živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2018

z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 06. 2018 od 17:00 hodin v Sále Josefa Čapka

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.

Přítomni: Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Libor Lelek, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Petr Málek, Bc. Hana Nedvědová, Bc. Jan Pavelka, Mgr. Jana Píčová, Mgr. Věra Řehůřková, Mgr. Jan Šnajdr, MUDr. Jan Šnajdr, Mgr. Josef Thér, Pavel Topolnickyj, Ing. Jaroslav Vít, Mgr. Pavel Zima DiS.
Omluveni: Mgr. Jana Maslikiewiczová, Hynek Rožnovský, JUDr. Eva Vrzáčková
Pozdější příchod: MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Mgr. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Píčová, Ing. Jaroslav Vít


Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu jednání bylo přítomno 17 členů.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Ověřovateli zápisu byli schváleni Ing. Jaroslav Vít a Mgr. Jana Píčová - 14 pro, 3 se zdrželi.

Jako podklad pro jednání byly zaslány materiály pod č. 36 až 57 včetně příloh, pozvánka na jednání, zápis z jednání dne 6.6.2018 - SBČ a Spolek sociální bydlení.

Paní starostka na žádost OM stáhla z programu jednání materiál č. 50 - Záměr prodeje pozemku p. č. 1648/1 k. ú. Hronov. Poté dala hlasovat o návrhu programu tak, jak byl zaslán na pozvánce - 17 pro.

Paní starostka se dotázala na připomínky k zápisu z posledního jednání dne 18.4.2018, žádné nebyly.

Paní starostka upozornila diskutující, pokud chtějí, aby byly jejich připomínky, upozornění či konstatování uvedeny v zápise, nechť to zcela jasně sdělí, aby zapisovatelka mohla jeho vyjádření zaznamenat.
 
Program jednání:

1. Finanční záležitosti
36 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2018 s HC Wikov Hronov z.s.
37 - Rozpočtová opatření č. 05/2018/RM a 06/2018/RM – vzetí na vědomí
38 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2017
39 - Schválení účetní závěrky města Hronova za rok 2017
44 - Rozpočtové opatření č. 07/2018/ZM

2. Majetkové záležitosti
40 - Prodej pozemku parc. č. 879/13 v k. ú. Rokytník
41 - smlouva o smlouvě budoucí kupní, stavba II/303 Velké Poříčí - Hronov
42 - Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Hronov, ČEZ, Nádražní
45 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 123 v k. ú. Hronov
46 - záměr budoucí směny pozemků v k. ú. Hronov
47 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Hronov, Dvorská ulice, ČEZ
48 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 133 v k. ú. Hronov
49 - Záměr prodeje části pozemků parc. č. 1650 a 1649 v k. ú. Hronov
51 - Prodej částí pozemku parc. č. 35/3 a 15 v k. ú. Malá Čermná
52 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek
53 - Přehled investičních akcí
54 - Směna pozemků v k. ú. Hronov

3. Různé
43 - Obecně závazná vyhláška č. 2 /2018 - školské obvody ZŠ a MŠ
55 - Vyhlášení místního referenda
56 - Zpráva finančního výboru
57 - Jednání a zápisy kontrolního výboru ZM

4. Diskuze


 
1. Finanční záležitosti

36 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2018 s HC Wikov Hronov z.s. 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města pro HC Wikov Hronov z.s., na uzavřené bruslení na zimním stadionu v Hronově - Wikov aréně. Jedná se o doplatek za období 01.01.2018 – 31.03.2018 ve výši 49.425,00 Kč na základě předloženého vyúčtování dotace za toto období.
Rada města Hronova na svém jednání 16.05.2018 doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2018.

Návrh usnesení:
36/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši 49.425,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2018 – 31.03.2018.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

36/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


37 - Rozpočtová opatření č. 05/2018/RM a 06/2018/RM – vzetí na vědomí 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Ivana Stonjeková.
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
Finanční odbor proto předložil zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí rozpočtové opatření č. 05/2018/RM, které bylo schváleno radou města 25.04.2018, Usnesení č. 9/2018, a rozpočtové opatření č. 06/2018/RM, které bylo schváleno radou města 30.05.2018, Usnesení č. 11/2018.


38 - Závěrečný účet města Hronova za rok 2017 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Na základě Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byl zastupitelstvu předložen závěrečný účet Města Hronova za rok 2017.
V souladu s § 17 odst. 7 výše uvedeného zákona byli zastupitelé požádáni o projednání závěrečného účtu.
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením
1. a) souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 nebo
1. b) souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu.

Přezkoumání hospodaření Města Hronova bylo provedeno na základě písemné žádosti města v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly, ve dnech 13.11.2017 - 15.11.2017 a 16.04.2018 - 18.04.2018.
Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

Závěr přezkoumání hospodaření obce byl vysloven v tomto znění:
1. Při přezkoumání hospodaření Města Hronov za rok 2017
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.).

1. Při přezkoumání hospodaření města Hronov za rok 2017
se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Při přezkoumání hospodaření – Město Hronov – za rok 2017
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,04 %
2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 19,24 %
3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 4,89 %

Součástí projednání závěrečného účtu je projednání výsledku hospodaření v hospodářské činnosti.
V hospodářské činnosti je výsledkem hospodaření ztráta ve výši 617.135,04 Kč. Důvodem vzniku této ztráty je realizace plánovaných oprav v ATC Velký Dřevíč ve výši 747.005,00 Kč (vnitřní obložení chatek, oprava elektroinstalace), na které byly našetřeny zdroje ze zisků minulých let. Ztrátu navrhujeme vypořádat použitím účtu 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - nerozdělený zisk z minulých let (stav tohoto účtu je 91.958.399,59 Kč).

Rada města Hronova na svém jednání 30.05.2018, Usnesení č. 11/2018, doporučila zastupitelstvu města závěrečný účet města Hronova za rok 2017 i vypořádání hospodářského výsledku hospodářské činnosti za rok 2017 dle výše uvedeného návrhu schválit.

Diskuze: Předseda finančního výboru Mgr. Jan Šnajdr sdělil, že materiál výbor projednal a doporučuje ho ke schválení.

Návrh usnesení:
38/1 - Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

38/2 - Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2017, kterým je ztráta ve výši 617.135,04 Kč. Ztráta bude vypořádána použitím účtu 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


39 - Schválení účetní závěrky města Hronova za rok 2017 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Zákon č. 239/2012 Sb., v platném znění, kterým se měnil zákon č. 563/1992 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších zákonů, a další související zákony, také zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, uložil vybraným účetním jednotkám povinnost schvalovat účetní závěrku. Zákon stanoví, že účetní závěrku obce schvaluje zastupitelstvo města.
Účetní závěrka je tvořena účetními výkazy za rok 2017 (výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvahou, výkazem zisku a ztráty), inventarizační zprávou za rok 2017, zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2017 a protokoly o kontrolách provedených v roce 2017.
Rada města Hronova na svém jednání 30.05.2018, Usnesení č. 11/2018, doporučila zastupitelstvu města účetní závěrku města za rok 2017 schválit.

Diskuze: Předseda finančního výboru Mgr. Jan Šnajdr sdělil, že výbor projednal materiál na svém jednání a doporučil ho ke schválení.

Návrh usnesení:
39/1 - Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Hronova za rok 2017.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


44 - Rozpočtové opatření č. 07/2018/ZM 
Předložený materiál okomentovala Ing. Ivana Stonjeková.
Finanční odbor předložil zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 07/2018/ZM dle přílohy, jehož schválení náleží zastupitelstvu města.

Diskuze: Ing. Jára se dotazoval, proč došlo u rekonstrukce tělocvičny k navýšení ceny, když původně měla stavba stát 14 - 15 mil. Kč. Ing. Vítová odpověděla, že částka vycházela z původní žádosti o dotaci a ta se týkala snížení energetické náročnosti (zateplení obálky budovy, výměna zdroje tepla a instalace vzduchotechniky). V žádosti nebyla zahrnuta dostavba tribuny a sociálního zařízení. Do soutěže na výběr dodavatele se dalo vše. Dle názoru Ing. Járy je to takhle špatně, zastupitelé měli dostat tuto informaci dříve. Jinak se rozhoduje o stavbě za 15 mil. a jinak za 20 mil. Kč. Pan Koleta a Mgr. Líbalová souhlasili s názorem Ing. Járy.
 
Návrh usnesení:
44/1 - Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 2, Zdrželo se: 4


 
2. Majetkové záležitosti

40 - Prodej pozemku parc. č. 879/13 v k. ú. Rokytník 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 879/8 v k. ú. Rokytník o výměře cca 70 m2 z důvodu umožnění příjezdu k nemovitosti.
 
Pozemek parc. č. 879/8 o výměře 279 m2 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha, v územním plánu jako smíšené území venkovské. Podle Gramisu se nad pozemkem nachází el. vedení a v pozemku sítě O2.
 
Část pozemku, o kterou je žádáno, navazuje na pozemek ve vlastnictví žadatele.
Příjezd bude zajištěn ze silnice přes pozemek města parc. č. 879/8 (předmět záměru prodeje) a pozemek parc. č. 658/2 v majetku žadatele.
 
OM a OV doporučuje k prodeji. Cena prodeje pozemku je navržena ve výši 70 Kč/m2 s přihlédnutím k prodeji obdobných pozemků a k možnosti využití.
 
Usnesení rady města č. 1/2018 ze dne 17. 1. 2018, bod 13/1/11/1/2018
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 1/2018 ze dne 14. 2. 2018, bod 9/1/8/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 28. 2. 2018 do 16. 3. 2018. Nikdo nevznesl námitku.
 
Žadatel nechal zhotovit geometrický plán. Při jeho zaměřování byli přítomni zástupci údržby silnic i zástupce majetkového správce silnic. K prodeji byl oddělený pozemek parcelní číslo 879/13 o výměře 63 m2.
 
Usnesení rady města č. 10/2018 ze dne 16. 5. 2018, bod 30/10/87/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
40/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 8/OM/2018 na prodej pozemku parc. č. 879/13 z majetku města Hronova v k. ú. Rokytník o výměře 63 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 
41 - smlouva o smlouvě budoucí kupní, stavba II/303 Velké Poříčí - Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Majitelka byla oslovena v souvislosti se stavbou „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemků parc. č. 220/1 (cca 25 m2) a 218 (cca 11 m2). Kupní cena byla navržena majitelkou ve výši 800 Kč/m2. U pozemku 220/1 dojde k zarovnání linie stavby s hranicí pozemku.
 
Odbor majetek odkoupení částí pozemků doporučuje, vychází z předložené projektové dokumentace a z vyčíslení trvalých záborů.
 
Usnesení rady města č. 11/2018 ze dne 30. května 2018, bod 10/11/101/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
41/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 9/OM/2018 na části pozemku p. p. č. 220/1 o výměře cca 25 m2 a p. p. č. 218 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu ve výši 800 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 

42 - Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Hronov, ČEZ, Nádražní 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2015335/VB/1, název stavby: „Hronov, Nádražní kNN vedení 1705/40 SŽDS“. Rozsah věcného břemene měli členové zastupitelstva vyznačený v situaci, jedná se o výměnu transformátoru a nové kabelové vedení v délce 22 m v pozemcích města Hronova. V místní komunikaci Havlíčkova je vedeno protlakem.
 Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH, ocenění věcného břemene je v souladu se schváleným ceníkem a se smlouvou budoucí.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení rady města č. 10/2018 ze dne 16. 5. 2018, bod 31/10/88/1
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
42/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015335/VB/1, název stavby: „Hronov, Nádražní kNN vedení 1705/40 SŽDS“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0


45 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 123 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Majitelé byli osloveni v souvislosti se stavbou „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ a souhlasili s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc. č. 123 (cca 4 m2). Kupní cena byla navržena majiteli ve výši 500 Kč/m2. U pozemku 123 dojde k zarovnání linie stavby chodníku s hranicí pozemku.
 
Odbor majetek odkoupení částí pozemku doporučuje, vychází z předložené projektové dokumentace a z vyčíslení trvalých záborů.
 
Návrh usnesení:
45/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 14/OM/2018 na části pozemku parcelní číslo 123 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 18 členů.


46 - Záměr budoucí směny pozemků v k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Majitel byl osloven a požádán o prodej části pozemku parc. č. 399/8 o výměře cca 15 m2 (celková výměra 435 m2, zahrada) pro realizaci stavby „ II/303 Velké Poříčí _ Hronov“. Byla poskytnutá situace z projektu. Může dojít i k zasažení pozemku 397/2 – cca 1 m2 (celková výměra 72 m2, zastavěná plocha a nádvoří).
 
Majitel v rámci naší žádosti požádal o směnu části pozemku z majetku města parc. č. 399/1 o výměře cca 15 m2 (celková výměra 1833 m2, zahrada), protože na tento pozemek přesahuje část stavby přístřešku.
 
Z hlediska územního plánu není problém směnu uskutečnit.
 
Odbor majetek směnu doporučuje ke schválení, majitel souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí. Po realizaci stavby bude zaměřen skutečný stav a uzavře se smlouva konečná.
 
Usnesení rady města č. 12/2018 ze dne 13.6.2018, bod …/12/120/1/2018
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
46/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 399/1 o výměře cca 15 m2 z majetku města Hronova za část pozemku parc. č. 399/8 o výměře cca 15 m2 a ev. část pozemku parc. č. 397/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby „ II/303 Velké Poříčí - Hronov“.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1


47 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Hronov, Dvorská ulice, ČEZ 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Společnost MATEX HK, s.r.o., předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005930/VB/1, název stavby: Hronov, Dvorská ul. Rekonstrukce vedení nn“. Rozsah věcného břemene byl orientačně vyznačený v situaci, jedná se o umístění kabelu nízkého napětí v chráničkách ve stávající místní komunikaci a v zeleném pásu na pozemcích v k. ú. Hronov v délce 210 m, rozpojovacího pilíře a dvou pojistkových pilířů. Oproti uzavřené smlouvě o smlouvě budoucí došlo k navýšení ze 160 m na 210 m, a to z důvodu směny pozemků v této lokalitě s panem Šnajdrem. Výčet pozemků zůstává stejný i provedení podle projektové dokumentace.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 21.000 Kč + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení RM č. 12/2018 ze dne 13.6.2018, bod …/12/112/1/2018
Rada města doporučila ke schválení.

Návrh usnesení:
47/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005930/VB/1, název stavby: Hronov, Dvorská ul. Rekonstrukce vedení nn“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0

48 - Smlouva o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 133 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Majitel byl osloven v souvislosti se stavbou „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ a souhlasil s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc. č. 133 o výměře cca 6 m2, souhlasil s navrženou kupní cenou 50 Kč/m2. Na pozemku parc. č. 133 v ulici T. G. Masaryka se nachází stavba chodníku. Dojde k zarovnání hranice stavby s hranicí pozemku.
 
Odbor majetek odkoupení částí pozemků doporučuje, vychází z předložené projektové dokumentace a z vyčíslení trvalých záborů.
 
Usnesení rady města č. 12/2018 ze dne 13.6.2018, bod …/12/108/1/2018
Rada města doporučila ke schválení.
 
Návrh usnesení:
48/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 10/OM/2018 na část pozemku parc. č. 133 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1


49 - Záměr prodeje části pozemků parc. č. 1650 a 1649 v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal písemnou žádost o odkoupení částí pozemků parc. č. 1650 a 1649 v k. ú. Hronov z důvodu rekonstrukce vlastní nemovitosti podle situace přiložené k žádosti.
 
Ze snímků katastrální mapy i územního plánu je zřejmé, že se na těchto částech pozemků, o které má žadatel zájem, nachází místní komunikace.
 
Odbor majetek a výstavby nedoporučují k prodeji.
 
Usnesení rady města č. 4/2018 ze dne 7.3.2018, bod 32/4/42/1
Rada města nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Žadatel upřesnil velikost částí pozemků, o které má zájem – cca 8 m2 z pozemku parc. č. 1650 a cca 20 m2 z pozemku parc. č. 1649. Zmenšil plochu tak, aby nezasahovala do vozovky místní komunikace.
 
Odbor výstavby a odbor majetek nedoporučují prodej pozemků z důvodu bezprostřední blízkosti místní komunikace a vozovky a tím i ztráty možnosti manipulačního prostoru při opravách nebo případné stavbě místní komunikace.
 
Usnesení rady města č. 12/2018 ze dne 13.6.2018, bod …/12/111/1/2018
Rada města nedoporučuje ke schválení.

Diskuze: Ing. Jára konstatoval, že pozemek p. č. 1022/15 je ve vlastnictví žadatele, komunikace vede přes jeho pozemek. Dotazoval se, zda jsme s ním zkoušeli jednat o směně. Ing. Havelková odpověděla, že ne. Z pohledu silničního zákona není nutné, aby bylo město vlastníkem pozemku pod místní komunikací.

Návrh usnesení:
49/1 - Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1650 o výměře cca 8 m2 a 1649 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 17, Zdrželo se: 1


51 - Prodej částí pozemku parc. č. 35/3 a 15 v k. ú. Malá Čermná
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Žadatel podal žádost o koupi části pozemku p. p. č. 35/3 o výměře cca 45 m2 a části pozemku st. p. č. 15 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Malá Čermná z důvodu zpřístupnění pozemku za domem.
Druh pozemku st. p. č. 15 je zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití jako zbořeniště. Výměra pozemku 320 m2.
Druh pozemku p. p. č. 35/5 je zahrada. Výměra pozemku 251 m2.
 
Žadatel má v současné době uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek
p. p. č. 35/3 a st. p. č. 15 v k. ú. Malá Čermná ze dne 12. 8. 2002, výše nájemného byla 35.000 Kč/rok. K nájemní smlouvě byl uzavřen dne 18. 8. 2003 dodatek, kterým byla snížená výše nájemného na 24.000 Kč za sezónu od 1. 4. do 30. 9. daného roku. K nájemní smlouvě byl uzavřený dodatek č. 2 dne 16. 5. 2006, kterým byla upravena sezóna od 1. 5. do 31. 10. daného roku.
Dodatkem č. 3 (rada města 9. 6. 2008) ke stávající nájemní smlouvě se upravila výše nájemného pro rok 2008 na 12.000 Kč/rok. V současné době je nájemné opět 24.000 Kč/rok.
 
Žadatel usiloval o koupi předmětných pozemků v roce 2006 a 2007. K oběma prodejům vydal osadní výbor Malé Čermné zamítavé stanovisko, požadoval na těchto pozemcích využití ve prospěch obce – parkoviště nebo jiné využití hodící se do centra.
 
V roce 2010 podal žadatel znovu žádost o koupi. Z důvodu plánované výstavby cyklotrasy a úpravy komunikace, které měly zasáhnout částečně do předmětných pozemků, nebyl prodej schválen.
 
V roce 2012 a 2017 podal žadatel další žádosti o koupi pozemků. Oba prodeje nebyly schváleny.
 
Na části pozemku st. p. č. 15 je vybudována cyklostezka. Hranice mezi prodávanou části pozemku a mezi cyklostezkou bude upřesněna v terénu při geodetickém zaměřování tak, aby nebyla ohrožena např. zimní údržba, obnova veřejného osvětlení apod.
Vyznačený veřejný vodovod vede oběma pozemky, nezasahuje do prodávané části pozemku. Umístění sítí není překážkou prodeje pozemku.
Z hlediska územního plánu se jedná o část území občanské vybavenosti (pozemek p. č. 15) a část území zahrady (pozemek parc. č. 35/3).
 
Cena k prodeji: odbor majetek navrhuje 300 Kč/m2 s přihlédnutím ke znaleckému posudku na stavební pozemky v Malé Čermné.
Odbor majetek a odbor výstavby nemají námitek k prodeji částí pozemků.
 
Usnesení rady města č. 4/2018 ze dne 7.3.2018, bod 25/4/39/1
Rada města doporučila zastupitelstvu města ke schválení.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 2/2018 ze dne 18.4.2018, bod 8/2/19/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje.
 
Záměr prodeje byl zveřejněný od 20.4.2018 do 9.5.2018.
 
Žadatel nechal zhotovit geometrický plán. Při zaměření byl po dohodě s odborem majetek respektován chodník na pozemku parc. č. 15 a stávající oplocení na pozemku 35/3. Mimo prodávanou část pozemku zůstal otevřený příkop za plotem. Pozemky k prodeji jsou parc. č. 261/2 o výměře 38 m2 a parc. č. 35/7 o výměře 56 m2.
Pozemky byly v rámci geodetického zaměření přečíslovány, pozemek parc. č. 15 byl přečíslován na 261/1 (část, která zůstává v majetku města) a byl změněn druh pozemku ze stavebního na jinou plochu, protože se změnou katastrálního zákona musí být na stavebním pozemku umístěná stavba.
 
Návrh usnesení:
51/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2018 na prodej pozemku parc. č. 261/2 o výměře 38 m2 a pozemku parc. č. 35/7 o výměře 56 m2 v k. ú. Malá Čermná za prodejní cenu 28.200 Kč.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 7, Zdrželo se: 0
 

52 - Informace o investičních a dotačních akcích - odbor majetek 
S předloženým materiálem zastupitele seznámila Ing. Lenka Vítová.

Odbor majetek předložil zastupitelstvu města informaci o investiční akci:
Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna
Předmětem projektu jsou stavební úpravy na budově tělocvičny a spojovacího krčku objektu ZŠ a MŠ Hronov, Palackého 162, Hronov, číslo parcely 716, k. ú. Hronov. Stavební úpravy spočívají ve výměně okenních a dveřních otvorů tělocvičny dosud nevyměněných, zateplení pláště budovy. Dále budou prováděny stavební úpravy spojené s vybudováním tribuny pro diváky, vybudování nových a úpravy stávajících sociálních zařízení. Součástí stavby je také výměna technologie plynové kotelny a strojovny vzduchotechniky pro šatny, výměna technologie pro strojovnu vzduchotechniky na větrání, rekuperaci a vytápění haly tělocvičny a malého sálku vč. nových rozvodů vzduchotechniky, měření a regulace.
Dodavatel stavebních prací: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou
Technický dozor investora: JESTAV s.r.o., Rokytník
Projektant a autorský dozor: EGO, Ing. Lukáš Polej, Hronov
Rozpočet: kap. 3119/311/6121
Termín realizace: květen 2018 – do 150-ti kalendářních dnů od termínu zahájení prací
Cena stavebních prací: 17 195 000 Kč bez DPH, 20 805 950 Kč vč. DPH
Na uvedenou akci je městu poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 8 097 033 Kč.
Práce byly zahájeny předáním staveniště 17. 5. 2018. Jsou provedeny plánované demontáže oken a jejich zazdívka, bourání dlažeb a obkladů, demontáže plynové kotelny a vzduchotechniky, výkopy pro vnitřní kanalizaci vč. montáže nové kanalizace. Prováděné práce – nosné zdivo přístavby tribuny, montáž ocelové konstrukce tribuny, hydroizolace zemní vlhkosti sociálního zařízení, montáž kontaktního zateplovacího systému.
 

53 - Přehled investičních akcí 
Rekonstrukce komunikace Na Haldě, Hronov – Zbečník, Padolí
V letošním roce bude probíhat rekonstrukce výše uvedené komunikace. V rámci této stavby dojde také k výměně vodovodu a vybudování splaškové kanalizace (tyto práce bude zajišťovat a financovat jiný investor), dále k vybudování dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Součástí rekonstrukce komunikace je také odvodnění zpevněných ploch.
Je zažádáno o stavební povolení a v nejbližším termínu dojde k výběrovému řízení na dodavatele stavby komunikace. Termín výstavby vodovodu a kanalizace je 23. 7. – 14. 9. 2018. Poté započne ihned rekonstrukce komunikace. Kompletní dílo by mělo být odevzdáno nejpozději do konce listopadu.
 
Rekonstrukce komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč
Práce na přeložce NN stále probíhají, nyní je termín dokončení posunut do půli července. Práce na výměně vodovodu započnou v měsíci srpnu a poté budou následovat stavební práce na rekonstrukci komunikace. Pro obyvatele zájmového prostoru bude zajištěno náhradní parkování automobilů a o přesných termínech budou obyvatelé informováni.
 
Veřejné osvětlení Na Louce, Velký Dřevíč
Výše uvedená stavba navazuje na přeložku NN prováděnou jiným investorem. Stavební práce na VO probíhají, práce budou dokončeny do 30. 6. 2018.
Nyní také probíhá příprava podkladů pro rekonstrukci komunikace. V případě, že k rekonstrukci komunikace nedojde (neprojde schvalovacím procesem RM resp. ZM), provede společnost VaK Náchod, a. s., která zde budovala vodovod, opravu komunikace v místech uložení vodovodu.
 
Veřejné osvětlení ulice Dvorské, Hronov
Přeložení VO navazuje na přeložku NN, která zde proběhla na konci minulého roku. Nyní dojde k výměně stávajících sloupů. Oproti nynějšímu stavu tří svítidel VO, jich tu nově bude osazeno pět a opět budou osazena LED svítidla.
 
Rekonstrukce parku AJ
V parku v tuto chvíli probíhají práce na osazení konstrukce zastřešení amfiteátru, prvků na dětském hřišti, bude opláštěno nové pítko. Probíhají také dokončovací práce na objektu nových WC. Plochy pod nové komunikace budou dorovnány a proběhne jejich asfaltování. Budou také osazeny sprchy na konstrukci mola a průběžně dochází ke konečnému dorovnání terénu. K otevření parku pro veřejnost by mělo dojít v posledním červencovém týdnu.

Rekonstrukce lávky u čistírny
Stavba je dokončena.

Rekonstrukce mostu přes říčku Olšavku ve Velkém Dřevíči
Stavba je dokončena.
 
Oprava kříže v Malé Čermné
Na opravu kříže získalo město Hronov dotaci od Ministerstva zemědělství. Nyní jsou vybourány betonové pilíře, které byly u kříže, sošky jsou odvezeny k opravě.
Po celkové opravě bude místo pilířů osazen kolem kříže plůtek, který byl původně u Mariánského sousoší na náměstí. Plot je již zrenovovaný a sochy mají základový nátěr před konečnou povrchovou úpravou.
 
Opěrná zídka u parkoviště za MěÚ
Opěrná zídka je vystavěna, dojde ještě k osazení betonového plotu dle požadavků sousedního vlastníka pozemku.
 
Příprava projektové dokumentace pro veřejné osvětlení na Příčnici
Jedná se o vybudování veřejného osvětlení v ulicích Karolíny Světlé, Libušině, Wolkerovy a části 17. listopadu. Tato akce bude navazovat na přeložku NN prováděnou jiným investorem, na něm bude také záviset termín výstavby. Projekt bude navazovat na veřejné osvětlení, které již bylo na Příčnici provedeno, tzn., že budou osazena LED svítidla. Termín výstavby ještě není znám, ale projektová dokumentace na veřejné osvětlení je v závěrečné fázi přípravy, tzn., že je rozeslána k vyjádření.

Příprava projektových dokumentací na rekonstrukce komunikací:
Zbečník, Padolí
V této ulici je projekt zadán v rozsahu rekonstrukce chodníkových těles, změny zeleného pásu na podélná parkovací stání, celkovou rekonstrukci komunikace
a výstavbu oddílné splaškové a dešťové kanalizace. Správci a majitelé podzemních sítí budou osloveni s možností využití rekonstrukce k výměně stávajících sítí.
Z výběrového řízení vzešel dodavatel projektové dokumentace, se kterým je uzavřena SOD.
Palackého a Nerudova, Hronov
Rozsah tohoto projektu je dán rekonstrukcí chodníkového tělesa na neopravené straně ulice Palackého a na obou stranách v ulici Nerudově. Dojde také k vyprojektování celkové rekonstrukce komunikace s tím, že zelený pás by se využil na podélná parkovací stání. V rámci projektu bude zrevidována dešťová kanalizace. Správci a majitelé podzemních sítí budou osloveni s možností využití rekonstrukce k výměně stávajících sítí. Proběhlo již několik schůzek ohledně řešení uspořádání parkovacích stání a chodníkového tělesa. Studie, která bude městu Hronov předložena ke schválení, by měla být dokončena v půlce července.
Zbečník – Pustiny
Dále probíhá příprava výstavby nového chodníku od autobusové zastávky ve Zbečníku – Pustinách (poslední zastávka ve Zbečníku), kde chodník zcela chybí a je nebezpečné se pohybovat po silnici druhé třídy.
Tyršova ulice
V ulici Tyršově jsou navrženy práce týkající se rekonstrukce komunikace a provedení parkovacích stání. V letošním roce by mělo dojít k získání stavebního povolení tak, aby rekonstrukce byla připravena pro realizaci při velké rekonstrukci komunikace II/303 (Hronov – Železňák).
Koupaliště ve Velkém Dřevíči
Byla zadána projektová dokumentace na rekonstrukci stávajícího koupaliště s tím,
že dojde k jeho zmenšení a opravě zbývající plochy. Na tyto práce se bude město Hronov snažit získat finanční prostředky z dotací. Po dohodě s projektantem bude součástí projektu také úprava čerpadla pro čerpání vody z říčky Olšavky a nový způsob řešení vypouštění koupaliště.
 
Rekonstrukce 4 NP v ZUŠ Hronov
Město Hronov získalo dotaci na rekonstrukci čtvrtého patra v budově čp. 8 na Komenského náměstí (ZUŠ, DOMINO, Knihovna). V patře vzniknou nové prostory pro výtvarnou dílnu, počítačovou učebnu a prostory pro vyučování hry na různé hudební nástroje. S tím je spojena rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování schodolezu pro pohyb imobilních osob. Na konci letošního roku dojde k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Vlastní rekonstrukce pak započne v únoru roku 2019.

Diskuze: Ing. Jára upozorňoval na fakt, že mu bylo přislíbeno, že bude pozván k předání nedodělků nádrží v Rokytníku. Stavba byla uhrazena 30.11.2017 a předána s nedodělky. Město zaplatilo zakázku, která dodnes není hotova. Navrhl, aby KV a FV provedl na této zakázce kontrolu. Mgr. Thér uvedl, že nedodělky nejsou předány, jinak by byl k jejich předání pozván.
 
Ing. Jára se dotazoval, kolik má stát vypracování PD na koupaliště. Bude zjištěno a informace bude zaslána všem členům ZM.
 
Návrh usnesení:
53/1 - Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní a finanční výbor kontrolou zakázky "Udržovací práce na vodních nádržích na vodním toku Rokyténka, k. ú. Rokytník" se zaměřením na dokončení stavby, úhradu prací a odstranění nedodělků a sankcí, kompletnost provedení prací.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 3
 

54 - Směna pozemků v k. ú. Hronov 
Předložený materiál okomentovala Ing. Bronislava Havelková.
Majitelka byla požádána o pomoc při řešení pozemků ke stavbě mostu v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“. Majitelka předložila několik požadavků.
Navrhla směnu části pozemku parc. č. 236 (celková výměra je 1750 m2) o výměře cca 18 m2 za stejnou část pozemku parc. č. 1608/1 (komunikace v majetku města). Požaduje změnu způsobu využití pozemku z ostatní komunikace na jinou plochu – to lze provést při směně pozemků na základě geometrického plánu.
Z hlediska územního plánu je pozemek parc. č. 236 vedený jako smíšené území centrální. Pozemek 1608/1 je vedený jako komunikace. Část pozemku parc. č. 1608/1 určená ke směně je zeleným pásem přilehlým k vozovce a navazuje na pozemek parc. č. 1608/2 v majetku majitelky. Část zeleného pásu po oddělení části pozemku ke směně ještě podél komunikace zbyde.
Dále požaduje majitelka část pozemku parc. č. 1591 o výměře cca 80 m2. Jedná se o plochu mezi vozovkou a domem čp. 319 a ev. č. 44. Na pozemku jsou věcná břemena ČEZ Distribuce.
Odbor majetek směnu doporučuje ke schválení, protože stavbou nového mostu se přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
 
Usnesení zastupitelstva města č. 2/2018 ze dne 18. 4. 2018, bod 31/2/35/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr směny.
 
Záměr směny byl zveřejněn od 20. 4. 2018 do 9. 5. 2018.
 
Geometrickými plány byly odděleny pozemky ke směně a byla připravena smlouva.
 
Majitelka předložila svou verzi směnné smlouvy, ta byla konzultována s právničkou, která k ní nemá zásadní připomínky.

Diskuze: Ing. Jára upozornil, že v Divadelní ulici směňujeme pozemek včetně části chodníku a obrubníku. Pan místostarosta uvedl, že to město ví, snahou bylo vyjít vstříc majitelce.

Návrh usnesení:
54/1 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření směnné smlouvy č. 13/OM/2018 na směnu pozemku z majetku města Hronova, části „b“ z pozemku parc. č. 1608/1 o výměře 18 m2, pozemku parc. č. 1591/2 o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 1591/3 o výměře 31 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003, části „e“ pozemku par. č. 236 o výměře 18 m2 a části „d“ pozemku par. č. 1608/2 o výměře 0,01 m2 z majetku majitelky.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0


 
3. Různé

43 - Obecně závazná vyhláška č. 2 /2018 - školské obvody ZŠ a MŠ 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Markéta Machová.
Zastupitelstvu města byla předložena nová Obecně závazná vyhláška č.2/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Hronov. Tato vyhláška nahradí vyhlášku č. 3/2005, kterou byly stanoveny školské obvody základních škol zřizovaných městem Hronov. Nová vyhláška je nově doplněna o školské obvody mateřských škol.
Vyhláška prošla kontrolou Krajského úřadu v Hradci Králové, odborem dozoru obcí.

Návrh usnesení:
43/1 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku č.2/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Hronov.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0


55 - Vyhlášení místního referenda 
Předložený materiál okomentovala Mgr. Markéta Machová.
Městský úřad obdržel dne 3. 5. 2018 usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, které určilo, že návrh přípravného výboru na konání místního referenda nemá nedostatky. MěÚ dne 11. 5. 2018 vyrozuměl přípravný výbor o tom, že stanovisko Krajského soudu v Hradci Králové bude předloženo radě města k pojednání. Rada města na jednání dne 16. 5. 2018 byla s usnesením krajského soudu seznámena a přijala toto usnesení:
34/10/92/1 - Rada města předkládá zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 22/20004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, k projednání bezvadný Návrh přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 12. 3. 2018.
Zastupitelstvo města by podle § 13 odst. 1 zákona č. 22/20004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů mělo rozhodnout o vyhlášení referenda.
Přípravný výbor v návrhu na konání místního referenda ze dne 12. 3. 2018 předložil tyto otázky k rozhodnutí v místním referendu:
1. Souhlasíte s výstavbou nového městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla?
2. Souhlasíte s prodejem domu U zeleného stromu, čp. 4, náměstí Československé armády v Hronově?
3. Souhlasíte s prodejem objektu radnice, čp. 5. náměstí Československé armády v Hronově?

Přípravný výbor navrhuje konání místního referenda v termínu konání voleb do zastupitelstva obce, tedy ve dnech 5. – 6. 10.2018. Dny konání místního referenda stanoví zastupitelstvo.
Pro zastupitelstvo dále dle § 27 odst. 4 zák. č. zákona č. 22/20004 Sb. vyplývá povinnost stanovit výši odměny členům místní komise a okrskových komisí a to tak, aby výše odměny byla zveřejněna nejpozději 25 dnů před dnem hlasování.
Místní komise se zřizuje jedna, nejméně čtyřčlenná. Okrskových komisí se zřizuje osm, také nejméně čtyřčlenných. Členy komisí deleguje přípravný výbor a nejméně jednoho člena komisí starostka města. Starostka také jmenuje zapisovatele komise, který je členem komise s hlasem poradním. Pokud není delegováním členů přípravným výborem dosaženo minimálního počtu členů komisí, na neobsazená místa deleguje členy komisí starostka.
Podle §27 zákona č. 22/20004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů má člen komise nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Výši odměny stanoví zastupitelstvo maximálně ve výši:
1/5 minimální mzdy určené zvláštním předpisem pro předsedu (max. 2440 Kč)
1/7 minimální mzdy určené zvláštním předpisem pro ostatní členy komise (max. 1743 Kč)
K tomuto paní tajemnice uvedla, že by bylo vhodné, aby byly vyplacené odměny členů komisí místního referenda stejné, jako u členů volebních komisí. Tyto částky byly při posledních volbách:
předseda – 2100 Kč
člen - 1300 Kč
 
Podle informací ze školení a porady tajemníků, by mělo dojít k navýšení odměn členů volebních komisí. Zatím však bližší informace nejsou k dispozici, není tedy jisté, zda to tak bude. Proto paní tajemnice navrhla ponechat rozhodnutí o výši odměn členů komisí referenda na příští jednání zastupitelstva.
 
Pokud se bude vycházet z výše odměn členů komisí v minulých letech, tisku lístků, zajištění hlasovacích obálek, stravného pro členy, vybavení hlasovacích místností apod., lze předpokládat, že by náklady spojené s referendem činily částku cca 120 000 Kč. Do této částky nejsou započítány mzdové náklady pracovníků MěÚ v Hronově, kteří budou referendum připravovat.
 
Návrh usnesení:
55/1 - Zastupitelstvo města Hronova vyhlašuje podle § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve spojení s § 8 odst. 1 písm. b), §13 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů místní referendum o otázkách:
1. Souhlasíte s výstavbou nového městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla?
2. Souhlasíte s prodejem domu U zeleného stromu, č. p. 4, náměstí Československé armády v Hronově?
3. Souhlasíte s prodejem objektu radnice, č. p. 5. náměstí Československé armády v Hronově?
Místní referendum se bude konat ve dnech 5. – 6. 10. 2018, v době konání voleb do zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

56 - Zpráva finančního výboru 
S předloženou zprávou zastupitele seznámil Mgr. Jan Šnajdr.
Předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu Zápis z jednání finančního výboru č. 2/2018.


57 - Jednání a zápisy kontrolního výboru ZM 
Pan Petr Koleta, předseda finančního výboru zastupitele podrobně seznámil se zápisy z provedených kontrol.
Předseda KV předložil k projednání zápis z kontroly č.1/2018 a kontroly č.2/2018 dle přílohy a zápis č.14,15 a16 z jednání KV Hronov ze dne 9.5, 22.5 a 14.6.2018.


Prezentace projektu "Zastavme se společně"
Pan Ondřej Martin představil projekt realizovaný na hronovském starém hřbitově -meditační park. Smyslem představení je poděkovat městu za spolupráci při získávání dotace a zároveň požádat o překlenovací půjčku od města, než dojde k poskytnutí dotace.
Starostka sdělila, že město obdrželo žádost na poskytnutí překlenovací půjčky od Římskokatolické farnosti Hronov. Zastupitelstvo, dle zákona o obcích, schvaluje v takovémto případě smlouvu. Tu nebylo možné z časových důvodů na dnešní jednání připravit, proto bude nutné svolat mimořádné zastupitelstvo, a to ve středu 25.7.2018 od 17 hodin v obřadní síni. Termín bude paní starostka ještě s kolegy zastupiteli konzultovat s ohledem na prázdniny a dovolené.

Dále uvedla, že s ohledem na potřebu stanovit výši odměn pro členy volebních komisí při konání referenda, mění termín konání zářijového jednání zastupitelstva na 12.9.2018, tedy o týden dříve než bylo původně stanoveno.
Dále paní starostka požádala o nahlášení účasti na slavnostním zahájení JH (sobota 4. 8.) a setkání se sponzory (sobota 11. 8.), a to nejpozději do 9.7.2018. Následně bude účastníkům zaslána pozvánka s programem a časy.
 

4. Diskuze

Mgr. Líbalová kritizovala, že nejsou vylepovány plakáty v Malé Čermné, nevěděli o zastupitelstvu. Pan Vítek na minulém jednání žádal o setkání. Potřebovali by vědět, zda jim pomůžeme se setkáním Čermných v Malé Čermné příští rok. Dále by potřebovali vyrovnat plochu před plakátovací plochou. Pan místostarosta uvedl, že v místě plakátovací plochy je krajnice silnice Královéhradeckého kraje vyježděna a vzniká tam při dešti kaluž, která znemožňuje přístup k plakátovací ploše. Údržba silnic Královéhradeckého kraje byla upozorněna na tento stav a bude opětovně upozorněna.
Paní starostka uvedla, že setkání se neuskutečnilo z časových důvodů. Navíc názory pana Vítka nesdílejí všichni obyvatelé M. Čermné. Problémy v této části Hronova město řeší průběžně.

Ing. Jára konstatoval, že měl připomínky k budování mostu ve Velkém Dřevíči a požádal o pružnější jednání. Kritizoval, že i po urgencích nedostával podklady včas. Paní starostka požádala všechny o pochopení při případném prodlení. Důvodem je obrovský počet akcí, které město realizuje a také personální problémy. Garanti jednotlivých akcí jsou převážně v terénu, na práci v kanceláři zbývá velmi málo času.

Mgr. Líbalová se dotazovala, zda bude rekonstrukce parku Aloise Jiráska hotova dle smlouvy do 30.6.2018. Pan místostarosta odpověděl, že ne, protože rada města schválila prodloužení termínu do 16.7.2018. Dále se paní Líbalová dotazovala, proč tedy nevymáháme sankce dle smlouvy. Paní starostka odpověděla, že by se pravděpodobně zastavily práce a park bychom neměli včas s ohledem na divadelní festival Jiráskův Hronov, protože by nebyl hotov. Popsala velmi složitou situaci – jednání s dodavatelem, vazby na subdodavatele, nedostatek pracovních sil. Uvedla, že cca měsíční zpoždění s předáním díla považuje město za této situace za úspěch. V Náchodě např. stejná firma předá dílo až v roce 2019 (mělo být hotové letos).
Ing. Jára konstatoval, že výběrové řízení probíhalo vloni, byli seznámeni s dokumentací, proto nyní nemohou říci, že nejde ohnout profil, protože na akci měli být připraveni. Dle názoru Ing. Járy, pokud neplní podmínky smlouvy, mělo by se od ní odstoupit. Promíjíme jim skoro 0,5 mil. Kč, u rolby jsme byli důslední, teď nejsme.

Paní Ilona Samková poděkovala těm zastupitelům, kteří na minulém jednání zastávali názor, aby si město „papírnu“ nechalo.
 
Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin
Zápis byl vyhotoven 28. června 2018
Zapsala Milena Moravcová
 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Píčová, Ing. Jaroslav Vít
 Bc. Hana Nedvědová, starostka

Usnesení č. 3/2018
z jednání Zastupitelstva města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 06. 2018

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/3/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Janu Píčovou a Ing. Jaroslava Víta
Hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Zdrželo se: 3

2/3/000 – program jednání
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/3/36/1 - poskytnutí dotace ve výši 49.425,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována jako doplatek na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově – Wikov aréně v období 01.01.2018 – 31.03.2018.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/3/36/2 - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 02/2018 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/3/38/1 - závěrečný účet města Hronova, spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Hronov, IČO 00272680, za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/3/38/2 - výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Hronova za rok 2017, kterým je ztráta ve výši 617.135,04 Kč. Ztráta bude vypořádána použitím účtu 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/3/39/1 - účetní závěrku města Hronova za rok 2017.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/3/40/1 - uzavření kupní smlouvy č. 8/OM/2018 na prodej pozemku parc. č. 879/13 z majetku města Hronova v k. ú. Rokytník o výměře 63 m2 s cenou prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/3/41/1 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 9/OM/2018 na části pozemku p. p. č. 220/1 o výměře cca 25 m2 a p. p. č. 218 o výměře cca 11 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu ve výši 800 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdrželo se: 1

10/3/42/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015335/VB/1, název stavby: „Hronov, Nádražní kNN vedení 1705/40 SŽDS“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/3/44/1 - rozpočtové opatření č. 07/2018/ZM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 2, Zdrželo se: 4

12/3/45/1 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 14/OM/2018 na části pozemku parcelní číslo 123 o výměře cca 4 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/3/46/1 - záměr směny části pozemku parc. č. 399/1 o výměře cca 15 m2 z majetku města Hronova za část pozemku parc. č. 399/8 o výměře cca 15 m2 a ev. část pozemku parc. č. 397/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby „ II/303 Velké Poříčí - Hronov“.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1

14/3/47/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005930/VB/1, název stavby: Hronov, Dvorská ul. Rekonstrukce vedení nn“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). 
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/3/48/1 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 10/OM/2018 na část pozemku parc. č. 133 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1

16/3/51/1 - uzavření kupní smlouvy č. 15/OM/2018 na prodej pozemku parc. č. 261/2 o výměře 38 m2 a pozemku parc. č. 35/7 o výměře 56 m2 v k. ú. Malá Čermná za prodejní cenu 28.200 Kč.
Hlasování: Pro: 11, Proti: 7, Zdrželo se: 0

17/3/54/1 - uzavření směnné smlouvy č. 13/OM/2018 na směnu pozemku z majetku města Hronova, části „b“ z pozemku parc. č. 1608/1 o výměře 18 m2, pozemku parc. č. 1591/2 o výměře 51 m2 a pozemku parc. č. 1591/3 o výměře 31 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby nového mostu ev. č. 303-003, části „e“ pozemku par. č. 236 o výměře 18 m2 a části „d“ pozemku par. č. 1608/2 o výměře 0,01 m2 z majetku majitelky.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města neschvaluje:
18/3/49/1 - záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1650 o výměře cca 8 m2 a 1649 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
Zastupitelstvo města pověřuje:
19/3/53/1 - kontrolní a finanční výbor kontrolou zakázky "Udržovací práce na vodních nádržích na vodním toku Rokyténka, k. ú. Rokytník" se zaměřením na dokončení stavby, úhradu prací a odstranění nedodělků a sankcí, kompletnost provedení prací.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Zdrželo se: 3
 
Zastupitelstvo města vydává:
20/3/43/1 - Obecně závaznou vyhlášku č.2/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Hronov.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Zastupitelstvo města vyhlašuje:
21/3/55/1 - podle § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve spojení s § 8 odst. 1 písm. b), §13 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů místní referendum o otázkách:
1. Souhlasíte s výstavbou nového městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla?
2. Souhlasíte s prodejem domu U zeleného stromu, č. p. 4, náměstí Československé armády v Hronově?
3. Souhlasíte s prodejem objektu radnice, č. p. 5. náměstí Československé armády v Hronově?
Místní referendum se bude konat ve dnech 5. – 6. 10. 2018, v době konání voleb do zastupitelstva obce.
Hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 07. 2018