živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zápis ZM č. 3/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Zastupitelstva města Hronov, které se uskutečnilo dne 13.04.2016 od 17:00 hodin ve foyeru Sálu Josefa Čapka

Přítomni: Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková, Libor Lelek, Pavel Topolnickyj, Mgr. Josef Thér, Mgr. Pavel Zima DiS., Mgr. Věra Bartošová, Jiří Frýba, Ing. Karel Jára, Petr Koleta, Mgr. Olga Líbalová, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Jana Píčová, Hynek Rožnovský, MUDr. Jan Šnajdr, JUDr. Eva Vrzáčková
Omluveni: Ing. Jaroslav Vít, Antonín Hurdálek, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jan Šnajdr
Pozdější příchod: MVDr. Tomáš Strnad
Tajemník: Bc. Markéta Machová
Jméno zapisovatele: Milena Moravcová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Jára, Mgr. Olga Líbalová
 
Paní starostka konstatovala, že je zastupitelstvo usnášeníschopné, v úvodu přítomno 16 členů.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Ing. Karel Jára a Mgr. Olga Líbalová - 14 pro, 2 se zdrželi.

Pan Petr Koleta upozornil všechny občany a zastupitele města, že z jednání bude pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude sloužit ke zpravodajským účelům.

Jako podklad pro jednání byl zaslán materiál č. 14 až 32 včetně příloh, pozvánka na jednání, zápis EU fondy č. 53, závěrečná zpráva DO Justynka za rok 2015, mail od pana Beneše ohledně prameníku, Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku v Hronově v roce 2015, odvolání Spolku pro Velký Dřevíč, výroční zpráva KIS Hronov.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého jednání ZM v měsíci únoru. Žádné připomínky nebyly.

Paní starostka vznesla dotaz, zda má někdo připomínky k návrhu programu.

Paní starostka dala hlasovat o navrženém programu jednání tak, jak byl zaslán na pozvánce - 16 pro
 
Program jednání:
1. Informace z jednání rady města
16 - Informace z jednání Rady města Hronov - 1. část
30 - Informace z jednání rady města - 2. část
 
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
32 - Kontrola plnění usnesení ZM č. 2/2016
 
3. Finanční záležitosti
14 - Dotace pro Regionální muzeum v Náchodě
15 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
18 - Dotace sportovním klubům - 1. část
25 - Rozpočtová opatření č. 02/2016/RM a č. 03/2016/RM - vzetí na vědomí

4. Majetkové záležitosti
17 - Bytový dům Jungmannova 107, Hronov, vč. pozemku st. p. č. 1128 a 1126/1 k. ú. Hronov
19 – Prodej bytového domu Riegrova 596, Hronov, vč. pozemku p. č. 327 k. ú. Hronov
20 - Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, k. ú. Velký Dřevíč
21 - Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, k. ú. Hronov
22 - Záměr prodeje části pozemků p. č. 244, 245/1 a 248 k. ú. Malá Čermná
26 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k. ú. Hronov, VO Smetanova
27 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 1648/1 k. ú. Hronov
28 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 870 k. ú. Rokytník
29 - Informace o investičních a dotačních akcích
31 - Technicko-ekonomická studie odkanalizování v místních částech města Hronova - Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná
 
5. Různé
23 - Dotace na rekonstrukci bývalé vodní tvrze
24 - Dotace na revitalizaci parku A. Jiráska v Hronově
 
6. Diskuze   

 

1. Informace z jednání rady města

16 - Informace z jednání Rady města Hronov - 1. část
Předložený materiál okomentovala paní starostka.

Návrh usnesení:
16/1 - ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova.

Upraveno na základě námitek ověřovatelů k zápisu


30 - Informace z jednání rady města - 2. část
Předložený materiál okomentovala paní starostka a vyzvala k dotazům.

Pan Koleta se dotazoval k zápisu z rady, k bodu usnesení č. 19/6, jaké informace má rada o jednání s majitelem spořitelny. Paní starostka sdělila, že město oslovil majitel budovy spořitelny, zda nemá město nějaký nápad na využití prostoru po bývalé spořitelně. Jeho vytápění ho stojí hodně peněz. Má sice možnost předělat ho na byty, ale chtěl by ten krásný prostor využít jinak.
Pan Koleta se dotazoval k bodu č. 9/6/76/1 - podle čeho se přišlo na cenu při odkupu vybavení bytu školníka ve Velkém Dřevíči. Ing. Vítová odpověděla, že OM obdržel seznam vybavení od pana Libora Lelka s tím, co investoval do bytu a co by bylo škoda likvidovat. Seznam byl zkontrolován a cena zredukována, domlouvalo se co je v bytě potřeba zanechat a co ne. Pana Koletu zajímalo, zda se na vybavení zadal posudek. Ing. Vítová odpověděla, že se posudek nedělal. Dále pana Koletu zajímalo, proč o vyrovnání jednala rada a nerozhodla sama paní ředitelka školy. Paní starostka sdělila, že paní ředitelka nechtěla vůbec nic odkoupit, následně pouze část zařízení, proto to bylo řešeno s OM.
Ing. Járu zajímalo, proč rada rozhodla, že se vybavení odkoupí a poté tato částka bude vzata z rozpočtu školy krácením neinvestičního příspěvku na rok 2016. Paní starostka sdělila, že škola má za loňský rok přebytek hospodaření. Ing. Vítová doplnila, že nájemné z tohoto bytu bylo příjmem školy a ne města.
Mgr. Líbalová se dotazovala, zda byla dohoda mezi nájemníkem a majitelem, že dojde k opravám, když je to majetek města. Ing. Vítová tuto informaci nemá, v té době tu nebyla, řešily si to ředitelky škol a ke stavebním úpravám bylo vydáno stavební povolení.
 
Návrh usnesení:
30/1 - ZM bere na vědomí informace z jednání Rady města Hronova

Upraveno na základě námitek ověřovatelů k zápisu

Na jednání se dostavil MVDr. Tomáš Strnad, přítomno 17 členů.


2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města

32 - Kontrola plnění usnesení ZM č. 2/2016
Předložený materiál okomentovala Bc. Machová.

Návrh usnesení:
32/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2016.

Upraveno na základě námitek ověřovatelů k zápisu


3. Finanční záležitosti

14 - Dotace pro Regionální muzeum v Náchodě
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
 
Zastupitelstvu byla předložena ke schválení žádost Regionálního muzea v Náchodě o poskytnutí dotace z rozpočtu města.
Radě města přísluší schválení dotací do 50 tis. Kč, jde-li o dotace nad 50 tis. Kč, pak jejich doporučení ke schválení zastupitelstvu města.
Rada města na svém jednání dne 17.02.2016 doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro Regionální muzeum v Náchodě ve výši Kč 230.000,00.
Ve schváleném rozpočtu města Hronova na rok 2016 je s touto částkou počítáno v kapitole 3315 Činnost muzeí a galerií.

Návrh usnesení:
14/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 230.000,00 Regionálnímu muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2016 s Regionálním muzeem v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


15 - Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
 
Zastupitelstvu byl předložen k projednání návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva.
Maximální výše odměn je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., která je účinná od 01.01.2016, se odměny zvyšují na níže uvedenou maximální možnou výši.
Protože výši odměn nelze určovat zpětně, byla navržena úpravu od 01.05.2016.
 
Měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva může být poskytnuta až do výše:
 
1) Člen zastupitelstva                                                                       Kč 703,00 (nyní Kč 660,00)
2) Člen rady                                                                                      Kč 2.739,00 (nyní Kč 2.570,00)
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady      Kč 2.366,00 (nyní Kč 2.220,00)
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady          Kč 4.402,00 (nyní Kč 4.130,00)
 
Návrh projednala na svém jednání dne 02.03.2016 rada města a doporučila zastupitelstvu města ponechat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 01.05.2016 ve stávající výši.

Návrh usnesení:
15/1 - Zastupitelstvo města schvaluje ponechat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud, tj.:
1) Člen zastupitelstva                                                                     Kč 660,00
2) Člen rady                                                                                    Kč 2.570,00
3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady    Kč 2.220,00
4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady        Kč 4.130,00
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


18 - Dotace sportovním klubům - 1. část
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
 
Zastupitelstvu byl předložen k projednání návrh výše 1. části dotací spolu s příslušnými smlouvami pro sportovní kluby působící na území města Hronova na rok 2016.
Tyto částky jsou doporučeny sportovní komisí, která se konala dne 29.02.2016, a radou města, která se konala 16.03.2016.
 
Schválení dotací do výše 50 tis. Kč včetně přísluší dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, radě města. Dotace nad 50 tis. Kč schvaluje zastupitelstvo města, rada města dává doporučení.

Návrh usnesení:
18/1 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 132.937,00 AFK Hronov, z. s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/2 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 09/2016 s AFK Hronov, z. s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/3 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 160.874,00 HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/4 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2016 s HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/5 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 79.779,00 Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/6 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 13/2016 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/7 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 107.939,00 T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/8 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 16/2016 s T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

18/9 - Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve výši Kč 168.061,00 Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

8/10 - Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 18/2016 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


25 - Rozpočtová opatření č. 02/2016/RM a č. 03/2016/RM - vzetí na vědomí
Předložený materiál okomentovala Ing. Stonjeková.
 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 22.04.2015 nadelegovalo pravomoc
k provádění rozpočtových opatření na radu města, a to do výše Kč 500.000,00 včetně na jeden paragraf, případně na jednu položku v příjmech, na jeden paragraf ve výdajích, v rámci jednoho rozpočtového opatření s tím, že budou vždy na nejbližším jednání zastupitelstva předložena ke vzetí na vědomí (Usnesení č. 2/2015, bod 15/2).
 
ZM bylo předloženo rozpočtové opatření č. 02/2016/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 02.03.2016 (Usnesení RM č. 4/2016) a rozpočtové opatření č. 03/2016/RM, které bylo schváleno radou města na jejím jednání dne 30.03.2016 (Usnesení č. 6/2016).

Ing. Jára se dotazoval na částku ve výdajích rozpočtového opatření č. 02/2016/RM
k položce 4350, o co se jedná v navýšení o 338 tis. Kč na domov pro seniory. Ing. Stonjeková vysvětlila, že se jedná o částku ze zateplení objektu DO Justynka, kdy výdaje byly Kč 2 500 993,-, dotace činila Kč 1 738 983,93 a Justynka na tuto akci poskytla ze svých prostředků Kč 1 100 000,--, kdy nevyužité prostředky se vrací zpět DO Justynka.
              
Slovní popis návrhu rozpočtového opatření č. 02/2016/RM
                              březen 2016

Příjmy

Rozpočet příjmů navrhujeme upravit celkem o Kč 140.900,00.

2420 – Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – Kč 100.000,00 – částka za splacení úvěru od MAS Stolové hory (dle Smlouvy o úvěru č. SMF/2/2015 má být úvěr splacen nejpozději do 31.12.2016)

4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí – Kč 22.750,00 – platby od okolních obcí za výkon části přenesené působnosti v oblasti projednávání přestupků (Stárkov, Velké Poříčí, Vysoká Srbská, Žďárky)

3311 – Divadelní činnost – pol. 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků – Kč 18.150,00 – platba za reklamu od Dynamic Invest Group a.s. na pořádání Jiráskova Hronova

Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme upravit celkem o Kč 140.900,00.

3311 – Divadelní činnost – pol. 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 15.000,00 – příspěvek KISu na pořádání Jiráskova Hronova navyšujeme o platbu za reklamu od Dynamic Invest Group a.s.

3612 – Bytové hospodářství – položky 5169 a 6121 – přesun mezi položkami – PD na Zateplení čp. 36 a 160 je investičním výdajem

3699 – Prádelna – položky platů a souvisejícího pojištění 5021, 5031 a 5032 – Kč 26.100,00 – položky platů a souvisejícího sociálního a zdravotního pojištění navrhujeme navýšit dle skutečnosti roku 2015

4350 – Domovy pro seniory (Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov) – pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč 338.000,00 – výdaje na Zateplení DO Justynka byly Kč 2.500.993,00, dotace činila Kč 1.738.983,93, Justynka na tuto akci dala ze svých prostředků Kč 1.100.000,00, nevyužité prostředky proto vracíme zpět do rozpočtu DO Justynka

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – položky 5132 a 5171 – přesun mezi položkami podle skutečných potřeb (PD na stavební úpravy garáží v Hronově)

6409 – Ostatní činnosti
pol. 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – Kč 3.150,00 – navýšení položky o odvedenou DPH z platby za reklamu na JH
pol. 5901 – nespecifikované rezervy – Kč -241.350,00 – úprava rezervy na základě výše navržených úprav

Zpracovala Ivana Stonjeková dne 25.02.2016

 

Slovní popis návrhu rozpočtového opatření č. 03/2016/RM

                            březen 2016


Příjmy

Rozpočet příjmů neupravujeme.


Výdaje

Rozpočet výdajů navrhujeme upravit celkem o Kč  0,00.

3113 – Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod
pol. 5331 - neinvestiční příspěvky zřízeným PO – Kč -70.000,00
pol. 5139 – nákup materiálu – Kč 70.000,00
Navrhujeme přesun mezi položkami z důvodu odkupu předmětů – vybavení bytu školníka v budově ZŠ Velký Dřevíč městem Hronov. Odkoupení vybavení bytu přísluší pronajímateli, tj. příspěvkové organizaci Základní škola Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, která je příjemcem nájemného z předmětného bytu. Z důvodu nedohody pronajímatele s nájemcem bytu do jednání vstoupilo město, jako majitel budovy, které se rozhodlo vybavení od nájemce odkoupit s tím, že o stejnou částku bude snížen příspěvek na provoz příspěvkové organizaci ZŠ Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod a tato částka bude použita jako zdroj finančních prostředků pro odkup předmětů.
Zpracovala Ivana Stonjeková dne 24.03.2016

Návrh usnesení:
25/1 - Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpočtová opatření č. 02/2016/RM a č. 03/2016/RM.

Upraveno na základě námitek ověřovatelů k zápisu


4. Majetkové záležitosti

17 - Bytový dům Jungmannova 107, Hronov, vč. pozemku st. p. č. 1128 a 1126/1 k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
 
OM předložil ZM k projednání žádost podanou prostřednictvím realitní kanceláře REALITY EU Náchod s.r.o., o koupi bytového domu č. p. 107 vč. pozemku st. p. č. 1128 a st. p. č. 1126/1 v Jungmannově ulici, Hronov za cenu Kč 1 200 000,--.
 
Historie
ZM 18.6.2008 schválen záměr prodeje, výchozí cena záměru prodeje Kč 2 900 000,
vyvěšení záměru prodeje 30.3.2009 až 31.5.2010
ZM 23.6.2010 schválen prodej nemovitosti za kupní cenu Kč 2 900 000,--. Kupec nakonec nebyl schopen zaplatit kupní cenu, a proto ZM 26.10.2011 revokovalo usnesení ze dne 23.6.2010
Žádný jiný vážný zájemce o koupi domu se nepřihlásil, i když několik prohlídek domu se zájemci o koupi proběhlo.
V současné době jsou pronajaty pouze čtyři byty z 12.

Přehled:
Nájemné za r. 2013  142 536,--Kč/rok 39,--Kč/m²/měs
Nájemné za r. 2014  132 976,--Kč/rok
Nájemné za r. 2015  116 892,--Kč/rok
Předpokládané nájemné za rok 2015 při plné obsazenosti domu 170 000 ,--Kč/rok
Opravy za r. 2013   16 036,--Kč/rok
Opravy za r. 2014   21 439,--Kč/rok
Opravy za r. 2015   25 897,- Kč/rok
Předpokládaná investice do rekonstrukce celého domu (rekonstrukce bytů s vybudováním vlastního soc. zařízení, nové rozvody elektro a zdravotechniky, zdroj vytápění, výměna oken a dveří, izolování zdí střešní nástavby, izolace domu, zateplení, fasáda,…) činí Kč 10 mil.
 
K záměru prodeje nemovitosti byl Ing. Josefem Prouzou vyhotoven znalecký posudek ze dne 26.1.2009 s administrativní cenou za nemovitost Kč 2 897 370,-- a tržní odhad nemovitosti ze dne 26.1.2009 s cenou za nemovitost Kč 2 900 000,--.
Účetní hodnota: budovy č.p.107  Kč 833 485,--
 pozemku st. p. č. 1128   Kč 47 700,--
 pozemku st. p. č. 1126/1   Kč 13 600,--
 
Ing. Prouza byl požádán o vypracování nového tržního odhadu nemovitosti, zatím není k dispozici.
Dle názoru realitní kanceláře jsou budoucí investice do nemovitosti většího rázu, což na druhou stranu snižuje cenu nemovitosti a stručný odhad tržní ceny nemovitosti je 10 až 12 let krát získané roční nájemné.
Omezení obce v oblasti dispozic s obecním majetkem stanoví zákon o obcích v § 39 odst. 2, podle něhož se při úplatném převodu majetku sjednává cena zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem, přičemž odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.
Důvodem pro odchylku je i to, že prodej majetku za cenu obvyklou v konkrétním případě není možný (pro nedostatek zájemců). Důvodem není technický stav domu.
 
V případě snížení výchozí ceny záměru prodeje, je potřeba znovu záměr prodeje vyvěsit.
 
RM ve svém usnesení č. 5/2016 ze dne 16.3.2016 pod bodem 97/5/50/1 nedoporučila ZM ke schválení prodej bytového domu

Návrh usnesení:
17/1 - ZM schvaluje prodej bytového domu č. p. 107, Jungmannova ul., Hronov včetně pozemku st. p. č. 1128 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m² a dřevníků včetně st. p. č. 1126/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 136 m² vše v k. ú. Hronov za kupní cenu Kč 1 200 000,-
Hlasování: Pro: 0, Proti: 17, Zdržel se: 0


19 – Prodej bytového domu Riegrova 596, Hronov, vč. pozemku p. č. 327 k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
Na základě dopisu Královéhradecké diecéze Církve československé husitské ze dne 25.2.2016 odbor majetek předkládá k posouzení zájemce o koupi bytového domu č. p. 596 v Riegrově ulici, Hronov vč. pozemku p. č. 327, k. ú. Hronov.
Nemovitost si zájemce několikrát za účasti OM (p. Šimonové) prohlédl. Za uvedenou nemovitost nabízí cenu Kč 3 500 000,--, což je v souladu s usnesením ZM ze dne 27.4.2011. Záměrem zájemce je provést rekonstrukci stávajících bytů.
Prodej nemovitosti zprostředkovává na základě smlouvy realitní kancelář Jiří Rykr, SOMOS-REAL- NÁCHOD.

Historie
ZM 16.2.2011 schválen záměr prodeje, vyvěšení záměru prodeje 14.3.2011
ZM 27.4.2011 schválena výchozí cena záměru prodeje ve výši Kč 3 500 000,-- , aktualizace
vyvěšení záměru prodeje 12.5.2011
ZM 5.9.2012 schválen prodej nemovitosti za kupní cenu Kč 3 500 000,--
ZM 24.4.2013 neschváleno snížení výchozí ceny záměru prodeje na Kč 2 900 000,--Kč
ZM 26.6.2013 revokace usnesení ze ZM 5.9.2012
Žádný jiný vážný zájemce o koupi domu se od té doby nepřihlásil, i když několik prohlídek domu se zájemci o koupi proběhlo.
 
V současné době jsou pronajaty pouze dva byty z 11.
Přehled
Nájemné za r. 2013  121 041,--Kč/rok 39,--Kč/m²/měs
Nájemné za r. 2014    64 988,--Kč/rok
Nájemné za r. 2015    79 398,--Kč/rok
Předpokládané nájemné za rok 2016 při obsazenosti 2 bytů 53 232,--Kč/rok
 
Opravy za r. 2011     85 910,--Kč/rok
Opravy za r. 2012   125 069,--Kč/rok z toho zamrznutí domu Kč 65 075,-
Opravy za r. 2013   338 293,--Kč/rok z toho nedotčené požárem Kč 13 329,-
Opravy za r. 2014     11 266,--Kč/rok
Opravy za r. 2015     45 701,--Kč/rok
Před každým novým obsazením bytu je potřeba investovat do oprav – minimálně revize plynu (2 lepší byty) a potom v jiných bytech dále úpravy na rozvodech elektriky a vody, komíny, kamna na tuhá paliva, opravy dveří, oken, umyvadla, baterie, WC, úpravy v koupelnách na jednotlivých patrech.
Předpokládaná investice do rekonstrukce celého domu (rekonstrukce bytů s vybudováním vlastního soc. zařízení, nové rozvody elektro a zdravotechniky, zdroj vytápění, výměna oken dveří, zateplení, fasáda atd.) činí Kč 15 mil.
 
RM ve svém usnesení č. 5/2016 ze dne 16.3.2016 pod bodem 95/5/62/1 doporučila ZM ke schválení prodej bytového domu.

Návrh usnesení:
19/1 - ZM schvaluje prodej bytového domu č. p. 596, Riegrova ulice, vč. pozemku p. č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 616 m² v k. ú. Hronov Královéhradecké diecézi Církve československé husitské, Ambrožova 728/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 62695720 za kupní cenu Kč 3 500 000,--.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 2, Zdržel se: 0


20 - Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti, k. ú. Velký Dřevíč
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Firma GGP s.r.o., Nad Stadionem 1311, 549 01 Nové Město nad Metují, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007647/1 – Velký Dřevíč – zemní přípojka kNN pro p. č. 904, Šimková“. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v situaci, jedná se o umístění kabelu nízkého napětí v trubce PE75 v chráničkách ve stávající účelové komunikaci na pozemku p. č. 906 v k. ú. Velký Dřevíč v délce cca 3 m. Situace měli členové ZM k dispozici.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 10000,-- + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení RM č. 3/2016 ze dne 17. 2. 2016, bod 37/3/31/1:
RM doporučuje ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
20/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007647/1 – Velký Dřevíč – zemní přípojka kNN pro p. č. 904, Šimková“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


21 - Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Společnost PEN – projekty energetiky, s.r.o. Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, předložila návrh smlouvy pro ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, a obrací se na město Hronov s žádostí o podepsání „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005930/VB/01, název stavby: Hronov, Dvorská ul. Rekonstrukce vedení nn“. Rozsah věcného břemene je orientačně vyznačený v situaci, kterou měli členové ZM k dispozici. Jedná se o umístění kabelu nízkého napětí v chráničkách ve stávající místní komunikaci a v zeleném pásu na pozemku v k. ú. Hronov v délce cca 160 m.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši Kč 16000,-- + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá současnému schválenému ceníku.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení RM č. 5/2016 ze dne 16. 3. 2016, bod 96/5/65/1
RM doporučila ZM ke schválení.

Mgr. Líbalová se dotazovala, proč je rozdílná cena za věcná břemena. Ing. Havelková odpověděla, že cena je dána ceníkem. Záleží na délce věcného břemene s tím, že za každý metr se platí Kč 100,- minimálně však Kč 10 000,- + DPH.

Návrh usnesení:
21/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005930/VB/01, název stavby: Hronov, Dvorská ul. Rekonstrukce vedení nn“ mezi ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1


22 - Záměr prodeje části pozemků p. č. 244, 245/1 a 248 k. ú. Malá Čermná
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, oslovilo město Hronov s nabídkou odkoupení částí pozemků. Předložilo vyhotovený GP a návrh kupní smlouvy. Záměrem Povodí Labe je získat pozemky, na kterých je koryto toku. Dle informací od geodetů bylo zjištěno, že v roce 1992 došlo k úpravě tohoto toku v k. ú. Malá Čermná. Břehy byly místy upraveny a místy zpevněny zdí a nově vzniklá situace byla zaměřena geometrickým plánem. K majetkovému vypořádání v této době nedošlo. Později bylo katastrální území Malá Čermná digitalizováno. Nyní byl původní GP obnoven a Povodí Labe přistoupilo k majetkovému vyrovnání. Dle názoru geodeta k největším rozdílům mapy oproti skutečnosti došlo zatížením chyb v původních mapách v měřítku 1 : 2880 a převedením do digitalizace. Částečně došlo ke změnám také úpravou koryta toku a jeho přirozeným vývojem. Z těchto uvedených důvodu došlo k tomu, že se tok ve skutečnosti nachází částečně mimo pozemkovou parcelu č. 253 (částečně na pozemku komunikace p. č. 244 v majetku města Hronova) a také pozemní komunikace města p. č. 244 se ve skutečnosti částečně nachází na cizích pozemcích (např. 48/1).
 
GP byly určeny části městských pozemků, o které má Povodí Labe zájem a které tvoří koryto toku:
- část pozemku p. č. 244 o výměře 49 m2, celková výměra pozemku je 651 m2
a pozemek je vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu jako komunikace
- část pozemku p. č. 245/1 o výměře 10 m2, celková výměra pozemku je 1769 m2
a pozemek je vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu jako komunikace
- část pozemku p. č. 248 o výměře 12 m2, celková výměra pozemku je 3541 m2
a pozemek je vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu jako komunikace
Odbor výstavby nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 244, protože jeho prodejem by zůstala nepřístupná nemovitost č.p. 44 a další nemovitosti – pozemky. Průjezd možný není, ale určitý prostor pro přístup nebo jeho řešení by zůstal.
Odbor majetek nedoporučuje prodej také z důvodu dotačního ošetření stromu na pozemku p. č. 244, kdy je nakládání s pozemky zablokováno na 10 let. Dalším důvodem je pozemek 245/1 u mostu, při jehož opravě do budoucna bude výhodnější se pohybovat na vlastních pozemcích.
Prodejní cena ve výši Kč 2190,-- byla určena znalcem (je cca poloviční než účetní hodnota pozemků, která je nadhodnocena vzhledem k druhu pozemku – komunikace, jíž ve skutečnosti není) a podle srovnání s obdobnými pozemky prodejní cena odpovídá.
 
Usnesení RM č. 5/2016 ze dne 16. 3. 2016, bod 98/5/71/1:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

Ing. Jára uvedl, že ta komunikace je na soukromém pozemku, jestli by to město nemělo řešit. To řečiště někdo asi těžko předělá. Mohlo by dojít mezi majiteli ke sporům.
MVDr. Strnad se dotazoval JUDr. Vrzáčkové, zda to není tak, pokud tam ta cesta nějakou dobu existuje, tak je ze zákona zajištěn přístup. JUDr. Vrzáčková se ptala OM, zda je komunikace vedena jako účelová komunikace. Ing. Havelková odpověděla, že oficiální je každá komunikace, která je v terénu vidět. Dnes je to účelová komunikace. Poté sdělila JUDr. Vrzáčková, že po komunikaci mají právo chodit všichni, kteří se musejí dostat ke své nemovitosti. MVDr. Strnad uvedl, že to tedy není nutné řešit. JUDr. Vrzáčková toto potvrdila.
Mgr. Thér vzal připomínku na vědomí, staví se v Malé Čermné a domluví se s majiteli a na dalším jednání ZM podá zprávu.

Návrh usnesení:
22/1 - ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 244 o výměře 49 m2, 245/1 o výměře 10 m2 a 248 o výměře 12 m2 v k. ú. Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 17, Zdržel se: 0


26 - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k. ú. Hronov, VO Smetanova
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, předložilo návrh smlouvy. Jedná se o uložení kabelu nn veřejného osvětlení. Rozsah věcného břemene je vyznačený v geometrickém plánu, který nechalo vyhotovit město, jako oprávněný. Plocha věcného břemene je na pozemku p. č. 1698 (Zbečnický potok v majetku Povodí Labe) v rozsahu 14,7 m2. Město hradí vklad do katastru nemovitostí.
 
Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu (ze strany města) ve výši Kč 1000,-- + DPH. Ocenění věcného břemene odpovídá uzavřené smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 6.11.2003.
Povodí Labe ve smlouvě udělilo městu smluvní pokutu ve výši Kč 1000,--, která je v souladu s uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě o uzavření věcného břemene – ta uvádí, že budoucí oprávněný se zavazuje požádat budoucího povinného o sepsání konečné smlouvy nejpozději do 4 měsíců od kolaudace, což nebylo provedeno.
OM doporučuje ke schválení.
 
Usnesení RM č. 6/2016 ze dne 30. 3. 2016:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
26/1 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. O994160034“mezi Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (povinný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (oprávněný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


27 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 1648/1 k. ú. Hronov
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Žadatel podal žádost o směnu pozemků. Po jednání na odboru majetku za přítomnosti pana místostarosty bylo s žadatelem dohodnuto, že půjde o prodej části pozemku p. č. 1648/1 v k. ú. Hronov.
Pozemek p. č. 1648/1 je vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Účetní hodnota je Kč 24,50 za jeden metr čtvereční. Ve skutečnosti je to z větší části zatravněný svah, částečně u obytných domů je to zaasfaltovaná plocha, jak je patrné z leteckého snímku, který měli členové ZM k dispozici.
Vyznačená část pozemku k prodeji je o výměře cca 260 m2. K nákresu se vyjádřil  předseda Bytového družstva 610, Jiřího z Poděbrad 694, 549 31 Hronov a předložil svůj návrh, který by respektoval umístěné sušáky na prádlo.

Na příloze č. 4, kterou měli zastupitelé k dispozici, byly vyznačeny jednotlivé návrhy:
A – vyznačena hranice je shodná s červenou linií na fotce
B – vyznačený roh ve svahu
1 – hranice, která nejvíce vyhovuje žadateli (cca 240 m2)
2 – hranice, která je kompromisem mezi jednotlivými návrhy (cca 200 m2)
3 – hranice, která nejvíce vyhovuje bytovému družstvu (cca 160 m2)
 
Odbor výstavby nedoporučuje prodej této části pozemku, protože je pozemek evidovaný jako budoucí pozemní komunikace.

RM č. 6/2016 ze dne 30. 3. 2016:
RM nedoporučila ZM ke schválení.

MVDr. Strnad uvedl, pokud si to dobře pamatuje, odbor výstavby nedoporučil prodej, protože je uvedený pozemek určen pro cestu. Mgr. Thér uvedl, že ta cesta tam, ale nikdy nebude. Žadatel by rád udělal jednu stavební parcelu v části u komunikace
v Úvoze. V části zůstane chodníkové těleso přístupné pro pěší z Příčnice směrem
k rehabilitaci. Na jinou směnu nepřistoupil a trvá na svém.

Návrh usnesení:
27/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1648/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 1, Proti: 16, Zdržel se: 0


28 - Záměr prodeje části pozemku p. č. 870 k. ú. Rokytník
Předložený materiál okomentovala Ing. Havelková.
 
Žadatelé podali žádost o odkoupení části pozemku p. č. 870 v k. ú. Rokytník o výměře cca 244 m2. V žádosti uvádějí odůvodnění.
Pozemek p. č. 870 o výměře 394 m2 je druhem pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, vedený v katastru nemovitostí i v územním plánu.
Účetní hodnota činí Kč 5,-- za metr čtvereční, odbor majetek navrhuje prodejní cenu ve výši Kč 70,-- za metr čtvereční. GP si zajistí žadatelé.
Z technické mapy, kterou měli členové ZM k dispozici, je zřejmé, že stavba rodinného domu a garáže zasahuje do předmětného pozemku, cesta vede ve skutečnosti z větší části po pozemku žadatelů, to je po pozemku p. č. 136/2. Pozemek p. č. 870 je ve skutečnosti loukou a částečně korytem potůčku. Část pozemku k prodeji, o kterou je žádáno, je obklopena pozemky ve vlastnictví žadatelů.
 
Odbor majetek doporučuje ke schválení.
 
Usnesení RM č. 6/2016 ze dne 30. 3. 2016:
RM doporučila ZM ke schválení.

Návrh usnesení:
28/1 - ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 870 v k. ú. Rokytník o výměře cca 244 m2 s prodejní cenou minimálně Kč 70,-- za metr čtvereční.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1


29 - Informace o investičních a dotačních akcích
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová.
 
OM v příloze předložil informaci o investičních a dotačních akcích.

Mgr. Líbalová se dotazovala, zda pohotovostní kotce pro psy opravdu budeme dělat za radnicí. Ing. Vítová informovala o schůzce s majiteli okolních nemovitostí. Dále zdůraznila, že je potřeba pro vybudování kotců přívod vody, elektřiny a kanalizace. Mgr. Thér uvedl, že město nemá zatím jiné vhodné místo. Za dobu, co je místostarostou nebyla jediná stížnost na kotce. Město se snažilo minimalizovat štěkot a provoz co to jde. Zatím se hledá další místo, abychom zlepšili podmínky psů a majitelů blízkých nemovitostí. Projekt na nové kotce je připravený. Mohou být umístěny, kdekoliv v Hronově, pokud se najde vhodné místo.
Pan Koleta uvedl, že další otázkou je, případný prodej hotelu, se psincem ho nikdo nekoupí.
MVDr. Strnad informoval, že v současné době město Hronov nemá žádné místo, kde by se psi mohli přechovávat a odvážejí se do útulku. Díky děvčatům, která se o psy v pohotovostních kotcích starala, se podařilo až 90 % psů umístit. Tím městu ušetřily nemalé peníze za platby, které by město jinak platilo při umísťování psů do útulku. Vše dělají o své vlastní vůli. Je potřeba problém řešit hned, stávající kotce byl průšvih. Jako město máme povinnost se o psy postarat.

Návrh usnesení:
29/1 - ZM bere na vědomí informaci OM o investičních a dotačních akcích.

Upraveno na základě námitek ověřovatelů k zápisu


31 - Technicko-ekonomická studie odkanalizování v místních částech města Hronova - Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná
Předložený materiál okomentovala Ing. Vítová a poté předala slovo Ing. Koblencovi.
 
OM předložil ZM k projednání studii „Hronov kanalizace - Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti“ zpracovanou pro k. ú. Hronov (část), k. ú. Rokytník, k. ú. Velký Dřevíč, k. ú. Žabokrky a k. ú. Malá Čermná.
Studii na základě výběrového řízení vypracovala společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov.
 
V rámci zpracování TES bylo navrženo celkem 5 variant odkanalizování:
- Centrální odkanalizování:
• Centralizované odkanalizování lokalit Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky, Hronov (viz příloha 1 výkresové dokumentace)
• Centralizované odkanalizování lokalit Velký Dřevíč, Rokytník, Hronov (viz Příloha 2 výkresové dokumentace)
• Centralizované odkanalizování lokality Velký Dřevíč do vlastní ČOV (viz Příloha 3a výkresové dokumentace)
• Centralizované odkanalizování lokality Velký Dřevíč do ČOV Náchod (viz Příloha 3b výkresové dokumentace)
- Decentralizované odkanalizování (viz Příloha 4 výkresové dokumentace)
Výkresové dokumentace měli členové ZM k dispozici.
Výsledek studie je shrnut v závěru dokumentu.
Usnesení RM č.6/2016 ze dne 30.3.2016:
RM bere výsledek studie na vědomí.

Bylo předáno slovo Ing. Petru Koblencovi z Vodohospodářského rozvoje a výstavby a.s., který si pro přítomné připravil podrobnou prezentaci a seznámil s výhodami a nevýhodami všech 5 možností, které byly popsány v TES odkanalizování místních částí města Hronov - Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná.

Poté byla vedena mezi zastupiteli a občany velmi obsáhlá diskuze o možnostech odkanalizování části Velkého Dřevíče, které byly někdy méně či více proveditelné.
Byla diskutována možnost samotného umístění kanalizace V Lískách, vzhledem ke stabilitě svahu, kudy by byla vedena a ochranného pásma vodovodu.
Následně byla zmíněna zákonná překážka, která v současné době neumožňuje umístění kanalizačního řádu do komunikací II. a III. třídy, proto nemůže být ani vydáno územní rozhodnutí na stavbu kanalizace. Stavby takového rozsahu se do chodníkových těles nevejdou.
Byla také diskutována výše dotace, kterou je možné získat na vybudování kanalizace. Maximální možná výše je 63 %, ale z praxe je známo, že se dotace může pohybovat mezi 40 a 50 % uznatelných nákladů. Zmíněno bylo vyhodnocení jednotlivých způsobů čištění, kdy pokud se správně provozují, není rozdíl mezi centralizovaným a decentralizovaným způsobem.
Byla diskutována i řešení odkanalizování v okolních obcích např. v částech Červeného Kostelce, Machova.
Také bylo diskutováno o výši možného stočného, které by se skládalo z několika plateb (stočné dle podmínek dotace SFŽP + napojení na kanalizaci VaK Náchod).
Dále byla navržena možnost občanům podepsat smlouvu o smlouvě budoucí, ve které by se zavázali k připojení ke kanalizaci. Dle zájmu obyvatel by došlo k vyhodnocení, zda je vůbec možné na dotaci dosáhnout či ne. Pokud by totiž byla dotace městu přidělena a nepřipojil by se potřebný počet obyvatel, dotace by musela být vrácena i s pokutou. Do takového rizika město jít nechce.
Zmíněn byl také rozvoj části Hronova - Velkého Dřevíče, kterého by se dosáhlo tím, že by byla vybudována kanalizace.
Nakonec byly zmíněny i finanční možnosti města.

Upraveno na základě námitek ověřovatelů k zápisu
- doplňujeme zápis z jednání ZM o následující skutečnosti z projednání tohoto bodu, kterým doplňujeme zápis z jednání ZM ze dne 13. 4. 2016, který nám byl předložen k ověření dne 20. 4. 2016 (Ing. Karlu Járovi) a dne 21. 4. 2016 (Mgr. Olze Líbalové).
- V prezentaci Ing. Koblenc ve věci TES sdělil, že lze s jednotlivými variantami dále pracovat, např. zkrátit přípojky a tím snížit náklady tak, aby byl dodržen předepsaný limit na 1 EO pro získání dotace. Ve věci novely silničního zákona, který nedovoluje ukládat VHI do komunikací uvedl, že je to kravina a že doufají v rychlou změnu tohoto zákona. VHI totiž nelze v podstatě jinam v obcích ukládat. Dále uvedl, že v případě vybudování kanalizace v obci je občan povinen se připojit.
- Občané v diskuzi namítli, že individuální ČOV nezachytí chemické látky.
- Občan se zeptal, proč se nevybudovala kanalizace v komunikaci Hronov – Žabokrky při její rekonstrukci. Pan Thér odpověděl, že nebyl projekt …
- Pan místostarosta sdělil, že město bude požadovat po občanech uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že se zaváží zaplatit si přípojky, aby se snížily náklady. Ve smlouvě bude tabulka nákladů, stočné z TES, stočné spočítané VaKem, řekněme, že vezmeme průměr z těchto hodnot, klidně se přiblížíme k 85 Kč. Toto město připraví a bude chtít, aby to občané podepsali. Pak teprve zadáme další stupeň dokumentace. 205 lidí již situaci vyřešilo. Ve smlouvě budou ceny přípojek vč. tlakových.
- Paní Bartošová se dotázala, zda je normální dělit občany.
- Pan Čejchan namítl, že nějaké smlouvy jsou nesmysl a že se musíme držet varianty 3b dle TES.
- Pan Koblenc sdělil, že propočet stočného v TES vychází z ceny Vaku 35,82. Výsledná cena stočného pak v TES vychází 43,62 Kč/m3 bez odpisů. Do odpisů není nutné uplatnit celou cenu.
- Pan Čejchan uvedl, že uváděné ceny Vaku okolo 85 Kč za stočné nejsou správné. Písemně konzultoval postup výpočtu stočného pro konkrétní variantu 3b se SFŽP. Přednesl postup započtení odpisů v letech dle metodiky SFŽP s výsledkem, že cena za stočné z TES okolo 45 Kč je reálná. Dále uvedl, že funguje institut sociálně únosné ceny pro Královéhradecký kraj, který je v součtu cca 90 Kč za vodné a stočné. Zpracovatel konstatoval, že stočné musí stanovit provozovatel. Cena za stočné ve výši 77,- Kč je spočítaná VaKem při uplatnění plných odpisů. Reálná cena je 45,- Kč.
- Ředitel VaKu Ing. Tér na dotaz Ing. Járy sdělil, že VaK bude v tomto případě účtovat provozovateli kanalizace 25,- Kč/m³. Pan Čejchan dále uvedl, že ve vodohospodářských povoleních mají občané uvedeno, že v případě vybudování kanalizace napojené na ČOV se musí na tuto kanalizaci připojit.
- Ing. Jára konstatoval, že Červený Kostelec provedl odkanalizování lokalit, které nepatří do aglomerace ČK, má svoji provozní organizaci, která provozuje vodovod a kanalizaci. V Hronově jsme závislí na VaKu. Ředitel VaKu Ing. Tér na to odpověděl, že je cca 50 lokalit, které nemají kanalizaci. Paní Líbalová se zeptala, proč má být rozdílné stočné, když jsme akcionáři VaKu. Ing. Tér na to sdělil, že nejsou schopni řešit všech 50 lokalit. Na dotaz pana Čejchana, kolik z těchto lokalit splňuje limit nákladů na 1 EO pro možnost získání dotace, Ing. Tér odpověděl, že to nezjišťovali. Na dotaz Ing. Járy, kolik bude účtovat VaK stočné provozovateli kanalizace v případě jejího vybudování, Ing. Tér sdělil, že 25,- Kč. Dále sdělil, že navyšování stočného je možné maximálně o 7 % a skutečnost VaKu je max. 5 %.
- Občan sdělil, že on vybudoval čistící zařízení a i od dalších občanů ví, že mají problém splnit limity čistoty odpadních vod.
- Pan Strnad se snažil nalézt řešení i pro ostatní obyvatele, ale žádný konkrétní návrh nepředložil. Paní Bartošová souhlasila s tím, že město by se mělo snažit odkanalizovat všechny, centrum i okrajové části.
- Na dotaz občana, co město udělalo pro kanalizaci, odpověděl, že za poslední čtyři roky pouze požádali o změnu PRVKuKu. Na to paní Líbalová konstatovala, že kanalizace je důležitá pro každé území a Dřevíč je v CHKO a CHOPAV. Jestli jsme na tom finančně špatně, měli bychom zvážit investici do nové radnice, ale radši investovat do kanalizace, aby se občanům lépe žilo.
- Ing. Jára zmínil, že máme možnost získat hodně bodů k dotaci právě za to, že jsme v CHKO, CHOPAV a evropsky významné lokalitě. Dále podal informaci o možnosti další páté varianty řešení kanalizace.
- Pan Strnad uvedl, že pro odkanalizování 570 obyvatel to nebude spoluúčast 20 milionů, ale 40 až 50 milionů a zbývá 700 lidí, kteří si to stejně budou muset udělat sami. Na to ing. Jára konstatoval, že kanalizace v 21. století patří ke standardu.
- Pan Josef Hartman z Velkého Dřevíče sdělil, že má septik s filtrem 4 roky a zařízení funguje na hraně limitů, ve VaKu mu na dotaz, co s tím může dělat, sdělili, že si bude muset udělat čističku. Zařízení mne stálo 80 tisíc a teď nemám používat myčku a pračku. Já bych se připojil na kanalizaci.
- Ing. Jára navrhl zastupitelům odložit 6 mil. ročně, za 5 let má město 30 miliónů. Na tento návrh nikdo neodpověděl. Paní Bartošová řekla, že napadáním se nic nevyřeší.
- Pan Koleta navrhoval držet se té jedné možné varianty a pokračovat dál. Pomůže se 10 % obyvatel Hronova.
- Pan Čejchan zmínil nereálnost stanovení stočného ve smlouvě o smlouvě budoucí v současném stadiu přípravy. Odkanalizování Velkého Dřevíče je nutné brát jako první etapu s možností pokračovat v budoucnu.
- Byla vedena diskuze, jakým způsobem by byly smlouvy zpracovány a distribuovány. Pan místostarosta ujišťoval, že město bude postupovat korektně.
- Závěrem pan místostarosta poděkoval zástupci zpracovatele TES Ing. Koblencovi a ukončil diskuzi.
- Zastupitelstvo vzalo studii na vědomí, nebylo hlasováno, proto nemůže být hlasování uvedeno v zápisu.

Návrh usnesení:
31/1 - ZM bere na vědomí výsledek studie „Hronov kanalizace - Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti“ zpracovanou pro k. ú. Hronov (část), k. ú. Rokytník, k. ú. Velký Dřevíč, k. ú. Žabokrky a k. ú. Malá Čermná.

Upraveno na základě námitek ověřovatelů k zápisu


5. Různé

23 - Dotace na rekonstrukci bývalé vodní tvrze
Předložený materiál okomentovala paní Kohlová.
 
Dne 19. ledna 2016 byl na Jednotný sekretariát (JS) v Olomouci (kontrolní orgán Česko – polské přeshraniční spolupráce INTERREG V-A) podán projektový záměr k projektu „Od mouky k chlebu“. V průběhu případné realizace dojde k obnově a rekonstrukci budovy bývalé vodní tvrze, která je památkově chráněnou. Stanovisko JS k projektovému záměru město obdrželo 16. března 2016. Součástí jsou doporučení k objasnění některých skutečností či doplnění ukazatele výstupu projektu. Závěrečné stanovisko JS je takové, že projekt je po dopracování vhodný k přípravě a předložení v rámci Programu. Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, do prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, musí být podána nejdéle do 10. května 2016.
Od konce roku 2015 připravuje společnost INS spol. s r.o. projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, která bude jednou z povinných příloh žádosti o dotaci. V rámci realizace projektu chceme zpřístupnit památkově chráněnou budovu, která nemá v současné době využití a postupně chátrá. V přízemí budovy by se mělo nacházet Česko – polské informační centrum a malá výstavní expozice, která bude lákat návštěvníky, turisty i místní obyvatele k návštěvě zajímavých míst regionu po obou stranách hranice. V podkroví, kde se nachází unikátní skladba krovů, vznikne muzejní expozice lidové architektury a řemesel. Po konzultaci s NPÚ musíme ráz střechy zachovat tak, jak je, bez zateplení či jiných zásahů. Tvrz je v tomto projektu propojujícím prvkem dvou zbylých partnerů – v Borovnici obnoví větrný mlýn, který v obci stával přes 120 let a památkový ústav jej při „záchraně“ rozebral a nevratně poškodil. Podle dochovaného projektu tak vystaví jeho funkční repliku. Ve skanzenu v obci Pstraźna dojde k sestavení původní chalupy z Czermné, která byla rozebrána a zakonzervována v roce 1984. V chalupě bude vystavěna funkční pec na chleba a kamna na ohřev a vaření. Tzv. měkkou akcí projektu bude slavnostní otevření všech třech rekonstruovaných, nebo obnovených staveb. Město Hronov je v tomto projektu vedoucím partnerem. Termín realizace projektu je předpokládán v termínu 7/2016 – 12/2017.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou prozatím vyčísleny na Kč 7 951 112,-,
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) můžeme, v případě schválení dotace, získat 85 % celkových způsobilých výdajů, což je Kč 6 758 445,-, dalších 5 % získáme ze státního rozpočtu, což je Kč 397 555,- a zbylých 10 % zbývá na spoluúčast města – tedy Kč 795 112,-. S neuznatelnými výdaji se v projektu nepočítá. Celkové způsobilé výdaje se mohou po předložení zpracované PD mírně lišit o projektového záměru – navýšení ceny však nebude vyšší, než 10 % současných způsobilých výdajů. O případných změnách v rozpočtu projektu budou zastupitelé informováni na dalším jednání zastupitelstva.
Pro podání žádosti o dotaci je nutné uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu, kterou podepíší všichni projektoví partneři – Město Hronov, Obec Borovnice a Gmina Kudowa Zdrój. Dohoda má předepsanou podobu, která je pro všechny projekty stejná.

Návrh usnesení:
23/1 - ZM schvaluje přípravu žádosti o dotaci na projekt „Od mouky k chlebu“ v rámci prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti programu INTERREG V-A
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

23/2 - ZM schvaluje spolufinancování projektu „Od mouky k chlebu“ ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

23/3 - ZM schvaluje úhradu případných nezpůsobilých výdajů projektu „Od mouky k chlebu“, které mohou vzniknout při samotné realizaci.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1

23/4 - ZM schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu „Od mouky k chlebu“ mezi vedoucím partnerem Městem Hronov a projektovými partnery Obcí Borovnice a Gminou Kudowa Zdrój. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0


24 - Dotace na revitalizaci parku A. Jiráska v Hronově
Předložený materiál okomentovala paní Kohlová.

Dne 20. ledna 2016 byl na Jednotný sekretariát (JS) v Olomouci (kontrolní orgán Česko – polské přeshraniční spolupráce INTERREG V-A) podán, prostřednictvím firmy Regional Development Agency, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, projektový záměr k projektu „AQUA MINERALIS GLACENSIS“ (AMG). Stanovisko JS k projektovému záměru město obdrželo 17. března 2016. Součástí jsou obsáhlejší doporučení, než tomu bylo u projektu na rekonstrukci bývalé vodní tvrze, avšak závěrečné stanovisko JS je opět takové, že projekt je po dopracování vhodný k přípravě a předložení v rámci Programu. Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, do prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti, musí být podána nejdéle do 10. května 2016.
Projektová příprava na revitalizaci parku probíhá s firmou Chmelař architekti již od roku 2011. Od konce loňského roku prochází PD aktualizací, jelikož některé stavební objekty byly zrealizovány, ať z vlastních zdrojů, nebo z dotací. Aktualizace bude hotova nejdéle do poloviny dubna 2016. Pro realizaci projektu AMG bylo z PD vybráno několik stavebních objektů, a to z toho důvodu, že celková investice by byla pro společný projekt 4 partnerů velmi vysoká, tudíž šance na získání 90 % dotace velmi nízká.
V rámci projektu byla plánována demolice koupaliště a budovy stávajících WC, výstavba nových WC, rekonstrukce zázemí amfiteátru, zhotovení souvisejících zpevněných ploch (cestičky, plocha před amfiteátrem), zhotovení hlavní promenády navazující na nově upravený vstup do parku, zakončené novým prameníkem. Promenáda bude v klidové části doplněna balneoprvkem, který využije zbytkovou vodu z prameníku a poslouží k reflexní masáži chodidel či jako malé osvěžení v parných dnech. Park bude zároveň osazen novým mobiliářem a veřejným osvětlením.
Dne 4. 4. proběhlo jednání všech projektových partnerů, na kterém byla projednávána doporučení JTS. Bylo domluveno, že v zájmu větší šance na to, aby byl projekt úspěšný, je potřeba zvýšit podíl neuznatelných nákladů projektu, a to u všech partnerů. Pro město Hronov to znamená, že by byl projekt realizován téměř v celém plánovaném rozsahu. Doplněn by byl o realizaci těchto stavebních objektů – přesun sochy A. Jiráska, vybudování mola u řeky, dětského hřiště, zastřešení amfiteátru, rekonstrukce objektu čerpadel a výsadba či osázení zeleně v celkové výši zhruba Kč 4 300 000,-. Do projektové žádosti byly vybírány ty stavební objekty, které vyžadují nejvíce těžké stavební techniky, abychom v budoucnu předešli případným velkým zásahům do již revitalizované části parku. S celým projektem byla dne 4. 4. seznámena stavební komise.
Vedoucí partner projektu, město Náchod, bude v rámci projektu rekonstruovat objekt Starých lázní, kde dojde k výstavbě nové kolonády se 3 novými prameníky a rekonstrukci stávající vily Komenský. Projektový partner Duszniki – Zdrój, revitalizují Chopinovu alej, se dvěma pítky minerální vody a obnoví prameník u kolonády, kde by měl v budoucnu vzniknout i nový pavilon. Kudowa – Zdrój ve své části projektu opraví hráz a schody lázeňského jezírka, které zároveň vyčistí od nánosů a rostlin. Zároveň zrevitalizuje prameník, nacházející se v parku. Tzv. měkkou akcí projektu bude slavnostní otevření všech čtyřech revitalizovaných míst včetně realizace festivalu minerálních vod. Termín realizace projektu je stanoven na 9/2016 – 12/2018.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou prozatím vyčísleny na Kč 16 609 762,-,
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) můžeme, v případě schválení dotace, získat 85 % celkových způsobilých výdajů, což je Kč 14 118 297,-, dalších 5 % získáme ze státního rozpočtu, což je Kč 830 488,- a zbylých 10 % zbývá na spoluúčast města – tedy Kč 1 660 977,-. Nezpůsobilé výdaje projektu čítají již zmiňovaných Kč 4 300 000,-. Podíl města by se tímto zvýšil na celkových Kč 5 960 977,-.
Celková cena revitalizace projektu bude samozřejmě známa až po výběrovém řízení na zhotovitele (v případě, že bude naše žádost o dotaci úspěšná – pokud se žádostí neuspějeme, projekt se neuskuteční).
Realizací projektu, včetně těchto neuznatelných výdajů, dojde ke kompletní revitalizaci parku, kde najdou „útočiště“ nejen místní obyvatelé, ale i turisté a návštěvníci. Budou zde vytvořena místa k oddychu, aktivnímu odpočinku, bezpečná zónu pro děti ale i místo pro setkávání při různých kulturních či společenských akcích. Zároveň dojde i ke zvýšení úrovně pořádaných společenských a kulturních akcí, a to nejen co se týká sociálního zařízení pro veřejnost, ale i zázemí pro účinkující, samotného jeviště amfiteátru, nebo technického zajištění produkce (problémy s elektrikou během JH).
Pro podání žádosti o dotaci je nutné uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu, kterou podepíší všichni projektoví partneři – Město Náchod, Město Hronov, Gmina Duszniki - Zdrój a Gmina Kudowa - Zdrój. Dohoda má předepsanou podobu, která je pro všechny projekty stejná.

Pan Koleta se dotazoval na zvýšené náklady oproti materiálu v minulém ZM. Paní Kohlová vysvětlila složení dotace. Velké investiční náklady jsou dány dohodou mezi partnery, kdy je limit investičních výdajů 500 tis EUR. Ke schválení je navrhována maximální částka, která se ovšem upraví až po výběrovém řízení, kdy dojde dle zkušeností ke snížení ceny.
Mgr. Líbalová se dotazovala na podobu prameníku, protože návrhy, které vyšly v unásku moc kladný ohlas u lidí neměly. Je to fajn, ten park si opravu zaslouží a potřebuje ji, ale to, co se tam udělalo se hronovákům moc nelíbí.
Mgr. Thér konstatoval, že chce, aby se to lidem líbilo, bylo to moderní, ale aby na tom byl konsensus většiny.
Ing. Jára - počítá se tam s 6 miliony nezpůsobilých výdajů. Mgr. Thér počítá s tím, že výběrovým řízením bude částka nižší.

Návrh usnesení:
24/1 - ZM schvaluje přípravu žádosti o dotaci na projektu „AQUA MINERALIS GLACENSIS“ v rámci programu INTERREG V – A, PO 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1

24/2 - ZM schvaluje spolufinancování projektu „AQUA MINERALIS GLACENSIS“ ve výši 10% celkových způsobilých výdajů projektu
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1

24/3 - ZM schvaluje úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „AQUA MINERALIS GLACENSIS“, které vzniknou při samotné realizaci.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 1

24/4 - ZM schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu „AQUA MINERALIS GLACENSIS“ mezi vedoucím partnerem Městem Náchod, a projektovými partnery Městem Hronov, Gminou Duszniki - Zdrój a Gminou Kudowa – Zdrój. – Dohoda přílohou
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1


Termín příštího jednání ZM se přesouvá na 15. června 2016, bude tedy o týden dříve, než bylo plánováno.


6) Diskuze

Pan Frýba se dotazoval, zda je něco nového s pozemkem pošty na náměstí. Paní starostka odpověděla, že má domluvené příští týden v úterý jednání v Praze.

Pan Koleta požádal ohledně vypracování TES na nahrávání jednání zastupitelstva, zda by bylo možné zajet do České Skalice, kde budou v červnu otevírat jednací místnost s nahráváním. Mají to špičkově připravený. Dotazoval se pana Lelka, zda by byl ochoten tam zajet a poté prezentovat získané informace na jednání rady. Starostka připomněla, že by měl být připraven na jednání zastupitelstva písemný materiál, alespoň v nějaké minimalistické podobě. Společně se dohodli, že připraví materiál na jednání rady.

Mgr. Líbalová chtěla v prvé řadě poděkovat, že se bude město starat o to, aby ty silnice nebyly tak dlouho rozkopaný. Vrátila se zpět k úhradě nákladů za vybavení bytu ve škole ve Velkém Dřevíči, kdy rada rozhodla o úhradě částky Kč 70 tis. Dle jejího názoru tato pravomoc spadá do kompetence zastupitelstva, protože částka převyšuje Kč 50 tis. Ing. Stonjeková vysvětlila, že zastupitelstvo delegovalo radě města pravomoc schvalovat rozpočtové opatření do výše Kč 500 tis. a úhrada byla řešena v rámci rozpočtového opatření.

Mgr. Bartošová informovala, že připravila materiál o Unásku (záměr vypracování nových pravidel Hronovských listů, ZM 6/2015), ale zatím se ho nepodařilo projednat s paní Kollertovou, zatím se nedomluvily na schůzce. Ale hned jak získá připomínky k návrhu, připraví materiál na jednání ZM.

Upraveno na základě námitek ověřovatelů k zápisu
Za diskuzní příspěvek Mgr. Bartošové doplňujeme: Paní Bartošová sdělila, že paní Kollertová se za tři týdny po obdržení mailu dotázala, proč se příloha jmenuje příloha, a za dalších 14 dnů nedostala žádnou odpověď ani věcnou připomínku.

Ing. Jára konstatoval, že z projednání TES vyplynulo, že to bere ZM na vědomí. Proto ho zajímá, jak se bude řešit kanalizace školy, školky a hasičárny ve Velkém Dřevíči. Zatím není známo ani vyjádření od občanů, zda se připojí. Paní starostka odpověděla, že jsou všechny kroky schválené zastupitelstvem a akce je i vysoutěžena. Tak se bude pokračovat dál v akci.

Mgr. Řehůřková poděkovala za podepsanou smlouvu na novou kuchyň.

MVDr. Strnad poděkoval za schválení dotace pro volejbalový klub.

Mgr. Líbalová se dotazovala, zda nebude kanalizace ve školce, škole a hasičárně zmařenou investicí. Starostka odpověděla, že je vázána rozhodnutím zastupitelstva, město je vlastníkem nemovitostí a v současné době neodkanalizovává v souladu se zákonem. Bude to tedy zmařená investice. MVDr. Strnad reagoval, že nebude, protože podle zákona má město povinnost starat se o své nemovitosti a konat dle platné legislativy. Jinak by město jednalo protizákonně.
Mgr. Líbalová řekla, že by se mělo připravit rezervní řešení, když se plánuje vybudování kanalizace pro Velký Dřevíč.
MVDr. Strnad vyzval Mgr. Líbalovou, aby neplácala, navrhla usnesení a dala o něm hlasovat a ne jen alibisticky plácala. "Říkáte, že by se o tom mělo hlasovat, ale žádný návrh nedáte." Mgr. Líbalová reagovala tím, že to není alibismus, a že se nemusí nechat urážet. MVDr. Strnad se omluvil za výraz „plácání“, ale dále trval na tom, že má navrhnout usnesení a dát o něm hlasovat.

Upraveno na základě námitek ověřovatelů k zápisu
Po diskuzním příspěvku Mgr. Líbalové, MVDr. Strnad konstatoval, že aby místo  toho, aby sama podala návrh na usnesení, o kterém by se hlasovalo, jen plácá v diskuzi, načež z jednání odešla paní Bartošová se sdělením, že nebude přítomna urážek kolegyně.

Jednání opustila Mgr. Bartošová, přítomno 16 členů.

Paní Krejslerová podala návrh, aby se město připojilo k odkanalizování. Dle jejího názoru, proč vyhazovat peníze za revitalizaci parku, když jsou potřeba někde jinde.

Paní Vajsarová se dotazovala na řešení Červené ulice ve Velkém Dřevíči, která je v hrozném stavu. Zda se bude opravovat a potom znovu kopat kvůli kanalizaci. Mgr. Thér odpověděl, že součástí projektu v ulici je již kanalizace. Nyní se řeší poslední parcela (směna nebo prodej), jinak je vše připravené. V současném projektu je řešena kanalizace a je jedno, zda se tam vypustí voda předčištěná nebo naostro. Zastupitelé z Velkého Dřevíče rozhodli, že cesta se v letošním roce dělat nebude, že se vyčká kvůli TES kanalizace ve Velkém Dřevíči. Bude dáno do rozpočtu příštího roku.

Paní starostka poděkovala za účast a jednání ukončila ve 21:25 hodin.

Zapsala Milena Moravcová
Jednání bylo ukončeno v 21:25 hodin.

 


Usnesení č. 3/2016
z jednání Zastupitelstva města Hronov, které se uskutečnilo dne 13.04.2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
1/3/000 - ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu a Mgr. Olgu Líbalovou – 14 pro, 2 se zdrželi
2/3/000 – program jednání – 16 pro
3/3/14/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 230.000,00 Regionálnímu muzeu v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, která je určena účelově na zajištění provozu Rodného domku Aloise Jiráska a Jiráskova muzea v Hronově v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/3/14/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 02/2016 s Regionálním muzeem v Náchodě, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČ 00084930, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/3/15/1 - ponechat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve stejné výši jako dosud, tj.: 1) Člen zastupitelstva Kč 660,00; 2) Člen rady Kč 2.570,00; 3) Předseda výboru nebo komise, není-li zároveň členem rady Kč 2.220,00; 4) Předseda výboru nebo komise, je-li zároveň členem rady Kč 4.130,00
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/3/18/1 - poskytnutí dotace ve výši Kč 132.937,00 AFK Hronov, z. s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/3/18/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 09/2016 s AFK Hronov, z. s., Padolí 188, 549 31 Hronov, IČ 69154287, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/3/18/3 - poskytnutí dotace ve výši Kč 160.874,00 HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/3/18/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 10/2016 s HC Wikov Hronov, o. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČ 46522751, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/3/18/5 - poskytnutí dotace ve výši Kč 79.779,00 Tělocvičné jednotě Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/3/18/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 13/2016 s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/3/18/7 - poskytnutí dotace ve výši Kč 107.939,00 T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/3/18/8 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 16/2016 s T.J. Sokol Zbečník, Hronov - Zbečník, 549 31 Hronov, IČ 46524959, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/3/18/9 - poskytnutí dotace ve výši Kč 168.061,00 Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/3/18/10 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 18/2016 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČ 48653829, dle přílohy.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
16/3/19/1 - prodej bytového domu č. p. 596, Riegrova ulice, vč. pozemku p. č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 616 m² v k. ú. Hronov Královéhradecké diecézi Církve československé husitské, Ambrožova 728/3, 500 02 Hradec Králové, IČ 62695720 za kupní cenu Kč 3 500 000,-Hlasování: Pro: 15, Proti: 2, Zdržel se: 0
 
17/3/20/1 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2007647/1 – Velký Dřevíč – zemní přípojka kNN pro p. č. 904, Šimková“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/3/21/1 - uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005930/VB/01, název stavby: Hronov, Dvorská ul. Rekonstrukce vedení nn“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov,
IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
19/3/23/1 - přípravu žádosti o dotaci na projekt „Od mouky k chlebu“ v rámci prioritní osy 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti programu INTERREG V-A
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
20/3/23/2 - spolufinancování projektu „Od mouky k chlebu“ ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/3/23/3 - úhradu případných nezpůsobilých výdajů projektu „Od mouky k chlebu“, které mohou vzniknout při samotné realizaci.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
22/3/23/4 - Dohodu o spolupráci na projektu „Od mouky k chlebu“ mezi vedoucím partnerem Městem Hronov a projektovými partnery Obcí Borovnice a Gminou Kudowa Zdrój. Dohoda přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/3/26/1 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. O994160034“ mezi Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005 (povinný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (oprávněný). Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
24/3/28/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 870 v k. ú. Rokytník o výměře cca 244 m2 s prodejní cenou minimálně Kč 70,-- za metr čtvereční.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
25/3/24/1 - přípravu žádosti o dotaci na projektu „AQUA MINERALIS GLACENSIS“ v rámci programu INTERREG V – A, PO 2 – Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1

26/3/24/2 - spolufinancování projektu „AQUA MINERALIS GLACENSIS“ ve výši 10% celkových způsobilých výdajů projektu
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
27/3/24/3 - úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „AQUA MINERALIS GLACENSIS“, které vzniknou při samotné realizaci.
Hlasování: Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 1
 
28/3/24/4 - Dohodu o spolupráci na projektu „AQUA MINERALIS GLACENSIS“ mezi vedoucím partnerem Městem Náchod, a projektovými partnery Městem Hronov, Gminou Duszniki - Zdrój a Gminou Kudowa – Zdrój. – Dohoda přílohou
Hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 1

Zastupitelstvo města neschvaluje:
 29/3/17/1 - prodej bytového domu č. p. 107, Jungmannova ul., Hronov včetně pozemku st. p. č. 1128 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m² a dřevníků včetně st. p. č. 1126/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 136 m² vše v k. ú. Hronov za kupní cenu Kč 1 200 000,-
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
30/3/22/1 - záměr prodeje částí pozemků p. č. 244 o výměře 49 m2, 245/1 o výměře 10 m2 a 248 o výměře 12 m2 v k. ú. Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
31/3/27/1 - záměr prodeje části pozemku p. č. 1648/1 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
32/3/16/1 - informace z jednání Rady města Hronova 1. a 2. část.
 
33/3/25/1 - rozpočtová opatření č. 02/2016/RM a č. 03/2016/RM.
 
34/3/29/1 - informaci OM o investičních a dotačních akcích.
 
35/3/31/1 - výsledek studie „Hronov kanalizace - Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti“ zpracovanou pro k. ú. Hronov (část), k. ú. Rokytník, k. ú. Velký Dřevíč, k. ú. Žabokrky a k. ú. Malá Čermná.
 
36/3/32/1 - kontrolu plnění usnesení ZM č. 2/2016. 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 05. 2016