živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2022

jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 14.9.2022 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Libor Lelek, Mgr. Josef Thér, Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Jan Aulich MBA, Martin Čejchan, Ing. Lukáš Polej, Markéta Umlaufová, Ing. Martin Houštěk
Omluveni: Bc. Hana Nedvědová, MUDr. Petr Mihola, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Ing. arch Aleš Krtička, Markéta Machová
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Zapisovatel: Milena Moravcová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Šnajdr, Ing. Lukáš Polej
 
Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jan Šnajdr, Ing. Lukáš Polej – 14 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod číslem 43 až 59 včetně příloh, pozvánka na dnešní jednání a informace o ceně výtisku 1 ks Hronovských listů.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 16 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva města dne 22. června 2022. Žádné nebyly.

V úvodu starosta představil nového vedoucího odboru sportovní a rekreační zařízení pana Jiřího Frýbu.

Program jednání:
1. Finanční záležitosti

51 - Rozpočtová opatření č. 07/2022/RM a č. 08/2022/RM - vzetí na vědomí
52 - Rozpočtové opatření č. 09/2022/ZM
53 - Žádost o finanční příspěvek spolku Péče o duševní zdraví
54 - Žádost o finanční dar AFK Hronov
56 - Žádost společnosti ATEX spol. s r.o. o prominutí smluvní pokuty
 
2. Majetkové záležitosti
45 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 1130/2, 1697/1 a 1697/3 v k. ú. Hronov
46 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1084/1 v k. ú. Hronov
47 - Záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 870/1 v k. ú. Rokytník
48 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 31/1 v k. ú. Zbečník
49 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1140/7 v k. ú. Žabokrky
50 - Koupě pozemku parc. č. 595 v k. ú. Zbečník
57 - Přijetí daru, pozemků pod stavbou chodníku, Husova ulice, Královéhradecký kraj
58 - Směna pozemků, Žabokrky, Hronov, dopravní terminál
59 - Informace o investičních akcích - OM
 
3. Různé
43 - Pravidla pro udělování čestného občanství města Hronova
44 - Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
55 - Změna Smlouvy o výpůjčce DO Justynka

4. Diskuze

 
1. Finanční záležitosti

51 - Rozpočtová opatření č. 07/2022/RM a č. 08/2022/RM - vzetí na vědomí  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 4. 2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí následující rozpočtová opatření:
- Rozpočtové opatření č. 07/2022/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 13. 7. 2022, Usnesení č. 15/2022,
- Rozpočtové opatření č. 08/2022/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 31. 8. 2022, Usnesení č. 17/2022.


52 - Rozpočtové opatření č. 09/2022/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 09/2022/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
52/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 09/2022/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

 

53 - Žádost o finanční příspěvek spolku Péče o duševní zdraví  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání žádost spolku Péče o duševní zdraví, z.s., IČ: 64242218, o finanční podporu na projektový záměr Zavedení Centra duševního zdraví Náchod.
Žádost projednala rada města na svém 17. jednání konaném 31. 08. 2022 a doporučila ji zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
53/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru spolku Péče o duševní zdraví, z.s., IČ: 64242218, ve výši 24.128,00 Kč určeného na zavedení Centra duševního zdraví Náchod.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
53/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy se spolkem Péče o duševní zdraví, z.s., IČ: 64242218.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


54 - Žádost o finanční dar AFK Hronov  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání žádost spolku AFK Hronov, z.s., IČ: 69154287, o finanční dar ve výši 75.000 Kč na výdaje fotbalového oddílu z důvodu postupu do krajské soutěže 1. B třídy Královéhradeckého kraje.

Návrh usnesení:
54/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru spolku AFK Hronov, z.s., IČ: 69154287, ve výši 75.000 Kč určeného na výdaje spojené s postupem do 1. B třídy krajské soutěže Královéhradeckého kraje.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
54/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy se spolkem AFK Hronov z.s., IČ: 69154287.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


56 - Žádost společnosti ATEX spol. s r.o. o prominutí smluvní pokuty  
Zastupitelstvu města byla předložena k projednání žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti ATEX spol. s r.o., Střední 1722, 500 08 Hradec Králové, IČ: 47451203, dodavatele nábytku k investiční akci "Stavební úpravy a přístavba č.p. 5".
Město Hronov, jakožto zadavatel, a společnost Atex spol. s.r.o., jakožto prodávající, uzavřely dne 4. května 2021 kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla dle Čl. IV Smlouvy, dodávka a instalace nábytku na Městský úřad Hronov.
Smlouva byla uzavřena v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba č. p. 5 – dodávka nábytku“. Cena plnění byla Smlouvou dle Čl. VI. bod. IV.1. stanovena ve výši 3 823 600 Kč, včetně DPH.
Dne 10. června 2022 byl mezi Smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým byla zvýšena cena plnění, a to na částku 3 912 843,55 Kč.
Dle ustanovení Čl. V. bod. V.1. Smlouvy: „K zahájení instalace předmětu plnění veřejné zakázky bude dodavatel písemně vyzván zadavatelem, a to minimálně 10 kalendářních dnů před datem zahájení instalace stanoveným v písemné výzvě dle tohoto ustanovení. Maximální doba instalace na místě bude: 60 kalendářních dnů ode dne stanoveného v písemné výzvě dle tohoto ustanovení“. Město Hronov zaslalo Společnosti výzvu k plnění dne 22. března 2022, s informací, že instalaci nábytku je možné zahájit dne 15. dubna 2022. V souladu s výše uvedeným ustanovením tak měla být dodávka a instalace splněna nejpozději dne 14. června 2022, kdy však k předání a převzetí plnění došlo dne 22. července 2022, tedy s prodlením 38 dnů.
Dne 22. července 2022 byla Společností Městu Hronov vystavena faktura k zaplacení ceny plnění, ve výši 3 912 843,55 Kč. Datum splatnosti je na faktuře, která byla Městu Hronov doručena dne 27. července 2022, uvedeno 22. srpna 2022.
V Čl. IX bod. IX.2. Smlouvy bylo ujednáno: „Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět plnění nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Zadavatel oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení“. Na základě citovaného ustanovení tak Městu Hronov, jakožto zadavateli, vzniklo právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 297 376,10 Kč. Smluvní pokuta byla vyčíslena dne 28. 7. 2022.

Návrh usnesení:
56/1 - Zastupitelstvo města schvaluje prominutí smluvní pokuty společnosti ATEX, spol. s r.o., IČ: 474 51 203, ve výši 297 376,10 Kč.
Hlasování: Pro: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Aulich), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 


2. Majetkové záležitosti

45 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 1130/2, 1697/1 a 1697/3 v k. ú. Hronov  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemků parc. č. 1130/2, 1697/1 a 1697/3 v k. ú. Hronov o výměře 277 m2.
Pozemek parc. číslo 1130/2 o výměře 127 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako zahrada. V územním plánu je pozemek vedený jako zeleň. Odbor majetek doporučuje předmětný pozemek k prodeji. Pozemek je žadatelem dlouhodobě udržován.
Pozemek parc. číslo 1697/1 o výměře 122 m2 je vedený v katastru nemovitostí a v územním plánu jako vodní plocha. V části pozemku je uložené vedení VO a stojí zde lampa VO. Z tohoto důvodu odbor majetek doporučuje předmětný pozemek k prodeji s věcným břemenem kvůli veřejnému osvětlení. Na věcné břemeno bude zpracován na náklady žadatele geometrický plán. Věcné břemeno bude pro Město Hronov zřízeno bezúplatně.
Pozemek parc. číslo 1697/3 o výměře 28 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, jedná se o chodník. Z tohoto důvodu odbor majetek nedoporučuje předmětný pozemek k prodeji.
Navržená cena pozemku k prodeji je 40 Kč/m2.

Usnesení rady města č. 15/2022 ze dne 13. 7. 2022
Rada města doporučuje ke schválení záměr prodeje pozemku parc. číslo 1130/2 o výměře 127 m2 a pozemku parc. číslo 1697/1 o výměře 122 m2 v k. ú. Hronov, cena prodeje 9 960 Kč.
 
Usnesení rady města č. 15/2022 ze dne 13. 7. 2022
Rada města nedoporučuje ke schválení záměr prodeje pozemku parc. číslo 1697/3 v k. ú. Hronov o výměře 28 m2.
 
Návrh usnesení:
45/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. číslo 1130/2 o výměře 127 m2 a pozemku parc. číslo 1697/1 o výměře 122 m2 v k. ú. Hronov, cena prodeje 9.960 Kč.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
45/2 - Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. číslo 1697/3 v k. ú. Hronov o výměře 28 m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


46 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1084/1 v k. ú. Hronov  
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 1084/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 20 m2 z důvodu legalizace stávající zděné stavby, která svou částí zasahuje do pozemku parc. č. 1084/1 v k. ú. Hronov.
Pozemek parc. číslo 1084/1 o výměře 10271 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako orná půda a v územním plánu jako stavební pozemek.
Na místě samém bylo konstatováno, že je prodej části pozemku možný, stávající zděná stavba stojí na místě, kde pozemek pokračuje v prudký svah a nad ním vede úzká cesta pro pěší.
Navržená prodejní cena (podle znaleckých posudků zastavěných ploch – trafostanice) je ve výši 900 Kč/m2.

Usnesení rady města č. 15/2022 ze dne 13. 7. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
46/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1084/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 20 m2, cena prodeje 900 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


47 - Záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 870/1 v k. ú. Rokytník  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 870/1 o výměře 155 m2 z důvodu zajištění jediné přístupové a příjezdové cesty k rodinnému domu č.p. 8.
Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
Přístup a příjezd k rodinnému domu č.p. 8 je zajištěný, protože komunikace v majetku města jsou veřejně přístupné. V tomto konkrétním případě se podél komunikace nacházejí pozemky v majetku dalších vlastníků. Obecně není vhodné prodávat komunikace do soukromého vlastnictví, při dalším dělení pozemků (prodeji části pozemku) může vzniknout problém s přístupem. Z tohoto důvodu odbor majetek navrhuje ponechání cesty v majetku města a oddělení a prodej travnaté části pozemku o výměře cca 100 m2 dle předložené situace.
Navržená cena pozemku k prodeji je 70 Kč/m2.

Usnesení rady města č. 16/2022 ze dne 2. 8. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
47/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 870/1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 100 m2.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Aulich, J. Frýba, M. Houštěk), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


48 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 31/1 v k. ú. Zbečník  
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 31/1 v k. ú. Zbečník, obci Hronov o výměře cca 30 m2 z důvodu legalizace stávajícího plotu mezi pozemky parc. č. 31/4 a pozemkem parc. č. 31/1 v k. ú. Zbečník. Plot je tak již historicky a částečně stojí na pozemku parc. č. 31/1 v k. ú. Zbečník.
Pozemek parc. č. 31/1 o výměře 918 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
Navržená prodejní cena je ve výši 500 Kč/m2.

Usnesení rady města č. 17/2022 ze dne 31. 8. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
48/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 31/1 v k. ú. Zbečník o výměře cca 30 m2, cena prodeje 500 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


49 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1140/7 v k. ú. Žabokrky  
Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov, IČ 08722633, Žabokrky 61, 549 31 Hronov uzavřelo nájemní smlouvu č. 17/OM/2022 na nájem pozemku parc. č. 1140/7 (celková výměra je 1869 m2) v k. ú. Žabokrky.
Odbor majetek projednal případný prodej pozemku parc. č. 1140/7 v k. ú. Žabokrky. Záznam o projednání s předsedou Společenství vlastníků Žabokrky 61 a 62, Hronov, panem Martinem Noskem, přílohou.
Společenství vlastníků nesouhlasí s cenou, která byla navržena ve znaleckém posudku a mělo by zájem pozemek odkoupit za cenu poloviční, tedy 200 Kč/m2.
Navržená cena pozemku k prodeji je 200 Kč/m2.

Odbor majetek doporučuje k prodeji, o pozemek se Společenství vlastníků dlouhodobě stará, udržuje, seče, v podobné lokalitě jsou stavební pozemky pro stavbu nemovitosti (domu) nyní nabízeny za minimální cenu 300 Kč/m2. Dle znaleckého posudku leží část pozemku v ochranném pásmu elektra a bude sloužit převážně k parkování obyvatel a jako pozemkové zázemí pro volnočasové aktivity.
Stavební odbor sdělil, že na pozemku by eventuelně šlo postavit např. garáž/pergolu.

Usnesení rady města č. 17/2022 ze dne 31. 8. 2022
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. číslo 1140/7 o výměře 1869 m2 v k. ú. Žabokrky, za cenu 270 Kč/m2.
 
Návrh usnesení:
49/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. číslo 1140/7 o výměře 1869 m2 v k. ú. Žabokrky, za cenu 270 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


50 - Koupě pozemku parc. č. 595 v k. ú. Zbečník  
Majitelé byli osloveni v souvislosti se zájmem města o koupi pozemku a souhlasili s uzavřením smlouvy na pozemek parc. č. 595, v k. ú. Zbečník, obci Hronov, o výměře 1654 m2, požadují kupní cenu 33 Kč/m2. Cena 33 Kč/m2 odpovídá ceně zemědělské půdy v dané lokalitě.
Tento pozemek by sloužil jako místo k setkávání při menších společenských akcích.

Usnesení rady města č. 17/2022 ze dne 31. 8. 2022
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
50/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 19/OM/2022 na pozemek parc. č. 595, o výměře 1654 m2 v k. ú. Zbečník, obci Hronov.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


57 - Přijetí daru, pozemků pod stavbou chodníku, Husova ulice, Královéhradecký kraj  
Město Hronov je investorem a budoucím vlastníkem stavby chodníku na částech pozemku parc. č. 1603/4, 1603/5 v k. ú. Hronov v Husově ulici dle smlouvy o výpůjčce. Dodatkem ke smlouvě byl dán do výpůjčky pozemek parc. č. 1603/3 v k. ú. Hronov z důvodu následně vyvolaných investic v rámci stavby, jmenovitě úpravy veřejného osvětlení.
Královéhradecký kraj nabízí pozemky darem. Dle smlouvy o výpůjčce nemusí dojít k oddělení části pozemků geometrickým plánem (konzultováno s majetkovým oddělením správy silnic), nedošlo k zásahu do pozemku parc. č. 1603/1, na kterém se nachází silnice III/3031. Pozemek 1603/16, na kterém se nachází stará studna, se nachází uvnitř pozemku parc. č. 1603/5.
Na pozemek parc. č. 1603/5 bude zasahovat plánovaná stavba lávky k prodejně PENNY. V současné době se připravuje projektová dokumentace.
Pozemky k přijetí daru:
1603/3 o výměře 312 m2
1603/4 o výměře 1186 m2
1603/5 o výměře 1423 m2
1603/16 o výměře 7 m2
Královéhradecký kraj požaduje schválit žádost o přijetí daru a usnesení v předloženém znění.
 
Návrh usnesení:
57/1 - Zastupitelstvo města schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků:
Žádáme Vás o bezúplatný převod (darování) pozemků p. č. 1603/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 312 m²), p. č. 1603/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 1186 m²), p. č. 1603/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 1423 m²) a p. č. 1603/16 (ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 7 m²) v k. ú. a v obci Hronov z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Hronov. Jedná se o pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci při silnici č. III/3031.
Na pozemky byla uzavřena Smlouva o výpůjčce č. 9/40/20/0300/Ha/N a Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 9/40/21/0064/Ha/N.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

57/2 - Zastupitelstvo města Hronov schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. č. 1603/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 312 m²), p. č. 1603/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 1186 m²), p. č. 1603/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 1423 m²) a p. č. 1603/16 (ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 7 m²) v k. ú. a v obci Hronov z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Hronov. Jedná se o pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci při silnici č. III/3031.
Na pozemky byla uzavřena Smlouva o výpůjčce č. 9/40/20/0300/Ha/N a Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 9/40/21/0064/Ha/N.
Zastupitelstvo města Hronov zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s formulací zákazu zcizení:
„Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k předmětu daru třetí osobě a o předmět daru bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, zelení a pod místními komunikacemi) v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům neposkytne. Tento zákaz se v souladu s § 1761 občanského zákoníku nezřizuje jako právo věcné.“
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


58 - Směna pozemků, Žabokrky, Hronov, dopravní terminál  
Město Hronov má zájem o pozemek parc. č. 1705/39 v Nádražní ulici v k. ú. Hronov o výměře 38 m2 z důvodu řešení lokality v rámci stavby přestupního terminálu. Součástí pozemku je stavba váhy. Pozemek včetně stavby váhy a její technologie byl oceněn na 143.180 Kč.
Po vzájemné domluvě byly nabídnuty pozemky ke směně v k. ú. Žabokrky, které přes řeku Metuji navazují na rodinný majetek.
Pozemky z majetku města ke směně:
1044/1 o výměře 13606 m2, trvalý travní porost, pozemek má v nájmu Statek Stárkov pozemek byl oceněn na 25 Kč/m2
1049/6 o výměře 111 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
1050/2 o výměře 554 m2, ostatní plocha, jiná plocha
1090/3 o výměře 273 m2, trvalý travní porost
1166/5 o výměře 115 m2, trvalý travní porost
Celková výměra pozemků ke směně je 14.659 m2.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 3/2022 ze dne 22. 6. 2022
Zastupitelstvo schválilo záměr směny.
 
Směna pozemků byla zveřejněná od 19. 7. 2022 do 4. 8. 2022.
 
Hodnota směňovaných pozemků parc. č. 1044/1, 1049/6, 1050/2, 1090/3, 1166/5 v k. ú. Žabokrky činí 263.862 Kč, po oboustranné dohodě město přistoupilo na cenu 18 Kč/m2 (znalecký posudek č. 10/3689/22 ze dne 31. 5. 2022 určil obvyklou cenu zemědělského pozemku parc. č. 1044/1 na 340.150 Kč, to je 25 Kč/m2), hodnota pozemku parc. č. 1705/39 v k. ú. Žabokrky činí podle znaleckého posudku č. 10/3689/22 ze dne 31. 5. 2022 143.180 Kč.
Účastníci se dohodli, že mezi nimi dojde s ohledem na rozdílnou hodnotu směňovaných pozemků k finančnímu vyrovnání ve výši 120.682 Kč.
V případě snížení prodejní ceny pozemků oproti znaleckému posudku, je nutné uvést do usnesení odůvodnění.
Odůvodnění přistoupení města na nižší hodnotu pozemků ke směně:
Záměrem města je vybudovat nový dopravní terminál. V koncepci návrhu terminálu je i komplexní řešení daného území, tedy i přilehlé ul. Nádražní, kde budou i nové chodníky. Na předmětném pozemku je plánovaný chodník, část ozelenění a komunikace. Podmínky dotace neumožňují investice na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, je tedy nutné předmětný pozemek získat.
 
Usnesení rady města č. 17/2022 ze dne 31. 8. 2022
Rada města schválila uzavření smlouvy.

Návrh usnesení:
58/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 20/OM/2022 na směnu pozemků z majetku města Hronova parc. č. 1044/1 o výměře 13606 m2, 1049/6 o výměře 111 m2, 1050/2 o výměře 554 m2, 1090/3 o výměře 273 m2, 1166/5 o výměře 115 m2 v k. ú. Žabokrky za pozemek parc. č. 1705/39 v k. ú. Hronov. Záměrem města je vybudovat nový dopravní terminál. V koncepci návrhu terminálu je i komplexní řešení daného území, tedy i přilehlé ul. Nádražní, kde budou i nové chodníky, které umožní bezpečný přístup chodců ve směru od Hostovského ulice k dopravnímu terminálu a zpět. Na předmětném pozemku je plánovaný chodník, část ozelenění a komunikace. Podmínky dotace neumožňují investice na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, je tedy nutné předmětný pozemek získat do vlastnictví města Hronova.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


59 - Informace o investičních akcích - OM  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:
II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města Hronova v Hostovského ulici. Stavba města je koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov investora Královéhradeckého kraje a městysu Velké Poříčí.
Dodavatelem stavebních prací je Společnost Velké Poříčí – Hronov (Správce společnosti STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, druhý společník EUROVIA CS, a.s.), Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5.
V Hronově pokračují práce na druhé polovině vozovky na straně benzínové pumpy pokládkou jednotlivých vrstev komunikace a práce navazují na Velké Poříčí.
Termín dokončení prací bude dodržen, spuštění do provozu je plánováno na 23. 10. 2022.
Stavební úpravy WC ve 2. NP – nová budova ZŠ Velký Dřevíč
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy základní školy ve Velkém Dřevíči, budovy čp. 82, spočívající v modernizaci stávajícího sociálního zařízení pro chlapce a dívky (I. stupeň ZŠ) ve 2. nadzemním podlaží nové budovy základní školy. Součástí stavebních úprav je výměna rozvodů kanalizace, teplé a studené vody, elektroinstalace v potřebném rozsahu.
Dodavatelem stavebních prací je MOVIS Hronov, s.r.o., nám Čs. armády 1, 549 31 Hronov. Cena prací dle SOD je 887 661,70 Kč bez DPH (1 074 070,66 Kč vč. 21% DPH).
Práce jsou dokončeny. Dodatkem č. 1 ke SOD jsou ošetřeny vícepráce a méněpráce, které vznikly na stavbě. Konečná cena díla je 928 464,70 Kč bez DPH (1 123 442,28 Kč vč. DPH).
Rekonstrukce dvou bytů v DPS Hostovského č.p. 36, Hronov
Jedná se o kompletní rekonstrukci dvou bytů 1+0 v 1. NP, v domě s pečovatelskou službou, Hostovského čp. 36, Hronov, spočívající v každém bytě ve stavebních úpravách podlah vč. hydroizolace, pokoje vč. kuchyňské linky, koupelny pro osoby s omezenou pohyblivostí vč. nových rozvodů vody a kanalizace a zařizovacích předmětů, nové elektroinstalace. Projektovou dokumentaci vypracoval Martin Thér, Zbečník 264.
Dodavatelem stavebních prací je Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553 za nabídkovou cenu 1 595 705,65 Kč bez DPH (1 835 061,50 Kč vč. 15 % DPH). Termín realizace srpen – polovina prosince 2022.

 

3. Různé

43 - Pravidla pro udělování čestného občanství města Hronova  
Na základě jednání ZM dne 22. 6. 2022 předložila paní místostarostka zastupitelstvu města k projednání návrh Pravidel pro udělování čestného občanství města Hronova. Návrh byl zastupitelům zaslán k vyjádření dne 27.7. 2022. Na základě připomínky zastupitel pana Libora Lelka byl do textu zapracován návrh, any listinu o udělení čestného občanství mohl převzít příbuzný či jiná osoba blízká.

Návrh usnesení:
43/1 - Zastupitelstvu města Hronova schvaluje Pravidla pro udělování čestného občanství města Hronova.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


44 - Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí  
Oddělení dozoru MV vyzvalo město k odstranění nedostatků ve vyhlášce o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Bylo třeba přesněji specifikovat oblasti v ulicích Zálesí a Studénka, které jsou součástí katastrálního území Hronov, ale mají koeficient 1.
Výše koeficientu zůstává stejná - tedy pro Hronov (právě s výjimkou Zálesí a Studének) 1,6, pro ostatní místní části 1.
Návrh byl překontrolován Oddělením dozoru MV.

Návrh usnesení:
44/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


55 - Změna Smlouvy o výpůjčce DO Justynka  
Na základě žádosti ředitelky příspěvkové organizace Domov odpočinku ve stáří Justynka, příspěvková organizace, IČ: 62726226, byl zastupitelstvu města předložen ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce.
Změna v dodatku se týká pouze předmětu výpůjčky a spočívá v přenechání celé budovy čp. 212 s účinností od 1. 10. 2022 do výpůjčky příspěvkové organizaci Domov odpočinku ve stáří Justynka, příspěvková organizace.

Návrh usnesení:
55/1 - Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Městem Hronov a Domovem odpočinku ve stáří „Justynka“, příspěvková organizace.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

 

4. Diskuze

V závěru si všichni vzájemně poděkovali za spolupráci v uplynulých čtyřech letech.

Jana Taucová, Markéta Šulcová - zástupkyně rodičů z oddílu krasobruslení. Sdělily zastupitelům, že vnímají časovou nedostupnost ledů. Starší děti se nedostanou na led, protože v té době, kdy je led k dispozici mají ještě školní výuku. Chtěly požádat o podporu tohoto sportu.
Zastupitelé postupně vyjádřili podporu oddílu krasobruslení.

 

Jednání bylo ukončeno v 18:50 hodin
Zápis byl vyhotoven 19. září 2022

 

 
Usnesení č. 4/2022
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. 9. 2022

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/4/000/2022 – ověřovatele zápisu Mgr. Jana Šnajdra a Ing. Lukáše Poleje – 14 pro, 2 se zdrželi

2/4/000/2022 – program jednání – 16 pro
 
3/4/43/1/2022 - Pravidla pro udělování čestného občanství města Hronova.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/4/45/1/2022 - záměr prodeje pozemku parc. číslo 1130/2 o výměře 127 m2 a pozemku parc. číslo 1697/1 o výměře 122 m2 v k. ú. Hronov, cena prodeje 9.960 Kč.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/4/46/1/2022 - záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1084/1 v k. ú. Hronov o výměře cca 20 m2, cena prodeje 900 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/4/47/1/2022 - záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 870/1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 100 m2.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 3 (J. Aulich, J. Frýba, M. Houštěk), Nehlasovalo: 0
 
7/4/48/1/2022 - záměr prodeje části pozemku parc. číslo 31/1 v k. ú. Zbečník o výměře cca 30 m2, cena prodeje 500 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/4/49/1/2022 - záměr prodeje pozemku parc. číslo 1140/7 o výměře 1869 m2 v k. ú. Žabokrky, za cenu 270 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/4/50/1/2022 - uzavření kupní smlouvy č. 19/OM/2022 na pozemek parc. č. 595, o výměře 1654 m2 v k. ú. Zbečník, obci Hronov.  
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/4/52/1/2022 - rozpočtové opatření č. 09/2022/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/4/53/1/2022 - poskytnutí peněžitého daru spolku Péče o duševní zdraví, z.s., IČ: 64242218, ve výši 24.128,00 Kč určeného na zavedení Centra duševního zdraví Náchod.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/4/53/2/2022 - uzavření darovací smlouvy se spolkem Péče o duševní zdraví, z.s., IČ: 64242218.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/4/54/1/2022 - poskytnutí peněžitého daru spolku AFK Hronov, z.s., IČ: 69154287, ve výši 75.000,00 Kč určeného na výdaje spojené s postupem do 1. B třídy krajské soutěže Královéhradeckého kraje.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/4/54/2/2022 - uzavření darovací smlouvy se spolkem AFK Hronov z.s., IČ: 69154287.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

15/4/55/1/2022 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi Městem Hronov a Domovem odpočinku ve stáří „Justynka“, příspěvková organizace.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/4/56/1/2022 - prominutí smluvní pokuty společnosti ATEX, spol. s r.o., IČ: 474 51 203, ve výši 297 376,10 Kč.
Hlasování: Pro: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Aulich), Nehlasovalo: 0
 
17/4/57/1/2022 - žádost o bezúplatný převod pozemků:
Žádáme Vás o bezúplatný převod (darování) pozemků p. č. 1603/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 312 m²), p. č. 1603/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 1186 m²), p. č. 1603/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 1423 m²) a p. č. 1603/16 (ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 7 m²) v k. ú. a v obci Hronov z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Hronov. Jedná se o pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci při silnici č. III/3031.
Na pozemky byla uzavřena Smlouva o výpůjčce č. 9/40/20/0300/Ha/N a Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 9/40/21/0064/Ha/N.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/4/57/2/2022 - bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p. č. 1603/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 312 m²), p. č. 1603/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 1186 m²), p. č. 1603/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 1423 m²) a p. č. 1603/16 (ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 7 m²) v k. ú. a v obci Hronov z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Hronov. Jedná se o pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci při silnici č. III/3031.
Na pozemky byla uzavřena Smlouva o výpůjčce č. 9/40/20/0300/Ha/N a Dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 9/40/21/0064/Ha/N.
Zastupitelstvo města Hronov zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s formulací zákazu zcizení:
„Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k předmětu daru třetí osobě a o předmět daru bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, zelení a pod místními komunikacemi) v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům neposkytne. Tento zákaz se v souladu s § 1761 občanského zákoníku nezřizuje jako právo věcné.“
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/4/58/1/2022 - uzavření směnné smlouvy č. 20/OM/2022 na směnu pozemků z majetku města Hronova parc. č. 1044/1 o výměře 13606 m2, 1049/6 o výměře 111 m2, 1050/2 o výměře 554 m2, 1090/3 o výměře 273 m2, 1166/5 o výměře 115 m2 v k. ú. Žabokrky za pozemek parc. č. 1705/39 v k. ú. Hronov. Záměrem města je vybudovat nový dopravní terminál. V koncepci návrhu terminálu je i komplexní řešení daného území, tedy i přilehlé ul. Nádražní, kde budou i nové chodníky, které umožní bezpečný přístup chodců ve směru od Hostovského ulice k dopravnímu terminálu a zpět. Na předmětném pozemku je plánovaný chodník, část ozelenění a komunikace. Podmínky dotace neumožňují investice na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, je tedy nutné předmětný pozemek získat do vlastnictví města Hronova.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města neschvaluje:  
20/4/45/2/2022 - záměr prodeje pozemku parc. číslo 1697/3 v k. ú. Hronov o výměře 28 m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Zastupitelstvo města vydává:  
21/4/44/1/2022 - Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 09. 2022