živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 4/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo
dne 17. července 2013 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: 20 členů (dle prezenční listiny)
Omluveni: Mgr. Jan Šnajdr
Tajemník: Ing. Jiří Kašík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Maslikiewiczová, MVDr. Tomáš Strnad

Jednání zahájila starostka Hana Nedvědová. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. V úvodu jednání bylo přítomno 20 členů. 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Jana Maslikiewiczová, MVDr. Tomáš Strnad - 18 pro, 2 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod čísly 57 a 58 včetně příloh a pozvánka s programem.

Starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání - 20 pro.

Program jednání:
1. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
2. Různé
3. Diskuze

1. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP
Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova 520, Hronov – schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – materiál č. 57
Město Hronov získalo v rámci  Operačního programu Životní prostředí dotaci na projekt „Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č. p. 520, Hronov“. Poskytovateli dotace byla odeslána SOD s vybraným dodavatelem. Zpět bylo městu doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory.
Dle pokynu poskytovatele dotace (SFŽP ČR) je potřeba smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR před podpisem starostky projednat a schválit zastupitelstvem města.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy č. 11102423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (podepsanou zástupcem Fondu Ing. Radkou Bučilovou v Praze dne 28.6.2013) se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP. Smlouva přílohou – 20 pro

2. Různé
Uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě – materiál č. 58
Město Hronov připravuje projekt pro možné využití dotací, a to konkrétně na školní sad, který se nachází na „Farách“, p.p.č. 1204/3. Záměrem je vybudovat učebnu enviromentální výchovy. V sadu se nachází jedna stávající budova, která je nyní používána jako sklad zahradního nářadí. Tato budova by byla rekonstruována a z její jedné části by bylo vybudováno sociální zařízení. Druhá budova - učebna, by se vybudovala nad stávající budovou ve svahu. K aktivitám, které jsou zde naplánovány, ale také k sociálnímu zařízení a zabezpečení budoucích objektů je potřeba elektřina, která na pozemek není zavedena. Město Hronov podalo tedy žádost o připojení k distribuční soustavě (napojení na elektřinu). Jediný přijatelný způsob nového napojení je od smuteční síně od hřbitova až k pozemku sadu. Je to cca 240 m, které by město muselo budovat na vlastní náklady. To by se dělo pouze v případě získání dotace. Nyní je nutné vyplatit provozovateli distribuční soustavy (ČEZ) částku Kč 12 500,- jako podíl na nákladech spojených s připojením.

Návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 13_SOBS01_4120923060 v odběrném místě na adrese: Učebny enviromentální výchovy, Hronov, k. ú. Hronov, parc. č. 1204/3, 549 31 Hronov mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 jako žadatelem. Smlouva přílohou – 20 pro

Paní starostka informovala o předání daru z veřejné sbírky ve výši Kč 115 058,17 městu Svoboda nad Úpou.

Dále paní starostka informovala o rekonstrukci přízemí v č. p. 8. Nyní bylo zjištěno, že jsou ve špatném stavu rozvody vody a kanalizace,  proto je nutné opravit. Z tohoto důvodu nebude dodržen původní termín ukončení prací, ale prodlouží se cca do konce září až poloviny října. Byly vybrány náhradní prostory pro zahájení výuky v ZUŠ a DDM Domino.


Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.

 

Usnesení č. 4/2013
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 17. července 2013

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/4 –  ověřovatele zápisu Mgr. Janu Maslikiewiczovou a  MVDr. Tomáše Strnada - 18 pro, 2 se zdrželi
2/4 –   program jednání – 20 pro
3/4 - uzavření „Smlouvy č. 11102423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (podepsanou zástupcem Fondu Ing. Radkou Bučilovou v Praze dne 28.6.2013) se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729, zastoupeným Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP. Smlouva přílohou – 20 pro
4/4 - uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 13_SOBS01_4120923060 v odběrném místě na adrese: Učebny enviromentální výchovy, Hronov, k. ú. Hronov, parc. č. 1204/3, 549 31 Hronov mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 jako žadatelem. Smlouva přílohou – 20 pro

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
5/4 – informace v bodu Různé o předání sbírky a o rekonstrukci přízemí v čp. 8

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 07. 2013