živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2018

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 01. 08. 2018 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ  

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Věra Řehůřková, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, JUDr. Eva Vrzáčková, Mgr. Pavel Zima DiS.
Omluveni: Hynek Rožnovský, Ing. Jaroslav Vít
Pozdější příchod: Jiří Frýba, MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: JUDr. Eva Vrzáčková, Pavel Topolnickyj


Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 17 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni JUDr. Eva Vrzáčková a pan Pavel Topolnickyj - 14 pro, 3 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 58 až 61 včetně příloh, pozvánka na jednání, smlouva na PD koupaliště Velký Dřevíč.

Paní starostka dala hlasovat o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 17 pro.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledního jednání dne 27.6.2018, žádné nebyly.

Na jednání se dostavili MVDr. Tomáš Strnad a pan Jiří Frýba, přítomno 19 členů.

Paní starostka upozornila diskutující, že pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jejich vyjádření zaznamenat.


Program jednání:

1. Finanční záležitosti
60 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o revolvingovém úvěru
61 - Rozpočtové opatření č. 09/2018/ZM
58 - Smlouva o zápůjčce - Římskokatolická farnost Hronov

2. Různé
59 - Stanovení odměn členů komisí pro konání místního referenda
 
3. Diskuze

 

1. Finanční záležitosti

60 - Dodatek č. 4 ke smlouvě o revolvingovém úvěru 
Město Hronov má s Komerční bankou, a.s., uzavřenou smlouvu o revolvingovém úvěru č. 99010207077, která byla podepsána 18.12.2014 a jejímž obsahem je poskytnutí revolvingového úvěru Komerční bankou, a.s., do výše limitu 9.500.000,00 Kč, čerpání opakovaně. Úvěr je otevřen pro řešení nedostatku finančních prostředků z důvodu nesouladu mezi příjmy (např. z dotací) a výdaji především v závěru kalendářního roku, ale i pro potřeby během roku. Ke smlouvě o revolvingovém úvěru byly dosud uzavřeny 3 dodatky. První 2 dodatky měnily dobu čerpání a splacení úvěru a výši úrokové sazby, dodatek č. 3 pak kromě doby čerpání a splacení úvěru také výši úvěru, který byl navýšen na limit 20.000.000,00 Kč.

V souvislosti s tím, že město dosud neobdrželo dotace z projektů „Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově“ a "Udržovací práce na vodních nádržích v obci Rokytník" v celkové výši ca 8,3 mil. Kč, a s tím, že není jisté, zda alespoň část dotací z probíhajících projektů "Revitalizace parku v Hronově" a "Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna", bude na účet města připsána v letošním roce, vyvstala potřeba navýšit revolving o dalších 14 mil. Kč. Zastupitelstvu města byl proto předložen návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě o revolvingovém úvěru, kde se navyšuje limit úvěru do výše 34.000.000,00 Kč a rozšiřují se podmínky pro použití úvěru nad 9.500.000,00 Kč. Nemění se doba čerpání a splacení úvěru, ani výše úrokové sazby.
Smlouvu, uzavřené dodatky č. 1-3 a návrh dodatku č. 4 měli členové zastupitelstva k dispozici.
K dnešnímu dni je z revolvingového úvěru vyčerpáno 12.081.445,00 Kč na projekt "Revitalizace parku v Hronově".

V souvislosti se zpracováním výše uvedeného dodatku nabídla Komerční banka, a. s. městu Hronov přeúvěrování stávajícího úvěru na Stavební úpravy zimního stadionu v Hronově, který byl přijat v roce 2013 od České spořitelny, a.s. Tento úvěr je splatný do 31.12.2023 a výše nesplacené jistiny činí k dnešnímu dni 9.309.076,99 Kč. Úroková sazba je 1M PRIBOR + 0,72 % p.a. Protože se jedná o úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou, lze úvěr bance splatit před termínem splatnosti.
Komerční banka nabízí nižší úrokovou sazbu (marže kolem 0,5 % p.a.) a úsporu na poplatcích spojených s vedením úvěrového účtu a úvěrového bankovnictví ve výši 150 Kč/měsíc. Podrobná nabídka a návrh smlouvy budou Komerční bankou, a. s. zpracovány.

Diskuze: Ing. Jára se dotazoval, proč navyšujeme výdaje na silnice o 5 mil. Kč. Připadá mu to nezodpovědné, město na to nemá peníze, muselo by být pokryto z úvěru.
V dodatku k revolvingovému úvěru je však vyjmenováno, na co mohou být prostředky použity a opravy komunikací tam nejsou. Paní starostka uvedla, že revolvingový úvěr ve výši 9,5 mil. Kč lze použít na cokoli, tam není určen účel.

Pan Koleta chtěl vědět, co je pravdy na tom, že polské Duszniky chtějí odstoupit od projektu, zda dostaneme dotaci na revitalizaci parku v plné výši nebo pokrácenou. Mgr. Thér vysvětlil historii celého projektu i současnou situaci u polského partnera.

Obsahem další široké diskuze byla revitalizace parku, závady a nedodělky, bezpečnost v parku, uplatnění sankcí vůči dodavateli, nedodržení termínu atd.
 
Návrh usnesení:
60/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 18.12.2014, kterým se mění ustanovení smlouvy dle přílohy.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 2, Zdrželo se: 4


61 - Rozpočtové opatření č. 09/2018/ZM 
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 09/2018/ZM, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Diskuze: Ing. Jára požádal o úpravu rozpočtových opatření v položce 2212 silnice, a to o snížení o 3,5 mil. Kč, které jsou plánovány na opravu MK Na Louce. Poté požádal o vysvětlení zvýšených výdajů o 1,8 mil Kč na revitalizaci parku. Na internetu se dočetl, že 567 tis. Kč je na pítko, 490 tis. Kč jsou vícepráce, a co bylo financováno ze zbývající částky. Mgr. Thér odpověděl, že nad rámec projektu bylo postaveno oplocení mezi parkem a pozemky pana Šimka a Sukových. Dále opraveno parkoviště za Justynkou tak, aby tam mohla zajíždět sanita a parkovat služební auta. Dále se muselo doplnit čerpadlo ke studni. Poté se Ing. Jára zamýšlel nad cenou pítka, která je dle jeho názoru přemrštěná.
Dále byla vedena diskuze o potřebě opravy MK Na Louce po proběhlých pracích (vodovod, veřejné osvětlení, překládka NN), se kterou Ing. Jára vyslovil nesouhlas.
Ing. Jára požádal o zaslání seznamu nedodělků v parku.

Ing. Jára předložil protinávrh proti navrhovanému usnesení.
Návrh usnesení:
61/2 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 09/2018/ZM dle přílohy, s tím, že budou vyjmuty výdaje v paragrafu 2212 Silnice - pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 3,5 mil. Kč a v paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 1,8 mil Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 13, Zdrželo se: 0

61/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 09/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Zdrželo se: 1


58 - Smlouva o zápůjčce - Římskokatolická farnost Hronov 
Finanční odbor předložil k projednání žádost Římskokatolické farnosti Hronov o poskytnutí zápůjčky ve výši 659.000 Kč na krytí nákladů spojených s realizací projektu „Zastavme se společně“, jehož cílem je vybudování meditační zahrady kolem kostela Všech svatých v Hronově a který je spolufinancován z fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Částka požadované zápůjčky odpovídá výši předpokládané dotace na výše zmíněný projekt. Smlouvu o zápůjčce měli členové zastupitelstva k dispozici.

Návrh usnesení:
58/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce, jejímž předmětem je poskytnutí zápůjčky ve výši 659.000,00 Kč, mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, a Římskokatolickou farností Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1

 

2. Různé

59 - Stanovení odměn členů komisí pro konání místního referenda 
Podle ustanovení § 27 odst. 2 zák. č. 22/2004 Sb., má člen komise nárok na odměnu za výkon této funkce. Výše odměny pro předsedu komise může činit maximálně jednu pětinu minimální mzdy a pro ostatní členy komise pak jednu sedminu minimální mzdy (§ 27 odst. 4. zák. č. 22/2004 Sb.). Výši odměny stanoví zastupitelstvo obce. Minimální mzda činí v současné době 12 200 Kč. Paní tajemnice navrhla stanovit výši odměny pro členy komise pro konání místního referenda ve stejné částce jako pro členy volebních komisí:
předseda komise: 2 100 Kč
člen komise: 1 300 Kč

Návrh usnesení:
59/1 - Zastupitelstvo města stanovuje pro konání místního referenda ve dnech 5. a 6. 10. 2018 výši odměny pro předsedu okrskové a místní komise v částce 2 100 Kč a pro ostatní členy komise v částce 1 300 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

3. Diskuze

Termín příštího jednání zastupitelstva je 12.09.2018.

Mgr. Líbalová se dotazovala, jak bude město pracovat s vyjádřením z Ministerstva vnitra k Žádosti o přešetření zákonnosti postupu města Hronova ve věci převodu nemovitosti - papírny. Vyjádření z ministerstva bude zasláno zastupitelům na vědomí. Starostka konstatovala, že podle prvotního a zběžného názoru JUDr. Vrzáčkové se jedná o hrubé vměšování Ministerstva vnitra do samosprávných záležitostí města. Ministerstvo požaduje vyjádření města do 31. 8. 2018, to bude poskytnuto.

Jednání bylo ukončeno v 18:05 hodin
Zápis byl vyhotoven 2. srpna 2018
Zapsala Milena Moravcová

 


Usnesení č. 4/2018
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 01. 08. 2018

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4/000 – ověřovatele zápisu JUDr. Evu Vrzáčkovou a pana Pavla Topolnického
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 3

2/4/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/4/58/1 - uzavření smlouvy o zápůjčce, jejímž předmětem je poskytnutí zápůjčky ve výši 659.000,00 Kč, mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, a Římskokatolickou farností Hronov, Regnerova 56, 549 31 Hronov, IČO 46524002, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 1

4/4/60/1 - uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 99010207077, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s. dne 18.12.2014, kterým se mění ustanovení smlouvy dle přílohy.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 2, Zdrželo se: 4

5/4/61/1 - rozpočtové opatření č. 09/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Zdrželo se: 1
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
6/4/61/2 - rozpočtové opatření č. 09/2018/ZM dle přílohy, s tím, že budou vyjmuty výdaje v paragrafu 2212 Silnice - pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 3,5 mil. Kč a v paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň pol. 6121 budovy, haly a stavby ve výši 1,8 mil Kč.
Hlasování: Pro: 13, Proti: 6, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města stanovuje:
7/4/59/1 - pro konání místního referenda ve dnech 5. a 6. 10. 2018 výši odměny pro předsedu okrskové a místní komise v částce 2 100 Kč a pro ostatní členy komise v částce 1 300 Kč.
Hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Zdrželo se: 0 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 08. 2018