živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 23.6. 2021 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Jan Aulich MBA, Mgr. Věra Bartošová, Martin Čejchan, Ing. Martin Houštěk, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, MUDr. Petr Mihola, Ing. Lukáš Polej, Hynek Rožnovský, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Markéta Umlaufová

Omluveni: Jiří Frýba, Ing. arch Aleš Krtička, Markéta Machová, Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Jiří Škop, Ph.D.
Tajemník: Ing. Helena Toldová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel: Mgr. Jan Šnajdr, Ing. Karel Jára

Pan starosta v úvodu konstatoval, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, jednání bylo přítomno 15 členů.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Mgr. Jan Šnajdr, Ing. Karel Jára – 13 pro, 2 se zdrželi.

Pan starosta upozornil přítomné v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, že bude z jednání pořízen zvukový a obrazový záznam a zároveň dochází k online přenosu zasedání prostřednictvím webových stránek.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 32 až 51 včetně příloh a pozvánka na jednání.

Pan starosta se dotazoval na připomínky k návrhu programu. Poté bylo hlasováno o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce – 15 pro.

Dále se dotazoval na připomínky k zápisu z jednání zastupitelstva dne 28. 4. 2021. Žádné nebyly.

Pan starosta upozornil diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.

V úvodu jednání pan starosta představil Ing. Vojtěcha Gerhardta, referenta dotací.

Program jednání:
1. Finanční záležitosti

32 - Schválení účetní závěrky města za rok 2020
33 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2020
34 - Rozpočtové opatření č. 02/2021/RM, č. 04/2021/RM a č. 05/2021/RM - vzetí na vědomí
35 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hronova na roky 2022-2024
46 - Smlouva o zápůjčce - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
48 - Rozpočtové opatření č. 06/2021/ZM

2. Majetkové záležitosti
36 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 1307 a 1329/1 v k. ú. Zbečník
37 - Záměr prodeje pozemků na garáže v k. ú. Zbečník
38 - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov
39 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 280/2 v k. ú. Zbečník
40 - Záměr prodeje části lesního pozemku parcelní č. 261/3 v k. ú. Rokytník
42 - Prodej pozemku parc. číslo 361 v k. ú. Velký Dřevíč
43 - Koupě části pozemku parc. č. 207/1 v k. ú. Velký Dřevíč
44 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1084/3 v k. ú. Hronov
45 - Záměr prodeje částí pozemků v lokalitě Seifertovy ulice v k. ú. Hronov
47 - Změna formulace doložky k přijetí daru pozemků od Královéhradeckého kraje
50 - Informace o investičních a dotačních akcích
 
3. Různé
41 - Prohlášení sousoší Malá Čermná za kulturní památku
49 - Zápis č. 1/2021 z kontroly kontrolního výboru
51 - Průzkumy a rozbory k ÚP

4. Diskuze

 

1. Finanční záležitosti


32 - Schválení účetní závěrky města za rok 2020  

Zákon č. 239/2012 Sb., v platném znění, kterým se měnil zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony, také zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, uložil vybraným účetním jednotkám povinnost schvalovat účetní závěrku. Zákon stanoví, že účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo města.
Účetní závěrka je tvořena účetními výkazy za rok 2020 (výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvahou, výkazem zisku a ztráty, přílohou), inventarizační zprávou za rok 2020, zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2020 a případnými protokoly o kontrolách (v roce 2020 žádné kontroly provedeny nebyly).

Účetní závěrku projednala na svém jednání dne 12. 5. 2021 rada města a doporučila ji zastupitelstvu města schválit.

Diskuze: Předseda finančního výboru se vyjádřil k projednávanému materiálu. Členové výboru projednali podklady k účetní závěrce za rok 2020 na svém jednání a neměli připomínek.

Návrh usnesení:
32/1 - Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2020.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.


33 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2020  
Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl zastupitelům předložen závěrečný účet Města Hronova za rok 2020.
V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona finanční odbor žádá o projednání závěrečného účtu.

Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 nebo
b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Přezkoumání hospodaření Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly, ve dnech 2. 11. 2020 - 4. 11. 2020 a 26. 4. 2021 - 28. 4. 2021.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:

I. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2020
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných
v průběhu přezkoumání.


II. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2020
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření – Město Hronov – za rok 2020
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,70 %
2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,73 %
3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,94 %

IV. Ověření poměru dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední 4 roky
Ověřili jsme poměr dluhu města Hronov k průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost. Ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost jsme provedli výběrovým způsobem, tak abychom získali přiměřenou jistotu, k vyslovení následujícího závěru. Z předložených podkladů vyplývá, že dluh nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Výpočet poměru dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky je uveden
v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy.
ÚSC prohlašuje, že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní, úplné a správné a nebudou již měněny.

V. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek
Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření
v hospodářské činnosti za rok 2020.
V hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření po zdanění zisk ve výši
163.351,35 Kč. Navrhujeme jej převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.

Závěrečný účet projednala na svém jednání dne 12. 5. 2021 rada města a doporučila jej zastupitelstvu města schválit.

Všechny dokumenty, které jsou součástí závěrečného účtu, byly, vzhledem k jejich objemu, zastupitelům poslány přes úschovnu.
 
Diskuze: Finanční výbor doporučil materiál ke schválení.

Návrh usnesení:
33/1 - Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
33/2 - Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2020, kterým je zisk po zdanění ve výši 163.351,35 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

34 - Rozpočtové opatření č. 02/2021/RM, č. 04/2021/RM a č. 05/2021/RM - vzetí na vědomí  

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22. 4. 2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou zastupitelstvu města předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 02/2021/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 24. 3. 2021, Usnesení č. 6/2021, rozpočtové opatření č. 04/2021/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 26. 4. 2021, Usnesení č. 10/2021 a rozpočtové opatření č. 05/2021/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 9. 6. 2021, Usnesení č. 11/2021.

35 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hronova na roky 2022-2024  
Finanční odbor předložil k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hronova na roky 2022-2024.
Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem města sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Zpracování střednědobého výhledu rozpočtu upravuje zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 2. Střednědobým výhledem rozpočtu se řídí finanční hospodaření města. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích. Ze střednědobého výhledu rozpočtu se také vychází při zpracování ročního rozpočtu. Rozpočet města by měl navazovat na výhled rozpočtu a v případě, že z různých důvodů již není tento aktuální, měl by být zpracován nový střednědobý výhled rozpočtu, který by zohledňoval všechny nové skutečnosti (pohledávky a závazky na základě uzavřených smluv, změny v legislativě atd.). V současné době má město Hronov zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2019–2021.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024 je zpracován na základě uzavřených smluvních vztahů, dále skutečnosti minulých let, jakož i do této doby známých informací, které by mohly ovlivnit vývoj jednotlivých druhů příjmů i výdajů.
Do návrhu nelze promítnout v budoucnu vydané právní předpisy, které v současné době známy nejsou, ale které bezpochyby hospodaření města ovlivní jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.

Návrh projednala rada města na svém jednání dne 26.05.2021 a doporučila jej zastupitelstvu schválit.

Diskuze: Finanční výbor doporučil materiál ke schválení.

Návrh usnesení:
35/1 - Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Hronova na roky 2022-2024.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

46 - Smlouva o zápůjčce - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.  
Finanční odbor předložil k projednání uzavření smlouvy o zápůjčce s VAK, a.s Náchod, jejímž účelem je krytí nákladů na vybudování stavby "Hronov – Bosna splašková kanalizace". Smlouva přílohou. Nedílnou součástí smlouvy jsou soupis prací a soupis materiálu.
Zápůjčka je splatná v ročních splátkách ve výši 284.780,00 Kč, splatných vždy k 30. 4. příslušného roku počínaje rokem 2022. Poslední splátka zápůjčky bude uhrazena ve výši 284.788,00 Kč nejpozději ke dni 30. 4. 2031.

V rozpočtu města na rok 2021 je na akci Kanalizace Bosna počítáno s částkou 5 mil. Kč.

Návrh usnesení:
46/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce, číslo smlouvy 02/2021, s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO 48172928, na krytí nákladů na vybudování stavby "Hronov - Bosna splašková kanalizace". Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

48 - Rozpočtové opatření č. 06/2021/ZM  
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 06/2021/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Návrh usnesení:
48/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2021/ZM.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

2. Majetkové záležitosti


36 - Záměr prodeje pozemků parc. č. 1307 a 1329/1 v k. ú. Zbečník  

Žadatelka podala žádost o koupi pozemků - části parcely č. 1307 o výměře cca 200 m2 (celková výměra 697 m2) a části parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 (celková výměra 844 m2) v k. ú. Zbečník. Jako důvod uvádí dlouhodobou údržbu.
 
Pozemek parc. č. 1307 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Navazuje na pozemek města, na účelovou komunikaci, vede mezi pozemky v majetku žadatelky (žadatelka má zájem odkoupit část, která sousedí s pozemky v jejím vlastnictví) a navazuje na pozemní komunikaci v majetku sousedky a dále na komunikaci v majetku města. Na celkovém pohledu je zřejmé, že historicky byl pozemek součástí komunikace, která se dala využít jako alternativní k části hlavní silnice. V současné době se nevyužívá. Část obyvatel (s místní znalostí, protože oficiální objížďka tudy nebyla vedená) využívala komunikaci v době stavby silnice a mostu, který je součástí silnice. Další most je na místní komunikaci – části od hlavní silnice ke kravínu. Také v případě opravy tohoto mostu by teoreticky mohla komunikace sloužit k objížďce pro občany bydlící za mostem. Z hlediska zachování soukromí pro obyvatelé rodinného domu č.p. 87 je žádoucí, aby tudy zbytečně nikdo nejezdil. Je na zvážení, zda zachovat možnost využití objízdné trasy nebo respektovat soukromí. V některých úsecích silnice žádná alternativní komunikace neexistuje a případné stavby se musí řešit bez objížděk.
 
Pozemek parc. č. 1329/1 je vedený v katastru nemovitostí jako vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Žadatelka požaduje koupi části pozemku, která přímo sousedí s pozemky v jejím vlastnictví. Pozemek sloužil jako náhon k bývalému mlýnu č.p. 43. Součásti pozemku není žádná stavba, žadatelka pozemek cca 30 let udržuje sečením.
 
V pozemku parc. č. 1329/1 jsou uloženy sítě – podle Gramisu, v části, která je součástí komunikace - O2, vodovod, kanalizace, plyn a elektřina, není překážkou prodeje. Tato část komunikace se může oddělit a ponechat v majetku města. Navazuje na pozemek parc. č. 1234 v majetku města.
 
Odbor majetek navrhuje prodejní cenu podle obdobných prodejů:
- pozemek parc. č. 1307 … 70 Kč/m2
- pozemek parc. č. 1329/1 …. 35 Kč/m2
 
Odbor výstavby doporučuje prodej. Odbor majetek doporučuje prodej části pozemku parc. č. 1329/1 mimo části, která je součásti komunikace. U části pozemku parc. č. 1307 se přiklání k prodeji. Věcné břemeno ve smyslu možnosti využití objížďky pro obyvatele v případě nutnosti nelze obecně zřídit, protože musí být určeno konkrétně pro osoby nebo pozemek.
 
Usnesení rady města č. 7/2021 ze dne 7. 4. 2021
Rada města doporučila ke schválení.
 
Paní Škodová vznesla námitku k nové hranici pozemku parc. č. 1329/1.
 
Zastupitelstvo města se neusneslo na záměru prodeje.
 
Při místním šetření sousedka požadovala, aby „nádrž“ na pozemku parc. č. 1329/1 zůstala v majetku města, k oddělení pozemku k prodeji dojde 1 metr od rohového bodu nádrže, který je nejblíže ve směru k pozemku, který se oddělí (směr západ).
 
Usnesení rady města č. 10/2021 ze dne 26. 5. 2021
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
36/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodej částí pozemků – parcelní č. 1307 o výměře cca 200 m2, parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

37 - Záměr prodeje pozemků na garáže v k. ú. Zbečník  
Žadatelka podala žádost o koupi 4 pozemků parc. číslo 1363, 1364, 1365 a 1366 v k. ú. Zbečník. Pozemky jsou o výměrách po 24 m2, historicky byly odděleny pro stavbu garáží. Za posledními stávajícími garážemi přechází pozemek do svahu.  
 
Odbor výstavby upozornil na nedokonalé grafické zobrazení těchto pozemků v územním plánu. Stavba na pozemcích se jeví jako logická, ale MěÚ Náchod, odbor výstavby a územního plánování musí pro stavbu vydat závazné stanovisko a s tím by mohl být problém.
 
Odbor majetek z výše uvedeného důvodu nedoporučil prodej pozemků.
 
Usnesení rady města č. 2/2021 ze dne 27. ledna 2021
Rada města nedoporučuje schválit záměr prodeje.
 
Materiál byl připraven pro jednání zastupitelstva dne 24. 2. 2021, pod bodem č. 3/1/1/1 byl stažen z programu z důvodu uložení prověření odboru majetek, zda je možné na uvedených parcelách stavět.
 
Obdrželi jsme sdělení Odboru výstavby a územního plánování Náchod – stavba garáží je přípustné využití území. Bylo ověřeno také v digitální mapě veřejné správy Královéhradeckého kraje.
 
Odbor majetek navrhuje prodejní cenu ve výši 500 Kč/m2.
 
Usnesení rady města č. 8/2021 ze dne 28. 4. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Návrh usnesení:
37/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků parc. číslo 1363, 1364, 1365 a 1366, každý o výměře 24 m2 v k. ú. Zbečník. Minimální cena prodeje 500 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

38 - Záměr směny pozemků v k. ú. Hronov  
Majitelka byla požádána o část pozemku parc. č. 236 pro stavbu chodníku v rámci akce „II/303 Velké Poříčí – Hronov“. Majitelka požaduje směnu pozemků.
Navrhla směnu části pozemku parc. č. 236 (celková výměra je 1732 m2) o výměře 5,6 m2 za část pozemku parc. č. 1608/1 o výměře cca 31 m2 (komunikace v majetku města, celková výměra je 2984 m2).
Z hlediska územního plánu je pozemek parc. č. 236 vedený jako smíšené území centrální. Pozemek 1608/1 je vedený jako komunikace. Část pozemku parc. č. 1608/1 určená ke směně je zeleným pásem přilehlým k pozemní komunikaci a navazuje na pozemek parc. č. 1608/2. Pozemní komunikace zůstane v majetku města.
 
Usnesení rady města č. 10/2021 ze dne 26. 5. 2021
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
38/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 1608/1 o výměře cca 31 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci chodníku v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

39 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 280/2 v k. ú. Zbečník  

Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 280/2 v k. ú. Zbečník o výměře cca 125 m2 z důvodu rozšíření zahrady u budoucího rodinného domu.
 
Pozemek parc. číslo 280/2 o výměře 1545 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ovocný sad. Pozemek je využívám základní školou Zbečník jako zeleň a jako zahrada pro mateřskou školu. Žadatel žádá o svažitý, zaplocený, zarostlá náletovými dřevinami a je součástí zahrady, která je využívána mateřskou školou.
 
Na místě samém bylo konstatováno, že je prodej části pozemku nevhodný, zbytečně by se zmenšila zahrada, naopak je ho potřeba vyčistit a udržovat, protože přirozeně vytváří odstup využívané části zahrady dětmi mateřské školy od soukromého pozemku.
Tento pozemek zároveň patří pod dotaci Revitalizace sídelní zeleně města Hronov z roku 2015. V případě prodeje se musí žádat o souhlas SFŽP (státní fond životního prostředí).
 
Odbor majetek z výše uvedených důvodů nedoporučuje k prodeji.
 
Usnesení rady města č. 9/2021 ze dne 12. 5. 2021
Rada města nedoporučuje ke schválení.

Diskuze: Technické služby provedou údržbu zmiňovaného pozemku od náletových dřevin.

Návrh usnesení:
39/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. číslo 280/2 v k. ú. Zbečník o výměře cca 125 m2.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (M. Houštěk), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

40 - Záměr prodeje části lesního pozemku parcelní č. 261/3 v k. ú. Rokytník  
Žadatel podal žádost o koupi části lesního pozemku parc. č. 261/3 o výměře cca 1300 m2 v k. ú. Rokytník. Výměra celého pozemku je 4318 m2. Žadatel uvádí, že pozemek využije k lepší obslužnosti svého lesního pozemku, který sousedí s pozemkem.
Pan Soldán, správce městských lesních pozemků s prodejem souhlasí, jedná se o stráň s náletem a porostem 15 – 20 letých stromů. Pan Soldán odhaduje cenu pozemku cca 15 – 20 Kč/m2.
 
Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku je 3,21 Kč/m2. Odbor majetek navrhuje cenu ve výši 17,50 Kč/m2.
 
Bylo předběžně zjištěno, že Městský úřad v Náchodě, odbor životního prostředí povolí oddělení lesního pozemku za podmínky zachování funkce lesa.
 
Pan Vlach byl s podmínkami seznámen a souhlasí.
 
Usnesení rady města č. 8/2021 ze dne 28. 4. 2021
Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení.

Návrh usnesení:
40/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní č. 261/3 o výměře cca 1300 m2 v k. ú. Rokytník za cenu prodeje 17,50 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

42 - Prodej pozemku parc. číslo 361 v k. ú. Velký Dřevíč  
Žadatel podal žádost o koupi pozemku stavební parcela č. 361 o výměře 17 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Velký Dřevíč. Žadatel uvádí, že v roce 2004 odkoupil od města pozemek parc. č. 49/18 v zahrádkářské kolonii a netušil, že neodkoupil současně pozemek pod chatou, který se nachází uvnitř parcely 49/18 a zůstal ve vlastnictví města.
 
Cena prodeje pozemku
Účetní hodnota pozemku je 1805 Kč. Odbor majetek navrhuje cenu ve výši 2.500 Kč, protože se nachází se v zahrádkářské kolonii, takže není typickým stavebním pozemkem.
 
Usnesení rady města č. 7/2021 ze dne 7. 4. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 2/2021 ze dne 28. 4. 2021
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 5. 5. 2021 do 21. 5. 2021.
 
Usnesení rady města č. 11/2021 ze dne 9. 6. 2021
Rada města doporučuje ke schválení.

Návrh usnesení:
42/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2021 na pozemek stavební parcelní č. 361 o výměře 17 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za cenu 2.500 Kč.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

43 - Koupě části pozemku parc. č. 207/1 v k. ú. Velký Dřevíč  
Majitel byl osloven v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč“ a souhlasil s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc.č. 207/1 o výměře cca 7 m2, souhlasil s kupní cenou 200 Kč/m2. Na této části pozemku došlo k realizaci trvalé stavby místní komunikace.
 
V současné době, v souladu s budoucí smlouvou a na základě geometrického plánu byla vypracována kupní smlouva. Oddělená část pozemku k prodeji má nové parc. číslo 207/6 a výměru 6 m2.

Návrh usnesení:
43/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 5/OM/2021, na část pozemku parc. č. 207/1 (podle geometrického plánu 207/6) o výměře 6 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

44 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1084/3 v k. ú. Hronov  
Žadatelka podala písemnou žádost o prodej části pozemku parc. č. 1084/3 v k. ú. Hronov o výměře cca 70 m2 (celková výměra pozemku je 8475 m2) z důvodu parkování na ploše cca 10 x 7 m.
 
Pozemek parc. č. 1084/3 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Sousední pozemek (místní komunikace) parcelní číslo 1271/2 v ulici Pod Kleprlíkovou horou má šíři minimálně 7,5 m a je v majetku ČR s právem hospodaření Lesů ČR. Pozemek města začíná až cca 2,5 m od vozovky.
 
Odbor majetek nedoporučuje odprodej z důvodu možných dalších požadavků na garáže, kůlničky a stání vozidel.
 
Usnesení rady města č. 11/2021 ze dne 9. 6. 2021
Rada města nedoporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
44/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1084/3 v k. ú. Hronov o výměře cca 70 m2 ke stání vozidla.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 2 (J. Aulich, L. Lelek), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

45 - Záměr prodeje částí pozemků v lokalitě Seifertovy ulice v k. ú. Hronov  
Žadatel podal žádost o odkoupení pozemku parcelní č. 960/1 o výměře 297 m2, částí pozemku parc. č. 961/40 o výměře cca 24 m2, částí pozemku parc. č. 961/41 o výměře cca 86 m2, částí pozemku parc. č. 961/42 o výměře cca 109 m2 a částí pozemku parc. č. 961/43 o výměře cca 133 m2 vše v k. ú. Hronov.
Jedná se o pozemky, které jsou ve svahu, zarostlé náletovými dřevinami. Pozemek 960/1 je vedený v územním plánu jako stavební, ostatní pozemky jsou v nestabilním území.
 
Město Hronov má na rovné ploše pozemků umístěné kontejnery pro tříděný odpad.
 
Pozemek parc. č. 960/1, 961/40 a větší část pozemku parc. č. 961/41 je v nájmu. Nájemci byli kontaktováni a sdělili, že o svažitou část pozemků a o pozemek parc. č. 960/1 nemají zájem. Měli by zájem o odkup rovné části pozemků parc. č. 961/40 a 961/41, které jsou v současné době součástí nájmu nebo mají zájem o pokračování nájmu.
O pozemky parc. č. 961/42 a 961/43 – rovná plocha, zájem nemají.
 
Žádost si podali sousedé o pozemky parc. č. 961/43 a 961/42 (kromě plochy s městskými kontejnery). Důvodem je umístění mobilního skladu (lodního kontejneru) a užívání zahrady.
 
Pozemek 960/1 je vedený v územním plánu jako stavební a jako takový by se měl prodat.
Z pozemku by se měla oddělit část, která je využívána jako stezka pro pěší – přístup k zadním částem zahrady. Geometrický plán (potřebný jako podklad pro odhad) a znalecký posudek k určení ceny odhaduje odbor majetek na cca 10000 Kč.
Žadatel byl seznámen se skutečností, že se jedná o stavební pozemek, přistoupil by na cenu ve výši max. 100 Kč/m2.
 
Vzhledem k výše uvedené situaci odbor majetek prodej nedoporučuje a upřednostňuje zachování stávajícího stavu.
 
Usnesení rady města č. 11/2021 ze dne 9. 6. 2021
Rada města nedoporučila ke schválení.

Diskuze: Po diskuzi bylo dohodnuto, že Technické služby provedou údržbu břehu od náletových dřevin.

Návrh usnesení:
45/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní č. 960/1 o výměře 297 m2, částí pozemku parc. č. 961/40 o výměře cca 25 m2, částí pozemku parc. č. 961/41 o výměře cca 90 m2, částí pozemku parc. č. 961/42 o výměře cca 120 m2 a částí pozemku parc. č. 961/43 o výměře cca 140 m2 vše v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Zdrželo se: 1 (L. Lelek), Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

47 - Změna formulace doložky k přijetí daru pozemků od Královéhradeckého kraje  
Ze strany Správy silnic došlo k drobné změně ve formulaci doložky k přijetí daru – pozemků pod chodníky ve Zbečníku a Hronově od Královéhradeckého kraje.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 2/2021 ze dne 28. 4. 2021
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci Hronov z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a Hronov a doporučuje schválit ve smlouvě: „Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“.
 
Toto usnesení se revokuje a nahrazuje přeformulovaným usnesením podle požadavku Královéhradeckého kraje.

Návrh usnesení:
47/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy na bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci Hronov z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a Hronov dle seznamu pozemků v příloze, která je nedílnou součástí usnesení. Pozemky se nachází při silnicích II/567 a II/303.
Zastupitelstvo města Hronov zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s formulací zákazu zcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 
47/2 - Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 2/2021 ze dne 28. 4. 2021, bod 27/2/16/3.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

50 - Informace o investičních a dotačních akcích  
Stavební úpravy městského úřadu v Hronově
Dodavatel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hradec Králové
Technický dozor investora: Ing. Oldřich Drahorád
Projektant: Ing. Lukáš Polej, Hronov
Termín plnění: 16 měsíců od převzetí staveniště
Cena za kompletní stavbu: 40 759 968,72 Kč bez DPH, 49 319 441,15 Kč vč. 21 % DPH
Stavební práce probíhají dle harmonogramu, průběžně se řeší nepředvídatelné technické problémy, které vyvstaly po bouracích pracích a odhalením stropních a podlahových konstrukcí. Byla ubourána část přístavby, probíhají práce na samostatném objektu veřejných WC, vyzdívají se vnitřní příčky, je vyzděná výtahová šachta, je vybudována část nového schodiště a jsou osazena nová okna.
Kontrolní dny se konají 2 x měsíčně ve středu v 9.00 hod.
 
Víceúčelové školní hřiště v Hronově
Dodavatel stavebních prací: Linhart spol s r.o., Brandýs nad Labem
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: iNs ateliér s.r.o., Náchod
Termín realizace stavebních prací: září 2020
Cena stavebních prací: 5 499 691,61 Kč bez DPH, 6 654 626,85 Kč vč. 21 % DPH
Na akci byla přidělená dotace ve výši 3 880 246 Kč s DPH (58 % z ON).
Jedná se o stavbu víceúčelového sportoviště s umělým povrchem v „V Dolíčku“ v Hronově. Určením se jedná o sportovní plochu pro školní využití o rozměrech 28,7 x 76,9 m. Sportovní plocha bude pokrytá polyuretanovým povrchem z WPDM granulátu o síle 11 mm a příslušnými podkladními vrstvami. Probíhají stavební práce dle harmonogramu, byly provedeny terénní úpravy s odvozem přebytečné zeminy na skládku města v Malé Čermné, navezeny podkladní vrstvy ze štěrku frakce 32/64, je vybudovaný základ pod opornou zeď a jsou položený drenážní trubky na odvod dešťových vod.
Kontrolní dny se konají 2x měsíčně v úterý v 14.00 hod.
 
Sociální bydlení Hronov – Papírna
Dodavatel stavebních prací: Vše pro stavby s.r.o., Náchod
Technický dozor investora: Michal Novák, Mezilesí 90
Projektant: green4plan s.r.o., Vysokov
Termín realizace stavebních prací: 1. 11. 2020 do 30. 11. 2021
Cena stavebních prací: 19 998 879,76 Kč bez DPH, 23 270 307,20 Kč vč. DPH
Na stavbu byla přidělena dotace ve výši 13,5 mil. Kč.
Stavební práce probíhají dle harmonogramu, průběžně se řeší nepředvídatelné technické problémy, které vyvstaly po odhalení stropních a podlahových konstrukcí. Je zrealizováno zesílení stropních konstrukcí, pracuje se na sanaci části krovu, probíhá zdění nových příček a jsou prováděny práce na rozvodech vody a kanalizace.
Kontrolní dny se konají 2x měsíčně v pondělí v 13.00 hod.
 
PRÁCE, KTERÉ BUDOU ZAHÁJENY V ČERVENCI
Novostavba chodníku ve Velkém Dřevíči
Jedná se o úsek před č.p. 86 v délce 18,4 m na pozemku SÚS. Je to chybějící část chodníku ve Velkém Dřeví u křižovatky směrem na Rokytník. V této části trvale parkují vozidla a znemožňují pohyb chodcům, čím je nutí obcházet je po komunikaci. Vznikají tak nebezpečné situace a ohrožení chodců. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení.
Dodavatel stavebních prací: Bezedos s.r.o., Hronov
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: JOSTA s.r.o. Červený Kostelec
Termín realizace stavebních prací: červenec 2020 do 30. 9. 2021
 
Oprava chodníku ve Velkém Dřevíči
Oprava chodníku navazuje na výše uvedenou akci novostavby chodníku ve V. Dřevíči. Město se rozhodlo, že je zapotřebí dokončit opravu chodníku ve Velkém Dřevíči, která začíná u projektované novostavby chodníku, pokračuje před mateřskou školkou a končí u mostku přes potok Rokytník u č.p. 83. Chodník od mostku u č.p. 83 byl již zrekonstruován v minulém období. Délka opravy chodníku je 146,2 m. Dle vyjádření Ing. Hradecké z MěÚ Náchod není na dané práce zapotřebí stavební povolení.
Dodavatel stavebních prací: Bezedos s.r.o., Hronov
Technický dozor investora: Ing. Miroslav Kováč, Ing. Karel Jára
Projektant: Ing. Miroslav Kováč, město Hronov
Termín realizace stavebních prací: červenec 2020 do 30. 9. 2021
Na stavbu byla přidělena (spolu s opravou vozovky po vybudování vodovodu v Rokytníku) 832 000 Kč z Programu Obnova místních částí Královéhradeckého kraje.

3. Různé


41 - Prohlášení sousoší Malá Čermná za kulturní památku  
Paní Eva Pumrová a Osadní výbor v Malé Čermné požádali radu města, aby zpracovala návrh na prohlášení sousoší (kříže) v Malé Čermné za kulturní památku. Věc byla prodiskutována s památkářem z oddělení evidence památek ÚOP Josefov panem PhDr. Viktorem Blažkem. Podle jeho vyjádření sice došlo při poslední restauraci k poměrně necitlivému zásahu kompletním zlacením soch, nicméně nabídl, že pro město na základě žádosti návrh na prohlášení sousoší za kulturní památku zpracuje a podá.


Návrh usnesení:
41/1 - Zastupitelstvo města pověřuje starostu, aby požádal Národní památkový ústav v Jaroměři - Josefově o zpracování návrhu a podání podnětu Ministerstvu kultury k prohlášení "Sousoší ukřižování" (kříže) v Malé Čermné za kulturní památku. Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Během jednání nikdo nepřišel/neodešel.
 

49 - Zápis č. 1/2021 z kontroly kontrolního výboru  
Předseda kontrolního výboru Mgr. Josef Thér předložil zastupitelům zápis č. 1/2021 z kontroly kontrolního výboru.

Diskuze: KV dal do zjištění kontroly výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav soc. zařízení v ZŠ a MŠ Hronov - Zbečník chybějící konkurenční nabídku z důvodu nacenění chybějících položek. Na toto zjištění reagovala Mgr. Bartošová tím, že pokud bychom firmě nevyhověli nemohli bychom úpravy v letošním roce po dobu letních prázdnin realizovat. Ani nyní není situace lepší, kdy při oslovení 9 firem nabídku podá jenom jedna.


51 - Průzkumy a rozbory k ÚP  
Odbor výstavby informoval zastupitelstvo města o zpracování podkladů k návrhu územního plánu. Zpracovatel nového územního plánu pro Město Hronov, společnost REGIO, projektový ateliér s.r.o., se sídlem Hořická 50, 500 02 Hradec Králové, na základě získaných podkladů zpracoval Průzkumy a rozbory. Tento podklad bude použit pro sepsání návrhu zadání územního plánu pro město Hronov.


4. Diskuze


Termíny jednání zastupitelstva ve II. pololetí letošního roku – 22. září a 15 prosince.

Mgr. Bartošová informovala o další službě, kterou město zřídilo pro obyvatele Hronova, a to Senior taxi, která bude sloužit seniorům pro lepší dostupnost lékařů a kultury.

Pan Čejchan pozval přítomné na víkendovou akci Dřevíčskou lávku.
 

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin
Zápis byl vyhotoven 29. června 2021


Usnesení č. 3/2021

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 23. 6. 2021

Zastupitelstvo města schvaluje:  
1/3/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Jana Šnajdra a Ing. Karla Járu – 13 pro, 2 se zdrželi

2/3/000 – program jednání – 15 pro
 
3/3/32/1 - účetní závěrku města Hronova, IČO 00272680, za rok 2020.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/3/33/1 - závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/3/33/2 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2020, kterým je zisk po zdanění ve výši 163.351,35 Kč. Zisk bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/3/35/1 - střednědobý výhled rozpočtu města Hronova na roky 2022-2024.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/3/36/1 - záměr prodej částí pozemků – parcelní č. 1307 o výměře cca 200 m2, parcely č. 1329/1 o výměře cca 400 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, M. Umlaufová), Proti: 1 (J. Thér), Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/3/37/1 - záměr prodeje pozemků parc. číslo 1363, 1364, 1365 a 1366, každý o výměře 24 m2 v k. ú. Zbečník. Minimální cena prodeje 500 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/3/38/1 - záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 1608/1 o výměře cca 31 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci chodníku v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/3/40/1 - záměr prodeje části pozemku parcelní č. 261/3 o výměře cca 1300 m2 v k. ú. Rokytník za cenu prodeje 17,50 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/3/42/1 - uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/2021 na pozemek stavební parcelní č. 361 o výměře 17 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za cenu 2.500 Kč.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/3/43/1 - uzavření kupní smlouvy č. 5/OM/2021 na část pozemku parc. č. 207/1 (podle geometrického plánu 207/6) o výměře 6 m2 v k. ú. Velký Dřevíč za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/3/46/1 - uzavření smlouvy o zápůjčce, číslo smlouvy 02/2021, s Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČO 48172928, na krytí nákladů na vybudování stavby "Hronov - Bosna splašková kanalizace".
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/3/47/1 - uzavření smlouvy na bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v obci Hronov z majetku Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 do vlastnictví Města Hronova, náměstí Čs.
armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 v katastrálním území Zbečník a Hronov dle seznamu pozemků v příloze, která je nedílnou součástí usnesení. Pozemky se nachází při silnicích II/567 a II/303.
Zastupitelstvo města Hronov zároveň souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s formulací zákazu zcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě
a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky, zelení a místními komunikacemi v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce“
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/3/48/1 - rozpočtové opatření č. 06/2021/ZM.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:  
16/3/39/1 - záměr prodeje části pozemku parc. číslo 280/2 v k. ú. Zbečník o výměře cca 125 m2.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (M. Houštěk), Nehlasovalo: 0
 
17/3/44/1 - záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 1084/3 v k. ú. Hronov o výměře cca 70 m2 ke stání vozidla.
Hlasování: Pro: 13 (V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 2 (J. Aulich, L. Lelek), Nehlasovalo: 0
 
18/3/45/1 - záměr prodeje pozemku parcelní č. 960/1 o výměře 297 m2, částí pozemku parc. č. 961/40 o výměře cca 25 m2, částí pozemku parc. č. 961/41 o výměře cca 90 m2, částí pozemku parc. č. 961/42 o výměře cca 120 m2 a částí pozemku parc. č. 961/43 o výměře cca 140 m2 vše v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 14 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 1 (L. Lelek), Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města pověřuje:  
19/3/41/1 - starostu, aby požádal Národní památkový ústav v Jaroměři - Josefově o zpracování návrhu a podání podnětu Ministerstvu kultury k prohlášení "Sousoší ukřižování" (kříže) v Malé Čermné za kulturní památku.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Zastupitelstvo města revokuje:  
20/3/47/2 - usnesení č. 2/2021 ze dne 28.4.2021, bod 27/2/16/3.
Hlasování: Pro: 15 (J. Aulich, V. Bartošová, M. Čejchan, M. Houštěk, K. Jára, P. Koleta, L. Lelek, O. Líbalová, P. Málek, P. Mihola, L. Polej, H. Rožnovský, J. Šnajdr, J. Thér, M. Umlaufová), Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 07. 2021