen podepsaný dopis, nebyl podepsán zápis a nebyly předloženy konkrétní výhrady. Zastupitelstvo tedy musí rozhodnout, zda tento zápis odpovídá skutečnosti, či nikoliv. MVDr. Strnad by rád věděl, které konkrétní věty by tam chtěli ověřovatelé zakomponovat, že to dosud není známo.
Pan Koleta odpověděl, že čekal, až se někdo zeptá. Jelikož ale od minulého úterý neměl čas se se zápisem seznámit, není schopen odpovědět.
MVDr. Strnad konstatoval, že pokud teď nedají ověřovatelé konkrétní námitky, musí zastupitelé rozhodnout o posledním zápisu sami, aby nebyla celá situace právně napadnutelná. Bral celou situaci tak, že jsou dané poznámky připravené k zapracování.
Pan Koleta opět upozornil, že na přípravu poznámek nebyl od minulého úterý čas. Paní starostka upozornila, že zápis pan Koleta ověřoval před měsícem, proto není na místě se vymlouvat na čas.
Pan Koleta tedy citoval z minulého zápisu diskuzi občanů - příspěvek pana Špreňara. MVDr. Strnad neshledal mezi zápisem a poznámkami konkrétní rozdíl. Pan Koleta dále uvedl příklad na vystoupení paní Vajsarové, které pro ni bylo jistě důležité a v zápise není určitá část uvedena. Jsou to však detaily, o kterých si v tu chvíli myslel, že jsou pro daného člověka důležité a zápis je nezmiňoval, jde ale opět o subjektivní pocity jednotlivých zastupitelů.
Pan místostarosta se dotázal Mgr. Málka, zda někdy v zápisech opravoval některé části souvětí či odstavců. Ten uvedl, že nikoliv, že šlo vždy jen o úpravu čísel pozemků, nebo nějakých formalit.
Mgr. Píčová uvedla, že je na zasedání spousta lidí z veřejnosti, kterých si všichni váží a že se 14.10.2015  konala důležitá schůzka ohledně kanalizace, kde se vedla diskuze na úrovni a pan Koleta se ji nezúčastnil, jelikož to pro něho asi nebylo tak důležité. Dále uvedla, že čas lidí je drahý a měli bychom si toho vážit. Paní starostka proto přistoupila k ukončení diskuze s tím, že se o prvním návrhu usnesení hlasovat nebude, jelikož nebyly doloženy konkrétní připomínky a proto se bude hlasovat o usnesení, které navrhla JUDr. Vrzáčková.

Návrh usnesení:
 96/2 - ZM schvaluje, že pořízený zápis z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 4/2015 konaného dne 16.9.2015 od 17,00 hod. v Malém sále Jiráskova divadla odpovídá průběhu jednání.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Zdržel se: 3


2. Informace z jednání rady města

106 - Informace z jednání Rady města Hronova
Materiál předložila k projednání paní starostka. Nebyly k němu vzneseny žádné dotazy.


Návrh usnesení:
106/1 - ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

91 - Kontrola plnění usnesení ZM č. 4/2015
Materiál předložila k projednání paní tajemnice. Nebyly k němu vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
 91/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 4/2015.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

Paní starostka se zeptala předsedy Kontrolního výboru, pana Kolety, kdy předloží návrh Jednacího řádu Kontrolního výboru, jak mu bylo zadáno na minulém jednání zastupitelstva. Pan Koleta uvedl, že návrh konzultoval s JUDr. Vrzáčkovou ve čtvrtek, v tuto chvílí jej mají k dispozici členové výboru. Po doručení jejich případných poznámek, opět předseda osloví JUDr. Vrzáčkovou k připomínkování. Po schválení paní právničkou dojde k jednání kontrolního výboru, kde by mělo dojít ke schválení a poté bude předložen k projednání zastupitelstvu na zasedání konaném dne 16.12.2015.


4. Finanční záležitosti

97 - Rozpočtové opatření č. 05/2015/ZM
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č. 05/2015/ZM.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).

Návrh usnesení:
 97/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2015/ZM.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

101 - Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Město Hronov má s Komerční bankou, a.s., uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99010207077, která byla podepsána 18.12.2014 a jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 18.12.2015, splacení jistiny nejpozději do 19.12.2015. Úvěr je otevřen pro řešení nedostatku finančních prostředků z důvodu nesouladu mezi příjmy (např. z dotací) a výdaji především v závěru kalendářního roku, ale i pro potřeby během roku. V současné době nejsou z provozního úvěru vyčerpány žádné prostředky.
Vzhledem k výše uvedenému bylo navrženo uzavřít dodatek k výše uvedené smlouvě, kterým by se změnilo období čerpání a splácení úvěru, a to do 31.12.2016, do výše limitu Kč 9.500.000,00.
V dodatku by se měla objevit i změna v úrokové sazbě, která by měla být dle informací KB snížena. Stávající úroková sazba je ve výši 7D PRIBOR + 0,65 %, nová by měla snížit marži banky na max. na +0,50 %. Přesnou marži banky ještě neznáme, její stanovení právě prochází schvalovacím řízením v KB. Rada města na svém jednání dne 26.10.2015 doporučila zastupitelstvu města uzavření dodatku schválit.

Návrh usnesení:
101/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 18.12.2014, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: revolvingový úvěr je možné čerpat opakovaně, nejpozději však do 18.12.2016, splatnost jistiny úvěru je nejpozději do 19.12.2016.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

102 - Rozpočtové opatření č. 05/2015/RM - vzetí na vědomí
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2). Předkládáme Vám proto rozpočtové opatření č. 05/2015/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 26.10.2015 (Usnesení RM č. 22/2015).

Návrh usnesení:
102/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 05/2015/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

105 - Informace o nesplnění podmínky Smlouvy o poskytnutí dotace č. 35/2015
Z důvodu nesplnění podmínky čl. II. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2015, uzavřené mezi Městem Hronov a HC Wikov Hronov, o. s., byl členům ZM předložen na vědomí dopis zaslaný HC Wikov Hronov, o. s.
Článek II. obsahuje podmínky, za nichž je dotace městem HC Wikov Hronov, o. s., poskytována. V souladu se smlouvou byla dne 30.09.2015 poskytnuta první část dotace ve výši Kč 50.000,00 (dle bodu 1. článku II.). Podmínkou poskytnutí dotace v dalším termínu je úhrada faktury za uzavřené bruslení za předcházející měsíc ve lhůtě splatnosti. Za uzavřené bruslení za měsíc září 2015 byla vystavena faktura č. 3150203 na Kč 49.100,00, která byla splatná 16.10.2015. Faktura byla uhrazena na účet města Hronova dne 22.10.2015. Tím nebyla naplněna podmínka pro poskytnutí dotace na další termín, a z tohoto důvodu nemůže být poskytnuta část dotace podle bodu 2. článku II. (Kč 100.000,00 do 31.10.2015).
Smlouva a dopis zaslaný HC Wikov Hronov měli členové zastupitelstva k dispozici.

Ing. Jára se dotázal, co bude v tuto chvíli následovat, že ve smlouvě nic takového popsáno není.
Ing. Stonjeková potvrdila, že tuto situaci smlouva neřeší.
Ing. Jára mluvil s panem Šťavíkem – k nesplnění podmínky došlo vinou člověka. Jde však o to, že HC Wikov Hronov nedostane požadované peníze. Co bude následovat? Ing. Stonjeková konzultovala celý problém s právničkou, nyní došlo k vyfakturování bruslení, a podle čl. 3 smlouvy, peníze za tuto aktivitu obdrží. Pokud však nebude uzavřen dodatek ke smlouvě, peníze dle čl. 2 neobdrží.
Ing. Jára navrhl, že by se mělo zastupitelstvo k této smlouvě vrátit, aby k podobné chybě v budoucnu nedošlo.
Paní starostka uvedla, že je již podpisem této smlouvy vidět, že zastupitelstvo chce v podpoře HC Wikov Hronov pokračovat. Nyní je však na nás vymyslet, jakým způsobem vše vyřešit. Pan Frýba uvedl, že každá solidní banka zasílá upozorňující sms o tom, že se blíží datum splatnosti. Paní starostka však sdělila, že došlo k souhře několika náhod najednou, proto k takovéto situaci došlo. Jelikož se to ale týká většího množství lidí, musíme se snažit vše co nejrychleji a nejefektivněji vyřešit.

Návrh usnesení:
105/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis zaslaný HC Wikov Hronov, o. s., z důvodu nesplnění podmínky podle článku II. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2015, uzavřené mezi Městem Hronov a HC Wikov Hronov, o. s.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


5. Majetkové záležitosti

90 - Koupě pozemku p. č. 223/8 k. ú. Velký Dřevíč
Materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Při přípravě projektu pro stavbu místní komunikace v Červené ulici byla vyvolána potřeba koupě pozemku p. č. 223/8 v rozsahu 43 m2. Na tomto pozemku se v současné době nachází místní komunikace.
V přípravné fázi byl vyhotoven geometrický plán, oddělen pozemek, zpracováno vynětí ze zemědělského půdního fondu, zapsány změny kultury a výměry do katastru nemovitostí, odstraněno zástavní právo smluvní a nyní je připravena kupní smlouva. Kupní smlouva byla odsouhlasena.
Cena pozemků je dohodou ve výši 70,-- Kč/m2 a náklady – vklad do katastru a daně hradí město Hronov. Usnesení RM č. 20/2015 ze dne 30. 9. 2015, bod 45/20/254/1: RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
90/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 24/OM/2015 na pozemek p. č. 223/8 o výměře 43 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za Kč 3.010,--. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

92 - Prodej pozemku p. č. 89/2 k. ú. Rokytník
Materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelka podala písemnou žádost o odkoupení pozemku p. č. 89/2 v k. ú. Rokytník o výměře 166 m2. Důvodem je dlouholeté užívání v dobré víře a aktuální situace – řešení odpadních vod.
Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha s využitím neplodná půda. Je to svah, na kterém se nachází vjezd do garáže, přístup k rodinnému domu a částečně zahrádka.
OM si vyžádal souhlasy spoluvlastníků rodinného domu a přilehlé zahrady k odprodeji pozemku 89/2. Vzhledem k poloze pozemku a ke svažitosti je možnost jeho využití pro město prakticky nulová.
OM navrhuje prodej za částku ve výši 50,-- Kč/m2, to je za pozemek Kč 8300,-- a úhradu správního poplatku, Kč 332,-- bude činit daň z prodeje, OM doporučil o tuto částku navýšit prodejní cenu. Konečná výše navrhované prodejní ceny je Kč 8630,--.

Usnesení RM č. 18/2015 ze dne 2. 9. 2015, bod 25/18/224/1: RM doporučila ZM ke schválení.
Usnesení ZM č. 4/2015 ze dne 16. 9. 2015., bod 12/4/87/1: ZM schválilo záměr prodeje pozemku.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 2. 10. 2015 do 19. 10. 2015, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.
Materiál byl projednán na RM č. 22/2015 dne 26. 10. 2015, rada doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
 92/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 25/OM/2015 na pozemek p. č. 89/2 v k. ú. Rokytník o výměře 166 m2 s prodejní cenou Kč 8630,--. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

93 - Koupě pozemku p. č. 230/2 k. ú. Zbečník
Materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Při stavbě chodníků ve Zbečníku došlo k přesahu stavby v rozsahu 8 m2 na pozemky p. č. 1329/3 a 230/1. Koupě pozemku je problematická, protože pozemky jsou zatíženy zástavním právem, každá banka vyžaduje jiné postupy. Odbor majetek provedl oddělení pozemku geometrickým plánem (vznikl pozemek p. č. 230/2), požádal o souhlas k odnětí zemědělské půdy z půdního fondu – změna kultury byla nezbytnou podmínkou pro zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí, neboť v tomto případě ještě nemohlo dojít ke změně vlastníka. Cena pozemku byla dohodnuta na Kč 450,-- za metr čtvereční, náklady – vklad do katastru a daně hradí město Hronov. Banka požaduje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na základě které je ochotna vymazat z pozemku p. č. 230/2 zástavní práva a majitel požaduje úhradu nákladů, která souvisí s jednáním se zástavním věřitelem a katastrálním úřadem (poplatky) a také požaduje náklady na jízdné a za ztrátu času. Jízdné vyčíslil na Kč 5,40/km a ztrátu času ve výši Kč 250,--/hod. Jako další variantu navrhuje zhotovení plné moci pro toho, kdo bude toto zařizovat nebo navýšení ceny za m2 na Kč 775,--. Odbor majetek považuje za jediné přijatelné řešení navýšení ceny za pozemek, protože u nákladů se dopředu neví, jaké by byly, a také kontrola nákladů není proveditelná. Varianta s plnou mocí na vyřízení vymazání zástavního práva je nepřijatelná, máme zkušenosti, že ani velké úsilí nemusí vést k očekávanému výsledku.
Materiál byl projednán na RM č. 22/2015 dne 26. 10. 2015, RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
93/1 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 26/OM/2015 na pozemek p. č. 230/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Zbečník za Kč. 3 600,-. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


94 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 1608/1 k. ú. Hronov
Materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali již třetí žádost o koupi části pozemku p. č. 1608/1 (celková výměra 3005 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 7 m2. Přesná výměra bude určena geometrickým plánem, který zajistí a uhradí žadatelé.
Z historie:
V roce 2014 byla první žádost o koupi neschválená, také z důvodu dořešení stavebních záměrů na sousedních pozemcích. Žadatelé se původně domnívali, že část pozemku za plotem a pod přístřeškem je jejich a nájem, že platí z části pozemku před okny v místě, kde roste živý plot. Požadovali k odkoupení i tyto části pozemku, cca 80 m2. Druhá žádost byla podána v dubnu 2015, zajistili si pasport stavby verandy. Kromě pozemku pod verandou žádali i část pozemku před okny a pod přístřeškem z druhé strany domu, než je veranda, cca 80 m2. V územním plánu je pozemek jako komunikace a jako smíšené území centrální. V pozemcích jsou uloženy sítě, O2 a ČEZ, cca na budoucí hranici. Cena prodeje pozemku: Účetní hodnota pozemku komunikace je 69,66 Kč /m2.
Odbor majetek doporučuje prodej, námitky nemá ani stavební odbor a technické služby. Dojde k zarovnání uliční hranice. Usnesení RM č. 14/2015 ze dne 9. 7. 2015, bod 59/14/175/2: RM uložila projednat znovu s žadateli jejich žádost.
Nyní:
Poslední (třetí) žádost je podaná jen na část pozemku pod verandou, to je cca 7 m2.
Materiál byl projednán RM č. 22/2015 dne 26. 10. 2015, rada doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
94/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1608/1 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Hronov za minimální cenu ve výši 500,-- Kč/m2.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se:0

98 - Kanalizace Freiwaldovo náměstí, Hronov - smlouva o zápůjčce
Materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Bytové domy č. p. 367 (vlastník město), č. p. 399 a č. p. 400, Husova ulice, Hronov neodvádějí splaškové odpadní vody v souladu s platnou legislativou. Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o převodu investorství a smlouvy o zápůjčce (schválené usnesením ZM č. 9/2014, dne 10.12.2014, bod 11/9) a Smlouvy o převodu a převzetí investorství (schválené usnesením ZM č. 3/2015, dne 17.6.2015, bod 31/3) předložil OM k projednání Smlouvu o zápůjčce.
Ke krytí nákladů vyplývajících ze smlouvy o zápůjčce bude navržena rozpočtová změna. Investorem přípojek na tuto nově budovanou kanalizaci jsou vlastníci jednotlivých bytových domů, kteří jsou s danou situací obeznámeni.
Materiál byl projednán RM dne 26.10.2015, rada doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
98/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zápůjčce“ ke krytí nákladů na vybudování stavby Kanalizace, Freiwaldovo náměstí, Hronovve výši Kč 346.729,-- s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928. Smlouva vč. položkového rozpočtu přílohou.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

99 - Informace o investičních a dotačních akcích
Materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
OM předložil informaci o investičních a dotačních akcích.
1/ Revitalizace sídelní zeleně města Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ na ošetření stromů, nákup a výsadbu nových stromů, založení trávníků v různých lokalitách města. Na základě závěrečného rozhodnutí o poskytnutí dotace byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP. Celkové předpokládané výdaje projektu dle rozhodnutí se pohybují ve výši Kč 7 500 519,35 vč. DPH, z toho dotace ve výši Kč 5 555 238,--.
Dodavatelem služeb byla firma Gardenline s.r.o., Litoměřice za cenu Kč 5 792 433,35 bez DPH (Kč 7 008 844,35 vč. DPH). Práce byly zahájeny předáním staveniště dne 29.1.2015 a ukončeny 30.9.2015. Cena dodavatele byla dodržena a v současné době probíhá finanční vypořádání s poskytovatelem dotace - SFŽP.

2/ Zateplení objektu DO Justynka, Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu DO Justynka Hronov“. Byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP. Celkové předpokládané výdaje projektu dle rozhodnutí se pohybují ve výši Kč 2 484 284,-- vč. DPH, z toho dotace činí Kč 1 815 228,85,--.
Dodavatelem stavebních prací byla firma DELTA Velké Poříčí s.r.o.. Předání staveniště se uskutečnilo 13.4.2015 a práce byly ukončeny 31.7.2015. Konečná cena díla dodavatele činí 2 284 403,45 Kč vč. DPH. Dílo je zkolaudováno a probíhá finanční vypořádání s poskytovatelem dotace - SFŽP.

Návrh usnesení:
 99/1 - ZM bere na vědomí informaci OM o investičních a dotačních akcích
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

104 - Směna části "a" pozemku p. č. 539 k. ú. Hronov
Materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Z historie:
Původně byla připravovaná směna pozemků s vlastníky pozemků ke směně. Záměrem směny je získání pozemku – veřejné komunikace pro pěší.
Usnesení ZM č. 6/2014 ze dne 3. 9. 2014, bod č. 10/6:
ZM schválilo záměr směny. Záměr směny byl zveřejněný od 19. 9. 2014 do 6. 10. 2014, nikdo se nevyjádřil. Byl vypracován geometrický plán, do katastru byla vložena změna kultur, protože neodpovídaly skutečnosti.
Usnesení RM č. 26/2014 ze dne 26. 11. 2014, bod 59/26:
RM doporučila ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy. V této chvíli došlo k založení Freiwald s.r.o., proběhla změna vlastníka pozemků a došlo k zápisu zástavních práv. Usnesení RM se musí revokovat, protože už neodpovídá skutečnosti. Pan Freiwald vstoupil v jednání s bankou, aby část pozemku ke směně očistili od zástavních práv.

Nové skutečnosti:
Nyní je zapsán pozemek p. č. 542/4 o výměře 133 m2 ve vlastnictví Freiwald s.r.o., 17. listopadu 678, 549 31 Hronov, IČ 28847369, bez zástavních práv a může být směněn za pozemek ve vlastnictví města Hronova – za část „a“ z pozemku p. č. 539 o výměře 133 m2, oba se nacházejí v k. ú. Hronov. Záměr směny byl napsán obecně, takže zůstává v platnosti, také vyvěšení na úřední desce.
Vyjádření odboru majetek k dotacím - harmonogram
13.3.2013 – RM č. 5/2013 – schválení výzvy k podání cenové nabídky na zpracování „Inventarizace a hodnocení dřevin v Hronově včetně návrhu výsadeb a podání žádosti o podporu z OPŽP“.
27.3.2013 – RM č. 6/2013 schválen dodavatel na akci „Inventarizace a hodnocení dřevin v Hronově včetně návrhu výsadeb a podání žádosti o podporu z OPŽP“. 25.11.2013 – podání žádosti o dotaci.
18.3.2014 – doručen dopis o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci OPŽP
20.6.2014 – doručen registrační list akce a rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP z prostředků SFŽP
30.7.2014 – RM č. 16/2014 byla schválena Zadávací dokumentace pro projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ (dále jen projekt)
20.8.2014 RM č. 18/2014 byla schválena změna č. 1 zadávací dokumentace pro projekt
20.11.2014 RM č. 25/2014 – přidělení veřejné zakázky pro projekt
1.12.2014 byla uzavřená SOD s vybraným uchazečem
29.1.2015 předání staveniště
9.4.2015 bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory
Leden 2015 - 30.9.2015 realizace díla
29.4.2015 uzavření smlouvy a poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
30.6.2016 závěrečné vyhodnocení akce

Po projednání s právníkem města a manažerem projektu OM nedoporučuje nyní realizaci směny pozemků (odkaz na kap. III/5/e smlouvy). Možnosti vyřešení budou po získání všech informací prověřeny a materiál bude předložen k projednání.

Pan místostarosta uvedl, že město usilovně pracuje na tom, aby došlo s panem Freiwaldem k domluvě. Na ministerstvu ŽP vyjednáváme změnu projektu revitalizace sídelní zeleně. Mgr. Líbalová se dotázala, zda máme náhradní řešení pro případ, že změna nevyjde, což je velmi pravděpodobné. Pan místostarosta odpověděl s tím, že by mohlo dojít i k dlouhodobému pronájmu pozemku, ale prozatím nemáme žádné stanovisko – odbor majetek vše připravuje. Je možné, že bude stačit i nějaký dobropis od pana Freiwalda – jde především o plochu, nikoliv o stromy.

Návrh usnesení:
104/1 - ZM bere na vědomí informaci o směně pozemků p. č. 539 a 542/4 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


6. Různé

100 - Pořizování záznamu z jednání zastupitelstva
Materiál okomentoval pan Petr Koleta.
Zastupitelstvo města na jednání č. 9/2014 ze dne 10.12.2014 v bodu 29/9 uložilo tajemníkovi vypracovat návrh změny Jednacího řádu zastupitelstva města podle návrhu zastupitele p. Petra Kolety. Jak bylo uvedeno na tomto jednání ZM lze pořizovat audiovizuální záznam:
1. Jako třetí osoba. Zde není potřeba upravovat jednací řád ZM.
2. Zastupitelstvo schválí pořizování audiovizuálního záznamu z vlastní vůle. Zde se upraví Jednací řád ZM.

Stanovisko č. 2/2013 Úřadu pro ochranu osobních údajů (měli zastupitelé k dispozici) – Pořizování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva, kde byly pro lepší orientaci barevně zvýrazněny důležité pasáže.

Jednací řád zastupitelstva města by měl v tomto případě následující úpravu. Doplnění čl. VI. Průběh zasedání, bod 9 ve znění:

9) Z jednání zastupitelstva se pořizuje audiovizuální záznam, který je uložen na městském úřadě po dobu …….k dispozici členům zastupitelstva a osobám uvedeným v § 16, § 17 zákona o obcích. Dále je audiovizuální záznam zveřejněn na webových stránkách města ve verzi zajišťující ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16 a 17 zák. o obcích se týká občanů obce s trvalým pobytem v obci. Co se týče lhůty zveřejnění, je variabilní podle vůle zastupitelů, stejně tak samotné zveřejňování na web města.

Tyto informace byly předloženy radě města na jejím jednání dne 11. 2. 2015. Dle názoru členů rady rozhodnutí o tom, zda a jaký záznam z jednání zastupitelstva se má pořídit, závisí na důvodech pořizování takového záznamu. Členové rady se shodli na tom, aby byla dána členům zastupitelstva možnost vybrat si z více variant – záznam pouze zvukový nebo záznam audiovizuální. Zároveň je nutné stanovit pravidla pro uchovávání záznamu dle jeho typu a také stanovit pravidla pro případné zveřejňování záznamu.
Na jednání ZM č.1/2015 ze dne 25.2.2015 byly dány v materiálu č. 20 čtyři možné návrhy usnesení. Návrh č. 2 a 3 nebyl odsouhlasen, proti byla u každého návrhu nadpoloviční většina zastupitelů. O návrzích usnesení 1 a 4 nebylo rozhodnuto, většina zastupitelů nebyla ani proti ani pro. Lze tedy o nich hlasovat znovu.
Na základě výše uvedeného navrhnul zastupitelstvu k projednání níže uvedenou variantu, která může být samozřejmě na základě rozhodnutí členů zastupitelstva upravena.
V případě schválení bude návrh následně zapracován do Jednacího řádu Zastupitelstva města Hronova, který bude předložen ke schválení na prosincovém jednání. Zároveň by byla do dalšího jednání pořízena potřebná technika pro zajištění záznamu.

Pan Koleta oslovil několik měst okolo Hronova – např. Náchod, který záznamy z jednání zastupitelstva pořizuje. Dle propočtů by vše stálo cca Kč 15 000,-, jde o pořízení kamery a stativu. Přímý přenos by byl zbytečně drahý, proto stačí tento systém, kdy se vše natočí a uloží na hardisk, přenese a uveřejní na webových stránkách města Hronov do archivu, nebo přes youtube (po vzoru Náchoda). Navíc by město ušetřilo finanční prostředky za hlasovací strojky, které jsou zbytečné – veřejnost si pustí záznam a dozví se, jak kdo hlasoval.
MVDr. Strnad se dotázal, jak by to bylo technicky řešené.
Pan Koleta uvedl, že se během jednání nahraje záznam, který bude muset někdo upravit a nahrát na youtube.
MVDr. Strnad se dále dotazoval, jak to bude s ochranou dat v případě, že se budou projednávat nějaké majetkové záležitosti, kde je uvedeno např. bydliště.
Pan Lelek upozornil, že by se k tomuto měl vyjádřit právník, co by měl a neměl záznam obsahovat z hlediska ochrany dat – zda nebude nutné k tomuto pořídit i software na "vypípávání".
Pan Koleta nabídl, že se o vše může starat on sám a zdarma. Mluvil s člověkem, který se o tyto záznamy stará v Náchodě, tam prozatím nikdo záznam z jednání právně nenapadl.
Pan Lelek konstatoval, že neví, jak to v Náchodě funguje.
Pan Koleta uvedl, že nebudeme dělat přenosy on-line, šlo by o archivaci dat. Nyní si však musíme říci, co chceme, nebo nechceme. Paní starostka požádala pana Koletu, aby zpracoval technickoekonomickou studii, podle které se bude schopno zastupitelstvo na svém příštím jednání rozhodnout – zároveň požádala, aby spolupracoval s paní tajemnicí, s JUDr. Vrzáčkovou a s paní Moravcovou. Pan Koleta na toto přistoupil s tím, že by chtěl od kolegů vědět požadavky.
MVDr. Strnad uvedl, že jeho požadavkem je to, aby záznam nemohl být právně napadnutelný.
Pan Koleta uvedl, že se domluví s JUDr. Vrzáčkovou a u okolních měst zjistí, jaké mají právní zajištění. Dále vznesl dotaz, s jakým cenovým rozmezím může počítat. Zda stačí pouze obyčejná kamera pro záznam, nebo nějaká dražší. Většina zastupitelů byla pro obyčejnou kameru pro záznam. Paní starostka navrhla, aby byl tento bod z jednání stažen s tím, že budou připraveny podklady pro další jednání. Zároveň však materiál projde tzv. kolečkem – tedy nejdříve projde jednáním rady, poté zastupitelstva. Jelikož jsou materiály pro jednání zasílány vždy předem, mohou se s nimi všichni seznámit, proto, pokud by měl někdo dotaz, může jej vznést s předstihem.

Návrh usnesení:
100/2 - ZM schvaluje stažení materiálu č. 100 - pořizování záznamu z jednání zastupitelstva města z programu jednání s tím, že bude projednán v RM a ZM po doplnění TES (technickoekonomická studie) předkladatelem materiálu panem Petrem Koletou.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

103 - Návrh na vypracování technickoekonomické studie
Návrh okomentoval Ing. Karel Jára.
Ing. Karel Jára navrhnul zpracování technickoekonomické studie odkanalizování městské části Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná. Účelem vypracování této dokumentace je návrh variantních řešení odkanalizování a čištění odpadních vod výše uvedených městských částí včetně možnosti decentrálního čištění odpadních vod. Provést posouzení investičních a provozních nákladů na jednotlivé varianty a posoudit jejich soulad s platnou legislativou. Závěrem studie bude doporučení a zdůvodnění optimální varianty řešení systému čištění odpadních vod v místních částech Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky a Malá Čermná, včetně návrhu možností finančního zajištění stavby z dotačních zdrojů a stanovení požadavků na udržitelnost doporučené varianty.
Předpokládaná cena za zpracování studie je 15 až 20 tisíc korun, náklady navrhuji pokrýt z rozpočtové rezervy.
Návrh na vypracování studie byl prezentován na jednání rady města dne 14. 10. 2015, která se konala za účasti zastupitelů.
Na základě dohody s vedením města dále Ing. Karel Jára navrhnul ustanovit pracovní skupinu, která připraví výzvu k vypracování Technickoekonomické studie odkanalizování v místních částech Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná.
Za město Hronov – pan Pavel Topolnickyj a pan Libor Lelek
Za Spolek pro Velký Dřevíč – Ing. Karel Jára, pan Martin Čejchan
Za MěÚ Hronov – Ing. Lenka Vítová
Odborní poradci – Ing. Tomáš Buriánek, projekce a poradenství v oblasti kanalizačních sítí; Ing. Leoš Podsedník, ředitel společnosti Vamberecká voda s.r.o. – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Na rozšířeném jednání rady města dne 14.10.2015 byl MVDr. Strnadem vznesen návrh na vytvoření pracovní skupiny, která by se touto problematikou zabývala.
Pan Lelek se dotázal, zda by bylo možné v připravované studii zmapovat i neodkanalizované úseky v Hronově.
Ing. Jára si myslí, že to možné bude avšak za předpokladu, že se pravděpodobně navýší cena za zpracování studie.
Paní starostka uvedla, že by se studie měla dělat pro jednotlivé lokality zvlášť.
Ing. Jára si však myslí, že by měli být lokality Velký Dřevíč, Rokytník a Žabokrky spolu, jelikož se jedná o jednu odloučenou lokalitu, dále pak Malá Čermná a Hronov samostatně. Dále ing. Jára vyslovil obavu, že některé podklady od společnosti VAK a.s. Náchod nejsou zcela relevantní – například kanalizace v Bosně, na Vyšehradě, Na Drahách, nebo v ulici TGM. Dalo by se ale pokračovat i po menších částech tak, jak bylo dnes řešeno Freiwaldovo náměstí. Studie by měla vypovědět, zda je daná lokalita vůbec realizovatelná.
Pan Hurdálek vznesl dotaz na Ing. Járu ohledně časového horizontu zpracování studie.
Ing. Jára uvedl, že pracovní skupina vypracuje co nejdříve podklady, které předá k vyhlášení výzvy na zpracovatele studie a pravděpodobně v březnu by mohla být studie hotová. Bohužel však tuto skutečnost nijak neprověřoval, jelikož to bylo předčasné. Pokusí se zjistit více a může zastupitele informovat na dalším zasedání, případně i dříve e-mailem.
Paní starostka uvedla, že v první verzi předloženého návrhu na usnesení nebylo uvedeno slovo "záměr", jelikož bychom jej ale v materiálech uvádět měli, proto to upravila. Dále sdělila, že pokud se pracovní skupina shodne nad nějakými výstupy, bude je vždy schvalovat rada města, aby nebylo nutné čekat na zasedání zastupitelstva. Ing. Karel Jára potvrdil, že na tomto je shoda.

Návrh usnesení:
 103/1 - Zastupitelstvo schvaluje záměr zpracování Technickoekonomické studie odkanalizování městské části Hronov – Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

103/2 - Zastupitelstvo města jmenuje členy pracovní skupiny, která připraví výzvu k vypracování Technickoekonomické studie odkanalizování v místních částech Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná:
- vedoucí pracovní skupiny Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek
- členové pracovní skupiny - Ing. Karel Jára, pan Martin Čejchan, pan Libor Lelek, pan Pavel Topolnickyj, Ing. Tomáš Buriánek a Ing. Leoš Podsedník
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

107 - Informace pro členy zastupitelstva
Materiál okomentovala paní starostka
1. Od 1. 11. 2015 je jmenována do funkce tajemnice Městského úřadu v Hronově Bc. Markéta Machová. Mailový i telefonní kontakt zůstává stejný jako na odcházejícího tajemníka Ing. Jiřího Kašíka.
2. Dne 17. 11. 2015 (úterý) se uskuteční vzpomínkové setkání u příležitosti státního svátku „Den boje za svobodu a demokracii“. Sraz účastníků v 16.00 h před Sálem Josefa Čapka.
3. Dne 29. 11. 2015 (neděle) se uskuteční od 16.00 h adventní koncert v Jiráskově divadle, v 18.00 h bude slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na náměstí.
4. Objekt bývalého internátu Na Chocholouši koupila firma BATIST s. r. o. Červený Kostelec. Noví majitelé chtějí objekt postupně rekonstruovat a vybudovat v něm bydlení pro seniory. Zahájili práce na zpracování projektové dokumentace.
5. Jednání s Českou poštou, s. p. ohledně odkupu pozemku na náměstí byla přerušena z důvodu velkých personálních změn v měsíci září (výměna celého managementu pošty). Město navázalo kontakt s novým ředitelem sekce odboru majetek, ten se v současné době se vším seznamuje, přislíbil, že v jednáních bude pokračováno. Pošta by měla městu předložit návrh kupní smlouvy a také znalecký posudek.
6. Příprava rozpočtu na rok 2016 – probíhají jednání se všemi správci kapitol a řediteli příspěvkových organizací. Návrh rozpočtu bude předán Finančnímu výboru ZM, následně pak předložen k projednání a schválení zastupitelstvu na prosincovém jednání.
7. Spolek pro Velký Dřevíč podal na město Hronov a Vak Náchod, a. s. Žalobu o určení neplatnosti smlouvy. Soudní jednání v této věci se uskuteční 24. 11. 2015 u Okresního soudu v Náchodě.
8. Termín nejbližšího řádného zasedání ZM je 16. 12. 2015.
9. Otevřený dopis paní starostce a zastupitelstvu města Hronova ze dne 14. 10. 2015 od pana Jakuba Mikundy

Paní starostka uvedla, že do materiálu zapomněla uvést žádost o návrhy na oceněné osoby na plese města Hronova. Návrhy mohou zastupitelé zasílat na prosincové jednání zastupitelstva.
Ing. Jára upozornil, že žaloba, o které je v materiálu zmínka, není na město, ale na neplatnost smlouvy mezi městem a společností VAK Náchod, a. s.
Starostka dále uvedla, že obdržela od SÚS informaci, že díky objížďkám, které přes Velký Dřevíč poslední dva roky vedly, plánují opravu cesty. Město se však musí vyjádřit, že s opravou souhlasí, ovšem s vědomím, že do vozovky nebude možné po dobu udržitelnosti zasahovat (kanalizace, veřejné osvětlení). Jde o důležité rozhodnutí, jelikož nevíme, zda bude tato možnost i v budoucnu. Proto paní starostka oslovila k vyjádření i Spolek pro Velký Dřevíč.

Návrh usnesení:
 107/1 - ZM bere na vědomí informace pro členy zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

107/2 - ZM bere na vědomí obsah otevřeného dopisu paní starostce od pana Jakuba Minkundy. Dopis přílohou.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


6. Diskuze

JUDr. Vrzáčková přednesla návrh místního sdružení ODS na zvážení zřízení osadních výborů.
Mgr. Píčová – vznesla dotaz na Ing. Vítovou ohledně výměny oken v DPS v Hedvábnici. Ing. Vítová odpověděla, že v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, která řeší zateplení obvodového pláště, fasádu, výměnu oken a dveří. Dokumentace je pro podání žádosti o dotaci z IROPu, která bude vyhlášena pravděpodobně v příštím roce. Zároveň je připravována projektová dokumentace na druhou část obytného domu. Realizaci se předpokládá pravděpodobně v průběhu roku 2017.
Pan Frýba vznesl dotaz na realizaci chodníku v Palackého ulici. Paní starostka odpověděla, že na chodník máme zpracovanou projektovou dokumentaci, která však vyžaduje aktualizaci dle současných norem. V návrhu rozpočtu na příští rok se s touto investicí nepočítá, ale konečnou podobu samozřejmě schvaluje zastupitelstvo. V tuto chvíli je ukončené jednání s vedoucími odborů a zaměstnanci kvůli jejich požadavkům do rozpočtu. Pro město je však největší prioritou školní kuchyně v hronovské základní škole. Hygiena její provoz povolila pouze na rok, proto hrozí, že ji zavřou a jinou možnost, kde takové množství dětí stravovat, nemáme. Proto i z tohoto důvodu není pravděpodobné, že by oprava chodníku na Palackého byla možná. Takových míst v Hronově je více. Podařilo se nám získat dotaci z KHK na opravu vodní nádrže v Rokytníku, proto by bylo vhodné dodělat související komunikaci, která vede kolem nádrže, Návrh rozpočtu dostane k nastudování Finanční výbor ZM – příprava rozpočtu však byla brána velmi striktně – buď tzv. hořák, nebo dotace. Jiné akce v rozpočtu nejsou.
Mgr. Líbalová vznesla dotaz týkající se kanalizace a technickoekonomické studie - jak to bude dál s kanalizací ve městě probíhat. Paní starostka vznese dotaz na představenstvu VAK Náchod a.s. – je možné situaci řešit podobným způsobem, jako na Freiwaldově náměstí. Záleží na posouzení jednotlivých lokalit. Dále se Mgr. Líbalová dotazovala, co se děje s Jiráskovým Hronovem. Minulý týden v Hronově probíhal sběr dat pro nějakou studii, nebyl otištěn otevřený dopis pana Mikundy v UNÁSku. Myslí si, že by měli zastupitelé i občané o takových problémech vědět a být informováni. Žijeme v 21. století, proto by neměla probíhat cenzura. Paní starostka se Mgr. Líbalové dotázala, zda četla její příspěvek v UNÁSku. Mgr. Líbalová sdělila, že nikoliv, jelikož ji poslední dobou nezajímá, a že by zastupitelstvo mělo volit redakční radu. Paní starostka se dále dotázala Mgr. Líbalové, jaké další problémy s Jiráskovým Hronovem má na mysli, víme, že máme problémy s ubytováním, jiné problémy ale nejsou. Paní starostka konstatovala, že si sama pokládá dotaz, co se děje. Má pocit, že by někdo národní přehlídku rád přesunul jinam a má dokonce podezření, že je již připravena agentura, která vše zajistí. Jiráskův Hronov bude v Hronově vždy, ovšem jde o to, jakou bude mít náplň. Pokud je však vůle něco někam přestěhovat a dokonce je již někdo, kdo bude danou věc dělat, je nejlepší ty stávající pořadatele očernit a veřejnosti sdělit, že nic nefunguje. Dotyčný si pak připraví to nejlepší startovací pole. Paní Lázňovská z NIPOSu se v Českém rozhlase vyjádřila o Jiráskově Hronově nevybíravým způsobem. Co se týká otevřeného dopisu pana Mikundy, paní starostka sdělila, že toho člověka nikdy neviděla, že neví, o koho jde, v dopise píše nepravdy, jednání festivalového výboru se nikdy nezúčastnil. Mgr. Líbalová konstatovala, že se pan Mikunda festivalového výboru ani zúčastnit nemůže, jelikož jsou za město nominována ona a paní Kollertová. Proto paní starostka reagovala s tím, že tedy není možné, aby měl zápis z jednání a navíc lhal. Mgr. Líbalová uvedla, že zápis je veřejný a mohl si jeho obsah zjistit, paní starostka zápis obdržela v minulém týdnu.
Mgr. Maslikiewiczová sdělila, že průzkum týkající se uvedené studie probíhal i na jejich střední škole s tím, že tazatelé měli naprosto zcestné informace – např. že je město zřizovatelem střední školy. Proto si nemyslí, že by měla mít nějakou vypovídající schopnost.
Mgr. Řehůřková taktéž sdělila, že byla oslovena členy skupiny, kteří zpracovávají studii. Schůzka trvala téměř dvě hodiny a z některých informací byli tazatelé hodně překvapení. To, že byl ve městě problém s ubytováním a stravováním všichni věděli dopředu a nikdo se nad tím nepozastavil, nyní se řeší kritika toho, co proběhlo. Objeví se zde dopis od pana Mikundy, nebo zadání na zpracování studie. Na setkání sponzorů žádný problém nebyl, nemluvila o něm ani paní Lázňovská, a najednou začne očerňování.
Pan Lelek navrhl, aby se tento bod projednal na dalším jednání zastupitelstva z toho důvodu, že zastupitelé sice obdrželi dopis od pana Mikundy, ale neznají reakci druhé strany.
Mgr. Bartošová se pozastavila nad principem toho, že když někdo napíše kritický dopis, rozhodne někdo o tom, že informace v něm nejsou objektivní a neotiskne jej. Paní starostka by podle ní měla reagovat s tím, že je něco špatně a ne cenzurovat příspěvky. Redakční rada nemohla příspěvek zamítnout, protože ji ZM nezvolilo. Existuje pouze redakční skupina sestavená z pracovníku KISu. Navrhuje tedy, že by mělo zastupitelstvo určit pravidla, jak by měl příspěvek do UNÁSku vypadat. Nabízí svoji pomoc se sestavením pravidel, nebo alespoň radou. Nikdo nemůže přistoupit k tomu, že chválu otiskne a kritiku nikoliv – to je cenzura. Paní starostka sdělila, že ona o tom, že se článek neotiskne, nerozhodla, pan Mikunda poslal dopis přímo do KISu. Paní starostce byl poté jen poslán dopis, spolu s vyjádřením KISu. Mgr. Bartošová uvedla, že s tímto nemůže souhlasit, že nemohou zaměstnanci KISu rozhodnout o tom, co otisknou.
Paní starostka přerušila debatu s tím, že souhlasí s panem Lelkem, aby se daná věc odložila na další zasedání. Na základě věcí, které se teď kolem Jiráskova Hronova dějí, požádala o konání mimořádného festivalového výboru. V úterý 1.12.2015 navštíví pana hejtmana KHK, který je s danou situací nespokojený, znepokojeno je i ministerstvo kultury. Dále paní starostka zhodnotila, že jednání festivalového výboru nejsou lehká, a pokud někdo napadá organizátory přehlídky za to, že nemohou poskytnout dostatečné stravovací prostory, například z důvodu nemoci provozovatele, je to nekorektní.
Mgr. Líbalová navrhla, že by se zastupitelstvo mělo nad danými prostory zamyslet. Např. prostory bývalé Ponorky, pokusit se zajistit obnovu těchto míst z rozpočtu města. Dále uvedla, že paní starostka na festivalovém výboru řekla, že prostory divadla jsou dostačující, což není pravda. Festival se koná v srpnu, a v divadle je teplo. Město by se mělo zamyslet nad klimatizací. Co se týká stravování, taktéž nedostačuje – například se snídaněmi je problém.
Paní starostka uvedla, že město rekonstruuje mnoho objektů, stará se o mnoho věcí, proto raději zajistí to, co bude po celý rok sloužit obyvatelům. Restauračních zařízení je po Hronově mnoho. Dotázala se Mgr. Líbalové, kdy naposledy podala nějaký návrh na projednání na rekonstrukci klubu. Mgr. Líbalová sdělila, že nepodala nikdy žádný, že podle jednacího řádu podává návrhy starostka.
Pan Frýba reagoval, že trend občerstvení rok od roku klesá. Během Jiráskova Hronova posiluje služby ve všech směrech - otevírací doba, jídlo. Kritiku na ubytování v letošním roce zaslechl v kontextu s tím, že se lidé nemohou déle bavit, jelikož musí chytit spojení na ubytování.
Paní starostka uvedla, že takto to bylo se vším, místní se snaží, ale partner z Prahy posílá do médií  zprávy – nebylo se kde ubytovat, nebylo se kde najíst. Na festivalovém výboru zazněla informace, že se seminaristé houfně odhlašovali, když zjistili, že je uzavřen internát a na ubytování by museli dojíždět. Po dotazu, kolik se jich celkem odhlásilo, bylo sděleno, že 3. Na paní starostku byla dále snesena kritika na „zaspání“ - po uzavření internátu měla okamžitě zadat přípravu PD na výstavbu nových ubytovacích kapacit. Co se týká již zmiňované studie, budou zpracovány dokonce dvě. Klimatizace v divadle je připravována s firmou Dabona.
Mgr. Líbalová poděkovala za klimatizaci.
Ing. Jára opět poděkoval občanům, kteří se dostavili. Zároveň poděkoval zastupitelům, že mají vůli zabývat se kanalizací v Hronově. Zároveň přečetl materiál z ministerstva ohledně protiprávního odsouhlasení změny v PRVKUKu.
Mgr. Řehůřková se vrátila k tématu Jiráskův Hronova s tím, že by se zastupitelé měli spojit a dané spory začít řešit, aby tu festival zůstal i nadále. Celá věc by neměla stát jen na paní starostce, ale i na všech zastupitelích. Zároveň se přimlouvala za realizaci rekonstrukce kuchyně.
Pan Hurdálek pozval zastupitele i občany na pietní akt k 17. listopadu, připomněl, že v loňském roce jsme si připomněli 10 let od odhalení památníku a 25 let od revoluce. Okomentoval také snahu zřídit Osadní výbory - v 90. letech nebyl úspěch žádný. Navrhuje, aby se sešel společně s panem Lelkem a Ing. Járou a společně někoho z obyvatel navrhli. Paní starostka uvedla, že v roce 2010 byla opět snaha zřídit Osadní výbory, podařilo se to však jen ve Zbečníku. Dále pan Hurdálek uvedl, že jeho prioritou v rozpočtu na příští rok je realizace Červené ulice ve Velkém Dřevíči. Co se týká zprovoznění Ponorky, upozornil na vyjádření pana Frýby, že restauračních zařízení je ve městě několik a otevírat další je hloupost. V příštím roce by měly být možnosti stravování během festivalu větší, provozovny by snad měly být otevřené.
Mgr. Líbalová uvedla, že znovuotevřením Ponorky nemyslela přímo to, že by zde bylo restaurační zařízení – myslela spíš na nějaké místo pro setkávání občanů.
Paní starostka vyzvala k diskuzi občany.
Paní Radka Mikundová sdělila, že je ráda, že zastupitelé otevřeli otázku otevřeného dopisu jejího syna. Ten je na Novém Zélandu, proto nemůže být přítomen na tomto jednání. Zároveň uvedla, že ji mrzí, že dopis nebyl otištěn v UNÁSku. Uvedla také, že veškeré zápisy z festivalového výboru jsou přístupné na webu a sama si je průběžně stahovala. Po jejich prostudování konstatovala, že vše, o čem její syn píše, je i v těchto zápisech z jednání festivalového výboru. Vznesla tedy otázku, zda jsou v těchto zápisech lži. Paní starostka uvedla, že mezi jednáními festivalového výboru ještě probíhají další jednání, proto jsou zápisy neúplné a některé informace nebyly zveřejněny i v návaznosti na předělávání webu KISu. Paní Mikundová narazila na to, že její syn chtěl spolupracovat na propagaci Jiráskova Hronova již od loňského roku – kontaktoval proto paní Kollertovou, ale nikdo mu neodpověděl. Proto poté kontaktoval NIPOS, se kterým se domluvil, že budou spolupracovat. Paní starostka však uvedla skutečnost, že NIPOS je odborný poradce a partner, ne příkazce, který má městu říkat, že pan Mikunda bude dělat to či ono. V tuto chvíli si paní starosta myslí, že paní Kollertová i pan Mikunda spolupracují. Paní Mikundová dále reagovala s tím, že paní starostka uvedla, že jejího syna nezná a nikdy ho neviděla, ale toho 31.3.2015 na festivalovém výboru odhlasovali, že bude dělat to, co dělá. Proto musela mít povědomí o tom, o koho šlo. Paní starostka uvedla, že na festivalovém výboru přítomen nebyl. Paní Mikundová doufá, že dalším zasedání již bude paní Kollertová přítomna, aby mohla obhájit pomluvy, které na jejího syna řekla. Jde o to, že jej paní Kollertová osočila z toho, že na publikovaných videích vydělává peníze - což jsou pomluvy, které se dotkly i paní Mikundové. Ta bude po paní Kollertové požadovat doklady a důkazy o tom, že to tak je, v opačném případě zvažuje žalobu dle Občanského zákoníku. Sdělila také, že syn věnuje této práci velké úsilí a rozhodně to nedělá pro peníze – chtěl vše posunout, každý na to však má jiný úhel pohledu. Paní starostka konstatovala, že jde především o domluvu mezi paní Kollertovou a jím samotným. Paní Mikundová sdělila, že se ráda dostaví na další jednání, jelikož nechce, aby byl její syn považován ze lháře.
Mgr. Líbalová požádala o uveřejnění dopisu v příštím čísle UNÁSku, aby i občané věděli, co se kolem Jiráskova Hronova děje. Paní starostka slíbila, že otištění dopisu zařídí a nemá s tím problém.
Pan Ťok se vyjádřil ke Strategickému plánu města. Byl potěšen, že se uskutečnila veřejná projednání - účastnil se dvou. Čekal na další veřejné projednání, v UNÁSku se však objevila informace o tom, že na minulém zasedání zastupitelstva byl Strategický plán schválen. Pročetl si jej u vnučky, ale rád by věděl, co se bude v budoucnu realizovat. Největší problém je z jeho pohledu tranzitní doprava – Hronovem jezdí mnoho aut (vyplynulo z průzkumu). Lidé nemají kudy chodit. Rád by věděl, zda město uvažuje o obchvatu (okolní města jej chtějí, nebo jej mají). Konstatoval, že Hronov potřebuje něco podobného, jako je v Polici - těžká doprava nejezdí přes náměstí. Jelikož doprava stále sílí, měl by se tím někdo začít zabývat. Dále pak odpadové hospodářství - lidé ve městě hodně třídí odpad, od letošního roku by mělo každé město zajistit třídění kovu a bioodpadu. Mluvil s panem Balcarem o kontejnerech na obě komodity, pan Balcar mu sdělil, že máme separační místo, proto není nutné tyto kontejnery pořizovat. Pan Ťok si však myslí, že na sídlišti by se zvonový kontejner uživil – na drobný odpad z domácností. Dále by rád věděl, kolik peněz město utrží za sběr tříděného odpadu. Dříve to město zveřejňovalo v UNÁSku, nyní to nemůže nikde najít.
K obchvatu města se vyjádřil Ing. Václav Soukup, vedoucí stavebního úřadu - obchvat je koncipován k dokumentaci k územnímu řízení, řeší se EIA - je tedy na krajském úřadě KHK, jak se se situací vypořádá. Nevíme, zda se na dokumentaci k obchvatu pracuje, nebo nikoliv. Kraj nechal v minulosti zpracovat studie kvůli vlivu stavby na ŽP - musely by být postaveny mosty, protihlukové stěny, atd. a ceny za tyto stavby se šplhají k cenám za výstavbu několikametrového úseku dálnice a to ne v rovinatém terénu. Čerstvé informace bohužel nemá, věc ale není v tuto chvíli řešitelná. V Královéhradeckém kraji jsou více preferované stavby.
Paní starostka sdělila panu Ťokovi, že veřejná projednávání Strategického plánu rozvoje byla pouze ta, kterých se zúčastnil. Co se týká kontejnerů na kovy, domnívá se, že pokud budou kontejnery na sídlišti, nepřizpůsobiví občané vše vytahají a odnesou. Proto budou obyvatelé i nadále nosit kov na separační místo ve Dvorské ulici. Zároveň ale město připravuje žádost o dotaci na úpravu kontejnerových stání, a abychom splnili podmínky dotace, musíme některou komoditu navýšit – proto budou na některých stáních i hnědé kontejnery na bioodpad. Za třídění má město příjem cca 900 tis. Kč za rok.
Paní Krejslerová se dotazovala, jak to bude s penězi na projektovou dokumentaci v případě, že bude technickoekonomická studie příznivá. Zda je s nimi plánováno již do rozpočtu na příští rok, nebo zda budeme muset čekat na rok další.
Ing. Jára odpověděl, že studie je prvním krokem, který je nezbytný k tomu, aby mohli pokračovat dál - výsledky budou předloženy zastupitelstvu, proto není v tuto chvíli nikdo schopen říci více.
Paní starostka poděkovala všem zúčastněným za účast na dnešním jednání.

 Zapsala Tereza Kohlová
 Jednání bylo ukončeno v 20:15 hodin.

 

Usnesení č. 5/2015
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 04.11.2015

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/5/000 - ověřovatele zápisu Ing, Karla Járu a Mgr. Věru Řehůřkovou – 19 pro, 2 se zdrželi
2/5/000 - program jednání – 21 pro
3/5/90/1 - uzavření kupní smlouvy č. 24/OM/2015 na pozemek p. č. 223/8 o výměře 43 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za Kč 3.010,--. 
                Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
4/5/92/1 - uzavření kupní smlouvy č. 25/OM/2015 na pozemek p. č. 89/2 v k. ú. Rokytník o výměře 166 m2 s prodejní cenou Kč 8630,--.
                Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
5/5/93/1 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 26/OM/2015 na pozemek p. č. 230/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Zbečník, za Kč. 3 600,-.
                Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
6/5/94/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1608/1 o výměře cca 3 m2 v k. ú. Hronov za minimální cenu ve výši 500,-- Kč/m2.
                Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
7/5/96/2 - že pořízený zápis z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 4/2015 konaného dne 16.9.2015 od 17,00 hod. v Malém sále Jiráskova divadla odpovídá průběhu jednání.
                Hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Zdržel se: 3
8/5/97/1 - rozpočtové opatření č. 05/2015/ZM.
               Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
9/5/98/1 - uzavření „Smlouvy o zápůjčce“ ke krytí nákladů na vybudování stavby Kanalizace, Freiwaldovo náměstí, Hronov ve výši Kč 346.729,-- s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928.
               Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
10/5/101/1 - uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 18.12.2014, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: revolvingový úvěr je možné čerpat opakovaně, nejpozději však do 18.12.2016, splatnost jistiny úvěru je nejpozději do 19.12.2016.
                  Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
11/5/103/1 - záměr zpracování Technickoekonomické studie odkanalizování městské části Hronov – Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná.
                    Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
12/5/100/2 - stažení materiálu č. 100 - pořizování záznamu z jednání zastupitelstva města z programu jednání s tím, že bude projednán v RM a ZM po doplnění TES (technickoekonomická studie) předkladatelem materiálu panem Petrem Koletou.
                   Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
13/5/91/1 - kontrolu plnění usnesení ZM č. 4/2015.
                  Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
14/5/99/1 - informaci OM o investičních a dotačních akcích 
                  Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
15/5/102/1 - rozpočtové opatření č. 05/2015/RM.
                  Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
16/5/104/1 - informaci o směně pozemků p. č. 539 a 542/4 v k. ú. Hronov.
                  Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
17/5/105/1 - dopis zaslaný HC Wikov Hronov, o. s., z důvodu nesplnění podmínky podle článku II. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2015, uzavřené mezi Městem Hronov a HC Wikov Hronov, o. s. 
                    Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
18/5/106/1 - informace z jednání Rady města Hronova.
                   Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
19/5/107/1 - informace pro členy zastupitelstva.
                    Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
20/5/107/2 - obsah otevřeného dopisu paní starostce od pana Jakuba Mikundy
                    Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
21/5/000 – informace a připomínky v bodu Diskuze
                   Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

Zastupitelstvo města jmenuje:
22/5/103/2 - členy pracovní skupiny, která připraví výzvu k vypracování Technickoekonomické studie odkanalizování v místních částech Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná: - vedoucí pracovní skupiny Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetek - členové pracovní skupiny - Ing. Karel Jára, pan Martin Čejchan, pan Libor Lelek, pan Pavel Topolnickyj, Ing. Tomáš Buriánek a Ing. Leoš Podsedník
                    Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 11. 2015