živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 16.09.2015 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková, Libor Lelek, Pavel Topolnickyj, Mgr. Josef Thér, Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Antonín Hurdálek, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, MVDr. Tomáš Strnad, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, JUDr. Eva Vrzáčková
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Jiří Frýba, Petr Koleta
 
Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 21 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni pan Jiří Frýba a Petr Koleta - 19 pro, 2 se zdrželi.

Pan Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání.

Pan Koleta uvedl, že do zápisu z minulého jednání požaduje doplnit na str. 19, třetí odstavec, první větu - s tím, že dané kontroly nebyly provedeny v souladu se zákonem a nemohou sloužit jako podklad pro zastupitelstvo. Dále požádal o zrušení citace ze zápisu kontrolního výboru na str. 19, šestý odst. čtvrtá věta - Citovala závěr KV z této kontroly: "Nač se vůbec město trápí s přípravou textů a náplně smluv o dílo, zejména v oblasti sankcí, když je následně, jak se to někomu líbí nebo hodí, nemíníme respektovat či respektujeme jen někomu".
JUDr. Vrzáčková k návrhu pana Kolety uvedla, že bude způsob, jak má být s námitkou pana Kolety naloženo, konzultovat.

Zastupitelstvo města o těchto připomínkách nijak nerozhodlo.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 68 až 89 včetně příloh s tím, že materiál č. 78 nebude projednáván, nahrazen materiálem č. 88. Dále bylo zasláno: zápis z pracovní skupiny EU fondy č. 48 a 49, hodnocení MŠ Hronov, poděkování Vavříkových (týká se JH), výroční zpráva ZŠ Velký Dřevíč, zápisy z jednání a kontrol KV, informace pro členy ZM ohledně zasílání podkladů pro jednání, dopis Spolku pro Velký Dřevíč ze dne 18.6.2015 včetně příloh (zasláno Spolkem), vyjádření města
k dopisu Spolku ze dne 21.7.2015 včetně příloh (žádost města Hronova o vyjádření KÚ KHK, vyjádření KÚ KHK ke změně PRVK).

Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 21 pro.

Paní starostka představila novou tajemnici Bc. Markéta Machovou, která nastoupí 1.10.2015. Plně jmenována bude od 1.11.2015. Stávající pan tajemník skončí 31.10.2015.


Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
3. Finanční záležitosti
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
6. Diskuze


1. Informace z jednání rady města

70 - Informace z jednání Rady města Hronova, 1. část
Předložený materiál okomentovala paní starostka a vyzvala k dotazům.

Ing. Jára se dotazoval, proč paní starostka lže zastupitelům a občanům a radní jí to trpí. V předloženém materiálu u bodu 45/14/192/1 uvedla, že rada přijala rozhodnutí na základě dopisu Spolku pro Velký Dřevíč, ale ve zdůvodnění v zápise z rady je uvedeno, že v rozpočtu na rok 2015 není dostatek finančních prostředků (je uvažováno s Kč 500 000), nabídková cena je příliš vysoká, zakázka nebude realizována.
Paní starostka odpověděla, že byla nařčena z toho, že lže a na to nebude odpovídat. Mgr. Thér vyzval přítomné občany, aby dodržovali pravidla slušného chování. Následně vyzval k dotazům. Byla vedena diskuze.
Starostka vyzvala Ing. Stonjekovou, aby odpověděla, zda v rozpočtu bylo dostatek finančních prostředků. Ing. Stonjeková uvedla, že v rozpočtu je 925 tis. Finanční prostředky na akci stačily. Ing. Jára uvedl, že zastupitelstvo města delegovalo radě města pravomoc provádět rozpočtové změny do Kč 500 tis., prostředky tam musely být doplněny až poté. Mgr. Thér uvedl, že finanční prostředky připravené byly, ale nabídka byla vysoká a jen jedna, proto se akce nerealizovala.
MVDr. Strnad - se dotazoval, zda Ing. Járovi jde o to, aby bylo ve zdůvodnění uvedeno, že rozhodnutí rady bylo na základě nedostatku peněz a dopisu Spolku pro Velký Dřevíč. Ing. Jára souhlasil. Potom nevidí MVDr. Strnad, kde je zatajování informací. Pan Koleta doplnil, že pokud se něco vytrhne z kontextu tak to zní jinak.

Návrh usnesení:
70/1 - ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


 77 - Informace z jednání Rady města Hronova – 2. část
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
77/1 - ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

79 - Kontrola plnění usnesení ZM č. 3/2015
Předložený materiál okomentoval Ing. Jiří Kašík.
 
Návrh usnesení:
79/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 3/2015.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


3. Finanční záležitosti

69 - Rozpočtové opatření č. 02/2015/RM – vzetí na vědomí
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2). Finanční odbor předložil rozpočtové opatření č. 02/2015/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 08.07.2015 (Usnesení RM č. 14/2015, bod 38/14/193/1).

Návrh usnesení:
69/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 02/2015/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


80 - Rozpočtové opatření č. 03/2015/RM – vzetí na vědomí
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2). Finanční odbor předložil rozpočtové opatření č. 03/2015/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 12.08.2015 (Usnesení RM č. 17/2015, bod 4/17/216/1).

Návrh usnesení:
80/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 03/2015/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


85 - Rozpočtové opatření č. 04/2015/RM - vzetí na vědomí
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2). Finanční odbor předložil rozpočtové opatření č. 04/2015/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 02.09.2015 (Usnesení RM č. 18/2015, bod 15/18/238/1).

Návrh usnesení:
85/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtové opatření č. 04/2015/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


84 - Rozpočtové opatření č. 04/2015/ZM
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
 
Návrh usnesení:
84/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 04/2015/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


88 - Dotace pro HC Wikov Hronov na uzavřené bruslení
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Předložila k projednání návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov na uzavřené bruslení pro družstva přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů, mužů, školy bruslení a krasobruslení. Jedná se v podstatě o dotaci na využití ledové plochy. Ta byla do loňského roku řešena smlouvou o poskytnutí příspěvku, který byl poskytován formou zápočtu (oproti fakturám vystaveným městem Hronov za uzavřené bruslení). Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která je účinná od 20.02.2015 a upravuje poskytování dotací (dříve příspěvků) územními samosprávnými celky, uzavření takovéto smlouvy již neumožňuje. Musela být proto vypracována smlouva o poskytnutí dotace, která je v příloze. Není ani možné poskytovat tuto dotaci tzv. zápočtem, proto  se FO snažil ve smlouvě ošetřit způsob poskytování dotace a maximálně eliminovat možnost, že by HC neplatilo městu faktury vystavené za uzavřené bruslení. Poskytnutí dotace a uzavření smlouvy projednala dne 02.09.2015 rada města a doporučila zastupitelstvu obě usnesení schválit (Usnesení č. 18/2015, body 26/18/240/1 a 27/18/240/2).

Návrh usnesení:
88/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 350.000,00 HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 14.09.2015 – 31.12.2015.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

88/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 

4. Majetkové záležitosti

71 - Koupě části pozemku p. č. 231/2 (pozemek 231/4) a části pozemku p. č. 231/3 (pozemek p. č. 231/5) v k. ú. Zbečník
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Při stavbě chodníků ve Zbečníku došlo k přesahu stavby v rozsahu 4 m2.. Byl vyhotoven geometrický plán a připravena kupní smlouva. Cena pozemků je dohodou ve výši 450,-- Kč/m2 a náklady – vklad do katastru a daně hradí město Hronov.
Usnesení RM č. 14/2015 ze dne 8. 7. 2015, bod 53/14/178/1: RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
71/1 - ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 18/OM/2015 na pozemek p. č. 231/4 o výměře 3 m2 a na pozemek p. č. 231/5 o výměře 1 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


72 - Záměr prodeje části pozemku p.č. 1 v k.ú. Rokytník
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé poodali opětovně písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1727 m2. Les chtějí vykácet, protože zastiňuje a ohrožuje jejich rodinný dům. Stejnou žádost podali v loňském roce, záměr prodeje nebyl schválený – ZM č. 5/2014 ze dne 25. 6. 2014, bod 27/5.
Pozemek p. č. 1 o výměře 8140 m2 je lesní pozemek, vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu. Podle porostní mapy je zde les se stářím stromů 61 – 80 let. Pan Milan Soldán, správce městských lesů, doporučil prodat tuto část lesa za odhadní cenu určenou znalcem. Telefonicky potvrdil, že nic nového k loňskému vyjádření nemá.
Pan Balcar, vedoucí technických služeb, doporučil ponechat cca 3 metry od nádrže v majetku města z důvodu přístupu a potřeby údržby. Prodejní cena bude určena znalcem a náklady budou promítnuty do ceny. GP zajistí a uhradí žadatel.
Odbor majetek navrhuje zvážit eventuální prodej včetně vodní nádrže (problémy s odtokem a údržbou), případně celého pozemku, na který nenavazuje další městský pozemek. Z jedné strany jsou lesy ČR, z druhé je komunikace ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Některé stromy musely být káceny z důvodu bezpečnosti. Usnesení RM č. 14/2015 ze dne 8. 7. 2015, bod 55/14/185/1: RM doporučila ZM ke schválení.

Mgr. Líbalovou zajímalo, proč daný les nevykácí město. Město má své lesní hospodářství, tak proč chce pozemek prodat.
Žadatel zdůvodnil zastupitelům svůj záměr les koupit. Les hlavně ohrožuje a zastiňuje jeho nemovitost. Podle lesního hospodářského plánu město nesmí les ještě 15 let kácet, ale podle lesního zákona pokud les ohrožuje a zastiňuje je to možné.
MVDr. Strnad uvedl, že pokud má město zájemce o koupi a nebude mít dál starosti, tak neví proč daný pozemek neprodat.

Návrh usnesení:
72/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1727 m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Zdržel se: 0


73 - Žádost – vzhled stojanu na kola
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Z let 2013 – 2014:
Pan Jan Morochovič, Panská 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, podal dne 1.8.2013 žádost o zvláštní užívání místní komunikace – chodníku před čp. 205 v Jiráskově ulici v Hronově. Dle přehledu spisu je patrné jak a kdy se touto věcí zabýval odbor majetek (silniční správní úřad), RM (usnesení RM č. 17/2013, bod 16/17 ze dne 28.8.2013) a jiní. Jednalo se o vzhled stojanů na kola – pan Morochovič trval na kládě, vlastník místní komunikace na stojanech kovových. Odbor majetek, který vykonává silniční správní úřad (dále jen OM) rozhodl v souladu s přáním vlastníka (vlastník může užívání chodníku zakázat). Pan Morochovič se odvolal, Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhodnutí zrušil s tím, že OM neměl měnit vzhled stojanů, ale užívání chodníku nepovolit. Následně OM užívání chodníku nepovolil. Pan Morochovič se znovu odvolal, krajský úřad rozhodnutí potvrdil. Pan Morochovič si podal další žádost a tentokráte souhlasil s umístěním kol do kovových stojánků. OM vydal povolení.
Dne 27.5.2015 podal pan Morochovič žádost, ke které OM připravil stručnou, výše uvedenou zprávu k seznámení se s případem.
OM nedoporučuje žádnou variantu, protože v tomto případě zastává silniční správní úřad, který by měl být nestranný.
Poznámka (ze zápisu RM): Od projednání původní žádosti v roce 2013 nedošlo k žádným změnám ani novým skutečnostem. Rada města by se dle Ing. Havelkové, která v tomto případě je silničním správním úřadem, měla vyjádřit, zda žádosti vyhoví nebo ne. Toto stanovisko je pro Ing. Havelkovou jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí. Pan Morochovič podal žádost k rukám zastupitelstva, proto musí být dle názoru JUDr. Vrzáčkové žádost projednána v tomto orgánu. Usnesení RM č. 14/2015 ze dne 8. 7. 2015, bod 56/14/184/1: RM nedoporučila ZM ke schválení.

Mgr. Málek se dotazoval, proč RM nedoporučila materiál zastupitelstvu ke schválení. Mgr. Thér odpověděl, že žádost byla projednána s architektem, dřevěný prvek se na náměstí a v přilehlém okolí neobjevuje, proto nebylo doporučeno.
Dále byla členy zastupitelstva vedena diskuze, kdy každý sdělil svůj názor na podobu stojanu.

Návrh usnesení:
73/1 - ZM schvaluje umístění vystavovaných nových kol v Jiráskově ulici před prodejnou č.p. 205 v Hronově v upravené dřevěné kládě dle předložené fotografie.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 4, Zdržel se: 2


74 - Záměr prodeje části pozemků p. č. 254 a 259 v k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelé podali písemnou žádost o odkoupení části pozemku p. č. 254 a 259 v k. ú. Hronov o výměře celkem cca 100 m2 (v žádosti se uvádí šíře pozemku 3,2 m, žadatelem uvedená výměra 181 m2 neodpovídá přiloženému zákresu, ověřeno telefonicky, jedná se o chybu ve výměře). Pozemek p. č. 254 o výměře 1346 m2 je druhem pozemku zahrada, v územní plánu jako plocha občanské vybavenosti, pozemek p. č. 259 o výměře 181 m2 je druhem pozemku ostatní plocha, využitím zeleň, v územním plánu jako zeleň. Žadatelé chtějí využít pozemek ke zvětšení parkovací plochy dvora a prostoru pro bránu.
Požadavek není v rozporu se záměrem města – další parkovací plocha s návazností na místní komunikaci se zde nevejde.
Účetní hodnota pozemků je cca 5,-- Kč/m2.
GP zajistí a uhradí žadatel. OV a technické služby nemají proti prodeji námitek. Usnesení RM č. 14/2015 ze dne 8. 7. 2015, bod 54/14/183/1: RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
74/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 254 a 259 o výměře cca 100 m2 s prodejní cenou 750,--Kč/m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1
 

75 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 1442/3 v k. ú. Hronov
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku p. č. 1442/3 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Hronov. Žadatel popisuje svůj záměr v žádosti, chce zarovnat a zklidnit plochu před francouzským oknem rodinného domu a příjezdovou komunikaci zřídit na svém pozemku podél hranice se sousedním pozemkem 1443/3. Pozemek p. č. 1442/3 o celkové výměře 136 m2 je druhem pozemku zahrada, ale slouží jako přístupová komunikace. Účetní hodnota pozemku je Kč 6,-- za m2. OM doporučuje k prodeji s prodejní cenou 70,-- Kč/m2, jako v obdobných případech u pozemků, které slouží jako komunikace. Odbor majetek si vyžádal vyjádření dopravního inspektorátu, a to z důvodu, že se předpokládá, že se jednou budou řešit v této lokalitě komunikace. Dopravní inspektorát nemá proti prodeji námitek.
Usnesení RM č. 16/2015 ze dne 22. 7. 2015, bod 11/16/205/1: RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
75/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1442/3 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Hronov, za minimální prodejní cenu Kč 70,--/m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 21, Zdržel se: 0


76 - Směna částí pozemků p. č. 728/2 a p. p. č. 754 v k. ú. Velký Dřevíč
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 30.6.2014 OM předložil ke schválení smlouvu o směně pozemků. Část pozemku p. č. 754 (celková výměra 930 m2, trvalý travní porost) o výměře 17 m2 se směňuje za část pozemku p. č. 728/2 (celková výměra 2772 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Hronova o výměře 6 m2 z důvodu budoucí rekonstrukce mostu ev.č. 41c-1 naproti mateřské škole ve Velkém Dřevíči. Pozemek je potřeba pro zvětšení zatáčky kvůli vytáčení pro větší auta. Město získá po směně pozemků navíc 11 m2. Dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí město za tento rozdíl Kč 16500,--.
Usnesení RM č. 12/2015 ze dne 3. 6. 2015, bod 37/2: RM doporučila ZM ke schválení. Usnesení ZM č. 3/2015 ze dne 17. 6. 2015, bod 33/3: ZM schválilo záměr směny. Směna části městského pozemku p. č. 728/2 byla zveřejněná od 19. 6. do 15. 7. 2015. Nikdo nevznesl připomínku.
Usnesení RM č. 16/2015 ze dne 22. 7. 2015, bod 12/16/208/1: RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
76/1 - ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 14/OM/2015 na pozemky v k. ú. Velký Dřevíč, p. p. č. 728/2 ve vlastnictví města Hronova a p. p. č. 754.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


83 - Informace o investičních akcích
Předložený materiál okomentovala a doplnila Ing. Lenka Vítová.

1/ Revitalizace sídelní zeleně města Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“ na ošetření stromů, nákup a výsadbu nových stromů, založení trávníků v různých lokalitách města. Na základě závěrečného rozhodnutí o poskytnutí dotace byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP. Celkové předpokládané výdaje projektu dle rozhodnutí se pohybují ve výši Kč 7 500 519,35 vč. DPH, z toho dotace ve výši Kč 5 555 238,--. Dodavatelem služeb je firma DPH Gardenline s.r.o., Litoměřice za cenu Kč 5 792 433,35 bez DPH (Kč 7 008 844,35 vč. DPH). Práce byly zahájeny předáním staveniště dne 29.1.2015. V současné době probíhá dokončení arboristických prací a výsadby dřevin. Průběžně probíhá i financování ze SFŽP. Ukončení všech prací je do 30.9.2015.
2/ Zateplení objektu DO Justynka, Hronov
Městu byla přiznána dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Zateplení objektu DO Justynka Hronov“. Byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP. Celkové předpokládané výdaje projektu dle rozhodnutí se pohybují ve výši Kč 2 484 284,-- vč. DPH, z toho dotace činí Kč 1 815 228,85,--. Projekt řeší zateplení obvodových stěn včetně nové fasády objektu Domova odpočinku ve stáří Justynka (stará část objektu) a výměnu zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní. Dodavatelem stavebních prací je firma DELTA Velké Poříčí s.r.o. za nabídkovou cenu Kč 2 149 519,-- vč. DPH a bez rezervy. Předání staveniště se uskutečnilo 13.4.2015. V současné době jsou práce hotovy, zbývá namontovat krycí desky zábradlí, zkolaudovat stavbu a vypořádat dotaci.
3/ Výměna střešní krytiny na rodném domku Aloise Jiráska
V rámci stavebních prací byla provedena výměna střešní krytiny – štípaný šindel s dvojitým krytím v celé ploše, výměna střešních latí ze 30 % a ošetření krovu nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům, výměna uhnilých žlabů. Dodavatelem byla firma H&B delta s.r.o., Bobrky 382, Vsetín za celkovou cenu Kč 646 362,-- vč. DPH. Práce ukončeny. Městu již byla uhrazena dotace z havarijního programu Ministerstva kultury ČR v r. 2015 ve výši Kč 120 000,--.

Návrh usnesení:
83/1 - ZM bere na vědomí informaci OM o investičních akcích
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


86 - Záměr prodeje pozemků p. č. 273/22, 273/7 nebo jejich částí v k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společenství vlastníků bytových jednotek Smetanova 614, 549 31 Hronov, podalo žádost o odkoupení části pozemku p. č. 273/7 a 273/22 v k. ú. Hronov o výměře celkem cca 1000 m2. Důvodem je obava z toho, aby pozemek okolo bytového domu č. p. 614 nebyl prodán jinému vlastníkovi a také to, že od 90. let mají vlastníci bytů v blízkosti domu pronajaté zahrádky.
Žadatel podal žádost o odkoupení části pozemku 273/17 (jedná se o zřejmou chybu, jde o část pozemku p. č. 273/7) o výměře cca 265 m2 (dle vyznačení v příloze žádosti) ke zvětšení pozemku v jeho vlastnictví p. č. 273/3.
Žadatelé podali žádost o koupi pozemku p. č. 273/7 nebo jeho části. Později podáním další žádosti upřesnili část pozemku, o kterou mají zájem. Důvodem je zajištění přístupu k zahradám v jejich vlastnictví na pozemcích p. č. 267 a 273/30.
Žadatelka zaslala dopis v obavě o pronajatý pozemek, protože v případě prodeje dostane výpověď. U bytového domu č. p. 616, ve kterém bydlí, nemá možnost pronájmu zahrádky. Její zahrádka a další zahrádka se nacházejí na části pozemku, kterou chce koupit žadatel. Pozemek p. č. 273/7 o výměře 1879 m2 je druhem pozemku zahrada, pozemek p. č. 273/22 o výměře 550 m2 je druhem pozemku ostatní plocha, využitím ostatní komunikace.
Již v minulosti byly požadavky jednotlivých nájemců pozemků p. č. 273/7 a 273/22 k jejich odkoupení zamítnuty z důvodu nutnosti zachování přístupu a příjezdu k zahradám a ke garážím, které mají různé vlastníky. Pro klid v lokalitě je vhodnější, když přístupové cesty (byť je to zahrada) patří městu.
Naproti domu č. p. 615 (volné místo mezi pronajatými zahrádkami) je původní zadní brána do Textonnie, v posledních cca 30 letech nevyužívána. Společenství vlastníků požádalo o část pozemků, které mají v nájmu cca 40 let převážně obyvatelé č. p. 614. Nájemní vztah jim vyhovuje, jen mají obavu o to, aby o „své zahrádky“ nepřišli. Prodejem by nedošlo k omezení přístupu k jiným nemovitostem. Nájemci udržují sečením i pozemky, které nejsou v nájmu. Žadatel požaduje část pozemku, která logicky navazuje na jeho pozemek. Prodejem by nedošlo k omezení přístupu, snad jen ke starému zadnímu vjezdu do Textonnie. Žadatelé požadují buď celý pozemek nebo jeho část. V případě prodeje celého pozemku by došlo k zamezení přístupu ke garážím, k zadní bráně Textonnie a k zahradě. V případě prodeje části pozemku by došlo k omezení přístupu k zahradě.
Účetní hodnota p. p. č. 273/7 je 41,40 Kč/m2, účetní hodnota p. p. č. 273/22 je 71,-- Kč/m2. Odbor majetek nedoporučil k prodeji vzhledem k dlouhodobým pronájmům zahrádek a také vzhledem k mnoha žádostem, kterým nelze vyhovět, protože se jejich zájmy překrývají nebo brání přístupu k jiným nemovitostem.
Usnesení RM č. 18/2015 ze dne 2. 9. 2015, bod 28/18/231/1: RM nedoporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
86/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 273/7 a 273/22 nebo jejich částí v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 21, Zdržel se: 0


87 - Záměr prodeje pozemku p. č. 89/2 k. ú. Rokytník
Předložený materiál okomentoval Ing. Bronislava Havelková.
Žadatelka podala písemnou žádost o odkoupení pozemku p. č. 89/2 v k. ú. Rokytník o výměře 166 m2. Důvodem je dlouholeté užívání v dobré víře a aktuální situace – řešení odpadních vod. Pozemek je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha s využitím neplodná půda. Je to svah, na kterém se nachází vjezd do garáže, přístup k rodinnému domu a částečně zahrádka.
OM si vyžádal souhlasy spoluvlastníků rodinného domu a přilehlé zahrady k odprodeji pozemku 89/2. Vzhledem k poloze pozemku a ke svažitosti je možnost jeho využití pro město prakticky nulová.
OM navrhuje prodej za částku ve výši 50,-- Kč/m2, to je za pozemek Kč 8300,-- a úhradu správního poplatku, Kč 332,-- bude činit daň z prodeje, doporučujeme o tuto částku navýšit prodejní cenu. Konečná výše navrhované prodejní ceny je Kč 8630,--. Usnesení RM č. 18/2015 ze dne 2. 9. 2015, bod 25/18/224/1: RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
87/1 - ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 89/2 v k. ú. Rokytník o výměře 166 m2 s prodejní cenou minimálně Kč 8630,--.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

5. Různé

68 - Dodatek č. 1 ke změně zřizovací listiny ZUŠ Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
FO předložil k projednání návrh Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Hronov. Dodatek se týká rozšíření doplňkové činnosti o další okruh – mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Pan ředitel požádal o změnu z toho důvodu, že do ZUŠ se hlásí více dětí, než činí limit povolených 310 dětí, a škola by tyto „nadlimitní“ děti ráda přijala ke vzdělání. Chtějí tedy postupovat podobně, jako v některých dalších ZUŠ, a to tak, že některé děti (např. ty nejmladší) budou převedeny do vedlejší činnosti. Tyto děti se pak nepočítají do limitu, ale také na ně nejdou peníze ze státního rozpočtu. Bude se jednat o oddělenou činnost, finančně i účetně, náklady musí být pokryty z výnosů vedlejší činnosti – ze školného neboli v tomto případě kurzovného. Učitel, který bude vyučovat děti zařazené do vedlejší činnosti, bude mít uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. Jinými slovy, tato činnost „si na sebe vydělá“. Návrh dodatku projednala na svém jednání dne 22.07.2015 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit (Usnesení RM č. 16/2015, bod 13/16/201/1).

Návrh usnesení:
68/1 - Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Hronov, se sídlem v Hronově, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČ 66289467.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


81 - Dodatek č. 5 ke změně zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
FO předložil k projednání návrh Dodatku č. 5 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod. Od 1. září 2015 bude Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, využívat kromě stávajících nemovitostí celou budovu čp. 193 (dosud byla školou užívána jen část nutná k provozu školní kuchyně a jídelny). V souvislosti s tím je třeba: uzavřít se Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČO: 70995397, dodatek ke smlouvě o výpůjčce, jehož předmětem je změna výpůjčky čp. 193 na celou nemovitost – náleží radě města (samostatný materiál do RM) vyhotovit dodatek ke změně zřizovací listiny, který se týká úpravy čl. VII – Vymezení majetku – náleží zastupitelstvu města. Z výše uvedených důvodů byl předložen k projednání Dodatek č. 5 ke změně zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod.
Návrh dodatku projednala na svém jednání dne 12.08.2015 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit (Usnesení č. 17/2015, bod 11/17/213/1).

Návrh usnesení:
81/1 - Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 5 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

82 - Strategický plán rozvoje města Hronova na období 2014-2020
Předložený materiál okomentovala paní Tereza Kohlová.
Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Hronova byl zastupitelům předán
k připomínkování kompletně zpracovaný Strategický plán rozvoje města Hronova. Termín pro zaslání připomínek trval do 13. července 2015. Jelikož do tohoto termínu nebyly doručeny žádné připomínky ani podněty k dalšímu zpracování, požádala zastupitele o schválení přiloženého dokumentu. Strategický plán rozvoje města Hronova na období 2014 – 2020 je nezbytnou součástí všech budoucích žádostí o dotace z fondů Evropské Unie pro programové období 2014 – 2020.

Ing. Jára uvedl, že město nemá dořešenou část kanalizace na Vyšehradě, Bosně, Studýnkách, u historických objektů přímo u vodoteče. Poté citoval část textu (viz příloha) z předloženého mailu (byl dán členům ZM přímo na jednání) - vyjádření pana Dalibora Mladenky ke Strategii rozvoje Hronova. V citované části by měl být materiál dopracován.
Mgr. Thér uvedl, že materiál se nechá kdykoliv doplnit. Bude požádán zpracovatel naší strategie o vyjádření k předloženému vyjádření, případně i Euroregion. Zpracovatel strategie byl vybrán podle přání zastupitelstva, i když město mělo dobré zkušenosti s jinou firmou.
Mgr. Líbalová doporučila obrátit se na MŽP, které rozhoduje o dotacích.
Ing. Jára, který v tuto chvíli vystoupil, jako zástupce Spolku pro Velký Dřevíč sdělil, že všem zastupitelům poskytl materiál, ve kterém je odůvodněno, proč vybudovat kanalizaci ve Velkém Dřevíči v období, kdy je dotacemi podporováno budování centrálních a decentrálních čistíren. I. prioritní osa pro ŽP je vypsána - čistá voda, čistý vzduch.
Mgr. Líbalová se obává, že pokud bude strategie odhlasována, nedostanou příspěvek z MŽP. Požádala o vložení doplňujícího textu do strategie již nyní.
Mgr. Málek se dotazoval, zda lze schválit usnesení s doplněním o dopracování strategie. Paní Kohlová uvedla, že ano.
Pan Hurdálek doplnil, že dotace jsou zásadní pro vybudování čistění odpadních vod, uvažoval o lokálních čističkách. Bylo mu řečeno pracovníkem ministerstva, že peníze na takovéto programy jsou. Ing. Jára doplnil, že domovní čistírny dotovány nejsou.

Návrh usnesení:
82/1 - ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Hronova pro období 2014 – 2020.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1
 

89 - Návrhy nového loga a logotypu města Hronova
Předložený materiál okomentoval Mgr. Josef Thér.
Na konci května 2015 byla Městem Hronov vyhlášena výzva k vytvoření nového loga a logotypu města. Nové logo a logotyp by mělo být užíváno na propagačních materiálech, při prezentaci města na veletrzích či na webových stránkách, rozhodně by nemělo nijak nahrazovat znak města. Termín, pro předložení návrhů dle výzvy, byl stanoven na 17.6.2015. Město obdrželo celkem 14 návrhů od 7 uchazečů (každý mohl k nabídce přiložit max. 3 návrhy). Všechny návrhy byly anonymně zveřejněny k nahlédnutí na webových stránkách města a na facebookovém profilu města, kde mohou jednotlivé návrhy okomentovat i samotní uživatelé sociální sítě. Zároveň byla umístěna nástěnka s vytištěnými návrhy do přízemí budovy městského úřadu, kde jsou každému návštěvníkovi k dispozici. Zastupitelé měli návrhy k dispozici spolu s krátkým vysvětlením, co zpracovatele vedlo k vytvoření takového návrhu a jaká je jeho symbolika. K nabídce je vždy připojena i přihláška daného uchazeče.

Návrh usnesení:
89/1 - ZM bere na vědomí návrhy nových log a logotypu města Hronova.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0


Zápisy z kontrol kontrolního výboru
Na minulém jednání ZM bylo rozhodnuto o tom, že zastupitelstvo nebude projednávat předložené zápisy z kontrol, které provedl kontrolní výbor.
Paní starostka se dotazovala, zda došlo k setkání všech členů výboru s JUDr. Vrzáčkovou. Pan Koleta odpověděl, že setkání s právničkou se zúčastnil on a Mgr. Líbalová. Dle jeho názoru to naprosto stačí. Následně předali informace dalším členům KV. Chtěli, aby jim právnička řekla, jaké chyby udělali. Setkání přirovnal k diskuze o té kládě, která probíhala před chvílí. Uvedl, že má mít zápis předmět, závěr i návrh, to ty zápisy měly. Bylo vytknuto, že pod zápisy chybí podpisy, ty byly doplněny a tak byly zápisy předloženy k dnešnímu projednání.

Pan Petr Koleta navrhl, aby bylo hlasováno o jeho odvolání z postu předsedy KV.
Návrh na usnesení: ZM odvolává předsedu KV Petra Koletu z důvodu, že jím předkládané kontroly nejsou v souladu se zákonem.

Paní starostka požádala zastupitele o vyjádření.
Pan Koleta ji přerušil s tím, že nejprve dá sám hlasovat o svém návrhu.
Paní starostka mu vysvětlila, že hlasovat může dát o návrhu na usnesení pouze předsedající, což je v tuto chvíli ona.

MVDr. Strnad podal protinávrh - ZM odvolává předsedu KV Petra Koletu.

JUDr. Vrzáčková popsala, jak probíhala schůzka s tím, že by doporučila členům zastupitelstva, aby vzali zápisy na vědomí a uložili předsedovi vypracovat jednací řád KV. Pak bude předpis, podle kterého se bude postupovat a při nedodržení lze vyvozovat důsledky. Přílohou jednacího řádu může být i vzor zápisu. Členové výboru by měli pracovat ve funkci ještě další tři roky, odvolání předsedy není v tuto chvíli na místě.

Pan Koleta požadoval hlasování o jeho návrhu. Poznamenal, že členové výboru odvedli nějakou práci a na jednání zastupitelstva se to shodilo s tím, že je to
v nesouladu se zákonem a dál se o tom nebudeme bavit. Členové výboru po minulém zastupitelstvu neměli chuť dál pracovat.

Pan Hurdálek sdělil, že už je v 7. zastupitelstvu. Vždy se hodnotila práce, jak se kdo zhostil zadání. Na minulém jednání se to zvrhlo do formální stránky věci. Požádal, zda bychom se mohli přenést přes formální stránku věci. Nikdo předsedu KV nechce odvolat. Vyzval pana Koletu, aby zůstal ve funkci.

Pan Lelek uvedl, že nejde o nic jiného, jen, aby měl zápis dané náležitosti. Nabídl mu pomoc, třeba i s vytvořením šablony, podle které se bude pracovat.

Starostka uvedla, že členkou KV je Mgr. Hlušková, která byla předsedkyní KV v minulém volebním období. Kolegyně Hlušková nesouhlasí s obsahem zápisů a ani jeden nepodepsala. Proto starostka doporučila, aby se členové KV víc poslouchali a spolupracovali.

Pan Koleta odpověděl, že KV se dohodl, že v zápisech nebude neustále citovat zákony a paragrafy. Uvedou jenom základní a s tím Mgr. Hlušková nesouhlasí. Pokud členové s něčím nesouhlasí, tak se to Mgr. Hluškové nelíbí.

Návrh usnesení:
ZM odvolává předsedu KV pana Petra Koletu - 0 pro, 20 proti, 1 se zdržel

ZM odvolává předsedu KV Petra Koletu z důvodu, že jím předkládané kontroly nejsou v souladu se zákonem - 1 pro, 18 proti, 2 se zdrželi

ZM ukládá předsedovi KV do příštího jednání ZM připravit jednací řád KV - 16 pro, 1 proti, 4 se zdrželi

Zápis č. 1/2015
Předseda kontrolního výboru okomentoval předložený materiál.

Zápis č. 2/2015
Předseda kontrolního výboru okomentoval předložený materiál.

Paní starostka k výtce KV ohledně uzavírání smluv příspěvkovou organizací KIS uvedla, že doporučení KV nelze vždy dodržet a že nastane tento případ, nelze vyloučit. Stejný problém se řeší v ZUŠ Hronov, kdy ředitel požádal o schválení pronájmu až ve chvíli, kdy má zjištěný zájem o daný prostor. Termín pronájmu tak koliduje s termínem  jednání rady, které je v tomto případě až 30.9.2015.

Ing. Jára se dotazoval, zda nelze zrušit podmínky ve zřizovací listině, ať o pronájmech rozhoduje ředitel PO. Starostka sdělila, že běžně o tom rozhoduje ředitel, ale pokud je to něco, co nezapadá do náplně činnosti dané PO, tak to je ta výjimka, o které rozhoduje rada.

Zápis č. 3/2015
Předseda kontrolního výboru okomentoval předložený materiál.

Mgr. Thér požadoval od předsedy KV, aby mu ukázal, kde je napsáno, že RM něco odpustila, jak uvedl pan Koleta. RM schválila prodloužení smlouvy, kde se upřesňuje termín plnění. Nic nikomu RM neodpustila.

Pan Koleta požadoval, aby členové zastupitelstva byli včas o důvodech uzavření dodatku k uzavřeným smlouvám informováni.
Starostka uvedla, že zastupitelstvo je informováno, dostává průběžně usnesení
z jednání rady města.

Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí zápisy z kontrol KV č. 1/2015 ze dne 14.4.2015, č. 2/2015 ze dne 5.5.2015 a č. 3/2015 ze dne 10.5.2015, dle přílohy - 21 pro.


Spolek pro Velký Dřevíč

ZM bere na vědomí obsah dopisu Spolku pro Velký Dřevíč ze dne 18.6.2015 a vyjádření města k tomuto dopisu ze dne 1.7.2015 - 21 pro


Termín dalšího řádného jednání zastupitelstva je 4.11.2015


Členové zastupitelstva obdrželi brožurku Vzpomínka na Pavla D., která byla vydána u příležitosti 10. výročí úmrtí Pavla Dostála.

Starostka požádala členy zastupitelstva, aby se 14.10.2015 od 17 hodin zúčastnili rozšířeného jednání RM na žádost Spolku pro Velký Dřevíč. Jednání bude v obřadní síni MěÚ.

Dále upozornila, že na mailové adresy zastupitelů chodí různé materiály, které nejsou rozesílány jako oficiální podklad jednání ze strany města. Pokud je někdo předkladatelem a materiál má být projednáván a zařazen na program jednání, je nutné zaslat na podatelnu vyplněnou "košilku", aby byl materiál zadán do evidenčního systému zastupitelstva.

Mgr. Líbalová požádala o promítání všech projednávaných materiálů na jednání ZM, aby přítomné obecenstvo vědělo, o čem se jedná. Paní starostka oponovala tím, že občané mají možnost se s projednávanými materiály seznámit, protože jsou zveřejňovány s předstihem na webových stránkách města.
Pan místostarosta uvedl, že od příštího zasedání budou všechny materiály promítány. Paní zapisovatelka konstatovala, že není v jejích silách zároveň pořizovat zápis a zároveň promítat. Promítání bude muset zajišťovat další pracovník.

 

6. Diskuze

JUDr. Vrzáčková poděkovala TS, že udělaly v Zálesí pěkné posezení s lavičkou.

Pan Frýba se dotazoval, jak to vypadá s Českou poštou. Starostka sdělila, že Dozorčí rada České pošty schválila zpětný prodej pozemků městu Hronovu. V současné době se připravuje kupní smlouva. Město musí počkat, protože došlo ve vedení pošty k personálním změnám.

Dále informovala, že je podepsána kupní smlouva na internát na Chocholouši. Protože však změna vlastníka ještě není zapsána v katastru nemovitostí, nemůže sdělit jeho jméno.

Pan Koleta požádal o zasílání materiálů všem členům kontrolního výboru. Nyní není prováděno. Paní Moravcová reagovala tím, že na jednání ZM bylo sděleno, že rozesílání si zajistí sami předsedové výborů, protože členům výborů nebyl přidělen městský mail po změně IT na úřadě. Dále bylo tedy dohodnuto, že pan Koleta poskytne paní Moravcové soukromé maily členů kontrolního výboru, na které budou zasílány materiály.

Dále pan Koleta informoval, že rezignoval na člena bezpečnostní komise a za sebe navrhuje paní Markétu Umlafovou. Sdělil, že svoji rezignaci ústně podal předsedovi bezpečnostní komise, který jeho rezignaci přijal. Dále mu toto oznámil písemně, kde zároveň navrhnul jako nového člena bezpečnostní komise paní Markétu Umlaufovou. Dotazoval se, proč musí přinést písemnou rezignaci, když to vše oznámil mailem předsedovi komise panu Lelkovi, který je zároveň členem rady města. Problematiku ukončování členství v komisích zákon o obcích neošetřuje.
Starostka uvedla, že odvolávání a jmenování je v kompetenci rady města.

Mgr. Líbalová požádala o prodloužení otevírací doby na hřbitově alespoň přes letní období. Dále upozorňovala, že vybudování obecního rozhlasu je podporováno z dotace, ale je podmíněno napojením na protipovodňové opatření.

Dále vyzvala zastupitele, aby se zabývali opravou budovy Jiráskova divadla, využitím ponorky a zvážením vybudování klimatizace v Jiráskově divadle. Starostka uvedla, že firma, která zpracovávala EPC projekt, předloží návrh jak udělat klimatizaci, navrhnou řešení. Způsob využití suterénu Jiráskova divadla předkládal OM do návrhu rozpočtu. Pro provozování podobného zařízení jaké tam bylo by bylo nutné investovat cca Kč 3 mil. Mgr. Líbalová požádala o prověření, zda by se tento prostor nedal opravit s využitím prostředků z dotací. Dále Mgr. Líbalová uvedla, že existuje hodně interaktivních programů, které by město mohlo využít.
Paní starostka informovala, že je připravován ve spolupráci s památkáři projet na obnovu fasády Jiráskova divadla. Dle jejího názoru má město volných nebytových prostorů víc než dost.

Ing. Jára poděkoval hronovským občanům, že celé jednání přestáli.

Mgr. Řehůřková poděkovala za všechny ze Zbečníka za provedené stavební úpravy (nové sociální zařízení ve škole). Mrzí ji, že projednávání materiálů se strhává do osobních útoků.

Mgr. Zima se podivuje, že určité formální věci nejsou někomu jasné, z toho vyplývá osobní injektiva. Je dané nějaké schéma, nějaký řád a nerozumí tomu proč je to někomu překážkou. Formální mechanismy jsou zcela jasné.

Starostka uvedla, že některé postupy a pravidla nejsou sice nikde popsány, ale dodržují se. Souhlasí s vyjádřením Mgr. Zimy.

Mgr. Thér poděkoval občanům, že přijali jeho počáteční výtku a nevstupovali svévolně do jednání.

Bylo dáno slovo přítomným občanům.

Pan Špreňar z Velkého Dřevíče - všichni co tu sedí, jsou ze Dřevíče, všichni tu jsou kvůli kanalizaci. Chce slyšet jasnou odpověď, zda bude kanalizace nebo ne. Nikdo rozhodnutí lidí z Rokytníka nerespektuje, vyjádřili se pro vybudování kanalizace. Nic se neděje, propadnou povolení. Kdyby se zažádalo o expertízu, tak by centrální čističky byly účinnější než jednotlivé čističky. Nic se neděje.

Mgr. Bartošová – obávám se, že toto zastupitelstvo již několikrát rozhodlo, že kanalizaci nechce.
Pan Špreňar - zastupitelstvo nerespektuje názor občanů.

Pan Hartman, Velký Dřevíč - co se bude dít s nemovitostmi, co jsou ve vlastnictví města, když se toho má zbavit.
Mgr. Thér se dotazoval čeho, že se má město zbavit. Slíbil, že dokud bude na městě, tak škola a školka ve Velkém Dřevíči bude. Zatím se pracuje na projektu pro školku.
Ke kanalizaci má město podklady ze Spolku pro Velký Dřevíč i z Královéhradeckého kraje, a proto se bude 14. 10. 2015 konat schůzka. Všichni tam předloží podklady, kterými argumentují, aby měli všichni potřebné informace. Pokud by mělo dojít ke zrušení školky nebo školy ve Velkém Dřevíči, tak odstoupí z funkce místostarosty města.

Pan Morávek z Velkého Dřevíče - neexistence kanalizace vyburcovala všechny lidi, proto tu jsou. Ty lidi to zajímá, není možné, aby si všichni jednotlivé čističky vybudovali a zaplatili. Obec určitě zaspala.

Paní Vajsarová z Velkého Dřevíče - obrátila se na Ing. Víta a argumentovala, že jim zavedli ve Zbečníku kanalizaci před dům a on chce, aby si to starší občané ve Velkém Dřevíči sami zaplatili, a navíc to moc nefunguje. Ing. Vít reagoval tím, že si musel při výstavbě domu v roce 1991 také vybudovat komorový septik a teď má kanalizaci. Nikdo se ho neptal, jestli se chce připojit. Teď bude provádět demolici septiku, která bude něco stát. Septik byl funkční a mohl být funkční ještě mnoho let. Na základě rozhodnutí se vybudovala kanalizace a on musí teď platit stočné.

Ing. Jára reagoval tím, že pokud by nebyla vybudována kanalizace ve Zbečníku, musel by dobudovat dočišťovací zařízení.

Pan Hornych z Velkého Dřevíče - my s těmi lidmi, co začali budovat čističky, diskutujeme. Limity ty vzorky stejně překračují, čističky se ucpávají. Musíme brát ohled na starší občany, jak si to oni mají zafinancovat. Pádným argumentem ředitele VaKu pro nemožnost vybudovat kanalizaci je, že Velký Dřevíč se nachází v jiné aglomeraci. Myslí si, že ta proluka není tak velká a při troše dobré vůle by se s tím dalo pracovat.

Mgr. Thér reagoval tím, že lokality stanovuje Ministerstvo životního prostředí.

Pan Nývlt z Velkého Dřevíče - kolik o tom město ví, že se bude budovat kanalizace. Mgr. Thér reagoval, že je stanoveno zákonem postarat o odkanalizování své nemovitosti. Ve Dřevíči se našla další část kanalizace, ty původní město vyčistilo a opravilo. Zákon ukládá občanům starat se o splašky.

Paní Krejslerová z Velkého Dřevíče - je doma, žije z důchodu, za co tu čističku má vybudovat. Z čeho to má financovat, kdo jí to bude spravovat. Bylo přislíbeno, že přijde pomoc z města a zatím se nic neděje.

Mgr. Thér argumentoval tím, že když se chtěli lidé ve Zbečníku připojit na kanalizaci, také to připojení něco stálo. Z čeho by platila toto připojení, když nemá dostatek peněz.

Pan Kaněra z Velkého Dřevíče - vy zastupitelé jste i naši zastupitelé a máte zastupovat i občany Velkého Dřevíče a né zájmy své. Proč se skončilo s kanalizací v Hronově a dál se nepokračuje. Proč byla taková péče v době osamostatnění, proč ta péče není teď. Proč přesouvají problém na lidi a odkládají ho. Co se bude dělat, když nevyjdou vzorky. Nechápe systém proč někde ano a někde ne. Řešit by se měli věci, které jsou nutné. Pokud jsou dotace, tak je čerpat dneska a ne to odkládat.

Ing. Jára - informoval, že dnes obdržel novou informaci z KÚ KHK, že odsouhlasil změnu PRVKUKu na základě žádosti města Hronova, tak by to chtěl vrátit na stranu města, aby město zažádalo o zpětnou změnu.

Pan tajemník se na závěr rozloučil se zastupiteli a poděkoval jim za spolupráci, protože toto bylo jeho poslední jednání před odchodem do důchodu.


 Zapsala Milena Moravcová
 Jednání bylo ukončeno v 20:30 hodin.

Usnesení č. 4/2015
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 16.09.2015

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4/000 – ověřovatele zápisu pana Jiřího Frýbu a pana Petra Koletu - 19 pro, 2 se zdrželi
2/4/000 – program jednání  - 21 pro

3/4/68/1 - Dodatek č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Hronov, se sídlem v Hronově, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČ 66289467, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/4/71/1 - uzavření kupní smlouvy č. 18/OM/2015, na pozemek p. č. 231/4 o výměře 3 m2 a na pozemek p. č. 231/5 o výměře 1 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/4/72/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1727 m2.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
6/4/73/1 - umístění vystavovaných nových kol v Jiráskově ulici před prodejnou č.p. 205 v Hronově v upravené dřevěné kládě dle předložené fotografie.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 4, Zdržel se: 2 
 
7/4/74/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 254 a 259 o výměře cca 100 m2 s prodejní cenou 750,--Kč/m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
8/4/76/1 - uzavření směnné smlouvy č. 14/OM/2015 na pozemky v k. ú. Velký Dřevíč, p. č. 728/2 a p. č. 754.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/4/81/1 - Dodatek č. 5 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/4/82/1 - Strategický plán rozvoje města Hronova pro období 2014 – 2020.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
11/4/84/1 - rozpočtové opatření č. 04/2015/ZM.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/4/87/1 - záměr prodeje pozemku p. č. 89/2 v k. ú. Rokytník o výměře 166 m2 s prodejní cenou minimálně Kč 8630,--.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

13/4/88/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 350.000,00 HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na uzavřené bruslení družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a mužů (tréninky a mistrovská utkání), dále na uzavřené bruslení školy bruslení a krasobruslení na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 14.09.2015 – 31.12.2015.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/4/88/2 - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 Zastupitelstvo města neschvaluje:
15/4/75/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1442/3 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Hronov, za minimální prodejní cenu Kč 70,--/m2.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/4/86/1 - záměr prodeje pozemků p. č. 273/7 a 273/22 nebo jejich částí v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
17/4/69/1 - rozpočtové opatření č. 02/2015/RM.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/4/70/1 - informace z jednání Rady města Hronova, 1. část.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/4/77/1 - informace z jednání Rady města Hronova, 2. část.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/4/79/1 - kontrolu plnění usnesení ZM č. 3/2015.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/4/80/1 - rozpočtové opatření č. 03/2015/RM.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/4/83/1 - informaci OM o investičních akcích.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/4/85/1 - rozpočtové opatření č. 04/2015/RM.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
24/4/89/1 - návrhy nových log a logotypu města Hronova.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

25/4/000 - zápisy z kontrol KV č. 1/2015 ze dne 14.4.2015, č. 2/2015 ze dne 5.5.2015 a 3/2015 ze dne 10.5.2015.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

26/4/000 - obsah dopisu Spolku pro Velký Dřevíč ze dne 18.6.2015 a vyjádření města k tomuto dopisu ze dne 1.7.2015 - 21 pro
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

27/4/000 - termín řádného jednání zastupitelstva 4.11.2015.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

28/4/000 - termín rozšířeného jednání rady dne 14.10.2015 se zástupci Spolku pro Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0

29/4/000 - informace a připomínky v bodu Diskuze
Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Zastupitelstvo města neodvolává:
30/4/000 - předsedu KV pana Petra Koletu.
Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1

31/4/000 - předsedu KV Petra Koletu z důvodu, že jím předkládané kontroly nejsou v souladu se zákonem.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Zdržel se: 2

Zastupitelstvo města ukládá:
32/4/000 - předsedovi KV do příštího jednání ZM připravit jednací řád KV.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 4


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 12. 10. 2015