živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 28. května 2014 od 17:00 hodin v Malém sále Jiráskova divadla

Přítomni: 18 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Mgr. Olga Líbalová, Ing. Jaroslav Jeništa, MUDr. Jan Kříž
Pozdější příchod: MUDr. Petr Mihola
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: pan František Holman, Mgr. Jana Maslikiewiczová

Jednání zahájila starostka Bc. Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 17 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan František Holman a Mgr. Jana Maslikiewiczová – 15 pro, 2 se zdrželi.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání. Žádné nebyly vzneseny.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 43 až 45 včetně příloh, pozvánka s programem, zápis EU fondy č. 36, zápis z jednání s hotelovou školou dne 21. 5. 2014, informace o ocenění města za 3. místo v soutěži „Čistá obec“, veškeré informace týkající se akce Zbečník. Materiál č. 46 byl předán přímo na jednání, paní starostka se kolegům omluvila, že jej zařazuje na program bez předchozího zaslání.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo návrh na doplnění nebo změnu programu.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce – 17 pro.


Program jednání:
1. Finanční záležitosti
2. Různé
      - valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
      - vyhodnocení projektu EPC za rok 2013
3. Diskuze


1. Finanční záležitosti

Příspěvek HC Wikov Hronov o. s. – materiál č. 46
Na základě smlouvy o nájmu reklamní plochy č. 36/OSRZ/2010 uzavřené mezi Městem Hronov a firmou Wikov MGI a. s., včetně dodatku, a dle vystavené faktury obdrželo v březnu 2014 město Hronov částku Kč 100.000,00 bez DPH, Kč 121.000,00 s DPH.
Při jednání se zástupci firmy Wikov MGI a. s. bylo dohodnuto, že finanční prostředky budou poskytnuty HC na úhradu nákladů spojených s činností mládežnických družstev v roce 2014.
Důvodem je, že v roce 2012 byly prostředky v plné výši využity ve prospěch města. Z prostředků v roce 2012 byla hrazena úprava a aktualizace projektové dokumentace na dostavbu zimního stadionu. V roce 2013 byl schválen příspěvek mládeži HC Wikov Hronov zastupitelstvem města.
Poskytnutí částky za nájem HC Wikov Hronov o. s. doporučila zastupitelstvu ke schválení rada města Hronova na svém jednání dne 23.04.2014, Usnesení č. 10/2014, bod 16/10.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 100.000,00 HC Wikov Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, Palackého 1000, 549 31 Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s činností mládežnických družstev v roce 2014 – 17 pro


Rozpočtová opatření č. 03/2014 – materiál č. 44
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
Finanční odbor předložil k projednání návrh rozpočtových opatření č. 03/2014.
Předložená opatření byla ústně doplněna, a to:
Úprava příjmů:
3412 - Zimní stadion - pol. 2132 - příjmy z pronájmu - navýšení o Kč 100.000,00 - platba za pronájem reklamní plochy od Wikov MGI, a. s.

Úprava výdajů:
3419 - Tělovýchovná činnost - pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům - navýšení o  Kč 100.000,00 - příspěvek pro HC Wikov Hronov určený výhradně k pokrytí nákladů spojených s činností mládežnických družstev v roce 2014 (doporučeno ke schválení radou města Hronova - Usnesení č. 10/2014, bod 16/10)

2321 - Odvádění a čištění odpadních vod - pol. 6121 - snížení o Kč 500.000,00 - snížení rozpočtu o částku určenou na výstavbu kanalizačních přípojek ve Zbečníku – nebude využita

3326 - Obnova hodnot místního povědomí - pol. 5171 - opravy a udržování - navýšení o Kč 470.000,00 - navýšení rozpočtu o výdaj vyvolaný akcí Zbečník – demontáž, zrestaurování a zpětné osazení 2 křížků (1 u hasičárny, 1 u školy) včetně dopravy a zhotovení plůtků

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - pol. 5169 - nákup ostatních služeb - navýšení o Kč 30.000,00 - částka určená na měkkou část připravovaného projektu Zvýšení atraktivity městských parků v Hronově a Kudowě Zdrój – akce Rodinné odpoledne 1. června v parku

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 03/2014 – 17 pro


2. Různé

Valná hromada Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. – materiál č. 43
Dne 12. 6. 2014 se uskuteční řádná valná hromada a. s. Vodovody a kanalizace Náchod. Zastupitelstvo na svém jednání dne 23. 4. 2014 schválilo pověření k zastupování města Hronova pro starostku města. Podle nového Občanského zákoníku je však ještě potřeba, aby pověřená osoba měla mandát k hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady. Město Hronov je třetím největším akcionářem společnosti.
Program jednání valné hromady byl zaslán všem akcionářům, členové ZM jej měli k dispozici. Potřebné dokumenty, o nichž se bude na valné hromadě hlasovat (jednací řád, řádná účetní závěrka, výroční zpráva, návrh na rozdělení zisku, změna stanov atd.) jsou k dispozici k nahlédnutí a prostudování na stránkách společnosti http://www.vakna.cz/, odkaz akcionáři - informace. Výroční zprávu společnosti za rok 2013 měli členové ZM také k dispozici.
Pozvánku na valnou hromadu schválilo představenstvo společnosti i členové dozorčí rady. V těchto orgánech jsou starostové (místostarostové) měst – největších akcionářů – Náchod, Nové Město nad Metují, Hronov, Velké Poříčí, Teplice nad Metují, Broumov a také zástupce zaměstnanců (člen dozorčí rady).

Materiál předjednala RM na svém zasedání dne 14. 5. 2014 a doporučila zastupitelstvu jeho schválení.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje návrh programu a návrh usnesení valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 12. 6. 2014. Pozvánka na valnou hromadu přílohou – 16 pro, 1 proti

Uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického místa, školní sad na „Farách“ – materiál č. 45
Město Hronov připravuje projekt pro možné využití dotací, a to konkrétně na školní sad, který se nachází na „Farách“, p. p. č. 1204/3. Záměrem je vybudovat učebnu environmentální výchovy. V sadu se nachází jedna stávající budova, která je nyní používána jako sklad zahradního nářadí. Tato budova by byla rekonstruována a z její jedné části by bylo vybudováno sociální zařízení. Druhá budova, učebna, by se vybudovala nad stávající budovou ve svahu. K aktivitám, které jsou zde naplánovány, ale také k sociálnímu zařízení a zabezpečení budoucích objektů je potřeba elektřina, která na pozemek není zavedena. Město Hronov podalo tedy žádost o připojení k distribuční soustavě (napojení na elektřinu). Jediný přijatelný způsob nového napojení je od smuteční síně od hřbitova až k pozemku sadu. Je to cca 240 m, které by město muselo budovat na vlastní náklady. To by se dělo pouze v případě získání dotace. Nyní je nutné vyplatit provozovateli distribuční soustavy (ČEZ) částku Kč 12 500,-- jako podíl na nákladech spojených s připojením.

RM doporučila ZM ke schválení ve svém usnesení č.11/2014, bod 17/11 ze dne 14. 5. 2014.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 14_SOBSo1_4121003788 v odběrném místě na adrese: Učebna environmentální výchovy, Hronov, kat. území Hronov, parc. č. 1204/3, 549 31 Hronov mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 jako žadatelem. Smlouva přílohou – 17 pro

Akce Zbečník
Paní starostka informovala, že do 20. června bude vyasfaltována část komunikace od křižovatky s ulicí Hostovského až cca 50 až 100 m za bránu k Wikovu. Dále se přestěhují kontejnery na tříděný odpad na své původní místo na Černé cestě. Parkoviště (Wikovu) na Černé cestě bude využito pro potřeby občanů. Objízdná trasa přes Padolí již nebude potřeba.
Stručně informovala o potížích s rekonstrukcí vodovodu. Při delším přerušení dodávky vody jsou dávány občanům do schránky oznámení o této situaci. Město se snaží občany co nejvíce o všech změnách informovat. Požádala zastupitele, aby i oni pomohli s distribucí aktuálních informací pro občany Zbečníka.

Hotelová škola
Paní starostka seznámila s obsahem zápisu z jednání s hotelovou školou dne 21. 5. 2014. Důležité jsou závěry na konci zápisu, které shrnují obsah schůzky i cestu, kterou by se mělo jednání dále ubírat.

1. Mgr. Thérová a paní Kollertová se nejpozději během 14-ti dnů sejdou a připraví smlouvu na pronájem domova mládeže pro letošní rok tak, aby mohla být co nejdříve oběma stranami podepsána. Jedná se o zajištění ubytování v rámci 84. Jiráskova Hronova.
2. Mgr. Thérová umožní zástupcům města prohlídku kuchyně, předá inventurní seznamy inventář Ing. Vítové z odboru majetek.
3. Město Hronov posoudí možnost pronájmu, případně odkupu zařízení kuchyně a školní jídelny. Předá zprávu nejpozději do 28. 5. 2014.
4. Hotelovka podá oficiální žádost o ukončení nájemního vztahu v objektu č. p. 193 v Čapkově ulici – buď řádná výpověď nebo žádost o ukončení dohodou. Termín – nejpozději do 10. 6. 2014.
5. Hotelovka umožní městu, aby od 1. 7. 2014 došlo k částečnému převzetí prostor v budově č. p. 193 v Čapkově ulici, a to kuchyně a školní jídelny.

Na jednání se dostavil MUDr. Petr Mihola, 18 členů.

Prvotní záměr města je, aby se do kuchyně zajistilo takové vybavení, aby mohlo zabezpečit stravování dětí ze základní školy od 1.9.2014.
Paní starostka konstatovala, že jednání jsou hodně problematická s ohledem na vyjednávací mandát PhDr. Vomáčky, jednatele školy. Vše musí konzultovat s právníky a vedením Svazu českých a moravských spotřebních družstev, který je zřizovatelem školy. Její slova potvrdila i Mgr. Věra Řehůřková, která se jednání za město také zúčastnila.

Ocenění města v soutěži Čistá obec
Paní starostka informovala o převzetí ocenění města Hronova Královéhradeckým krajem a společností EKO-KOM, a. s., za 3. místo v rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. K předanému ocenění se pojí finanční odměna ve výši Kč 40.000,--. Město Hronov využije tyto finanční prostředky k další podpoře třídění odpadů. Dále uvedla, že se městu vyplatilo nezavádět plošný poplatek za odpad, protože ten nemotivuje občany ke třídění.

Pan Hurdálek sdělil, že dle jeho názoru někdo nemá popelnice. Paní starostka sdělila, že situaci Ing. Genrt sleduje a vyzývá občany, aby doložili, jakým způsobem odpad likvidují.

Vyhodnocení projektu EPC za rok 2013
Paní starostka přivítala Ing. Eduarda Paulíka z firmy D-energy s.r.o. Rychnov nad Kněžnou, který je partnerem města v projektech EPC.
Ing. Paulík informoval, že metoda EPC byla realizována v 7 objektech města.
Celková investice do projektu činila Kč 9 162 000,--. Roční garantovaná úspora byla stanovena na Kč 1 250 000,--. Garance přínosů projektu je v letech 2013 – 2022.
Ing. Paulík informoval členy ZM o všech realizovaných opatřeních, díky kterým se podařilo zajistit plánovanou úsporu a dokonce ji překročit.
Dosažená úspora na energiích v roce 2013 byla Kč 1 510 000,--, což je o Kč 240 000,-- více, než bylo garantováno.
Po ročním vyhodnocení byla firmou D-energy navržena dodatečná opatření pro další možnou úsporu, a to:
- Zdroje tepla
- Používání a regulace VZT jednotek
- Úspory na osvětlení – LED technologie

Ing. Jára se dotazoval, jak se dořešil problém s tím, že nízká teplota nestačila na vytápění vzduchotechnikou v Sále Josefa Čapka. Ing. Paulík sdělil, že je to v řešení s panem Lelkem, sledují několik možností a vyhodnocují, co bude efektivnější.

Paní starostka sdělila, že v rámci rozpočtu město nesnižovalo příspěvek na provoz jednotlivých příspěvkových organizací s ohledem na dosažené úspory díky projektu EPC. Finanční prostředky zůstaly organizacím, které je mohou použít na vylepšení. Tuto skutečnost potvrdili přítomní ředitelé PO Bc. Josef Vlach, paní Marcela Kollertová i Mgr. Věra Řehůřková.

Jednání opustila Ing. Ivana Andršová, 17 členů.


Pan místostarosta pozval na akce, které jsou připraveny na červen – rodinné odpoledne, beachvolejbal, Den nezávislosti, Dřevíčská lávka a dětský den ve Velkém Dřevíči.

Paní starostka poděkovala všem za účast a popřála pěkný zbytek dne.


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 18 hodin


Usnesení č. 4/2014
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. května 2014

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4 - ověřovatele zápisu pana Františka Holmana a Mgr. Janu Maslikiewiczovou – 15 pro, 2 se zdrželi
2/4 – program jednání – 17 pro
3/4 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 100.000,00 HC Wikov Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, Palackého 1000, 549 31 Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s činností mládežnických družstev v roce 2014 – 17 pro
4/4 – rozpočtová opatření č. 03/2014 – 17 pro
5/4 - návrh programu a návrh usnesení valné hromady akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s., se sídlem v Náchodě, ul. Kladská č. p. 1521, která se uskuteční dne 12. 6. 2014 – 16 pro, 1 proti
6/4 - uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 14_SOBSo1_4121003788 v odběrném místě na adrese: Učebna environmentální výchovy, Hronov, kat. území Hronov, parc. č. 1204/3, 549 31 Hronov mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 jako žadatelem. Smlouva přílohou – 17 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
7/4 – informace k Akci Zbečník, o hotelové škole, o ocenění města v soutěži Čistá obec a pozvánku na červnové akce
8/4 – informaci Ing. Eduarda Paulíka z firmy D-energy s.r.o. Rychnov nad Kněžnou o vyhodnocení projektu EPC za rok 2013

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 06. 2014