živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 02. 05. 2016 od 19:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková, Libor Lelek, Pavel Topolnickyj, Mgr. Josef Thér, Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Antonín Hurdálek, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, JUDr. Eva Vrzáčková
Tajemník: Bc. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Bartošová, Petr Koleta
 
Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu bylo přítomno 21 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Věra Bartošová a pan Petr Koleta - 19 pro, 2 se zdrželi.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Jako podklad pro jednání byl zaslán materiál č. 33 včetně příloh a pozvánka s návrhem programu.

Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 21 pro.

Program jednání
1. Projednání námitek k zápisu
33 - Projednání námitek členů zastupitelstva proti zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 13. 4. 2016 

 1. Projednání námitek k zápisům

33 - Projednání námitek členů zastupitelstva proti zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 13. 4. 2016
Dne 13. 4. 2016 proběhlo od 17,00 hod. ve foyer Sálu Josefa Čapka v Hronově jednání Zastupitelstva města Hronova, ze kterého byl pořízen zápis č. 3/2016. Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Olga Líbalová a Ing. Karel Jára. Oba ověřovatelé zápisu odmítli jim předložený návrh zápisu podepsat.
Mgr. Líbalová vyslovila dne 21. 4. 2016 námitku k zápisu s tím, že své připomínky přinese zpracované v pondělí 25. 4. 2016. V pondělí 25. 4. 2016 sdělila mailem, že tak neučiní, ale předloží své připomínky přímo na mimořádném jednání zastupitelstva dne 2. 5. 2016.
Ing. Jára sdělil dne 21. 4. 2016, že zápis neověří, své rozhodnutí sdělí na jednání zastupitelstva.
 
K postupu pro případ, kdy ověřovatel odmítne podepsat předložený návrh zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, se vyjadřuje odbor dozoru a kontroly veřejné správy MVČR ve svém stanovisku č. 25/2008. Stanovisko měli členové zastupitelstva k dispozici.
V případě, že ověřovatel odmítne zápis podepsat a není tak dodržena zákonem stanovená lhůta 10 dnů na vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce, jde o porušení § 95 odst. 1 zákona o obcích. Výhrady člena zastupitelstva k zápisu je nutné chápat jako námitky člena zastupitelstva a jako takové je vyřídit v režimu § 95 odst. 2 zákona o obcích. Proto je nutné o této skutečnosti informovat zastupitelstvo na nejbližším následujícím zasedání, kdy o těchto výhradách rozhodne s konečnou platností právě toto nejbližší zasedání zastupitelstva obce – tj. svým usnesením rozhodne o tom, zda výhrady jsou důvodné (pak bude potřebné upravit návrh zápisu) či nejsou důvodné – kdy pořízený zápis odpovídá průběhu předchozího zasedání zastupitelstva obce (v tom případě je nedostatek podpisu osoby mající podepsat zápis zhojen usnesením zastupitelstva obce, které jakožto relevantní právní úkon je způsobilé nahradit podpis příslušné osoby, neboť stejně jako tento podpis představuje i rozhodnutí zastupitelstva autoritativní ověření správnosti obsahu zápisu).
 
Citace § 95 zákona o obcích
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
Jednací řád zastupitelstva postup při podání a rozhodování o námitkách neupravuje.
 
Termín nejbližšího řádného jednání zastupitelstva, na kterém by mohly být námitky ověřovatelů projednány, je stanoven na 15. 6. 2016. K naplnění některých zastupitelstvem přijatých usnesení (podání žádostí o dotace na tvrz a park) je potřeba doložit ověřený zápis. V případě žádostí o dotace z programu Česko – polské přeshraniční spolupráce INTERREG V-A je však stanoven nejzazší termín podání žádostí dříve, než je termín řádného zasedání zastupitelstva. Z tohoto důvodu rozhodla starostka o svolání zastupitelstva mimořádného, na kterém by měly být námitky projednány.
 
Ověřovatelé konkrétní znění námitek v písemné podobě nepředložili, proto nelze jasněji specifikovat návrh na usnesení.
Paní starostka sdělila, že vyzvala ověřovatele, aby své připomínky poslali minulý týden, aby si je členové zastupitelstva měli možnost prostudovat přes víkend. Ověřovatelé tak neučinili, dodali je až nyní na jednání.

Mgr. Líbalová si myslí, že se vše odehrávalo tak jak bylo popsáno. Byla vyzvána k ověření zápisu ve středu odpoledne. Ve čtvrtek požádala o zaslání zápisu, což paní Moravcová učinila. Byla málo popsána diskuze mezi zastupiteli a občany Velkého Dřevíče k materiálu č. 31 TES odkanalizování v místních částech města Hronova. V zápise je situace s čištěním špatně popsána. Na spoustě míst bylo napsáno, že bylo hlasováno a vůbec nebylo hlasováno. To, že nepředala poznámky v pondělí, tak jak slíbila, nám sdělila a chtěla si o nich na jednán popovídat.

Ing. Jára sdělil, že dostal zápis 20. 4. 2016 v 15:18 hodin a na výzvu paní Moravcové sdělil, že zápis neověří. Dále přečetl námitky ověřovatelů k zápisu ZM ze dne 13.4.2016, které byly předány přímo na jednání zastupitelstva. Námitky jsou přílohou zápisu.

Starostka se dotazovala, zda takto ty tři listy předkládají jako návrh na doplnění zápisu.

MVDr. Strnad prosil o změnu citace v námitkách v bodu Diskuze druhý odstavec a to takto: po diskusním příspěvku Mgr. Líbalové MVDr. Strnad konstatoval, že aby místo toho, aby sama podala návrh na usnesení, o kterém by se hlasovalo, jen plácá v diskuzi, načež z jednání odešla pana Bartošová se sdělením, že nebude přítomna urážek kolegyně.

Pan Koleta se dotazoval, zda-li se museli kvůli tomu scházet, jestli to je tak důležité. Kdo to svolal? Jestli je to tak důležité a museli se tak rychle sejít. Mgr. Thér odpověděl, že do 10. 5. musí město odevzdávat projekty a přílohou je ověřený zápis z jednání zastupitelstva. Dále se Koleta dotazoval JUDr. Vrzáčkové, zda ta usnesení platí. JUDr. odpověděla, že ano.

Pan Hurdálek sdělil, že nebyl na minulém jednání. Neví, jestli tomu porozuměl. Zaráží ho ta formulace námitek bodů 1 až 4, vždy se materiály braly na vědomí bez hlasování.

JUDr. Vrzáčková se dotazovala, zda jde o přepis ze záznamu. Ing. Jára odpověděl, že doslovný zápis to není, ověřovatelé se dotazovali zúčastněných. Jsou to věci, které považovali za podstatné, aby v tom zápise byly. Proto na to potřebovali dostatek času.

MVDr. Strnad se dotazoval, zda v tom zápise od paní Moravcové je něco, s čím nesouhlasili, a proto ho neověřili. Mgr. Líbalová, ano bylo vyhodnoceno špatně čištění. Nemůže podepsat výsledek hlasování, když se nehlasovalo.

Starostka se dotazovala Ing. Járy a Mgr. Líbalové, zda může dát hlasovat o jednotlivých námitkách nebo o všech najednou.

Ing. Jára sdělil, že jim šlo o to, aby ty přílohy byly k dispozici i občanům. My je máme, ale občané to nemají. Starostka odpověděla, že všechny přílohy jsou dodnes na internetu u pozvánky na jednání zastupitelstva, a to včetně příloh.

Mgr. Zima měl k námitkám drobné doplnění. Ing. Jára a Mgr. Líbalová doplňují zápis kde je vyjádření pana Čejchana, ale chybí již reakce pana Koblence a Ing. Téra. Kde je vyjádření Ing. Koblence? To tam nenachází. Když je zaznamenáno "a" proč není zaznamenáno "b". Jedná se mu pouze o korektnost zápisu.

Do diskuze se přihlásil z veřejnosti pan Čejchan. Paní starostka sdělila, že teď diskutují zastupitelé.

Ing. Jára - technická, že se občané mohou vyjádřit k bodu jednání. Starostka sdělila, že se projednávají připomínky ověřovatelů k zápisu. O tom mají rozhodovat zastupitelé. „Vy si je máte obhájit“. Je věcí členů, zda si vaše připomínky osvojí. Nejprve proběhne diskuze zastupitelů.
Starostka se opětovně dotazovala Ing. Járy a Mgr. Líbalové, zda-li může nechat hlasovat o námitkách jednotlivě nebo o celku. Ing. Jára  - můžem. Mgr. Líbalová "jak si přeješ".

Pan Martin Čejchan  z Velkého Dřevíče chtěl požádat Mgr. Zimu, když si to tak přesně pamatuje, ať doplní, co tam chybí. Mgr. Zima odpověděl, že jak Ing. Koblenc řešil strukturu na, co si sáhnem, že těch 63 % není v reálu reálných. Mgr. Zima by byl rád, aby u každé otázky byla reakce pana Koblence. Jde mu o reálnost toho zápisu, ať tam je ta reakce k dotazu. Pan Čejchan -  jestli jsou připomínky k námitkám, tak je doplňte.

Starostka se dotazovala, proč v námitkách není uvedeno, že občan řekl, že se má kanalizace vést v řece. To si určitě všichni pamatují.

Mgr. Zima pro korektnost zápisu, když je to doplňující zápis, budeme řešit každé slovo, aby to mělo vypovídající hodnotu. Pokud to má být slovo od slova, tak námitky nejsou reálně zaznamenané. Pan Čejchan - doplňte to.

MUDr. Šnajdr chápe, že je to důležité, ale jestli to má mít vypovídací hodnotu, mají být zaznamenány i protiargumenty. Je to subjektivní pohled.

Pan Koleta doufá, že se mu podaří dát dohromady s panem Lelkem nahrávání. Každý občan si to tak bude moci prohlédnout. Abychom si uvědomili, že jsme jedno z mála měst, které nahrávání nemá. Ví, že paní starostka bude proti.
Starostka sdělila, že není proti nahrávání. Pan Koleta jí vkládá do úst něco, co neřekla. Starostka je proti tomu, aby záznam sloužil jako podklad k doslovnému přepisu zápisu. Již 4.11.2015 zastupitelstvo uložilo úkol, aby pan Koleta vypracoval TES k nahrávání jednání zastupitelstva. Je 2. 5. nemáme nic, a zase se bavíme na stejné téma.
Dále z historie uvedla, že když byl na programu jednání stojan na kola v Jiráskově ulici, kdy se zastupitelé bavili hodně dlouhou dobu, položila otázku, zda si zastupitelé přejí, aby byly tyto obsáhlé diskuze v zápise z jednání. Dohodlo se, že tam bude napsáno, že byla vedena diskuze. Byl to signál pro paní Moravcovou, v jakém duchu má zaznamenávat dlouhé diskuze. Dále sdělila, že v zápise ze dne 13.4.2016 nic nezaznamenávala, neopravovala. Pokud bude široká diskuze, není možné, aby bylo zapsáno ten řek to a ten ono. Byla shoda na tom, že "byla vedena diskuze".

Koleta řekl, že nelže.

Ing. Jára reagoval, že srovnávat stojan na kola na náměstí s kanalizací ve Velkém Dřevíči je zavádějící. Informace pro námitky sbírali, jak se dalo. Chápe pana magistra, že mu tam bude něco chybět, jako chybělo jim. Nás tam bolej věci, tak jsme se na to zaměřili víc.

Mgr. Zima zmínil, že pro jakýkoli jiný zápis, pokud jsou na jednání odborníci, kteří tam reagují reálnými fakty, tak to má být zaznamenáno. To mu tam chybí. Pokud je něco vypíchnuto a podrobně komentováno měla by tam být i reakce druhé strany.
Mgr. Řehůřková se dotazovala, zda tato diskuze zastupitele přiblíží k řešení problému odkanalizování Velkého Dřevíče. Mgr. Líbalová se dotazovala, zda ten zápis je v pořádku. Mgr. Řehůřková odpověděla, neřešíme ten papír, ale kanalizaci.

Paní starostka reagovala tím, že v námitkách jsou uvedená jména občanů, kteří vystupovali, ale vůbec se nepředstavili. Paní Moravcová občany Velkého Dřevíče nezná, nemůže zaznamenat jména, která nebyla představená.

MVDr. Strnad - máme tu zápis, který vytvořila paní Moravcová, pokud s tím nesouhlasíte, tak to dejte k hlasování.

Starostka uvedla, pokud zastupitelé dostanou materiál, který se bere na vědomí, zda vybízet, aby se hlasovalo, když se s tím seznámíte. Tak je automaticky brán na vědomí. Oba dva byli ověřovateli již několikrát, nikdy takové námitky nevznesli, doteď to nevadilo, teď ano.
Ing. Jára reagoval tím, že po přečtení zápisu o projednání TES si všiml, že je tam hlasování, které neproběhlo. Pak si uvědomil, že to tak je i u ostatních bodů. „Tak mě třeba zabte“.

Mgr. Líbalová se dotazovala, zda má zopakovat to, co řekl Ing. Jára. Nikde se u materiálů nehlasovalo a je tam uvedeno hlasování.

Mgr. Thér reagoval na výkřiky přítomného občana, který uváděl, že na minulém jednání jeden z občanů Velkého Dřevíče uvedl, že investoval do dočištění odpadních vod nemalé peníze a stejně mu to nefunguje. Mgr. Thér uvedl, že to konzultoval s Ing. Buriánkem, který zmiňovanému občanovi dočištění projektoval. Ing. Buriánek ví, že to pánovi moc nefunguje, ale důvodem je to, že mu zřejmě správně nefunguje septik, na což Ing. Buriánek pána upozorňoval.

Ing. Jára se omluvil za jména uvedená v námitkách, která nepadla. Ty lidi zná, proto to tam doplnili. Pokud ty námitky tedy mají odpovídat, jména občanů můžeme vypustit. Kdybychom se domluvili na pořizování záznamu, můžeme doplnit, že diskuze bude na záznamu.
Starostka uvedla k záznamům, že někteří občané si to ani dnes neprohlédnou, nejsou vybaveni technikou.

Mgr. Thér požádal pana Koletu o vysvětlení, co znamená jeho věta na začátku každého jednání "ke zpravodajským účelům". Pan Koleta nedokázal odpovědět.

Pan Koleta podal protinávrh, zda by mohli hlasovat o celém návrhu námitek, tak jak byly předloženy.

Pan Špreňar z Velkého Dřevíče sdělil, že po několikáté tu mluvíme o kanalizaci. Paní starostka přerušila pana Špreňara s tím, že se nebavíme o kanalizaci, ale o námitkách k zápisu z minulého jednání.

Mgr. Líbalová se dotazovala, jak často si přijdou na radnici občané přečíst zápis. Zda si vedeme přehled. Starostka odpověděla, že nepřijdou.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje, aby se o předložených námitkách k zápisu ze ZM ze dne 13. 4. 2016, tak jak byly v písemné předloženy ověřovateli zápisu Mgr. Olgou Líbalovou a Ing. Karlem Járou, rozhodlo najednou - 15 pro, 4 proti, 2 se zdrželi

MVDr. Strnad požádal, aby druhý odstavec v bodu 6. Diskuze byl upraven takto: po diskuzním příspěvku Mgr Líbalové MVDr. Strnad konstatoval, že aby místo toho, aby sama podala návrh na usnesení, o kterém by se hlasovalo, jen plácá v diskuzi, načež z jednání odešla paní Bartošová se sdělením, že nebude přítomna urážek kolegyně.
S touto úpravou oba ověřovatelé souhlasili.
 
Návrh usnesení:
33/1 - ZM schvaluje námitky členů zastupitelstva města Mgr. Olgy Líbalové a Ing. Karla Járy jako důvodné a doplňuje zápis z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 3/2016 konaného dne 13. 4. 2016 od 17,00 hod. ve foyer Sálu Josefa Čapka v Hronově o tento požadavek. Námitky přílohou.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 10

33/2 - ZM schvaluje vyhotovení nového zápisu z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 3/2015 konaného dne 13. 4. 2016 od 17,00 hod. ve foyer Sálu Josefa Čapka v Hronově se schválenými změnami.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 6

Paní starostka požádala kolegy o účast na vzpomínkovém aktu dne 5. května 2016, sraz účastníků v 16.00 h před Jiráskovým divadlem. Poté jednání ukončila.

 

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 20:30 hodin.

 

 

 

Usnesení č. 4/2016
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 02. 05. 2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Bartošovou a pana Petra Koletu – 19 pro, 2 se zdrželi
2/4/000 – program jednání – 21 pro
3/4/000 - aby se o předložených námitkách k zápisu ze ZM ze dne 13. 4. 2016, tak jak byli v písemné předloženy ověřovateli zápisu Mgr. Olgou Líbalovou a Ing. Karlem Járou, rozhodlo najednou.  
                Hlasování: Pro: 15, Proti: 4, Zdržel se: 2

4/4/33/1 - námitky členů zastupitelstva města Mgr. Olgy Líbalové a Ing. Karla Járy jako důvodné a doplňuje zápis z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 3/2016 konaného dne 13. 4. 2016 od 17,00 hod. ve foyer Sálu Josefa Čapka v Hronově o tento požadavek. Námitky přílohou.
               Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 10
 
5/4/33/2 - vyhotovení nového zápisu z jednání Zastupitelstva města Hronova č. 3/2015 konaného dne 13. 4. 2016 od 17,00 hod. ve foyer Sálu Josefa Čapka v Hronově se schválenými změnami.
              Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 6
 
 
 
 
 
 
 
 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 06. 2016