živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 5/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 11. září 2013 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 19 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Mgr. Petr Málek, František Holman
Pozdější příchod: Ing. Jaroslav Jeništa, Antonín Hurdálek
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lenka Hlušková, Ing. Jaroslav Vít

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 17 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Lenka Hlušková – 15 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 59 a 76 včetně příloh, pozvánka s programem a zápis č. 1/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání - 17 pro.

Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Majetkové záležitosti
4. Finanční záležitosti
5. Různé
6. Diskuze

 

1. Informace z jednání rady města

Informace z jednání Rady města Hronova – materiál č. 72
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova – 17 pro

Na jednání se dostavil pan Antonín Hurdálek, přítomno 18 členů.

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

Kontrola plnění usnesení ZM č. 3, 4/2013 – materiál č. 70
Materiál předložil k projednání Ing. Jiří Kašík. Paní starostka doplnila ústně plnění usnesení č. 36/3 a přečetla vyjádření SÚS ke kvalitě mikrokoberce na silnici II/303, která je předmětem kritiky občanů.
Mgr. Líbalová vyjádřila nesouhlas s vyjádřením SÚS, která považuje povrch za standardní. Paní starostka zašle SÚS odpověď, že zastupitelstvo není spokojeno s odpovědí a neztotožňuje se s ní.


Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 3, 4/2013 – 18 pro.


3. Majetkové záležitosti

Uzavření darovací smlouvy – pozemky pod chodníkovými tělesy v k.ú. Hronov a Žabokrky – materiál č. 60
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, zastoupený Správou a údržbou silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČ 70947996, (dále jen „SÚS“), nabídl prostřednictvím SÚS pozemky pod chodníkovými tělesy v k.ú. Žabokrky a Hronov – v lokalitě od křižovatky u č. p. 107 (tzv. papírna) až po bývalou slévárnu v Žabokrkách.
Podání žádosti  a záměr darování bylo schváleno ZM č. 4/2012 ze dne 5.9.2012 pod bodem 11/4 a 12/4.
Odbor majetek předkládá ke schválení uzavření darovací smlouvy, která byla nyní poskytnuta Královéhradeckým krajem.

Usnesení RM č. 14/2013 ze dne 10. 7. 2013, bod 20/14:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na darování pozemků z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Darovací smlouva přílohou – 18 pro

Převzetí opuštěných věcí do majetku města – materiál č. 62
Do majetku města byla zařazena stavba vodního díla „stavidlový jez na říčním km 2,300 na toku Dřevíč“ v k. ú. Velký Dřevíč na základě § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, jako věc opuštěná. Stavidlový jez je stavbou na cizích pozemcích, na st.p.č. 392/1 (v majetku Povodí Labe), 392/2 a 392/3 (v majetku pana Filipa Linharta) o celkové výměře 40 m2 v k. ú. Velký Dřevíč.
V souladu s výše uvedeným zákonem byla zveřejněná výzva k převzetí opuštěné věci od 22. 10. 2012 do 24. 4. 2013. Přihlásil se jeden zájemce, který nemohl doložit svá vlastnická práva.
Stavba stavidlového jezu byla zapsána na základě notářského zápisu se souhlasem vlastníků pozemků, na nichž se stavba nachází, do KN do majetku města Hronova na LV 10001 pro katastrální území Velký Dřevíč.
Účetní hodnota byla vyčíslena v souladu s oceňovací vyhláškou na Kč 26.668,--. Životnost tohoto vodního díla se odhaduje na cca 2 roky. Jez byl postaven okolo roku 1930 – opevnění z kamene. V současné době je ve velmi špatném stavu.

Do majetku města byla zařazena stavba vodního díla „otevřený příkop v délce 163 m a zatrubený potok v délce 70 m“ (potrubí betonové, o průměru 500 mm) v k. ú. Hronov na základě § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, jako věc opuštěná. Jedná se o stavbu vodního díla na pozemcích p.p.č. 1705/1 (majetek ČR, Správa železniční dopravní cesty) v k. ú. Hronov a 1333/2 (majetek Královéhradeckého kraje), 1250/1 (majetek města Hronova) a st.p.č. 228 (majetek Matyskových) v k. ú. Zbečník.
V souladu s výše uvedeným zákonem byla zveřejněná výzva k převzetí opuštěné věci od 22. 10. 2012 do 24. 4. 2013. Žádný zájemce se nepřihlásil.
Stavba vodního díla nepodléhá zápisu do KN.
Účetní hodnota byla vyčíslena v souladu s oceňovací vyhláškou na Kč 295.519,-- u otevřeného příkopu a na Kč 227.290,-- u zatrubeného potoka. Vodní dílo bylo postaveno asi ve 30. letech minulého století. Životnost otevřeného nezpevněného příkopu je cca 50 let, životnost zatrubeného potoka je odhadnutá na cca 5 let. V současné době vyžaduje zatrubená část potoka opravu.

Usnesení RM č. 14/2013 ze dne 10. 7. 2013, bod 24/14:
RM doporučila ZM vzít na vědomí informaci o zařazení opuštěných věcí do majetku města.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci o zařazení věcí opuštěných – staveb vodního díla do majetku města Hronova:
- stavidlový jez na říčním km 2,300 na pozemcích st.p.č. 392/1, 392/2 a 392/3 v k.ú. Velký Dřevíč pod inventárním číslem 021 000 390 s účetní hodnotou Kč  26.668,--,
- příkop otevřený v délce 163 m na pozemku p.p.č. 1705/1 v  k.ú. Hronov pod inventárním číslem 021 000 388 s účetní hodnotou Kč 295.519,--,
- zatrubený potok v délce 70 m na pozemcích st.p.č. 228, p.p.č. 1250/1 a 1333/2 v k.ú. Zbečník a p.p.č. 1705/1 v k.ú. Hronov pod inventárním číslem 021 000 389 s účetní hodnotou Kč  227.290,-- - 18 pro

Záměr prodeje stavidlového jezu v k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 61
Tři žadatelé podali žádost o koupi jezu ve Velkém Dřevíči. Žadateli bylo podáno v průběhu let 2008 – 2013 několik žádostí o prodej jezu nebo o jeho pronájem z důvodu stavby malé vodní elektrárny.
Jedná se o stavidlový jez v říčním kilometru 2,3 na toku Dřevíč, který bývá označován jako Lelkův jez. Původně sloužil k mlýnu a pile. Ve státním archivu bylo dohledáno, že vlastník jezu, pan Lelek (ve 30. létech minulého století) souhlasí s úpravou toku cca 25 metrů pod jezem a podmiňuje souhlas tím, že nesmí dojít k poškození jezu. Dědicové údajného vlastníka však popřeli, že by šlo o jejich majetek.
Město Hronov bylo vyzváno životním prostředím v Náchodě, aby zajistilo potřebná povolení pro provoz jezu, protože se nachází na jeho katastrálním území. Odbor majetek zajistil pasport jezu, manipulační řád, povolení nakládání s povrchovými vodami a geometrický plán.
Vzhledem k tomu, že se žádný vlastník k věci nepřihlásil, byla zveřejněna výzva k převzetí opuštěné věci na dobu 6 měsíců. Jeden z žadatelů se přihlásil, ale nedoložil žádným způsobem vlastnictví jezu.
K zápisu vlastnického práva do katastru nemovitosti je nutný zároveň souhlas vlastníků pozemků pod stavbou jezu – převážná část jezu se nachází na pozemku p.p.č. 994 v majetku Povodí Labe a část na pozemku p.p.č. 5/6 a 700/2 ve vlastnictví pana Linharta.
Odbor majetek získal souhlas Povodí Labe a vyzval k souhlasu dalšího majitele pozemku. Ten podal souhlas se stavbou jezu za podmínky, že mu bude jez odprodán a převedena práva manipulovat jez. Touto podmínkou nastala neřešitelná situace.
Manipulaci jezu provádí v současné době pan Klicnar na základě dohody o provedení práce. Dle informací finančního odboru není problém dohodu ukončit.
Stavba jezu je ve velmi špatném technickém stavu. Odbor majetek navrhuje odprodej za Kč 51.660,--.
Aby se mohl jez odprodat, musel být zapsán do KN, K tomuto účelu byl zhotoven geometrický plán, kde byly odděleny pozemky pod stavbou jezu. Nyní se jez nachází na pozemku st.p.č. 392/1 o výměře 34 m2 v k.ú. Velký Dřevíč v majetku Povodí Labe a na pozemcích st.p.č. 392/2 o výměře 5 m2 a 392/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Velký Dřevíč v majetku pana Linharta.
Po získání souhlasu pana Linharta byl jez zapsán do katastru nemovitostí do majetku města na základě notářského zápisu ze dne 4. 6. 2013. Účetní hodnota jezu byla vyčíslena v souladu s oceňovací vyhláškou na Kč 26.668,-- a jez byl zaevidován do majetku města. Životnost tohoto vodního díla se odhaduje na cca 2 roky. Jez byl postaven okolo roku 1930 – opevnění z kamene, z tohoto hlediska by měla být hodnota díla již odepsaná, protože se předpokládá maximální životnost 50 let.  Z tohoto důvodu navrhuje odbor majetek nenavyšovat prodejní cenu o účetní hodnotu majetku. 

Finanční náklady:

manipulační řád                                                     17 784,00   
minimální zůstatek průtoku                                    3 570,00   
zpracování žádosti o nakládání s vodami           3 570,00   
pasport, zjednodušená dokumentace              19 516,00   
geometrický plán                                                     4 800,00   
notář - osvědčení N2 219/2013                            2 420,00   
Náklady celkem                                                    51 660,00   
         
Usnesení RM č. 14/2013 ze dne 10. 7. 2013, bod 17/14, 18/14 a 19/14:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Pan Topolnickyj – prodej formou obálek je dle jeho názoru nesmysl, má obavu, aby se nezablokoval prodej a město nepřispělo prodejem ke vzniku nesvárů mezi sousedy.
Pan Koleta – souhlasí s panem Topolnickým, prodej jezu by mohl nahrát spekulantům.
Mgr. Líbalová – žádala zrušení obálkové metody a zohlednění vlastnictví pozemků pana Linharta.
Ing. Jára – sdělil, že část náhonu vlastní pan Linhart, dalším vlastníkem je pan Lelek, a do potoka stékají odpady z domů. Pokud se sníží průtok, má obavy, aby z potoka nebyla smradlavá stoka.
Pan Linhart  - majitel pozemku, vysvětlil rozdíly v povoleních s nakládání vodami vydanými MěÚ Náchod, odbor životní prostředí.
MVDr. Strnad – navrhl stáhnout materiál z programu jednání a projednat jej na příštím jednání.
Pan místostarosta nechal o návrhu MVDr. Tomáše Strnada hlasovat.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje, aby byl materiál č. 61 – „Záměr prodeje stavidlového jezu v k. ú. Velký Dřevíč“ stažen z programu jednání a přesunut na nebližší zasedání zastupitelstva – 15 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.

Paní starostka sdělila, že s ohledem na složitost materiálu, který se týká prodeje jezu ve Velkém Dřevíči, svolá pracovní zasedání zastupitelů, na které budou pozváni zástupci odboru životního prostředí z MěÚ Náchod, majitelé dotčených pozemků a žadatelé o koupi jezu. Termín pracovního jednání bude co nejdříve zastupitelům zaslán.

Informace o prodeji domů v majetku města – materiál č. 64
OM předložil informaci o prodeji domů v majetku města.

1. dům č. p. 107, Jungmannova ul., Hronov
ZM 18. 6. 2008 schválilo záměr prodeje bytového domu č. p. 107 vč. dřevníků a pozemků. Tržní hodnota nemovitosti je Kč 2 900 000,--. Dle informace realitní kanceláře zatím není potvrzen vážný zájemce.

2. dům č.p. 596, Riegrova ul., Hronov
ZM 5. 9. 2012 schválilo prodej domu za kupní cenu Kč 3 500 000,--. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nakonec kupec od koupě domu odstoupil – ZM dne 26.6.2013 revokovalo bod 6/4 z usnesení č. 4/2012 ze dne 5.9.2012.
Dle sdělení realitní kanceláře Jiří Rykr-SOMOS-REAL-NÁCHOD zatím není žádný vážný zájemce o koupi domu.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro

Změna PRVKUK – Hronov, Velký Dřevíč – materiál č. 65
S ohledem na jednání týkající se uzavření smlouvy o provozování díla – kanalizační stoky č. I až X v k. ú. Velký Dřevíč společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. hodlá Vak požádat o změnu Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje pro místní část Velký Dřevíč města Hronov. Jedná se o změnu způsobu likvidace odpadních vod.
Jednou z požadovaných příloh je i stanovisko města k navržené změně.

Usnesení RM č. 17/2013 ze dne 28.8.2013:
RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o změnu PRVKUK – Hronov – Velký Dřevíč.

Ing. Andršová – se dotazovala, kdo by investoval 51 mil. Kč na vybudování nové kanalizace z Velkého Dřevíče na přivaděč do Hronova. Odpověděla starostka, že by to bylo město, potažmo VaK. Dále se Ing. Andršová zajímala, jak by fungovalo financování formou příspěvku na předčisticí zařízení. Dle sdělení starostky by VaK občanům nepřispíval. Je povinností každého majitele nemovitosti zajistit správné nakládání s odpadními vodami, a to na své náklady. Dále Ing. Andršová informovala, že lidé - hlavně pak ti starší, jsou zděšeni, že chodí kontroly z odboru životního prostřední MěÚ Náchod a chtějí po nich doložení nakládaní s odpadními vodami, případně vybudování nového zařízení, a to ve velmi krátkém, téměř nerealizovatelném, termínu.
Paní starostka sdělila, že VaK navrhl převzetí kanalizace, o kterou se bude starat a provozovat ji v souladu s platnými právními předpisy. Za to budou občané platit Vak Náchod stočné.
Pan Topolnickyj – uvedl, že napojení se bude týkat cca 50 % občanů a zbytek občanů si musí nakládání s odpadními vodami vyřešit samo.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje podání žádosti o změnu PRVKUK – Hronov – Velký Dřevíč, kód obce PRVK je 3605.5209.024.03, UIR je 04840 společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 za účelem změny způsobu likvidace odpadních vod dle žádosti Vak Náchod a. s. – 13 pro, 1 proti, 4 se zdrželi

Prodej pozemků p.č. 237/1, 238, 239/2 a 258/13 v k.ú. Malá Čermná – materiál č. 66
Žadatelé podali žádost o koupi  pozemku p.p.č. 237/1 a 238 o výměře 187 a 182 m2  v k.ú. Malá Čermná. Pozemky slouží jako příjezdy k nemovitostem. Žadatelé mají zájem o celkové oplocení pozemků k ochraně osobního a firemního vlastnictví.
Odbor majetek nedoporučuje prodej, veřejně přístupná komunikace slouží jako přístup k jednotlivým nemovitostem, které jsou sice ve vlastnictví širší rodiny Vítků, ale obecně je vždy přijatelnější, když komunikace zůstanou ve vlastnictví města. 
K pozemkům, o které žadatelé žádali, byly přidány, po vzájemné dohodě, další dva pozemky, které navazují na původně žádané pozemky k prodeji.
Pozemek 239/2 o výměře 926 m2, vedený jako komunikace a pozemek 258/13 o výměře 11 m2, vedený jako vodní plocha.
Šetřením na místě bylo zjištěno, že pozemek 239/2 není v terénu patrný, vyježděné koleje jsou na pozemku vedlejším, bylo potvrzeno panem Vítkem, že užívá k přejíždění pozemek 69/1 ve vlastnictví Josefa Vítka.

Účetní hodnota pozemků:  237/1 ….. 13.090,- Kč
                                                 238 ……. 12.740,- Kč
                                                239/2 ….. 41.976,- Kč  
                                                258/13 ..…       58,- Kč
                                               celkem … 67.864,- Kč, celkem 1353 m2, 50,-- Kč/m2
 
U pozemků vedených jako komunikace je účetní hodnota běžně ve výši 45,- až 70,- Kč, což odpovídá vyhláškové ceně. Cena k prodeji je cena obvyklá (tržní), kterou může určit pouze znalec. Obecně je s komunikacemi větší problém, protože se běžně neprodávají, tudíž je určení obvyklé ceny náročnější – nelze ji porovnat s jinými prodanými obdobnými pozemky.
OM v případě schválení záměru prodeje navrhuje prodejní cenu ve výši účetní hodnoty pozemků nebo určení prodejní (obvyklé) ceny pomoci znaleckého posudku.
Prodej byl znovu konzultován s právničkou, v kupní smlouvě lze uvést podmínku, že nový vlastník pozemků umožní okolním vlastníkům nemovitostí (vyjádřili souhlas s prodejem) vstup a vjezd na jejich pozemky a v zájmu právní jistoty povede s vlastníky jednání vedoucí k uzavření smluv o zřízení věcných břemen.

Usnesení RM č. 4/2013 ze dne 27.2.2013, bod 25/4:
RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 2/2013 ze dne 24. 4. 2013, bod 7/2:
ZM schválilo záměr prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněný od 2. 5. 2013 do 23. 5. 2013, žádný jiný zájemce se nepřihlásil.
Kupní smlouva je doplněna o úpravu vstupu a vjezdu pro okolní vlastníky.
Byl vypracován odhad obvyklé ceny za předmětné pozemky ve výši Kč 26693,--. Cena vypracovaného odhadu je Kč 2000,--.  Odbor majetek navrhuje celkovou cenu za pozemky ve výši Kč 28693,--.

Usnesení RM č. 17/2013 ze dne 28. 8. 2013:
RM doporučila ZM ke schválení. 

Na jednání se dostavil Ing. Jaroslav Jeništa, přítomno 19 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 12/OM/13, na  pozemky p.č. 237/1 o výměře 187 m2, 238 o výměře 182 m2, 239/2 o výměře 926 m2 a 258/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Malá Čermná za kupní cenu ve výši Kč 28.693,--. Smlouva přílohou –
16 pro, 2 proti, 1 se zdržel

Bezúplatný převod pozemku p.č. 682/13 k.ú. Velký Dřevíč – materiál č. 67
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Hradec Králové, nabízí bezúplatný převod pozemku p.p.č. 682/13 o výměře 214 m2 v k.ú. Velký Dřevíč. Druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Je to břeh podél komunikace. O tento pozemek město žádalo na základě změny zákona o historickém majetku obce.
Po dobu 5 let musí pozemek sloužit veřejnému zájmu, nesmí být komerčně využíván, pronajímán nebo převeden ve prospěch třetí osoby.
Z časových důvodů nebyl materiál předjednán radou města.

Jednání opustila Mgr. Bartošová, přítomno 18 členů.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. j. UZSVM/HNA/3216/2013-HNAM o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemku p.p.č. 682/13 v k.ú. Velký Dřevíč z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou – 18 pro

Na jednání se vrátila Mgr. Bartošová, přítomno19 členů.

Informace o investičních akcích – materiál č. 68
OM předložil informaci o investičních akcích. Materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.

1/ Stavební úpravy soc. zařízení pro chlapce a dívky v ZŠ Hronov, č. p. 162
RM dne 10. 4. 2013 schválila vítězného uchazeče, kterým se stala společnost DELTA Velké Poříčí s. r. o. za nabídkovou cenu Kč 1 122 016,-- bez DPH (Kč 1 357 639,-- vč. DPH).
Termín realizace veřejné zakázky je od 1. 7. 2013 do 23. 8. 2013. Byla realizována rekonstrukce WC pro chlapce a dívky v 1. a 2.NP – stavební práce, vodovod, kanalizace, zdravotní technika, rozvody elektro, vzduchotechnika.
Práce jsou ukončeny a dílo převzato. Cena za dílo se nemění.

2/ Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p.520, Hronov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepelných čerpadel, jejich instalace, dále dodání nové otopné soustavy, včetně její instalace a elektroinstalace pro budovu MŠ Havlíčkova č. p. 520, Hronov. Dodavatelem stavby je Sdružení „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova“, vedoucí účastník sdružení Jan Kudláček, další člen sdružení Radek Ducháč, další člen sdružení Petr Klikar. Technický dozor investora zajišťuje společnost DABONA s. r. o., Rychnov nad Kněžnou.
Termín realizace veřejné zakázky je stanoven v období od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013.
Práce jsou dokončeny a dílo před převzetím. Probíhá kontrola soupisu prací k závěrečné fakturaci.

3/ Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč
Předmětem veřejné zakázky je realizace úspor energie – zateplení obvodového pláště tělocvičny, zateplení podlahové konstrukce v podkroví nad školou, výměna výplní otvorů v obvodových konstrukcích (okna – tělocvična, kde část oken bude i zazděna; dveře – školní budova). Součástí předmětu zakázky je oprava střechy tělocvičny (výměna střešní krytiny, oprava OK střechy) a oprava podhledu v tělocvičně.
Dále v rámci realizace předmětu zakázky bude nahrazen stávající zdroj vytápění novým zdrojem tepla, který tvoří 2 plynová tepelná čerpadla a jeden plynový teplovodní kondenzační kotel. V tělocvičně stávající podokenní teplovzdušné jednotky budou nahrazeny novými deskovými otopnými tělesy a navíc budou nainstalovány plynové teplovzdušné jednotky.
RM dne 10. 7. 2013 schválila vítězného uchazeče výběrového řízení, kterým je Broumovské stavební sdružení s. r. o. za nabídkovou cenu Kč 4 660 466,32 bez DPH a bez rezervy (Kč 5 639 164,32 vč. DPH a bez rezervy).
Práce byly zahájeny předáním staveniště dne 24. 7. 2013. V současné době jsou demontovány podhledy v tělocvičně, probíhá odrezení a nátěr ocelové konstrukce střechy a tělocvičny, je hotovo zazdění kopylitových oken v jedné stěně tělocvičny a zateplení půdy školy, proběhla demontáž kotelny a otopných těles v tělocvičně,  je proveden rozvod ÚT a plynu (mimo kotelnu), jsou osazeny termostatické hlavice.
V 1. týdnu září je plánována výměna otvorových výplní – okna v tělocvičně, dveře ve školní budově, budou zahájeny práce v kotelně, na fasádě a na konstrukci pro TČ na střeše.
Technický dozor investora zajišťuje společnost DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou a za město dohlíží i Ing. Jára.

4/ Evakuační výtah v DO Justynka
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového evakuačního lůžkového výtahu, který bude v prostoru nynějšího únikového schodiště a s tím souvisejících prací.
RM dne 28. 8. 2013 schválila vybraného dodavatele stavebních prací, kterým je MOVIS Hronov, s. r. o. za nabídkovou cenu Kč 2 834 275,00 bez DPH (Kč 3 260 136,00 vč. DPH). Práce budou zahájeny v polovině září 2013 a ukončeny v letošním roce.

5/ Lesní cesta Rokytník (cesta Draha - Zada)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty na parametry svozové cesty L1 – 4,0/30, povrch asfaltový beton, včetně odvodnění a propustku v úseku od p. Meiera (Motokanci) na křižovatku za p. Částkovou.
RM dne 28. 8. 2013 schválila vybraného dodavatele stavebních prací, kterým je firma Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a.s., Meziměstí za nabídkovou cenu Kč 1 641 056,70 bez DPH (Kč 1 985 681,60 vč. DPH). Práce budou zahájeny v polovině září 2013, a pokud počasí dovolí ukončeny k poslednímu říjnu 2013. Stavební dozor bude zajišťovat RAIL-ROAD DESIGN, DOPRAVNÍ STAVBY, Ing. Jiří Kulič, Pardubice a za město bude dohlížet Ing. Jeništa.

Ing. Andršová – se zajímala, zda bude dodělána část komunikace mezi plánovanou rekonstrukcí lesní cesty a již opraveným začátkem komunikace v Rokytníku Na Drahách. Paní starostka sdělila, že zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na tento úsek na Ministerstvo financí. V současné době se čeká na vyjádření. Dosud byly všechny žádosti z tohoto programu kladně vyřízeny, takže doufá, že to bude i v našem případě. Firma je již vybrána a čeká na pokyn k započetí prací.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích – 19 pro

Koupě části pozemku 1705/8 (dle GP 1705/45) k.ú. Hronov – materiál č. 71
Z historie:
Správa železniční dopravní cesty (dále jen ČD), státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, požádala město Hronov o vyjádření k výhledovému využití pozemku 1705/8 (výměra 1307 m2) v k. ú. Hronov. Důvodem byl záměr prodeje pozemku – oddělené části s novým parcelním číslem 1705/45 o výměře 1230  m2. 
ČD byly dotázány na cenu prodeje, ta má být v místě obvyklá, byla podána žádost.
    
OM doporučuje schválení záměru odkoupení pozemku z důvodu plánovaného obchvatu města.

Usnesení RM č. 16 ze dne 8.8.2012:
RM doporučila ZM ke schválení.

Usnesení ZM č. 4/2012 ze dne 5. 9. 2012, bod 7/4:
ZM schválilo záměr koupě.

Nové skutečnosti:
Město obdrželo ke schválení návrh ceny, aby mohlo být postoupeno k projednání správní radě a následně vládě. Z časových důvodů nebylo předjednáno radou města.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje koupi části pozemku p.p.č. 1705/8 (celková výměra 1307 m2) v k.ú. Hronov – oddělené části s novým parcelním číslem 1705/45 o výměře 1230 m2 od prodávajícího Správy železniční cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, za kupní cenu ve výši Kč 66500,-- - 18 pro, 1 se zdržel

Přehled investičních akcí – materiál č. 75
1) Projektová dokumentace Červená ulice
Projektová dokumentace bude vyhotovena do konce září. Poté se doladí pozemky potřebné pro stavbu a bude zažádáno o stavební povolení.

2) VO 17. listopadu, Žižkova,…
První etapa výstavby VO na Příčnici je hotová. Nyní bude probíhat druhá etapa, ta bude do konce září dodělána. Následovat bude kolaudace.

3) PD chodník J. z Poděbrad
Stavba započne v půli září a potrvá cca jeden měsíc.

4) Dostavba Zimního stadionu
Stavba zimního stadionu je dokončena, nyní probíhá odstraňování nedodělků, vesměs spíše úklidu. Kolaudace proběhne 10. 9. 2013. Vícenáklady na dodatek č. 3 nejsou ještě přesně vyčísleny, ale pohybují se kolem částky 350 tisíc. Na zimní stadion budou ještě osazeny sedačky, které město objednávalo mimo akci dostavby. Dále byla mimo akci vyvrtána studna na zásobování vodou pro výrobu ledu, tam zbývá osadit čerpadlo, jinak bude vrt vyhovovat.

5) PD Mikoláše Alše a Mánesova
Dodavatel požádal o prodloužení lhůty k dodání projektové dokumentace o jeden měsíc. To mu bylo povoleno. Termín se tedy posouvá na září.

6) PD Tyršova
Městu byla předložena k projednání projektová dokumentace, která ovšem nevyhovovala požadavkům RM. Byla tedy vrácena k přepracování, k čemuž dojde v nejbližších týdnech. Poté bude PD opět předložena RM ke schválení.

7) Rekonstrukce přízemí v č.p. 8
Při této rekonstrukci vyvstalo několik problémů týkajících se vnitřních rozvodů. Při bourání se zjistilo, že rozvody elektřiny, vody a topení jsou v dezolátním stavu a je třeba je vyměnit. S tímto se v projektu nepočítalo. Zahájilo se tedy jednání o tom, že se stavba o měsíc zpozdí. Po dohodě s řediteli organizací byly dohodnuty náhradní prostory pro výuku hudební školy – budova ZŠ Hronov na Palackého ulici.
Co se týká stavebních prací, nyní probíhá pokládka podlah, rozvody jsou již dokončeny, stejně tak i instalace podhledů. V nejbližší době dojde k výmalbě, instalaci nových zařizovacích předmětů a položení speciálních podlah do tělocvičny a v prostoru pro horolezeckou stěnu. Práce budou dokončeny v třetím týdnu měsíce září. Vícenáklady na realizaci nových rozvodů nejsou ještě přesně vyčísleny, ale odhadem se budou pohybovat kolem 200 tisíc.

8) Chodník Palackého, Nerudova
Na tuto akci byl zadán dle zákona o veřejných zakázkách průzkum trhu pro zjištění předpokládané ceny. Nejnižší hodnota, která byla městu nabídnuta, se pohybovala okolo 3,5 mil korun bez DPH (tzn. 4,3 mil Kč vč. DPH). Tolik financí ale město ve svém rozpočtu připraveno nemělo a i vzhledem k navýšení ceny na č. p. 8 přistoupilo ke zrušení, resp. vyškrtnutí realizace v tomto roce (viz návrh rozpočtových opatření).

9) Chodník Havlíčkova ulice
Vypracovaná studie byla předložena RM ke schválení a byla schválena. Nyní bude vyhlášeno výběrové řízení na provedení dalších stupňů projektové dokumentace.

10)  Obnova vrtu a výstavba nového prameníku v parku A Jiráska
V parku byly zbourány dvě budovy pro obsluhu minerálky. Byl přemístěn el. rozvaděč, položena nová dlažba ze žulových kostek a došlo k terénním úpravám okolí nového pítka. Byl také obnoven jeden vrt, měl by mít lepší parametry než stávající vrt, ze kterého se bere minerálka. Nyní čekáme na zkoušky o nezávadnosti a složení vody. Pokud dopadnou tyto zkoušky dobře, bude nový vrt napojen do nového pítka do jednoho z kohoutků. Oba vrty by měly být ještě vybaveny novými čerpadly.

11)  PD chodníky Hronov – Zbečník
Práce na vyhotovení projektové dokumentace na chodníky jsou v plném proudu. Nyní máme záborový elaborát, podle kterého musí město Hronov uzavřít s obyvateli Zbečníka, kterých se stavba chodníku bude dotýkat, smlouvu o právu k provedení stavby. Město Hronov také v návaznosti zadalo vyhotovení projektové dokumentace na přeložku VO v celém Zbečníku.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informace o investičních akcích – 19 pro.


4. Finanční záležitosti

Rozpočtová opatření č. 04/2013 – materiál č. 73
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 04/2013. Předložený materiál okomentovala a ústně doplnila Ing. Stonjeková: příjmy – kapitola 4350, položka 2122 – navýšení o Kč 1.150.000,--; výdaje – kapitola 4350, položka 5331 – snížení o Kč 2.300.000,-- a zároveň kapitola 4350, položka 6121 – navýšení o Kč 3.450.000,--.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 04/2013 dle přílohy, včetně ústního doplnění – 19 pro


5. Různé

Žádost o souhlas s vytvořením pracovního místa školního psychologa – materiál č. 59
Ředitelka ZŠ a MŠ Hronova Mgr. Věra Řehůřková předložila k projednání žádost, ve které žádá o souhlas s vytvořením pracovního místa školního psychologa.
Ze žádosti vyplývá akutní potřeba vytvoření tohoto místa, stát (potažmo kraj) však na jeho mzdu nepřispěje žádnými finančními prostředky. Pokud se vedení města rozhodne žádosti vyhovět, je nutné počítat s navýšením neinvestičního příspěvku pro školu pro příští rok, což bude muset být projednáno v rámci rozpočtu města na rok 2014. S ohledem na lhůty dané zákoníkem práce je nutné, aby město rozhodlo již v této době, aby měla ředitelka dostatek času kvalitního školního psychologa získat.

RM žádost projednala na svém zasedání dne 14. 8. 2013 a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení.

Mgr. Šnajdr – zajímal se, jak je tato problematika řešena v okolních městech. Např. v Červeném Kostelci je psycholog hrazen z evropského sociálního fondu. Jestli se nepřemýšlelo o jiném financování. Mgr. Řehůřková odpověděla, že na tyto finanční prostředky nedosáhneme. Z dotací EU je v hronovské škole placen asistent pedagog.
Mgr. Kudelová – informovala o dotačních programech, které buď končí, nebo budou končit v roce 2014. Na většině míst je financování převáděno na města. Velmi podrobně vysvětlila celou problematiku a potřebnost školního psychologa.
Ing. Andršová – zajímala se, zda by byl psycholog i pro školku a školu ve Velkém Dřevíči. Mgr. Řehůřková informovala, že to bude poradenské pracoviště pro celý Hronov, pro všechna školská zařízení.
MUDr. Mihola – zajímal se, zda mají v Náchodě také školního psychologa. Mgr. Kudelová sdělila, že mají jednoho pro všechna svá zařízení. Vyslovila pochybnost, zda je to dostačující.
Mgr. Líbalová – vznesla dotaz, kdo ho metodicky povede a kdo ho bude úkolovat, čí to bude zaměstnanec. Navrhla, aby město počkalo se zřízením místa školního psychologa do roku 2018, kdy je dle Mgr. Kudelové předpoklad, že jej bude platit ministerstvo.
Ing. Jára –  uvedl, že pokud odsouhlasíme a zřídíme místo školního psychologa, měli bychom jednat s okolními obcemi, nabídnout jim tuto službu, aby nám na ni přispěli.
MVDr. Strnad – sdělil, že bychom nejprve měli zjistit, jaké vytížení bude mít v našich školských zařízeních a poté jeho služby nabídnout ostatním obcím. Názor MVDr. Strnada podpořil i MUDr. Kříž.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje vytvoření pracovního místa školního psychologa při Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, od 1. 1. 2014 s tím, že město Hronov zajistí krytí finančních nákladů souvisejících se vznikem této pracovní pozice – 18 pro, 1 se zdržel

Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku HC Wikov Hronov, o.s. – materiál č. 63
Vedoucí SRZ pan Michal Kubeček požádal ZM o schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku městem Hronov a jeho použití pro HC Wikov Hronov, o. s. na činnost družstev přípravky, elévů, ml. žáků, dorostu, juniorů, mužů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání). Příspěvek bude poskytnut zápočtem. Město Hronov vždy nejdéle do 15. dne následujícího měsíce vystaví fakturu, ve které budou fakturovány hodiny poskytnutých služeb. Příspěvek na činnost poskytne Město Hronov HC Wikov Hronov o. s. každý měsíc ve výši fakturované částky. Tato smlouva bude uzavřená od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013.
Příspěvek pro HC Wikov Hronov, o. s. je zahrnut v  rozpočtu města na rok 2013 ve výši Kč 640 000,--.

V minulosti vždy schvalovala tuto smlouvu rada, protože ve schváleném rozpočtu byla zastupitelstvem částka poskytnutého příspěvku odsouhlasena. Na základě doporučení auditorů a JUDr. Vrzáčkové je předkládána smlouva ke schválení zastupitelstvu (podobně jako byly projednány příspěvky jednotlivým sportovním klubům).

RM na svém jednání dne 16.8.2013 doporučila ZM ke schválení.

Ing. Jára – sdělil, že již vloni bylo přispíváno částkou Kč 600 tis.. Jednalo se o příspěvek pro mládežnické kategorie. Dnes tam vidí i muže. Zeptal se proč? Paní starostka sdělila, že je to reakce na žádost HC Wikov Hronov, kdy žádost rada projednala a doporučila ke schválení. Pan Kubeček ještě doplnil, že tímto krokem nedochází k navýšení částky, že je stále přispíváno ve stejné výši.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku od 1. 10. do 31. 12. 2013 pro HC Wikov Hronov, o. s., IČO 46522751 s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů, mužů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 640 000,--. Příspěvek bude poskytnut zápočtem fakturované částky. Smlouva přílohou – 18, 1 se zdržel

Volba přísedících Okresního soudu v Náchodě – materiál č. 69
Předsedkyně Okresního soudu Náchod JUDr. Olga Galová podala písemnou žádost o volbu přísedících Okresního soudu v Náchodě. Současná přísedící paní Ludmila Poláková, bytem Hronov, Hostovského 655, byla zvolena dne 9. 9. 2009. Délka mandátu jsou 4 roky. JUDr. Galová navrhuje opětovně jako kandidátku pro volbu přísedícího paní Ludmilu Polákovou s tím, že svou funkci vykonává řádně, splňuje zákonem stanovené předpoklady pro výkon uvedené funkce a s volbou do funkce přísedícího vyslovila souhlas.
V souladu se zákonem volí přísedícího okresního soudu zastupitelstvo města, a to z kandidátů navržených členy zastupitelstva.
S ohledem na doporučení JUDr. Olgy Galové navrhuji zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Ludmilu Polákovou.

RM projednala dne 28. 8. 2013 a doporučuje zastupitelstvu přijmout navrhované usnesení.

Mgr. Líbalová – požadovala, aby se paní Poláková přišla představit, když ji má doporučovat pro výkon funkce. Vznesla dotaz, zda ji někdo zná.
Paní starostka uvedla, že paní Polákovou osobně zná, zastupitelstvo ji do funkce přísedícího již několikrát volilo. I další členové zastupitelstva potvrdili, že paní Polákovou znají.
Mgr. Líbalová dále namítla, že neměla možnost nikoho navrhnout.
Paní starostka toto odmítla s tím, že materiál byl členům ZM zaslán s dostatečným předstihem, paní Líbalová měla tedy dostatek času kohokoliv dalšího navrhnout.

Návrh usnesení:
ZM volí do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Ludmilu Polákovou – 18 pro, 1 se zdržel

Žádost pana Jana Morochoviče o přehodnocení umístění dřevěného stojanu na kola před provozovnou u budovy radnice – materiál č. 74
Pan Jan Morochovič si podal žádost o povolení zvláštního užívání komunikace za účelem umístění stojanu na kola před nově zřízenou prodejnou „OKOLOKOL“ v Jiráskově ulici. Reagoval tak na rozhovor se starostkou města dne 31. 7. 2013 před jednáním rady města, kdy členové rady při příchodu na jednání vznesli dotaz ohledně umístění dřevěného stojanu na kola. Paní starostka pana Morochoviče vyzvala, aby neoprávněně umístěný stojan na kola odstranil. Pan Morochovič totiž do té doby žádnou žádost o povolení zvláštního užívání komunikace na městský úřad nepodal a svévolně si stojan umístil na pozemek města. Nebyl ochoten připustit, že z estetického hlediska je typ stojanu (dřevěný kmen) naprosto nevhodný do prostoru, který přináleží k rekonstruovanému náměstí. Na tomto stanovisku se při jednání RM shodli všichni členové.
Pan Morochovič odstranil stojan až po týdnu, a to na základě opakované výzvy MP.
Pan Morochovič si na základě ústní výzvy paní starostky podal žádost o povolení zvláštního užívání komunikace. Tuto agendu vyřizuje Ing. Bronislava Havelková. Za město se běžně bez projednání v radě k žádosti vyjadřuje buď starostka, nebo místostarosta. V případě, že má žadatel v úmyslu umístit stojan (reklamu, na kola apod.) v místě, kde by mohl způsobit dopravní komplikace, žádá Ing. Havelková o vyjádření i DI Náchod.

Pan Morochovič zároveň zaslal radě města žádost, aby přehodnotila své stanovisko a povolila mu umístění dřevěného stojanu na kola. V současnosti jsou kola před prodejnou vystavena, ale v decentních malých kovových stojáncích.
Ing. Havelková informovala paní starostku o žádosti pana Morochoviče a požádala jejím prostřednictvím radu, aby se k žádosti vyjádřila.

Rada města žádost pana Morochoviče projednala na svém zasedání dne 28. 8. 2013 a přijala toto usnesení:
16/17 RM schvaluje žádost pana Jana Morochoviče o povolení zvláštního užívání místní komunikace v Hronově, Jiráskově ulici před č. p. 205, z důvodu umístění stojanu na kola před prodejnou OKOLOKOL s tím, že bude použit typ stojanu na kola v tom provedení, který je umístěn před prodejnou v současné době (malé kovové stojánky).

Stanovisko rady zapracovala Ing. Havelková do svého rozhodnutí, které bylo vydáno ve správním řízení a následně zasláno panu Morochovičovi. Rozhodnutí je platné, dle Ing. Havelkové je zcela bezpředmětné, aby se k němu vyjadřovalo zastupitelstvo.

Umístění stojanu bylo před jednáním rady konzultováno i s panem Chmelařem. Ten preferuje, aby byla kola ve stojáncích, které používá pan Morochovič nyní. Slečna Kajnarová upozornila i na to, že stojan je umístěný na ploše, kterou město revitalizovalo z dotace ROP NUTS II Severovýchod. Udržitelnost celého projektu je pět let. Po tu dobu by neměla být původní podoba projektu měněna, a to včetně doplňkový zařízení jako je například stojan na kola. Navíc se v blízkosti stojanu na kola, který využívá pan Morochovič, nachází zabudovaný betonový stojan na kola pro veřejnost.

Ing. Jára – sdělil, že by zastupitelstvo nemělo řešit podobné žabomyší války. Jemu osobně kláda nevadí.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí žádost pana Jana Morochoviče ohledně umístění stojanu na kola před prodejnou OKOLOKOL v Jiráskově ulici před č. p. 205 a rozhodnutí správního orgánu v této záležitosti – 19 pro

Podpora výkonnostního sportu v Hronově – materiál č. 76
Paní starostka předložila k projednání návrh na podporu výkonnostního sportu v Hronově, který se konkrétně týká družstev fotbalistů, hokejistů a volejbalistů.

Hokejisté
Družstvo HC Wikov Hronov muži bude v sezoně 2013/2014 hrát I. krajskou ligu. Tuto soutěž hraje družstvo mužů od sezony 2005/2006 a zaznamenalo v ní tyto významné úspěchy:
- sezona 2010/2011 – zisk 1. místa a titulu v první krajské lize
- sezona 2011/2012 – celkově 3. místo
- sezona 2012/2013 – celkově 3. místo
Mládež HC - od sezony 2011/2012 se mládež spojila s HC Náchod a v Hronově zůstalo pouze družstvo přípravky, které patří k nejlepším v Královéhradeckém kraji. Působí v ní 30 dětí a na novou sezónu bude přihlášena minipřípravka, která má dalších 10 nových dětí.

Vedení klubu zaslalo radě města v květnu letošního roku „Zprávu výboru HC Wikov Hronov o aktuálním stavu HC Hronov“ – přílohou materiálu. Rada města vzala zprávu na vědomí, jednání rady se dne 10. 7. 2013 zúčastnil i prezident HC Wikov Hronov pan Jindřich Šťavík. Z diskuse vyplynulo, že klub není v současné době bez dalších finančních zdrojů schopen zajistit účast v první krajské lize, do které se probojoval. Vedení města si vyžádalo podrobný přehled finančních nákladů, který byl následně předložen – příloha materiálu.
Hlavní důvody nedostatku finančních prostředků na sezonu 2013/2014:
- vysoké náklady klubu na účast v krajské soutěži (již osmým rokem)
- stále se snižující příjmy od sponzorů
Město Hronov poskytuje klubu od roku 2000 tzv. „ledy zdarma“ pro všechna mládežnická družstva. Klub také podle stanovených pravidel dostává dotaci na činnost, o které rozhoduje sportovní komise. Žádnou další finanční podporu město klubu nikdy nevyjádřilo. Symbolické ocenění obdržel klub při plese města a při plese sportu.
Veškeré informace o klubu jsou dostupné na http://www.hchronov.cz/

Volejbalisté
Volejbalový klub VK Hronov bude v sezoně 2013/2014 hrát v následujících soutěžích:
- ženy A – první národní liga
- muži A – druhá národní liga
- ženy B – krajský přebor
- muži B – krajský přebor
- kadeti a kadety – krajský přebor
- mládež – „barevný vojebal“ – krajská soutěž
Umístění v minulých sezonách:
- ženy A – vítězství ve 2. národní lize – sezona 2012/2013
- muži A – 4. místo ve 2. národní lize - sezona 2012/2013
- ženy A – vítězství v krajském přeboru – sezona 2011/2012
- muži A – 4. místo ve 2. národní lize – sezona 2011/2012
- ženy A – 2. Místo v krajském přeboru – sezona 2010/2011
- muži A – 8. místo ve 2. národní lize – sezona 2010/2011

Dle sdělení vedení VK Hronov byly náklady na loňskou sezonu ve výši Kč 393.015,--.
Z toho: cestovné       Kč 168.639,--
  rozhodčí       Kč   59.177,--
  nájemné (hala, Sokol)     Kč   66.565,--
  ostatní služby (licence, přestupy, hostování atd.) Kč   63.516,--
  + další drobné výdaje
Příjmy:
  členské příspěvky      Kč   35.106,--
  příspěvky od svazů      Kč     8.770,--
  příspěvek města – sportovní komise   Kč  119.054,--
  sponzoring, příjmy z reklamy    Kč  174.000,--
  vstupné a další drobné příjmy (bufet atd.)  Kč    41.000,--

V nastávající sezoně očekává klub navýšení výdajů cca o Kč 100.000,--, a to z důvodu postupu družstva žen A do první národní ligy.
Město Hronov podporuje klub formou dotovaného nájemného v tělocvičnách, klub dostává dotaci na činnost, o které rozhoduje sportovní komise. Žádnou další finanční podporu město klubu nikdy nevyjádřilo. Symbolické ocenění obdržel klub při plese města a při plese sportu.
Veškeré informace o klubu jsou dostupné na http://vk.hronov.com/

Fotbalisté
Fotbalový klub AFK Hronov má v současné době celkem 5 kategorií: mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci a družstvo mužů. To po několika letech dosáhlo úspěchu v tom, že v sezoně 2013/2014 postoupilo do 1. krajské B třídy. Pozitivní je to, že družstvo mužů tvoří pouze hráči z Hronova.

Výdaje klubu v běžné sezoně
Náklady na provoz a údržbu areálu (bez nákladů na budovu kabin) Kč 205.500,--
Účastnické a členské poplatky      Kč   42.000,--
Náklady na zajištění soutěží všech týmů    Kč 223.000,--
Režijní náklady        Kč   37.000,--
Dovybavování výstroje, pomůcek atd.     Kč   31.000,--
Starty na turnajích, nájemné za použití sportovišť, soustředění
mládeže apod.        Kč   48.000,--
Náklady klubu celkem       Kč 586.500,--

Příjmy
Členské příspěvky, dotace, transfery hráčů, pořádání turnajů mládeže,
vstupné, občerstvení       Kč 113.500,--
Příspěvek města ze sportovní komise     Kč 130.000,--
Příspěvek města na údržbu sportoviště     Kč   45.000,--
Příjmy z reklamy + dary – doplňují příjmy tak, aby klub pokryl své náklady.

Účast družstva mužů ve vyšší soutěži přinese odhadem nárůst nákladů cca o Kč 60.000,-. Dle sdělení zástupců klubu je však v současné době klub podfinancován, náklady jsou s ohledem na příjmy velmi omezené a není tak možné pokrýt veškeré potřeby klubu.
Fotbalový klub má navíc ve svém vlastnictví fotbalový stadion, pouze kabiny jsou majetkem města. Náklady na provoz a údržbu areálu nese v plné míře klub, město pouze symbolicky přispívá na nákup osiva.

Veškeré informace o klubu jsou dostupné na http://afkhronov.webnode.cz/

Na jednání rady dne 28. srpna 2013 byla podpora výkonnostního sportu opětovně diskutována. Bylo domluveno, že pokud kluby dodají základní informace o své finanční situaci, bude zastupitelstvu předložen návrh na podporu výkonnostního sportu v Hronově, konkrétně pak družstev hokejistů (družstvo mužů), volejbalistů (družstvo ženy A) a fotbalistů (družstvo mužů) s tím, že podpora bude směřována výlučně na pokrytí nákladů spojených s účastí uvedených družstev ve výkonnostních soutěžích. Pokud zastupitelstvo příspěvky schválí, bude ve smlouvě uvedeno, na co přesně a pouze je možné finanční prostředky použít – doprava, rozhodčí, dresy apod.
Výše navrhované podpory vyplývá z celkové finanční náročnosti jednotlivých sportů, zohledňuje i to, zda družstvo hraje výlučně s hronovskými hráči, zda má ve správě své vlastní sportoviště i samotnou výkonnostní třídu, kterou hraje. V úvahu byl brán i zájem široké hronovské sportovní veřejnosti o jednotlivé sporty.

V roce 2012 došlo ke změně financování jednotlivých sportovních klubů a sportovních organizací ze strany státu – dostávají méně finančních prostředků z výtěžku SAZKY. ČSTV zaslalo klubům dopisy (viz příloha), že chybějící finanční prostředky mají žádat po obcích, protože právě obce budou mít větší příjmy z výherních hracích přístrojů. Z přehledu skutečných příjmů města Hronova vyplývá (viz příloha), že tomu tak není. Příjmy města z VHP jsou přibližně stejné, k zásadnímu navýšení nedošlo.

Na jednání ZM byli přítomni zástupci všech sportovních klubů, kterým je poskytnutí příspěvku na výkonnostní sport navrhováno.

Návrh usnesení:
1. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,-- Volejbalovému klubu Hronov, se sídlem v Hronově, zastoupený panem Ing. Martinem Houšťkem, předsedou VK Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2013 – 19 pro
2. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 150.000,-- HC Wikov Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, zastoupený panem Jindřichem Šťavíkem, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské lize v roce 2013 – 19 pro
3. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,-- Fotbalovému klubu AFK Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, zastoupený panem Hynkem Rožnovským, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské B třídě v roce 2013 – 19 pro

Zápis č. 1/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM
Předložený materiál okomentovala Mgr. Hlušková, předsedkyně KV ZM.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí zápis č. 1/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM – 19 pro.


6. Diskuze

Paní starostka - další řádné jednání zastupitelstva je 23. října 2013. V sobotu 5. října 2013 se uskuteční slavnostní otevření zimního stadionu, na které jsou všichni srdečně zváni. Pozvánky budou všem zaslány.

Mgr. Thér – poděkoval všem, kteří zvedli ruku pro podporu sportu, pro oddíly, které reprezentují město. Dále všechny pozval na Zbečnický vandr, který se uskuteční v sobotu 14. září. Akce je hrazena z dotačního programu Aktivní pohraničí.

MVDr. Strand – poděkoval za podporu sportu. Pozval všechny, ať se přijdou podívat na krásné ženy, jak hrají volejbal.

Mgr. Řehůřková – pozvala na prohlídku zrekonstruovaného sociálního zařízení ve škole v Palackého ulici.

Ing. Jára – uvedl, že se dodělalo sportoviště v parku a rekonstruoval prameník. Kritizoval, že si město nepohlídalo, co tam firmy při pracech natropily. Je nutné při předávání díla vše zkontrolovat a vyzvat firmy, aby vše uvedly do pořádku. V současné době stále není vše uvedeno do původního stavu. Dále informoval o špatné opravě komunikace po překopu ČEZu ve Velkém Dřevíči na odbočce u Špeldy čp. 260. Jde o hodně zatížené místo, jezdí tam velké auto Marius Pedersen. Pan místostarosta k parku sdělil, že vše, co Ing. Jára jmenoval, je uvedeno v předávacím protokolu jako závada. Firma by měla vše dát do pořádku.
Pan Topolnickyj – navázal na Ing. Járu ohledně problému s překopem ve Velkém Dřevíči. Požádal o schůzku na místě samém a kontrolu opravy. Požádal, aby bylo místo uvedeno do původního stavu.
Bude oznámen termín a Ing. Havelková se dostaví na kontrolu. Zajistí, aby byl překop řádně opraven.

Mgr. Líbalová – domnívala se, že voda v pítku poteče jenom po určitou dobu. V současné době teče stále. Pan místostarosta sdělil, že jsme rádi, že teče stále. S uvedením do provozu bylo mnoho problémů. Nyní čekáme na rozbory vody z nového vrtu, který bude napojen do jedné části pítka a budou napojena i čidla. Vše se bude postupně dodělávat.
Mgr. Líbalová se dále zajímala, co bude s opravou silnice na příjezdu do Hronova (u Papírnictví Šefelín) kde je vlna, která dle jejího názoru je velmi nebezpečná pro cyklisty i malá vozítka postižených občanů. Pan Balcar tlumočil vyjádření pana Habra ze SÚS. Vlna nebrání provozu a bezpečnosti silničních vozidel. Akceptují, že to tam je, ale nic s tím asi rok dělat nebudou. Informoval o velmi špatné spolupráci ze strany SÚS.

Pan Hurdálek – pozval přítomné na dětské odpoledne na Orelském hřišti ve Zbečníku, které se uskuteční dne 28. září 2013.

Pan Jindřich Šťavík jménem HC poděkoval za dostavbu zimního stadionu a podporu klubu.

Pan Hynek Rožnovský poděkoval za AFK Hronov za finanční příspěvek na dopravu mužů na utkání v I. krajské B třídě.

Ing. Martin Houštěk poděkoval za volejbalový klub za finanční příspěvek, který jim usnadní zúčastnit se soutěží po celé republice, kde se národní liga hraje.

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 19:10 hodin.

 

Usnesení č. 5/2013
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. září 2013

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/5 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta, Mgr. Lenku Hluškovou – 15 pro, 2 se zdrželi
2/5 – navržený program jednání – 17 pro
3/5 - uzavření darovací smlouvy na darování pozemků z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Darovací smlouva přílohou – 18 pro
4/5 - aby byl materiál č. 61 – „Záměr prodeje stavidlového jezu v k. ú. Velký Dřevíč“ stažen z programu jednání a přesunut na nebližší zasedání zastupitelstva – 15 pro, 1 proti, 2 se zdrželi
5/5 - podání žádosti o změnu PRVKUK – Hronov – Velký Dřevíč, kód obce PRVK je 3605.5209.024.03, UIR je 04840 společností Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 za účelem změny způsobu likvidace odpadních vod dle žádosti Vak Náchod a. s. - 13 pro, 1 proti, 4 se zdrželi
6/5 - uzavření kupní smlouvy č. 12/OM/13 na  pozemky p.č. 237/1 o výměře 187 m2, 238 o výměře 182 m2, 239/2 o výměře 926 m2 a 258/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Malá Čermná za kupní cenu ve výši Kč 28.693,-. Smlouva přílohou – 16 pro, 2 proti, 1 se zdržel
7/5 - uzavření smlouvy č. j. UZSVM/HNA/3216/2013-HNAM o bezúplatném převodu nemovitosti – pozemku p.p.č. 682/13 v k.ú. Velký Dřevíč z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou – 18 pro
8/5 - koupi části pozemku p.p.č. 1705/8 (celková výměra 1307 m2) v k.ú. Hronov – oddělené části s novým parcelním číslem 1705/45 o výměře 1230 m2 od prodávajícího Správy železniční cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, za kupní cenu ve výši Kč 66500,-- - 18 pro, 1 se zdržel
9/5 – rozpočtová opatření č. 04/2013 dle přílohy, včetně ústního doplnění – 19 pro
10/5 - vytvoření pracovního místa školního psychologa při Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, od 1. 1. 2014 s tím, že město Hronov zajistí krytí finančních nákladů souvisejících se vznikem této pracovní pozice – 18 pro, 1 se zdržel
11/5 - uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku od 1. 10. do 31. 12. 2013 pro HC Wikov Hronov, o. s., IČO 46522751 s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů, mužů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 640 000,--. Příspěvek bude poskytnut zápočtem fakturované částky. Smlouva přílohou – 18, 1 se zdržel
12/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,-- Volejbalovému klubu Hronov, se sídlem v Hronově, zastoupený panem Ing. Martinem Houšťkem, předsedou VK Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2013 – 19 pro
13/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 150.000,-- HC Wikov Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, zastoupený panem Jindřichem Šťavíkem, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské lize v roce 2013 – 19 pro
14/5 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,-- Fotbalovému klubu AFK Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, zastoupený panem Hynkem Rožnovským, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské B třídě v roce 2013 – 19 pro

Zastupitelstvo města volí:
15/5 - do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Ludmilu Polákovou – 18 pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
16/5 – informace z jednání Rady města Hronova – 17 pro
17/5 – kontrolu plnění usnesení ZM č. 3, 4/2013 – 18 pro
18/5 - informaci o zařazení věcí opuštěných – staveb vodního díla do majetku města Hronova:
 - stavidlový jez na říčním km 2,300 na pozemcích st.p.č. 392/1, 392/2 a 392/3 v k.ú. Velký Dřevíč pod inventárním číslem 021 000 390 s účetní hodnotou Kč  26.668,--,
 - příkop otevřený v délce 163 m na pozemku p.p.č. 1705/1 v  k.ú. Hronov pod inventárním číslem 021 000 388 s účetní hodnotou Kč 295.519,--,
 - zatrubený potok v délce 70 m na pozemcích st.p.č. 228, p.p.č. 1250/1 a 1333/2 v k.ú. Zbečník a p.p.č. 1705/1 v k.ú. Hronov pod inventárním číslem 021 000 389 s účetní hodnotou Kč  227.290,-- - 18 pro
19/5 – informaci OM o prodeji domů v majetku města – 18 pro
20/5 – informaci OM o investičních akcích – 19 pro
21/5 – informace o investičních akcích – 19 pro
22/5 - žádost pana Jana Morochoviče ohledně umístění stojanu na kola před prodejnou OKOLOKOL v Jiráskově ulici před č. p. 205 a rozhodnutí správního orgánu v této záležitosti – 19 pro
23/5 – zápis č. 1/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM – 19 pro
24/5 – informace v bodu Diskuze

Zastupitelstvo města ukládá:
25/5 – starostce svolat pracovní zasedání zastupitelů, na kterém bude řešen prodej jezu ve Velkém Dřevíči
26/5 – odboru majetek provést kontrolu opravy překopu po ČEZu ve Velkém Dřevíči

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 09. 2013