živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 24.6. 2020 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Mgr. Jan Šnajdr, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. arch Aleš Krtička, Bc. Hana Nedvědová, Hynek Rožnovský, Mgr. Jiří Škop, Ph.D., Mgr. Josef Thér
Pozdější příchod: MUDr. Petr Mihola, MUDr. Jan Šnajdr
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Markéta Umlaufová, Mgr. Olga Líbalová


Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 14 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Markéta Umlaufová, Mgr. Olga Líbalová - 12 pro, 2 se zdrželi

Pan starosta upozornil přítomné občany a zastupitele města, že v souladu s jednacím řádem byl z tohoto jednání pořízen videozáznam, který byl následně zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň docházelo k online přenosu zasedání zastupitelstva pomocí webových stránek města Hronova.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 43 až 55 včetně příloh, pozvánka na jednání, analýza odpadového hospodářství a roční příjmy z nájmu nebytových prostor.

Pan starosta se dotazoval, zda má někdo návrh na změnu či doplnění programu jednání.
Bylo hlasováno o návrhu programu jednání, tak, jak byl zaslán na pozvánce - 14 pro

Pan starosta vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání dne 13. května 2020, žádné nebyly.

Pan starosta upozornil zastupitele, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.

V úvodu starosta poděkoval za práci Mgr. Ivě Doudové, ředitelce MŠ Hronov, která na vlastní žádost odchází z postu ředitelky. Zároveň byla představena nová ředitelka Mgr. Iveta Kuldová.

Dále byl představen nový strážník městské policie Bc. Tomáš Valtera, DiS.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
50 - Žádost o dotaci Kraso Hronov z.s.
52 - Dotace na výkonnostní sport pro HC Wikov Hronov z.s.
51 - Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově - zahájení úprav a způsob financování
54 - Rozpočtové opatření č. 03/2020/ZM
 
2. Majetkové záležitosti
43 - Dodatek č. 3 ke smlouvě na akci Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov
44 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1707/2 v k. ú. Hronov
45 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek
46 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1705/19 a 1616 v k. ú. Hronov
47 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 754/14 v k. ú. Hronov
48 - Informace o investičních akcích
53 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Hronov, ČEZ
55 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, GasNet s.r.o.
 
3. Různé
49 - Zřizovací listina Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace

4. Diskuze
 

1. Finanční záležitosti

50 - Žádost o dotaci Kraso Hronov z.s. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Kraso Hronov z.s. podalo žádost o dotaci na využití ledové plochy zimního stadionu v Hronově v roce 2020. Jedná se o tzv. dotaci "na ledy" (v rozpočtu se objevuje na straně příjmů i na straně výdajů, stejný režim jako dotace "na ledy" pro HC Wikov Hronov).
Požadavek na dotaci je ve výši 390.000 Kč, ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je s touto částkou počítáno.
Žádost projednala rada města na svém jednání dne 10.06.2020 a doporučila ji zastupitelstvu města schválit.

Návrh usnesení:
50/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 390.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Jednání nebyli přítomni: MUDr. Jan Šnajdr, MUDr. Petr Mihola

50/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 25/2020 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Jednání nebyli přítomni: MUDr. Jan Šnajdr, MUDr. Petr Mihola
 

52 - Dotace na výkonnostní sport pro HC Wikov Hronov z.s. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov z.s. ve výši 150.000,00 Kč na výkonnostní sport (na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích). HC Wikov Hronov byla v první polovině roku 2020 poskytnuta první část dotace ve výši 150.000,00 Kč (Smlouva o poskytnutí dotace č. 11/2020).

Návrh usnesení:
52/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období září až prosinec 2020.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Jednání nebyli přítomni: MUDr. Jan Šnajdr, MUDr. Petr Mihola
 
52/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 26/2020 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Jednání nebyli přítomni: MUDr. Jan Šnajdr, MUDr. Petr Mihola


51 - Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově - zahájení úprav a způsob financování 
Předložený materiál okomentovali Ing. Ivana Stonjeková a Petr Koleta.
Do budovy Radnice se v posledních desetiletích za údržbu a opravy nic neinvestovalo, i proto se nové vedení města začátkem roku 2019 rozhodlo, že je nutná její rekonstrukce.
Důvody:
•    stavebně technický stav budovy je téměř v havarijním stavu
•    nevyhovující prostory včetně zázemí jednotlivých odborů
•    bezbariérový přístup
•    sestěhování odborů (z č.p.4) městského úřadu do jedné budovy

Dne 1. 4. 2019 byly obeslány čtyři projektové kanceláře s výzvou na zpracování studie návrhu stavebních úprav budovy č.p. 5 Městského úřadu Hronov. Byly to firmy Atelier TSUNAMI, David Chmelař, Ing. Lukáš Polej a INS spol. s.r.o. Studii z oslovených firem odevzdaly dvě, a to Atelier TSUNAMI a Ing. Lukáš Polej.
Součástí studií bylo řešení prostorového uspořádání jednotlivých podlaží, venkovního prostoru včetně parkoviště, cca 40 parkovacích míst, nové WC pro veřejnost včetně imobilních občanů. Dispoziční úpravy se týkaly všech podlaží radnice, vznikne např. nové technické zázemí, archivy, prostory pro skladování, kuchyňka s jídelnou pro zaměstnance, myslelo se i na vytvoření např. jednací místnosti (klubovny) pro spolky.
Studie byly postupně poskytnuty k hodnocení všem zaměstnancům, kteří budou případně prostory využívat. Studii č. 1 Ing. Poleje jako vhodnější vybralo 11 zaměstnanců a studii č. 2 Atelieru TSUNAMI 6 zaměstnanců. S oběma studiemi se seznámili i někteří tajemníci jiných městských úřadů a vybrali dispoziční řešení navržené Ing. Polejem pro ucelenějšího uspořádání kanceláří ve vztahu k logice fungování úřadu.
Stavební komise na svém jednání 22.7.2019 doporučila vybrat z obou návrhů to nejlepší a spolupracovat na realizaci, pokud to bude možné. Obě studie byly poté představeny zpracovateli na zastupitelstvu města 11.9.2019, které schválilo studii Ing. Poleje jako studii, podle které bude zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy budovy městského úřadu č.p. 5.
Zastupitelstvo města na svém dalším jednání 30.10.2019 schválilo dodavatele veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních včetně řešení interiérů pod názvem "Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově" projektovou kancelář Ing. Lukáš Polej. Celkové náklady na PD činí 2.105.400,00 Kč včetně DPH.
 V tuto chvíli je předána kompletní projektová dokumentace ve všech stupních,
je vydané stavební povolení s nabytím právní moci. Celkové náklady na rekonstrukci úřadu včetně vybavení, parkoviště a nových veřejných WC činí 63.000.000 Kč včetně DPH. Z této částky připadá cca 8.000.000 Kč na venkovní část (parkoviště, WC, elektromobilita).
Harmonogram rekonstrukce:
•    6/2020 rozhodnutí o výstavbě včetně způsobu financování
•    7-8/2020 výběrové řízení na zhotovitele
•    12/2020 zahájení výstavby
•    12/2021 dokončení

Posouzení přijetí úvěru ve výši 60 mil. z hlediska zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - pravidla pro povinné snižování dluhu územního samosprávného celku (dále jen ÚSC).

Podle znění §17 zákona č. 23/2017 Sb. ÚSC hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni (31.12.) 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Pokud by k takovému překročení došlo, je ÚSC povinen jej v následujícím roce snížit nejméně o 5 % rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Pokud by toto snížení ÚSC nerealizoval, ministerstvo v následujícím kalendářním roce rozhodne o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Hypotetický výpočet ověření poměru dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky:

Výše úvěrů:
Dlouhodobé úvěry - účet 451 k 31.12.2019                                         6 759 076,99 Kč
Dlouhodobé úvěry - účet 451 k 31.12.2020 - odhad                        10 000 000,00 Kč
Dlouhodobé úvěry - účet 451 k 31.12.2021 - odhad                        68 300 000,00 Kč  
Dlouhodobé úvěry - účet 451 k 31.12.2022 - odhad                        61 600 000,00 Kč  
Dlouhodobé úvěry - účet 451 k 31.12.2023 - odhad                        55 000 000,00 Kč  

Rok 2020: Úvěr na ZS 5 mil. Kč + revolving 5 mil. Kč
Rok 2021: Úvěr na ZS 3,3 mil. Kč + revolving 5 mil. Kč + úřad 60 mil. Kč (splatnost max. 15 let, roční splátka i s úrokem cca 5 mil. Kč)
Rok 2022: Úvěr na ZS 1,6 mil. Kč + revolving 5 mil. Kč + úřad 55 mil. Kč
Rok 2023: Úvěr na ZS splacen, revolving 5 mil. Kč + úřad 50 mil. Kč

Příjmy:
Příjem v roce 2017                      116 678 248,00 Kč  
Příjem v roce 2018                      150 235 445,00 Kč  
Příjem v roce 2019                      142 943 453,00 Kč  
Příjem v roce 2020 - odhad                      124 000 000,00 Kč  
Příjem v roce 2021 - odhad                      120 000 000,00 Kč  
Příjem v roce 2022 - odhad                      125 000 000,00 Kč  
Příjem v roce 2023 - odhad                      125 000 000,00 Kč  

2019: Daňové příjmy 98,8 mil. Kč + nedaňové 15,7 mil. Kč + kapitálové 0,4 mil. Kč + transfery (dotace) 28 mil. Kč
2020: Daňové příjmy 90 mil. Kč (oproti roku propad o 16 mil. + předpokládaná kompenzace od státu 7 mil. Kč) + nedaňové 15 mil. Kč + transfery 19 mil. Kč (počítáno s přijetím dotace na stavební úpravy hasičárny)
2021: Daňové příjmy 90 mil. Kč + nedaňové 15 mil. Kč + transfery 15 mil. Kč
2022: Daňové příjmy 90 mil. Kč + nedaňové 15 mil. Kč + transfery 20 mil. Kč (počítáno s přijetím dotace na protipovodňová opatření)
2023: Daňové příjmy 95 mil. Kč + nedaňové 15 mil. Kč + transfery 15 mil. Kč

Výpočty:
Průměr příjmů za roky 2017-2020                      133 464 286,50 Kč  
Průměr příjmů za roky 2018-2021                      134 294 724,50 Kč  
Průměr příjmů za roky 2019-2022                      127 985 863,25 Kč  
Průměr příjmů za roky 2020-2023                      123 500 000,00 Kč  

60 % z průměru příjmů za roky 2017-2020                        80 078 571,90 Kč  
60 % z průměru příjmů za roky 2018-2021                        80 576 834,70 Kč  
60 % z průměru příjmů za roky 2019-2022                        76 791 517,95 Kč  
60 % z průměru příjmů za roky 2020-2023                        74 100 000,00 Kč  

Podíl dluhu 2020 k příjmům za roky 2017-2020    7,49 %
Podíl dluhu 2021 k příjmům za roky 2018-2021    50,86 %
Podíl dluhu 2022 k příjmům za roky 2019-2022    48,13 %
Podíl dluhu 2023 k příjmům za roky 2020-2023    44,53 %

Výše uvedené propočty jsou pouze hypotetické, zpracované na základně současné ekonomické situace a odhadu jejího vývoje. Rovněž platí za předpokladu, že město v uvedených letech nepřijme další úvěr, zápůjčku nebo návratnou finanční výpomoc, nebo zůstatek revolvingového úvěru k 31. 12. nebude vyšší než 5 mil. Kč. Nezohledňuje také další investiční akce města (kromě protipovodňových opatření) a případné další úvěry či dotace s nimi spojené.
Co se týče daňových a dotačních příjmů města, vývoj a výši lze v současné době jen těžko odhadnout. Zatím jsou pouze informace o úvahách vlády kompenzovat snížení daňových příjmů obcím v letošním roce, v jednání je kompenzace ve výši 1200 Kč na 1 obyvatele.

Předpokládaný harmonogram prací spojených s přijetím úvěru:
6/2020 - rozhodnutí o zahájení poptávkového řízení na přijetí úvěru (zastupitelstvo), pověření pro radu pro přípravu a realizaci poptávkového řízení
7/2020 - vypracování výzvy k podání nabídek a stanovení parametrů (rada), zaslání výzvy minimálně 3 subjektům, schválení složení komise pro posouzení nabídek
8-9/2020 - vyhodnocení došlých nabídek (komise, rada)
9/2020 - schválení smlouvy s vybraným poskytovatelem úvěru (zastupitelstvo).

Tento materiál předjednala na svém jednání dne 10.06.2020 rada města a doporučila zastupitelstvu města přijmout navržená usnesení.

Diskuze: Při projednávání materiálu vystoupil Ing. Polej, autor PD, a představil projekt na rekonstrukci městského úřadu. Sdělil předpokládané ceny dle položkového rozpočtu, které jsou rozděleny do 4 celků.
 1. úprava objektu čp. 5 - 39 mil. Kč bez DPH (48 mil. Kč s DPH)
 2. garáže a veřejné WC - 3,7 mil. Kč bez DPH (4,4 mil. Kč s DPH)
 3. venkovní úpravy (parkoviště, veřejné osvětlení, vegetační úpravy) - 3,8 mil Kč bez DPH (4,4 mil. Kč s DPH)
 4. interiér - 5 mil. Kč bez DPH (6,3 mil. Kč s DPH)
 
Návrh usnesení:
51/1 - Zastupitelstvo města schvaluje zahájení akce Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově s tím, že bude financována z úvěru v max. výši 60 mil. Kč s max. dobou splatnosti 15 let.
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 2 (J. Aulich, L. Lelek), Zdrželo se: 2 (J. Píčová, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
51/2 - Zastupitelstvo města pověřuje radu města přípravou a realizací poptávkového řízení na poskytovatele úvěru na akci Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově.
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 2 (J. Aulich, L. Lelek), Zdrželo se: 2 (J. Píčová, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

54 - Rozpočtové opatření č. 03/2020/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stojeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 03/2020/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.
Po provedení tohoto rozpočtového opatření bude v rezervě 12.181.830 Kč.

Návrh usnesení:
54/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

 2. Majetkové záležitosti

43 - Dodatek č. 3 ke smlouvě na akci Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov 
Předložený materiál okomentoval pan starosta.
Odbor tajemníka požádal zastupitelstvo města o schválení dodatku č. 3 na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“. Dodatek spočívá v navýšení smluvní ceny za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a inženýrskou činnost v čl. 4. bod 4.7. Celková cena bude činit 512 800 Kč bez DPH (620 488 Kč s DPH). Navýšení ceny vzniklo z důvodu dalších projektových prací (viz příloha č. 2 Výkaz projektových prací na víc stadión Hronov). Dodatek č. 3 byl doporučen ke schválení radou města dne 13.5.2020.

Návrh usnesení:
43/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“ se zpracovatelem ATELIEREM TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod na navýšení ceny o částku 92 800 Kč bez DPH z důvodů potřeby navýšení projektových prací.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

44 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1707/2 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali žádost o koupi pozemku parc. č. 1707/2 v k. ú. Hronov, z důvodu přístupové komunikace k pozemku parc č. 1707/5.
Pozemek parc. č. 1707/2 o výměře 95 m2 (druh pozemku – ostatní plocha, ostatní komunikace), věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro ČEZ, povinnost k parcele č. 1707/2.
Podle územního plánu je to smíšené území centrální.
Pokud pozemek 1707/2 zůstane v majetku města Hronova může sloužit jako příjezdová komunikace pro všechny sousední pozemky, naopak při prodeji by zůstaly pozemky parc. č. 9/2 a 1707/4 v majetku města nepřístupné.
Odbor majetek prodej nedoporučuje.
 
Usnesení rady města č. 11/2020 ze dne 27.5.2020, bod 17/11/147/1
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
44/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1707/2 o výměře 95 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

45 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:
 
Stavební úpravy domu čp. 924, Kalinův dům, Hronov, byt po domovníkovi
Jedná se o stavební úpravy prostor v 1.NP stávající budovy Kalinova domu, spočívající ve zrušení bytu pro domovníka a v novém dispozičním uspořádání uvolněných prostor za účelem vytvoření dvou nových bytů pro seniory a jedné kanceláře pro vedoucího odboru sociálně zdravotního MěÚ Hronov.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Ing. Jana Podstatová, Suchý Důl
Termín realizace stavebních prací: 11. 5. 2020 – 15. 9. 2020
Cena stavebních prací: 1 592 389,37 Kč bez DPH
                                      1 848 300,85 Kč vč. 15 % i 21 % DPH
Na žádost dodavatele se uskuteční předání staveniště v průběhu měsíce června.
 

Speciální třída a rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Hronov, Havlíčkova ulice,
čp. 656; I.NP – levá část II. etapa, I.PP (kanalizace, voda) IV. etapa
Jedná se o změnu dokončené stavby, kde vnitřními stavebními úpravami ve stávající budově mateřské školy čp. 656 v Havlíčkově ulici, Hronov bude pomocí dispozičních změn zřízeno nové sociální zařízení pro děti v levé části I.NP. Dále bude provedena rekonstrukce ležatých a stoupacích rozvodů vnitřní kanalizace s napojením stávajících zařizovacích předmětů zdravotní techniky a napojením stávajících stoupacích potrubí pod úrovní stropu v levé části I.PP. Rovněž bude provedena výměna vnitřního rozvodu hlavního ležatého potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace pod stropem levé části I.PP s napojením stávajících zařizovacích předmětů a stávajících stoupacích potrubí v levé části I.PP, a dále nová elektroinstalace, a úprava vytápění a stávajícího systému IRC v nových prostorách pro děti v levé části I.NP.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: S atelier s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 20. 5. 2020 – 11. 9. 2020
Cena stavebních prací: 2 231 619,93 Kč bez DPH
                                      2 700 260,12 Kč vč. 21 % DPH
Uskutečnilo se předání staveniště a stavební práce probíhají.
 
ZŠ Velký Dřevíč čp. 82, izolace proti zemní vlhkosti a radonu v původní části objektu – pravá část
Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavební úpravy spočívají v odstranění vlhkosti svislého zdiva, a to podřezáním zdiva a dodatečným vložením izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Dále stavební úpravy v sobě zahrnují kompletní výměnu všech konstrukčních vrstev podlah, opravu vnějších a vnitřních omítek, obkladů a úpravu koncových prvků ZTI, elektroinstalace a ústředního vytápění (zařizovací předměty, vypínače, zásuvky, radiátory).
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací:
Dodavatel stavebních prací: MYŠKA STAVBY s.r.o., Teplice nad Metují
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: S atelier s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 10. 6. 2020 – 25. 8. 2020
Cena stavebních prací: 875 434,61 Kč bez DPH
                                   1 059 275,88 Kč vč. 21 % DPH
Uskutečnilo se předání staveniště a stavební práce probíhají.
 
Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov – dodávka vybavení
(Komenského nám. čp. 8)
Jedná se o dodávku nábytku a vybavení pro nové místnosti stavebně upravené v loňském roce, tj. řemeslnou dílnu (polytechnickou učebnu) a zázemí pro vzdělávací personál.
V březnu 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele.:
Dodavatel: KXN CZ, s.r.o. Hradec Králové
Termín dodávky: 31. 5. 2020
Cena dodávky: 490 040,00 Kč bez DPH, 592 948,40 Kč vč. DPH
Dne 29. 5. 2020 byla dodávka předána.
 
II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa
Záměrem stavby je rekonstrukce stávajících chodníkových ploch v zastavěné části města v Hostovského ulici. Rekonstrukce bude koordinována se stavbami II/303 Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce komunikace a mostů ev. č. 303-002A a 303-003) a II/303 Velké Poříčí - Hronov (rekonstrukce chodníků v městysu Velké Poříčí).
I. etapa se týká území od mostu ve Velkém Poříčí tzv. Železňák až po křižovatku Hronov – Červený Kostelec.
Stavba pro Hronov obsahuje následující stavební objekty:
SO 10 – Chodník, cyklopruh a sadové úpravy
SO 31 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 2“
SO 32 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 3“
SO 33 – Dešťová kanalizace z chodníků a místních komunikací „ŘAD 4“
SO 40 – Veřejné osvětlení
SO 70-73 – Přeložky IS
V současné době se na základě smlouvy o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem, městem Hronovem a městysem Velké Poříčí připravuje zadávací řízení pro výběr dodavatele celé akce. Předpokládaný termín realizace r. 2021 a r. 2022.
 
Nájemní byty ve vlastnictví města Hronova
Od začátku letošního roku se postupně opravují uvolněné nájemní byty v majetku města.


46 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1705/19 a 1616 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o koupi části pozemku parc. č. 1705/19 o výměře cca 40 m2 (celková výměra je 1880 m2, druh ostatní plocha, využití dráhy) a části pozemku parc. č. 1616 o výměře cca 28 m2 (celková výměra je 1887 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hronov. Tyto části pozemků by měly sloužit k parkování u domu č.p. 896.
Odbor majetek nedoporučuje k prodeji, není ještě zcela jasné řešení případného obchvatu a celkově této lokality.

Usnesení rady města č. 12/2020 ze dne 10. 6. 2020, bod .../12/154/1
Rada města nedoporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
46/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1705/19 o výměře cca 40 m2 a části pozemku parcelní číslo 1616 o výměře cca 28 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 2 (J. Aulich, L. Polej), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

47 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 754/14 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 754/14 v k. ú. Hronov o výměře 100 m2 z důvodu využití pro stavbu garáže.
 
Pozemek parc. č. 754/14 o výměře 1010 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, v územním plánu jako území bydlení městského typu. V pozemku se nacházejí inženýrské sítě a účelová příjezdová komunikace, viditelná na leteckém snímku. Část příjezdové komunikace se nachází na sousedním pozemku parc. č. 703/1.
 
OM nedoporučuje k prodeji oddělit malou část uvnitř pozemku. Ideálním řešením by bylo odkoupení celého pozemku vlastníky řadových domů, ale to je asi vzhledem k nerovnoměrnému umístění pozemku k řadovým domům neuskutečnitelné.
 
Žadateli navrhneme pronájem části pozemku.
 
Usnesení rady města č. 12/2020 ze dne 10. 6. 2020, bod .../12/155/1
Rada města nedoporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
47/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 754/14 v k. ú. Hronov o výměře 100 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (J. Aulich), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

48 - Informace o investičních akcích 
Předložený materiál okomentoval Ing. Karel Jára.
Odbor tajemníka předložil zastupitelstvu města informaci o investičních akcích.
 
Úprava veřejného osvětlení v ul. Karolíny Světlé, 17. listopadu a Libušina
Stavba řeší umístění nového kabelového vedení veřejného osvětlení, nových sloupů veřejného osvětlení s novými LED svítidly a demontáže stávajících sloupů veřejného osvětlení v ul. Karolíny Světlé, části ulic 17. listopadu, Libušina, Wolkerova a S. K. Neumanna v k. ú. Hronov. Stavba VO kopíruje trasu komunikací uvedených ulic. Nové veřejné osvětlení rozšíří území osvětlení ulic a zároveň výměnou stávajících sodíkových svítidel za LED svítidla sníží příkon osvětlovací soustavy.
 
Dodavatel stavebních prací: ELEKTRO-COMP spol. s r.o. Česká Skalice
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Eltym Hronov s. r. o.
Termín realizace stavebních prací: 12. 3. 2020 – 12. 9. 2020
Cena stavebních prací: 1 212 709,58 Kč bez DPH, 1 467 378,59 Kč vč. 21 % DPH
Stavba probíhá dle harmonogramu, vzniklé problémy se řeší na místě a zápisem do stavebního deníku.
 
Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSHD Hronov
Jedná se o stavební úpravy č.p. 120 a přístavbu garáže č. 2. Je navržena úprava vnitřních dispozic stávající hasičské zbrojnice, místo bývalých veřejných záchodů jsou navrženy sprchy, toalety pro hasiče, úklidová místnost a nová kancelář pro sbor dobrovolných hasičů.
Dále proběhly dispoziční úpravy stávající garáže, zateplení obvodových stěn objektu kontaktním fasádním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrenu s povrchovou úpravou z probarvené fasádní silikonové stěrky. Vyměněny byly všechny stávající dřevěné a plastové výplně otvorů v obvodových stěnách za výplně plastové, stávající ocelová vrata za vrata sekční, byla zateplena podlaha na terénu, podhledy a střechy, podřezáno obvodové zdivo a následně vložena izolace proti zemní vlhkosti, vznikl nový panelový strop nad garáží 2. Dále byly kompletně vyměněny rozvody vody, kanalizace, elektřiny, plynu a ústředního vytápění.
 
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s r.o. Náchod
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: S ateliér s.r.o. Náchod
Termín realizace stavebních prací: 26. 12. 2019 – 26. 6. 2020
Cena stavebních prací: 7 555 003 Kč bez DPH, 9 141 553,63 Kč vč. 21 % DPH
Stavba probíhá dle harmonogramu, je prakticky před dokončením. Vzniklé problémy se řeší na kontrolních dnech a zápisem do stavebního deníku.
 
Projektová dokumentace „Stavební úpravy městského úřadu v Hronově“
Projektová dokumentace řeší změnu stávající stavby, novostavbu garáží, veřejných WC a parkoviště.
Jedním z důvodů navržených stavebních úprav je sestěhování odborů městského úřadu do jedné budovy. Pro umístění kanceláří a provozů úřadu budou využity i prostory zrušené restaurace a zrušeného hotelu. Do budovy se v posledních desetiletích na údržbu a opravy nic neinvestovalo a její stavebně technický stav je téměř havarijní. Přesto vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou v uspokojivém stavu. Některé lokální poruchy budou sanovány, některé budou ponechány a pouze začištěny. Všechny instalace a prvky krátkodobé životnosti budou odstraněny.
Plánována je změna dispozic všech podlaží pro provoz městského úřadu a oprava či výměna všech dožilých prvků a konstrukcí.
Součástí stavby jsou venkovní úpravy s parkovištěm, garážemi a s novými toaletami pro veřejnost. Parkoviště pro 30 osobních automobilů včetně dvou pro imobilní osoby a čtyř stání na dobíjení elektromobilů je doplněno zelení a osvětlením. Je navrženo s objízdnou jednosměrnou komunikací pro lepší vjezd a výjezd. Parkovací stání jsou šikmá s úhlem 60 st. Parkoviště bude doplněno dvěma stojany pro čtyři místa na dobíjení elektromobilů. Na parkoviště navazuje nová komunikace pro pěší spojující prostor za radnicí s Jiráskovou ulicí.
Po severní straně nového propojovacího chodníku budou vystavěny nové garáže pro vozový park městského úřadu, uzavíratelné kóje pro jízdní kola, místnost na popelnice či kontejnery pro tříděný odpad. U Jiráskovy ulice se počítá s novými veřejnými toaletami jako s náhradou za zrušené toalety u hasičské zbrojnice. Před vstupem z Jiráskovy ulice bude ponechán stávající zelený pás, který bude oddělovat provoz ze státní silnice od klidnějšího provozu v zadní části radnice. Budou provedeny vegetační úpravy zelených ploch.
 
Dodavatel proj. dokumentace: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Termín odevzdání PD: 31. 5. 2020 (termín dle SoD byl dodržen)
Cena za kompletní PD: 1 740 000 Kč bez DPH, 2 105 400 Kč vč. 21 % DPH
 
Víceúčelové školní hřiště v Hronově
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby.
Bude se jednat o stavbu víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v areálu bývalého tábořiště „v Dolíčku“ v Hronově. Určením se jedná o sportovní plochu pro školní využití o rozměrech 28,7 x 76,9 m. Sportovní plocha bude pokrytá polyuretanovým povrchem z WPDM granulátu o síle 11 mm a příslušných podkladních vrstev. Stavba se bude realizovat jen v případě přidělení dotace.
 
Dodavatel stavebních prací: Linhart spol s r.o., Brandýs nad Labem
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: iNs ateliér s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: bude určen v případě přidělení dotace
Cena stavebních prací: 5 199 577,45 Kč bez DPH, 6 291 488.72 Kč vč. 21 % DPH
 
Projektová dokumentace „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“
Stávající dvoupodlažní objekt bude zbourán a na jeho místě bude postaven nový jednopodlažní podlouhlý objekt šaten zastřešený plochou střechou. Opticky bude objekt rozdělen na dvě části průchodem, který umožní propojení fotbalového stadionu v západní části areálu s atletickým oválem a multifunkčním hřištěm na východní části areálu. U jižní části nového objektu zázemí bude předsazena venkovní zastřešená tribuna, umístěná na osu fotbalového stadionu. V objektu bude zázemí pro fotbal, volejbal a pro veřejnost.Atletický ovál 200 m se sprinterskou rovinkou, multifunkční hřiště s oplocením a osvětlením, skok do dálky, skok do výšky (vše s umělým povrchem TARTAN), kruh pro vrh koulí s výsečí jsou umístěny na stávajícím tréninkovém hřišti.
Tréninkové hřiště je přesunuto severně podél šířky fotbalového hřiště, na které prakticky navazuje. Vedle tréninkového hřiště je umístěno dětské hřiště s herním prvkem.
Volejbalový a beachvolejbalový kurt je umístěn v severní části areálu, kde je nyní vzrostlá náletová zeleň. Toto území bude vyčištěno a přizpůsobeno kurtům.
 
Dodavatel proj. dokumentace: Ateliér Tsunami Náchod
Termín odevzdání PD: 30. 9. 2020 (termín dle dod. č. 2 k SoD)
Cena za kompletní PD: 1 520 000 Kč bez DPH, 1 839 200 Kč vč. 21 % DPH
 
Rozšíření a oprava kolumbária
Proběhlo výběrové řízení.
Stavba řeší rozšíření počtu urnových schránek pro potřeby občanů města. Vybuduje se nová venkovní urnová zeď z bílých cihel ve stylu stávající obřadní síně, kde bude 33 urnových schránek a připraví se základ pro dalších 21 ks schránek do budoucna. Dále bude provedeno předláždění před stávajícím kolumbáriem, kde bude použita dlažba, která byla původně na náměstí před Jiráskovým divadlem.
Dodavatel stavebních prací: DELTA s.r.o., Velké Poříčí
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: 1. 9. 2020 do 15.12.2020
Cena stavebních prací: 619 642,21 Kč bez DPH, 749 767,20 Kč vč. 21 % DPH

Projektová dokumentace „Rekonstrukce – stavební úpravy Jiráskova divadla“
Na objektu historické části Jiráskova divadla budou provedeny opravy omítek venkovních, částečně vnitřních, výměna veškerých klempířských prvků, výměna kamenného soklu, výměna střešních plášťů, nová podlaha a křesla v hlavním sále. Dlažba venkovní terasy v 2. NP. Jiráskovo muzeum bude mít nové rozvody VZT, pro vytvoření přijatelného mikroklima prostor. Prováděnými stavebními úpravami nebude dotčena kapacita Jiráskova divadla.
Dne 18.3.2020 byla předána projektová dokumentace a byla podána žádost na ohlášení stavby. Stavební úřad vydal dne 23.4.2020 souhlas s provedením stavby. V měsíci dubnu byla podána žádost o dotaci z Norských fondů.
Dodavatel proj. dokumentace: Lukáš Nevole, Chrudim
Termín odevzdání PD: 18. 3. 2020 (termín dle SoD nebyl dodržen, jsou uplatňovány sankce z prodlení)
Cena za kompl. PD: 764 215 Kč bez DPH, 924 700,15 Kč vč. 21 % DPH
 

53 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Hronov, ČEZ 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, IČ 26012138, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2001493/SoSB VB/1“, název stavby: „Hronov, Jiráskova – přel. nn u č.p. 5“. Rozsah věcného břemene je cca 10 bm kabelového vedení na pozemcích města a zřízení skříně, jedná se o přeložku vyvolanou plánovanou stavbou.
 
 Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
 Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
 OM doporučuje ke schválení. Z časových důvodů nebylo předjednáno v radě města.
 
Návrh usnesení:
53/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2001493/SoBS VB/1“, název stavby: „Hronov, Jiráskova – přel. nn u č.p. 5“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

55 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, GasNet s.r.o. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislav Havelková.
Žadatel předložil smlouvu o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a s městem Hronovem (povinný). Rozsah věcného břemene je 1,5 bm na pozemku města parc. č. 646/4, jedná se o plynovodní přípojku k pozemku parc. č. 88/3. Žadatel bude přípojku od GasNet, s.r.o. kupovat.
 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH, v souladu s ceníkem.
 
Návrh usnesení:
55/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“, mezi Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (povinný), GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), a žadatelem, (investor) na část pozemku parc. č. 656/4 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

3. Různé

49 - Zřizovací listina Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
V roce 2011 město realizovalo projekt MŠ bez hranic - spolupráce Mateřské školy v Hronově a Mateřské školy v Kudowě Zdroj", v rámci kterého byl kromě stavebních prací pořízen movitý majetek pro Mateřskou školu Hronov, Havlíčkova 520, a to vybavení zahrady, pořízení nábytku, IT techniky a kol, koloběžek a tříkolek. Po dobu udržitelnosti projektu musel být tento majetek v evidenci města Hronov. Nyní, v souvislosti s odchodem stávající ředitelky Mgr. Ivy Doudové z funkce, a také proto, že udržitelnost projektu již skončila, je na základě dohody s paní ředitelkou záměr předat tento majetek k hospodaření školce. Při této příležitosti se nabízelo dát do pořádku všechny listiny, které ve vztahu zřizovatel - příspěvková organizace existují.

Bylo proto vytvořeno nové úplné znění zřizovací listiny. Dochází k uvedení názvu příspěvkové organizace do souladu s občanským zákoníkem, kdy povinnou součástí názvu je i právní forma, dále k převzetí obsahu stávající smlouvy o výpůjčce k nemovitému majetku města, který příspěvková organizace užívá – smlouva o výpůjčce bude jako nadbytečná ukončena – užívacím titulem ke svěřenému nemovitému majetku je ze zákona již samotná zřizovací listina, a konečně došlo také k drobným opravám stávajícího textu. Po věcné stránce se práva a povinnosti příspěvkové organizace nijak nemění oproti stávajícímu stavu.
Pozn.: Ač je schválení smlouvy o výpůjčce v pravomoci rady, smlouvu o výpůjčce v roce 2003 schválilo zastupitelstvo, dodatek již potom schvalovala rada. Dle názoru KVB je v tomto případě o něco správnější schválení ukončení smlouvy o výpůjčce včetně dodatků zastupitelstvem.

Všechny dokumenty předjednala na svém jednání dne 10. 6. 2020 rada města a nové úplné znění zřizovací listiny a dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce doporučila zastupitelstvu města ke schválení.

Návrh usnesení:
49/1 - Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny ve znění, které je předloženo, a které bude tvořit přílohu zápisu z jednání zastupitelstva, s účinností od 1. 7. 2020.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
49/2 - Zastupitelstvo města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 1. 10. 2003 mezi Městem Hronov a Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, ve znění pozdějších dodatků, dohodou, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.

4. Diskuze

Starosta pozval všechny zastupitele na slavnostní zahájení 90. ročníku Jiráskova Hronova, které se bude konat v sobotu 1. 8. 2020 od 14:30 hodin v obřadní síni MěÚ.

Termíny jednání ZM ve II. pololetí letošního roku - 23. 9., 4. 11. a 16. 12.

Starosta navrhl zvážení dne i času jednání zastupitelstva města. Ne všem vyhovuje středa od 17 hodin.

Libor Lelek požádal o zaslání výkresů z vizualizace rekonstrukce městského úřadu.

Ing. Martin Houštěk navrhl za domácí úkol pro zastupitele, aby navrhli, jak využít přístavbu Sálu Josefa Čapka, co by tam do budoucnu mohlo být.
 
 
Jednání bylo ukončeno v 18:40 hodin
Zápis byl vyhotoven 29. června 2020
Zapsala Milena Moravcová 

Usnesení č. 4/2020

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 6. 2020

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4/000 – ověřovatele zápisu Markétu Umlaufovou a Mgr. Olgu Líbalovou – 12 pro, 2 se zdrželi

2/4/000 – program jednání – 14 pro

3/4/43/1 - uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov“ se zpracovatelem ATELIEREM TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod na navýšení ceny o částku 92 800 Kč bez DPH z důvodů potřeby navýšení projektových prací.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/4/49/1 - změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, a to formou vydání Úplného znění zřizovací listiny ve znění, které je předloženo, a které bude tvořit přílohu zápisu z jednání zastupitelstva, s účinností od 1. 7. 2020.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/4/49/2 - ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 1. 10. 2003 mezi Městem Hronov a Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, ve znění pozdějších dodatků, dohodou, a to ke dni nabytí účinnosti nového úplného znění zřizovací listiny.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/4/50/1 - poskytnutí dotace ve výši 390.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/4/50/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 25/2020 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/4/51/1 - zahájení akce Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově s tím, že bude financována z úvěru v max. výši 60 mil. Kč s max. dobou splatnosti 15 let.
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 2 (J. Aulich, L. Lelek), Zdrželo se: 2 (J. Píčová, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0
 
9/4/52/1 - poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstev dětí, mládeže a dospělých v krajských a ligových soutěžích v období září až prosinec 2020.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/4/52/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 26/2020 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/4/53/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2001493/SoBS VB/1“, název stavby: „Hronov, Jiráskova – přel. nn u č.p. 5“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinná).
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/4/54/1 - rozpočtové opatření č. 03/2020/ZM.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/4/55/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“, mezi Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (povinný), GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), a žadatelem, (investor) na část pozemku parc. č. 656/4 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
14/4/44/1 - záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1707/2 o výměře 95 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 16 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/4/46/1 - záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1705/19 o výměře cca 40 m2 a části pozemku parcelní číslo 1616 o výměře cca 28 m2.
Hlasování: Pro: 14 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Aulich, L. Polej), Nehlasovalo: 0
 
16/4/47/1 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 754/14 v k. ú. Hronov o výměře 100 m2.
Hlasování: Pro: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, J. Šnajdr, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (J. Aulich), Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města pověřuje:
17/4/51/2 - radu města přípravou a realizací poptávkového řízení na poskytovatele úvěru na akci Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově.
Hlasování: Pro: 12 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 2 (J. Aulich, L. Lelek), Zdrželo se: 2 (J. Píčová, J. Šnajdr), Nehlasovalo: 0
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 07. 2020