živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 22.9. 2021 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Markéta Machová, Mgr. Petr Málek, Ing. Lukáš Polej, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. arch Aleš Krtička, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, Mgr. Josef Thér
Pozdější příchod: MUDr. Petr Mihola
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatelé: Ing. Karel Jára, Mgr. Olga Líbalová


Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 15 členů.

Na jednání se dostavil MUDr. Petr Mihola, přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Olga Líbalová a Ing. Karel Jára – 14 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 52 až 65 včetně příloh, pozvánka na dnešní jednání, rozpočet 91. Jiráskova Hronova, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci MěÚ Hronov se změnovými listy a odpověď paní Nedvědové na další dotazy ohledně rekonstrukce budovy MěÚ Hronov.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 16 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 23. 6. 2021. Žádné nebyly.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.

V úvodu jednání byla členům zastupitelstva představena vedoucí finančního odboru Ing. Marie Jungwirth Machová.


Program jednání:
1. Finanční záležitosti

52 - Rozpočtová opatření č. 07/2021/RM, č. 08/2021/RM a č. 09/2021/RM - vzetí na vědomí
53 - Rozpočtové opatření č. 10/2021/ZM
54 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s. na výkonnostní sport
 
2. Majetkové záležitosti
55 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Havlíčkova, k. ú. Hronov, ČEZ
56 - Záměr směny pozemků v k. ú. Velký Dřevíč, Červená ulice
57 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1175/1 v k. ú. Hronov
58 - Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Zbečník, ČEZ
59 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč
60 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1648/2 v k. ú. Hronov
61 - Uzavření směnné smlouvy, Hronov, ke stavbě II/303
62 - Smlouva o zřízení věcného břemene, pozemek parc. č. 1604, k. ú. Hronov
63 - Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí v k. ú. Hronov, Havlíčkova
64 - Darovací smlouva, pozemky pod silnicí II/567 v k. ú. Zbečník a Hronov
65 - Informace o investičních akcích OM
 
3. Různé
Prezentace investičních akcí

4. Diskuze
 

1. Finanční záležitosti

52 - Rozpočtová opatření č. 07/2021/RM, č. 08/2021/RM a č. 09/2021/RM - vzetí na vědomí  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 4. 2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).

Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 07/2021/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 11. 8. 2021, usnesení č. 16/2021, rozpočtové opatření č. 08/2021/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 25. 8. 2021, usnesení č. 17/2021 a rozpočtové opatření č. 09/2021/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 8. 9. 2021, usnesení č. 18/2021.


53 - Rozpočtové opatření č. 10/2021/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 10/2021/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
53/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

54 - Dotace pro HC Wikov Hronov z.s. na výkonnostní sport  
Finanční odbor předložil k projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov z.s. ve výši 150.000,00 Kč na výkonnostní sport (na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích). HC Wikov Hronov byla v první polovině roku 2021 poskytnuta první část dotace ve výši 150.000,00 Kč (Smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2021).

Návrh usnesení:
54/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021 č. 26/2021 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
54/2 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých
v krajských a ligových soutěžích v období srpen až prosinec 2021.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
 

2. Majetkové záležitosti

55 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Havlíčkova, k. ú. Hronov, ČEZ  
Generální projektant GTT a.s., Horňatecká 1772/19, 180 00 Praha 8, předložil ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020928/SOBS VB/2 Hronov, Havlíčkova – KNN pro p.č. 564“.
 
Stavba zahrnuje kabelové vedení NN v délce 150 bm. Dotčené pozemky města jsou parc. č. 1621, 1604, st. 652/7 a 654 v k.ú. Hronov převážně v chodníkovém tělese v ulici Havlíčkova před zdravotním střediskem. V Palackého ulici bude pod vozovkou proveden řízený protlak.
Ocenění věcného břemene podle schváleného ceníku města činí 15.000 Kč + DPH. ČEZ Distribuce navrhuje podle svých nových předpisů 6.100 Kč + DPH. S tímto problémem se potýká většina obcí.
Došlo k dohodě, že ČEZ provede v tomto případě ocenění pomocí znaleckého posudku, abychom mohli ceny porovnat.
 
Odbor majetek na základě připomínky technických služeb požádal o vložení podmínky do smlouvy – předláždění celé šíře chodníku a nikoli jen uvedení do původního stavu.
Smlouva byla upravená dle našich požadavků. Došlo ke změně sídla společnosti GTT a.s., proto je jiná adresa ve smlouvě. Z časových důvodů nebylo předjednáno radou města.
 
Návrh usnesení:
55/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020928/SOBS VB/2 Hronov, Havlíčkova – KNN pro p.č. 564“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou společností GTT a.s., Pobřežní 95/74, 186 00 Praha 8, IČ 63080605 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

56 - Záměr směny pozemků v k. ú. Velký Dřevíč, Červená ulice  
Majitel byl požádán o část pozemku parc. č. 211/15 (dle geom. plánu 211/31 o výměře 17 m2) na kterém se nachází stavba vozovky v Červené ulici v k. ú. Velký Dřevíč. Majitel přistoupil na směnu pozemku – za část pozemku parc. č. 687 (dle geometr. plánu 687/2 o výměře 73 m2) ve vlastnictví města Hronova, na kterém se nachází zeleň. Pozemek je svažitý.
Stavba místní komunikace je takto umístěna historicky, její průběh v této lokalitě neodpovídá umístění na pozemkové parcele č. 687, která je v katastru nemovitostí vedená jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
Byl zaměřený skutečný stav stavby vozovky a z pozemků byly odděleny části pozemků ke směně.
 
Usnesení rady města č. 16/2021 ze dne 11. 8. 2021
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
56/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 687 o výměře 73 m2 v k. ú. Velký Dřevíč z důvodu získání pozemku pod vozovkou místní komunikace v Červené ulici.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

57 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1175/1 v k. ú. Hronov  
Firma CREX, s.r.o., IČ 24739715, Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky, podala žádost o koupi pozemku parc. č. 1175/1 o výměře 64 m2.
V územním plánu je pozemek vedený jako území výroby a služeb a je v přímém sousedství s plánovaným obchvatem.
V současné době má pozemek v nájmu bývalý majitel nemovitosti a pozemku parc. č. 1175/4, které nyní vlastní firma CREX.
O pozemek parc. č. 1175/1 měl v minulosti zájem také vlastník sousední nemovitosti č.p. 282.
 
Odbor majetek nedoporučuje prodej z důvodu územního plánu – obchvat.
 
Usnesení rady města č. 16/2021 ze dne 11. 8. 2021
Rada města nedoporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
57/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní č. 1175/1 o výměře 64 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

58 - Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Zbečník, ČEZ  
Společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-2012501/ VB/1“, název stavby: „Zbečník – knn pro č.p. 133“. Rozsah věcného břemene je 24 bm kabelového vedení na pozemku města – chodníku parc. č. 1235/11 ve Zbečníku. Jedná se o připojení nového odběrného místa. Povrch pozemku – asfalt.
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku a uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí.

OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 17/2021 ze dne 25. 8. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
58/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2012501/VB/1“, název stavby: „Zbečník – knn pro č.p. 133“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


59 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč  
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře cca 160 m2 z důvodu rozšíření zahrady.
 
Pozemek parc. číslo 653/1 o výměře 2532 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. V územním plánu je část pozemku, o kterou má žadatel zájem, vedená jako součást komunikace.
Na místě samém bylo konstatováno, že je prodej části pozemku možný, při zaměření se část ponechá jako výhybna na poměrně úzké pozemní komunikaci.
Účetní hodnota pozemku je 70 Kč/m2.
 
Odbor majetek doporučuje k prodeji.
 
Usnesení rady města č. 17/2021 ze dne 25. 8. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
59/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře cca 150 m2, cena prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

60 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1648/2 v k. ú. Hronov  
Žadatelé podali žádost o koupi části pozemku parc. č. 1648/2 v k. ú. Hronov z důvodu dlouhodobého užívání v zaplocené zahradě.
 
Pozemek parc. číslo 1648/2 o výměře 617 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
V územním plánu je vedeno jako komunikace.
Na místě samém bylo konstatováno, že je prodej části pozemku možný, ale jen v části pozemku v místě, kde je komunikace širší. Od zatáčky je komunikace užší a není vhodné pozemek prodávat.
 
Účetní hodnota pozemku je 24,50 Kč/m2, ve většině případů je účetní hodnota podobných pozemků 70 Kč/m2 a město je za tuto cenu prodává.
 
Odbor majetek doporučuje k prodeji.
 
Usnesení rady města č. 17/2021 ze dne 25. 8. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
60/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1648/2 v k. ú. Hronov o výměře cca 80 m2, cena prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

61 - Uzavření směnné smlouvy, Hronov, ke stavbě II/303  
Majitelka byla požádána o část pozemku parc. č. 236 pro stavbu chodníku v rámci akce „II/303 Velké Poříčí – Hronov“. Majitelka požaduje směnu pozemků.
Navrhla směnu části pozemku parc. č. 236 (celková výměra je 1732 m2) o výměře 5,6 m2 za část pozemku parc. č. 1608/1 o výměře cca 31 m2 (komunikace v majetku města, celková výměra je 2984 m2).
Z hlediska územního plánu je pozemek parc. č. 236 vedený jako smíšené území centrální. Pozemek 1608/1 je vedený jako komunikace. Část pozemku parc. č. 1608/1 určená ke směně je zeleným pásem přilehlým k pozemní komunikaci a navazuje na pozemek parc. č. 1608/2. Pozemní komunikace zůstane v majetku města.
 
Usnesení rady města č. 10/2021 ze dne 26. 5. 2021
Rada města doporučila ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 3/2021 ze dne 23. 6. 2021
Zastupitelstvo schválilo záměr směny pozemků.
 
Záměr směny byl zveřejněný od 21. 7. do 6. 8. 2021.
 
Byl vypracován geometrický plán, část pozemku parc. č. 1608/1 ke směně je o výměře 32 m2, část pozemku parc. č. 236 ke směně je 6 m2.
Majitelka byla seznámená se zněním směnné smlouvy.
 
Usnesení rady města č. 18/2021 ze dne 8. 9. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
61/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 7/OM/2021 na část pozemku z majetku města Hronova parc. č. 1608/1 o výměře 32 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání části pozemku parc. č. 236 o výměře 6 m2 nutného k realizaci chodníku v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
62 - Smlouva o zřízení věcného břemene, pozemek parc. č. 1604, k. ú. Hronov  
Investorka požádala o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku v místní komunikaci v Palackého ulici k č.p. 267 v k. ú. Hronov.
 
Jedná se o třístrannou smlouvu, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněný předložil ke schválení smlouvu „Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900106379/1/2021“. Rozsah věcného břemene je cca 7 bm v pozemku města – v chodníku a vozovce.
 
Věcné břemeno bude zřízeno dle dohody všech stran za jednorázovou úhradu v celkové výši 10.000 Kč + DPH, která odpovídá schválenému ceníku.

Usnesení rady města č. 18/2021 ze dne 8. 9. 2021
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
62/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900106379/1/2021“, s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), a investorkou, na část pozemku parc. č. 1604 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

63 - Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí v k. ú. Hronov, Havlíčkova  
ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ - pracoviště Hradec Králové, Riegrovo nám. 1493, 500 02 Hradec Králové, předložila žádost o odkup pozemku parc. č. 1705/9 o výměře 48 m2 v k. ú. Hronov. Jedná se o pozemek pod trafostanici č. NA_0609 na rohu Havlíčkovy a Riegrovy ulice, tržní cena bude určena na základě znaleckého posudku. Např. při prodeji pozemku pod trafostanici v Havlíčkově ulici v mateřské školce v loňském roce činil odhad 1.190 Kč/m2.
 
Důvodem je narovnání majetkoprávních vztahů.
Trafostanice se nachází v lokalitě, ve které se plánuje obchvat. Odbor výstavby se vyjádřil pro prodej z důvodu souladu vlastnictví stavby a pozemku pod stavbou, protože státní podniky mají ohledně majetku přísnější pravidla. Při případném vykupování majetku to nebude hrát významnou finanční zátěž. Přeložka vedení bude náročnější.
 
Usnesení rady města č. 18/2021 ze dne 8. 9. 2021
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
63/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1705/9 o výměře 48 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

64 - Darovací smlouva, pozemky pod silnicí II/567 v k. ú. Zbečník a Hronov  
Darovací smlouvu připravila Správa silnic Královéhradeckého kraje. Jedná se o darování pozemků z majetku města Hronova do majetku Královéhradeckého kraje. Jsou to pozemky, na kterých se nachází stavba silnice II/567 v k. ú. Zbečník
a k. ú. Hronov, ke vzájemnému vyrovnání pozemků dochází po stavbě kanalizace.
Ke schválení přijetí daru pozemků od Královéhradeckého kraje do majetku města Hronova došlo na zastupitelstvu 23. 6. 2021. U darování pozemků ze strany města Hronova byl nejdříve schválený záměr, ke schválení darovací smlouvy dochází nyní.
 
Odbor majetek překontroloval všechny převáděné pozemky, protože ještě došlo k menším úpravám, oddělení pozemku parc. č. 1224/44 pod opěrnou zdí tak, aby zeď i s pozemkem byla darována Královéhradeckému kraji, protože je součástí stavby silnice.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 2/2021 ze dne 28. 4. 2021
Zastupitelstvo města schválilo záměr darování.
 
Záměr byl zveřejněný od 5. 5. 2021 do 21. 5. 2021.
 
Usnesení rady města č. 18/2021 ze dne 8. 9. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
64/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v katastrálním území Zbečník a Hronov mezi městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (dárce) a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 70947996 (obdarovaný).
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

65 - Informace o investičních akcích OM  
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních akcích:

II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
Záměrem stavby je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města v Hostovského ulici. Rekonstrukce je koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce komunikace a mostů ev.č. 303-002A a 303-003) a II/303 Velké Poříčí - Hronov (rekonstrukce chodníků v městysu Velké Poříčí). I. etapa se týká území od mostu ve Velkém Poříčí tzv. Železňák až po křižovatku Hronov – Červený Kostelec.
Dodavatelem stavebních prací je Společnost Velké Poříčí – Hronov (Správce společnosti STRABAG a.s., IČO: 608 38 744, druhý společník EUROVIA CS, a.s.), Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5 za nabídkovou cenu pro město Hronov 16 483 702,59 Kč bez DPH, 19 945 280,13 Kč vč. DPH. Realizace stavby je plánována na dva roky 2021 a 2022. Celková nabídková cena pro Královéhradecký kraj, město Hronov a městys Velké Poříčí činí 87 874 480,80 Kč bez DPH, 106 328 121,76 Kč vč. DPH.
Městu Hronov byl schválen na uvedenou akci ze Státního fondu dopravní infrastruktury příspěvek na:
1.    Stezku pro chodce a cyklisty dělenou (C10) v limitní výši 7 288 415 Kč při současném stanovení maximální procentuální účasti poskytnutého příspěvku na celkových uznatelných nákladech ve výši 85 %.
2.    Chodníky – bezpečnost v limitní výši 5 141 582 Kč při současném stanovení maximální procentuální účasti poskytnutého příspěvku na celkových uznatelných nákladech ve výši 85 %.
Navíc byla uzavřena smlouva s Královéhradeckým krajem týkající se úhrady vynaložených nákladů na SO 71 přeložka jednotné kanalizace v km 2,42 – 2,50 ve výši 3 390 024,10 Kč vč. DPH.
V současné době je provedena pokládka asfaltové vrstvy na komunikaci a cyklopruhu. Provádí se dláždění chodníku, montáž veřejného osvětlení.

Stavební úpravy ZŠ Zbečník, 3. NP
Dodavatel: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Projektant: Martin Thér, Zbečník
Cena stavebních prací dle SOD: 442 422,11 Kč vč. DPH
Dotace: nežádáno o dotaci
Poskytovatel: ---
Výše dotace: ---
Termín realizace: 28. 6. 2021 – 15. 10. 2021
Jedná se o stavební úpravy základní školy ve Zbečníku, spočívající v úpravách prostor pro mateřskou školu ve 3. NP. Mezi stávající učebnou a šatnou byl vybourán otvor, čímž došlo k rozšíření stávající učebny o hernu. Nová šatna vznikla částečně v prostoru stávajícího zádveří před vstupem na půdu a částečně v prostoru chodby.
 
Hronov – Bosna splašková kanalizace – SO 02 dešťová kanalizace
Dodavatel dešťové kanalizace: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Projektant: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Cena stavebních prací dešťové kanalizace dle SOD: 596 624 Kč vč. DPH
Dotace: nežádáno o dotaci
Poskytovatel: ---
Výše dotace: ---
Termín realizace: 1. 7. 2021 až 30. 9. 2021
V rámci stavebních prací na vybudování nové splaškové kanalizace v lokalitě Bosna město Hronov realizuje stavební úpravy dešťové kanalizace z potrubí PVC – U DN 400 délky 106 m. Investorem splaškové kanalizace jsou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a město Hronov poskytuje ke krytí nákladů na vybudování splaškové kanalizace investorovi zápůjčku ve výši 2 847 808 Kč splatnou v pravidelných ročních splátkách do 30. 4. 2031. V návaznosti na realizovanou splaškovou a dešťovou kanalizaci hodlá město Hronov vybudovat veřejné osvětlení a rekonstruovat místní komunikaci.
 

3. Různé

Členům zastupitelstva byla puštěna prezentace k investičním akcím, které město zrealizovalo nebo realizuje.
Ing. Houštěk požádal o koordinační schůzku a podrobnější informace k realizaci druhé části I. etapy rekonstrukce II/303 v příštím roce. Hlavně informace o přístupu do dotčených firem, nejlépe ještě v letošním roce.

4. Diskuze

Mgr. Bartošová informovala o tom, že bude zastupitelům zaslán nový návrh odpadové vyhlášky k prostudování.

Markéta Machová požádala o opravu děr v Žabokrkách při odbočení do Velkého Dřevíče u železničního přejezdu. ÚS KHK bude znovu upozorněna na nutnost opravy.
Dále požádala o doplnění veřejného osvětlení v Rokytníku Na drahách na konci v zatáčce. Dále informovala o špatně opraveném povrchu komunikace před školou ve Velkém Dřevíči. Nutno napravit.

Libor Lelek upozornil na nefunkční veřejného osvětlení na Černé cestě. Starosta informoval, že k přerušení VO došlo v důsledku přerušení kabelu při rekonstrukci komunikace II/303.

Mgr. Jiří Škop se dotazoval, zda dojde k opravě povrchu po havárii přivaděče v Lískách. Ing. Jára odpověděl, že se bude úprava urgovat u VaKu Náchod.

Mgr. Petr Málek informoval o nedostačující kapacitě učeben, protože došlo k nárůstu počtu dětí a ještě několik let se budou počty zvyšovat. S tím souvisí i kapacity šaten, tříd, školní jídelny atd.

Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin
Zápis byl vyhotoven 29. září 2021
 
 
 

Usnesení č. 4/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. 9. 2021

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/4/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Olgu Líbalovou a Ing. Karla Járu – 14 pro, 2 se zdrželi

2/4/000 – program jednání – 16 pro
 
3/4/53/1 - rozpočtové opatření č. 10/2021/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/4/54/1 - uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova na rok 2021 č. 26/2021 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/4/54/2 - poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s.,Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období srpen až prosinec 2021.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/4/55/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2020928/SOBS VB/2 Hronov, Havlíčkova – KNN pro p.č. 564“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou společností GTT a.s., Pobřežní 95/74, 186 00 Praha 8, IČ 63080605 (budoucí oprávněná).
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/4/56/1 - záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 687 o výměře 73 m2 v k. ú. Velký Dřevíč z důvodu získání pozemku pod vozovkou místní komunikace v Červené ulici.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/4/58/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2012501/VB/1“, název stavby: „Zbečník – knn pro č.p. 133“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/4/59/1 - záměr prodeje části pozemku parc. číslo 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře cca 150 m2, cena prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/4/60/1 - záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1648/2 v k. ú. Hronov o výměře cca 80 m2, cena prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/4/61/1 - uzavření směnné smlouvy č. 7/OM/2021 na část pozemku z majetku města Hronova parc. č. 1608/1 o výměře 32 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání části pozemku parc. č. 236 o výměře 6 m2 nutného k realizaci chodníku v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/4/62/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900106379/1/2021“, s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), a s Mgr. Martinou Štěpánovou (investor), Slavíkov 3, 549 46 Horní Radechová, na část pozemku parc. č. 1604 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/4/63/1 - záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1705/9 o výměře 48 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/4/64/1 - uzavření darovací smlouvy (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v katastrálním území Zbečník a Hronov mezi městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (dárce) a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 70947996 (obdarovaný).
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:  
16/4/57/1 - záměr prodeje pozemku parcelní č. 1175/1 o výměře 64 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, M. Machová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Škop, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0,  Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 10. 2021