živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 04. 2019 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka


Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Podrobná diskuze je zachycena ve videozáznamu na přiloženém DVD.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Jiří Frýba, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jiří Škop Ph.D., MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová
Omluveni: Ing. Karel Jára, MUDr. Marek Strnad
Pozdější příchod: MUDr. Petr Mihola
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Martin Čejchan, Mgr. Jiří Škop, Ph.D.


Pan starosta konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 18 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Martin Čejchan, Mgr. Jiří Škop, Ph.D. - 16 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 25 až 48 včetně příloh, pozvánka na jednání a výzva k jednání od zapsaného spolku Sociální bydlení Hronov.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté dal hlasovat o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 18 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 3.4.2019. Žádné nebyly.

Starosta poděkoval panu Balcarovi za jeho práce ve funkci vedoucího technických služeb.

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
26 - Navýšení neinvestičního příspěvku pro KIS Hronov
28 - Dotace sportovním klubům
43 - Rozpočtové opatření č. 03/2019/ZM
44 - Rozpočtová opatření č. 02/2019/RM – vzetí na vědomí
45 - Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 99010207077, Smlouva o revolvingovém úvěru č. 99022983708

2. Majetkové záležitosti
37 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Seifertova, ČEZ
38 - Smlouva o zřízení věcného břemene, Velký Dřevíč, ČEZ
39 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 209/1 a 209/2 v k. ú. Rokytník
42 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, ČEZ, Červená ulice, Velký Dřevíč
46 - Záměr prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech a podílu na pozemku - Nerudova 314, Žabokrky 61 a 62
47 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, optická síť
48 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM

3. Různé
25 - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZUŠ Hronov
27 - Kontrolní výbor - zprávy o činnosti
29 - Valná hromada VaK Náchod, a.s.
30 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu
31 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
32 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
33 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
34 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
35 - Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku z ubytovací kapacity
36 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
40 - Pověření přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
41 - Jmenování komise pro volby do osadních výborů
 

1. Finanční záležitosti

26 - Navýšení neinvestičního příspěvku pro KIS Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Ředitelka KIS Hronov požádala o navýšení příspěvku na provoz o 160.000,00 Kč z důvodu navýšení platových tarifů od 1.1.2019. Žádost předjednala rada dne 27.02.2019 a doporučila zastupitelstvu města neinvestiční příspěvek navýšit. Jako zdroj pro navýšení bude použita finanční rezerva města.

Návrh usnesení:
26/1  - Zastupitelstvo města schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro Kulturní a informační středisko Hronov na rok 2019 o 160.000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


28 - Dotace sportovním klubům 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh dotací spolu s příslušnými smlouvami pro sportovní kluby působící na území města Hronova na rok 2019. Pro Kraso Hronov je kromě dotace na činnost, vycházející z doporučení sportovní komise, předkládána také dotace "na ledy" na rok 2019 (v rozpočtu se objevuje na straně příjmů i na straně výdajů, stejný režim jako dotace "na ledy" pro HC Wikov Hronov).
Částky pro sportovní kluby na činnost jsou doporučeny sportovní komisí, která se konala dne 11.03.2019, a doporučeny radou města, která se konala 27.03.2019.
Schválení dotací do výše 50 tis. Kč včetně přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města. Dotace nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města, rada města dává doporučení.
 
Návrh usnesení:
28/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.314,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 08/2019 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
28/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 162.651,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 09/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000,
549 31 Hronov, IČO 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
28/5 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 51.289,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/6 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2019 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/7 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 57.237,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/8 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 12/2019 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/9 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.444,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/10 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 15/2019 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/11 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 164.410,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/12 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 17/2019 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/13 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 390.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2019 – 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/14 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 25/2019 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


43 - Rozpočtové opatření č. 03/2019/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 03/2019/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Diskuze: Mgr. Josef Thér se dotazoval ke kapitole 2333, o rekonstrukci kterého mostu v Malé Čermné se jedná. Starosta odpověděl, že se jedná o malý mostek na cestě k rybníčku. Dále se Mgr. Thér dotazoval na opravu cesty k rybníčku, protože tu zničili při rekonstrukci náchodští. Jednat s nimi o opravě, zdá se mu to jako zbytečně vysoký výdaj. Zvážit umístění dopravního značení s dodatkovou tabulkou jen pro místní.

Návrh usnesení:
43/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2019/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


44 - Rozpočtová opatření č. 02/2019/RM – vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše 500.000,00 Kč včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 02/2019/RM, které bylo schváleno radou města 27.03.2019.
 
45 - Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 99010207077, Smlouva o revolvingovém úvěru č. 99022983708 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh Dodatku č. 6 ke smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 99010207077 a návrh Smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo 99022983708.
Město Hronov má s Komerční bankou, a.s., uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99010207077, která byla podepsána 18.12.2014 a jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu 9.500.000,00 Kč, čerpání opakovaně. Úvěr je otevřen pro řešení nedostatku finančních prostředků z důvodu nesouladu mezi příjmy (např. z dotací) a výdaji především v závěru kalendářního roku, ale i pro potřeby během roku. Ke smlouvě o revolvingovém úvěru byly dosud uzavřeno 5 dodatků. První 2 dodatky měnily dobu čerpání a splacení úvěru a výši úrokové sazby, dodatek č. 3 pak kromě doby čerpání a splacení úvěru také výši úvěru, který byl navýšen na limit 20.000.000,00 Kč. Dodatkem č. 4 ke smlouvě o revolvingovém úvěru byl navýšen limit úvěru do výše 34.000.000,00 Kč a rozšířily se podmínky pro použití úvěru nad 9.500.000,00 Kč. Neměnila se doba čerpání a splacení úvěru, ani výše úrokové sazby. Dodatek č. 5 pak obsahoval snížení úrokové sazby a zrušení poplatku za vedení úvěrového účtu. Smlouvu a uzavřené dodatky č. 1-5 měli zastupitelé k dispozici.

Na základě jednání s Komerční bankou, a.s., byly městu Hronov zaslány:
•    Návrh Dodatku č. 6, kterým se mění bod 3 - Čerpání úvěru - do 29.4.2019 a bod 6 - Splácení jistiny - do 30.4.2019.
•    Smlouva o revolvingovém úvěru do výše limitu 34.000.000,00 Kč s tím, že čerpání do 10.000.000,00 Kč je možné bez uvedení či dokládání účelu, čerpání nad tuto částku je určeno k překlenutí časového nesouladu mezi výdaji a příjmy z obdržených dotací u projektů spolufinancovaných z dotací a k čerpání je nutné doložit smlouvu o dílo, stavební povolení, rozhodnutí o poskytnutí dotace na konkrétní projekt a příslušnou fakturu. Nová smlouva také obsahuje lepší podmínky pro město - nesjednává se cena za rezervaci zdrojů (v původní smlouvě je cena za rezervaci úvěru ve výši 0,10 %), dále se nesjednává cena za spravování ani realizaci úvěru. Úroková sazba zůstává stejná jako v dodatku č. 5, tj. O/N PRIBOR + 0,29 % p.a. z jistiny úvěru. Vzhledem k rozsahu navržených úprav (výše poplatků, výše limitů, účel a dokládání čerpání úvěru) a již vysokého počtu uzavřených dodatků Komerční banka doporučila uzavřít novou smlouvu o revolvingovém úvěru a ne další dodatek.
Návrh smlouvy o revolvingovém úvěru je výhodnější než dříve předložená indikativní nabídka České spořitelny, a to v úrokové sazbě (podle sazeb PRIBOR k 4.4.2019 je úroková sazba nabízená Komerční bankou 2,04 % p.a., úroková sazba nabízená Českou spořitelnou 2,05 % p.a., vedení úvěrového účtu je u KB zdarma, u ČS je to 300 Kč/měsíc). Z tohoto důvodu předkládáme návrh Komerční banky.
Revolvingový úvěr není k dnešnímu dni čerpán.
Materiál byl projednán radou města na jejím jednání 10.04.2019 a ta doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření předloženého dodatku č. 6 i uzavření předložené smlouvy o revolvingovém úvěru.

Návrh usnesení:
45/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 18.12.2014, kterým se mění bod 3.1 - čerpání úvěru nejpozději do 29.4.2019, a bod 6.1 - splacení jistiny nejpozději do 30.4.2019.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

45/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo 99022983708, jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu Kč 34.000.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 28.4.2021, splacení jistiny nejpozději do 30.4.2021. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

2. Majetkové záležitosti

37 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Seifertova, ČEZ 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018695/SoBS VB/2, název stavby: „Hronov, Seifertova – knn pro p. č. 1409/2“. Rozsah věcného břemene je vyznačený v situaci (cca 4 bm kabelového vedení na pozemku města parc. č. 1669/1), jedná se o připojení nového odběrného místa. Povrch pozemku – zatravněný.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 8/2019 ze dne 10.4.2019, bod …/8/74/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
37/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018695/SoBS VB/2, název stavby: „Hronov, Seifertova – knn pro p. č. 1409/2“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

38 - smlouva o zřízení věcného břemene, Velký Dřevíč, ČEZ 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2017795/VB/03, název stavby:
„V. Dřevíč – knn p. č. 741/2 pro RD“. Rozsah věcného břemene byl vyznačený v situaci (4 m kabelového vedení na pozemku města parc. č. 728/2 a jedna kabelová skříň u hranice pozemku), jedná se o připojení nového odběrného místa.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH.
Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení, smlouva je připravená v souladu se smlouvou budoucí.
 
Usnesení rady města č. 8/2019 ze dne 10.4.2019, bod …/8/80/1
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
38/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017795/VB/03“, název stavby: „V. Dřevíč – knn p. č. 741/2 pro RD“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO s r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

39 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 209/1 a 209/2 v k. ú. Rokytník
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 209/1 a 209/2 v k. ú. Rokytník o výměře 108 a 82 m2 z důvodu scelení zahrady. Pozemky jsou dlouhodobě součástí zahrady. Foceno od silnice, pozemky jsou při pravé straně v místě tújí a plotu.
 
Pozemky jsou vedené v katastru nemovitostí jako zahrada a v územním plánu jako plochy zahrad. Historicky tudy údajně vedla spojovací komunikace mezi místní komunikací a silnici.
 
Pozemek má nevhodný tvar a nachází se částečně ve svahu mezi dvěma pozemky žadatelů.
OM a OV doporučuje k prodeji. Cena prodeje pozemku je navržena ve výši 70 Kč/m2 s přihlédnutím k prodeji obdobných pozemků v této lokalitě. Účetní hodnota pozemku je 935 Kč.
 
Usnesení rady města č. 5/2019 ze dne 27.2.2019, bod 8/5/40/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
39/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 209/1 a 209/2 v k. ú. Rokytník o výměře 108 a 82 m2 s minimální cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


42 - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti, ČEZ, Červená ulice, Velký Dřevíč 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Firma ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060, předložila ke schválení pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005624/VB/01“, název stavby „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0979“.
 
Stavba představuje zařízení distribuční soustavy – nadzemní vedení a podpěrné body v Červené ulici ve Velkém Dřevíči v celkové délce vedení 71,5 m, pozemek parc. č. 687 v k. ú. Velký Dřevíč.
Ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem a se smlouvou budoucí, to je 10.000 Kč + DPH.
 
Návrh usnesení:
42/1  - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005624/VB/01“, název stavby „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0979“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (oprávněná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


46 - Záměr prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech a podílu na pozemku - Nerudova 314, Žabokrky 61 a 62 
Předložený materiál okomentovala Ing. Lenka Vítová.
Materiál navazoval na informaci, která byla v této věci předložena zastupitelstvu města na jednání dne 20.02.2019.
Odbor majetek předložil zastupitelstvu města k projednání záměr prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech bytového domu a podílu na pozemku, jehož je bytový dům č.p. 314 nacházející se na pozemku p. č. st. 545/1 v k. ú. Hronov, respektive bytový dům č.p. 61 a 62 nacházející se na pozemku p. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky, součástí.
Současně odbor majetek předložil k projednání Důvodovou zprávu k záměru prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech a podílu na pozemku.
Stanovisko k možnosti převodu bytů z pohledu zákonnosti a hospodárnosti poskytlo i Ministerstvo vnitra ČR.
Na přípravě záměru prodeje a důvodové zprávě se podílela KVB advokátní kancelář s.r.o.
 
Usnesení rady města č. 8/2019 ze dne 10.04.2019
Rada města doporučila ke schválení záměr prodeje a Důvodovou zprávu k záměru prodeje.
 
Návrh usnesení:
46/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech bytového domu a podílu na pozemku, jehož je bytový dům č.p. 314 nacházející se na pozemku parc. č. st. 545/1 v k. ú. Hronov, respektive bytový dům č. p. 61 a 62 nacházející se na pozemku parc. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky, součástí:
1. jednotka č. 314/10, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 29,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4202/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
2. jednotka č. 314/11, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 64,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 9098/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
3. jednotka č. 314/12, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 64,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 9098/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
4. jednotka č. 314/13, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 29,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4138/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
5. jednotka č. 314/14, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 92,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 13019/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
6. jednotka č. 314/15, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 91,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 12914/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
7. jednotka č. 61/1, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 43,14 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 435/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
8. jednotka č. 61/2, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 41,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 414/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
9. jednotka č. 61/3, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
10. jednotka č. 61/4, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
11. jednotka č. 61/5, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
12. jednotka č. 61/6, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
13. jednotka č. 61/7, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
14. jednotka č. 61/8, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
15. jednotka č. 62/1, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 46,48 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 469/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
16. jednotka č. 62/2, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 37,96 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 383/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
17. jednotka č. 62/3, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
18. jednotka č. 62/4, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,56 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 692/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
19. jednotka č. 62/5, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 69,26 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 699/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
20. jednotka č. 62/6, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
21. jednotka č. 62/7, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 693/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
22. jednotka č. 62/8, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,91 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 695/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

46/2 - Zastupitelstvo města schvaluje Důvodovou zprávu k záměru prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech bytového domu a podílu na pozemku, jehož je bytový dům č.p. 314 nacházející se na pozemku parc. č. st. 545/1 v k. ú. Hronov, respektive bytový dům č. p. 61 a 62 nacházející se na pozemku parc. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky, součástí. Důvodová zpráva přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


47 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, optická síť 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu. Jedná se o akci „Metropolitní optická síť Hronov, 1. etapa“. Navržená síť zajišťuje připojovací kapacitu na sítě elektronických komunikací – internet pro cca 280 domácností v řešené lokalitě a představuje síť o délce cca 1961 m. Pro realizaci byl zvolen systém instalace mikrotrubiček, který umožňuje realizovat pouze pokládku mikrotrubiček. Následně budou dobudovány trasy mikrotrubiček až do koncových bodů a optické kabely budou zafukovány po dokončení tras k jednotlivým zákazníkům. Trubičkové trasy připraví levnou a flexibilní infrastrukturu pro optický rozvod, který může růst tak, jak rostou potřeby sítě, výkony či počet uživatelů. Chráničky optické sítě budou uloženy v chráničce o průměru 100 mm. Předpokládaný začátek realizace je červen 2019.
 
V přiložené situaci byly pro porovnání trasy optické sítě vedené vrchem v zájmové lokalitě, majitelem je Rudolf-net.
 
Upozorňujeme také na skutečnost, že může dojít při dodatečném zafukování optických vláken k jejich zaseknutí, které bude vyžadovat výkop. Např. když mezi položením trubiček a zafukováním vláken dojde k rekonstrukci chodníku nebo komunikace.
 
Odbor majetek doporučil, aby se k problematice vyjádřila stavební komise, zejména z hlediska rozvoje města a dalšího zahušťování inženýrských sítí. Smlouvu o smlouvě budoucí bude v poslední fázi schvalovat zastupitelstvo města.
 
Stavební komise dne 7.1.2019 doporučila: iniciovat schůzky případných investorů zejména u větších staveb a navrhnout domluvu o společném postupu, uložení do jednoho výkopu (plánovaná rekonstrukce komunikace II/2003), v případě uložení do mostních konstrukcí ošetřit přeložení sítě na náklady vlastníka sítě v případě potřeby opravy mostu. 18.3.2019 proběhla koordinační schůzka ve Velkém Poříčí za účasti žadatelů o uložení optických sítí.
 
Byla připravená smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a byla zkontrolována a doplněna právníkem.
 
Další požadavky k doplnění smlouvy, které vyplynuly z koordinační schůzky:
•    Závazek povinnosti bezplatně sdělit ostatním stavebníkům polohu své sítě a vytyčit síť.
•    V případě zámkové dlažby požadavek na celoplošné předláždění chodníků včetně obnovy nových štěrkových vrstev ve výkopu. Záruka na hutnění a povrch 36 měsíců. Důvodem je nevzhlednost u zadláždění částečného.
•    U přílože do společného výkopu – v případě města do výkopu s veřejným osvětlením, uhradit 50 % nákladů na výkopy a povrchy.
Tyto požadavky ze strany města byly poskytnuty právníkovi ke konečnému doplnění smlouvy, která bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.
Byl vyzván projektant, aby připravil přehlednou situaci s vyznačením městských pozemků, protože v návrhu smlouvy jsou v pozemcích nesrovnalosti.
Usnesení rady města č. 8/2019 ze dne 10.4.2019, bod …/8/82/1
Rada města doporučila ke schválení.
 
Pozemky byly zkontrolovány, v situacích jsou vyznačeny dotčené pozemky města, ve smlouvě byl výčet dotčených pozemků opravený. Ještě čekáme na zapracování výše uvedených podmínek a podmínky z rady města „vzdání se ochranného pásma“ do smlouvy. Konečné znění smlouvy bude předloženo na jednání zastupitelstva.
 
Návrh usnesení:
47/1 - Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov, 1. etapa“.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
 
47/2 - Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby po uplynutí 15denní lhůty vyvěšení záměru schválila smlouvu v tomto znění.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


48 - Informace o investičních a dotačních akcích - OM 
S předloženým materiálem přítomné zastupitele seznámila Ing. Lenka Vítová.
Odbor majetek předkládá zastupitelstvu města informaci o investičních a dotačních akcích:

Rekonstrukce komunikace v Červené ulici ve Velkém Dřevíči
Stavební práce pokračují na vybudování kanalizace. Dodavatel požádá o prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Důvodem je nemožnost přeložit STL plynovod dle projektové dokumentace, vzhledem k nově vybudovanému vodovodu a budované kanalizace. Musí se upravit projektová dokumentace, ošetřit umístění do soukromých pozemků a zařídit změnu územního povolení. Dosavadní termín ukončení prací je 31.05.2019.

Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna
Dílo bylo předáno a zkolaudováno. V současné době probíhá odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání, konkrétně dokončení prací týkajících se fasády. Termín odstranění vad a nedodělků do 31.05.2019, poté bude vystavena konečná faktura.

Digitální technologie a řemeslná práce pod jednou střechou – stavební práce
(Komenského nám. čp. 8)
Cílem stavebních úprav čp .8 je rekonstrukce 4. NP. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Vše pro stavby s.r.o. Náchod za cenu stavebních prací 3 514 174,26 Kč bez DPH (4 252 150,85 Kč vč. DPH). Prováděné práce – malby, pokládka dlažby, montáž TZ, montáž topení, kompletace EL, slaboproud. Probíhá výběrové řízení na dodávku nábytku do tří učeben, vybavení učeben přístroji a IT vybavení, venkovní úpravy (vše pod dotací). Termín plnění stavebních prací dle SOD je do 30.05.2019. TDI vykonává firma JESTAV s.r.o., Rokytník.
Na uvedenou akci město obdrželo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3 637 598 Kč.

Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov
(Komenského nám. čp. 8)
Cílem stavebních úprav je rekonstrukce prostor bývalého bytu v 1. NP pro potřeby DDM Domino Hronov. V současné době firma Grantis Consulting s.r.o. Hradec Králové zpracovává žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení řemeslné dílny (polytechnické učebny), souvisejících prostor (sociální zařízení, zázemí pro vzdělávací personál) a dovybavení učebny digitálních technologií pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání žáků. Byla podána žádost o stavební povolení. Předpokládaný rozpočet stavebních prací dle projektové dokumentace je 1 275 959 Kč vč. DPH.

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Hronov
(čp. 120 ve dvoře MěÚ)
Předmětem stavebních úprav jsou úpravy čp. 120 a nástavba a přístavba garáže.
Je navržena úprava vnitřních dispozic stávající hasičské zbrojnice, místo stávajících veřejných záchodů jsou navrženy sprchy, záchody, úklid a nová kancelář pro SDH
a dále dispoziční úpravy stávající garáže, zateplení obvodových stěn objektu, výměna výplní otvorů v obvodových stěnách, zateplení podlahy terénu, zateplení podhledů a střechy, izolace proti zemní vlhkosti, nové rozvody vody, kanalizace, elektřiny, plynu a ústředního vytápění.
Ve výběrovém řízení na stavební práce zvítězila firma Vše pro stavby s.r.o., Náchod za cenu 7 555 003,- Kč bez DPH (9 141 553,63 Kč vč. DPH). Zahájení stavebních prací závisí na poskytnutí dotace. Termín plnění do 180 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště na základě výzvy objednatele po obdržení dotace.

Stavební úpravy pro pečovatelskou službu Kalinův dům, Hronov
Jedná se o stavební úpravy stávajících prostor v 1. NP Kalinova domu, které v současné době slouží sociálnímu odboru města.
Projektová dokumentace je vypracována (projektant Ing. Jana Podstatová, Suchý Důl). Bude požádáno o stavební povolení. Předpokládaná cena za stavební úpravy je dle PD 1 582 454 Kč vč DPH.

Diskuze: Mgr. Josef Thér poprosil, aby bylo v tělocvičně důsledně zkontrolováno vybavení. Ing. Vítová přislíbila opětovnou kontrolu.
Bc. Hana Nedvědová se dotazovala, v jakém aktuálním stavu je příprava PD na Padolí a Palackého ulici. Starosta sdělil, že to bylo znovu diskutováno a na místě kontrolováno stavební komisí. Nyní se připravuje studie a poté PD.
MUDr. Jan Šnajdr - cesta II/303, jaký je současný stav. Starosta odpověděl, že v současné době je připravena PD, výběrové řízení by Údržba silnic KHK a. s. chtěla dělat na podzim. Kdy se bude rekonstrukce realizovat zatím není jisté.

3. Různé

25 - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZUŠ Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh Dodatku č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Hronov dle přílohy.
Dodatek se týká rozšíření činností organizace v oblasti vymezení hlavní činnosti školy. Ředitel ZUŠ Hronov požádal o doplnění lektorské činnosti, aby mohl poskytovat kurzy pro zájemce nad rámec limitu žáků školy v rámci hlavní činnosti. Důvodem je efektivnější využití učitelů a možnost jejich spravedlivějšího odměňování, než pokud jsou kurzy poskytovány mimo hlavní činnost v rámci činnosti doplňkové.
Text dodatku ke ZL byl odsouhlasen ředitelem ZUŠ Hronov panem PhDr. Josefem Vlachem.
Dodatek projednala rada města na svém jednání dne 13.03.2019 a jeho vydání zastupitelstvu města doporučila.
 

Návrh usnesení:
25/1 - Zastupitelstvo města vydává s účinností ode dne podpisu Dodatek č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČO 66289467.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


27 - Kontrolní výbor - zprávy o činnosti 
S předloženým materiálem seznámil zastupitele Mgr. Josef Thér.
Předseda kontrolního výboru předložil členům zastupitelstva zápis č. 1/2019 ze své činnosti a č. 2/2019 z kontroly č. 1/2019.


29 - Valná hromada VaK Náchod, a.s. 
Předložený materiál okomentoval starosta.
Dne 31.5.2019 se uskuteční řádná valná akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s., jejímž je město Hronov akcionářem. K zastupování města Hronova je nutné pověření konkrétní osoby, a to zastupitelstvem města. Členem představenstva je nyní zastupitelka Bc. Hana Nedvědová (bývalá starostka). Bývá zvykem, že město jako akcionáře zastupuje starosta města. Z toho důvodu je navrhováno, aby město Hronov na řádné valné hromadě zastupoval starosta Petr Koleta. Město Hronov je třetím největším akcionářem.
V souladu s občanským zákoníkem je potřeba, aby pověřená osoba měla mandát k hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje program jednání valné hromady včetně návrhů na usnesení. Pozvánka byla přílohou tohoto materiálu.
 
Návrh usnesení:
29/1 - Zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č.p. 1521, která se uskuteční 31.5.2019, odvolání Bc. Hany Nedvědové z funkce člena představenstva akciové společnosti.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (H. Nedvědová, T. Strnad)

29/2 - Zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č.p. 1521, která se uskuteční 31.5.2019, zvolit do funkce člena představenstva akciové společnosti starostu Petra Koletu.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (T. Strnad), Zdrželo se: 0

29/3 - Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č.p. 1521, která se uskuteční 31.5.2019. Pozvánka na valnou hromadu přílohou
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


30 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Věra Bartošová.
Oddělením dozoru ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly jsme byli vyzváni, abychom vyhlášky uvedli do souladu se zákonem.

Diskuze: Mgr. Věra Bartošová uvedla, že dozorový orgán Ministerstva vnitra, který vyhlášky kontroloval už v minulosti u nich shledal řadu nedostatků, které velmi často vyplývaly z toho, že už ty právní předpisy nejsou v platnosti a snaží se vyhlášky zjednodušit. Z hlediska obsahového jsou vyhlášky stejné. Změnil se jediný poplatek z pronájmu veřejných prostor.

Návrh usnesení:
30/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu. Vyhláška přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


31 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 
Oddělením dozoru ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly jsme byli vyzváni, abychom vyhlášky uvedli do souladu se zákonem.

Návrh usnesení:
31/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. Vyhláška přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


32 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 
Oddělením dozoru ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly jsme byli vyzváni, abychom vyhlášky uvedli do souladu se zákonem.

Návrh usnesení:
32/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhláška č. 4/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


33 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
Oddělením dozoru ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly jsme byli vyzváni, abychom vyhlášky uvedli do souladu se zákonem.

Návrh usnesení:
33/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


34 - Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Oddělením dozoru ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly jsme byli vyzváni, abychom vyhlášky uvedli do souladu se zákonem.

Návrh usnesení:
34/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Vyhláška přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


35 - Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku z ubytovací kapacity 
Oddělením dozoru ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly jsme byli vyzváni, abychom vyhlášky uvedli do souladu se zákonem. Vyhláška přílohou.

Návrh usnesení:
35/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, o místním poplatku z ubytovací kapacity. Vyhláška přílohou.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0


36 - Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
Oddělením dozoru ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly jsme byli vyzváni, abychom vyhlášky uvedli do souladu se zákonem. Vzhledem k velkým problémům s volně pobíhajícími psy byl zvolen nový koncept vyhlášky, který počítá s povinností na veřejných prostranstvích vést psa na vodítku. Zároveň v příloze stanovuje vyhláška prostory určené pro volné pobíhání psů tak, aby byly dostupné pro občany ve všech částech města.

Návrh usnesení:
36/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Vyhláška přílohou.
Hlasování: Pro: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová, L. Lelek), Proti: 2 (H. Nedvědová, T. Strnad), Zdrželo se: 2 (J. Aulich, P. Mihola)


40 - Pověření přijímáním prohlášení o vstupu do manželství. 
Předložený materiál okomentoval starosta.
Podle §11 a zákona č. 301/200 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů jsou starosta a místostarosta oprávněni přijímat prohlášení o uzavření manželství automaticky, ostatní zastupitelé musí být zastupitelstvem města pověřeni.
Jako další oddávající se přihlásil Mgr. Petr Málek.

Návrh usnesení:
40/1 - Zastupitelstvo města pověřuje Mgr. Petra Málka podle §11 odst. 1, písmeno a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (P. Málek)


41 - Jmenování komise pro volby do osadních výborů 
Předložený materiál okomentoval starosta.
Na zasedání ZM dne 19. 12. 2018 byl schválen záměr ustanovení osadních výborů v integrovaných obcích - Rokytník, Velký Dřevíč, Zbečník, Malá Čermná a Žabokrky. Do 30. 4. 2019 mohou zájemci o členství v OV odevzdávat na podatelně MěÚ Hronov do zapečetěné urny "Prohlášení kandidáta". Zastupitelstvo musí jmenovat komisi, která sestaví hlasovací lístky pro volby do jednotlivých OV, které se konají ve dnech 24. 5. - 25. 5. 2019 společně s volbami do Evropského parlamentu a následně dne 27. 5. 2019 sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty. Navrhuji komisi ve složení Petr Koleta - předseda komise, Mgr. Věra Bartošová a Ing. Helena Toldová.

Návrh usnesení:
41/1 - Zastupitelstvo města jmenuje komisi pro sestavení hlasovacího lístku a sečtení výsledků voleb do osadních výborů integrovaných obcí města Hronova ve složení Petr Koleta - předseda komise, Mgr. Věra Bartošová a Ing. Helena Toldová
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

4. Diskuze

Bc. Hana Nedvědová tlumočila dotaz MUDr. Marka Strnada, který se ptal na prosincovém zasedání, jaké záměry má město s budovou Jungmannova 107, zdali se bude opravovat a z jakých zdrojů a také plánované využití objektu. Dále se dotazovala, zdali v souvislosti se zaslanou výzvou město kontaktovalo Ing. Valentu, zda je stanoven termín jednání a jestli by se ho mohli zúčastnit. Starosta uvedl, že dopis přišel před několika dny a předal ho k vyřízení právníkům a poté bude zastupitelstvo informováno o postupu. Dále sdělil, že probíhají jednání s krajským úřadem, měla proběhnout schůzka s Mgr. Berdychovou, ale je odložena na červen. Poté budou poskytnuty další informace.

Jan Aulich, MBA se dotazoval na plánovanou rekonstrukci fotbalového stadionu. Starosta uvedl, že k záměru rekonstrukce se měli vyjádřit zástupci sportovních klubů. Mgr. Málek potvrdil, že se zástupci k plánované rekonstrukci nevyjádřili. Zatím se bude zpracovávat studie, poté opět budou vyzváni zástupci sportovců, aby se ke studii vyjádřili.

Jan Aulich, MBA požádal o představení investičního technika. Starosta odpověděl, že Ing. Miroslav Kováč bude představen na červnovém zastupitelstvu.

Starosta ukončil jednání v 18:50 hodin.

Jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 25. dubna 2019
Zapsala Milena Moravcová   

Usnesení č. 4/2019

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 24. 04. 2019

 
Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4/000 – ověřovatele zápisu pana Martina Čejchana a Mgr. Jiřího Škopa Ph.D. – 16 pro, 2 se zdrželi

2/4/000 – program jednání - 18 pro

3/4/26/1 - navýšení neinvestičního příspěvku pro Kulturní a informační středisko Hronov na rok 2019 o 160.000,00 Kč.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/4/28/1 - poskytnutí dotace ve výši 120.314,00 Kč AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/4/28/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 08/2019 s AFK Hronov, z.s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČO 69154287.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/4/28/3 - poskytnutí dotace ve výši 162.651,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/4/28/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 09/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/4/28/5 - poskytnutí dotace ve výši 51.289,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/4/28/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 11/2019 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/4/28/7 - poskytnutí dotace ve výši 57.237,00 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/4/28/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 12/2019 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČO 15046451.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

12/4/28/9 - poskytnutí dotace ve výši 100.444,00 Kč T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/4/28/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 15/2019 s T.J. Sokol Zbečník, z.s., Zbečník 268, 549 31 Hronov, IČO 46524959.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/4/28/11 - poskytnutí dotace ve výši 164.410,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, z.s., Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/4/28/12 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 17/2019 s Volejbalovým klubem Hronov, Karoliny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

16/4/28/13 - poskytnutí dotace ve výši 390.000,00 Kč Krasu Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev Kraso Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2019 – 31.12.2019.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

17/4/28/14 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 25/2019 s Kraso Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 03587444.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

18/4/29/3 - návrh programu a návrh usnesení řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č.p. 1521, která se uskuteční 31.5.2019.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

19/4/37/1 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2018695/SoBS VB/2, název stavby: „Hronov, Seifertova – knn pro p. č. 1409/2“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (budoucí oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

20/4/38/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2017795/VB/03“, název stavby: „V. Dřevíč – knn p. č. 741/2 pro RD“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO s r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice, (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

21/4/39/1 - záměr prodeje pozemku parc. č. 209/1 a 209/2 v k. ú. Rokytník o výměře 108 a 82 m2 s minimální cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

22/4/42/1 - uzavření smlouvy „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005624/VB/01“, název stavby „Velký Dřevíč nn rekon. od TS NA_0979“ s ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r. o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (oprávněná).
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

23/4/43/1 - rozpočtové opatření č. 03/2019/ZM.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

24/4/45/1 - uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 18.12.2014, kterým se mění bod 3.1 - čerpání úvěru nejpozději do 29.4.2019, a bod 6.1 - splacení jistiny nejpozději do 30.4.2019.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

25/4/45/2 - uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru registrační číslo 99022983708, jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu Kč 34.000.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 28.4.2021, splacení jistiny nejpozději do 30.4.2021.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

26/4/46/1 - záměr prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech bytového domu a podílu na pozemku, jehož je bytový dům č.p. 314 nacházející se na pozemku parc. č. st. 545/1 v k. ú. Hronov, respektive bytový dům č. p. 61 a 62 nacházející se na pozemku parc. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky, součástí:
1. jednotka č. 314/10, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 29,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4202/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
2. jednotka č. 314/11, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 64,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 9098/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
3. jednotka č. 314/12, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 64,75 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 9098/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
4. jednotka č. 314/13, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 29,45 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 4138/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
5. jednotka č. 314/14, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 92,65 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 13019/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
6. jednotka č. 314/15, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 91,90 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 12914/100000 na společných částech domu a pozemku parc. č. 545/1;
7. jednotka č. 61/1, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 43,14 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 435/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
8. jednotka č. 61/2, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 41,10 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 414/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
9. jednotka č. 61/3, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
10. jednotka č. 61/4, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
11. jednotka č. 61/5, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
12. jednotka č. 61/6, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
13. jednotka č. 61/7, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
14. jednotka č. 61/8, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
15. jednotka č. 62/1, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 46,48 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 469/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
16. jednotka č. 62/2, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 37,96 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 383/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
17. jednotka č. 62/3, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
18. jednotka č. 62/4, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,56 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 692/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
19. jednotka č. 62/5, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 69,26 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 699/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
20. jednotka č. 62/6, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,36 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 690/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
21. jednotka č. 62/7, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,70 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 693/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203;
22. jednotka č. 62/8, jejíž celková podlahová plocha s příslušenstvím je 68,91 m2 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 695/10000 na společných částech domu a pozemku parc. č. st. 203.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

27/4/46/2 - Důvodovou zprávu k záměru prodeje bytových jednotek, podílu na společných částech bytového domu a podílu na pozemku, jehož je bytový dům č.p. 314 nacházející se na pozemku parc. č. st. 545/1 v k. ú. Hronov, respektive bytový dům č. p. 61 a 62 nacházející se na pozemku parc. č. st. 203 v k. ú. Žabokrky, součástí.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

28/4/47/1 - Zastupitelstvo města schvaluje znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, o právu provést stavbu „Metropolitní optická síť Hronov, 1. etapa“.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města jmenuje:
29/4/41/1 - komisi pro sestavení hlasovacího lístku a sečtení výsledků voleb do osadních výborů integrovaných obcí města Hronova ve složení Petr Koleta - předseda komise, Mgr. Věra Bartošová a Ing. Helena Toldová
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města navrhuje:
30/4/29/1 - valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č.p. 1521, která se uskuteční 31.5.2019, odvolání Bc. Hany Nedvědové z funkce člena představenstva akciové společnosti.
Hlasování: Pro: 17 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (H. Nedvědová, T. Strnad)

31/4/29/2 - valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č.p. 1521, která se uskuteční 31.5.2019, zvolit do funkce člena představenstva akciové společnosti starostu Petra Koletu.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 1 (T. Strnad), Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města pověřuje:
32/4/40/1 - Mgr. Petra Málka podle §11 odst. 1, písmeno a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění přijímáním prohlášení o vstupu do manželství.
Hlasování: Pro: 18 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (P. Málek)
 
Zastupitelstvo města ukládá:
33/4/47/2 - radě města, aby po uplynutí 15denní lhůty vyvěšení záměru schválila smlouvu na stavbu „Metropolitní optická síť Hronov, 1. etapa“.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města vydává:
34/4/25/1 - s účinností ode dne podpisu Dodatek č. 2 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Hronov, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČO 66289467.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

35/4/30/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

36/4/31/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr,
J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

37/4/32/1 - Obecně závaznou vyhláška č. 4/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

38/4/33/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

39/4/34/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

40/4/35/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Hlasování: Pro: 19 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, H. Nedvědová, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, T. Strnad, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0

41/4/36/1 - Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Hlasování: Pro: 15 (V. Bartošová, M. Čejchan, J. Frýba, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, J. Píčová, L. Polej, H. Rožnovský, J. Škop, J. Šnajdr, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 2 (H. Nedvědová, T. Strnad), Zdrželo se: 2 (J. Aulich, P. Mihola)
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 05. 2019