živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 25. června 2014 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: 17 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: MVDr. Tomáš Strnad, pan Pavel Topolnickyj, pan Antonín Hurdálek, Mgr. Jana Maslikiewiczová
Pozdější příchod: Ing. Jaroslav Jeništa, Mgr. Jan Šnajdr
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: pan František Holman, Ing. Karel Jára

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 15 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan František Holman a Ing. Karel Jára – 13 pro, 2 se zdrželi.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání. Žádné nebyly vzneseny.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 47 až 68 včetně příloh, přímo na jednání materiál č. 69 včetně příloh, pozvánka s programem, zápis EU fondy č. 37, pozvánka na slavnost MŠ Hronov, zápis kontrolního a finančního výboru a veškeré informace k akci Zbečník.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 15 pro.

Na žádost předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Lenky Hluškové bylo staženo z jednání projednání zápisu z jednání kontrolního výboru č. 3/2013.


Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
- Závěrečný účet města Hronova za rok 2013
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze

1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 50 a materiál č. 61 (2. část informací)
Předložené materiály okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 15 pro

 

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 3, 4/2014 – materiál č. 56
Předložený materiál okomentoval pan tajemník.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 3, 4/2014 – 15 pro


3. Finanční záležitosti

Dodatek č. 2 ke změně zřizovací listiny DDM Domino Hronov – materiál č. 47
Finanční odbor předložil k projednání návrh Dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hronov dle přílohy.

Dodatek se týká rozšíření činností organizace o doplňkovou činnost – pronájmy nebytových prostor.
Pan ředitel svoji žádost odůvodňuje tím, že Domino oslovuje množství subjektů, které mají zájem o pronájem velkého sálu (místnost se zrcadly) pro pořádání vlastních, a to především pohybových aktivit. Domino tyto aktivity nenabízí a rádi by se tímto způsobem otevřeli a přivedli do Domina širokou veřejnost. Dalším důvodem je možnost získat finanční prostředky na dofinancování platů externistů (normativ tuto část rozpočtu nenaplní), případně na materiální dovybavení DDM.

Text dodatku ke ZL byl odsouhlasen ředitelem Domina Bc. Jaroslavem Škopem.

Návrh dodatku projednala na svém jednání dne 28.05.2014 rada města a doporučila jeho uzavření zastupitelstvu města schválit (Usnesení RM č. 12/2014, bod 22/12).

Paní starostka vyzvala přítomného ředitele Bc. Jaroslava Škopa, zda chce předložený materiál okomentovat. Pan ředitel sdělil, že je velmi spokojen s novými prostory, které má po rekonstrukci přízemí k dispozici. Sdělil, že místnost, ve které je umístěna boulderingová stěna, je po vytopení nově vymalována, v nejbližší době do ní budou opětovně dány žíněnky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hronov, se sídlem v Hronově, Komenského náměstí 8, 549 31  Hronov, IČ 00857921, dle přílohy –
15 pro

Schválení účetní závěrky města Hronova za rok 2013 – materiál č. 64
Zákon č. 239/2012 Sb., v platném znění, kterým se měnil zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony, také zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, uložil vybraným účetním jednotkám povinnost schvalovat účetní závěrku.
Zákon stanoví, že účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo města.

Účetní závěrka je tvořena účetními výkazy za rok 2013 (rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou), inventarizační zprávou za rok 2013, zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2013 a protokoly o kontrolách provedených v roce 2013.

Schválení účetní závěrky města předjednala rada města dne 11.06.2014 a doporučila ji zastupitelstvu schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronova za rok 2013 – 15 pro

Závěrečný účet města Hronova za rok 2013 – materiál č. 65
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl zastupitelstvu předložen závěrečný účet Města Hronova za rok 2013.

V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona bylo zastupitelstvo požádáno o projednání závěrečného účtu.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
    nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.
    
Přezkoumání hospodaření Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz, ve dnech 18.11.2013 - 19.11.2013 a 24.03.2014 - 26.03.2014.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:

I. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2013 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
• Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• § 6 – Zadavatel nedodržel při postupu podle toho zákona zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, blíže specifikováno u písemnosti – Dokumentace k veřejným zakázkám.

II. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2013 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004  Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření – Město Hronov – za rok 2013 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku                                           23,16 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku                                                 17,36 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku       11,71 %

Na základě výše uvedeného závěru byla přijata tato opatření:
Referentka rozvoje města za přítomnosti tajemníka byla odborníkem proškolena, jak rozlišit vícepráce a práce nad rámec projektu. Tím bude do budoucna zabezpečeno případné odmítnutí prací nad rámec projektu, nebo naopak jejich přijetí a soutěžení.

Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření
v hospodářské činnosti.

V hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření po zdanění zisk ve výši
Kč 304.236,93. Navrhujeme jej převést na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let a prozatím neurčovat konkrétní využití.
 
Vypořádání výsledků hospodaření u příspěvkových organizací:

   a) ZUŠ Hronov vykázala zisk Kč 529,93, který doporučuje převést do rezervního fondu školy.
       
    b) DDM Domino Hronov skončilo hospodaření ziskem ve výši Kč 31.146,08. Tento zisk navrhují vypořádat takto: 80 %, tj. Kč 24.916,86 převést do fondu odměn a 20 %, tj. Kč 6.229,22 do rezervního fondu. Uvedený postup je v souladu se zákonem, dle zákona č. 250/2000 Sb., § 32, lze do fondu odměn převést max. 80 % zlepšeného hospodářského výsledku.
       
    c) DO ve stáří Justynka Hronov vykázala zisk Kč 87.142,70. Navrhuje jej převést do rezervního fondu a použít na úhradu užívání programu Cygnus, dále na úhradu položení nových koberců ve vstupní hale a G-klubu domova a dvou kancelářích.
       
    d) Kulturní a informační středisko Hronov vykázalo zisk ve výši Kč 21.064,13, který navrhují převést do rezervního fondu organizace.
               
    e) Mateřská škola Hronov -  Velký Dřevíč vykázala zisk ve výši Kč 41.018,60, který navrhuje převést do rezervního fondu a částku použít na zakoupení jídelních stolů a židlí do jídelny pro ZŠ a obložení stěn ve třídě a ložnici v 1. poschodí.
     
     f) Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, skončila hospodaření v roce 2013 ziskem ve výši Kč 290.259,09, který ředitelka navrhuje převést do rezervního fondu a využít na dovybavení zahrady.
       
     g) Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod vykázala ztrátu ve výši Kč 80.071,35. Vedení školy navrhuje ztrátu pokrýt čerpáním rezervního fondu (v rezervním fondu tvořeném ze zlepšeného výsledku je zůstatek Kč 408.581,68).
       
     h) Základní škola Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod vykázala zisk Kč 71.316,19. Zisk navrhují převést do rezervního fondu a využít k dovybavení učeben a sborovny nábytkem a k modernizaci učebních pomůcek.

Tento materiál projednala rada města na svém jednání dne 11.06.2014 a doporučila jej zastupitelstvu schválit.

Na jednání se dostavil Ing. Jaroslav Jeništa, přítomno 16 členů.

Předsedkyně finančního výboru Ing. Ivana Andršová informovala o tom, že materiály k závěrečnému účtu města byly projednány dne 18.6.2014 ve finančním výboru. FV dal doporučení zastupitelstvu, aby ponechalo zisk příspěvkovým organizacím, které si jej převedou do rezervního fondu a použijí dle vlastního uvážení.

V roce 2012 vykázala Základní škola a Mateřská škola Hronov ztrátu i v loňském roce došlo k vykázání ztráty. Proto se předsedkyně FV dotázala ředitelky, co tuto ztrátu způsobilo. Paní ředitelka Mgr. Věra Řehůřková sdělila, že je velmi těžké v tak velkém rozpočtu, jaký škola má, pohlídat přesně úhradu faktur, aby nebyl překročen rozpočet. Nad rámec plánovaného rozpočtu potřebovala škola finanční prostředky hlavně na dovybavení další třídy v mateřské škole ve Zbečníku. Uvedla, že se škola snaží finančními prostředky neplýtvat, ba naopak. Například se podařilo získat finanční prostředky z MŠMT na část mzdových nákladů na školního psychologa.

Paní starostka k zápisu z finančního výboru uvedla, že se s paní předsedkyní před jednáním ZM dohodly, že zápis vezme ZM na vědomí a bude akceptovat doporučení finančního výboru. Paní předsedkyně toto potvrdila a s návrhem souhlasila.


Návrh usnesení:
1) ZM schvaluje závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s výhradou:
Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2013 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
• Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
• § 6 – Zadavatel nedodržel při postupu podle toho zákona zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, blíže specifikováno u písemnosti – Dokumentace k veřejným zakázkám.
 Na základě výhrady byla k nápravě zjištěných chyb a nedostatků přijata tato opatření:
Referentka rozvoje města za přítomnosti tajemníka byla odborníkem proškolena, jak rozlišit vícepráce a práce nad rámec projektu. Tím bude do budoucna zabezpečeno případné odmítnutí prací nad rámec projektu, nebo naopak jejich přijetí a soutěžení – 16 pro
   
2) ZM schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2013, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 304.236,93.  Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let – 16 pro

3) ZM schvaluje výsledek hospodaření Základní umělecké školy Hronov, která vykázala zisk Kč 529,93. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 16 pro 
       
4) ZM schvaluje výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Domina Hronov, kterým je zisk ve výši Kč 31.146,08. Zisk bude vypořádán takto: 80 %, tj. Kč 24.916,86, bude převedeno do fondu odměn a 20 %, tj. Kč 6.229,22, bude převedeno do rezervního fondu – 16 pro 
        
5) ZM schvaluje výsledek hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov, který vykázal zisk Kč 87.142,70. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus, dále na úhradu položení nových koberců ve vstupní hale a G-klubu domova a dvou kancelářích – 16 pro 
                
6) ZM schvaluje výsledek hospodaření Kulturního a informačního středisko Hronov, které vykázalo zisk ve výši 21.064,13. Zisk bude převeden do rezervního fondu - 16 pro 
        
7) ZM schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov - Velký Dřevíč, kterým je zisk ve výši Kč 41.018,60. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na zakoupení jídelních stolů a židlí do jídelny pro základní školu a obložení stěn ve třídě a ložnici v 1. poschodí – 16 pro 
        
8) ZM schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, která skončila hospodaření v roce 2013 ziskem ve výši Kč 290.259,09. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využit na dovybavení zahrady – 16 pro
 
 9) ZM schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, kterým je ztráta ve výši Kč 80.071,35. Ztráta bude vypořádána z rezervního fondu školy – 16 pro 
      
10) ZM schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, kterým je zisk Kč 71.316,19. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využit k dovybavení učeben a sborovny nábytkem a k modernizaci učebních pomůcek – 16 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru, zápis přílohou – 16 pro

Zastupitelstvo města schvaluje doporučení FV – ustanovit jednotnou formální úpravu pro výkazy hospodářské činnosti příspěvkových organizací s tím, že ředitel okomentuje nejvyšší položky na příjmové i výdajové straně – 16 pro

Rozpočtová opatření č. 04/2014 – materiál č. 67
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 04/2014 dle přílohy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 04/2014 dle přílohy – 16 pro


4. Majetkové záležitosti

Záměr prodeje pozemku p. č. 1084/54 k. ú.  Hronov – materiál č. 48
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal žádost o koupi pozemku p. č. 1084/54 o výměře 462 m2 v k. ú. Hronov.  Pozemek má sloužit k výstavbě rodinného domu.  
V územním plánu je pozemek určený k bytové zástavbě. Pozemek navazuje na další pozemky v majetku města Hronova, které jsou rovněž v územním plánu určeny k bytové zástavbě a na kterých je v současné době zahrádkářská kolonie.     
V pozemku jsou uloženy sítě – podle dostupných podkladů, není překážkou prodeje, ale může být omezující pro stavbu.   

Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku Kč 8 894,58 je to vyhlášková cena určena vzhledem k tomu, že je pozemek v katastru nemovitostí vedený jako orná půda.

Odbor výstavby z hlediska územního plánu upozorňuje na nevyřešený přístup pro celou oblast určenou k zástavbě a prodej pozemku nedoporučuje.

Technické služby prodej nedoporučují, nastaly by problémy s úklidem sněhu a s parkováním vozidel.

Odbor majetek prodej nedoporučuje. V prostoru mezi pozemkem 1084/54 a sousední zástavbou č. p. 404 je umístěna také trafostanice. Prodejem pozemku se může možnost vybudování přístupu zkomplikovat. Na části pozemku k prodeji je zřízeno parkoviště o rozloze cca 65 m2. 

Usnesení RM č. 10/2014 ze dne 23.4.2014, bod 15/10
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1084/54 o výměře 462 m2 v k. ú. Hronov – 16 proti

Záměr prodeje pozemku p. č. 757/1 k. ú. Hronov – materiál č. 49
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal žádost o koupi pozemku p. č. 757/1 o výměře 279 m2 v k. ú. Hronov. Pozemek má sloužit k připojení k zahradě ve vlastnictví žadatele. 
V územním plánu je pozemek určený k bytové zástavbě. Pozemek navazuje na další pozemky v majetku města Hronova, které jsou rovněž v územním plánu určeny k bytové zástavbě a všechny sousedí s areálem v Dolíčku.    
V pozemku nejsou uloženy sítě – podle dostupných podkladů.   

Cena prodeje pozemku 
Účetní hodnota pozemku je Kč 1 294,40, je to vyhlášková cena určena vzhledem k tomu, že je pozemek v katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost.

Odbor výstavby z hlediska územního plánu upozorňuje na nepřístupnost pozemků v majetku města Hronova, prodej předmětného pozemku má z tohoto hlediska význam pro žadatele, který přímo sousedí s tímto pozemkem. Prodejní cena pozemku by měla být ve výši ceny stavebního pozemku, cca Kč 600,--/m2.

Odbor majetek prodej nedoporučuje.

Usnesení RM č. 11/2014 ze dne 14.5.2014, bod 18/11
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 757/1 o výměře 279 m2 v k. ú. Hronov – 16 proti

Prodej části pozemku p. č. 1084/3 (nově p. p. č. 1084/75 a 1084/76) k. ú. Hronov – materiál č. 51
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé mají po vzájemné dohodě zájem o koupi části pozemku p. č. 1084/3.
Byl zhotoven geometrický plán, žadatelé mají zájem o koupi části pozemku p. č. 1084/3 o výměře 167 m2 (pozemek 1084/75) ke zřízení plochy pro odstavení vozidla a žadatel má zájem o koupi části pozemku p. č. 1084/3 o výměře 33 m2 (pozemek 1084/76) ke zřízení přístupu ke své nemovitosti.
Pozemek je druhem pozemku ostatní plocha, v územním plánu je lokalita vedena jako plochy občanské vybavenosti a částečně zeleně podél komunikace – přípustné využití území je například - odstavné a parkovací plochy. V části pozemku k prodeji nejsou uloženy sítě. 
 
Cena prodeje pozemku  
Lokalita určená k výstavbě občanské vybavenosti a zeleně, účetní hodnota pozemku Kč 5,37/m2. Vyhlášková cena základního stavebního pozemku pro Hronov je Kč 76,--/m2.

Usnesení RM č. 8/2014 ze dne 17. 3. 2014, bod 29/8
RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 3/2014 ze dne 23. 4. 2014, bod 6/3
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 7. 5. 2014 do 23. 5. 2014, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.

Usnesení RM č. 12/2014 ze dne 28. 5. 2014, bod 20/12 a 21/12
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
1) ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/2014 na pozemek p. č. 1084/75 o výměře 167 m2 v k.ú. Hronov s cenou prodeje Kč 90,--/m2, celkem Kč 15030.--. Kupní smlouva přílohou – 16 pro

2) ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 10/OM/2014 na pozemek p. č. 1084/76 o výměře  33 m2 v k.ú. Hronov s cenou prodeje Kč 90,--/m2, celkem Kč 2970.--. Kupní smlouva přílohou – 15 pro, 1 se zdržel

Změna PRVK Velký Dřevíč – informace z jednání dne 3.6.2014 – materiál č. 52
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v současné době projednává změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVK) týkající se města Hronov – m. č. Velký Dřevíč. Změna PRVK spočívá v  zachování stávajícího stavu odvážení a likvidace odpadních vod oproti navrženému řešení v PRVK z roku 2004, kde je navržena výstavba gravitační, splaškové kanalizace s odvedením odpadních vod na ČOV Náchod.
O změnu požádala společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. se souhlasem Zastupitelstva města Hronova. Krajský úřad svolal na dne 3.6.2014 pracovní jednání v dané věci. Pracovní jednání za účasti zástupců krajského úřadu, dotčených subjektů, zástupců města a MěÚ se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ Hronov.
Podrobný záznam z jednání měli členové ZM k dispozici.
Závěrem jednání bylo dohodnuto prověření cen jednotlivých variant odkanalizování Velkého Dřevíče (VaK Náchod x Ing. Březina) a posouzení další varianty odkanalizování prostřednictvím hnízdových čistíren.
Další jednání v této záležitosti se uskutečnilo na Krajském úřadě KHK v pondělí 16. 6. 2014, za město se jej zúčastnila starostka. Také z tohoto jednání měli členové ZM zápis k dispozici.

Ing. Karel Jára sdělil, že se domnívá, že by vedení města mělo přehodnotit situaci a dovybudovat kanalizaci pro Velký Dřevíč.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci z pracovních jednání dne 3.6.2014 a 16. 6. 2014 ve věci projednání změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje týkající se města Hronov – m. č. Velký Dřevíč – 16 pro

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 54
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
OM předložil informaci k prodeji domů v majetku města.

1. dům č.p.107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18.6.2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č.p.107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o. zatím není potvrzen vážný zájemce.

2. dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
Dle sdělení realitní kanceláře Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD zatím není žádný vážný zájemce o koupi domu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 16 pro

Informace o investičních akcích – materiál č. 55
OM předložil informaci o investičních akcích. Materiál byl okomentován Ing. Lenkou Vítovou.

1/ Rekonstrukce kanalizační přípojky pro ZŠ Zbečník č. p. 210, Hronov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy kanalizační přípojky pro objekt ZŠ ve Zbečníku a její napojení na nově budovanou veřejnou kanalizaci. V rámci prací bude vyměněno stávající kanalizační potrubí za nové, zrušeny dva stávající septiky, dojde k propojení kanalizačního potrubí mimo tyto septiky a k vybudování nových kanalizačních šachet. Součástí stavebních prací je osazení odlučovače tuků pro kuchyň.
Je zpracována projektová dokumentace Ing. Buriánkem, vydán územní souhlas a byla vyhlášena výzva k podání nabídek s termínem 17.6.2014. Předpokládaný termín realizace 11.7.2014 až 18.8.2014. Předpokládaná cena Kč 450 000,--bez DPH.

2/ Revitalizace sídelní zeleně města Hronov
Dne 18.3.2014 město obdrželo akceptaci žádosti o dotaci (ošetření stromů, nákup a výsadba nových stromů, stavební práce - rekultivace zpevněných a degradovaných ploch v parku A. Jiráska, založení trávníků). Práce se týkají  různých lokalit města. V současné době už víme (zatím ne písemně), že nám byla dotace přiznána. Celkové předpokládané výdaje projektu se pohybují ve výši Kč 9 951 410,--vč. DPH, z toho spoluúčast města je Kč 2 487 852,--vč. DPH (25%).
V současné době je poptán organizátor nadlimitní veřejné zakázky. Upřesňuje se projektová dokumentace stavebních prací. Když vše půjde dobře, tak v prosinci 2014 by mohla být podepsána smlouva o poskytnutí dotace se SFŽP. Předpoklad ukončení realizace do poloviny r. 2015.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 16 pro

Záměr prodeje pozemku p. č. 1496 k. ú. Hronov – materiál č. 57
Žadatel podal žádost o koupi pozemku p. č. 1496 o výměře 5117 m2 v k. ú. Hronov. Pozemek chce využít jako přístup k bunkru, který se nachází poblíž na sousedním lesním pozemku v majetku ČR. Současně podal i žádost o nájem pozemku, pro případ, že by nevyšla koupě. Žadatel má zájem o koupi bunkru a koupí nebo pronájmem pozemku si chce zajistit přístup k bunkru.
Žadatel 2 podal stejné žádosti ze stejného důvodu jako žadatel.      
V současné době je pozemek vedený jako orná půda.  
V územním plánu je pozemek vedený jako zatravněná plocha.    

Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku je Kč 14560,60 (Kč 2,84/m2), vzhledem k tomu, že se jedná o zemědělskou půdu. Tržní hodnota pozemku bude o něco vyšší, řádově v korunách až desetikorunách za 1 m2. 
Odbor výstavby vzhledem k současné nízké prodejní ceně prodej nedoporučuje. Pozemky se nacházejí u hlavní komunikace, v budoucnu je zde pravděpodobná možnost zřízení 1 – 2 stavebních míst.

Usnesení RM č. 10/2014 ze dne 23. 4. 2014, bod 14/10
RM nedoporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1496 o výměře 5117 m2 v k. ú. Hronov – 16 proti

Prodej pozemku p. č. 1226 a 1295/4 k. ú. Zbečník – materiál č. 58
Žadatelé podali žádost o koupi pozemku p. č. 1226 o výměře 237 m2 a pozemku p. č. 1295/4 o výměře 12 m2 v k. ú. Zbečník.   
Pozemek p. č. 1226 je částečně zelenou plochou a částečně nádvořím, je zaplocený, veřejně nepřístupný, uvnitř areálu rodinných domů. Přístupová komunikace k RD č. p. 80, 126 a 363 vede od hlavní silnice po pozemku p. č. 190, který je ve vlastnictví žadatelů. Pozemek 1226 jako přístupová komunikace neslouží.
Pozemek p. č. 1295/4 se nachází na účelové komunikaci vedoucí od hlavní silnice a leží mezi dvěma pozemky, které jsou ve vlastnictví žadatele.
Oba pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace.   
V územním plánu jsou pozemky vedené jako komunikace.  
V pozemcích nejsou uloženy sítě – podle dostupných podkladů.   

Cena prodeje pozemků
Účetní hodnota pozemku 1226 je Kč 17500,--, účetní hodnota pozemku 1295/4 je Kč 720,--.  
Učetní hodnota pozemků odpovídá vyhláškové ceně, která nemusí odpovídat ceně tržní.
Odbor majetek doporučuje prodej, protože v tomto případě nedojde k ohrožení přístupu nebo příjezdu pro ostatní nemovitosti, protože přístup a příjezd k předmětným pozemkům je pouze přes pozemky ve vlastnictví žadatele nebo obou žadatelů.

Usnesení RM č. 8/2014 ze dne 17. 3. 2014, bod 28/8
RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 3/2014 ze dne 23. 4. 2014, bod 7/3
ZM schválilo záměr prodeje.

Záměr prodeje byl zveřejněný od 7. 5. 2014 do 23. 5. 2014, žádný jiný zájemce se nepřihlásil. Odbor majetek navrhuje cenu prodeje ve výši Kč 18220,--.

Usnesení RM č. 12/2014 ze dne 28. 5. 2014, bod 19/12 :
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 8/OM/2014 na pozemek p. č. 1226 o výměře 237 m2 a pozemku p. č. 1295/4 o výměře 12 m2 v k. ú. Zbečník. Cena prodeje je Kč 18220,--. Kupní smlouva přílohou – 16 pro

Záměr prodeje pozemků p. č. 368/7 a 368/23 k. ú. Velký Dřevíč – materiál č. 59
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemků p. č. 368/7, 368/23 v k. ú. Velký Dřevíč. Pozemky chce využít k zalesnění.  
Pozemek p. č. 368/7 o výměře 2330 m2 a pozemek p. č. 368/23 o výměře 1527 m2 jsou vedené v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, v územním plánu jako zatravněné plochy. Na obou pozemcích je značný porost bříz. Žadatel má záměr zalesnění na těchto pozemcích.
Žadatel předložil znalecký posudek – ocenění pozemků a navrhuje tuto cenu jako cenu kupní, ve výši Kč 8340,--. 
Žadatel předložil stejnou žádost v roce 2009, RM prodej nedoporučila, ZM prodej neschválilo. RM uložila OM oslovit pana Soldána se žádostí o posouzení možnosti zalesnění pozemků.
OV a OM souhlasí s odprodejem pozemku p. č. 368/7 a 368/23. Jedná se o poměrně malou výměru. Pozemky nenavazují na další pozemky v majetku města Hronova, kromě pozemku p. č. 368/26, který je vedený jako komunikace v katastru nemovitostí i v územním plánu.

Usnesení RM č. 9/2014 ze dne 2. 4. 2014:
Doplnit informace – cenu dřevin a doporučení pana Soldána.

Ve znaleckém posudku je uvedena cena porostů Kč 4.477,87, cena zemědělských pozemků Kč 3. 857,--, rekapitulace celkem Kč 8.340,--.
Pan Soldán odhadl hodnotu dřeva v ceně paliva na Kč 10.000,-- a prodej pozemků vzhledem ke špatné dostupnosti a  zanedbanosti doporučuje.
Žadatel doručil doplnění ke své žádosti. Uvádí, že souhlasí s navýšením kupní ceny na jeden a půl až dvojnásobek odhadní ceny.

Usnesení RM č. 12/2014 ze dne 28. 5. 2014, bod 18/12:
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje s minimální cenou prodeje Kč 50000,--.

Ing. Ivana Andršová se dotazovala, jak rada města dospěla k navýšení prodejní částky na Kč 50 000,-
Pan místostarosta odpověděl, že rada zvážila další vyjádření a hodnotu porostu a proto cenu navýšila.
Mgr. Petr Málek uvedl, že dle jeho názoru je cena příliš vysoká, souhlasí s cenou odhadní a navrhl cenu záměru snížit na Kč 30 000,--.

Pan místostarosta dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Petra Málka.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 368/7 o výměře 2330 m2 a p. p. č.  368/23 o výměře 1527 m2 v k. ú. Velký Dřevíč. Minimální cena prodeje je Kč 30.000,-- - 8 pro, 8 proti

Návrh nebyl přijat, pan místostarosta dal tedy hlasovat o původně předloženém návrhu, který doporučila zastupitelstvu schválit rada.

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 368/7 o výměře 2330 m2 a p. p. č.  368/23 o výměře 1527 m2 v k. ú. Velký Dřevíč. Minimální cena prodeje je Kč 50.000,-- - 8 pro, 7 proti, 1 se zdržel

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1 k. ú. Rokytník – materiál č. 60
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1830 m2. Pozemky chtějí využít jako pastvinu. Dle vyjádření ŽP v Náchodě, lze na žádost majitele vyjmout pozemek z lesních pozemků a změnit kulturu.
Pozemek p. č. 1 o výměře 8140 m2 je lesní pozemek, vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu. Podle porostní mapy je zde les se stářím stromů 61 – 80 let.
Pan Soldán doporučil prodat tuto část lesa za odhadní cenu určenou znalcem.
Pan Balcar, vedoucí technických služeb, doporučil ponechat cca 3 metry od nádrže v majetku města z důvodu přístupu a potřeby údržby.
Prodejní cena bude určena znalcem a náklady budou promítnuty do ceny. GP zajistí a uhradí žadatel.

Odbor majetek navrhuje zvážit eventuelní prodej včetně vodní nádrže (problémy s odtokem a údržbou), případně celého pozemku, na který nenavazuje další městský pozemek. Z jedné strany jsou lesy ČR, z druhé je komunikace ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Některé stromy musely být káceny z důvodu bezpečnosti.

Usnesení RM č. 13/2014 ze dne 11. 6. 2014:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1 v  k. ú. Rokytník o výměře cca 1760 m2 – 15 proti, 1 se zdržel

Informace o přípravách na dostavbu Sálu J. Čapka na MěÚ – materiál č. 62
Předložený materiál okomentoval pan tajemník.
V roce 1999 byla dokončena stavba Sálu Josefa Čapka, ale jeho přední část (směrem do náměstí) prozatím dostavěna nebyla, a to hlavně z finančních důvodů. Navíc se hledalo i smysluplné využití této rozestavěné budovy. Původně zde měl být umístěn městský úřad, ale od tohoto záměru se ustoupilo – probíhala reforma veřejné správy, nebylo známo, jak velký nebo jak malý úřad vlastně město Hronov bude mít.

V souvislosti s přípravou projektů na další programovací období 2014 – 2020 byla ustanovena pracovní skupina na přípravu projektů (zápisy z jednotlivých schůzek jsou členům ZM zasílány). Jedním z úkolů, který z jejich jednání vzešel, bylo připravit dostavbu Sálu Josefa Čapka se smysluplným využitím. Protože se v současné době městský úřad nachází ve třech budovách (bez technických služeb), a to ve dvou budovách na náměstí č. p. 4 a č. p. 5 a sociální odbor v Kalinově domě, začali jsme se opětovně zabývat myšlenkou, že by nedostavěná budova SJČ mohla sloužit modernímu úřadu. Stávající prostory, ve kterých je úřad umístěn, modernímu pojetí městského úřadu vůbec neodpovídají (chybí bezbariérový přístup, místnost pro obřady nemá klimatizaci, rozdělení do několika budov komplikuje komunikaci i řízení atd.).

Úvahy k záměru:
• Nový úřad pro všechny pracovníky MěÚ by vznikl dostavbou SJČ, výjimkou by byla pečovatelská služba, která by zůstala v Kalinově domě, a pracovníci technických služeb.
• Předběžně bylo spočítáno, kolik prostoru je pro nový úřad potřeba a zda se úřad do přístavby SJČ „vejde“ – ano, prostor je dostačující.
• Budova Radnice (č. p. 5) – záleží na rozhodnutí města, zda si ji ponechá a bude dále pronajímat nebo zda ji nabídne k prodeji
• Budova U zeleného stromu (č. p. 4) – stejně jako u budovy radnice

Prvotní nápad na dostavbu Sálu J. Čapka na nový MěÚ byl takový, že vyhlásíme architektonickou soutěž. Byl zpracován materiál předpokládaného postupu, který se řídí Komorou architektů a její směrnicí pro architektonické soutěže. Tento materiál byl předložen stavební komisi na jejím jednání dne 19.5.2014. Stavební komise se shodla na tom, že by se měla udělat soutěž, ale ne v součinnosti s Komorou architektů, ale podle vnitřní směrnice s tím, že by se dodavatel PD zvlášť soutěžil na vítěznou studii. Zde nebyl názor zcela jednotný, zda by to bylo možné vzhledem k autorskému zákonu. Dále pak bylo konstatováno, že arch. soutěž v součinnosti s komorou architektů obnáší finanční prostředky cca 300 tis. Kč celkem za první tři studie a může se stát, že vyhraje studie, která se obecně zastupitelům a občanům nebude líbit. Je to proto, že odbornou porotu navrhuje Komora architektů a zastoupení města je v ní menšinové. Je pravda, že investor může stavět podle jakékoliv studie, ale vítěz bere nejvyšší odměnu. Určený autor studie pak vypracovává PD za úplatu jím stanovenou v relaci cca 4 – 10 % z předpokládané ceny realizace stavby, což je dost velký rozsah, vzhledem k hodnotě takovéto stavby.

S odborníkem na výběrová řízení a soutěže Ing. Tomkem bylo vše konzultováno a ten doporučil vyhnout se výběrovému řízení v duchu zákona o VZ a přímo si objednat za úplatu cca Kč 10 000,- pro každého autora studii a tu zaplatit. Ta by byla vlastnictvím města a podle vítězné studie by se pak soutěžil dodavatel PD. Tato podmínka by byla stanovena přímo v objednávce.
Pamětníci ve stavební komisi si ale vzpomněli, že architektonická soutěž s tímto zadáním zde již cca před 17 lety proběhla a na půdě č. p. 4 by měly být nějaké makety. Ty byly na půdě skutečně objeveny - celkem 3 makety, jedna poškozená, dvě celkem slušné.
Zmíněné makety byly „oprášeny“, a to doslova, a představeny na jednání ZM 25.6.2014 spolu s texty a fotografiemi i případných dalších, na půdě nalezených studií.

Do současné chvíle pracoval úřad na myšlence dostavět SJČ pouze v rámci svých kapacit v součinnosti se stavební komisí. Pokud by měly práce na přípravě realizace pokračovat, pak je nutné, aby tento záměr zastupitelstvo schválilo. Pokud se tak stane, budou o jednotlivých krocích zastupitelé informováni stejně, jako je tomu u jiných projektů a investičních akcí. Práce na přípravě si vyžádají několik měsíců. Pokud má město zájem získat na tuto akci finanční prostředky z evropských fondů, pak by nemělo otálet s její přípravou.
Ve výlučné pravomoci zastupitelstva je rozhodnout o tom, k jakému účelu bude budova využita. O případných dalších návrzích jsou členové pracovní skupiny připraveni diskutovat.

RM vzala informaci na vědomí na svém jednání dne 11. 6. 2014.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje, aby byly zahájeny práce na záměru dostavby Sálu Josefa Čapka na nový Městský úřad Hronov – 14 pro, 2 se zdrželi

Paní starostka se zeptala Mgr. Věry Bartošové a Mgr. Olgy Líbalové, které se zdržely hlasování, zda mají nějaký jiný návrh na dokončení Sálu Josefa Čapka.
Mgr. Bartošová uvedla, že dle jejího názoru by mělo o tak závažné věci rozhodnout nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.
Mgr. Líbalová kolegyni Bartošovou v jejím názoru podpořila. Dále uvedla, že neví, proč by mělo město s přípravou s ohledem na evropské peníze pospíchat, když se v minulosti o získání peněz vůbec nesnažilo. Například mohlo čerpat na výstavbu výtahu, aby byl úřad bezbariérový.
Paní starostka k tomu uvedla, že město o finanční prostředky z programu revitalizace městských center žádalo a získalo 60 mil. korun na rekonstrukci náměstí.

Bezúplatný převod majetku AFK Hronov – materiál č. 66
Materiál okomentoval pan místostarosta.
V letech 2010, 2012 proběhla jednání o možnostech investic do areálu fotbalového stadiónu, případném převodu majetku. Během jednání bylo zjištěno, že převod majetku je možný až v roce 2014.
Na jaře letošního roku byla jednání obnovena. Neutěšený stav tribuny a obvodové zdi je třeba v nejbližší době začít řešit. Jiná možnost než převod majetku na město se nenašla.
Oddíl AFK Hronov zaslal prvotní návrh s několika podmínkami, které by v rámci převodu chtěl zapracovat do smlouvy. OM se s návrhem a znaleckým posudkem seznámil. Vytvořil k jednotlivým bodům komentář, prošel položky znaleckého posudku.
Proběhla také první společná schůzka se zástupci AFK, na které byly jednotlivé body postupně projednány, zástupci města i AFK si vzájemně vysvětlili své záměry i možnosti.

AFK Hronov předložil znalecký posudek, který obsahuje:

oddíl 1 -  vyčísleno na 2.193.629,49 Kč

- úprava tréninkové fotbalové hřiště (úprava povrchu vegetační pro tělovýchovu, nekrytá) – na pozemku p. č. 408/2
- pozemek p. č. 408/2 (plocha hřiště je stavebně upravená, zatravněná, na pozemku jsou inženýrské stavby, nejsou trvalé porosty, oplocení není předmětem ocenění) 
- pozemek p. č. 408/3 (společný dvůr, na pozemku stojí plechová střídačka, na pozemku nejsou stavby ani trvalé porosty)

oddíl 2 – vyčísleno na 5.571.263,22 Kč

- běžecká dráha na pozemku p. č. 410/1 (povrch škvárový)
- hlavní fotbalové hřiště na pozemku p. č. 410/1 (povrch vegetační)
- trvalé travní porosty (3 břízy) 
- pozemek p. č. 410/1 (sportoviště a rekreační plocha)

Celková cena 7.764.890,-- Kč.

Připomínky a návrhy odboru majetek a zimního stadionu k některým bodům návrhu AFK Hronov
1) Bezplatné užívání do doby umoření, vyměřit nájemné.
(minimálně na 100 let)
2) Ošetřit podmínky skladování, pojištění proti odcizení a poškození věcí. Město za uskladněné věci nebude odpovídat.
(budova je pojištěná, vlastní majetek si pojistí AFK – podobně řešeno na ZS)
3) Využití plochy by mělo být maximální, v těch mezích, aby nedošlo k poškození trávníku.
(důležitá kvalita hřiště, např. školní turnaj řešit dle počasí a vyjádření AFK)
5) Musel by být správce.
(správce – řešit v rámci spolupráce odboru SRZ a Tech. služeb)
6) Podle zjištění stavu vybavení a zařízení, další jednání. Za služby vyměřen nájem (podobně jako v tělocvičnách), placení služeb – energií, rozpis hodin, evidence spotřeby, přípojka na internet ano, počítač a ostatní vybavení – viz bod 2), bezplatně do doby umoření.
7) Na chodníku před hlavním vstupem parkování – ne, již se zjišťovalo na DI, parkování 3 vozů – specifikovat. Další možnosti parkování předmětem jednání.
(řešeno DI – nelze)
9) a 10) Pouze jeden prodejce a to AFK nebo formou nájmu cizímu subjektu.
(město ne – možný pronájem – konkurence – v jednání)
11) Reklama vně stadionu – zeď je u hlavní komunikace, povolení reklam v první řadě podléhá policii ČR DI. Poplatky jsou správní (1000,- Kč, max. doba povolení 5 let) a místní v tomto případě na zdi není specifikován. Zábor na zemi je 500,- Kč/m2/rok. Podle rozměrů a provedení navíc může podléhat stavebnímu povolení. Město se může pokusit připravit omezenou plochu k umisťování plakátů, po prověření na DI.
Reklama uvnitř stadionu – určitým způsobem omezit rozsah a umožnit reklamu i pro jiné subjekty.
(dle povolení DI – řešit stejně jako na ZS – pronájem za symbolickou cenu pro AFK)
13) Investice v režii města.
  (nelze se zavázat – volby nový rozpočet, spoléhat na rozum nových zastupitelů -řešit nejdříve problematické – tribuna, oplocení)

• Kurzívou byly v materiálu uvedeny poznámky z jednání s AFK

Ing. Ivana Andršová se dotazovala, zda bude stadion sloužit široké veřejnosti.
Mgr. Josef Thér odpověděl, že dolní hřiště bude víceúčelové pro školy, horní hřiště po dohodě s AFK pro turnaje tak, aby se trávník neponičil. Horní hřiště je v současné době kvalitně udržováno. Opravila by se atletická dráha pro potřeby školy.

Na jednání se dostavil Mgr. Jan Šnajdr, přítomno 17 členů.

Petr Koleta uvedl, že by atletická dráha byla pro školáky potřeba. Dle jeho názoru je toto lepší řešení než upravovat areál Dolíčku nebo chodit běhat do parku.

Mgr. Petr Málek řekl, že atletická dráha škole chybí, uvedl by ji do takového stavu, aby se dráha nechala používat. Je několik způsobů jakými povrch dráhy upravit, ale například kvalitní tartanový povrch přijde na několik mil. korun. To dle jeho názoru v silách města nebude.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr převodu fotbalového stadionu z majetku AFK Hronov do majetku města Hronova – 17 pro

Výpověď nájemní smlouvy – Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o. – materiál č. 69
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
OM ve spolupráci s JUDr. Vrzáčkovou navrhl ukončení nájemní smlouvy ze dne 25.3.2004 včetně dodatku č. 1//11/05 ze dne 16.5.2011 na nemovitosti dům č. p. 193 se zastavěnou plochou a nádvořím parc. č. 136 o výměře 992 m² a domu čp. 912 se zastavěnou plochou a nádvořím parc. č. 137/2 o výměře 335,32 m² (část pozemku) v katastrálním území a obci Hronov, v Čapkově ulici se Střední školou hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov, s.r.o., Čapkova 193, 549 31 Hronov, IČ 48153281 výpovědí dle čl. IX, třetí odstavec. V tomto případě je výpovědní lhůta dvouměsíční.

Výpověď je navrhována z důvodu prodlení nájemce s placením nájemného a zálohy na služby. Poslední úhrada byla provedena v dubnu 2014. K dnešnímu dni škola dluží:
- vyúčtování služeb za r. 2013     Kč   46 962,--
- nájem a zálohu na služby za květen, červen 2014  Kč 125 534,--

Dle poslední informace PhDr. Ludvíka Vomáčky, CSc. (jednatele školy) bude předán k 18.7.2014 soudu návrh na insolvenci. Do středy 18.6.2014 měl p. Vomáčka poslat oficiální zápis, že se tak opravdu stane. V zápise mělo být uvedeno jakým způsobem a za jakých podmínek by předali městu kuchyň a jídelnu ještě před insolvencí. Ani po urgenci p. místostarosty do dnešního dne od p. Vomáčky žádná zpráva nepřišla. Komunikace je špatná a není tedy úplně jasné, co škola a jak zamýšlí.

JUDr. Eva Vrzáčková uvedla, že město má špatné informace, a protože se domníváme, že dojde k prohlášení insolvence, je nutné tento materiál schválit. Proč o tom rozhodnout nyní? Protože za hotelovou školu, pokud dojde k prohlášení insolvence, nastoupí insolvenční správce, který bude jednat za školu. Protože potom již nebude mít město možnost ukončit smlouvu z důvodu neplacení nájmu. Insolvenční správce může dát výpověď dle smlouvy, kdy je výpovědní doba 1 rok. Proto, aby město mělo uvolněné prostory k zařízení kuchyně, je nutné dát výpověď teď, než bude vyhlášena insolvence. Město musí předejít budoucím problémům a také udělat vše pro to, aby nedocházelo k navýšení pohledávky.

Starostka informovala, že se konalo jednání s paní ředitelkou Thérovou i panem jednatelem Vomáčkou. Nic z toho na čem se město domluvilo na jednání, nebylo splněno. Po opakovaném urgování městu jednatel neodpovídá, nebere telefony. Město čekalo písemné stanovisko po jednání s právníky a orgánů Svazu českých a moravských spotřebních družstev. Do dnešního dne nic nepřišlo. Prohlášení jednatele Vomáčky o insolvenci městu poskytli zaměstnanci hotelové školy. Město samo žádné oficiální stanovisko ani vyjádření nemá, a to ani od ředitelky ani od jednatele.

Mgr. Olga Líbalová se dotazovala, od kterého data běží výpověď. JUDr. Vrzáčková sdělila, že výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce po doručení.

Ing. Vítová uvedla, že náhradní stravování řešila s pracovnicí z hygieny. Prohlédly si několik možných prostor a navrhly náhradní variantu – stravování dětí ve foyeru Sálu Josefa Čapka. S tím by souvisela změna užívání prostor a používání prostorů, které má pronajaté pan Šťavík.

Mgr. Olga Líbalová se dotazovala, odkud budeme dovážet jídlo pro stravování dětí. Mgr. Věra Řehůřková jednala s ředitelem školy z Velkého Poříčí. Jsou i další firmy, které by stravu pro děti zajistily, např. pan Matyska z jídelny Wikov.
Mgr. Jan Šnajdr uvedl, že jídelna v náchodské Raisově ulici má také dostatečné kapacity, je možné se na její pracovníky obrátit.

Vystoupila paní Edita Štirandová, zaměstnankyně hotelové školy. Tlumočila rozhořčení zaměstnanců, kteří nevědí, co se bude dál dít. Paní ředitelka jim sdělila, že nevyplatí výplaty za červen a ani odstupné. Zaměstnanci napsali dopis panu Vomáčkovi i na SČMSD a hned se ozvali a sjednali si se zaměstnanci schůzku. Ta se uskuteční v pondělí 30. 6. 2014.

Mgr. Olga Líbalová se dotazovala, jak bude zajištěno ubytování pro Jiráskův Hronov. JUDr. Eva Vrzáčková sdělila, že budova internátu je v majetku SČMSD Praha, kterému byl zaslán návrh nájemní smlouvy. Dosud není smlouva podepsána a nikdo se k ní ani nevyjádřil.
Paní starostka informovala, že záložní variantou by mohlo být ubytování v internátu ve Velkém Poříčí.

Mgr. Věra Řehůřková poděkovala kuchařkám z hotelové školy za to, v jakých podmínkách se snaží pro žáky vařit.

Návrh usnesení:
1. ZM schvaluje výpověď nájemní smlouvy ze dne 25.3.2004 včetně dodatku č. 1//11/05 ze dne 16.5.2011 na nemovitosti dům č.p. 193 se zastavěnou plochou a nádvořím parc. č. 136 o výměře 992 m² a domu č.p. 912 se zastavěnou plochou a nádvořím parc. č. 137/2 o výměře 335,32 m² (část pozemku) v katastrálním území a obci Hronov, v Čapkově ulici  uzavřené se Střední školou hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov, s.r.o., Čapkova 193, 549 31 Hronov, IČ 48153281 dle čl. IX, třetí odstavec. Výpovědní lhůta je dvouměsíční – 17 pro
2. ZM pověřuje radu města k veškerým jednáním spojeným s ukončením činnosti Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov, s.r.o. a k  uzavření veškerých smluv s tímto spojených – 17 pro


5. Různé

Informace o propůjčení areálu Dolíček MŠ a ZŠ speciální NONA, o. p. s., Rašínova 313, Nové Město nad Metují – materiál č. 53
V závěru loňského roku se na vedení města obrátila ředitelka MŠ a ZŠ speciální NONA, o. p. s. Nové Město nad Metují Mgr. Milena Liskovská s žádostí, zda by se v Hronově našel vhodný prostor pro potřeby její speciální školy. Důvodem je ta skutečnost, že škola v Novém Městě nemá dostatečné kapacity pro to, aby uspokojila zájem rodičů přímo z Hronova a jeho okolí. Dalším důvodem je to, že rodiče, kteří v současné době děti do školy v Novém Městě nad Metují vozí, musí hradit měsíčně cca Kč 2.500,-- za společnou dopravu tranzitem.
Na začátku letošního roku se uskutečnila společná schůzka, které se zúčastnila starostka města, ředitelka ZŠ Hronov a ředitelka speciální školy. Při schůzce bylo konstatováno, že určité volné kapacity (třídy) by byly v budově na Palackého, ale muselo by dojít k poměrně složitému přeskupení stávajících tříd. Další místo, kde by bylo možné třídu speciální školy umístit, je areál stávající družiny v Dolíčku. Paní ředitelka Mgr. Milena Liskovská Turková si prostor prohlédla a konstatovala, že by byl pro její potřeby velmi vhodný. Mgr. Řehůřková uvedla, že je areál využíván jako odpolední družina, ale nebyl by problém ji přemístit do budovy školy na Palackého. Děti by zde měly vyhovující zázemí (učebnu, tělocvičnu, v blízkosti dětské hřiště apod.), přestěhování by nebylo komplikované.
Ředitelka speciální školy následně společně s odborem majetek prověřila na hygieně, zda by prostor v Dolíčku vyhovoval. Bylo konstatováno, že ano s podmínkou, že budou učiněna drobná opatření (výlevka, osvětlení). Za minimálních nákladů byla opatření realizována odborem majetek. Další případné úpravy a veškeré vybavení si dodá sama speciální škola, město ani základní škola nic hradit nemusí.
V současné době je tedy vše připraveno k tomu, aby od 1. září 2014 sloužil prostor dětem z NONY, tedy dětem z Hronova a blízkého okolí. Čeká se pouze na vyjádření MŠMT.
Rodiče dětí, které družinu využívají, byli o záměru informováni na rodičovském sdružení.

V souvislosti s ukončením činnosti hotelové školy se naskýtá možnost využít prostory budovy v majetku města č. p. 193 v Čapkově ulici pro třídu speciální školy. I tato možnost byla s ředitelkou NONY konzultována. V současné době musíme počkat, jak dopadne jednání s hotelovkou.

Rada města na svém jednání dne 11.6.2014 vzala informaci na vědomí.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o propůjčení areálu Dolíček MŠ a ZŠ speciální NONA, o. p. s. Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují – 17 pro

Strategický plán města Hronova – materiál č. 63
Paní starostka a pan místostarosta informovali dne 11. 6. 2014 členy rady o potřebě zpracovat Strategický plán města Hronova. Původní strategický dokument města „Strategie rozvoje města Hronova 2008 – 2013“ již není aktuální. V případě, že by město v novém programovém období 2014 – 2020 chtělo požádat o nějaké dotace, bude strategický dokument nezbytně potřebovat.
Vedení města oslovilo Ing. Jiřího Škodu z Východočeské rozvojové, s. r. o. Nové Město nad Metují, který se zabývá dotačním poradenstvím a regionálním rozvojem. V současné době například zpracovává strategické dokumenty pro Červený Kostelec, Nové Město nad Metují a také pro naši MAS Stolové hory. Reference měli členové ZM k dispozici. Právě proto byl osloven, protože spoustu dat, která budou potřeba pro zpracování strategie Hronova, má již k dispozici. To by zcela určitě snížilo náklady na pořízení strategického dokumentu, které se pohybují v řádu cca 200 až 230 tisíc pro město naší velikosti.
Ing. Jiří Škoda po jednání s vedením města zaslal svou nabídku na zpracování Strategického plánu města Hronova do roku 2020 – zastupitelé ji měli k dispozici. O přidělení zakázky konkrétnímu subjektu rozhoduje rada města. Zastupitelstvo by však mělo vyjádřit souhlas se záměrem Strategický plán města Hronova vypracovat.

Pan Koleta vznesl dotaz, kdo zpracovával původní strategii rozvoje a kolik zpracování stálo. Dle jeho názoru se jedná o kvalitní materiál.
Paní starostka sdělila, že jej vypracovala společně s panem místostarostou, město to nestálo nic. V současné době je však nutné pořídit dokument vyšší kvality, uskutečnit dotazníková šetření atd. To v silách vedení města v současné době není.

Ing. Karel Jára sdělil, že se mu zdá Kč 210 tis. za zpracování hodně. V minulém strategickém plánu mělo město kanalizaci pro Velký Dřevíč, která se neudělala.
Paní starostka reagovala tím, že ve strategii naopak nebylo cílem oddělení Velkého Dřevíče a Rokytníka od Hronova, které pan zastupitel připravoval.

Mgr. Olga Líbalová se dotazovala, jak se došlo k tomu, že to bude dělat Ing. Škoda. Paní starostka sdělila, že není zatím nikdo vybrán. Ještě nebylo rozhodnuto. Město vypíše poptávkové řízení, aby mělo porovnání ceny. Je to jenom vzor pro výběrové řízení, který byl zastupitelům předán, aby si mohli udělat představu o tom, co všechno by měl takový dokument obsahovat.

Mgr. Lenka Hlušková opustila jednání, přítomno 16 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje záměr vypracovat Strategický plán města Hronova do roku 2020 – 16 pro

Akce Zbečník
Slečna Michaela informovala členy zastupitelstva o aktuálním stavu „akce Zbečník“. Uvedla, že je vybudována kanalizace po hasičárnu. Za hasičárnou se dostala nová kanalizace do kolize se starou. Výstavba je v tomto místě přerušena kvůli staré kanalizaci. Ostatní informace dostávají členové ZM průběžně.

Paní starostka informovala o mnoha jednáních, která se vedou ohledně odstranění staré kanalizace, která vede v komunikaci. K této staré kanalizaci se nikdo nehlásí. Jsou do ní napojeny povrchové vody z komunikace, přepady splaškových vod z nemovitostí i balastní vody z okolních pozemků. Bez jejího odstranění, případně vyplnění, nelze provést kvalitně rekonstrukci komunikace, chodníků, ani výstavbu nové kanalizace. Všichni zúčastnění investoři (město, kraj, Vak Náchod) uvedli, že kanalizace není jejich majetkem, její odstranění nemají v projektu a ani rozpočtované. SÚS to nemá vyprojektované, a proto to dělat nebude. Tvrdí, že občané tam jsou napojeni s přepady z kanalizací, a proto je to problém města. Žádná další jednání nemají žádný uspokojivý výsledek, nikoho to není, nikdo to nechce zafinancovat.
Kraj má na rekonstrukci dotací z operačního programu, jakoukoli změnu musí schválit regionální rada. Město tvrdí, že to není naše. Nebude se k tomu přiznávat. Vak Náchod za to, že ukládá kanalizaci do komunikace, platí kraji za uložení
Kč 1 700 000. Hejtman na jednání rady předloží variantu, aby kraj odpustil VaKu Náchod částku za uložení a Vak Náchod by za ušetřené peníze zlikvidoval starou kanalizaci. Podmínkou předložení a schválení takového řešení radou kraje je však ze strany pana hejtmana to, aby se město na celé akci částkou Kč 200 000 podílelo.
SÚS musí stavbu dokončit do konce října, tlačí ji čas. VaK Náchod má čas, bude se stavbou kanalizace pokračovat i příští rok a město není kvůli dotacím v současné době pod tlakem, protože na výstavbu chodníků a VO žádnou dotaci prozatím nemá. Město to pálí jen kvůli občanům.  Pokud město nepřistoupí na spoluúčast, pak hrozí, že SÚS v komunikaci starou kanalizaci nechá a na to udělá novou silnici. V tom případě však hrozí, že bude dílo nekvalitní. Následně by mohlo dojít i k soudním přím ohledně určení vlastnictví.

Ing. Vít se dotazoval, jak budou řešeny povrchové vody. Dle jeho názoru není jejich odvedení komplexně řešeno a nová kanalizace nemá dostatečnou dimenzi na jejich pojmutí.
Michaela Kajnarová odpověděla, že povrchové vody budou řešeny u každé cesty individuálně – někdy do potoka někdy do kanalizace. Podle výpočtu projektanta kanalizace by všechny vody měla nová kanalizace pojmout. K tomu by měly pomoci i čtyři odlehčovací komory, které Vak Náchod na nové kanalizaci buduje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí aktuální informace o „akci Zbečník“ – problémy s financováním odstranění staré kanalizace a možnou spoluúčast města na jejím odstranění do max. výše Kč 200.000,-- - 16 pro

Termíny jednání zastupitelstva
Za předpokladu, že budou komunální volby ve dnech 10. a 11. října 2014 stanovuje paní starostka termíny jednání zastupitelstva na 3. září a 1. října 2014.

Dále zastupitele pozvala na „pracovní sobotu“ 13. září 2014, kdy se uskuteční prohlídka našich zařízení, aby se zastupitelé podívali, co se v nich za čtyři roky zlepšilo či změnilo.

Jiráskův Hronov
84. ročník se koná od 1. do 9. srpna 2014. Jako každoročně budou zaslány pozvánky na slavnostní zahájení a setkání se sponzory.

Na jednání se vrátila Mgr. Lenka Hlušková, přítomno 17 členů.


6. Diskuze

Místostarosta informoval o výsledcích jednání o projektech, do kterých se město přihlásilo. Na revitalizaci zeleně město dotaci dostalo. Projekt na úpravu hřišť u školek skončil těsně „pod čarou“, ale je možné, že finanční prostředky město ještě získá. Na projekt v parku dotace získána nebyla, protože byl projekt nevyvážený – polská strana měla výdaje několikanásobně nižší.

Mgr. Věra Bartošová informovala o tom, že jsou ve smuteční obřadní síni uschlé květiny. Pan tajemník odpověděl, že o tom víme a napravíme to.
Mgr. Olga Líbalová upozorňovala také na praskliny v obřadní síni, zda by nebylo vhodné pozvat statika.

Pan Petr Koleta se dotazoval na nové informace v jednání s HC Wikov Hronov. Pan místostarosta sdělil, že vedení města nemá od HC žádné nové informace. HC zveřejnilo pouze vyjádření na svých stránkách.
Dále místostarosta informoval o jednání města s panem Hostákem z Českého svazu ledního hokeje. Svaz menším klubům nabízí, že by dal k dispozici školeného profesionálního trenéra, který by mohl pracovat i pro školy. S ohledem na termíny mládežnických soutěží by však bylo potřeba, aby byl led již od poloviny září. Vše je zatím v jednání, pan Michal Kubeček má za úkol tento požadavek finančně vyčíslit. Pan Hosták mimo jiné zhodnotil, že hronovská mládež měla a má nejlepší podmínky v kraji.

Mgr. Olga Líbalová požádala, aby SÚS KHK opravila nerovnost na vozovce v křižovatce u mostu v Hronově (u papírnictví Šefelín). Stejně tak by přivítala, kdyby byla dána do pořádku silnice v Žabokrkách, která dle jejího názoru není po rekonstrukci v dobrém stavu.

Paní starostka poděkovala všem za účast, popřála pěkné prázdniny a dovolenou.


 
Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 19:45 hodin.

 

Usnesení č. 5/2014
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. června 2014

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/5 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana a Ing. Karla Járu – 13 pro, 2 se zdrželi
2/5 – program jednání – 15 pro
3/5 - uzavření Dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Hronov, se sídlem v Hronově, Komenského náměstí 8, 549 31  Hronov, IČ 00857921, dle přílohy – 15 pro
4/5 – účetní závěrku města Hronova za rok 2013 – 15 pro
5/5 - závěrečný účet města Hronova spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 s vyjádřením souhlasu s výhradou:
Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2013 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
o Právní předpis: Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
o § 6 – Zadavatel nedodržel při postupu podle toho zákona zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, blíže specifikováno u písemnosti – Dokumentace k veřejným zakázkám.
Na základě výhrady byla k nápravě zjištěných chyb a nedostatků přijata tato opatření:
Referentka rozvoje města za přítomnosti tajemníka byla odborníkem proškolena, jak rozlišit vícepráce a práce nad rámec projektu. Tím bude do budoucna zabezpečeno případné odmítnutí prací nad rámec projektu, nebo naopak jejich přijetí a soutěžení – 16 pro
6/5 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2013, kterým je zisk po zdanění ve výši Kč 304.236,93.  Zisk bude převeden na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let – 16 pro
7/5 - výsledek hospodaření Základní umělecké školy Hronov, která vykázala zisk Kč 529,93. Zisk bude převeden do rezervního fondu školy – 16 pro
8/5 - výsledek hospodaření Domu dětí a mládeže Domina Hronov, kterým je zisk ve výši Kč 31.146,08. Zisk bude vypořádán takto: 80 %, tj. Kč 24.916,86, bude převedeno do fondu odměn a 20 %, tj. Kč 6.229,22, bude převedeno do rezervního fondu – 16 pro
9/5 - výsledek hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov, který vykázal zisk Kč 87.142,70. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na úhradu užívání programu Cygnus, dále na úhradu položení nových koberců ve vstupní hale a G-klubu domova a dvou kancelářích – 16 pro
10/5 - výsledek hospodaření Kulturního a informačního středisko Hronov, které vykázalo zisk ve výši 21.064,13. Zisk bude převeden do rezervního fondu - 16 pro
11/5 - výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov - Velký Dřevíč, kterým je zisk ve výši Kč 41.018,60. Zisk bude převeden do rezervního fondu a použit na zakoupení jídelních stolů a židlí do jídelny pro základní školu a obložení stěn ve třídě a ložnici v 1. poschodí – 16 pro
12/5 - výsledek hospodaření Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, která skončila hospodaření v roce 2013 ziskem ve výši Kč 290.259,09. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využit na dovybavení zahrady – 16 pro
13/5 - výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod, kterým je ztráta ve výši Kč 80.071,35. Ztráta bude vypořádána z rezervního fondu školy – 16 pro
14/5 - výsledek hospodaření Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, okres Náchod, kterým je zisk Kč 71.316,19. Zisk bude převeden do rezervního fondu a využit k dovybavení učeben a sborovny nábytkem a k modernizaci učebních pomůcek – 16 pro
15/5 – doporučení FV – ustanovit jednotnou formální úpravu pro výkazy hospodářské činnosti příspěvkových organizací s tím, že ředitel okomentuje nejvyšší položky na příjmové i výdajové straně – 16 pro
16/5 – rozpočtová opatření č. 04/2014 dle přílohy – 16 pro
17/5 - uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/2014 na pozemek p. č. 1084/75 o výměře 167 m2 v k. ú. Hronov s cenou prodeje Kč 90,--/m2, celkem Kč 15030.--. Kupní smlouva přílohou – 16 pro
18/5 - uzavření kupní smlouvy č. 10/OM/2014 na pozemek p. č. 1084/76 o výměře 33 m2 v k. ú. Hronov s cenou prodeje Kč 90,--/m2, celkem Kč 2970.--. Kupní smlouva přílohou – 15 pro, 1 se zdržel
19/5 - uzavření kupní smlouvy č. 8/OM/2014 na pozemek p. č. 1226 o výměře 237 m2 a pozemku p. č. 1295/4 o výměře 12 m2 v k. ú. Zbečník. Cena prodeje je Kč 18220,--. Kupní smlouva přílohou – 16 pro
20/5 – aby byly zahájeny práce na záměru dostavby Sálu Josefa Čapka na nový Městský úřad Hronov – 14 pro, 2 se zdrželi
21/5 – záměr převodu fotbalového stadionu z majetku AFK Hronov do majetku města Hronova – 17 pro
22/5 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 25.3.2004 včetně dodatku č. 1//11/05 ze dne 16.5.2011 na nemovitosti dům č.p. 193 se zastavěnou plochou a nádvořím parc. č. 136 o výměře 992 m² a domu č.p. 912 se zastavěnou plochou a nádvořím parc. č. 137/2 o výměře 335,32 m² (část pozemku) v katastrálním území a obci Hronov, v Čapkově ulici  uzavřené se Střední školou hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov, s.r.o., Čapkova 193, 549 31 Hronov, IČ 48153281 dle čl. IX, třetí odstavec. Výpovědní lhůta je dvouměsíční – 17 pro
23/5 – záměr vypracovat Strategický plán města Hronova do roku 2020 – 16 pro

Zastupitelstvo města neschvaluje:
24/5 – záměr prodeje pozemku p. č. 1084/54 o výměře 462 m2 v k. ú. Hronov – 16 pro
25/5 - záměr prodeje pozemku p. č. 757/1 o výměře 279 m2 v k. ú. Hronov – 16 pro
26/5 – záměr prodeje pozemku p. č. 1496 o výměře 5117 m2 v k. ú.  Hronov – 16 pro
27/5 – záměr prodeje části pozemku p. č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1760 m2 – 15 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města pověřuje:
28/5 – radu města k veškerým jednáním spojeným s ukončením činnosti Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov, s. r. o. a k uzavření veškerých smluv s tímto spojených – 17 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
29/5 – informace z jednání Rady města Hronova – 15 pro
30/5 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 3, 4/2014 – 15 pro
31/5 – zápis z jednání finančního výboru, zápis přílohou – 16 pro
32/5 - informaci z pracovních jednání dne 3.6.2014 a 16. 6. 2014 ve věci projednání změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje týkající se města Hronov – m. č. Velký Dřevíč – 16 pro
33/5 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 16 pro
34/5 – informaci OM o investičních akcích – 16 pro
35/5 – informaci o propůjčení areálu Dolíček MŠ a ZŠ speciální NONA, o. p. s. Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují – 17 pro
36/5 - aktuální informace o „akci Zbečník“ – problémy s financováním odstranění staré kanalizace a možnou spoluúčast města na jejím odstranění do max. výše Kč 200.000,-- - 16 pro
37/5 – termíny jednání zastupitelstva do voleb – 3. září a 1. října
38/5 – termín pracovního jednání ZM  - 13. září
39/5 – termín konání Jiráskova Hronova a akce s tím spojené
40/5 – informace z bodu Diskuze – úspěšnost podaných projektů; jednání s HC Wikov Hronov; nutnost opravy silnice v křižovatce u papírnictví a silnice v Žabokrkách

 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 07. 2014